فهرست مطالب

تولیدات دامی - سال نوزدهم شماره 3 (پاییز 1396)
 • سال نوزدهم شماره 3 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/30
 • تعداد عناوین: 16
|
 • مقاله پژوهشی
 • تاثیر چند شکلی ژن BMP15 بر صفات رشد و تولید مثل گوسفند لری بختیاری
  پریسا مهوری، مصطفی فغانی *، عباس دوستی صفحات 521-532
  این پژوهش با هدف بررسی چند شکلی ناحیه ی اینترون ژن BMP-15و تاثیر آن بر صفات رشد و تولید مثل در گوسفند نژاد لری بختیاری با استفاده از روش توالی یابی انجام شد. برای این منظور تعداد 100 نمونه خون (80 راس میش و 20راس قوچ) از ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند لری بختیاری شهرکرد جمع آوری وDNA آنها استخراج شد. یک قطعه یbp 356 از ژن BMP-15 با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) توسط یک جفت آغازگر اختصاصی تکثیر و کیفیت آن توسط الکتروفورز بر روی ژل آگارز یک درصد بررسی شد. سپس توالی محصول PCR تعیین شد. جهت شناسایی چندشکلی ها، توالی های حاصله با توالی ثبت شده در بانک جهانی ژن مقایسه گردید. نتایج تنها حاکی از وجود یک جهش حذفیD75A) ) در این ژن بود که در این جهش آدنین با فراوانی 2/41 درصد در نوکلئوتید شماره 75 حذف شده بود. تاثیر این جهش در هیچکدام از صفات رشد و تولیدمثل معنی دار نبود. مطالعه چندشکلی ژنتیکی در سایر بخش های این ژن به منظور بررسی بهتر ارتباط آن با صفات رشد و تولیدمثل توصیه می شود.
  کلیدواژگان: پروتئین مورفوژنیک استخوانی(BMP15)، چند شکلی ژنتیکی، صفات تولید مثل، صفات رشد، گوسفند لری بختیاری
 • عفت نصراصفهانی * صفحات 533-543
  هدف از مطالعه حاضر، برآورد و مقایسه ی حساسیت بازده اقتصادی به تغییرات در عملکرد تولیدی، تولیدمثلی و نرخ حذف اجباری در گله های گاو شیری بود. به این منظور از اطلاعات ثبت شده در عملکرد سالیانه گله های تحت پوشش تعاونی وحدت اصفهان و یک مدل زیست-اقتصادی توسعه یافته در نرم افزار DairyVIP، استفاده گردید. میانگین تولید شیر سالیانه، نرخ آبستنی و نرخ حذف اجباری مولدها، به ترتیب 11588 کیلوگرم، 6/18 و 1/18 درصد بود که در این شرایط سود خالص سالیانه به ازای یک راس مولد، 23310 هزار ریال به دست آمد. هر یک کیلوگرم تغییر در میانگین شیر روزانه به طور میانگین باعث 1353 هزار ریال تغییر در سود سالیانه شد. این در حالی بود که یک درصد تغییر در نرخ آبستنی و حذف اجباری، سود سالیانه را به ترتیب 564 و 321 هزار ریال تغییر دادند. نقطه سر به سر تولید شیر روزانه و نرخ آبستنی برای ثابت ماندن سود سالیانه، بسیار متغیر بود به طوری که افزایش پنج کیلوگرم تولید شیر روزانه توانست تا 1/8 درصد کاهش نرخ آبستنی را تحمل کند؛ در صورتی که برای جبران زیان اقتصادی حاصل از کاهش پنج کیلوگرم تولید شیر روزانه بایستی نرخ آبستنی را تا 6/26 درصد نسبت به شرایط پایه افزایش داد. نتایج این تحقیق می تواند به تولیدکنندگان در شناخت ارزش اقتصادی صفات مهم در سودآوری سالیانه گله و اخذ تصمیمات صحیح مدیریتی برای بهبود سود اقتصادی کمک نماید.
  کلیدواژگان: تولید شیر روزانه، سود سالیانه، نرخ آبستنی، نرخ حذف اجباری، نقطه سر به سر
 • اثرات منابع مختلف کربوهیدرات های غیرالیافی بر تخمیر و تولید گاز منابع علوفه ای در شرایط برون تنی
  سمیه فتحی، علی اسدی الموتی*، احمد افضل زاده، محمدعلی نوروزیان صفحات 545-555
  این آزمایش به منظور بررسی اثرات تخمیر منبع علوفه در تخمیر هم زمان با منابع مختلف کربوهیدرات های غیرالیافی در یک طرح پایه کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل (نه تیمار و سه تکرار) انجام شد. از کاه گندم، یونجه و ذرت سیلوشده به عنوان منبع علوفه و از نشاسته، ساکارز و پکتین به عنوان اجزای مهم کربوهیدرات های غیرالیافی استفاده شد. 2/0 گرم از هر منبع علوفه همراه با 3/0 گرم از هر منبع کربوهیدرات های غیرالیافی در شرایط آزمایشگاهی به مدت 24 ساعت تخمیر شدند و طی آن الگوی تولید گاز، قابلیت هضم ظاهری، قابلیت هضم حقیقی، توده ی میکروبی، pH و آمونیاک اندازه گیری شد. منبع علوفه و کربوهیدرات به تنهایی هر کدام بر تولید گاز در زمان های مختلف انکوباسیون، قابلیت هضم ظاهری، قابلیت هضم حقیقی و همچنین آمونیاک اثر معنی دار داشتند (05/0 > p) هر چند اثر متقابل بین این دو منبع مشاهده نشد. برآورد سنتز توده میکروبی برای منبع کاه از سایر منابع علوفه کمتر بود (14/0 در برابر 16/0 گرم در گرم ماده خشک، 05/0 > P) اما تحت تاثیر منبع کربوهیدرات های غیرالیافی و یا اثر متقابل دو منبع قرار نگرفت. هم چنین، منابع کربوهیدرات های غیرالیافی اثر معنی داری بر pH محیط کشت داشتند (87/5 برای ساکارز در برابر 05/6 برای پکتین). نتایج این مطالعه نشان داد که اثرات کربوهیدرات های غیرالیافی در محیط کشت های هم زمان با منابع مختلف علوفه قابل پیش بینی و مطابق با اثرات شناخته شده در شرایط درون تنی بوده و تحت تاثیر اثرات متقابل با منبع علوفه قرار نگرفت.
  کلیدواژگان: پکتین، ساکارز، غلطت آمونیاک، قابلیت هضم، نشاسته
 • روزبه فلاح، علی کیانی * صفحات 557-567
  در این تحقیق تاثیر لیکوپن و مکمل انرژی (ذرت) بر کمیت آغوز و غلظت ایمنوگلوبولین G (IgG) در خون و آغوز میش های آبستن بررسی شد. تعداد40 راسمیشآبستنچندشکم زا (میانگین وزن 4/8 ± 68 کیلوگرم) در ماه آخر آبستنی با چهار جیره آزمایشی شامل1) جیره پایه (شاهد)،2) جیره پایه حاوی یک گرم لیکوپندر روز (لیکوپن)،3) جیره پایه بعلاوه 300 گرم ذرتخرد شده(ذرت)و 4)جیره پایه حاوی یک گرم در کیلوگرم ماده خشک لیکوپن بعلاوه 300 گرم ذرت خرد شده (لیکوپن+ذرت) تغذیه شدند. کمیت آغوز تولیدی در شش ساعت اول پس از زایش با استفاده از تزریق اکسی توسین اندازه گیری شد. غلظت ایمنوگلوبولین G در خون در روز 14 و روز قبل از زایش، و همچنین در آغوز در ساعت شش و 12 پس از زایش تعیین شد.مقدار کمی آغوز در شش ساعت اول در تیمارهای ذرت و ذرت + لیکوپن بیشتر(05/0(P< از شاهد و لیکوپن بود.غلظت خونی ایمنوگلوبولین G میش های شاهد کمتر(05/0 (P<از تیمارهای ذرت، لیکوپن و لیکوپن+ذرت بود. غلظت ایمنوگلوبولین G آغوز در تیمار لیکوپن+ذرتبیشتر (05/0 (P<از شاهد بود. نتیجه اینکه مکمل کردن جیره میش ها در ماه آخر آبستنی با لیکوپن و یک منبع انرژی (ذرت) علاوه بر افزایش غلظت ایمنوگلوبولین G درخون، باعث بهبود کمیت و کیفیت آغوز تولیدی میش ها می شود.
  کلیدواژگان: آغوز، ایمنوگلوبولین G، گوسفند، لیکوپن، مکمل انرژی
 • سیروس فراستی، محمد معینی*، فردین هژبری، حسن فضایلی صفحات 569-584
  به منظور تعیین اثرات فشار پرس هیدرولیک در ماشین ساخت بلوک خوراک کامل (بلوک)، زمان توقف فشار و اندازه قطعات علوفه بر قابلیت ماندگاری، ریزش ذرات و ذخیره سازی بلوک ها در انبار، آزمایشی با استفاده از طرح آماری کاملا تصادفی (12 تیمار و 10 تکرار) با آرایش فاکتوریل (2×3×2) انجام شد. فاکتورها به ترتیب شامل: دو سطح 200 و 220 بار فشار پرس هیدرولیک در ماشین ساخت بلوک خوراک کامل، سه سطح پنج، 17 و 30 ثانیه زمان توقف فشار با دو اندازه قطعات علوفه (یونجه و کاه گندم) کوتاه (میانگین 10 میلی متر) و بلند (میانگین 30 میلی متر) با استفاده از مخلوط علوفه به کنسانتره با نسبت 45 به 55 بوند. بلوک های دارای علوفه بلند یا علوفه کوتاه که با فشار پرس 220 بار و زمان توقف 30 ثانیه فشرده شده بودند دارای بالاترین درصد ماندگاری بودند و بلوک های با اندازه قطعات بلند یا کوتاه که با فشار پرس 220 بار و زمان توقف 17 ثانیه فشرده شده بودند، به ترتیب حداقل و حداکثر ریزش ذرات را داشتند (05/0P<).بین درصد ماندگاری و مقدار چگالی بلوک ها رابطه خطی مستقیمی وجود داشت (001/0P =، 74/0r=). درصد تبخیر رطوبت بلوک های دارای علوفه بلند با افزایش فشار پرس هیدرولیک، افزایش یافت (05/0P<) که موجب کاهش تکثیر کلنی های کپک در آنها پس از 35 روز ذخیره سازی شد اما درصد تبخیر در بلوک های با علوفه کوتاه با افزایش فشار پرس هیدرولیک، کاهش یافت و از این رو تعداد کلنی های کپک در آنها افزایش یافت (05/0P<). نتایج این آزمایش نشان داد از نظر درصد ماندگاری و قابلیت ذخیره سازی بلوک های خوراک کامل در انبار، تولید بلوک ها با میانگین اندازه علوفه 10 و 30 میلی متر تحت شرایط فشار و زمان توقف فشار ذکر شده، مناسب نبود ولی فشار 220 بار و زمان توقف فشار پنج ثانیه مطلوب بود.
  کلیدواژگان: اندازه ذرات، بلوک خوراکی، ذخیره سازی، ریزش ذرات، کپک زدگی
 • شهاب پاینده *، فرخ کفیل زاده صفحات 585-599
  به منظور تعیین اثر یک پروبیوتیک باکتریایی تجاری بر تولید و ترکیب شیر و برخی متابولیت ها و آنزیم های خونی میش های شیرده، آزمایشی با استفاده از 16 راس میش نژاد مهربان در قالب یک طرح کاملا تصادفی با دو تیمار و هشت تکرار انجام شد. میش ها در جایگاه های انفرادی قرار داده شدند و با جیره ای بر پایه 60 درصد علوفه یونجه و 40 درصد کنسانتره به همراه یا بدون پروبیوتیک تغذیه شدند. تولید شیر هر میش به طور هفتگی از هفته یک تا 12 اندازه گیری شد و نمونه های خون در هفته های چهار، هشت و 12 شیردهی در دو نوبت قبل و بعد از خوراک دادن به دست آمد. داده ها با استفاده از اندازه گیری های تکرار شده در زمان تجزیه آماری شدند. نتایج نشان داد که، پروبیوتیک اثر معنی داری بر تولید و ترکیب شیمیایی شیر میش های مهربان نداشت، ولی باعث تغییر در روند تولید شیر شد. همچنین پروبیوتیک باعث افزایش معنی دار در فعالیت آنزیم آلانین آمینوترانسفراز خون در هفته های چهار و هشت شیردهی در قبل و بعد از خوراک دهی (01/0P<) و آنزیم آلکالین فسفاتاز خون در هفته های هشت و 12 شیردهی در قبل و بعد از خوراک دهی (01/0P<) شد. فعالیت آنزیم آسپارتات ترانس آمیناز در قبل از خوراک د هی در هفته هشت شیردهی (05/0P<) و قبل و بعد از خوراک دهی هفته 12 شیردهی (01/0P<) افزایش یافت. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، اگرچه پروبیوتیک باکتریایی تجاری اثر معنی داری بر تولید و ترکیب شیر در کل دوره شیردهی نداشت، ولی روند تولید شیر در طول شیردهی و برخی پارامترهای خونی را تغییر داد.
  کلیدواژگان: آنزیم های خونی، پروبیوتیک، ترکیب شیمیایی شیر، گوسفند، لاکتوباسیل ها
 • پرویز اردونی *، خلیل مبرزاده، طاهره محمدآبادی، محمد بوجارپور صفحات 601-612
  به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف برگ پسته وحشی بر آنزیم های کبدی، فراسنجه های خونی و شاخص‏های عملکردی جوجه های گوشتی، از 192 قطعه جوجه یک روزه سویه‏ی راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار، چهار تکرار و 12 قطعه جوجه (از هر دو جنس) در هر تکراراستفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره های حاوی سطوح صفر(شاهد)، یک، دو و سه درصد برگ پسته وحشی بود. نتایج آزمایش نشان داد که در طول دوره آزمایش، اثر برگ پسته وحشی بر مقادیر خوراک مصرفی و افزایش وزندر دوره آغازین، در مقایسه با تیمار شاهد کاهش معنی دار بود (05/0P<)، اما میزان خوراک مصرفی و افزایش وزن در دوره رشد و کل دوره به‏طور معنی داری تحت تاثیر قرار نگرفت. در همین راستا ضریب تبدیل نیز تحت تاثیر قرار نگرفت.تاثیر تیمارهای آزمایشی بر میزان آنزیم های AST و ALTمعنی دار نبود، ولی میزان آنزیم ALP تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی کاهش معنی داری داشت(05/0P<). میزان گلوکز، کلسترول کل وHDL کلسترول سرم خون تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. اثر تیمارهای آزمایشی بر میزان تری‏گلیسرید وLDL کلسترول سرم خون کاهش معنی‏دار بود(05/0˂P). باتوجه به نتایج حاصل، برگ پسته وحشی می‏تواند به عنوان یک افزودنی گیاهی با خاصیت کاهندگی میزان آنزیم‏های کبدی و همچنین کاهش تری‏گلیسرید و LDL کلسترول در جیره طیور مورد ‏استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آنزیم های کبدی، برگ پسته وحشی، جوجه گوشتی، خصوصیات لاشه، فراسنجه های خونی
 • مریم باقری ورزنه * صفحات 613-625
  هدف این مطالعه بررسی اثر مکمل کروم-متیونین بر فراسنجه های خونی و ایمنی جوجه های گوشتی تحت تنش حاد بود. از 126 قطعه جوجه نر نژاد راس در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار و سه تکرار و 14 قطعه پرنده در هر تکرار استفاده شد. تیمارها عبارت بودند از 1) جیره پایه بدون مکمل کروم و تنش (شاهد منفی)، 2) جیره پایه بدون مکمل کروم و تحت تنش (شاهد مثبت) 3) جیره پایه با 1000 ppb مکمل کروم و تحت تنش. با افزودن 5/1 میلی گرم دگزامتازون در کیلوگرم جیره از روز 18 به مدت یک هفته تنش ایجاد شد و بعد از آن آزمایش تا 46 روزگی ادامه یافت. خونگیری در سن 25 و 46 روزگی انجام شد. تنش سبب افزایش غلظت گلوکز و چربی های سرم خون شد. در 25 روزگی، تغذیه جیره حاوی کروم در پرندگان تحت تنش، سبب کاهش مقدار تری گلیسرید، کلسترول، LDL و VLDL خون شد (05/0 > (P. در 46 روزگی، پرندگان تحت تنشی که کروم را در جیره خود مصرف کردند از تری گلیسرید، LDL ،VLDL بیشتر و HDL کمتری نسبت به دو گروه دیگر برخوردار بود (05/0 > P). در پرندگان تحت تنش تعداد گلبول های سفید، درصد هتروفیل و نسبت هتروفیل به لنفوسیت افزایش یافت (05/0P < )، و در پرندگانی که مکمل کروم مصرف کردند این صفات کاهش یافت. نتایج این تحقیق نشان داد استفاده از مکمل کروم در شرایط تنش حاد می تواند نشانه های فیزیولوژیک بروز تنش را کاهش دهد اما ادامه مصرف آن بعد از رفع عامل تنش زا، اثر مثبتی بر این فراسنجه ها ندارد.
  کلیدواژگان: ایمنی، تنش، جوجه گوشتی، دگزامتازون، کروم آلی
 • شکوفه غضنفری*، صابر معتمدی، رحمان جهانیان، سمیه زینلی صفحات 627-643
  این مطالعه به منظور بررسی تاثیر پری بیوتیک مانان الیگوساکارید برعملکرد، کیفیت تخم مرغ، پاسخ ایمنی،جمعیتمیکروبی ایلئوم رودهوقابلیت هضمایلئومیموادمغذیدرمرغ هایتخم گذارتغذیهشدهبا سطوحمختلفپروتئین خام انجام گرفت. از تعداد 150 قطعه مرغ تخم گذار سویه های لاین W-36در قالب یک طرح کاملا تصادفی با آزمایش فاکتوریل 2×3 استفاده شد. جیره های آزمایشی شامل سه سطح پروتئین خام (سطح توصیه شده سویه، 95 و 90 درصد سطح توصیه شده) و دو سطح مانان الیگوساکارید (صفر و 1/0 درصد جیره) بودند.کاهش 10 درصدی سطح پروتئین خام جیره سبب کاهش وزن تخم مرغ، درصد تخم گذاری، توده تخم مرغ و نامناسب شدن ضریب تبدیل خوراک شد (01/0P<). افزودن مکمل مانان الیگوساکارید به جیره، درصد تخم گذاری و توده تخم مرغ را بهبود داد (05/0P<).غلظت پادتن علیه نیوکاسل، پاسخ اولیه و ثانویه غلظت پادتن علیه گلبول قرمز گوسفندی در اثر مصرف مانان الیگوساکارید در جیره افزایش یافتند (05/0P<). کاهش پنج درصدی سطح پروتئین خام جیره سبب کاهش مقدار تری گلیسرید سرم خون شد (05/0P<). کاهش پنج و 10 درصدی پروتئین خام قابلیت هضم خاکستر کل را بهبود و کاهش 10 درصدی پروتئین خام قابلیت هضم چربی خام را کاهش داد (05/0P<). افزودن مانان الیگوساکارید به جیره، قابلیت هضم چربی خام را بهبود و جمعیت میکروبی اشریشیاکلی را در ایلئوم روده کاهش داد (05/0P<).بنابراین، افزودن مکمل مانان الیگوساکارید به میزان 1/0 درصد جیره موجب بهبود فاکتورهای ایمنی و فلور میکروبی ایلئوم روده شد. همچنین، سطح 68/15 درصد پروتئین خام جیره از سن 47 تا 57 هفتگی فراسنجه های عملکردی مرغ های تخم گذار را کاهش نداد.
  کلیدواژگان: پری بیوتیک، پروتئین خام، عملکرد تولیدی، قابلیت هضم مواد مغذی، مرغ های تخم گذار
 • ملیحه کمالی، مژگان مظهری *، امید علی اسماعیلی پور، روح الله میرمحمودی صفحات 645-656
  به منظور بررسی اثر افزودن پودر تره و آنتی بیوتیک فلاووفسفولیپول بر عملکرد، فراسنجه های خونی و بافت شناسی روده باریک جوجه های گوشتی، آزمایشی با 200 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار، چهار تکرار و 10 پرنده در هر تکرار انجام شد. گروه های آزمایشی شامل 1) جیره پایه، 2) جیره پایه + 02/0 درصد آنتی بیوتیک فلاووفسفولیپول و گروه های 3، 4 و5) جیره پایه + 5/0، 75/0 و یک درصد پودر تره به ترتیب بودند. نتایج نشان داد که مصرف خوراک در تمام دوره ها با تیمار فلاووفسفولیپول افزایش یافت (01/0>P). در دوره آغازین تیمار آنتی بیوتیک منجر به بهبود افزایش وزن نسبت به تیمار شاهد شد(05/0P<). در دوره رشد و کل دوره، بیشترین افزایش وزن و بهترین ضریب تبدیل خوراک مربوط به تیمار فلاووفسفولیپول و پس از آن سطوح یک و 75/0 درصد پودر تره بود(05/0P<). افزودن پودر تره منجر به کاهش معنی دار سطح گلوکز، تری گلیسرید و کلسترول سرم خون جوجه های گوشتی شد (01/0>P). نسبت هتروفیل به لنفوسیت به طور معنی داری با سطح یک درصد پودر تره نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت (05/0>P). طول پرز و نسبت طول پرز به عمق کریپت با آنتی بیوتیک و پودر تره به طور معنی داری افزایش یافت (01/0>P). طبق نتایج این آزمایش سطوح 75/0 و یک درصد پودر تره تاثیر مثبتی بر بهبود عملکرد رشد، ایمنی وسلامت روده باریک جوجه های گوشتی داشتند و با در نظر گرفتن ممنوعیت مصرف آنتی بیوتیک ها، می توان از پودر تره جهت بهبود رشد و ایمنی جوجه های گوشتی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: بافت شناسی روده، تره، جوجه گوشتی، فراسنجه های خون، فلاووفسفولیپول
 • ذبیح الله نعمتی *، رویه محمدی صفحات 657-670
  به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف پودر سیر بر عملکرد تولیدی، کیفیت تخم مرغ و فراسنجه های خونی مرغ های تخم گذار تجاری، تعداد 128 قطعه مرغ تخمگذار سویه لوهمن لایت در سن 58 هفتگی(به مدت پنج هفته) و در قالب طرح کاملا تصادفی در بین چهار تیمار با چهار تکرار و هشت پرنده در هر قفس توزیع شد.جیره های آزمایشی شامل جیره شاهد و سطوح یک، دو و سه درصد پودر سیر بودند. صفات مربوط به عملکرد و خصوصیات کیفی تخم مرغ ها برای هر یک از تکرارها در سن 61 و 63 هفتگی و میزان فراسنجه های خونی و زرده تخم مرغ در پایان دوره اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد درصد تولید تخم مرغ و مجموع توده تخم مرغ، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند، اما افزودن پودر سیر در سطح سه درصد در مقایسه با شاهد سبب افزایش وزن تخم مرغ گردید(05/0P<). افزودن سطح سه درصد پودر سیر در جیره غذایی در مقایسه با گروه شاهد موجب افزایش شاخص عدد هاو به میزان 25/4 واحد شد(05/0P<). مکمل پودر سیر در سطح سه درصد موجب کاهش سطح کلسترول سرم خون و زرده تخم مرغ در مرغ های تخم گذار شد(05/0P<). فراسنجه های خونی شامل لیپوپروتئین های با چگالی بالا، تری گلیسرید و آنزیم های کبدی آسپارتات آمینوترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند. در کل، نتایج نشان داد افزودن پودر سیر به جیره غذایی مرغ های تخم گذار موجب افزایش وزن تخم مرغ، بهبود کیفیت سفیده تخم مرغ شد و همچنین سیر اثر کاهشی بر میزان کلسترول زرده تخم مرغ داشت.
  کلیدواژگان: آنزیم های کبدی، زرده، عدد هاو، کلسترول، وزن تخم مرغ
 • محمد صفایی، احمد حسن آبادی*، مجتبی طهمورث پور صفحات 671-684
  اثر مصرف سطوح مختلف مکمل نوکلئوتید در جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه، وضعیت سامانه ایمنی، ریخت شناسی روده کوچک و جمعیت میکروبی ایلئوم با استفاده از 308 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه تجاری راس 308 مخلوط هر دو جنس در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار، هفت تکرار و 11 قطعه جوجه در هرتکرار به مدت 42 روز بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره پایه بر اساس ذرت و کنجاله سویا(شاهد) و جیره پایه حاوی سطوح 05/0، 1/0 و 2/0 درصد مکمل نوکلئوتید بودند. مصرف خوراک، افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند. نتایج پاسخ سامانه ایمنی هومورالدر سن 35 روزگی نشان داد که غلظت IgMسرم خون در تیمار 2/0 درصد نوکلئوتید نسبت به تیمار 05/0 درصد بیشتر بود (05/0P<).غلظت IgGسرم خون در سن 35 روزگی در تیمار 05/0 درصد نوکلئوتید بیشتر از تیمار 2/0 درصد بود (05/0P<). در سن 42 روزگی، غلظت IgG در تیمار 1/0 درصد مکمل نوکلئوتید نسبت به تیمار شاهد کمتر بود (05/0P<).پاسخ ایمنی سلولی در تیمار حاوی 1/0 درصد مکمل نوکلئوتید در 48 ساعت پس از تزریق فیتوهماگلوتینین بالاتر از تیمار شاهد بود(05/0P<). براساس نتایج این آزما یش، استفاده از مکمل نوکلئوتیدی پاسخ ایمنی سلولی جوجه های گوشتی رابهبودمی بخشد اما تاثیری بر سایر فراسنجه ها ندارد.
  کلیدواژگان: افزایش وزن، اندام های لنفاوی، ایمنوگلوبولین، بازده لاشه، پرزهای روده
 • عباس عاشوری، شعبان رحیمی *، محمد امیر کریمی ترشیزی، مسعود طاهر، علیرضا بهنامی فر صفحات 685-696
  اثرات عصاره ی دو گیاه دارویی رزماری و مریم گلی، بره موم، آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین و کوکسیدیواستات با منشا گیاهی بر عملکرد جوجه های گوشتی چالش یافته با دو سروتیپ اشرشیاکلی (O2K12 و O78K80) بررسی شد. تعداد476 قطعه جوجه گوشتی ماده سویه کاب 500، به مدت 42 روز در یک طرح کاملا تصادفی در هفت گروه آزمایشی، با چهار تکرار و 17 پرنده در هر تکرار توزیع شدند. دو گروه شاهد منفی و مثبت با جیره پایه بدون افزودنی تغذیه شدند. دو گروه عصاره ی گیاهان دارویی، جیره پایه را به همراه عصاره ی گیاهان رزماری و مریم گلی به میزان یک میلی لیتر در هر لیتر آب آشامیدنی دریافت کردند. ویرجینیامایسین (10%)، کوکسیدیواستات گیاهی و عصاره اتانولی بره موم به ترتیب به مقدار به مقدار 150، 200 و 500 میلی گرم به هر کیلوگرم خوراک اضافه شدند. همه گروه های آزمایشی به غیراز شاهد منفی در روز 14 پرورش با دو سروتیپ باکتری اشرشیاکلیچالش داده شدند. عصاره هایگیاهیباعثکاهشاشرشیاکلیوسالمونلادر روده ی جوجه های گوشتی نسبت به گروه شاهد مثبت شدند(05/0>P). در کل دوره پرورش، ضریب تبدیل و مصرف خوراک در جوجه هایی که عصاره های گیاهی و کوکسیدیواستات گیاهی دریافت کرده بودند نسبت به هر دو گروه شاهد کمتر بود(05/0>P).پرندگان تیمارهای رزماری و بره موم کمترین وزن نسبی سینه را نسبت به سایر تیمارها داشتند (05/0P<). تغذیه عصاره های گیاهی سبب کاهش مقدار کلسترول و افزایش لیپوپروتئین پرچگالی(HDL) شدند(05/0>P). بنابراین، عصاره های گیاهی با بهبود ضریب تبدیل خوراک، کاهش جمعیت باکتری های مضر و کلسترول خون می توانند به عنوان یک افزودنی سودمند و کم خطر در پرورش جوجه های گوشتی موردتوجه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: اشرشیا کلی، آنتی بیوتیک، بره موم، رزماری، عصاره گیاهی، کوکسیدیواستات، مریم گلی
 • ناصر خاکشور، حیدر زرقی*، حسن نصیری مقدم، احمد حسن آبادی صفحات 697-709
  این آزمایش به منظور مطالعه اثر کاهش و یا حذف مکمل ویتامینی از جیره پایانی برپایهگندم بر شاخص های عملکردی، راندمان لاشه، خاکستر استخوان درشت نی و پاسخ ایمنی همورالدر جوجه های گوشتی با استفاده از 350 قطعه جوجه خروس گوشتی راس 308 در قالب طرح کامل تصادفی با هفت تیمار، پنج تکرار و 10 قطعه پرنده در هر تکرار انجام شد. تیمار های آزمایشی شامل: تیمار یک (شاهد)؛ تغذیه با جیره ی بر پایه گندم حاوی 5/2 گرم بر کیلوگرم مکمل ویتامینی در کل دوره پرورش، تیمارهای دو، سه و چهار؛ کاهش سطح مکمل ویتامینی جیره به 25/1 گرم بر کیلوگرم به ترتیب از سنین 25، 31 و 37 روزگی و تیمارهای پنج و شش و هفت؛ حذف کامل مکمل ویتامینی جیره به ترتیب از سنین 25، 31 و 37 روزگی بودند. نتایج نشان داد؛ کاهش سطح مکمل ویتامینیجیره به 25/1 گرم بر کیلوگرم از سن 25 روزگی تاثیر معنی داری بر شاخص های عملکردی نداشت. حذف کامل مکمل ویتامینی جیره از سن 25 روزگی باعث کاهش معنی دار (05/0P<) شاخص های عملکردی شد. راندمان لاشه، خاکستر استخوان درشت نی و پاسخ ایمنی همورال جوجه های گوشتی علیه تزریق گلبول های قرمز گوسفندی تحت تاثیر کاهش و یا حذف کامل مکمل ویتامینی جیره از سنین مختلف (25، 31 و 37 روزگی) قرار نگرفتند. نتیجه گیری می شود که امکان کاهشسطحمکملویتامینی در جیره پایانی بر پایه گندم جوجه های گوشتی وجوددارد.
  کلیدواژگان: ایمنی، جوجه های گوشتی، جیره پایانی، عملکرد رشد، مکمل ویتامینی
 • بشیر قاسم پور، ابوالقاسم گلیان*، احمد حسن آبادی صفحات 711-726
  این آزمایش به منظور بررسی اثر سطح پروتئین قابل هضم و توازن الکترولیتی جیره پایانی بر عملکرد، فراسنجه های خون و بافت شناسی روده با استفاده از تعداد 500 قطعه جوجه گوشتی مخلوط دو جنس سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی و به صورت فاکتوریل 5×2 با دو سطح پروتئین قابل هضم (5/16 و 19درصد) و پنج سطح توازن الکترولیتی (150، 200، 250، 300 و 350 میلی اکی والان در کیلوگرم جیره) در دوره پایانی (25 تا 42 روزگی) با پنج تکرار 10 قطعه ای انجام شد. جوجه ها از 42-28 روزگی به مدت هشت ساعت روزانه تحت تنش گرمایی 2±32 درجه سانتی گراد قرار گرفتند. افزایش سطح پروتئین اثری بر افزایش وزن دوره پایانی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی نداشت. مصرف خوراک و ضریب تبدیل جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره 5/16درصد، بیشتر از 19درصد پروتئین بود (05/0 < P). بیشترین افزایش وزن و کمترین ضریب تبدیل در توازن 200 میلی اکی والان مشاهده شد که تفاوت آنها به ترتیب تنها با تیمارهای 300 و 150 میلی اکی والان معنی دار نبود. بیشترین افزایش وزن در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی 5/16درصد پروتئین و 200 میلی اکی والان توازن الکترولیت مشاهده شد(05/0 < P). سرم جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی 19درصد در مقایسه با 5/16درصدپروتئین قابل هضم، دارای تری گلیسیرید کمتر اما پروتئین کل، کراتینین و اسید اوریک بالا تری بودند (05/0 < P). افزایش پروتئین جیره از 5/16درصد به 19درصد، تاثیری بر ویژگی های بافت شناسی روده نداشت. تغذیه جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی با تعادل الکترولیتی 250 میلی اکی والان، مساحت سطح پرز را افزایش داد (05/0 < P). بر اساس نتایج حاصل، در دوره پایانی پرورش جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی، جیره حاوی 5/16درصد پروتئین قابل هضم و توازن الکترولیتی 200 میلی اکی والان توصیه می شود.
  کلیدواژگان: پروتئین قابل هضم، تنش گرمایی، توازن الکترولیتی جیره، جوجه گوشتی، عملکرد
 • حسین دقیق کیا *، زهرا بلوکی صفحات 727-738
  هدف این مطالعه بررسی تاثیر آنتی اکسیدانی کوآنزیم Q10 بر کیفیت منی قوچ بعد از فرآیند انجماد-یخ گشایی بود. از 5 قوچ قزل دوبار در هفته و در 5 تکرار اسپرم گیری شد. این آزمایش شامل 5 تیمار، کوآنزیم کیوتن در چهار سطح (5/0، 1، 2 و 5/2 میکرومولار) و گروه شاهد (بدون آنتی اکسیدان) بود. قبل از رقیق سازی اسپرم ها از نظر حجم، تحرک و میزان اسپرم غیرطبیعی مورد ارزیابی اولیه قرار گرفتند. نمونه های منی در رقیق کننده بر پایه تریس- لسیتین رقیق شده، در مدت دو ساعت و در دمای C°4 سردسازی شده و بعد در پایوت ها کشیده و منجمد شدند. پارامترهای جنبایی، زنده مانی، یکپارچگی غشاء، اسپرم های غیرطبیعی، میزان مالون دی آلدهید، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی، فعالیت آنزیم های گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز بعد از یخ گشایی اندازه گیری شدند. نتایج آنالیز بیانگر افزایش جنبایی کل در نمونه های با 5/0 و 1 میکرومولار از آنتی اکسیدان کوآنزیم Q10 نسبت به گروه شاهد بود (05/0>P). نمونه های با 5/0 مولار کوآنزیم Q10 کمترین درصد اسپرم های غیرطبیعی و سطح پراکسیداسیون چربی را نسبت به گروه شاهد داشت (05/0>P). زنده مانی، یکپارچگی غشاء پلاسمائی و تحرک کل در تمامی گروه ها از گروه شاهد بهتر بود (05/0>P). پارامترهای VCL، VSL و VAP در گروه های دریافت کننده 5/0، 1 و 2 میکرومولار کوآنزیم Q10 در مقایسه با گروه های دیگر بهبود یافت (05/0>P). گروه دریافت کننده 5/2 میکرومولار از کوآنزیم Q10 نسبت به سایر سطوح، تاثیر بهتری بر فعالیت سوپراکسید دیسموتاز، داشت. یافته های این بررسی نشان داد افزودن 5/0 و 1 میکرومولار کوآنزیم Q10 باعث بهبود برخی فراسنجه های اسپرم بعد از فرآیند انجماد-یخ گشایی شد.
  کلیدواژگان: آنالیز اسپرم، حفاظت انجمادی، قوچ قزل، کوآنزیم Q10، لسیتین
|
 • Effect of BMP15 gene polymorphism on growth and reproduction traits in Lori-Bakhtiari sheep
  Parisa Mahvari, Abbas Doosti, Mostafa Faghani * Pages 521-532
  The aim of this research was to recognize genetic polymorphism in intron place of BMP15 gene and its relationship with growth and reproduction traits in Lori-Bakhtiari sheep breed using sequencing method. Blood samples of 80 ewes and 20 rams of Lori-Bakhtiari sheep from breeding station of Shahrekord were collected. DNA was extracted from whole blood and their quality was evaluated using 1% agarose gel electrophoresis. A fragment with the size of 356 bp from extracted DNA was amplified using polymerase chain reaction (PCR) with a pair of specific primers. The PCR products were sequenced. Sequenced result was compared with sequenced gene in world gene bank by Blast program in NCBI. Results founds only a deletion mutation (D75A) in this gene that in this mutation thymine with 41.2% frequency was deleted .This mutation wasnt effect on reproduction and growth traits. Of course, it's better than polymorphisms in other segments of this gene were studied and then decided about effect of this gene on reproduction and growth trait.
 • Efat Nasresfahani * Pages 533-543
  The objective of this study was to estimate and compare the sensitivity of economic efficiency to change in productive and reproductive performance as well as involuntary culling rate of dairy herds. For this purpose, A bio- economic model developed in DairyVIP software was used to analysis the registered information’s in the annual performance of dairy farms covered by Isfahan Vahdat cooperation. The net annual profit obtained 23310 × 1000 IRR when the average annual of milk yield, pregnancy rate and annual involuntary culling rate were 11588 kg, %18.6 and %18.1, respectively. The annual profit varied by 1353 × 1000 IRR per 1 kg change in the daily milk yield. While for every 1 percent change in the conception and involuntary culling rate, the annual profit varied by 564 and 321 × 1000 IRR, respectively. The breakeven of daily milk yield and pregnancy rate was too changeable to stay the annual interest, So that an increase in daily milk yield by 5 kg could tolerate a decrease in pregnancy rates up to % 8.1. Whereas pregnancy rate should be increased as much as 26.6% of basic conditions to compensate the economic losses due to a decline in daily milk yield by 5kg. Our finding can help the producers to identify the economic value of important traits in cattle annual profitability and take the optimal management decisions to improve economic benefit.
 • Effects of non-fiber carbohydrates on in vitro fermentation and gas production of various forage sources
  Somayeh Fathi, Ali Assadi-Alamouti *, Ahmad Afzalzadeh, Mohammad Ali Norouzian Pages 545-555
  The aim was to evaluate effects of in vitro fermentation of different forages co-incubated with different types of non-fiber carbohydrates (NFC) on gas production, digestibility, microbial biomass, medium pH and ammonia concentration. A completely randomized design with factorial arrangement (9 treatments and 3 replicates) were used wherein wheat straw, alfalfa hay and corn silage constituted main forage sources and starch, sucrose and pectin were components of NFC. 0.2 g of each forage samples incubated with 0.3 g of each NFC component for 24 h and gas production, apparent and true digestibility, microbial biomass, pH and ammonia concentration measured. Forage and NFC sources, alone but not in combination, had a significant effect on gas production, digestibility as well as ammonia concentration (p
  Keywords: Ammonia concentration, digestibility, pectin, starch, sucrose
 • Ali Kiani * Pages 557-567
  In this study, effect of lycopene and corn supplementation on quantity of colostrum and concentrations of IgG in blood and colostrum in pregnant ewes was investigated.A total of 40 multiparous single-bearing ewes (body weight 68 ±8.4 kg) during last month of gestation were fed with one of the four experimental diets including; basal diet (CON), basal diet plus 1 g/d lycopen (LYC), 300 g/d corn (COR), 1 g/d lycopen plus 300 g/d corn (LYCࣤ). Quantity of colostrum production was determined at 6 h post-partum using oxytocin injection method.The IgG concentration in colostrum at 6 and 12 h post-partum as well as at 14 and one day pre-partum was determined. Quantity of colostrum at 6 h post-partum in COR, and LYCࣤ was higher (P
  Keywords: Colostrum, energy supplementation, IgG concentration, lycopene, sheep
 • Syros Ferasati, Mohammad Moeini *, Fardeen Hozhabri, Fazaeli Pages 569-584
  In order to determine the effects of hydraulic press pressure in the complete feed blocks (CFBs) machinery, with the pressure dwell time and forage particle size on durability, particles abscissionand storage of blocks using a completely randomized design (12 treatments and 10 replications)with factorial arrangement current experiment was conducted. The factors were: two levels of 200 and 220 bar hydraulic pressures in CFB machinery, three levels of 5, 17 and 30 sec dwell time along with two particle sizes (alfalfa hay and wheat straw) of short (average 10 mm) and long (average 30 mm) using forage to concentrate ratio of 45:55. Complete feed blocks with long or short particles with press pressure of 220 bar and dwell time of 30 sec had higher durability andCFBs with long or short particles with press pressure of 220 bar and dwell time of 17 sec had minimum and maximum of particles abscission, respectively (P
  Keywords: feed block, mold production, particles abscission, particle size, storage capability
 • Shahab Payandeh * Pages 585-599
  This study was conducted to determine the effect of commercial bacterial probiotic on milk yield and composition, blood metabolites andenzyme activities in lactating ewes based on a completely randomized design (two treatments and eight replicateseach). The ewes were kept in the individual pens and fed a diet based on alfalfa hay (60%) and concentrates (40%) with or without probiotic. Milk production of the individual ewes was measured and sampled weekly for 12 weeks and blood samples were obtained at four, eight and 12 weeks of lactation before and six hours after feeding. Data were analyzed by repeated measurements procedure. No significant differences were observed due to the addition of probiotic in milk production and chemical composition, but it was changed pattern of milk production during lactation period. The probiotic increased (P
  Keywords: Blood enzymes, Lactobacilli, Milk chemical composition, probiotic, sheep
 • Parviz Ordouny *, Khalil Mirzadeh, Tahereh Mohammadabadi, Mohammad Bojarpoor Pages 601-612
  To evaluate the effect of different levels of wild pistachio leaves on liver enzymes, bloodparameters and performance indicators of broiler chickens, 192 one-day old Ross 308 broiler chickens in the completely randomized design, including 4 treatments, 4 replicates and 12 chicks (both sexes), per experimentalunits were used. The experimental treatments includedrationscontaining levelsofzero (control), 1, 2, and 3 percent of wild pistachio leaf powder. The results of this experiment showed that effect of wild pistachio leaf on feed intake and daily gain significantly reduced compared to control treatment in the initial period (P˂0.05), but feed intake and daily gain were not significant in the growth period and total period.The feedconversion ratio was not significantly affected (P > 0.05). The effect of experimental treatments was not significant on AST and ALT, but the ALP enzyme was significantly reduced by the experimental treatments (P˂0.05). The amount of glucose, total cholesterol and HDL cholesterol of serum were not significantly affected. The effect of experimental treatments on triglyceride and LDL cholesterol serum reduction was significant (P˂0.05). According to the results, wild pistachio leaf can be used as an additive plant with reducing feature on liver enzymes and triglyceride and LDL cholesterol in poultry diets.
  Keywords: blood parameters, Broiler chicken, Carcass characteristics, Leaf of wild pistachio, Liver enzymes
 • Maryam Bagheri Varzaneh* Pages 613-625
  This study was conducted to investigate the effects of chromium-methionine (Cr-Met) supplementation on the blood and immune parameters of broiler under acute stress. A total of one hundred twenty six broilers were allocated to 3 treatments and 3 replicates (14 birds per replicate) in a completely randomized design. Treatments were: 1) negative control: i.e. basal diet without stress and Cr-Met, 2) positive control: basal diet with stress and without Cr-Met, 3) basal diet with stress and supplemented with 1000 ppb Cr-Met. Stress was induced from day 18 by addition of 1.5 mg dexamethasone per kg of the diet for one week followed by a withdrawal period until day 46. Blood samples were collected on day 25 and 46 of age. Results showed that stress increased blood glucose and lipid concentrations of serum (P
  Keywords: Broiler, Dexamethasone, immunity, Organic chromium, Stress
 • Shokoufe Ghazanfari * Pages 627-643
  This study was carried out toinvestigate the effect ofmannan-oligosaccharide prebioticonperformance,egg quality, immune response, intestine ileum microflora and nutrient digestibility in laying hens fed various levels of crude protein. A total of 150 Hy-Line W-36 layinghens were assigned to a 2×3 factorial arrangement of treatments. Experimental diets consisted of 3 levels of crude protein (recommended level for strain, 90 and 95% of recommended level) and 2 levels of mannan-oligosaccharides (0 and 0.1% of diet). Reduction of crude protein to 10% of basal diet resulted in decrease of egg weight, egg production, egg mass and feed conversion ratio (P
  Keywords: Crude Protein, laying hens, nutrient digestibility, Prebiotic, Production Performance
 • Maliheh Kamali, Mozhgan Mazhari *, Omidali Esmaeilipour, Rouhollah Mirmahmoudi Pages 645-656
  To investigate the effect of different levels of Allium ampeloprasum powder (AP) and flavophospholipol (FP) on growth performance, blood metabolites and small intestine morphology of broilers, an experiment was conducted on 200, day-old male broiler chicks (Ross 308) in a completely randomized design with 5 treatments, 4 replicates and 10 chicks per each. The treatments consisted of: corn-soybean meal as basal diet (BD), BD 0.02% flavophospholipol, BD 0.5% AP, BD 075% AP and BD 1% AP. The results showed that feed intake (FI) increased by FP treatment over all periods (P
  Keywords: Allium ampeloprasum, Blood metabolites, Broiler, flavophospholipol, intestine morphology
 • Ravieh Mohammadi, Zabihollah Nemati * Pages 657-670
  This study was conducted to investigate the effect of different level of garlic powder on the performance, egg quality traits and blood parameters in commercial laying hens. A total of one hundred and twenty eight 58-wk-old Lohmann lite (LSL) hens were allotted into 4 dietary treatment groups replicated 4 times with 8 hens per replicate in a completely randomized design. Experimental diets included of control diet (no supplemented garlic powder) and 3 levels of garlic powder, (1, 2 and 3% of diet). Laying performance traits and egg quality parameters were recorded by replicate at 61 and 63 wk-old. Blood and egg yolk parameters were measured at the end of the trial. Results indicated that egg production percent, egg mass, feed intakeand feed conversion rate were not affected by experimental treatments. However, egg weight was increased by 3% garlic powder compared with the control diet (P
  Keywords: Cholesterol, egg weight, Hugh unit, Liver enzymes, yolk
 • Ahmad Hassanabadi * Pages 671-684
  Effect of different dietary levels of nucleotide supplementation on performance, carcass characteristics, immune system status, small intestine morphology and ileal microbial population of broiler chickens was evaluated using 308 one-day-old mixed-sex Ross 308 broilers in a completely randomized design with 4 treatments and 7 replicates of 11 chicks in each, up to 42 days of age. Experimental treatments included a corn-soybean meal basal diet (control), and the basal diet containing 0.05, 0.1 and 0.2 percent nucleotide supplementation. The results showed that feed intake, body weight gain and feed conversion ratio of the broilers were not significantly affected by experimental treatments. Results of humeral immune system response at 35 days of age showed that the blood serum IgM concentration in 0.2 percent nucleotide group was higher than 0.05 percent group(P
  Keywords: Carcass yield, immunoglobulin, Intestinal villi, Lymphatic organs, weight gain
 • Abbas Ashoori, Alireza Behnamifar, Shaban Rahimi * Pages 685-696
  The effects of the herbal extracts (Rosemary officinalis L., Salvia officinalis), propolis, virginiamycin antibiotic and the herbal coccidiostat were studied on broiler chickens challenged with two E. coli strains (O78K80 & O2K12). A total of 476 female cobb 500 broilers was allocated in a completely randomized design considering seven treatments with four replicates and 17 birds per each for 42 days. Negative and positive control groups received a basal diet with no supplementation. The two herbal groups received a basal diet with 1 mL of ethanol herbal extracts (Rosemarinus officinalis & Salvia officinalis) / L drinking water, respectively. The virginiamycin (10%), the herbal coccidiostat and the ethanol extract of propolis groups fed the basal diet plus 150, 200 and 500 mg / kg diet, respectively. All groups except negative control challenged with two E. coli strains (O78K80 & O2K12) in 14d of rearing period. Herbal extract decreased the intestinal population of E. coli and Salmonella compared to the positive control (P
  Keywords: Antibiotics, Rosemary, Salvia, Propolis, Coccidiostat, E. coli
 • Naser Khakshor, Heydar Zarghi *, Ahmad Hassanabadi Pages 697-709
  This experiment was carried out to study the effect of vitamin premix (VP) reduce/withdraw of finisher wheat based diet on growth performance, carcass efficiency, tibia bone ash, and humoral immune response of broiler chickens. Three hundred and fifty, one day-old male broiler chicks (Ross 308) were used in a complete randomized design (CRD) experiment with 7 treatments of 5 replicates and 10 birds each. The dietary treatments were: T1 (control), fed the basal diet containing 2.5g VP/kg of diet; T2, T3 and T4, The reduce dietary VP levels to 1.25 g/kg of diet from 25, 31 and 37 day of ages respectively; T5, T6 and T7, The complete withdrawal dietary VP from 25, 31 and 37 day of ages respectively. The results showed; reduced dietary VP levels to 1.25g/kg of diet from 25d of age did not impair effects on growth performance. The complete withdrawal dietary VP from 25d significantly decreased growth performance (P
  Keywords: Broiler chickens, Finisher diet, Growth performance, Immune, Vitamin premixes
 • Bashir Ghasempour, Abolghasem Golian *, Ahmad Hassanabadi Pages 711-726
  This experiment was conducted to evaluate the effect of varying levels of digestible protein (DP) and dietary electrolyte balances (DEB) during the finisher period on performance, blood parameters and small intestine histology of broiler chickens exposed to heat stress. A total of 500 mixed sex chickens (Ross 308) were used in a completely randomized design as a 2×5 factorial arrangement with two levels of DP (%16.5 and %19) and five levels of DEB (150, 200, 250, 300 and 350 meq/kg of diet)with five replicates of 10 birds each during the finisher period. The chicks were exposed to heat stress of 32±2 °C for eight hours/day during 28-42 days of age. Increasing DP levels did not have a significant effect on weight gain under heat stress during the finisher period. Feed intake and feed conversion ratio (FCR) of chickens fed 16.5% DP diet was significantly more than 19% DP fed birds (P0.05) on small intestine morphology. Diet containing 250 mEq/kg of diet EBD significantly (P
  Keywords: Broiler chickens, dietary electrolyte balance, digestible protein, heat stress, Performance
 • Hossein Daghigh Kia *, Zahra Blouki Pages 727-738
  The aim of this study was to investigate the antioxidant effect of coenzyme Q10 on ram semen quality after the freezing-thawing process. Five Ghezel rams were used for sperm collection twice a week in five replicates. This experiment consisted of 5 treatments, coenzyme Q10 at four levels (0.5, 1, 2 and 2.5 μmol) and control group (without antioxidant). In this study, motility, viability, membrane integrity, abnormality parameters of sperm, malondialdehyde, total antioxidant capacity, glutathione peroxidase and superoxide dismutase activity were measured following freeze-thawing. The results showed that the total motility in samples with 0.5 and 1 μM of coenzyme Q10 antioxidant was significantly higher than the control group (p
  Keywords: Cryopreservation, Coenzyme Q10, Ghezel Ram, Sperm analysis, Lecithin