فهرست مطالب

تصویر سلامت - سال هشتم شماره 4 (1396)
 • سال هشتم شماره 4 (1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/26
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاطمه مری*، پروانه قدسی صفحات 202-208
  زمینه و اهداف
  هدف این این پژوهش بررسی رابطه سبک زندگی و امید به زندگی با بهزیستی روان شناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروسیس بود.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. و جامعه مورد پژوهش کلیه افراد 19 تا 40 سال مبتلا به بیماری ام اس ساکن شهر تهران بودند که از میان آنها تعداد نمونه 234 نفری از بیماران عضو انجمن ام اس تهران و تحقیقات بیمارستان سینا به صورت در دسترس انتخاب شد.
  یافته ها
  نتایج ضرایب رگرسیون نشان داد، سبک زندگی به تنهایی ضریب 0.686 و با ورود متغیر دوم در مرحله دوم سهم متغیر سبک زندگی 0.617 و متغیر امید در زندگی دارای ضریب 0.522 بودند. کلیه متغیرهای مستقل پژوهش نیز با 99 درصد اطمینان سهم معناداری (0.01 P≤) در پیش بینی متغیر وابسته داشتند. همچنین بین سبک زندگی و بهزیستی روان شناختی ، بین دو متغیر رابطه مثبت وجود داشت که این مقدار همبستگی ازنظر آماری با 99 درصد اطمینان معنادار بود.همچنین بین امید به زندگی و بهزیستی روان شناختی نیز رابطه مثبت و معناداری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که سبک زندگی و امید به زندگی می تواند بهزیستی روانشناختی در بیماران مبتلا به ام اس را پیش بینی نماید.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، امید به زندگی، بهزیستی روان شناختی، بیماری مولتیپل اسکلروسیس
 • محمود نادری بنی، فهیمه ماه آورپور، مرضیه ادیب زاده * صفحات 209-220
  زمینه و اهداف
  امروزه با ظهور محیط های رقابتی، کیفیت خدمات اهمیت بسیاری دارد. در میان بخش های خدمات، بخش بهداشت دارای جایگاه ویژه ای بوده و کیفیت ارائه آن به افراد در بیمارستان ها به عنوان یکی از سازمان های بزرگ و پیچیده خدماتی در نظام سلامت، بسیار برجسته است و نظر بیماران میزان کیفیت خدمات ارائه شده را تعیین می کند. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی ارتباط میان کیفیت خدمات ادراک شده، ارزش خدمات ادراک شده، رضایت بیماران، تبلیغات دهان به دهان و تمایل به بازگشت بیماران است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نظر هدف، توصیفی- پیمایشی و از منظر نتیجه کاربردی می باشد و با روش تک مقطعی و میدانی انجام گرفته است. فضای نمونه 135 نفر از دریافت کنندگان خدمات که حداقل یک بار از مرکز چشم پزشکی فیض در اصفهان بهره مند شده اند با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب گردید. همچنین ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است که روایی و پایایی آن تایید گردیده و داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS2 مورد تحلیل قرار گرفته است.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد؛ تمامی شاخص ها از بار عاملی قابل قبولی برخوردارند. کیفیت خدمات ادراک شده بر ارزش ادراک شده (57.0) و رضایت بیماران (28.0) تاثیر مثبت و معناداری داشت. ارزش ادراک شده اثر مثبت و معناداری بر رضایت بیماران و بازگشت بیماران دارد. همچنین رضایت بیماران بر تبلیغات دهان به دهان و تبلیغات دهان به دهان بر بازگشت مجدد اثرگذار است.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان می دهد که ارزش ادراک شده و رضایت بیماران واسطه ای میان رابطه کیفیت خدمات ادراک شده و بازگشت بیماران است. علاوه براین، تاثیر غیرمستقیم ارزش ادراک شده بر بازگشت بیماران، با میانجی گری متغیر رضایت بیماران بیشتر از اثر مستقیم آن است. همچنین از متغیرهای پژوهش، رضایت بیماران بیشترین اثر را بر بازگشت بیماران دارد.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات ادراک شده، ارزش خدمات ادراک شده، رضایت بیماران، تبلیغات دهان به دهان، بازگشت بیماران
 • سیاوش وزیری، پریسا حاجی حسن خوانساری، مریم میرزایی*، محسن عزیزی، مرتضی عرب زوزنی صفحات 221-225
  زمینه و اهداف
  بیماری های عفونی هنوز هم به عنوان یک مشکل عمده بهداشتی در جهان مطرح است. بنابراین این مطالعه به منظور توصیف و تعیین شایع ترین مکان های عفونت در بیماران بستری در بخش عفونی بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی مقطعی، بر روی 385 پرونده بالینی بین سال های 1393 تا 1394 انجام گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه ی بررسی اطلاعات شامل جمعیت شناسی و اطلاعات بالینی جمع آوری شد.
  یافته ها
  شایع ترین تشخیص بیماران بستری، عفونت های دستگاه تنفسی تحتانی با 118 مورد (6. 30 ٪)، سپسیس با منبع ناشناخته 72 با (7. 18 ٪)، عفونت های پوستی و بافت نرم با 59 مورد ( 3. 15 ٪) بود.
  نتیجه گیری
  عفونت های دستگاه تنفسی تحتانی و همچنین سپسیس نسبت به سایر بیماری های عفونی بررسی شده در مطالعه حاضر، از شیوع نسبتا بالاتری برخودار هستند.
  کلیدواژگان: بیماری عفونی، بیماران، بستری
 • کوروش ساکی، علی محمد ورزی *، حبیب جلیلیان، زهرا خدا کرمی فرد، خلیل مومنی، مرتضی عرب زوزنی، قاسم رجبی واسکلایی صفحات 226-232
  زمینه و اهداف
  با توجه به رشد سریع صنعت گردشگری، مدیریت و نظارت صحیح بر مراکز گردشگری از طریق ارتقای وضعیت بهداشتی، رفاهی این مراکز امری ضروری به نظر می رسد. لذا این مطالعه با هدف بررسی وضعیت بهداشتی و رفاهی مراکز گردشگری استان لرستان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه کیفی است که جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با گردشگران و تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد. پس از جمع آوری، استخراج و تجزیه و تحلیل داده ها، یافته ها در قالب درون مایه های اصلی و فرعی دسته بندی شدند.
  یافته ها
  یافته های مطالعه در قالب 6 درون مایه اصلی و 24 درون مایه فرعی دسته بندی شدند. درون مایه های اصلی شامل بهداشت عمومی، امکانات رفاهی، ترابری، خدمات بهداشتی درمانی، امنیت و مدیریت و نظارت بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های مطالعه و نقطه نظرات شرکت کنندگان در مصاحبه، گردشگران از وضعیت بهداشتی درمانی مراکز گردشگری رضایت کافی ندارند. لذا باید برنامه مدون کوتاه مدت و بلندت مدت در جهت به حداقل رساندن مشکلات بهداشتی رفاهی مراکز گردشگری جهت جذب بیشتر گردشگران در دستور کار مدیران حوزه گردشگری و سازمان های ذینفع استان قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: وضعیت بهداشتی، وضعیت رفاهی، مراکز گردشگری، مراکز توریستی، لرستان
 • احمد میرگل *، رسول حشمتی، بهمن متین پور صفحات 233-240
  زمینه و اهداف
  هدف پژوهش حاضر بررسی میزان همبستگی ناگویی خلقی در افراد دارای گرایش های مرزی، با تکانشوری، آسیب به خود و رگه های شخصیت مرزی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی مقطعی از نوع توصیفی-همبستگی ،350 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب و از بین آن ها 115 نفر که نمره مرزی آن ها بالاتر از خط برش بود به عنوان افراد دارای گرایش مرزی وارد پژوهش شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های ناگویی خلقی تورنتو-20، شخصیت مرزی (STB) و آسیب به خود (SHI) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و روش رگرسیون چند متغیره استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که بین ناگویی خلقی بارگه ی شخصیتی مرزی (01•0> p ،36•0r=)، تکانش گری ( 01•0>p ،87•0r=)، آسیب به خود (01•0> p ،67•0r=) رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیر ناگویی خلقی و زیر مقیاس دشواری در تشخیص احساسات قادر به پیش بینی رگه های شخصیت مرزی، ناگویی خلقی و مولفه دشواری در تشخیص احساسات قادر به پیش بینی تکانشوری و ناگویی خلقی و مولفه های دشواری در تشخیص احساسات و دشواری در توصیف احساسات قادر به پیش بینی آسیب به خود بودند.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد که ناگویی خلقی و مولفه ی دشواری در تشخیص احساسات تعیین گرهای اصلی رگه های شخصیت مرزی و تکانشوری بودند، همچنین ناگویی خلقی و مولفه های دشواری در تشخیص احساسات و دشواری در توصیف احساسات تعیین گرهای اصلی آسیب به خود بودند.
  کلیدواژگان: اختلال شخصیت مرزی، تکانشوری، آسیب به خود، ناگویی خلقی
 • حوریناز پرتوی، حاجیه شیدایی، عزیزرضا قاسم زاده * صفحات 241-251
  زمینه و اهداف
  اغلب کودکان مبتلا به اتیسم در فرایندهای حرکتی درشت دچار آسیب هستند و نقص در انجام حرکات درشت به طور اساسی در فعالیت های روزانه آن ها مشخص می باشد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر یک دوره تمرین های منتخب بر مهارت های حرکتی درشت کودکان اتیستیک در دامنه ی 6 تا 13 سال بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. بدین جهت 14 کودک مبتلا به اتیسم از میان کودکان مبتلا به اختلال اتیسم در بنیاد خیریه تهران در سال 1393 انتخاب شدند. پس از ارزیابی میزان رشد مهارت های حرکتی آزمودنی ها با استفاده از تست مهارت های حرکتی درشت برونینکس - اوزرتسکی به دو گروه تجربی (8) و کنترل (6) تقسیم شدند و برای گروه تجربی 12 جلسه تمرین در آب اعمال شد و گروه کنترل این مدت را بدون هیچ فعالیت ورزشی گذراندند. در نهایت مجددا از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری از تحلیل کوواریانس استفاده شد. ابزارهای اندازه گیری عبارت بودند از: تست مهارت های حرکتی درشت برونینکس - اوزرتسکی.
  یافته ها
  نتایج تحلیل داده ها نشان داد که میانگین دو گروه کنترل و آزمایش در مرحله پیش آزمون و پس آزمون تفاوت زیادی ندارد. به عبارت دیگر مهارت های حرکتی درشت کودکان اتیستیک در تفاضل نمرات پس آزمون و پیش آزمون گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معناداری دیده نشد (a = 0.05).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که تمرین در آب باعث بهبود سرعت دویدن، هماهنگی دو طرفه و قدرت در کودکان اتیستیک نمی شود.
  کلیدواژگان: اتیسم، مهارت های حرکتی درشت، تمرینات منتخب ورزشی
 • حسین جباری بیرامی، سابیله صمدی افشار * صفحات 252-259
  زمینه و اهداف
  تغذیه انحصاری با شیر مادر در شش ماه اول زندگی، باعث کاهش مرگ ومیر و بیماری های دوران کودکی می شود. هدف اصلی این پژوهش مقایسه شاخص های رشد در دو گروه تغذیه انحصاری با شیر مادر و تغذیه کمکی با شیر خشک در شیرخواران شش ماهه است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه ی کوهورت گذشته نگر با حجم نمونه 1088 در کودکان استان آذربایجان شرقی طی سال های 92-1387 انجام شد. اطلاعات از طریق پرونده خانوار و مصاحبه جمع آوری گردید. اندازه گیری شاخص های رشد شامل وزن و قد در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت انجام شد. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون لجستیک و آزمون t مستقل با استفاده از نرم افزار Stata11 انجام شد.
  یافته ها
  گروه تغذیه انحصاری با شیر مادر 944 نفر و گروه دریافت کننده شیر خشک 144 نفر بود. در این مطالعه به ترتیب مادران با تحصیلات دانشگاهی، شاغل، دارای نوزادان با رتبه تولد سوم و دارای نوزادان دوقلو به طور معنادار کودکان خود را بیشتر با شیر خشک تغذیه می کردند. در سن شش ماهگی نیز میانگین وزن گیری و رشد قدی نوزادانی که تغذیه انحصاری با شیر مادر داشتند در مقایسه با نوزادانی که شیر خشک مصرف می کردند بالاتر بود؛ اما از نظر آماری معنادار نبود.
  نتیجه گیری
  در سن شش ماهگی میانگین رشد قدی و وزن گیری نوزادانی که تغذیه انحصاری با شیر مادر داشتند در مقایسه با نوزادانی که شیر خشک مصرف می کردند بالاتر بود.
  کلیدواژگان: تغذیه انحصاری با شیر مادر، تغذیه کمکی با شیر خشک، شاخص های رشد، آذربایجان شرقی
 • جواد اقدسی نژاد، علی جنتی *، مرتضی عرب زوزنی، علی ایمانی صفحات 260-266
  با توجه به هزینه های روزافزون مدیریت نظام سلامت و ارائه ی خدمات بهداشت و درمان، بهره بردن از اصول اقتصاد سلامت اجتناب ناپذیر است. در گزارش سال 2000 سازمان بهداشت جهانی، بر اهمیت استفاده از خرید راهبردی به عنوان استراتژی اصلی دستیابی به اهداف هر نظام سلامت تاکید شده است. بنابراین بررسی خرید راهبردی در نظام سلامت ایران به منظور قابلیت اجرای این طرح در وضعیت کنونی نظام سلامت کشور ضروری به نظر می رسد. با توجه به این مهم، پژوهشگران با در نظر داشتن زیرساخت ها و برنامه های در حال اجرای در نظام سلامت ایران، الزامات اجرای خرید راهبردی را مورد بررسی قرار دادند. خرید راهبردی و سطح بندی خدمات در نظام سلامت، پوشش همگانی سلامت که یکی از اهداف اصلی در همه ی نظام های سلامت نیز می باشد، طرح تحول نظام سلامت، پزشک خانواده، و نیز اصلاحات در نظام سلامت مورد بررسی و نقد قرار گرفته است و پیشنهادات کاربردی ارائه شده است. با توجه به هزینه های روزافزون و نیازهای متنوع مردم، استفاده از خرید راهبردی یک ضرورت در نظام سلامت است و در این راستا بایستی زیرساخت های اجرای آن اعم از مدیریت اطلاعات سلامت و پرونده الکترونیکی سلامت جامع و به روز تدوین و راه اندازی گردد.
  کلیدواژگان: خرید راهبردی، نظام سلامت، تحول نظام سلامت، پزشک خانواده، مطالعه مروری
|
 • Fatemeh Meri *, Parvaneh Ghodsi Pages 202-208
  Background And Objectives
  This study investigated the relationship between lifestyle and life expectancy with psychological well-being in patients with multiple sclerosis.
  Material and
  Methods
  The research method was correlational. The study population consisted of all 19-40 year olds MS patients living in Tehran. Among them, 234 patients were selected based on convenience sampling from the MS Society of Tehran and Sina hospital.
  Results
  The results of regression coefficients showed that life style coefficient alone was 0.666 and with the emergence of the second variable in the second stage, the share of lifestyle variable was 0.617 and life expectancy variable was with a coefficient of 0.522. All independent variables of the research also had a significant (P≤ 0.01) confidence in the prediction of the dependent variable with 99% confidence. Also, there was a positive relationship between lifestyle and psychological well-being between the two variables.
  Conclusion
  According to the results of the current study, lifestyle and life expectancy can predict psychological well-being in patients with MS.
  Keywords: Life Style, Life Expectancy, Psychological, well, Being, Multiple Sclerosis, Disease
 • Mahmood Naderi Beni, Fahime Mahavarpoor, Marzieyh Adibzadeh * Pages 209-220
  Background And Objectives
  Nowadays, with the appearance of competitive environment, quality of services is important. The sector of health has a special status compared with other sectors of services. Patients determine the quality of services that are provided by hospitals which are regarded as large and complex service organizations within the health system. The aim of this study was to investigate the relationship between perceived service quality, perceived services value, patients’ satisfaction, word of mouth advertising and tendency to patients’ return.
  Material and
  Methods
  This study was a descriptive and functional and from aspect of results, is practical and was done by one cross-sectional and fieldwork. The sample of study of 135 health care receivers, who were referred at least once from Feiz eye clinic in Isfahan were selected by using Cochran formula and stratified with random sampling. The data collected with a questionnaire which its reliability and validity were confirmed. The collected data were analyzed with SPSS and Smart PLS2 software.
  Results
  The findings showed that all indices have acceptable load factor. Perceived service quality had a significant positive impact on perceived value (0.57) and patient satisfaction (0.28). Perceived value had a significant positive effect on patients’ satisfaction and patients’ return. Also, patients’ satisfaction had effect on word of mouth advertising and word of mouth advertising had effect on the patients’ return.
  Conclusion
  The results of the study indicated that perceived value and patients’ satisfaction meditate between the relationship of perceived service quality and patients’ return. In addition, the indirect effect of perceived value on patients’ return, with changeable mediation of patients’ satisfaction is more than direct effect. Also, among the variables, patients’ satisfaction had greatest effect on patients return.
  Keywords: Perceived Service, Quality, Perceived Service Value, Patient Satisfaction, Word of Mouth, Advertising, Patient's Return
 • Siavash Vaziri, Parisa Haji Hassan Khansari, Maryam Mirzaei *, Mohsen Azizi, Morteza Arab-Zozani Pages 221-225
  Background And Objectives
  Infectious diseases are still a major health problem in the world. Thus, this study was conducted to describe and determine the most prevalent infection sites in patients admitted to the infectious ward of Imam Reza hospital in Kermanshah.
  Material and
  Methods
  This cross-sectional descriptive study was conducted by referring to 385 clinical records of patients between 2014 and 2015. Data were collected through a data review check list including demographics and clinical information.
  Results
  The most common diagnoses of admitted patients were infections of lower respiratory tract 118 (30.60%), sepsis with unknown source 72 (18.7%), and skin and soft tissue infections 59 (15.3%), respectively.
  Conclusion
  The lower respiratory tract infections and sepsis are relatively more prevalent than other infectious diseases in this study.
  Keywords: Infectious disease, Patient, Hospitalization
 • Koroush Saki, Ali Mohammad Varzi *, Habib Jalilian, Zahra Khodakaramifard, Khalil Momeni, Morteza Arab Zouzani, Ghasem Rajabi Vasokolaei Pages 226-232
  Background And Objectives
  Due to the rapid growth of tourism industry, appropriate management and supervision of tourism centers by improving the sanitary, welfare and security situation of these centers is essential. Accordingly, this study aimed to investigate sanitary and welfare status of tourism centers in Lorestan province.
  Material and
  Methods
  This research is a qualitative study conducted through semi-structured Interview with tourists. Data analysis was done using content analysis. After collecting and analyzing data, findings were classified into themes and sub-themes.
  Results
  The findings were categorized into 6 main themes and 24 sub-themes. The main themes were general sanitary conditions, welfare facilities, transportation, healthcare services, security, and management and supervision.
  Conclusion
  According to the findings and participants’ points of view, tourists are not satisfied with health care status of tourist centers. Therefore, in order to minimize the health problems of tourism centers and maximize attracting tourists, short-term and long-term plans should be put on the agenda of tourism managers and stakeholders of the Lorestan province.
  Keywords: Sanitary Conditions, Welfare Conditions, Tourism Centers, Lorestan
 • Ahmad Mirgol *, Rasoul Heshmati, Bahman Matinpour Pages 233-240
  Background And Objectives
  The borderline personality disorder includes a cluster of syndromes and symptoms characterized by instable and impulsive behaviors. The aim of the present study was to investigate the correlation of alexithymia in people with borderline tendencies with impulsivity, self-harm and borderline personality traits.
  Material and
  Methods
  In a descriptive-correlational and cross sectional research approach, 350 students from Tabriz University were selected using random cluster sampling. From this sample, 115 people with a borderline score higher than the cut-off point were chosen and labeled as people with borderline tendencies. Toronto Alexithymia Scale-20, STB, and SHI questionnaires were used to collect data. The data were analyzed using Pearson product-moment correlation and simultaneous multiple regression by SPSS software v.21.
  Results
  The findings indicated that alexithymia has a positive and meaningful relationship with borderline personality traits (r=0.36, p
  Conclusion
  Based on these findings, we can conclude that alexithymia and problems in identifying feelings are the main determinants of borderline personality traits and impulsivity.Also, alexithymia and problems in identifying feelings and problems in describing feelings subscales are the main determinants of self-harm.
  Keywords: Borderline Personality, Disorder, Impulsivity, Self, harm, Alexithymia
 • Horinaz Partovi, Hajieh Sheydaei, Azizreza Ghasemzadeh * Pages 241-251
  Background And Objectives
  Most of the children suffering autism have problems in gross motor skills in daily activities. The present research aimed to investigate the effectiveness of aquatic exercises on gross motor skills in a selected group of autistic children, aging 6 to 13 years.
  Material and
  Methods
  The research was conducted in a quasi-experimental framework with pre- and post-test. Doing so, 14 children with autism were selected among children in Autism Charity Foundation Tehran, Iran) 2014). The subjects were divided into two experimental (8 applicants) and control (6 people) groups after being assessed based on their growth of motor skills through Broninx-Ozeretski test of gross motor skills. Afterwards, experimental group experienced 12 aquatic exercises while control group received no treatment. After that, both groups took the post-test. Analysis of covariance (ANCOVA) was used to analyze the data.
  Results
  The results showed that the mean score of the experimental and control gropus are not significantly different in pre- and post-test. The results indicated that selected treatments had no significant influence on gross motor skills of autistic children with α=0.05.
  Conclusion
  According to the results, it can be concluded that aquatic exercises had no significant influence on gross motor skills, speed, coordination and strength in autistic children.
  Keywords: Autism, Gross Motor Skills, Aquatic Exercises
 • Hossein Jabbari-Biramy, Sabileh Samadi-Afshar * Pages 252-259
  Background And Objectives
  Breastfeeding in the first six months of life reduces mortality and childhood diseases. The aim of this study was to compare growth index in exclusive breastfeeding and infant formula feeding in six-month-old infants in East Azerbaijan province, northwest of Iran.
  Material and
  Methods
  This retrospective cohort study was conducted on a sample of 1088 infants in East Azerbaijan, Iran during 2007-2009. Information was collected through household health records and interviews. Measurement of growth indexes including weight and height was performed in health centers. Data analysis was performed using logistic regression and independent t-test using Stata11 software.
  Results
  The exclusive breastfeeding group consisted of 944 cases and the infant formula group was 144. In this study, mothers with university education, employment, multiparty up to 3rd and twin infants, fed their children with infant formula, significantly. At the age of six months, the mean height and weight of exclusive breastfeeding newborns were higher than infant formula group but were not statistically significant.
  Conclusion
  At the age of six months, the mean height and weight of exclusive breastfeeding newborns were higher than infant formula group.
  Keywords: Breastfeeding, Infant Formula, Growth Index, East Azerbaijan
 • Javad Ghoddoosi-Nejad, Ali Janati *, Morteza Arab-Zozani, Ali Imani Pages 260-266
  Considering spiraling costs of management and delivery of health services, using principles of health economics is inevitable. World Health Organization in a report in 2000 emphasized on the use of strategic purchasing as a main strategy for achieving objectives of health system. Therefore, investigating strategic purchasing in context of health system in Iran to understand implementation possibility seems to be necessary. Having this in mind, researchers outlined infrastructures of implementation of strategic purchasing in Iran. Strategic purchasing and regionalization in health system, universal health coverage which is a main objective for health systems, reform plan of health system, family physician plan and reforms in health system were analyzed with an orientation to strategic purchasing and applicable recommendations were offered. Considering high costs of health services delivery and infinite needs of people, using strategic purchasing is a mandatory approach. In this regard, infrastructures like health information management, comprehensive and up-to-date electronic health records should be developed by planners.
  Keywords: Strategic Purchasing, Health System, Health System Reform, Family Physician, Review Study