فهرست مطالب

تولیدات دامی - سال نوزدهم شماره 2 (تابستان 1396)
 • سال نوزدهم شماره 2 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/30
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مقاله پژوهشی
 • حیدر قیاسی، رستم عبدالهی آرپناهی *، رضا طاهرخانی صفحات 255-264
  به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت فاصله زایش تا اولین تلقیح با استفاده از سه مدل تکرارپذیر، چند صفتی و تابعیت تصادفی از تعداد 159482 رکورد فاصله زایش تا اولین تلقیح که طی سال های 1360 تا 1392 از 33 گله گاو هلشتاین ایران توسط مرکز اصلاح نژاد کشور جمع آوری شده بود، استفاده شد. مدل چندصفتی نسبت به مدل تکرارپذیر و تابعیت تصادفی دارای معیار اطلاعات بیزین کمتر و فاکتور بیز آن نسبت به دو مدل دیگر تفاوت معنی داری داشت (05/0 P <). وراثت پذیری برآورد شده برای فاصله زایش تا اولین تلقیح در مدل تابعیت تصادفی از نوبت زایش اول تا ششم روندی نزولی داشت، به طوری که مقدار وراثت پذیری در نوبت زایش اول بیشترین مقدار(01/±09/0) و در نوبت زایش ششم کمترین مقدار (01/0±03/0) بود. وراثت پذیری برآورد شده برای این صفت در آنالیز چند صفتی اگر چه از نوبت زایش اول (08/0) تا نوبت زایش پنجم (04/0) روند نزولی داشت ولی بیشترین مقدار وراثت پذیری (10/0) در نوبت زایش ششم برآورد گردید. وراثت پذیری برآورد شده برای این صفت در مدل تکرارپذیری نیز 05/0 بود. همبستگی های ژنتیکی بین نوبت های زایش نزدیک به هم بیشتر بود و با زیادشدن فاصله بین نوبت های زایش همبستگی های ژنتیکی کاهش یافت. به طورکلی، مدل چند صفتی نسبت به سایر مدل ها در برآورد اجزای واریانس برای صفت فاصله زایش تا اولین تلقیح برتری دارد.
  کلیدواژگان: ارزیابی ژنتیکی، باروری، پارامتر ژنتیکی، گاو هلشتاین
 • علی مقصودی، رسول واعظ ترشیزی*، علی اکبر مسعودی، محمد امیر کریمی ترشیزی، زهیر محمد حسن صفحات 265-280
  هدف از این مطالعه مقایسه عملکرد سیستم ایمنی جوجه های آرین، بومی آذربایجان غربی، آمیخته آرین × بومی، آمیخته بومی × آرین و سویه راس 308 بود. با انجام تلقیح مصنوعی تعداد 298 پرنده تولید و به همراه 100 پرنده سویه راس پرورش داده شدند. سپس، بطور تصادفی تعداد 15 تا 20 درصد پرنده ها برای مقایسه عملکرد سیستم ایمنی و برخی پارامترهای خونی انتخاب شدند. صفات مورد مطالعه شامل پاسخ های ایمنی همورال، ایمنی سلولی، ایمنی ذاتی، غلظت پروتئین های پلاسما و وزن نسبی اندام های لنفاوی بود. بیشترین عیار پادتن کل در سویه آرین و کمترین عیار پادتن کل در سویه راس مشاهده شد. تفاوتی در میان جنس ها و سویه های مورد مطالعه از نظر ایمنی سلولی ملاحظه نشد. پرندگان آمیخته نیز از نظر پاسخ های ایمنی همورال و ایمنی سلولی تفاوت معنی داری با سویه تجاری راس نداشتند. بین درصد هماتوکریت خون پرندگان آمیخته با سویه های تجاری نیز تفاوت معنی داری ملاحظه نشد. درصد آلبومین پلاسما در پرندگان آمیخته نسبت به سویه های دیگر بطور معنی داری بیشتر بود. فعالیت لایزوزایم پرندگان آمیخته اگرچه نسبت به سویه آرین بطور معنی داری کمتر بود (05/0 < P)، ولی با سویه راس تفاوت معنی داری نشان نداد. وزن اندام های لنفاوی پرندگان آمیخته حدواسط وزن نسبی در پرندگان پرتولید آرین و بومی بود. نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که عملکرد سیستم ایمنی در پرندگان آمیخته مناسب و در برخی موارد از سایر سویه های مورد مطالعه نیز بهتر بود. بنابراین می توان از سویه های موجود در ایجاد پرنده های مقاوم با سرعت رشد مناسب استفاده نمود.
  کلیدواژگان: آمیخته گری، ایمنی ذاتی، پاسخ ایمنی، سویه تجاری، مرغ بومی
 • محدثه نامور، غلامرضا داشاب*، محمد رکوعی، هادی فرجی آروق، داود علی ساقی صفحات 281-298
  این تحقیق با هدف مقایسه مدل های مختلف برای برآورد پارامترهای ژنتیکی مستقیم و مادری و همچنین برآورد روند ژنتیکی برای صفات وزن بدن گوسفند کردی شمال خراسان انجام شد. از رکوردهای وزن تولد (7345 رکورد)، وزن سه (5905 رکورد)، شش (5294 رکورد)، نه (3800 رکورد) و یکسالگی (3863 رکورد) در طی سال های 1368 تا 1391 که توسط مرکز اصلاح نژاد شهرستان شیروان جمع آوری شده بود، استفاده گردید. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مختلف با شش مدل دام و نرم افزار ThrGibbsf90انجام گرفت. بهترین مدل با استفاده از معیار انحراف اطلاعات(DIC) انتخاب شد. وراثت پذیری مستقیم صفات وزن تولد، سه، شش، نه و یکسالگی به ترتیب (0007/0±)172/0، (0007/0(±257/0، (0006/0(±351/0، (0007/0(±120/0 و (0009/0(±131/0 بودند.اثر ژنتیکی مادری برای صفات وزن تولد، سه و شش ماهگی معنی دار بود (01/0P<) و نسبت واریانس محیط دائمی مادری به واریانس فنوتیپی از 055/0 (یکسالگی) تا 186/0 (تولد) متفاوت بود. اگر چه مقادیر وراثت پذیری مادری وزن بدن در سنین بیشتر از وزن تولد کمتر بود، ولی برازش اثرات تصادفی مادری (ژنتیک افزایشی و محیطی دائمی مادر) در مدل دام سبب برآورد دقیق تر پارامترهای ژنتیکی صفات مورد بررسی گردید. روند فنوتیپی صفات وزن تولد، سه، شش، نه و یک سالگی به ترتیب 4/8، 6/74، 3/8، 3/54 و 25/78 گرم در سال و روند ژنتیکی مستقیم برای این صفات به ترتیب 07/0-، 2/14، 9/21-، 7/13 و 9/24 گرم در سال برآورد شد. بنابراین، نتایج برآوردهای بیزی نشان داد که قابل اعتمادتر از روش های آماری مرسوم هستند.
  کلیدواژگان: اثرات مادری، برازش مدل، برآورد بیزین، مدل دام، وراثت پذیری
 • راضیه رحیم زاده، محمد رکوعی*، هادی فرجی آروق، علی مقصودی، بهروز کشته گر صفحات 299-310
  هدف از این تحقیق، برازش بهترین تابع برای منحنی تولید تخم طی 13 هفته بلدرچین ژاپنی بود. بدین منظور، رکوردهای هفتگی و انفرادی تولید تخم 314 بلدرچین ژاپنی برای برازش توابع استفاده شد. توابع لجستیک غیرخطی، گامای ناقص، گامای تصحیح شده، لخورست، ناروشین تاکما دو، جزء به جزء و لجستیک نلدر با نرم افزار R برازش شد. برای انتخاب بهترین تابع از معیارهای میانگین مربعات خطا، معیار آکائیک و معیار اطلاعات بیزی استفاده شد. نتایج نشان داد که تابع ناروشین تاکما دو (کمترین میانگین مربعات خطا، معیار آکائیک و معیار اطلاعات بیزی) و تابع جزء به جزء (بیشترین میانگین مربعات خطا، معیار آکائیک، معیار اطلاعات بیزی) به ترتیب مناسب ترین و نامناسب ترین تابع برای توصیف منحنی تولید تخم بلدرچین ها بودند. بیشترین همبستگی (953/0) بین مقادیر پیش بینی شده تعداد تخم با استفاده از توابع برازش شده و مقدار واقعی مربوط به تابع ناروشین تاکما دو بود. نتایج حاصل از مقایسات توابع و همبستگی های حاصل نشان می دهد که تابع ناروشین تاکما دو بهتر از سایر توابع مورد مطالعه در این تحقیق، تولید کوتاه مدت تخم بلدرچین ژاپنی را توصیف می کند و از این تابع می توان برای پیش بینی توان تولید کوتاه مدت بلدرچین ژاپنی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: بلدرچین، بلوغ جنسی، تابع ناروشین تاکما، تولید تخم، لجستیک غیرخطی
 • فرحناز جمشیدی زاد *، محمود وطن خواه، رستم عبداللهی، قاسم جلیلوند صفحات 311-320
  در این تحقیق پارامترهای مربوط به صفات تولید، تولیدمثل، مدیریت و اقتصادی حاصل از رکوردگیرهای، تعداد هفت گله با 600 راس گوسفند کردی در طول یک چرخه تولید سالانه در سیستم روستایی استفاده شد. ضرایب اقتصادی صفات با استفاده از سه گرایش حداکثر سود، درآمد به هزینه و حداقل هزینه برآورد گردید. نتایج نشان داد که متوسط سود (خالص) به ازای هر راس میش در هر سال، نسبت درآمد(کل سود) به هزینه و نسبت هزینه به درآمد برای این سیستم به ترتیب 3211391 ریال، 40/1 و713/0 بود. به طور متوسط هزینه های تغذیه و پرورش به ترتیب 64 درصد و 20 درصد از کل هزینه ها را شامل شدند. در گرایش حداکثر سود متوسط ضرایب اقتصادی مطلق (نسبی) صفات به صورت، (102/1) 139/7550 ریال برای زنده مانی میش، (114/1) 49/7630 ریال برای میزان آبستنی، (047/1) 632/7172 ریال برای فراوانی بره زایی، (952/0) 575/6520 ریال برای میزان بره زایی، (164/1) 592/7969 ریال برای زنده مانی بره تا شیرگیری، (19/1) 719/8150 ریال برای زنده مانی بره تا یک سالگی، (1) 356/6848 ریال برای وزن بره ها در زمان فروش، (381/0-) 2610- ریال برای وزن میش بودند. در گرایش درآمد به هزینه متوسط ضرایب اقتصادی صفات ذکر شده به ترتیب 677/0، 683/0، 646/0، 592/0، 711/0، 726/0، 566/0، 239/0- برآورد شدند. حساسیت ضرایب اقتصادی صفات نسبت به تغییر در هزینه نهاده ها کم ولی نسبت به تغییر قیمت تولیدات حساسیت بیشتری نشان دادند. چون پارامترهای مورد استفاده در این تحقیق نماینده شرایط مدیریتی و آب و هوایی استان ایلام می باشد، پیشنهاد می شود از این ضرایب برای طراحی شاخص انتخاب مناسب گوسفند کردی استفاده شود.
  کلیدواژگان: ارزش اقتصادی، اهداف اصلاحی، چندقلوزایی، سیستم روستایی، گوسفند کردی
 • افروز شریفی، مرتضی چاجی*، علیرضا وکیلی صفحات 321-336
  به منظور بررسی اثر عمل آوری کود مرغی با تانن استخراج شده از پوست انار بر قابلیت هضم و تخمیر، رشد باکتری ها و قارچ های شکمبه، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل افزودن سطوح صفر (تیمار شاهد)، پنج، 10، 15، 20، 25، 30 و 35 درصد عصاره تاننی به کود مرغی بود. حجم گاز و پتانسیل تولید گاز به ترتیب تا سطح 20 و 15 درصد عصاره بین تیمار ها مشابه بود. نرخ تولید گاز در تیمارهای حاوی 20 و 35 درصد عصاره کم ترین (05/0P<)، اما در سایر تیمارهای آزمایشی تفاوتی نداشت. با افزایش مقدار عصاره تاننی در جیره، ضریب تفکیک، تولید توده میکروبی و بازده تولید توده میکروبی افزایش، اما غلظت نیتروژن آمونیاکی کاهش یافت (05/0P<). بیشترین و کم ترین قابلیت هضم پروتئین خام به ترتیب با افزودن 15 و 35 درصد عصاره به کود مرغی به دست آمد (05/0P<). در محیط کشت اختصاصی باکتری ها، قابلیت هضم ماده خشک و غلظت نیتروژن آمونیاکی سه روز پس از انکوباسیون با افزایش میزان عصاره کاهش یافت (05/0P<)؛ اما در محیط کشت اختصاصی قارچ ها ، قابلیت هضم ماده خشک در زمان های مورد بررسی تحت تاثیر قرار نگرفت. بر اساس نتایج حاصل عمل آوری کود مرغی با تانن استخراج شده از پوست انار تا سطح 25 درصد، اثر مثبتی بر هضم و تخمیر کود مرغی دارد و ممکن است متابولیسم نیتروژن در دستگاه گوارش نشخوارکنندگان را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: باکتری شکمبه، عصاره تانن دار، فراسنجه های تخمیر، قابلیت هضم، قارچ های شکمبه، نیتروژن آمونیاکی
 • امیر اکبری افجانی*، حمید امانلو، ابوالفضل زالی زالی، حمید رضا میرزایی الموتی، مهدی گنج خانلو صفحات 337-348
  در این تحقیق تاثیر تفاله دانه انار حاوی اسیدهای چرب بلند زنجیر به همراه ال– کارنیتین، بر عملکرد و صفات لاشه با استفاده از 32 راس بزغاله نر مهابادی بررسی شد. جیره های آزمایشی شامل:1) جیره بدون تفاله دانه انار و ال-کارنیتین، 2) جیره با 10 درصد تفاله دانه انار بدون ال-کارنیتین، 3) جیره بدون تفاله دانه انار با 300 قسمت در میلیون ال-کارنیتین در کیلوگرم ماده خشک ،و 4) جیره با 10 درصد تفاله دانه انار با 300 قسمت در میلیون ال-کارنیتین در کیلوگرم ماده خشک بود. بزغاله ها در انتهای آزمایش، کشتار و صفات مربوط به لاشه اندازه گیری شد. افزودن تفاله دانه انار همراه ال-کارنیتین به جیره، چربی دور کلیه را کاهش داد (05/0>P). بزغاله های تغذیه شده با تفاله انار همراه با مکمل ال-کارنیتین قابلیت هضم ظاهری چربی خام بالاتری نسبت به تیمار های دیگر داشتند (05/0>P). همچنین با استفاده از تفاله دانه انار در جیره، هزینه خوراک برای تولید هر کیلوگرم لاشه گرم کاهش یافت (05/0= P). نتایج این آزمایش نشان داد که جایگزینی بخشی از دانه غلات جیره با تفاله دانه انار همراه با افزودن ال-کارنیتین به جیره باعث کاهش چربی کلیه شد. همچنین استفاده همزمان ال-کارنیتین و تفاله دانه انار با افزایش قابلیت هضم ظاهری چربی خام، عملکرد عددی بالاتری نیز نشان داد. با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش، تفاله دانه انار را می توان به عنوان محصول جانبی ارزان قیمت، بدون تاثیر منفی بر عملکرد، با کاهش چربی کلیوی به همراه مکمل ال-کارنیتین در جیره ی بزغاله های پرواری استفاده کرد.
  کلیدواژگان: ال، کارنیتین، بازده لاشه، بزغاله پرواری، تفاله دانه انار، عملکرد، قابلیت هضم
 • رضا ناصری هرسینی، فرخ کفیل زاده * صفحات 349-360
  اثر اخته کردن بر ترکیب بافتی ناحیه ران و ویژگی های کیفی گوشت در عضله بایسپس فموریس بزغاله های نر نژاد مرخز در قالب یک طرح کاملا تصادفی شامل دو تیمار و چهار تکرار بررسی شد. بدین منظور 16 راس بزغاله نر نژاد مرخز به مدت 119 روز با جیره آزمایشی تغذیه شد و اخته کردن بزغاله ها در تیمار مربوطه یک هفته قبل از آغاز دوره سازگاری انجام گرفت. نتایج نشان داد که شاخص عضلانی بودن ناحیه ران در بزغاله های گروه کنترل بیش از گروه اخته شده بود (05/0P<). درصد رطوبت در گوشت بزغاله های اخته شده کمتر و درصد چربی بیشتر از بزغاله های اخته نشده بود (05/0P<). در عضله بایسپس فموریس بزغاله های اخته درصد اسید پالمیتیک بیشتر و درصد مجموع اسیدهای چرب مطلوب و نسبت (C18:0+C18:1)/C16:0 کمتر از بزغاله های اخته نشده بود (05/0P<). نتایج تحقیق نشان داد که اخته کردن بزغاله های مرخز برای مصرف گوشت آن توسط انسان، از نظر مقدار و ترکیب اسیدهای چرب، قابل توجیه نیست.
  کلیدواژگان: اجزای ران، اخته کردن، ترکیب اسیدهای چرب، ترکیب شیمیایی گوشت، ویژگی های فیزیکی
 • مهرنوش قندهاری، مهدی خدایی مطلق*، مهدی کاظمی بنچناری صفحات 361-370
  تاثیر استفاده از مکمل های موننسین، کروم و اثر متقابل آن ها در جیره دوره انتقال (14 روز قبل از زایش) با استفاده از 30 راس گاو آبستن چند بار زایش کرده در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار بررسی شد. تیمارها شامل: 1) تیمار شاهد (بدون افزودنی)؛ 2) تیمار با مصرف موننسین (400 میلی گرم در روز)؛ 3) تیمار با مصرف کروم (03/0 میلی گرم در کیلوگرم وزن متابولیکی بدن) و 4) تیمار با مصرف کروم-موننسین (400 میلی گرم مکمل موننسین به همراه 03/0 میلی گرم بر کیلوگرم وزن متابولیکی بدن). فراسنجه های تولیدی (میزان شیر تولیدی و ترکیبات شیر) و تولید مثلی (روزهای باز و زمان آمدن جفت) مورد بررسی قرار گرفتند. ماده خشک مصرفی همانند میزان تولید شیر و درصد چربی، درصد پروتئین شیر و روزهای باز تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفت. زمان خروج جفت در گاوهای دریافت کننده مکمل کروم-موننسین (120 دقیقه) نسبت به جیره شاهد (1/243 دقیقه) تفاوت معنی داری نشان داد (05/0>P). نتایج این آزمایش نشان داد تولید و ترکیبات شیر با استفاده از مکمل های موننسین و کروم تحت تاثیر قرار نگرفت اما با این وجود استفاده همزمان از این دو مکمل دارای پتانسیل در کاهش ناهنجاری های متابولیکی مانند جفت ماندگی در اوایل شیردهی می باشد.
  کلیدواژگان: بیماری های متابولیکی، جفت ماندگی، روزهای باز، کروم، موننسین
 • احمد علی ثابتان شیرازی، احمد حسن آبادی *، محمد جواد آگاه، حسن نصیری مقدم صفحات 371-387
  تاثیر افزودن سطوح مختلف پودر برگ زیتون به جیره به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی بر عملکرد تولیدی، خصوصیات لاشه، برخی فراسنجه های خونی، ریخت شناسی روده کوچک و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه های گوشتی با استفاده از تعداد 300 قطعه جوجه گوشتی یکروزه سویه کاب500 در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار، سه تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار به مدت 42 روز مطالعه شد. جیره های آزمایشی شامل: جیره ذرت-سویا (شاهد منفی)، جیره پایه به همراه 250 میلی گرم درکیلوگرم آلفا توکوفریل استات (شاهد مثبت) و سه جیره به صورت جیره پایه با دو، 5/2 و سه درصد پودر برگ زیتون بودند. نتایج نشان داد افزایش وزن در گروه های دریافت کننده پودر برگ زیتون در کل دوره آزمایش کاهش معنی داری نسبت به گروه شاهد مثبت داشت (05/0>P). خوراک مصرفی در کل دوره کاهش معنی داری در گروه سه درصد پودر برگ زیتون در مقایسه با شاهد مثبت داشت (05/0>P). ضریب تبدیل غذایی در گروه های دریافت کننده پودر برگ زیتون در دوره آغازین، افزایش معنی داری نسبت به تیمارشاهد منفی و مثبت داشت (05/0>P). افزودن سطوح مختلف پودر برگ زیتون به جیره، طول پرز، عمق کریپت و سطح پرز را در مقایسه با گروه شاهد منفی یا مثبت بطور معنی داری افزایش داد (05/0>P). کاهش معنی داری در غلظت سرمی تری گلیسریدها، کلسترول و لیپوپروتئین با دانسیته پایین در تیمارهای پودر برگ زیتون در مقایسه با گروه شاهد منفی یا مثبت مشاهده شد (05/0>P). براساس نتایج حاصل افزودن پودر برگ زیتون تا سطح دو درصد جیره جوجه های گوشتی به دلیل کاهش چربی خون و بهبود ریخت شناسی روده قابل توصیه می باشد.
  کلیدواژگان: افزایش وزن، برگ زیتون، پرز روده، جوجه گوشتی، چربی خون، ضریب تبدیل غذایی
 • سودا جنگی اقدم، سارا میرزایی گودرزی *، علی اصغر ساکی، پویا زمانی صفحات 389-401
  اثر منابع مختلف الیاف نامحلول بر عملکرد، خصوصیات دستگاه گوارش و جمعیت میکروبی روده کور، با استفاده از 320 قطعه جوجه گوشتی یکروزه سویه راس 308 از سن یک تا 24 روزگی در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار، چهار تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد (ذرت-کنجاله سویا) که با استفاده از کاه گندم فرآوری شده، پوسته آفتابگردان و پوسته سویا هر یک به مقدار سه درصد رقیق شد. خوراک مصرفی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی از سن یک تا 24 روزگی قرار نگرفت. تیمار کاه گندم فرآوری شده، میانگین افزایش وزن بدن را نسبت به پوسته سویا به طور غیرمعنی داری افزایش داد. بعلاوه، ضریب تبدیل در تیمار کاه گندم فرآوری شده نسبت به تیمارهای پوسته آفتابگردان و سویا بهبود یافت (05/0>P) ولی تفاوت معنی داری نسبت به تیمار شاهد مشاهده نشد. اثر تیمارها بر وزن اندام های گوارشی و خصوصیات سنگدان در سن 24 روزگی معنی دار نبود. منابع مختلف الیاف نامحلول، تعداد باکتری های لاکتوباسیلوس روده کور را افزایش (05/0>P) و تعداد باکتری های اشریشیاکلی روده کور را نسبت به تیمار شاهد به طور غیرمعنی داری کاهش دادند. بر اساس نتایج حاصل، رقیق نمودن جیره با استفاده از سه درصد الیاف نامحلول تاثیر منفی بر عملکرد رشد جوجه های گوشتی نداشت ولی جمعیت میکروبی مفید روده کور را بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: پوسته آفتابگردان، پوسته سویا، جوجه گوشتی، خصوصیات دستگاه گوارش، کاه گندم
 • مجتبی افشین*، نظر افضلی، محسن مجتهدی، عباس محمدی صفحات 403-414
  اثر پودر بذر، عصاره و پودر گیاه کامل خارمریم در کاهش اثرات منفی تغذیه جیره آلوده به 500 میکروگرم در کیلوگرم آفلاتوکسین B1 بر عملکرد، لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی با استفاده از 192 قطعه خروس یک روزه سویه راس 308 در قالب یک طرح کاملا تصادفی با شش تیمار، چهار تکرار و هشت قطعه پرنده در هر تکرار، بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) شاهد سالم، 2) شاهد آلوده به آفلاتوکسین، 3) شاهد آلوده + 5/0 درصد پودر بذر خارمریم، 4) شاهد آلوده + یک درصد پودر گیاه خارمریم، 5) شاهد آلوده + 600 میلی گرم در کیلوگرم عصاره گیاه خارمریم، 6) شاهد آلوده + 1000 میلی گرم در کیلوگرم عصاره گیاه خارمریم بودند. در کل دوره آزمایش (یک تا 35 روزگی) تغذیه جیره شاهد آلوده به آفلاتوکسین باعث کاهش وزن بدن، افزایش ضریب تبدیل خوراک و افزایش غلظت آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز پلاسما در مقایسه با تیمار شاهد سالم شد (05/0P≤). افزودن پودر گیاه خارمریم باعث بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک در یک تا هفت، هفت تا 21 روزگی و کل دوره آزمایش در مقایسه با تیمار شاهد آلوده شد (05/0P≤). افزودن 5/0 درصد پودر بذر، یک درصد پودر گیاه و 1000 میلی گرم در کیلوگرم عصاره گیاه خارمریم به جیره آلوده، سبب کاهش غلظت آنزیم آلانین آمینوترانسفراز پلاسمای جوجه های 35 روزه در مقایسه با تیمار شاهد آلوده شد (05/0P≤). براساس نتایج این پژوهش، پودر گیاه خارمریم به میزان یک درصد در مقایسه با دیگر افزودنی های مورد آزمایش به منظور کاهش و یا حذف عوارض منفی آفلاتوکسین توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آفلاتوکسینB1، آلانین آمینوترانسفراز، جوجه گوشتی، خارمریم، عملکرد، لاشه
 • محمدرضا رضوانی *، گوهر سعادت منش صفحات 415-425
  اثر اسیدی کننده های خوراکی گلوباسید ، گرین کب و استفاده ی همزمان آنها بر عملکرد ، خصوصیات لاشه، گوارش پذیری مواد مغذی و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه های گوشتی با استفاده از 128 قطعه جوجه ی گوشتی یک روزه سویه تجاری کاب 500 مخلوط هر دو جنس در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار، چهار تکرار و هشت قطعه پرنده در هر تکرار بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره ی شاهد، جیره ی شاهد+ 085/0 درصد گلوباسید، جیره ی شاهد + 035/0 درصد گرین کب و جیره ی شاهد+ 085/0 درصد گلوباسید+ 035/0درصد گرین کب بودند. تیمارهای آزمایشی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و جمعیت میکروبی معنی دار نبود و بیشترین مقدار گوارش پذیری ظاهری ماده ی خشک، ماده ی آلی و پروتئین در تیمار حاوی مخلوط دو نوع اسیدی کننده ی گرین کب و گلوباسید در مقایسه با تیمار شاهد مشاهده شد. بر اساس نتایج این مطالعه، استفاده از مخلوط اسیدی کننده های گرین کب و گلوباسید می تواند با بهبود گوارش پذیری ماده ی خشک، ماده ی آلی و پروتئین خام و تا حدودی کم کردن مصرف خوراک برای جوجه های گوشتی مفید باشد.
  کلیدواژگان: اسیدی کننده خوراکی، جمعیت میکروبی، جوجه های گوشتی، عملکرد رشد، گوارش پذیری مواد مغذی
 • علی آقایی، حشمت الله خسروی نیا *، مرتضی مموئی، آرش آذرفر، علی شهریاری، مسعود قربانپور صفحات 427-439
  به منظور بررسی تاثیر افزودن مکمل اکسید روی (عنصر روی در پنج سطح صفر، 40، 80، 120، 160 میلی گرم در کیلوگرم جیره) و ویتامین E (آلفا توکوفرول استات در دو سطح صفر و 40 واحد بین المللی در کیلوگرم جیره) بر باروری، جوجه درآوری بلدرچین های ژاپنی مادر و عملکرد رشد و پاسخ ایمنی نتاج آن ها، آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل 5×2، بر پایه بلوک های کامل تصادفی با 10 تیمار و چهار تکرار و 24 قطعه پرنده مولد (16 قطعه ماده و هشت قطعه نر) در هر تکرار انجام شد. افزودن مکمل عنصر روی و ویتامین E به جیره به طور معنی داری (05/0P≤) باعث بهبود جوجه درآوری شد، مکمل ویتامین E درصد باروری را افزایش داد (05/0P≤)، و مرگ و میر جنینی در مرحله دوم (10 تا 16 روزگی) بر اثر افزودن مکمل عنصر روی به طور معنی داری کاهش یافت (05/0P≤). ضریب تبدیل غذایی نتاج در دوره پرورش (1 تا 21 روزگی) بر اثر افزودن مکمل عنصر روی بهبود یافت و مکمل ویتامین Eباعث بهبود ضریب تبدیل غذایی در هفته نخست پرورش نتاج آنها شد (05/0P≤). پاسخ تست ایمنی علیه تزریق SRBC در نتاج به طور معنی داری (05/0P≤) به وسیله افزودن مکمل عنصر روی و ویتامین E افزایش یافت و مکمل عنصر روی باعث افزایش معنی داری در میزان عنصر روی استخوان درشت نی نتاج در سن یک روزگی شد (05/0P≤). نتایج این آزمایش نشان داد افزودن مکمل عنصر روی و ویتامین E به جیره بلدرچین های مادر ژاپنی می تواند باعث بهبود جوجه درآوری و عملکرد رشد و ایمنی در جوجه ها شود.
  کلیدواژگان: بلدرچین، پاسخ ایمنی، جوجه درآوری، عنصر روی، نتاج، ویتامینE
 • امیر عطار، حسن کرمانشاهی*، ابوالقاسم گلیان صفحات 441-453
  تاثیر انواع فرآیند کاندیشنینگ(بخار و خشک) و سطح بنتونیت سدیم فرآوری شده در خوراک بر عملکرد، وزن نسبی اندام ها و برخی فراسنجه های خونی در دوره رشد جوجه های گوشتی بررسی شد. به همین منظور از تعداد 810 قطعه جوجه خروس راس 308 در یک آزمایش فاکتوریل 3×3 با سه روش فرآوری خوراک(بدون فرآوری یا خشک، دو دقیقه فرآوری با بخار، چهار دقیقه فرآوری با بخار) و سه سطح بنتونیت سدیم فرآوری شده (جی بایند) (صفر، 75/0 و 5/1 درصد) در غالب طرح کاملا تصادفی با نه تیمار و شش تکرار مورد آزمایش قرار گرفتند. فرآوری خوراک به تنهایی بر افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک تاثیر معنی داری داشت، بطوریکه بهترین ضریب تبدیل در دو دقیقه فرآوری با بخار(33/1) و همچنین 5/1 درصد بنتونیت سدیم(39/1) مشاهده شد(05/0>P) و این در حالی است که اثر روش فرآوری، سطح بنتونیت سدیم و اثر متقابل آنها بر مصرف خوراک معنی داری نبود. اثر روش فرآوری بر کلسترول و HDL خون معنی دار بود و اثر متقابل شکل فرآوری و سطح بنتونیت سدیم بر VLDL خون معنی دار بود(05/0>P) و بهترین VLDL مربوط به تیمار بدون فرآوری و بدون جی بایند بود. بجز وزن نسبی کبد، وزن نسبی هیچ کدام از قسمت های مختلف لاشه و اندام های داخلی تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفتند.. نتایج این آزمایش نشان می دهند که دو دقیقه فرآوری خوراک با بخار در کارخانجات تهیه دان باعث بهبود عملکرد رشد جوجه های گوشتی در دوره رشد می گردد.
  کلیدواژگان: بنتونیت سدیم فرآوری شده، پلت، جوجه گوشتی، کاندیشنینگ بخار، کاندیشنینگ خشک
 • سید بهروز قدس علوی، حسین مروج*، محمود شیوازاد صفحات 455-466
  به منظور تعیین معادلات تخمین انرژی قابل سوخت و ساز تصحیح شده بر اساس ابقاء صفر نیتروژن (AMEn) در رایج ترین ارقام گندم ایرانی و مقایسه این معادلات با معادله ارائه شده توسط NRC1994 و همچنین اطلاعات جدول NRC1994، دو آزمایش انجام شد. در آزمایش اول با استفاده از 12 رقم گندم ایرانی در دو سال زراعی متوالی و تعیین ترکیبات شیمیایی و AMEn آنها، معادلات رگرسیونی پیش‏بینی کننده AMEn برای جوجه‏های گوشتی در دو سن 10 و 24 روزگی بدست آمد. آزمایش دوم در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار و با استفاده از 256 قطعه جوجه 10 روزه از هیبرید تجاری راس 308 و به منظور بررسی صحت و دقت معادلات بدست آمده از آزمایش اول، انجام شد.AMEn گندم موجود در تیمارهای آزمایش دوم با استفاده از چهار روش زیر بدست آمد: 1- جدول NRC 2- معادله پیش بینیNRC 3- روش حیوانی 4- معادلات بدست آمده در آزمایش اول. معادلات تخمین AMEn در آزمایش اول برای سن 10 روزگی بصورت AMEn = 37.289 NFE و برای سن 24 روزگی بصورتAMEn = 41.859 NFE بدست آمد. در آزمایش دوم بیشترین میانگین وزن زنده در 42 روزگی مربوط به تیمار معادلات تخمین آزمایش اول(2542 گرم) و کمترین مربوط به تیمار جدول NRC (2266گرم) بود(05/0P<). صفات عملکردی در تیمارهای مربوط به روش حیوانی و معادلات بدست آمده در آزمایش اول نسبت به تیمارهای مربوط به معادله تخمین NRC و جدول NRC بهتر بود (05/0P<). نتایج حاصل از این آزمایش استفاده از معادلات تخمین ارائه شده در این تحقیق را جهت برآورد دقیق‏تر AMEn گندم در هنگام جیره‏نویسی پیشنهاد می کند.
  کلیدواژگان: اکسید کروم، تجزیه شیمیایی، جیره پایه، سطح جایگزینی، ضریب تبیین، عصاره عاری از ازت
 • وحید قاسملو، سید عبدالله حسینی*، هوشنگ لطف الهیان، امیر میمندی پور صفحات 467-478
  این آزمایش به منظور ارزیابی اثرات اسانس کپسوله شده ی پونه بر جمعیت میکروبی، مورفولوژی و طول و وزن قسمت های مختلف دستگاه گوارش جوجه های گوشتی آرین انجام شد. تعداد 625 قطعه جوجه ی گوشتی در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و پنج تکرار از سن یک تا 42 روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند. تیمار ها شامل: 1- تیمار شاهد بدون افزودنی، 2- تیمار شاهد + پروبیوتیک(1/0 گرم در کیلوگرم پروتکسین)، 3- تیمار شاهد + آنتی بیوتیک(15/0 گرم در کیلوگرم آویلامایسین)، 4- تیمار شاهد + اسانس پونه( 2/0گرم در کیلوگرم) و 5- تیمار شاهد + اسانس پونه ی کپسوله شده(1 گرم در کیلوگرم) بودند. نتایج نشان داد صفات عملکردی جوجه ها در پایان 42 روزگی تحت تاثیر تیمار های آزمایشی قرار نگرفت. بیشترین جمعیت لاکتوباسیل ها در تیمار پونه کپسوله شده مشاهده شد (05/0PP)، طول و وزن سایر قسمت های دستگاه گوارش تحت تاثیر تیمار های آزمایشی قرار نگرفت. بالاترین مقدار طول دئودنوم در تیمار شاهد و کمترین در تیمار پروبیوتیک بود(05/0>P). وزن دئودنوم، طول ژژنوم، وزن ژژنوم و طول ایلئوم تحت تاثیر تیمار های آزمایشی قرار نگرفت. بالاترین مقدار وزن ایلئوم در تیمار شاهد و کمترین در تیمار آنتی بیوتیک دیده شد (05/0>P). با توجه به نتایج حاصل، به نظر می رسد فرم کپسوله شده ی اسانس تاثیر مطلوبی بر سلامت دستگاه گوارش دارد.
  کلیدواژگان: اسانس پونه کپسوله شده، آنتی بیوتیک، جوجه ی گوشتی، مورفولوژی روده، میکرو فلور
 • مونا یاوری، فرید شریعتمداری *، محسن شرفی صفحات 479-491
  به منظور بررسی اثر نوع مکمل چربی و نوع افزودنی محرک رشد در جیره مرغ های تخم گذار، بر عملکرد تولیدی و خصوصیات کیفی تخم مرغ از تعداد 108 قطعه مرغ تخم گذار های لاین سویه 36-W با سن 96 هفته در یک آزمایش فاکتوریل(3×2) با دو منبع چربی(روغن گیاهی و پودر چربی) و سه حالت افزودنی محرک رشد (بدون افزودنی، پروبیوتیک و آنتی بیوتیک) در قالب طرح کاملا تصادفی به مدت 12 هفته استفاده شد. پرندگان به طور تصادفی در شش تیمار و با شش تکرار(تعداد سه پرنده در هر تکرار) توزیع شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که هیچ یک از متغیرهای عملکردی (درصد تولید، مصرف خوراک، ضریب تبدیل خوراک، توده تخم مرغ تولیدی و متوسط وزن تخم مرغ) تحت تاثیر نوع مکمل چربی قرار نگرفتند (05/0 کلیدواژگان: اسید چرب، آنتی بیوتیک، پروبیوتیک، روغن سوخته، کیفیت تخم مرغ
 • الهام بیرانوند، محمد رضا سنجابی*، محمد زندی، حمیده افقی صفحات 493-506
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر عصاره زنجبیل و ویتامین E بر عملکرد سلول های بنیادی اسپرماتوگونی گوسفند بود. برای این منظور غلظت‏های مختلف از عصاره های آبی و هیدروالکی زنجبیل و ویتامین E بر زنده مانی، تشکیل کلونی و بیان ژن های مهار کننده (bcl2 و bcl2l1) و پیش برنده آپوپتوز (bax) در سلول های بنیادی اسپرماتوگونی آزمایش شدند. سلول های بنیادی اسپرماتوگونی از بیضه گوسفندان کشتار شده با استفاده از روش هضم آنزیمی دو مرحله ای استحصال و به روش حذف تمایزی خالص سازی شدند. سپس با استفاده از رنگ آمیزی آلکالین فسفاتاز و بیان شناساگرهای اختصاصی oct-4 و c-kit شناسایی شدند. نتایج نشان داد زنده مانی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی در محیط کشت حاوی سطوح بالاتر از 800 میکروگرم بر میلی لیتر از عصاره هیدروالکلی زنجبیل بطور معنی داری در مقایسه با شاهد کاهش یافت (05/0>P). در حالی که بیشترین زنده مانی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی هنگام استفاده که 800 میکروگرم بر میلی لیتر از عصاره آبی زنجبیل بود و با افزایش غلظت ویتامین E (تا 100 میکروگرم بر میلی لیتر) زنده مانی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی افزایش یافت. بیان ژن bax در غلظت های موثر عصاره آبی زنجبیل (150 میکروگرم بر میلی لیتر) و ویتامین E (50 میکروگرم بر میلی لیتر) کاهش یافت در حالی که عصاره هیدروالکلی زنجبیل (150 میکروگرم بر میلی لیتر) و غلظت های بالای عصاره آبی (بیشتر از800 میکروگرم بر میلی لیتر) بیان این ژن را افزایش دادند. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه می توان از غلظت های 150 میکروگرم بر میلی لیتر از عصاره آبی زنجبیل و یا 50 میکروگرم بر میلی لیتر از ویتامین E به منظور بهبود شرایط کشت سلول های بنیادی اسپرماتوگونی گوسفند استفاده نمود.
  کلیدواژگان: آپوپتوز، آنتی اکسیدان، زنجبیل، سلول های بنیادی اسپرماتوگونیال، ویتامین E
 • فرزانه بازماندگان شمیلی، مهدی وفای واله*، غلامرضا داشاب، فرزاد باقرزاده کاسمانی صفحات 507-519
  به منظور ارزیابی اثرات مادری بر تکوین سیستم ایمنی نتاج، اثر تزریق زرده تخم مرغ های بومی خزک به زرده تخم مرغ های سویه تجاری راس بر عملکرد، ایمنی و بیان ژن TLR4 در مرغ های سویه تجاری راس تعیین شد. بدین منظور تعداد 150 عدد تخم مرغ سویه راس به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی 75 تایی که شامل گروه I (گروه شاهد- تزریق زرده سویه راس) و گروه II (تزریق زرده نژاد خزک) تقسیم و برای مدت سه هفته در در دستگاه جوجه کشی خوابانده و پس از هچ با جیره متوازن به مدت شش هفته پرورش داده شدند. سه پرنده به طور تصادفی در روزهای 27 و 42 انتخاب و کشتار شدند و وزن اندام های موثر در ایمنی (کبد، بورس و تیموس) اندازه گیری شدند. تیتر آنتی بادی علیه ویروس نیوکاسل و بیان نسبی ژن TLR4 در کبد نمونه های آزمایشی بررسی شد. تزریق زرده خزک به تخم مرغ های سویه راس سبب بهبود عملکرد رشد، پاسخ ایمنی و نیز سبب کاهش بیان ژن TLR4 در کبد جوجه ها در مقایسه با گروه شاهد شد (05/0P<). بر اساس نتایج این پژوهش ممکن است تزریق زرده تخم مرغهای بومی خزک به تخم مرغهای سویه تجاری راس در روز اول جنینی، سبب بهبود کارائی سیستم ایمنی مرغان سویه راس در سنین بالاتر بشود.
  کلیدواژگان: اثرات مادری، ایمنی، زرده تخم مرغ، مرغ بومی خزک، TLR4
 • |
  • Rostam Abdolahiarpanahi * Pages 255-264
   In order to estimate the genetic parameters for days from calving to first service (DFS) in Iranian Holstein cattle by using repeatability, multiple-trait (MT) and random regression (RR) models, 159,482 records of parities 1 to 6 collected during 1981 to 2013 and distributed over 33 large Holstein herds were used. Bayesian information criterion of MT model was lower than other models and Bayesian factor of MT model was significant compared to other models (P
   Keywords: Fertility, Genetic evaluation, Genetic parameters, Holstein cattle
  • Rasoul Vaez Torshizi * Pages 265-280
   The aim of this study was to compare the performance of immune system in Arian, Native, Arian × native crosses, native × Arian crosses and Ross chickens. Through artificial insemination, a total number of 298 birds produced and reared with 100 Ross strain chickens. Thereafter, 15 to 20 percent of chickens were randomly chosen for immune system performance and some of blood parameters comparison. The studied traits were humoral, cell-mediated and innate immunity responses, plasma protein concentrations and relative weight of lymph organs. Data were analyzed using GLM procedure and means were compared using Tukey method. The highest titer of total antibody was in Arian strain and the lowest was in Ross strain. There was no significant difference between sexes and strains for cell-mediated immunity. Responses in crossbred chickens for humoral and cell-mediated immunity were not significantly different from Ross strain. No significant difference was observed for hematocrit percent between crossbred chickens and commercial strains. In crossbred chickens, the percentage of plasma albumin was significantly higher than the other strains (P
   Keywords: Commercial Arian Strain, Crossbreeding, Immune response, Innate Immunity, Native Fowl
  • Mohadeseh Namvar, Gholam Reza Dashab*, Mohammad Rokouei, Hadi Faraji Arogh, Davoud Ali Saghi Pages 281-298
   This study was performed to compare different models for estimation of direct and maternal heritability and also for obtaining of genetic trend for body weight traits in Kurdi sheep of North Khorasan. The records of body weight in birth (BW, 7345 records), 3-month (3W, 5905 records), 6-month (6W ,5294 records), 9-month (9W, 3800 records) and 12-month (12W, 3863 records) weight that collected during 1990 to 2013 by Sheep Breeding Station of Shirvan were used. Estimation of genetic parameters for different traits by using of six animal models was carried out by ThrGibbsf90 software. The most suitable model for each trait was determined based on Deviance Information Criterion (DIC). The estimates of direct heritability for BW, 3W, 6W, 9W and 12W traits were 0.172± 0.0007, .0.257± 0.0007, 0.351± 0.0006, 0.120± 0.0007 and 0.131± 0.0009, respectively. In this study, the material genetic effect was significant for BW, 3W and 6W traits (P
   Keywords: Animal model, Bayesian estimation, Heritability, Maternal effect, Model fitting
  • Raziyeh Rahimzadeh, Mohammad Rokouei *, Hadi Faraji- Arough, Ali Maghsoudi, Behrooz Keshtegar Pages 299-310
   R software. The best model was selected by some statics such as Mean square error (MSE), Akaike information criterion (AIC), Bayesian information criterion (BIC). The results showed that Narushin Takma 2 (minimum MSE, AIC and BIC) and Compartmental I Functions (maximum MSE, AIC and BIC) were the best and worst function to describe the egg production, respectively. The highest correlation (0.953) between predicted and actual values for the number of egg were obtained by Narushin -Takma 2 model. The results of the model comparisons and correlations indicate that Narushin - Takma 2 function describes Short- term egg production in quail better than other functions studied in this research and this function could be considered in a short- term prediction of the reproductive potential Japanese quail in breeding goals
   Keywords: Egg production, Narushin - Takma function, Nonlinear logistic, Puberty, quail
  • Farahnaz Jamshidizad * Pages 311-320
   In this study production, reproduction, management and economic parameters obtained from 7 flocks with 600 head of native sheep were used during annual cycle of production in village systems. The economic values of traits were estimated using maximizing profit, revenue per cost and minimizing cost method. The results showed that the average profit per sheep per year, revenue per cost ratio and cost per revenue ratio for this system were 3,211,391Rials, 1.40 and 0.713, respectively. Feeding and husbandry costs represented about 64% and 20% of total cost, respectively. In maximizing profit method, average economic values (relative) of traits were 7,550.139 (1.102) Rials for survival rate, 7,630.49 (1.1143) Rials for conception rate, 7,172.632 (1.0475) Rials for lambing frequency, 6,520.575 (0.95228) Rials for lambing rate, 7,969 (0.9164) Rials for lamb survival rate to weaning, 8,150.719 (1.1903) Rials for kid survival rate to yearling, 6,847.3565 (1.00) Rials for lamb live weight at sale, -2610 (-1.93) Rials for body weight of sheep. In revenue per cost method the average economic values of aforementioned traits in all systems were 0.677, 0,683, 0.646, 0.592, 0.711, 0.726, 0.566, -0.293 respectively. The sensitivity of economic values to changes in prices of input parameters was low and to changes of prices in output parameters was high. Since the input parameters used in this study were collected from a wide range of management and climates conditions, estimated economic values could be used for designing the appropriate selection index for Kordi sheep.
   Keywords: Breeding objective, Economic values, Kordi sheep, Lambing rate, Village System
  • Afrooz Sharifi, Morteza Chaji *, Seyed Alireza Vakili Pages 321-336
   The present experiment conducted to investigate the effect of processing broiler litter with different levels of tannin extracted from pomegranate peel on in vitro rumen digestion and fermentation, rumen fungi and bacteria growth using completely randomized design in Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan. Dietary treatments were adding pomegranate peel extract to broiler litter at levels 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 and 35 percent of dietary dry matter (DM). The gas and potential of gas production were constant with increasing level of pomegranate peel extract up to 20 and 15 percent, respectively. Rate of gas production was similar between treatments, except for diets containing 20 and 35 percent of pomegranate peel extract which decreased significantly (P
   Keywords: Ammonia nitrogen, digestibility, fermentation parameters, rumen bacteria, Rumen fungi, Tannin extract
  • Hamid Amanlou, Abolfazl Zali, Amir Akbari Afjani * Pages 337-348
   The aim of this study was to evaluate the effects of Pomegranate seed pulp (PSP) containing long-chain fatty acids with L-carnitine (LC) on performance and carcass traits of thirty two Mahabadi male kids. Experimental diets were 1) diet without PSP and LC 2) diet with 10% PSP Kg/DMI and without LC 3) diet without PSP and with 300ppm LC Kg/DMI and 4) diet with 10% PSP and 300ppm LC Kg/DMI. Kids were slaughtered at the end of study and carcass characteristics were measured. Addition of PSP and LC in diet decreased kidney fat (P
   Keywords: Carcass efficiency, digestibility, Fattening kids, L-carnitine, performance, Pomegranate seed pulp
  • Reza Naseri Harsini, Farokh Kafilzadeh* Pages 349-360
   Effects of castration of male Morkhoz kids on quality characteristics of biceps femoris muscle and tissues composition of thigh were studied based on a completely randomized design (2 treatments and 4 replicates). Sixteen males were fed for 119 days and kids in the second treatment were castrated one week prior to the adaptation period. Results showed that muscularity in the femur region was significantly higher in the control (intact) group (P
   Keywords: Castration, Chemical composition, Fatty acid composition, Femur components, Physical attributes
  • Mahdi Khodaei Motlagh * Pages 361-370
   Effect of supplementation of monensin (Mon), chromium (Cr) and their interaction in close-up period was investigated on 30 pregnant multiparous dairy cows in a completely randomized design with four treatments. Treatments were: 1) un-supplemented cows (CON), 2) Mon supplemented cows (400 mg Mon/d), 3) Cr supplemented cows (0.03 mg Cr/metabolic BW); 4) Mon-Cr supplemented cows (400 mg Mon/d plus 0.03 mg Cr/metabolic BW). The production and fertility parameters were recorded. Dry matter intake, milk yield, milk composition as well as open days did not show significant difference among treatments. Placenta delivery time was earlier in supplemented cows with Mon-Cr (120 minutes) compared to the control group (243.1 minutes) (p
   Keywords: chromium, metabolic disorder, monensin, open days, Retained placenta
  • Ahmad Ali Sabetan Shiraze, Ahmad Hassanabadi *, Mohamad Javad Agah, Hasan Nasiri Moghadam Pages 371-387
   The effects of different dietary levels of olive leaf powder (OLP) as a natural antioxidant on growth performance, carcass traits, some blood parameters, small intestinal morphology and feed digestibility in broiler using a total of 300 one-day-old Cobb500 broilers were studied in a completely randomized design with 5 treatments, 3 replicates and 20 chicks for each replicate, up to 42d. The experimental diets included: corn-soybean meal basal diet (negative control), basal diet supplemented with 250 mg/kg of alpha-Tocopheryl acetate (positive control) and three basal diets containing 2, 2.5 and 3 percent OLP. The results showed that during total experimental period (1-42d), weight gain was decreased (P
   Keywords: Blood lipids, Broiler, Feed Conversion ratio, Intestine villi, Olive leaf, weight gain
  • Sevda Jangi Aghdam, Sara Mirzaie Goudarzi *, Ali Asghar Saki, Pouya Zamani Pages 389-401
   The effect of different sources of insoluble fiber on performance, gastrointestinal tract (GIT) traits and cecal microbial population was studied with 320 day-old chickens, Ross 308 broilers from 1 to 24 days of age in a completely randomized design by 4 treatments, 4 replicates, and 20 chickens in each replication. Experimental treatments including: control (corn-soybean meal)which was diluted by 3% of treated wheat straw, sunflower and soy hulls. Feed intake was not affected by treatments from 1 to 24 days of age. Body weight gain increasedin treated wheat straw group relative to soy hull group. In addition, feed conversion was improved in broiler fedding by treated wheat straw compared to sunflower and soy hulls (P
   Keywords: Broiler chicken, Gastrointestinal tract characteristics, Soy hull, Sunflower hull, Wheat straw
  • Mojtaba Afshin *, Nazar Afzali, Mohsen Mojtahedi, Abas Mohammadi Pages 403-414
   The effects of seeds and whole plant powder and extract of Milk thistle (MT) plant in reducing the negative effects of feeding 500 ppb aflatoxin B1 (AFB1) on broiler chickens performance, carcass characteristics and some blood parameters were examined using 192 one-day old chick (Ross 308) in a completely randomized design with six treatments, four replicates and 8 birds per repetition. The experimental treatments included: 1) control, 2) contaminated control (CC), 3) CC 0.5 percent of MT seed powder, 4) CC 1 percent MT plant powder, 5) CC 600mg/kg MT plant extract, 6) CC 1000mg/kg MT plant extract. Results indicated that feeding contaminated diet reduced body weight gain and increased the feed conversion ratio and alanine aminotransferase enzyme compared with control in whole experimental period (P≤0.05). The inclusion of 1 percent MT plant powder to the contaminated diets improved weight gain and feed conversion ratio in 1-7, 7-21 days and whole experimental period (1-35 days) compared to the contaminated control (P≤0.05). The addition of 0.5 percent MT seed powder, 1 percent MT plant powder and 1000mg/kg MT plant extract to the contaminated diets decreased alanine aminotransferase enzyme (at 35d) compared to the contaminated control (P≤0.05). It was concluded that compared to other treatments, one percent MT plant powder was more effective in reducing the negative effects of feeding AFB1 in broiler chickens.
   Keywords: aflatoxin B1, Alanine aminotransferase, Broiler chicken, carcass, Milk thistle, Performance
  • Mohammad Reza Rezvani *, Gohar Saadatmanesh Pages 415-425
   The effect of two types of dietary acidifier; Globacid®, Greencab® and their mixture on growth performance, carcass characteristics, nutrient digestibilities and intestinal microflora in broilers were studied by using hundred and twenty eight one-day old Cobb 500 broiler chickens of either sex, four treatments and four replicates of eight chicks in each in a completely randomized disign. The experimental treatments consisted of a basal diet; diet containing basal diet 0.085 percent Globacid®; diet containing basal diet 0.035 percent Greencab® and diet containing basal diet mixture of 0.085 percent Globacid® and 0.035 percent Greencab®. The effect of treatments on growth performance, carcass characteristics and intestinal microflora was not significant and the higher digestibility of dry matter, organic matter and crude protein in comparison to control diet were seen in treatment containing the mixture of Globacid® and Greencan® acidifiers. According to the results of this study, the dietary mixture of Globacid® and Greencan® acidifiers can be useful in broilers by improving dry matter, organic matter and crude protein digestibilities and decreasing feed intake trend.
   Keywords: broilers, Dietary acidifier, Growth performance, Microflora, Nutrient digestibilities
  • Ali Aghaei, Heshmatollah Khosravinia *, Morteza Mamuei, Arash Azarfar, Ali Shahriari, Masoud Ghorbanpoor Pages 427-439
   This study was conducted to investigate the effect of dietary supplemented with zinc oxide (0, 40, 80, 120 and 160 mg /kg of diet) and vitamin E (Vit E; α-tocopherol acetate; 0 and 40 IU/kg of diet) on fertility and hatchability of Japanese quails, and growth performance and immune response of their progenies. A total of 960 Japanese quails (Coturnix coturnix japonica) 70 d of age were housed in cages and randomly allocated to 10 treatments with 4 replicates of 24 birds in each (sixteen females and eight males). Dietary supplemented zinc and Vit E significantly increased hatchability (P≤0.05). There was a significant effect of Vit E on breeder quails fertility, while zinc supplementation was reduced embryonic mortality at the second stage (10-16 day) (P≤0.05). Supplemental zinc significantly improved feed conversion ratio of offspring in the first three weeks of age, while added Vit E improved feed conversion ratio only in the first week of offspring growth (P≤0.05). Dietary supplementation of Japanese quail’s ration with zinc and Vit E increased immune response of offspring, and enriched Zn content of tibia bone of offspring increased with zinc supplementation. In conclusion, supplementing breeder Japanese quails ration with zinc and Vit E improved hatchability and growth performance and immune response of offspring.
   Keywords: Hatchability, Immune response, Offspring, quail, Vitamin E zinc
  • Amir Attar, Hasan Kermanshahi *, Abolghasem Golian Pages 441-453
   The impact of the conditioning process (steam and dry) and processed sodium bentonite (SB) in pellet diet on performance, carcass characteristics and some blood metabolites of broiler chickens in growing period was investigated. For this purpose, 810 day-old male broiler chickens, Ross 308 strain were used. A completely randomized experiment in a 3×3 factorial framework with three types of feed conditionings (without conditioning (dry), 2 minutes steam-conditioning and 4 minutes steam-conditioning) and three levels of sodium bentonite as a pellet binder (0, 0.75 and 1.5 percent) in with nine treatments and six replicates was explored. Processing form alone had a significant effect on the average daily gain and feed conversion ratio(P
   Keywords: Broiler chickens, Dry conditioning, Pellet, Sodium bentonite processed, Steam conditioning
  • Hossein Moravej * Pages 455-466
   In order to determine the estimating equations of the apparent metabolisable energy corrected for the nitrogen (AMEn) in Iranian wheat cultivars and to compare these equations with the equation provided by NRC1994 as well as information of the NRC1994 table, two experiments were conducted. In the first experiment, the regression equations predicting AMEn for broiler chickens at age 10 and 24 days were evaluated by using twelve different Iranian wheat cultivars in two consecutive crop years and corresponding chemical composition and their AMEn. In order to verify the authenticity and accuracy the results of first experiment, a second experiment was conducted in a completely randomized design with four treatments and four replicates and using 256 ten days-old chicks Ross308. Wheat AMEn in the second experiment was calculated using four
   Methods
   1- NRC1994 Table 2- Regression equation provided by NRC1994 3- Biological methods in these study 4- Regression equations of the first trial. In the first experiment, regression equations used for predicting AMEn of wheat at 10 and 24 days of age were as follows: AMEn=37.289 NFE and AMEn=41.859 NFE. In the second experiment, the highest average live weight at 42 days belongs to the birds in fourth treatment (2542g) and lowest weight in first treatment (2266g). Traits related to performance in biological methods and equations obtained in the first experiment were better than the treatments derived from the regression equation by NRC and NRC tables (P
   Keywords: Basal diet, chemical analysis, Chromium oxide, coefficient of determination, Nitrogen free extract, replacement level
  • Vahed Ghasemloo, Sayed Abdoullah Hosseini *, Hushang Lotfolahian Pages 467-478
   The aim of this experiment was to assess the effects of encapsulated oregano oil on microbial population, morphology, length and weight of different parts of digestive tract of Aryan broiler chicks. A total of 625 Arian broiler chicks were used in a completely randomized trail with 5 treatments and 5 replicates at the age of 1 to 42 days. Treatments were including: 1- basal diet (negative control), 2- basal dietꚺᮊ譢 (0.1 g Protexin/kg), 3- basal diet橻扮⨭ (0.15g Avilamycin/kg), 4- basal dietꊷꁪ oil (0.2 g/kg) and 5- basal diet穷᪦쮥櫗 oregano oil (1 g/kg). The results showed that broiler performance at the end of 42 days were not affected by treatments (p0.05). Finally, according to result of intestinal microbial count, it seems that encapsulated oregano essential oil can improve the intestine microbial population and bird's health.
   Keywords: Antibiotic, Broiler, encapsulated oregano oil, intestinal morphology, Microbial population
  • Farid Shariatmadari * Pages 479-491
   In this study, the effect of fat source and type of growth promoting additives in laying hens diets on productive performance and egg quality traits was investigated. In a (2×3) factorial experiment,108 ninety-six week-old Hy-Line W-36 laying hens treated with 2 fat sources (vegtable fat - yellow grease and fat powder) and 3 types of growth promoting additives (none-additive,probiotic and antibiotic) for 12 weeks.The birds were allocated randomly in six treatments with six replicates (3 birds per replicat). Results showed that None of the performance variables (egg production rate, egg mass, average egg weight, feed intake and feed conversion ratio) were affected by the supplemental fat sources (P> 0.05). The addition of probiotic in feed resulted in significant reductions in feed intake, egg production and egg mass as well as in yolk percent (P
   Keywords: Antibiotic, egg quality, Fatty acid, probiotic, Yellow Grease
  • Elham Beyranvand, Mohammad Reza Sanjabi *, Mohammad Zandi, Hamideh Ofoghi Pages 493-506
   The goal of this paper was to study the effect of ginger extracts and vitamin E on the performance of ovine Spermatogonial Stem Cells (SSCs). For this purpose, different concentrations of hydro and hydroethanolic extracts of ginger and vitamin E on viability, colony formation and expression of inhibiting (bcl2ll and bcl2)and inducing (bax) apoptosisgenes were studied. Spermatogonial Stem Cells (SSCs) were extracted from lamb testes with slaughterhouse origin using two steps enzymatic digestion method and enrichment by differential plating method. The characterization of SSCs was carried by alkaline phosphatase staining and expression of c-kit and oct-4 genes. Results have shown that the viability of SSCs was decreased significantly by using more than 800 µg/mL of hydroethanolic extract of ginger, in comparision with control group (P
   Keywords: Antioxidant, Apoptosis, Ginger, spermatogonial stem cells, Vitamin E
  • Farzaneh Bazmandegan * Pages 507-519
   To examine the possible role of maternal effect on progeny immune system development, the injection effects of the khazak yolk into the yolk of the commercial Ross egg on the performance, immunity and expression of TLR4 was determined in the commercial Ross chicken. For this purpose, 150 ROSS fertile eggs were randomly assigned to two experimental groups including group I (control-in ovo Ross yolk injection) and group II (in ovo khazak yolk injection) and were kept in incubator for 3 weeks. After incubation period, newly hatched chickens were fed with balanced ration for six weeks. Three Chickens from each experimental group were respectively killed at 27- and 42-d posthatch for analysis of immune organs weight (liver, burs and thymus), The HI anti- body titer levels and liver TLR4 mRNA expression levels. The results of Statistical analysis demonstrated that the in-ovo injection of khazak yolk into the Ross eggs not only significantly enhances growth rate and immune function but also decreases expression of TLR4 mRNA in the liver of treated group compared with the control group (P˂0.05). On the basis of these results it's possible that injection of khazak yolk into the Ross eggs at the first day of embryonic development enhances the chicken immune response at older ages.
   Keywords: Egg yolk, Khazak native chickens, Maternal Effects, TLR4