فهرست مطالب

پژوهش های تجربی حسابداری - سال هفتم شماره 2 (پیاپی 26، زمستان 1396)
 • سال هفتم شماره 2 (پیاپی 26، زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقاله پژوهشی
 • جواد شکرخواه *، قاسم بولو، عاصم حضرتی صفحات 1-31
  پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا سطح شفافیت شرکتی (اندازه گیری شده به وسیله ی مجموعه ای از معیارها شامل مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، اظهارنظر حسابرسی، کیفیت موسسات حسابرسی، مالکیت دولتی و معاملات با اشخاص وابسته) بر میزان خوش بینی و بدبینی سرمایه گذاران نسبت به قیمت سهام که معمولا به علت مشکل در ارزش گذاری شرکت ها رخ می دهد تاثیر دارد یا نه؟ برای مشخص کردن اهمیت شفافیت شرکتی در تصمیم گیری سرمایه گذاران، پنج فرضیه مورد آزمون قرار گرفته و برای این منظور داده های ماهانه 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1393 از طریق تحلیل سری زمانی بررسی شده است. یافته های این پژوهش حاکی از تایید فرضیات اول، دوم، چهارم و پنجم تحقیق مبنی بر بیشتر بودن اثر گرایش های احساسی سرمایه گذاران یا به عبارتی تصمیم گیری های مبتنی بر قضاوت های ذهنی در شرکت هایی با مدیریت اقلام تعهدی بیشتر، گزارش حسابرسی غیرمقبول، شرکت های تحت کنترل دولتی و معاملات با اشخاص وابسته بیشتر به ترتیب نسبت به شرکت هایی با مدیریت اقلام تعهدی کمتر، گزارش حسابرسی مقبول، شرکت های تحت کنترل بخش خصوصی و معاملات با اشخاص وابسته کمتر می باشد. همچنین در خصوص فرضیه سوم تحقیق که مورد تایید قرار نگرفت یافته های پژوهش نشان می دهد که تفاوت میان اثر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر قیمت سهام در شرکت های حسابرسی شده به وسیله سازمان حسابرسی نسبت به شرکت های حسابرسی شده توسط سایر موسسات، معنی دار نمی باشد. در مجموع یافته های این پژوهش اهمیت شفافیت شرکتی در کاهش تاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر قیمت سهام را مورد تایید قرار می دهد.
  کلیدواژگان: گرایش احساسی سرمایه گذار، قیمت سهام، شفافیت شرکتی
 • محمد مرادی *، فاطمه محقق صفحات 33-52
  هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین رقابت بازار محصول و میزان حق الزحمه حسابرسی با در نظر گرفتن نقش حاکمیت شرکتی می باشد. در واقع پژوهش حاضر بر آزمون تجربی اثر حاکمیت شرکتی بر رابطه رقابت بازار محصول و میزان حق الزحمه حسابرسی متمرکز شده است. برای طراحی شاخصی که متغیر حاکمیت شرکتی را اندازه گیری کند از روش تاپسیس استفاده شده است. در این شاخص از شش معیار اندازه هیات مدیره، استقلال هیات مدیره، دوگانگی وظایف مدیرعامل، مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت و حسابرس مستقل به عنوان ورودی استفاده می شود. نمونه پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران بین سال های 1388 تا 1393 است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین رقابت بازار محصول و میزان حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و ساز وکارهای حاکمیت شرکتی، بر این رابطه به صورت معکوس، اثرگذار بوده و از شدت این رابطه می کاهند.
  کلیدواژگان: رقابت بازار محصول، حق الزحمه حسابرسی، حاکمیت شرکتی
 • سمیرا حاجی کرمانی*، محمود معین الدین، فروغ حیرانی صفحات 53-72
  هدف تحقیق حاضر تعیین تفاوت ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در شرکت هایی که از روش ارزش منصفانه استفاده نموده اند و شرکت هایی که از نظام بهای تمام شده استفاده نموده اند می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است، به لحاظ شیوه اجرا، توصیفی – همبستگی و از نظر ماهیت، پس رویدادی و کمی است. قلمرو زمانی این تحقیق سال های 1387 الی 1393 می باشد که در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی نمونه آماری مشتمل بر 95 شرکت که با روش حذفی سیستماتیک انتخاب گردید، انجام پذیرفته است. پس از جمع آوری اطلاعات و محاسبه متغیرهای اصلی تحقیق، با استفاده از آزمون رگرسیون خطی ساده و چندگانه مبتنی برداده های پنلی فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرارگرفته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ارتباط ارزشی سود هر سهم عادی و نیز ارتباط ارزشی همزمان سود هر سهم عادی و ارزش دفتری در شرکت هایی که از ارزش منصفانه استفاده نموده اند بیشتر از شرکت هایی است که از نظام بهای تمام شده استفاده نموده اند.
  کلیدواژگان: ارزش منصفانه، بهای تمام شده تاریخی، گزارش های مالی، ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری
 • الهام حسنی آذر *، علی رحمانی صفحات 73-92
  در فضای اقتصادی کنونی، شرکتها سرمایه انسانی را به عنوان یکی از عمده ترین منابع مزیت رقابتی خود به شمار می آورند و گزارشگری سرمایه انسانی، یک سیستم گزارشگری شرکت است که اطلاعاتی راجع به دانش، توانایی، قابلیت ها و انگیزه کارکنان ارائه می کند. در این مطالعه، برای نخستین بار، ارتباط گزارشگری سرمایه انسانی با دارایی های نامشهود شرکتها مورد آزمون قرار می گیرد. نمونه مورد استفاده دربرگیرنده 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1393 است و برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان داد که ارتباط معکوس بین دارایی های نامشهود و گزارشگری سرمایه انسانی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برقرار است. به عبارت دیگر، افشای داوطلبانه اطلاعات مالی و غیرمالی درباره سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، جایگزینی برای شناسایی دارایی های نامشهود در گزارشگری مالی است. براین اساس، بین افشای اجباری دارایی های نامشهود و افشای داوطلبانه سرمایه انسانی ارتباط معکوس وجود دارد، به این معنا که افشای داوطلبانه نقش جایگزین برای افشای اجباری را ایفا می کند.
  کلیدواژگان: دارایی های نامشهود، سرمایه انسانی، گزارشگری سرمایه انسانی، بورس اوراق بهادار تهران
 • فریدون رهنمای رودپشتی، زهرا دیانتی دیلمی، فاطمه سادات فخاری * صفحات 93-116
  هدف از این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا نرخ موثر مالیاتی نقدی معیار مناسبی برای اندازه‏گیری اجتناب مالیاتی است؟ به منظور بررسی این موضوع، نمونه‏ای متشکل از 102 شرکت (مشتمل بر 714 مشاهده شرکت-سال) پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار که دارای سود قبل از مالیاتی مثبت بوده‏اند، برای دوره‏ 1384 تا 1391 انتخاب شده‏اند. با استفاده از داده های ترکیبی و بکارگیری روش پانل دیتا به منظور آزمون فرضیه ها، نتایج حکایت از آن دارد که، نرخ موثر مالیاتی نقدی معیار مناسبی برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی نیست. چرا که این نرخ، دو اثر متمایز اجتناب مالیاتی و مدیریت سود افزایشی را به صورت هم‏زمان منعکس می‏کند. دلیل این امر وجود سود قبل از مالیات در مخرج کسر این نرخ است که می‏تواند تحت تاثیر فعالیت‏های مربوط به مدیریت سود قرار گیرد. استفاده از این نرخ برای اندازه‏گیری اجتناب مالیاتی در تحقیقاتی که مدیریت سود نیز بر موضوع مورد بررسی آن ها نیز اثر گذار است ممکن است موجب تحریف نتایج گردد.
  کلیدواژگان: اجتناب مالیاتی، نرخ موثر مالیاتی نقدی، نرخ موثر مالیاتی جریان نقد عملیاتی، مدیریت سود افزایشی
 • صابر شعری، میثم احمدوند*، ریحانه لاریجانی صفحات 117-145
  هدف از نگارش مقاله پیش رو، بررسی رابطه مدیریت سود واقعی و رتبه اعتباری نمونه ای متشکل از 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1393 است. با توجه به عدم فعالیت موسسات رتبه بندی اعتباری بین المللی در بازار مالی ایران، در این پژوهش ابتدا با استفاده از مدل امتیاز بازار نوظهور، رتبه اعتباری شرکت های موردبررسی محاسبه می گردد. در مرحله بعد، یک مدل رگرسیون چندمتغیره به کار گرفته می شود که در آن متغیر وابسته؛ رتبه اعتباری تعیین شده از طریق مدل امتیاز بازار نوظهور بوده و متغیرهای مستقل؛ جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی، هزینه های تولید غیرعادی و مخارج اختیاری غیرعادی (به عنوان معیارهای مدیریت سود واقعی) هستند. این پژوهش از نظر دسته بندی بر مبنای هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها نیز یک پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) از نوع پس رویدادی (علی- مقایسه ای) تلقی می شود که بر اساس تجزیه و تحلیل داده های مشاهده ای انجام می گیرد. نتایج پژوهش پیش رو نشان می دهد بین جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی و رتبه اعتباری رابطه معنی داری وجود ندارد، اما هزینه های تولید غیرعادی و مخارج اختیاری غیرعادی در سطح اطمینان 95 درصد، رابطه منفی و معنی داری با رتبه اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند.
  کلیدواژگان: رتبه بندی اعتباری، مدل امتیاز بازار نوظهور، مدیریت سود واقعی، مخارج اختیاری غیرعادی، بورس اوراق بهادار تهران
 • ساسان مهرانی، منصور طاهری* صفحات 147-164
  در ادبیات حسابداری دقت سود پیش بینی شده همواره مورد توجه استفاده کنندگان اطلاعات مالی بوده است. عوامل متعددی بر پیش بینی سود توسط مدیران تاثیر می گذارند که از جمله آن ها می توان به اطمینان بیش از حد مدیران اشاره نمود. با توجه به این موضوع، در این پژوهش تاثیر اطمینان بیش از حد مدیران بر خطای پیش بینی سود توسط آن ها مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری اطمینان بیش از حد با توجه به ادبیات از دو معیار CAPEX و Over-Invest که مرتبط با سرمایه گذاری می باشند، استفاده گردید. برای محاسبه خطای پیش بینی سود نیز از تفاوت سود واقعی و پیش بینی شده هر سهم تقسیم بر قدر مطلق سود پیش بینی شده هر سهم استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 112 شرکت طی سال های 1386 تا 1392 بوده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است بین هر دو معیار مذکور با خطای پیش بینی رابطه مستقیمی وجود دارد. به عبارتی دیگر می توان گفت مدیرانی که دارای اطمینان بیش از حد هستند، سود را بیش از مقدار واقعی آن پیش بینی می کنند.
  کلیدواژگان: پیش بینی سود، اطمینان بیش از حد، اطلاعات مالی
 • سجاد نقدی، غلامحسین اسدی *، علیرضا فضل زاده، محمد نوفرستی صفحات 165-190
  سودهای حسابداری به دلیل جامعیت آن به اصطلاح آینه تمام قد از عملکرد شرکت محسوب می شوند. علاوه بر این یکی از مهم ترین رویکردهای پژوهش های حوزه افشای اختیاری این است که پیش بینی های مدیریت به دلیل دسترسی مدیران به برخی اطلاعات محرمانه، شاخص به موقعی در راستای ارزیابی وضعیت فعلی و آتی اقتصادی باشد، لذا در پژوهش حاضر به بررسی این نکته پرداخته شده است که آیا سودهای کل حسابداری (سود خالص و ناخالص) در کنار برخی از اطلاعات افشا شده توسط مدیران نظیر پیش بینی سود می تواند به عنوان شاخص پیش بینی کننده متغیرهای اقتصادی (نرخ تورم و نرخ بیکاری) باشند یا خیر. در همین راستا تعداد 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 تا 1395 به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شده است. همچنین در راستای پاسخگوئی به سوال پژوهش، سه مدل مبتنی بر شبکه های عصبی، الگوریتم ژنتیک و تجمع ذرات طراحی و نتایج آنها مقایسه شده است.
  نتایج بیانگر آن است که استفاده از الگوریتم تجمع ذرات و ژنتیک در آموزش شبکه عصبی موثر است. همچنین نتایج مبین آن است که سودهای کل حسابداری شاخص موثری در پیش بینی متغیرهای اقتصادی محسوب می شوند. این یافته نشانگر اهمیت اطلاعات حسابداری در سطح کلان اقتصادی است.
  کلیدواژگان: نرخ بیکاری، نرخ تورم، مدل های هوش مصنوعی
 • یدالله تاری وردی، احمدرضا مددپور* صفحات 191-212
  هدف این تحقیق بررسی رابطه جریانهای نقدی عملیاتی مدل 5 بخشی و جریانهای نقدی بازده سرمایه گذاری های مبتنی بر مدل 4 بخشی صورت جریان وجوه نقد با پایداری سود در بازه زمانی 1387 تا پایان سال 1392 می باشد. به منظور بررسی این موضوع نمونه ای متشکل از 171 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 6 ساله انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ایویوز و با ساختار تلفیقی (پنل) و روش کمترین مربعات تعمیم یافته (GLS ) و در چارچوب مقطعی توزینی و با استفاده از آثار ثابت زمانی صورت پذیرفت.نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که هر دو متغیر جریان های نقدی عملیاتی مبتنی بر مدل 5 بخشی و جریانهای نقدی بازده سرمایه گذاری های مبتنی بر مدل 4 بخشی بر پایداری سود تاثیر مثبت و معناداری دارد. در شرایط مقایسه ای ، تاثیرجریانهای نقدی بازده سرمایه گذاری های مبتنی بر مدل 4 بخشی بر پایداری سود نسبت به جریانهای نقدی عملیاتی مبتنی بر مدل 5 بخشی بیشتر است. با توجه به نتایج بدست آمده ، تصمیم گیرندگان و تحلیل گران مالی می توانند با ایجاد تغییرات ساده و تنها با چینش چند عنصر در کنار هم و تبدیل بخش فعالیتهای عملیاتی مدل 5 بخشی صورت جریان وجوه نقد به بازده سرمایه گذاری های مدل 4 بخشی مانند آنچه در تعریف این متغیر در متن مقاله آمده است، پایداری سود شرکتها را به نحو صحیح تری آزمون نمایند.
  کلیدواژگان: جریان های نقدی عملیاتی مدل 5 بخشی، جریان های نقدی بازده سرمایه گذاری های مبتنی بر مدل 4 بخشی، پایداری سود
 • غلامرضا کردستانی، رامین قربانی *، نیکو خوانساری صفحات 213-233
  تضاد منافع بین مدیران و سهامداران بر سر مساله توزیع سود سهام به خصوص زمانی که شرکت دارای جریان نقدی آزاد با اهمیتی است، شدت می گیرد. چنانچه جریان نقدی آزاد شرکت به صورت کارا سرمایه گذاری شود، بازده سهام افزایش خواهد یافت.
  در این تحقیق تاثیر نظام راهبری شرکتی که نقش تعدیل کننده بر مساله نمایندگی داشته بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و بازده سهام شرکت ها بررسی شده است. تحلیل داده های112 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی 1385 تا 1392 نشان داد مالکیت نهادی اثر منفی معنادار و تمرکز مالکیت اثر مثبت معناداری بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و بازده سهام دارند. همچنین، نتایج تحقیق حاکی از عدم تاثیر معنادار استقلال هیات مدیره بر ارتباط مذکور بوده است. در نهایت، نتایج تحقیق در حالت کلی نیز نشان داد نظام راهبری خوب می تواند هزینه های نمایندگی مرتبط با جریان نقدی آزاد را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: جریان نقد آزاد، راهبری شرکتی، بازده سهام
|
 • Javad Shekarkhah *, Asem Hazrati Pages 1-31
  In the present study seeks to answer the question whether the level of corporate transparency (measured by a battery of proxies including accrual-based earnings management, audit opinions , the quality of audit firms, state ownership and the prevalence of related party transaction) on optimism and pessimism investors than the stock prices, which usually occur due to difficulties in valuation firms effective or not? To highlight the importance of corporate transparency in decision investors, we tested five hypotheses. For this purpose, monthly data of 70 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the period from 1388 to 1393 through the analysis of time series have analyzed. The findings of this study suggest the first, second, fourth and fifth hypothesis based on more the effects of investor sentiment, or in companies with management of accruals more, unqualified audit reporting, related party transactions more and State-controlled companies respectively, than firms with lower accruals management, qualified audit reporting, related party transactions less and controlled by private companies. Also with regard to the third hypothesis was not confirmed ,the findings show that investor sentiment effect on stock prices in companies audited by the National Audit Office to audit firms by other institutions not meaningful. Overall, our findings highlight the importance of corporate transparency in mitigating the effects of investor sentiment on stock prices.
  Keywords: investor sentiment, stock prices, corporate transparency
 • Mohammad Moradi *, Fatemeh Mohaghegh Pages 33-52
  The aim of this study was to investigate the relationship between product market competition and the audit fees with regard to the role of corporate governance. Using TOPSIS, a ranking index of companies was made based on corporate governance. The index included six factors: board of director size, board independence, CEO duality tasks, institutional ownership, ownership concentration and independent auditors. The test research hypotheses, multivariate regression analysis and panel data approach with fixed effects is used. Sample includes firms listed in Tehran Stock Exchange (TSE) and Iran Fara Bourse (IFB) market during 2009 to 2014. Findings indicate that there is a positive relationship between product market competition and audit fees and corporate governance mechanisms have the reverse effect on this relation and reduce the strength of this relationship. This means that in competitive environment, business risk is high and so, audit risk and audit fee are increased. However, if client has appropriate corporate governance mechanisms, increase in the audit fee is less.
  Keywords: Product Market Competition, Audit Fees, corporate governance
 • Samira Hajikermani *, Mahmoud Moeinadin, Forough Heirany Pages 53-72
  This study investigation the Effect of Using Fair value in Financial Reports in Improving the Value relevance of Accounting Information.
  The ultimate goal of this study is to determine the difference of the value relevance of accounting information between the fair value system user’ companies and the historical cost user' one.This research from an objective point is an "applied", from the executive aspect is a "descriptive-correlation", and from the essence perspective is a "post events and quantitative". This research has taken place on the statistic samples of the 95 listed companies in the Tehran Stock Exchange during the years of 1387-1393. After collecting data and calculation of the basic variables, all of the hypotheses of research were tested by the using of data panel model. For to investigate the relationship between the variables have been used of simple and multiple linear regressions. The results of this research show, the value relevance of Earnings Per Share, and the value relevance at the same time of Earnings Per Share and the Book value, in the companies which have used the Fair value method is more than the companies which have used the Historical cost system.
  Keywords: Fair value, Historical cost, Financial reports, Value relevance of the accounting information
 • Ali Rahmani, Elham Hassaniazar * Pages 73-92
  In current economic environment, firms consider human capital as one of their major sources of competitive advantage, and human capital reporting is a reporting system of the firm which provides information about employees’ knowledge, abilities, capabilities, and motivations. In this study, the relationship between human capital reporting and firms’ intangible assets is tested for the first time. The sample includes 131 listed firms in Tehran Stock Exchange during 2010 to 2014, and panel data regression method is used to process and test the hypotheses. The results showed an inverse relationship between tangible assets and human capital reporting of listed firms in Tehran Stock Exchange. In other words, voluntary disclosure of financial and non-financial information about investment in human capital is an alternative to the identification of intangible assets in financial reporting. Accordingly,there is an inverse relationship between the mandatory disclosure of intangible assets and voluntary disclosure of human capital, meaning that voluntary disclosure plays the role of substitute for mandatory disclosure.
  Keywords: Intangible Assets, Human Capital, Human Capital Reporting, Tehran Stock Echange
 • Fraydoon Rahnamay Roodposhti, Zahra Dianati Deilami, Fatemeh Sadat Fakhari * Pages 93-116
  The purpose of this paper is to examine whether cash effective tax rate is a suitable criterion to measuring tax avoidance? This is important because it can affect the results of the research in the field of tax avoidance. A sample of 102 companies (including 714 firm-year observations) listed in Tehran Stock Exchange (TSE) which have positive pre-tax income for the period of 1384-1391 have been selected to test the hypotheses.
  Using multivariable regressions and panel data to test hypotheses, the results suggest that the cash effective tax rate is not a suitable criterion to measure tax avoidance. Because this rate, reflects two distinct effects; tax avoidance effect and upward earnings management effect. This is due to the pre-tax income in denominator which can be affected by activities designed to manage pre-tax income that have no effect on taxes paid. Using this rate for measuring tax avoidance in issues that also can drive by earnings management may distort the results.
  Keywords: Tax Avoidance, Cash Effective Tax Rate, CFO Effective Tax Rate, Upward Earnings Management
 • Meysam Ahmadvand * Pages 117-145
  The purpose of this research is to examine the relationship between real activities earnings management and credit ratings in a 76- member sample of firms listed on Tehran stock exchange during 1387 to 1393. Regarding the absence of international credit rating agencies in Iran's financial market, this paper firstly calculates credit ratings of selected firms using the emerging market score (EMS) model, then applies a multivariate regression in which dependent variable is credit rating and independent variables are abnormal cash flows from operations, abnormal production costs and abnormal discretionary expenditures. This research is an applied (in terms of objective) and descriptive (in terms of data collecting method) one that uses observational data. Results suggest that there is no relationship between abnormal cash flows from operations and credit rating, but abnormal production costs and abnormal discretionary expenditures, at 5% level, are significantly negatively related to credit ratings in Iran.
  Key words: Credit Rating, EMS Model, Real Activities Earnings Management, Abnormal Discretionary Expenditures, Tehran Stock Exchange.
  Keywords: Credit Rating, EMS Model, Real Activities Earnings Management, Abnormal Discretionary Expenditures, Tehran Stock Exchange
 • Sasan Merani, Mansour Taheri * Pages 147-164
  One of items that attracts attention of financial statements users is earnings. In accounting literature, precise of earnings forecasts is very important. There are many factors that influence earnings forecasts. One of these factors is overconfidence that have important role in precise of earnings forecasts. Management forecasts also reflect company’s perspective. Hence the purpose of this study is examining the effect of managerial overconfidence on management earnings forecasts. To obtain this purpose, a sample of 112 listed companies in Tehran stock exchange between 2007 to 2013 is investigated. To measure managerial overconfidence, two measures of overconfidence based on the investment decisions were used. Research hypothesis is tested by using ordinary least squares method. The findings show that there is a direct and significant relationship between both measures of managerial overconfidence and management forecast errors. Since managerial overconfidence impacts on their forecast, investors should consider this factor when they are evaluating investments.
  Keywords: managerial overconfidence, earnings forecasts, financial information
 • Sajjad Naghdi, Gholamhossein Assadi *, Alireza Fazlzadeh, Mohammad Noferesti Pages 165-190
  Accounting earnings represent corporate performance. Furthermore, one of the main approaches in the voluntary disclosure researches is that managers have private information, which is strategically communicated to investors and analysts via voluntary disclosures like management earnings forecasts. For this reason, the impact of management earnings forecast and accounting earnings (including net income and gross income) in forecasting economic variables were compared with each other. Our sample include 88 largest firm listed on the Tehran stock exchange in years 1385 to 1395 .To answer the research question, various models based on artificial intelligence designed and their results were compared. Results indicate that the particle swarm optimization and genetic algorithm is an effective way in training neural network. The results also indicate that management earnings forecast in line with accounting earnings (net income and gross income) are a useful indicator in predicting economic variables. Overall, this finding emphasizes the importance of accounting variables in macro economic.
  Keywords: Unemployment rate, Inflation rate, Artificial intelligence models
 • Ahmadreza Madad Puor * Pages 191-212
  The aim of this study is to investigate the relationship between Cash flows from operating activities in five-section model and return on investment in four-section model with the Earnings persistence. In order to investigate this issue selected sample of 171 firms enlisted in Tehran Stock Exchange during a 6 years period (from 2008 to 2014) .Data analysis was performed through Eviews software and consolidated structure (panel) and generalized least squares method (GLS) and in Weighted Cross section framework and by using Cross section fixed effect. The result of this study has shown that Cash flows from operating activities in five-section model and return on investment in four-section model have positive impact on earning persistence. In comparative situation the effect of return on investment in four-section model on Earning persistence is more than Cash flows from operating activities in five-section model. According to the results, financial decision makers and analysts can by simple changes, by simply arranging several elements together, and converting Cash flows from operating activities in five-section model into return on investment in four-section model, such as in The definition of this variable in the text of the article is to test the sustainability of company earning persistence more correctly.
  Keywords: Cash flows from operating activities in five-section model, Return on investment in four-section model, Earnings persistence
 • Ramin Ghorbani * Pages 213-233
  the Conflict between management and share holders about payment of cash to shareholders is higher especially in the firms with large free cash flow. If free cash flow invested efficiency,the revenue and stock return will be increase. In this study effect of corporate governance, which regulate agency problem, investigate on relationship between free cash flow and stock return.
  Analysis data for enterprise accepted in Tehran Stock Exchange for the period 2006 to 2013 shows institutional ownership have negative and significant effect on free cash flow and stock return and concentrations of ownership have positive and significant effect on the free cash flow and the stock return. Also, the results show board independence has no significant effect on the free cash flow and the stock return. Generally result show good corporate governance can decrease the agency costs of free cash flows.
  Keywords: stock return, free cash flow, Corporate governance