فهرست مطالب

دنیای میکروب ها - سال دهم شماره 3 (پیاپی 32، پاییز 1396)
 • سال دهم شماره 3 (پیاپی 32، پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله پژووهشی
 • مهدی ذبیحی*، مجتبی تاران صفحات 202-209
  سابقه و هدف
  معدن طلای زرشوران به عنوان بزرگترین معدن طلای ایران، در شهرستان تکاب آذربایجان غربی واقع شده است. در این پژوهش برای اولین بار با فراهم کردن شرایط بهینه برای رشد میکروارگانیسم های طبیعی موجود در سنگ معدن طلای زرشوران و بررسی تاثیر عوامل مختلف مانند pH، زمان جداسازی و نسبت حجم سنگ معدن به محلول فروشویی، توانایی جداسازی عنصر طلا بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  طراحی آزمون با استفاده از روش تاگوچی در 3 سطح، به منظور ارزیابی تاثیر هر یک از عوامل pH، زمان و نسبت حجم سنگ معدن به محلول فروشویی کننده انجام شد. سهم هریک از عوامل و سطوح مناسب برای بیولیچینگ طلای مقاوم نیز با استفاده از نرم افزار Qulitek-4 مورد ارزیابی قرارگرفت.
  یافته ها
  بیشترین سهم مربوط به عامل حجم سنگ معدن به محلول لیچ کننده با مقدار 17.20 درصد بود. کمترین سهم مربوط به عامل زمان با میزان 7.84 درصد به دست آمد. مناسب ترین سطح برای pH سطح 3 بود که مقدار آن 59.46 درصد با 3 pH محاسبه شد. همچنین مناسب ترین سطح برای حجم سنگ معدن به محلول لیچ کننده سطح 1 با مقدار 66.14 درصد با نسبت 1/1 و برای زمان سطح 1 با مقدار 56.78 درصد با مدت زمان 30 روز بود.
  نتیجه گیری
  با در نظر گرفتن 3 عامل محیطی کاربردی، امکان جداسازی فلز طلا از سنگ معدن در مقیاس صنعتی بدون صرف هزینه زیاد وجود دارد.
  کلیدواژگان: فروشویی زیستی، فلز طلا مقاوم، باکتری های بومی
 • ریحانه بهداد، امیر میرزایی، شهره زارع کاریزی * صفحات 210-221
  سابقه و هدف
  پمپ‏ های افلاکس یکی از دلایل مهم مقاومت سویه های باکتریایی اسینتوباکتر بامانی به آنتی‏ بیوتیک به شمار می‏ آیند. هدف از این مطالعه، سنتز سبز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه تلخه و بررسی اثرات ضدپمپ افلاکسی آن در جدایه‏ های بالینی مقاوم به دارو اسینتوباکتر بامانی می‏ باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، ابتدا نانوذرات نقره با استفاده از عصاره الکلی گیاه تلخه سنتز گردیدند. در ادامه ساختمان نانوذرات تولید شده توسط روش ‏های اسپکتروفتومتری (UV-Vis)، تفرق اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) و گذاره (TEM) تایید شدند. وجود پمپ افلاکس adeAC در 21 جدایه بالینی مقاوم به آنتی ‏بیوتیک اسینتوباکتر بامانی توسط روش کارت ویل و واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) ارزیابی شد. در نهایت اثرات ضدپمپ افلاکسی نانوذرات نقره با روش حداقل غلظت بازدارنده (MIC) مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نانوذرات نقره سنتز شده توسط جذب بیشینه در طول موج 420 نانومتر در روش UV-Vis مورد تایید قرار گرفتند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی SEM وTEM نشان داد که نانوذرات نقره کروی شکل و دارای میانگین اندازه 38.89 نانومتر می‏ باشند. هم چنین نتایج XRD ساختار مکعبی نانوذره سنتز شده را تایید می کند. نتایج روش کارت ویل و PCR نشان داد که از میان 21 جدایه اسینتوباکتر ‏بامانی، 12 سویه دارای پمپ افلاکس فعال هستند. همچنین، میزان MIC اتیدیوم بروماید در سویه‏ های مقاوم به همراه نانوذرات نقره با کاهش همراه بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به اثرات ضدپمپ افلاکسی نانوذرات نقره سنتز شده در سویه های اسینتوباکتر بامانی به نظر می‏ رسد که این نانوذره پتانسیل استفاده در صنایع دارویی را دارد اما مطالعات بیشتر در این زمینه مورد نیاز می‏ باشد.
  کلیدواژگان: اسینتوباکتر بامانی، پمپ افلاکس، گیاه تلخه، نانوذرات نقره
 • حدیثه گل پور، نجمه رنجی*، سیده هاجر شارمی صفحات 222-230
  سابقه و هدف
  کورکومین به عنوان یک ترکیب فنولی طبیعی مشتق از گیاه زردچوبه، خاصیت ضد قارچی دارد. کاندیدا آلبیکنس شایع ترین پاتوژن فرصت طلب قارچی است که مصرف پیوسته ضد قارچ ها در درمان آن منجر به ظهور و افزایش مقاومت چند دارویی شده است. این مطالعه با هدف بررسی اثر کورکومین محبوس شده در نانوذرات میسلی و فلوکونازول بر روی بیان ژن CDR1 در جدایه های کاندیدا آلبیکنس مقاوم به دارو انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق، 6 جدایه کاندیدا آلبیکنس مقاوم به فلوکونازول، در تیمار با فلوکونازول به تنهایی (1/2 MIC) (نمونه کنترل) و در ترکیب با کورکومین محبوس شده در نانوذرات (نمونه آزمون) قرار گرفت. دو گروه سلولی برای تخمین درصد مرگ سلولی پس از 24 ساعت، در محیط کشت سابرو دکستروز آگار کشت داده شد. پس از استخراج RNA و سنتز cDNA، بیان ژن CDR1 به طور کمی به روش Real-time PCR در سلول های تیمار شده و تیمار نشده با کورکومین بررسی گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که ترکیب کورکومین محبوس شده در نانوذرات با فلوکونازول (1/2 MIC) پس از 24 ساعت، رشد کاندیدا آلبیکنس را تا 50% کاهش می دهد. همچنین آنالیز Real-time PCR نشان داد که کورکومین محبوس شده در نانوذرات، بیان ژن CDR1 را کاهش داد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه، کورکومین می تواند رشد قارچ را از طریق مکانیسم های مختلفی مانند کاهش تعداد پمپ افلاکسABC در سطح سلول، مهار کند و اثر هم افزایی بر ویژگی ضد قارچی فلوکونازول در جدایه های مقاوم کاندیدا آلبیکنس داشته باشد.
  کلیدواژگان: کاندیدا آلبیکنس، ژن CDR1، کورکومین، پمپ افلاکس، نانوذرات میسلی
 • سمیه خدایاری، فرشید کفیل زاده* صفحات 231-242
  سابقه و هدف
  پر یکی از عوامل آلوده کننده محیط زیست است که حدود 90 درصد وزن آن را صفحات بسیار محکم کراتین تشکیل می دهد. تعدادی از باکتری ها، در حضور سوبسترای کراتین دار، توانایی تولید آنزیم کراتیناز را دارند. این مطالعه با هدف جداسازی باکتری های تجزیه کننده کراتین از خاک مزارع اطراف مرغداری های شهرستان مرودشت به منظور اندازه گیری فعالیت آنزیمی در سویه های برتر تجزیه کننده کراتین انجام شد.
  مواد و روش ها
  تعداد 15 نمونه خاک از مزارع اطراف مرغداری های شهرستان مرودشت جمع آوری گردید. 7 جدایه باکتریایی بر روی محیط اختصاصی پر رشد داده شدند. 5 جدایه که تجزیه واضحی را نشان دادند انتخاب و با استفاده از آزمون های بیوشیمیایی و روش مولکولی شناسایی شدند. باکتری های مورد نظر تعیین توالی شدند و شماره خاصی در بانک ژنی به هر کدام از آنها با عنوان سویه ای جدید اختصاص داده شد. سپس هر 5 باکتری از نظر میزان تولید آنزیم کراتیناز نیز مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  تمامی جدایه ها متعلق به گونه های مختلف باسیلوس بودند. هر 5 جدایه قادر به تجزیه کامل پر یا کراتین بودند. بیشترین فعالیت آنزیمی، 17.12 (واحد بر میلی لیتر بر دقیقه) متعلق به باکتری باسیلوس سرئوس سویه SKH1 گزارش شد.
  نتیجه گیری
  گونه های مختلف باسیلوس در این پژوهش توانایی تولید آنزیم کراتیناز در حضور سوبسترای کراتینی را نشان دادند. ارزیابی میزان تولید آنزیم کراتیناز، جدایه های باکتریایی نشان داد که همگی توانایی بالقوه در تیمار زباله های پر را دارند.
  کلیدواژگان: آنزیم کراتیناز، باکتری تجزیه کننده کراتین، باسیلوس سرئوس
 • وحید امیرسرداری*، میترا امیدی نسب، کرم سپه وند، حامد نظری صفحات 243-255
  سابقه و هدف
  بیماری شانکر عمیق پوستی که توسط باکتری برنریا رابری فاشینس ایجاد می گردد، از بیماری هایی است که باعث کاهش کمیت و کیفیت گردو می شود. این مطالعه با هدف شناسایی باکتری شانکر عمیق پوستی بر اساس ویژگی های ریخت شناسی، بیماری زایی و استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژن های مداخله کننده در تولید رنگدانه رابری فاشینس انجام گردید.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به صورت مقطعی- توصیفی بر روی درختان گردو دارای علایم شانکر در استان لرستان انجام شد. پس از خالص سازی، شناسایی باکتری ها بر مبنای ویژگی های فنوتیپی جدایه ها انجام شد. به منظور بررسی دقیق تر و ردیابی مستقیم عامل شانکر از آغازگرهای 2BrIF/2BrIR و GSP2F/GSP2R استفاده گردید. همچنین ویژگی های بیماری زایی باکتری بر روی نهال و میوه گردو مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس ویژگی های فنوتیپی 14 جدایه به عنوان باکتری برنریا رابری فاشینس شناسایی شد. این جدایه ها در آزمون PCR قطعه مورد نظر 671 و 280 جفت بازی را تکثیر کردند. در آزمون بیماری زایی علایم به صورت لهیدگی و سیاه شدن بافت در محل تلقیح مشاهده شد. دو جدایه در آنالیز فیلوژنی سطح تشابه 97 و 98 درصدی با دیگر جدایه های شناسایی شده در بانک ژنی داشتند.
  نتیجه گیری
  آزمون PCR و استفاده از آغازگر های اختصاصی یک روش سریع، کاربردی و بسیار حساس در شناسایی باکتری برنریا رابری فاشینس نسبت به سایر روش های تشخیصی می باشد. با توجه به بررسی توان بیماری زایی جدایه ها در این پژوهش و بروز علایم روی نهال، بیمارگر در شرایط مساعد بیماری خسارت شدیدی به درختان وارد می کند.
  کلیدواژگان: برنریا رابری فاشینس، شانکر عمیق، عوامل بیماری زایی
 • گزارش کوتاه
 • سید محمد علوی، ابراهیم رحیمی *، الهه تاج بخش صفحات 256-262
  یرسینیا انتروکولیتیکا یک باکتری گرم منفی و پاتوژن روده ای است که از طریق آب و مواد غذایی به انسان منتقل می شود. شیر از منابع عمده انتقال عفونت به انسان بوده و آلودگی آن با باکتری مانند یرسینیا انتروکولیتیکا می تواند برای انسان عوارض زیان باری داشته باشد. این مطالعه با هدف جداسازی یرسینیا انتروکولیتیکا و ارزیابی ژن های بیماری زایی آن از شیر نشخوارکنندگان کوچک در شهرستان شهرکرد به روش کشت میکروبی و PCR انجام شد. در این مطالعه مقطعی-توصیفی تعداد 100 نمونه شیر گوسفند و بز به تفکیک و به شکل تصادفی در سطح شهرستان شهرکرد جمع آوری گردید و به روش کشت در محیط CIN مورد بررسی قرار گرفت. به منظور شناسایی سروتیپ O:3 یرسینیا انتروکولیتیکا و نیز بررسی حضور ژن های بیماری زا، نمونه های مثبت به روش PCR در حضور پرایمرهای اختصاصی مورد بررسی قرار گرفتند. از مجموع نمونه های شیر گوسفند و بز مورد ارزیابی با روش کشت در 9 نمونه (9 درصد) حامل یرسینیا انتروکولیتیکا بود. تمامی نمونه های آلوده از شیر گوسفند بودند. از این میان، 5 مورد از نظر سروتیپ O:3 با روش PCR مثبت گزارش گردید. همچنین 4 مورد حامل ژن ail، 3 مورد حامل ژن yadA و دو نمونه حامل ژن های virF و ystA بودند. با توجه به نتایج حاصله شیر گوسفند می تواند به عنوان منبع بالقوه ای برای آلودگی انسان به یرسینیا انتروکولیتیکا مطرح باشد.
  کلیدواژگان: یرسینیا انتروکولیتیکا، واکنش زنجیره ای پلی مراز، شیر گوسفند، شیر بز
 • مقاله پژووهشی
 • الهام رهنما، نفیسه سادات نقوی * صفحات 263-274
  سابقه و هدف
  باکتری های اسیدلاکتیک در ایجاد جنبه های حسی مطلوب در گوشت تخمیری ضروری می باشند. هدف از این پژوهش، تقویت کیفیت گوشت گاو با بهینه سازی شرایط تولید اسید توسط لاکتوباسیلوس ساکئی و لاکتوباسیلوس پلانتاورم در تخمیر بسته بوده است.
  مواد و روش ها
  در مطالعه مقطعی توصیفی حاضر دو سویه باکتریایی لاکتوباسیلوس ساکئی زیرگونه ساکئی PTCC171 و لاکتوباسیلوس پلانتاورم PTCC1058 در محیط کشت MRS تکثیر و با روش مولکولی تایید شدند. با استفاده از نرم افزار تاگوچی تعداد 16 آزمایش برای بهینه سازی سه عامل دما، تلقیح باکتری و افزودن گلوکز طراحی شد. نتایج بر اساس تولید اسید بررسی و با برنامه ANOVA مقایسه شد. شمارش کلی باکتری ها، باکتری های اسید لاکتیک، انتروباکتریاسه و کپک/مخمر در محصول، با روش های استاندارد میکروبی انجام شد.
  یافته ها
  بیشترین تولید اسید به وسیله لاکتوباسیلوس ساکئی در دمای 36 درجه سلیسیوس، غلظت 10 درصد گلوکز و تلقیح 8000 واحد تشکیل دهنده کلنی و به وسیله لاکتوباسیلوس پلانتاورم در دمای 37 درجه سلیسیوس و غلظت 10 درصد گلوکز و تلقیح 9000 واحد تشکیل دهنده کلنی تشخیص داده شد. منبع کربن، موثرترین عامل بر کاهش pH به وسیله هر دو باکتری بود. باکتری های اسیدلاکتیک افزایش 4 برابری را پس از اتمام تخمیر نشان دادند و 60 درصد آن ها پس از حرارت دهی زنده ماندند. باکتری های انتروباکتریاسه در محصول یافت نشدند و سایر پاتوژن ها نیز کاهش شدید داشتند. هر دو باکتری به طور هم زمان، موجب 9.6 درصد کاهش بیشتر در pH شدند.
  نتیجه گیری
  سویه های لاکتوباسیلوس مورد استفاده شرایط مشابهی برای تخمیر گوشت گاو داشتند و هنگام استفاده هم زمان، فعالیت هم افزایی در تولید اسید نشان دادند.
  کلیدواژگان: گوشت تخمیری گاو، باکتری های اسید لاکتیک، بهینه سازی
 • احمد مهربان، بهمن فاضلی نسب * صفحات 275-288
  سابقه و هدف
  به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف کود پتاسیم بر سورگوم رقم KGS تلقیح شده با قارچ مایکوریز Glumus mossea در شرایط تنش کم آبی، آزمایشی به صورت کرت های خردشده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید.
  مواد و روش ها
  تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف تنش در سه سطح شامل؛ آبیاری پس از 40 میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A (S1)، آبیاری پس از 80 میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A (S2) و آبیاری پس از 120 میلی متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A (S3) و مقادیر مختلف کود پتاسیم در سه سطح بدون کود پتاسیم (K1)، 75 کیلوگرم در هکتار کلرید پتاسیم (K2) و 150 کیلوگرم در هکتار کلرید پتاسیم (K3) بود. صفات مورد بررسی شامل ارتفاع گیاه، تعداد پنجه، طول برگ پرچمی، طول پانیکول، عملکرد علوفه تازه و خشک بود.
  یافته ها
  بیشترین مقدار همه صفات اندازه گیری شده از تیمار S1 حاصل شد و با افزایش تنش کم آبی تمامی پارامترهای اندازه گیری شده در رشد و عملکرد سورگوم کاهش نشان داد. در بین تیمارهای مقادیر مختلف کود پتاسیم نیز بیشترین طول پانیکول و عملکرد علوفه تازه و خشک سورگوم از تیمار K3 به دست آمد. ارزیابی ضریب همبستگی نشان داد که عملکرد علوفه سورگوم با ارتفاع ساقه و قطر ساقه همبستگی مثبت و معنی داری دارد.
  نتیجه گیری
  در بین تیمارهای اعمال شده تیمار مناسب، اعمال 150 کیلوگرم کود کلرید پتاسیم در هکتار و آبیاری پس از 40 میلی متر تبخیر از تشت تبخیر بود.
  کلیدواژگان: میکروارگانیسم همزیست، قارچ Glumus mossea، تنش کم آبی، تبخیر، کود
|
 • Mehdi Zabihi *, Mojtaba Taran Pages 202-209
  Background and Objectives
  Zarshuran gold mine as the largest gold mine in Iran is located in Takab, West Azarbayjan. In this study, for the first time, the ability to isolate the gold element was examined by providing optimal conditions for the growth of natural microorganisms in Zarshuran gold ores and investigating the effect of different factors including pH, leaching time and the ratio of the ore volume to leachate.
  Materials and Methods
  The study was designed using the Taguchi method in three levels to evaluate the effect of each of the pH, leaching time and the ratio of the ore volume to leachate. The effect of each factor and the appropriate level for bioleaching refractory gold was investigated using the Qulitek-4 software.
  Results
  The most effective factor was the ratio of the ore volume to leachate which was 17.20% and the least effective factor was the leaching time which was 7.84%. The level 3 was the most appropriate pH level which was assessed as 59.46%. The most appropriate level for the ratio of the ore volume to leachate was level 1, with the amount of 66.14% and a ratio of 1/1. The most appropriate level for the time was level 1, as well, with the amount of 56.78% and duration of 30 days.
  Conclusion
  Considering the three functional environmental factors, much gold can be separated from ore at an industrial scale without spending too much money.
  Keywords: Bioleaching, Refractory gold, Indigenous bacteria
 • Reyhane Behdad, Amir Mirzaie, Shohreh Zare Karizi * Pages 210-221
  Background and Objectives
  Efflux pumps are one of the mechanisms for antibiotic resistance in Acinetobacter baumannii isolates. The aim of the present study was to investigate the green synthesis of silver nanoparticles using Acroptilon repens extract and evaluation of its anti- efflux activity in antibiotic-resistant A. baumannii isolates.
  Materials and Methods
  In this experimental study, the silver nanoparticles were synthesized using A. repens alcoholic extract and the structure of the synthesized silver nanoparticles was confirmed by spectrophotometry (UV-Vis), Scanning Electron Microscopy (SEM) and Transmission Electron Microscopy (TEM). Subsequently, the adeAC efflux pump was detected in 21 A. baumannii clinical isolates using Cartwheel and Polymerase Chain Reaction (PCR) methods. Finally, the anti-efflux pump activity of silver nanoparticles was evaluated by Minimum Inhibition Concentration (MIC) technique.
  Results
  The synthesized silver nanoparticle was confirmed by maximum absorbance at 420 nm wavelength, using UV-Vis method. The SEM and TEM micrographs showed that nanoparticles are spherical and have an average size of 38.89 nm. Moreover, the XRD results confirmed the cubic structure of silver nanoparticles. The results of Cartwheel and PCR methods revealed that the 12 out of 21 isolates have active efflux pumps. Furthermore, the MIC of ethidium bromide in resistant strains with silver nanoparticles was decreased.
  Conclusion
  Based on anti-efflux pump activity of silver nanoparticles against A. bumannii strains, it seems that silver nanoparticles have potential uses for pharmaceutical industries, though further studies are required to confirm the results of this study.
  Keywords: Acinetobacter baumannii, Efflux pump, Acroptilon repens, Silver nanoparticle
 • Hadiseh Golpour, Najmeh Ranji *, Seyedeh Hajar Sharami Pages 222-230
  Background and Objectives
  Curcumin as a natural phenolic compound derived from Curcuma longa plant has shown an antifungal property. Candida albicans is the most common opportunistic fungal pathogen. Continuous deployment of antifungals against this pathogen has led to the emergence and increasing of the multi-drug resistance. In this study, the effect of nanoparticle-encapsulated curcumin on CDR1 gene expression was evaluated in fluconazole-resistant isolates of C. albicans.
  Materials and Methods
  In this study, 6 fluconazole-resistant isolates of C. albicans were treated just by fluconazole (1/2MIC) as the control sample and in the combination with nanoparticle-encapsulated curcumin as the test sample. After 24h, two cell groups were cultured in Sabouraud Dextrose Agar to estimate cell death percentage. Following RNA extraction and cDNA synthesis, CDR1 gene expression was investigated quantitatively by real-time PCR method in both curcumin-treated and untreated cells.
  Results
  Our findings showed that the combination of fluconazole (1/2MIC) and nanoparticle-encapsulated curcumin treatment reduces the fungal growth by 50% after 24 h. Moreover, quantitative real-time PCR analysis revealed that nanoparticle-encapsulated curcumin decreases the expression level of CDR1.
  Conclusion
  Our findings suggested that curcumin can inhibit fungal growth through different mechanisms such as decreasing the number of ABC efflux pumps at the cell surface and synergically increases the antifungal effect of fluconazole in resistant isolates of C. albicans.
  Keywords: Candida albicans, CDR1 gene, Curcumin, Efflux pump, Micelles nanoparticles
 • Somayeh Khodayari, Farshid Kafilzadeh * Pages 231-242
  Background and Objectives
  Feather is one of the environmental pollutants that about 90% of its weight is made of highly resistant creatine plates. A number of bacteria are able to produce a keratinase enzyme in the presence of keratin substrate. The purpose of this study was isolation and molecular identification of keratin- degrading bacteria from the soil of poultry farms around Marvdasht city in order to measure keratinase activity in superior creatine-degrading strains.
  Material &
  Methods
  In this study, 15 soil samples from poultry farms around Marvdasht city was collected. Seven bacterial isolates were cultured on a feather meal medium. Five isolates that showed clear degradation zone, were chosen for further chemical and molecular identification. The bacteria were sequenced, and a specific accession number in the gene bank was allocated to each of them as a new strain Then, all five isolates were assessed for the level of keratinase enzyme production.
  Result
  All isolates belonged to Bacillus species. All five isolates were able to completely degrade keratine. The most keratinase activity was reported 17.12 (ml/min) for Bacillus cereus SKH1.
  Conclusion
  Different species of Bacillus in this study showed the ability to produce a keratinase enzyme in the presence of keratin substrate. Investigating the level of keratinase activity in bacterial isolates showed that all have the potential treat feather waste.
  Keywords: Keratinase enzyme, Feather-degrading bacteria, Bacillus cereus
 • Vahid Amirsardari *, Mitra Omidi Nasab, Karam Sepahvand, Hamed Nazari Pages 243-255
  Background and Objectives
  Deep bark canker is a disease which is caused by Brenneria rubrifaciens, and reduces the quality and quantity of Walnut fruits. This study was performed to identify the bacterial agent of deep bark canker based on morphological characteristics, pathogenicity and using specific primers for the genes involved in rubrifacien pigment production.
  Materials and Methods
  This cross-sectional- descriptive study was performed on walnut trees with canker symptoms in Lorestan Province. Following purification, bacterial identification was performed using the phenotypic characteristics of the bacterial isolates. Further evaluation of the canker agent was carried out using 2BrIF/2BrIFR and GSP2F/GSP2R primers. Also, the virulence properties of the bacteria were tested on walnut seedling and fruits.
  Results
  Based on the phenotypic characteristics, 14 isolates were identified as B. rubrifaciens. 671 and 280 bp fragments were amplified in the isolates the during PCR test. In pathogenicity test, symptoms of a rotted and blackened tissue were observed at the site of inoculation. In the phylogenetic analysis, two isolates showed 97% and 98% homology with the bacterial isolates identified in the Genbank.
  Conclusion
  Comparing other methods, PCR using specific primers is a fast, functional and highly sensitive method to detect B. rubrifaciens. Based on our results on the pathogenicity potential of the strains and the occurrence of the symptoms on walnut seedlings, the pathogen under favorable conditions suffers severe damage to the trees.
  Keywords: Brenneria rubrifaciens, Deep bark canker, Virulence factors
 • Seyed Mohammad Alavi, Ebrahim Rahimi *, Elaheh Tajbakhsh Pages 256-262
  Yersinia enterocolitica is a Gram-negative intestinal pathogen that is transmitted to humans through water and food. Milk is one of the main sources of the infection transmission to humans and its contamination with bacteria such as Y. enterocolitica can cause serious damages. The present study aimed to isolate Y. enterocolitica and its virulence genes from small ruminant milk in Shahrekord, Iran using microbial culture and PCR method. In this cross-sectional descriptive study, 100 raw milk samples were collected randomly from different parts of Shahrekord, and cultured on a CIN agar medium. In order to detect Y. enterocolitica O:3 serotype and toinvestigate the presence of virulence genes, positive- culture samples were further assessed by PCR method using specific primers. According to the results, 9% of total sheep and goat milk samples were positive after microbial culture. Notably, all positive samples were sheep milk samples. Five percent of the positive samples were confirmed as O:3-positive serotypes using PCR method. The ail gene was found in four isolates, the yadA gene was reported in three isolates, and the virF and ystA genes were identified in two isolates. Isolation of Y. enterocolitica from raw milk was indicated high risks of yersiniosis associated with raw sheep milk. Based on our results, sheep's milk can be considered as a potential cause of human infection to Y. enterocolitica.
  Keywords: Yersinia enterocolitica, PCR, Sheep milk, Goat milk
 • Elham Rahnama, Nafiseh Sadat Naghavi * Pages 263-274
  Background and Objectives
  Lactic acid bacteria are essential factors for obtaining optimum sensory aspects in fermented meat. The aim of this study was the enhancement of cow meat quality by optimization of acid production using Lactobacillus sakei and Lactobacillus plantrum in batch fermentation.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional descriptive study, L. sakei subsp. sakei PTCC1712 and L. plantrum PTCC1058 were grown in MRS medium and confirmed by molecular identification. Using Taguchi software (16 version), trials were designed to optimize three factors including temperature, bacterial inoculation, and glucose supplementation. The results were analyzed based on detection of acid production and compared by ANOVA program. Total product bacteria, lactic acid bacteria, Enterobacteriaceae, and yeasts/molds were counted by standard microbial methods.
  Results
  Maximum acid production for L. sakei was detected at 36 ºC, 10% glucose and 8000 CFU.g-1 inoculated bacteria; and for L. plantarum was detected at 37 ºC, 10% glucose, and 9000 CFU. g-1 inoculated bacteria. The best factor affecting pH decline was a carbon source for both bacterial strains. Lactic acid bacteria showed a fourfold increase after fermentation and maintained 60% of their viability following heating stage. No Enterobacteriaceae was found in the product, and other pathogens showed a great decrease. Using both strains simultaneously, 6.9% improvement in acid production was observed.
  Conclusion
  Both Lactobacillus strains had similar conditions for cow meat fermentation and showed synergistic activity for acid production when used simultaneously.
  Keywords: Fermented cow meat, Lactic acid bacteria, Optimization
 • Ahmad Mehraban, Bahman Fazelinasab * Pages 275-288
  Background and Objectives
  The effect of different levels of potassium fertilizers on sorghum inoculated with mycorrhizal fungi (Glumus mossea) was evaluated under water stress condition in a split-plot experiment, based on randomized complete block design in four replicates.
  Materials & MethodsTreatments were carried out in three different levels of stress including irrigation after 40, 80 and 120 mm evaporation from pan evaporation class A (S1, S2, and S3, respectively); three different levels of potassium chloride fertilizer treatments including without fertilizers, 75 kg and 150 kg/hec of potassium chloride (K1, K2 and, K3, respectively). The studied parameters were plant height, number of tiller per plant, flag leaf length, panicle length, and fresh and dry forage yield.
  Results
  Our results indicated that the maximum value of all measured parameters obtained from S1. Increasing water stress resulted in a decrease in both yield and growth rate. Furthermore, among K treatments, maximum panicle length and fresh and dry forage yield obtained from K3. Correlation study showed a positive correlation between forage yield of sorghum and height and diameter of the stem.
  Conclusion
  Among the applied treatments, the optimal amount of potassium chloride fertilizer was 150 kg/hec along with irrigation after 40 mm evaporation from the evaporation pan.
  Keywords: Symbiosis microorganisms, Glumus mossea, Drought, Evaporation, Fertilizer