فهرست مطالب

پوست و زیبایی - سال هشتم شماره 4 (زمستان 1396)
 • سال هشتم شماره 4 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • یادداشت سردبیر
 • علیرضا فیروز صفحات 181-184
 • مقاله پژوهشی
 • فریبا کاظمی کیله گلان، سحر پارسافر، مریم افشاری، مجید براتی صفحات 185-194
  زمینه و هدف
  جراحی های زیبایی برای تغییر ظاهر افراد و بهبود اعتمادبه نفس آن ها انجام می شود. طبق گزارش های موجود، ایران ازنظر میزان انجام جراحی زیبایی در رتبه های اول جهان قرار دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین نگرش های اجتماعی فرهنگی در مورد جراحی های زیبایی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد.
  روش اجرا: پژوهش حاضر یک مطالعه ی توصیفی تحلیلی و مقطعی بود که در سال 1396 روی 340 دانشجوی دختر دانشگاه علوم پزشکی همدان به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب نمونه ها انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل متغیرهای دموگرافیک و پرسش نامه ی نگرش های اجتماعی فرهنگی، به صورت خودگزارش دهی توسط آزمودنی ها تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نسخه ی 24 نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  گروه سنی 30-21 سال بیشترین شرکت کنندگان بودند (7/56%). دانشجویان رشته ی پزشکی بیشترین شرکت کنندگان بودند (4/24%). دانشجویان اغلب ازطریق اینترنت اطلاعات درباره ی جراحی زیبایی کسب می کردند (2/63%). بین نگرش های اجتماعی فرهنگی با رشته ی تحصیلی و شغل پدر رابطه ی آماری معنی دار وجود داشت (05/0P<). نتایج رگرسیون نشان داد از بین متغیرهای مورد بررسی، شغل پدر و نمایه ی توده ی بدنی سهم معنی داری در تبیین واریانس نگرش های اجتماعی فرهنگی داشتند.
  نتیجه گیری
  انجام مطالعاتی مشابه و گسترده در بین دانشجویان سایر دانشگاه های کشور و مقایسه ی آن ها با یافته های این تحقیق پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: نگرش، جراحی های زیبایی، دختر، دانشجویان
 • احمد جعفری، نفیسه اسماعیلی، شمس الملوک نجفی، حانیه امامی رضوی * صفحات 195-203
  زمینه و هدف
  سرطان دهان به عنوان شایع ترین سرطان سر و گردن، رتبه ی هشتم را ازلحاظ شیوع در میان تمامی سرطان ها به خود اختصاص داده است. در این میان، بیش از 90% سرطان های دهان از نوع اسکواموس سل کارسینوما (Squamous cell carcinoma [SCC]) می باشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی میزان بقای بیماران مبتلا به SCC دهان و عوامل موثر بر آن است.
  روش اجرا: در این مطالعه، 174 پرونده ی مربوط به بیماران مبتلا به SCC دهان بررسی شد. سپس به منظور گردآوری اطلاعات موردنیاز، بقای بیماران ازطریق تماس تلفنی پیگیری شد. تحلیل آماری این مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS 20 انجام شد. میزان بقا با منحنی Kaplan-Meier و عوامل موثر بر آن با آزمون Cox regression بررسی گردید.
  یافته ها
  مردان، 6/57% از تعداد کل بیماران را به خود اختصاص داده اند. محدوده ی سنی بیماران 22 تا 89 سال با میانگین سن ابتلای 5/61 سال می باشد. شایع ترین محل بروز تومورها ی دهانی این بیماران برروی زبان بود. میزان بقای کلی پنج ساله ی بیماران برابر با 4/49% با خطای معیار 05/0 به دست آمده است. میزان بقا با سن بیماران و هم چنین نحوه ی درمان شامل جراحی یا شیمی درمانی ارتباطی معنی دار داشت.
  نتیجه گیری
  میزان ابتلا در مردان بیشتر است و به طور کلی با افزایش سن میزان بقای بیماران کاهش می یابد. سرطان های دهان به علت میزان بقای پایین نیازمند توجه ویژه می باشند.
  کلیدواژگان: سرطان دهان، اسکواموس سل کارسینوما، میزان بقا
 • مرتضی اکبری، انیس عسکری زاده، کیوان صدری، مهرداد ایرانشاهی، محمودرضا جعفری، علی خامسی پور، علی بدیعی * صفحات 204-217
  زمینه و هدف
  کورکومین، دارای اثرات فارماکولوژیکی مختلفی شامل اثرات ضدالتهابی، آنتی اکسیدان، ضدتکثیر و آنتی آنژیوژنز می باشد. هدف از این مطالعه، تهیه ی فرمولاسیون های لیپوزومی حاوی کورکومین و بررسی اثرات ضدلیشمانیای آن در مصرف موضعی در مقابل انگل L. major در محیط برون تن و درون تن می باشد.
  روش اجرا: نانو لیپوزوم های حاوی غلظت های مختلف کورکومین (1، 2 و 3 درصد) به روش فیوژن تهیه شدند و اندازه ی ذره ای، مورفولوژی و پایداری آن ها بررسی شد. ابتدا در مطالعات برون تنی، اثربخشی دارو برروی کشت سلولی آماستیگوت و پروماستیگوت های انگل L. major ارزیابی شد. سپس اثر دارو در مطالعات درون تنی روی موش های BALB/c آلوده به L. major مورد بررسی قرار گرفت. در بخش مطالعات درون تن، 4 هفته پس از تزریق انگل به حیوان، درمان به مدت 4 هفته به صورت تجویز موضعی روزی 2 بار بر روی زخم ها انجام گرفت. در طول این مدت و 4 هفته پس از قطع درمان، هر هفته اندازه ی زخم ها گرفته شد. میزان آلودگی طحال به انگل لیشمانیا هفته 4 پس از تلقیح انگل بررسی گردید.
  یافته ها
  کورومین اثر لیشمانیاسیدال علیه پروماستیگوت های زنده و آماستیگوت ها در محیط کشت نداشت. تفاوت قابل توجهی بین حیوانات درمان شده و کنترل در سایز ضایعه و بار انگلی طحال دیده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که نانولیپوزوم های کورکومین به صورت موضعی اثرات سمی برروی لیشمانیا به صورت درون تن و برون تن ندارند.
  کلیدواژگان: کورکومین، لیشمانیازیس، L. major، لیپوزوم
 • مقاله مروری
 • فاطمه فدایی، انسیه عارفی، ابراهیم خادم * صفحات 218-229
  پوست به عنوان بزرگترین ارگان بدن انسان، اولین سد حفاظتی بدن و یکی از اندام های دفعی مهم محسوب می شود. در طب رایج توجه به بثورات پوستی در تشخیص بسیاری از بیماری های داخلی اهمیت جدی داشته و در طب ایرانی نیز حکما با بررسی تظاهرات پوستی به طیف وسیعی از اختلالات درونی بدن پی می برده اند. این مطالعه با هدف بررسی تطبیقی سمیولوژی و اتیولوژی تعدادی از تظاهرات و بیماری های پوستی در طب ایرانی و طب رایج و بیان اجمالی تشابهات و اختلافات دیدگاه های مذکور انجام شده است. برای این منظور ابتدا داده ها با کلیدواژه های مربوطه از کتب معتبر طب سنتی ایران استخراج و سپس جست وجو در پایگاه های علمی مربوطه Web of Science، Google Scholar، PubMed،Scopus و نیز منابع معتبری هم چون کتب درماتولوژی هبیف، ساوین و پاتولوژی رابینز صورت گرفت. با بررسی اجمالی تظاهرات و بیماری های جلدی از دیدگاه دو مکتب طبی مذکور، اگرچه در بسیاری از موارد نمی توان انطباق مشخصی در مراتب ذکرشده قائل گردید، لکن در مواردی ازجمله اتیولوژی، توصیف، علائم بالینی، تشخیص، تشابهاتی در نگاه دو مکتب طبی مذکور مشاهده می گردد.
  کلیدواژگان: پوست، بثورات جلدی، ورم، طب ایرانی
 • سالار هوشیار، شهره نفیسی، خدیجه اشتری، بیتا مهروی * صفحات 230-248
  بیماری های پوستی می توانند باعث اختلال در سلامت فرد و استرس گردند. درمان مناسب، دارویی است که حداقل عوارض و حداکثر اثر را دارد. با طولانی ترشدن مواجهه با هدف، تاثیر دارو می تواند بیشتر شود. چند راه‏حل پیشنهادی برای غلبه براین چالش‏ها، استفاده از بهبود‏دهنده های شیمیایی، الکتروپوریشن، آینتوفورز و استفاده از نانوذرات به‏عنوان حامل عوامل دارویی است. استفاده از انواع مختلفی از ساختارهای نانو ازجمله لیپوزوم ها، دندریمرها، اتوزوم ها و بسیاری از نانوذرات مینرال می تواند باعث جلوگیری از محدودیت های همراه با فرمولاسیون های معمولی شود. دارورسانی موضعی از سطح پوست نسبت به سایر راه ها مزایای زیادی ازجمله امکان استفاده از غلظت بالای دارو بر‏روی پوست، کاهش گردش سیستمیک دارو و به دنبال آن کاهش عوارض جانبی، امکان حضور طولانی‏مدت دارو بر سطح و کاهش دفعات مصرف به ویژه برای داروهایی با نیمه عمر کوتاه دارد. بسیاری از محصولات مرتبط با پوست ازجمله استراسورب، دیراکتین و آکزون، با تکنیک های ساختاری متفاوت و جدید جهت نفوذ بیشتر به پوست در بازار موجودند.
  در این مقاله به معرفی رویکردهای جدید دارورسانی، انواع نانوحامل های معدنی و روش های افزایش نفوذ عوامل دارویی در پوست پرداخته شده و عوامل مختلفی مانند خواص فیزیکوشیمیایی و سایز نانوذرات و هم چنین تاثیرات دستکاری در سطح این ذرات، مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: دارورسانی پوستی، نانوحامل های معدنی، پوست، بهبوددهنده های نفوذ پوستی
 • کمند هدایت، سامان احمدنصرالهی*، حسین رستگار، فاطمه ذوالفقاری، علیرضا فیروز صفحات 249-261
  فراورده های ضدآفتاب یکی از مهم ترین راه ها برای محافظت از پوست در برابر آفتاب سوختگی، پیری زودرس پوست و سرطان پوست به حساب می آیند. به دلیل تنوع و گستردگی بالای فراورده های ضدآفتاب، اطمینان از توانایی این محصولات در جلوگیری از آثار مخرب بر پوست امری ضروری به نظر می رسد. برای ارزیابی کارایی فراورده های ضدآفتاب در برابر اشعه ی UVB از فاکتور حفاظتی خورشید Sun Protection Factor (SPF)استفاده می شود. به دلیل عدم وجود یک استاندارد جامع برای تعیین SPF به روش درون تن در ایران، تعیین این فاکتور برای کرم های ضدآفتاب ایرانی در کشور های خارجی و با پرداخت هزینه های گزاف صورت می گیرد. در این مطالعه 4 استاندارد جهانی شامل ISO24444، CEN2006، FDA2007 و FDA2011 در این زمینه بررسی و مقایسه شدند. روند کلی تعیین SPF به شیوه ی درون تن در همه ی این استانداردها یکسان است اما در جزئیات تفاوت های آشکاری دارند که منجر به ایجاد نقاط قوت و ضعف در هر یک از این استاندارد ها شده است. در این تحقیق مستندات جامعی گرداوری شد تا درنهایت با توجه به زیرساخت ها و امکانات موجود، پروتکل جامعی برای تعیین SPF به روش درون تن با همکاری سازمان غذا و داروی ایران تدوین شود.
  کلیدواژگان: فراورده های ضدآفتاب، فرابنفش، فاکتور محافظتی خورشید، درون تن
 • گزارش موردی
 • آذین آیت اللهی *، محمد سعیدی صفحات 262-265
  مقدمه
  اینتراواسکولر پاپیلاری اندوتلیال هیپرپلازی یا Masson hemangioma (MH) یک ضایعه ی عروقی غیرمعمول خوش خیم است. این ضایعه یک ضایعه ی واکنش تزاید عروقی به دنبال استاز عروقی است.
  گزارش مورد: در بیمار ما ضایعه ای در ناحیه ی زیر چانه به دنبال گزش حشره ایجاد شد که در بررسی های به عمل آمده MH تشخیص داده شد.
  نتیجه گیری
  در ضایعاتی که به صورت توده ای سفت با تغییر رنگ قرمز یا آبی تظاهر پیدا می کنند، به ویژه به دنبال تروما بهتر است موارد نادری ازجمله MH را به عنوان یکی از تشخیص های افتراقی مدنظر داشته باشیم.
  کلیدواژگان: ماسون همانژیوما، اینتراواسکولر پاپیلاری اندوتلیال هیپرپلازی، تروما
|
 • Alireza Firooz * Pages 181-184
 • Fariba Kazemi Kilehgolan, Sahar Parsafar, Maryam Afshari, Majid Barati * Pages 185-194
  Background And Aim
  Cosmetic surgery is performed to change the appearance of people and improve their self-esteem and according to the available reports, Iran ranked first in cosmetic surgery. The aim of this study was to determine the socio-cultural attitudes about cosmetic surgery and its related factors among female students of Hamadan University of Medical Sciences.
  Methods
  This cross-sectional study was carried out on 340 female students of Hamadan University of Medical Sciences in 2017 with a stratified sampling method. To gather data, we used socio-cultural attitudes questionnaire and recorded demographic variables. Data were analyzed with SPSS 24 software using t-test, ANOVA and linear regression tests.
  Results
  The age group of 21-30 years were the most frequent participants (56.7%). Most of the students were medical students (24.4%). They often received information about cosmetic surgery via the internet (63.2%). There were significant statistical relationships between social and cultural attitudes with the field of study and father's job (P
  Conclusion
  It is recommended to conduct similar studies other universities of the country and compare them with the findings of this research.
  Keywords: attitudes, cosmetic surgeries, female, students
 • Ahmad Jafari, Nafiseh Esmaeili, Shamsolmoulouk Najafi, Hanie Emami Razavi * Pages 195-203
  Background And Aim
  Oral cancer as the most common cancer of head and neck region holds the eighth rank among all cancers in order of prevalence. More than 90% of oral cancers are of squamous cell carcinoma (SCC). The main objective of this study is the determination of the survival rate in patients with oral SCC and the factors influencing thereon.
  Methods
  In this study, 174 recorded cases of patients with oral SCC were evaluated. Required data on survival of patients were gathered by phone calls. Using software SPSS 20, the statistical analysis of data was carried out. The survival rate of the patients and the corresponding influential factors were analyzed by the Kaplan-Meier curves and Cox regression tests, respectively.
  Results
  57.6% of the patients were male. The age of the patients ranged between 22-89 years with the average onset age of 61.5 years. The most common site of oral SCC was tongue. The overall five-year survival rate of the patients was 49.4%±0.05. The survival rate had a statistically significant relation with age of the patients and their treatment methods, including surgery or chemotherapy.
  Conclusion
  The prevalence of oral SCC is higher in men and overall survival rate decreases with increasing age of the patients. Due to the low survival rate of oral cancer patients, more attentions should be paid to this condition.
  Keywords: oral cavity cancer, squamous cell carcinoma, survival rate
 • Morteza Akbari, Anis Askari Zadeh, Kayvan Sadri, Mehrdad Iranshahi, Mahmoud Reza Jaafari, Ali Khamesipour, Ali Badiee * Pages 204-217
  Background And Aim
  Curcumin possesses diverse pharmacologic effects including anti-inflammatory, antioxidant, antiproliferative and antiangiogenic activities. The aim of this study was to develop liposomal formulation of curcumin and evaluate the leishmanial effects of its topical use against L. major in vitro and in vivo.
  Methods
  Nanoliposomes containing 1, 2 or 3% curumin were prepared by fusion method and characterized for their size, morphology and stability. The in vitro efficacy of liposomal form of Curcumin against promastigotes and amastigotes form of L. major was also evaluated. Moreover, the leishmanial effect of formulations was evaluated in infected BALB/c mice. The lesions were treated topically by different formulations twice a day, for 4 weeks. During this time and 4 weeks after treatment, lesions size was measured every week. The level of splenic parasite burdens was investigated in week 4 after parasite inoculation.
  Results
  Curcumin showed no leishmanicidal effect against live promasigotes and amastigotes in culture media. There was no significant difference between treated and control animals regarding lesion size and splenic parasite burden.
  Conclusion
  The results of this study showed that nanoliposomes containing curcumin in topical form has no significant leishmanicidal effect in vitro and in vivo against L. major.
  Keywords: curcumin, leishmaniasis, L. major, liposome
 • Fateme Fadaei, Ensieh Arefi, Ebrahim Khadem * Pages 218-229
  The skin is the largest organ of the human body, the first protective barrier of the body and one of the important excretory organs. In conventional medicine, there is great focus on skin rashes to help to diagnose the internal illnesses. Persian medical scholars have also studied a wide range of internal disorders by examining skin manifestations. The aim of this study is to investigate the etiology and semiology of various skin rashes and manifestations from Persian and conventional medicine viewpoints, and to clarify similarities and differences between them. For this purpose data corresponding with key words was extracted from reference books and then relevant scientific databases including Google scholar, PubMed, Web of Science, Scopus and reliable sources like Janquira histology, Habif and Savin's dermatology books were examined. An overview of the cutaneous rash and diseases, revealed that in many cases, these two schools of medicine are not comparable. However, in some cases, such as etiology, description, clinical signs, diagnosis, etc., serious similarities in topic of rashes, skin manifestations and chronic diseases are mentioned in the overview of this two medical schools.
  Keywords: skin, skin eruption, edema, Persian medicine
 • Salar Hooshyar, Shohreh Nafisi, Khadijeh Ashtari, Bita Mehravi * Pages 230-248
  Diseases of the skin can cause harm and emotional distress in patients. The desirable drug is one with least complications and most effectiveness. By prolongation of target exposure, drug effectiveness could be improved. There are several suggested solutions, including the use of chemical enhancers, electroporation, iontophoresis, and the use of nanoparticles as carriers of pharmaceutical agents. The use of various nanostructures, including liposomes, dendrimers, autosomes, and many mineral nanoparticles, have been proposed to prevent the limitations with conventional formulations. Topical drug delivery has many benefits, including using high concentrations of the drug and reducing systemic passage of medicament. Many skin products, such as Estrasorb, Diractin and Aczone are available in the market with new and different manufacturing techniques for more skin penetration.
  This paper introduces new approaches to drug delivery, types of nanocomposites and methods for increasing the penetration of pharmaceutical agents in the skin. Various factors such as physicochemical properties and the size of nanoparticles, as well as the effects of manipulation on the surface of these particles, have been discussed.
  Keywords: transdermal drug delivery, inorganic nanoparticles, skin, penetration enhancers
 • Kamand Hedayat, Saman Ahmad Nasrollahi *, Hossein Rastegar, Fatemeh Zolfaghari, Alireza Firooz Pages 249-261
  Application of sunscreens is one of the most important ways for skin protection against sunburn, early skin aging and skin cancer.
  Due to variety of sunscreen products, it is necessary to assure their protection ability against the sun’s damages. Performance assessment of sunscreens against UVB expressed by sun protection factor. Due to great cost of determination methods of this factor in foreign countries, developing a comprehensive protocol for in vivo SPF determination in Iran would have distinct benefits.
  In this study four international standards have been reviewed and compared for Sun Protection Factor (SPF) determination including ISO24444, FDA2011, AS/NZS 2604:2012 and CEN 2006. The general process of in vivo SPF determination is similar in these protocols but there are some obvious differences in details that leading to advantages and disadvantages for each of them.
  In this study a complete document were collected, then regarding to available facilities and with cooperation of Iran food and drug organization a comprehensive in vivo SPF determination protocol will be developed.
  Keywords: sunscreen products, ultraviolet, sun protection factor, in vivo
 • Azin Ayatollahi *, Mohammad Saidi Pages 262-265
  Introductio: Intravascular papillary endothelial hyperplasia (Masson’s hemangioma) is an unusual, benign, non-neoplastic, vascular lesion. The lesion is a vascular proliferative reaction following traumatic vascular stasis.
  Case Report: In our case a submandibular lesion occurred after insect bite and pathology confirmed it as Masson hemangioma.
  Conclusion
  Post traumatic red-blue firm lesions should be evaluated pathologically for many differential diagnosis including rare cases such as Masson,s hemangioma.
  Keywords: Masson hemangioma, intravascular papillary endothelial hyperplasia, trauma