فهرست مطالب

تعلیم و تربیت استثنایی - پیاپی 147 (مهر و آبان 1396)
 • پیاپی 147 (مهر و آبان 1396)
 • 80 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1396/08/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شیوه نگارش مقاله برای نشریه تعلیم و تربیت استثنایی
  صفحه 3
 • رئوف احمدیان *، اسکندر فتحی آذر، میر محمود میر نسب صفحه 9
  زمینه
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر بهبود عملکرد درس ریاضی در دانش آموزان با اختلال ریاضی انجام شد.
  روش
  روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل همه دانش آموزان پایه های اول تا ششم ابتدایی ناحیه3 شهر تبریز در سال تحصیلی 94-1393 بود. پس از غربالگری و جداسازی، به کمک آزمون های هوشی و تحصیلی، 40نفر از دانش آموزان دارای اختلال ریاضی شناسایی شدند و پس از تمام شماری به طور تصادفی در 2گروه گواه و آزمایش (هرکدام 20نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 10جلسه 45دقیقه ای تحت آموزش راهبردهای خودتنظیمی قرار گرفتند و گروه گواه آموزش های معمول را دریافت کردند. ابزارهای اندازه گیری شامل آزمون های رایج در مراکز ناتوانی های یادگیری برای هر پایه تحصیلی بود که به صورت پیش آزمون و پس آزمون اجراشد. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که عملکرد گروه آزمایش در درس ریاضی، در مقایسه با گروه گواه، به طور معناداری بهبود یافته است(001/0>P).
  نتیجه گیری
  بنابراین می توان نتیجه گرفت که آموزش راهبردهای خودتنظیمی به بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال ریاضی کمک می کند. بر این اساس می توان به مربیان، مشاوران و روان شناسان پیشنهاد کرد که از این راهبردها برای بهبود عملکرد ریاضی دانش آموزان دارای اختلال ریاضی استفاده کنند.
  کلیدواژگان: اختلال ریاضی، راهبردهای خودتنظیمی، عملکرد تحصیلی، دانش آموزان
 • عادل محمد زاده، امیر قمرانی صفحه 19
  زمینه
  به طورکلی، الگوهای رفتاری مخربی از قبیل اختلال کم توجهی-بیش فعالی، نافرمانی مقابله ای و سلوک و اختلال های افسردگی و اضطرابی را با عنوان اختلال های هیجانی-رفتاری معرفی می کنند. از آن جا که این اختلال ها مشکلاتی را در مدرسه، خانه و دیگر موقعیت های اجتماعی برای این کودکان و اطرافیان آن ها ایجادکرده، همچنین بر عمکلرد روانی-اجتماعی و موفقیت های تحصیلی آن ها اثر سوء می گذارد، انجام مداخله هایی برای کاهش مشکلات رفتاری این کودکان، ضروری به نظر می رسد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، معرفی برنامه سال های باورنکردنی به عنوان مداخله ای برای کاهش مشکلات رفتاری این کودکان بود. به این منظور با روش مروری، متون اصلی شامل کتاب ها و مقاله های علمی در این زمینه طی سال های 1995 تا 2017 از پایگاه های معتبر اطلاعاتی استخراج و بررسی شد.
  نتیجه گیری
  مرور ادبیات پژوهش نشان داد که برنامه سال های باورنکردنی می تواند از طریق آموزش والدین به عنوان مداخله ای کارآمد، کم هزینه و مقرون به صرفه برای کاهش مشکلات رفتاری کودکان با اختلال های هیجانی-رفتاری در مدارس و کلینیک های توان بخشی استفاده شود.
  کلیدواژگان: برنامه سال های باورنکردنی، مشکلات رفتاری، اختلال های هیجانی، رفتاری
 • زهره عباسی کرقند *، مجید ابراهیم پور صفحه 31
  زمینه و هدف
  شیوع اختلال طیف اتیسم به طور چشمگیری در طی دهه های گذشته افزایش یافته است. درواقع، اختلال طیف اتیسم درحال حاضر در میان ناتوانی های تحولی دارای بالاترین شیوع در ایالت متحده است که براساس آخرین آمار، در هر 68کودک، یک نفر مبتلا به این اختلال معرفی شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش فعالیت های ادراکی-حرکتی بر توانایی های حرکتی ظریف کودکان با اختلال طیف اتیسم بود.
  روش
  روش این پژوهش آزمایشی بود و با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر همه کودکان با اختلال طیف اتیسم شهر مشهد بودند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از بین کودکان با اختلال طیف اتیسم، 30کودک 7-12ساله با عملکرد متوسط انتخاب شدند و به طور تصادفی در 2گروه آزمایش (15نفر) و گواه (15نفر) قرار گرفتند. سپس با استفاده از پرسش نامه رشد حرکتی لینکن-اوزرتسکی توانایی های حرکتی ظریف کودکان سنجیده شد و پیش از اجرای برنامه، عدم تفاوت معنادار در 2گروه تایید شد، سپس دانش آموزان گروه آزمایش طی 12 جلسه 45دقیقه ای در جلسات آموزش فعالیت های ادراکی-حرکتی شرکت کردند و پس از آن آزمون به عمل آمد و نتایج با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و آزمون تی مستقل و تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد تفاوت 2گروه آزمایش و گواه از نظر افزایش توانایی های حرکتی ظریف معنی دار است (0001/0=p). به این صورت که گروه آزمایش نسبت به گروه گواه از نظر توانایی های حرکتی ظریف پیشرفت کرده اند.
  نتیجه گیری
  آموزش فعالیت های ادراکی–حرکتی بر توانایی های حرکتی ظریف کودکان با اختلال طیف اتیسم تاثیر مثبت دارد که این موضوع برای استفاده در برنامه های مداخله ای و پژوهش های آتی بسیار حائز اهمیت است.
  کلیدواژگان: اتیسم، توانایی حرکتی ظریف، فعالیت های ادراکی، حرکتی
 • فرنگیس دمهری * صفحه 41
  زمینه
  اختلال طیف اتیسم، اختلالی شناختی و عصبی-رفتاری است که با 3ویژگی اصلی نارسایی در مهارت های تعامل اجتماعی، اختلال در ارتباطات کلامی و غیرکلامی، همراه با الگوی های محدود و تکراری علایق مشخص شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی مداخله روانی-اجتماعی بر بازداری و کنترل هیجانی کودکان با اختلال طیف اتیسم دارای عملکرد بالا بود.
  روش
  روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. تعداد 24کودک در دامنه سنی 10 تا 12سال به روش نمونه گیری در دسترس در استان یزد انتخاب شدند و به صورت تصادفی در 2گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. در این پژوهش برای ارزیابی کارکردهای اجرایی از پرسش نامه بریف و برای ارزیابی اختلال طیف اتیسم از پرسش نامه صفات طیف اتیسم استفاده شد. پس از اجرای پیش آزمون، برای آزمودنی های گروه آزمایش 10جلسه مداخله روانی-اجتماعی برای کودکان و به طور همزمان 10جلسه آموزش ویژه والدین شان انجام شد و بعد از اتمام آن در هر 2گروه آزمایش و گواه پس آزمون اجراشد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین نمره های پیش آزمون و پس آزمون متغیر بازداری (34/35f=، 001/0P=) و تنظیم هیجانی تفاوت معنی دار وجود دارد (001/0P=).
  نتیجه گیری
  بنابراین می توان این گونه نتیجه گرفت که روش مداخله ای روانی-اجتماعی بر کاهش بازداری و بهبود تنظیم هیجانی کودکان با اختلال طیف اتیسم اثر مثبت و معنی داری دارد.
  کلیدواژگان: بازداری، تنظیم هیجانی، مداخله روانی، اجتماعی، اختلال طیف اتیسم دارای عملکرد بالا
 • گیتا موللی *، فرزانه رضاییان صفحه 49
  زمینه
  فن آوری به سرعت در حال پیشرفت است و هر روز ابزارهای جدیدی را برای کمک به مربیان ارایه می دهد، به همین دلیل مربیان هم باید به طور پیوسته دنبال روش های آموزشی موثرتر باشند. امروزه چندرسانه ای ها در سراسر جهان به ابزاری قدرتمند، برای کسب اطلاعات و ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری تبدیل شده اند و با توجه به این که دانش آموزان دارای اختلال یادگیری در مدارس فراگیر مشغول به تحصیل هستند، ضرورت استفاده از چندرسانه ای ها در آموزش بیشتر می شود.
  نتیجه گیری
  مرور پژوهش های موجود پیرامون کاربرد چندرسانه ای ها در آموزش دانش آموزان دارای اختلال یادگیری نشان داد که چندرسانه ای ها تاثیر معنی داری بر یادگیری دانش آموزان به ویژه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری دارد.
  کلیدواژگان: چندرسانه ای ها، ناتوانایی یادگیری، دانش آموزان
 • محسن غفوریان، محمد عاشوری * صفحه 57
  دانش آموز دیرآموز کسی است که توانایی یادگیری مهارت های تحصیلی ضروری را دارد ولی میزان و عمق یادگیری وی نسبت به متوسط همسالانشان کمتر است. یکی از مشکلات بزرگی که معلمان با آن مواجه هستند نحوه تعامل با دانش آموزان دیرآموز است. این مساله که معلمان از عهده آموزش به دانش آموزان دیرآموز برآیند و بتوانند مطالب درسی را به آنها آموزش دهند تکلیفی چالش برانگیز است. مدیریت مناسب تکالیف منزل و فعالیت های کلاسی این دانش آموزان سبب می شود تا معلمان شناخت مطلوب تری نسبت به این گروه کسب کنند، با صبر و حوصله برخورد نمایند و مشکلات آنها را درک کنند. برخی معلمان تلاش می کنند تا از طریق وادار کردن این دانش آموزان به روش های منفی یا تنبیه به نتیجه مورد نظرشان برسند. تصور بر این است که دانش آموزان دیرآموز، دانش آموزان ضعیفی هستند و باید به اجبار به مدرسه فرستاده شوند اما این راه حل مناسبی نیست. یکی از پیامدهای این اقدام، هموار کردن مسیر برای اخراج دانش آموز از مدرسه و ایجاد نقطه ای تاریک در زندگی وی به عنوان یک دانش آموز قربانی است. اگر معلمان فرصت مناسب مطالعه و تفکر در زمینه فعالیت با این دانش آموزان را بیابند به راه حل مناسبی می رسند و از عهده آموزش و پرورش آنها برمی آیند. هدف این مقاله آن است تا از طریق شیوه های مناسب یاددهی و یادگیری مناسب و هدفمند به معلمان کمک کند تا فرایند یادگیری دانش آموزان دیرآموز را تسهیل کنند و ظرفیت یادگیری آنها ارتقاء بخشند.
  کلیدواژگان: ظرفیت یادگیری، شیوه های یاددهی و یادگیری، دانش آموزان دیرآموز
 • سارا یزدانی * صفحه 65
  آموزش کودکان با اختلال طیف اتیسم برای معلمان و والدین امری چالش برانگیز است، زیرا این کودکان دارای نقایص آشکاری در حوزه زبان و رفتارهای اجتماعی هستند. یکی از مهم ترین اهداف برنامه های مداخله ای برای کودکان با اختلال طیف اتیسم ارایه روشی برای ارتباط کاربردی و تامین فرصت هایی برای تمرین این مهارت هاست. برای برخی از کودکان دارای اختلال طیف اتیسم استفاده از نظام ارتباطی که دربرگیرنده روش های بیان جایگزین و مکمل باشد، ضروری است. برای این پژوهش آزمایشی، 8کودک با اختلال طیف اتیسم 9 تا 12ساله از مدارس استثنایی شهر بمبئی انتخاب شدند. هدف اصلی این پژوهش تعیین کارآیی برنامه زبان آموزی و واژگان ماکاتون (نوعی نظام ارتباط جایگزین و مکمل) بر رشد زبان و رفتار اجتماعی کودکان با اختلال طیف اتیسم است. 12جلسه مداخله زبانی با استفاده از روش نظام ارتباط جایگزین و مکمل برای آزمودنی ها در نظر گرفته شد. سنجش میزان کارایی این برنامه با استفاده از ابزار ارزیابی زبان برای کودکان با اختلال طیف اتیسم و مقیاس نمره گذاری رفتار اجتماعی انجام شد. هنگامی که پژوهشگر ارزیابی زبان برای کودکان با اختلال طیف اتیسم را اجرا می کرد، معلم کلاس از مقیاس نمره گذاری رفتار اجتماعی به عنوان سیاهه رفتار اجتماعی استفاده کرد. مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون نشانگر تفاوت معنادار در زبان و رفتار اجتماعی بود، بنابراین استفاده از نظام ارتباط جایگزین و مکمل بر رشد زبان ادراکی و بیانی تاثیر مثبت دارد، همچنین استفاده از این روش در تقویت رفتار اجتماعی کودکان با اختلال طیف اتیسم نیز موثر است.
  کلیدواژگان: اختلال طیف اتیسم، نظام ارتباط جایگزین و مکمل، زبان، رفتار اجتماعی
|
 • Raoof Ahmadian *, Eskandar Fathi Azar, Mir Mahmood Mirnasab Page 9
  Background
  The goal of this study was to determine the effect of self-regulation strategies on improving math performance in students with mathematics disorder.
  Method
  A quasi-experimental design with pre-post test was utilized. The study population consisted of all elementary students (1st to 6th grades) who were referred to LD center from schools of Tabriz educational districts (district 3) as students with mathematics disorder. After screening, 40 students with mathematics disorder were diagnosed and randomly assigned to control and experimental groups (each group 20 person). The experimental group received 10 sessions of self-regulation strategies (each session took about 45 minutes). Data was analyzed by covariance.
  Results
  The results indicate that math performance of the experimental group significantly improved in compare with the control group.
  Conclusion
  It can be concluded that self regulation training improve the educational performance of students with math disorder. Educators, counselors, and psychologists can apply self-regulation strategies to improve math performance in students with mathematics disorder.
  Keywords: Mathematics disorder, Self-regulation strategies, Math Performance, Students
 • Adel Mohamadzade, Amir Ghamarani * Page 19
  Background
  Overall, the pattern of disruptive behaviors, such as attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), oppositional defiant disorder (ODD), conduct disorder (CD), depressive disorders and anxiety disorders are introduced by emotional and behavioral disorders (EBD). Since this disorders cause some problems in children and others in school, home and other social location and also, effect on their psychosocial function and academic achievement, so that it is necessary to use interventions for decrease behavioral problems of these children. The purpose of this Study was introduction incredible years program (IYP) for decrease behavioral problems of these children. The books and scientific papers surveyed in this field from scientific databases, since 1995 until 2017.
  Conclusion
  The literature research show that it can be used from incredible year program for decrease behavioral problems in children with EDB, as effective, low costs and affordable intervention in school and rehabilitation clinics.
  Keywords: Incredible years program, Behavioral problems, Emotional, behavioral disorders
 • Zohre Abbasi *, Majid Ebrahim Poor Page 31
  Background
  The prevalence of autism spectrum disorders has increased dramatically over the past decades. In fact, autism spectrum disorders are currently among the most prevalent disability in the United States, according to the latest statistics, in each of the 68 children, 1 has been diagnosed with a disorder. The purpose of this study was to investigate the effect of teaching perceptual-motor activities on the delicate motor abilities of children with autism spectrum disorder.
  Method
  This is an experimental study with pre-test and post-test test using the control group. The statistical population of this study includes all children with autism spectrum disorder in Mashhad. In this research, a goal-based sampling method is used. In this study, 30 children aged 12-7 years with moderate performance were selected from among children with autism spectrum disorder and randomly divided into two groups (15 subjects) and control (15 people). The children's condition was assessed by using Lincoln Oseretsky's motor development questionnaire and before the implementation of the program; no significant difference was confirmed in the two groups. Then, the students of the experimental group participated in 12 sessions of cognitive-motor activity training sessions for 12 minutes. Then, a post-test was performed and the results were analyzed using SPSS software and independent T-test and covariance analysis.
  Results
  The results of covariance analysis showed that the difference between the two experimental and control groups was significant in terms of elevated motor abilities. Therefore, the teaching of perceptual-motor activities has a positive effect on the subtle motor abilities of children with autism spectrum disorder.
  Conclusion
  Motor skills in children with autism spectrum disorder can predict understanding and expressive skills as well as playing skills in these children, which is very useful for future interventions and future research. It is important.
  Keywords: Autism, Subtle motor ability, Perceptual-motor activity
 • Farangis Demehri * Page 41
  Background
  Autism spectrum disorder is a cognitive and behavioral-neural disorder. It diagnosed by three features: difficulties in social interactions, disorder in verbal and non-verbal communication and along with limited and repeated schema. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of psychosocial intervention on inhibition and emotion regulation in children with high functioning autism spectrum disorder.
  Method
  It is a semi-experimental research. The subjects of this study were 24 children that were diagnosed with high functioning autistic disorder that was selected by available sampling method and substituted to two groups (12 students in experimental group, 12 students in control group). In order to survey the subjects, the Behavior rating Inventory of Executive Function (BRIEF) and the Autism Spectrum Quotient (AQ) were used. After the pre-test and performing 20 intervention sessions for experimental group, all groups took the post test. In order to analysis the data MANCOVA were used.
  Results
  The result showed that the inhibition (f= 35/34, p ≤ 0/001) and emotional (f=51/58, p ≤ 0/001) regulation in pre-intervention and post-intervention was significantly different.
  Conclusion
  We can conclude that psychosocial intervention techniques have positive effect on inhibitory and emotional control.
  Keywords: Inhibition, Emotional regulation, Psychosocial intervention, High functional autism spectrum disorder
 • Guita Movallali, Farzane Rezaiyan Page 49
  Background
  Technology is advancing rapidly and every day, it offers new potential tools to help educators. Now, multimedia has become powerful tools for gaining information and improves the quality of education and learning all over the world. Since we have now many students with learning disabilities in inclusive schools, the need to use multimedia in education settings becomes more obvious.

  Conclusion
  The Multiple researches show that educational multimedia tools and recourses significantly decrease the learning problems of students with learning disabilities.
  Keywords: Multimedia, Learning disability, Students
 • Mohsen Ghaforian, Mohammad Ashori * Page 57
  A slow learner (SL) student is one who has the ability to learn necessary academic skills but at a learning rate and depth is below average of the same age peers. A very big problem that teachers faces is the difficulty to interaction with the SL students. It is a challenging task for the teachers to tackle SL students and to make them learn the academic subjects. Handling them in homework and class work lead to teachers obtained appropriate cognition these children, dealing with them patiently, understanding their problems. Some of the teachers try to get the result by hook or crook through putting negative enforcement by punishing them. It is seemed that SL students are as weak students and pushed out of the school. But this is not the appropriate solution. The result of the action of the throwing the student out of the school paves the way to create a dark spot in the life of the victim student. If the teachers find appropriate time for study and think about these students, obtain the appropriate solution and comes into them education. This article aims at helping the teachers via appropriate and purposeful teaching-learning methods, until facilitate learning process SL students and improvement the learning capability.
  Keywords: Learning capability, Teaching-learning methods, Slow learner students
 • Sara Yazdani * Page 65
  Teaching children with autism is a challenging task for educators and parents, as the children display marked deficits in language and social behaviors. One of the major goals of an intervention program for children with autism is to provide them a method of functional communication and ample opportunities to practice these skills. For some children with autism, a communication system that uses alternative and augmentative forms of expression may be necessary. Children with autism (N = 8) between the ages of 9 and 12 years were selected from special schools in Mumbai for this experimental research. The study aimed to determine the effectiveness of Makaton Vocabulary Language Program, a system of alternative and augmentative communication (AAC), on development of language and social behavior of children with autism. The subjects received 12 sessions of language intervention using AAC. Language assessment tool for autistic children (LATCA) and social behavior rating scale (SBRS) were used as instruments for measurement. While the researcher administered LATCA, the classroom teachers used the SBRS as a checklist for social behavior. The comparison of their pre and post test mean scores showed a significant change in language and social behavior. Use of AAC had a positive effect on development of receptive and expressive language. AAC usage was also found effective in enhancing social behavior of children with autism.
  Keywords: Autism spectrum disorder, Language, Social behavior