فهرست مطالب

اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی - پیاپی 46 (زمستان 1396)
 • پیاپی 46 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/26
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله پژوهشی
 • عاطفه ملکی *، اعظم فرح بیجاری، میترا سپاسی صفحات 7-16
  اختلال وسواس از اختلالات روانپزشکی شدید و ناتوان کننده است که اغلب سبب اتلاف وقت می شوند و مشکلات قابل توجهی را در روند معمول زندگی، کارکرد شغلی، فعالیت های اجتماعی و روابط بین فردی ایجاد می کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین نشانه های وسواس با دوسوگرایی بین فردی و انتقام در زنان ساکن تهران انجام شد. برای این منظور، طی یک پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی 220 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و با در نظر داشتن ملاک عدم سابقه ی اختلالات روانپزشکی و سن 20 تا 40 سال،220 نفر از بین جامعه آماری که زنان ساکن تهران انتخاب و از نظر وسواس، گرایشات ورفتارهای بین فردی و مسوولیت پذیری و انتقام مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون خطی نشان داد که بین نشانه های وسواس با دوسوگرایی بین فردی و انتقام رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد نشانه های وسواس می توانند بخشی از میل به انتقامجویی و دوسوگرایی در روابط بین فردی را در افراد مبتلا پیش بینی کنند. نشانه های وسواس می توانند در ایجاد تمایلات دوسوگرا در روابط بین فردی و میل به انتقامجویی موثر باشند، از این رو بهتر است در فرآیند درمان اختلال وسواس-اجباری این مساله مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نشانه های وسواس، دوسوگرایی بین فردی، انتقام، زنان
 • سجاد علمردانی صومعه * صفحات 17-26
  وابستگی به مواد، تاثیرات مخربی بر رشد و شکوفایی فرد و جامعه دارد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی حساسیت اضطرابی، ناگویی خلقی و خودتنظیمی در افراد وابسته به مواد و عادی صورت گرفت. برای این منظور طی یک مطالعه ی علی- مقایسه ای 30 نفر دارای وابستگی به مواد که در نیمه دوم سال 1395 به مراکز ترک اعتیاد شهرستان تبریز مراجعه کرده و تحت درمان بودند به شیوه ی در دسترس انتخاب و با 30 فرد عادی به عنوان گروه مقایسه همتاسازی شدند. آزمودنی ها از نظر حساسیت اظطرابی، ناگویی خلقی و خودتنظیمی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که بین افراد گروه وابسته به مواد و عادی از نظر حساسیت اضطرابی، ناگویی خلقی و خودتنظیمی و مولفه های آنها تفاوت معناداری وجود دارد؛ بدین صورت که متغیرهای حساسیت اضطرابی و ناگویی خلقی و همه ی مولفه های آنها در افراد وابسته به مواد، به طور معنادار بیشتر از افراد عادی نمونه ی مورد پژوهش بود ولی در متغیر خودتنظیمی و مولفه های آن میانگین نمرات افراد عادی بیشتر از افراد وابسته به مواد بود. یافته های این پژوهش نشان می دهدکه می توان از پرورش توانایی های خودتنظیمی به عنوان یک سپر دفاعی در برابر اعتیاد بهره جست و همچنین می توان با کاهش اضطراب و مهار هیجانات منفی، افرادی را مستعد انحرافات اجتماعی نظیر اعتیاد هستند، یاری رساند.
  کلیدواژگان: حساسیت اضطرابی، ناگویی خلقی، خودتنظیمی
 • سهراب امیری * صفحات 27-36
  با توجه به نگرانی های گوناگون در ارتباط با طبقات اختلال شخصیت از زمان نسخه ی سوم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، یک مدل جایگزین اختلال شخصیت در بخش سومDSM-5 فراهم شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی سیاهه ی شخصیت DSM-5 بزرگسال بر روی جامعه ی بهنجار بود. برای این منظور 278 نفر از دانشجویان به صورت نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و با سیاهه ی شخصیت DSM-5بزرگسال، مقیاس سه گانه تاریک و پرسشنامه پنج عامل شخصیت مورد آزمون قرار گرفتند. اعتبار ملاکی پرسشنامه با دیگر مقیاس ها حاکی از اعتبار تفکیکی و همگرایی مطلوب بود. همچنین ساختار عاملی آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی ارزیابی شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد سیاهه ی شخصیت DSM-5بزرگسال دارای 5 عامل است و بررسی اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضرایب آلفا، باز آزمایی و دونیمسازی نشان دهنده ی ثبات پرسشنامه بود. در مجموع یافته ها نشان داد که سیاهه ی شخصیت DSM-5بزرگسال دارای ویژگی روان سنجی مطلوبی در نمونه جمعیتی ایرانی است و می توان از این ابزار در مطالعات صورت گرفته در فرهنگ ایرانی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: سیاهه ی شخصیت، پنج عامل بزرگ، صفات تاریک، روان سنجی
 • الهام شفیعی *، آرش نادمی، اسماعیل فخاریان، عبدالله امیدی صفحات 37-46
  هرچند آسیب مغزی شدید می تواند افراد را مستعد ابتلا به اختلال روانی کند، در مورد آسیب تروماتیک مغزی خفیف هنوز جای بحث و بررسی وجود دارد. هدف این پژوهش مقایسه ی قدرت شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی بروز اختلال روانی بعد از تروما در بیماران دچار آسیب مغزی خفیف با رگرسیون لجستیک بود. برای این منظور در یک مطالعه کوهورت آینده نگر، 100 نفر بیمار ترومایی ارجاع شده به مرکز ترومای بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی مدت 6 ماه بررسی و با 100 نفر از افراد سالم مقایسه شدند. برای مدل سازی، داده ها به طور تصادفی به دو گروه آموزشی (100 نفر) و آزمایشی (100 نفر) تقسیم شد و برای تخمین قدرت پیش بینی اختلال روانی از منحنی راک و صحت کلاسبندی استفاده شد. نتایج نشان داد، بین دو گروه بیماران تروماتیک خفیف و افراد سالم از نظر اختلالات روانی تفاوت معنی داری وجود دارد و مدلهای شبکه ی عصبی مصنوعی نسبت به مدلهای رگرسیون لجستیک کارایی بهتری نشان می دهند. این پژوهش نشان داد که برای پیش بینی اختلال روانی بایستی شاخص های تشخیص این فاکتور در ابتدای کار از بیماران ترومای مغزی خفیف سنجیده گردیده و سپس به کمک مدل شبکه ی عصبی مصنوعی، به پیش بینی این فاکتور پرداخته شود. لزوم استفاده از این فناوری در موارد غربالگری جمعیتی نتایج مفیدی را در درمان بیماران ترومایی و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی برای اینگونه بیماران دارد.
  کلیدواژگان: شبکه ی عصبی مصنوعی، رگرسیون لجستیک، ترومای مغزی خفیف
 • احمد اعتمادی، حسین قلی زاده *، حسین سلیمی، کیومرث فرح بخش صفحات 47-56
  آشفتگی های زناشویی می تواند سلامت روانی و جسمی فرد و خانواده را با مشکل مواجه سازد. هدف این پژوهش مقایسه ی اثربخشی روان درمانی تحلیلی کارکردی با پروتکل یکپارچه برای درمان افت وخیز افسردگی، اضطراب و رضایت زناشویی زنان دارای آشفتگی زناشویی بود. برای این منظور طی یک پژوهش نیمه آزمایشی45 زن با آشفتگی زناشویی به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب و در سه گروه روان درمانی تحلیلی کارکردی، درمان فراتشخیصی و انتظار کاربندی شدند. درمان در 12 جلسه هفتگی یکساعته برگزار شد در این مدت گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد. آزمودنی ها قبل و بعد از انجام پژوهش، از نظر افسردگی، اضطراب، رضایت زناشویی و سازگاری دونفره مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل کوواریانس نشان داد که در هر سه متغیر، بین سه گروه تفاوت معنادار وجود دارد. مقایسه ی زوجی نشان داد هر دو درمان نسبت به گروه انتظار اثربخشی بهتری دارند. در متغیر افسردگی تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایشی وجود نداشت، در متغیر اضطراب گروه فراتشخیصی و در متغیر رضایت زناشویی گروه تحلیلی کارکردی عملکرد بهتری داشتند.
  کلیدواژگان: تحلیلی کارکردی، فرا تشخیصی، رضایت، زناشویی، آشفتگی زناشویی
 • قاسم آهی*، محمد یوسف جلالی بجد صفحات 57-66
  اگرچه پژوهش ها درباره ی اختلال احتکار در سال های اخیر افزایش یافته است، بااین حال فرایندهای روان شناختی درگیر در ایجاد مشکلات ناتوان کننده مرتبط با این اختلال هنوز به طور کامل روشن نشده اند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اختلال در تنظیم هیجانی و تحمل ناپذیری بلاتکلیفی در پیش بینی رفتارهای احتکاری بود. برای این هدف طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی 345 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد شهر بیرجند به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب و ازنظر رفتارهای احتکاری، شناختارهای احتکاری، اختلال در تنظیم هیجانی و تحمل ناپذیری بلاتکلیفی ارزیابی شدند. تحلیل داده ها و مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که اختلال در تنظیم هیجانی و تحمل ناپذیری بلاتکلیفی با جنبه های رفتاری و شناختی احتکار رابطه دارند. یافته های مربوط به نقش میانجی جنبه های شناختی احتکار در ارتباط بین اختلال در تنظیم هیجانی و تحمل ناپذیری بلاتکلیفی با رفتارهای احتکاری نشان داد که پس از اعمال شاخص های ویرایش، مدل با داده ها برازش دارد. یافته های این پژوهش از مدل های شناختی-رفتاری حمایت می کند و پیشنهاد می دهد که ساختارهای مربوط به متعلقات نقش مهمی را در رشد و حفظ مشکلات مربوط به احتکار اقلام غیر لازم بازی می کند.
  کلیدواژگان: رفتار احتکار، اختلال در تنظیم هیجانی، تحمل ناپذیری بلاتکلیفی
 • سوزان امامی پور*، سوزان سلاجقه، کاظم نعمت الله زاده ماهانی صفحات 67-76
  سرطان پستان یک بیماری مزمن است که تشخیص و درمان آن با مشکلات روان شناختی زیادی همراه است. سرطان پستان، شایع ترین و تاثیرگذارترین سرطان در زنان است که موجب بروز مشکلات هیجانی و عاطفی عمیقی می شود. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی گر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه ی بین خود انسجامی و بهزیستی روانی در زنان مبتلا به سرطان سینه بود. برای این منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 215 زنان مبتلا به سرطان سینه در شهر کرمان در سال 1396 که حداقل یکبار مورد جراحی قرار گرفته بودند به روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب و از نظر حس انسجام، تنظیم شناختی هیجان و نشان گر بهزیستی روانی مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که راهبرهای تنظیم هیجانی رابطه ی بین خودانسجامی و بهزیستی روان شناختی را به واسطه ی راهبردهای مثبت تنظیم هیجانی میانجی گری می کند. این نتایج بیان گر آن است که نه تنها خودانسجامی پیش بینی کننده بهزیستی روانی است، بلکه می تواند از طریق به کارگیری راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان بهزیستی روانی را در زنان مبتلا به سرطان سینه به میزان قابل ملاحظه ای تحت تاثیر قرار دهد.
  کلیدواژگان: بهزیستی روانی، تنظیم شناختی هیجان، خودانسجامی، سرطان سینه
 • سهراب امیری *، مهسا قاسمی قشلاق، زهرا عباس زاده صفحات 77-87
  نظریه عصب روان شناختی گری تبیین می کند که چگونه صفات شخصیتی مرتبط با مغز با شکل گیری اختلال های آسیب شناختی مرتبط است. هدف پژوهش حاضر بررسی روابط همبستگی و بررسی مدل میانجی گری ارزیابی شناختی و فرونشانی به عنوان دو راهبرد تنظیم هیجانی، بین سیستم های مغزی-رفتاری با اضطراب، افسردگی و استرس بود. به این منظور، از بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا و ارومیه تعداد 340 نفر بر اساس نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و از نظر حساسیت به تقویت، ارزیابی شناختی و فرونشانی و مقیاس اضطراب، افسردگی و استرس مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج همبستگی و تحلیل مسیر نشان داد که همبستگی مثبت معناداری بین سیستم بازداری با اضطراب و استرس و فرونشانی و همچنین همبستگی منفی با ارزیابی شناختی وجود دارد. سیستم فعال ساز رفتاری همبستگی منفی معناداری با اضطراب، افسردگی و استرس و نیز همبستگی مثبت با ارزیابی شناختی داشت. بین ارزیابی شناختی با اضطراب، افسردگی و استرس همبستگی منفی به دست آمد. الگوی مدل یابی تحلیل مسیر نشان دهنده روابط نیرومند سیستم های مغزی-رفتاری با اضطراب، افسردگی و استرس بود و ارزیابی شناختی و فرونشانی قادر به میانجی گری این روابط نبودند. به نظر می رسد حساسیت سیستم های مغزی-رفتاری موجب آسیب پذیری نسبت به علایم آسیب شناسی روانی می شود.
  کلیدواژگان: حساسیت به تقویت، ارزیابی شناختی، فرونشانی، اضطراب، افسردگی، استرس
|
 • Atefe Maleki *, Azam Farahbijari, Mitra Sepassi Pages 7-16
  Obsessive compulsive disorder is one of the severe and disabling psychiatric disorders that often causes waste of time, and significant problems in the usual process of life, job performance, social activities and personal relationships. The aim of this study was to examine the relationship between symptoms of obsession and interpersonal ambivalence and revenge in women who living in Tehran. Therefore, in a descriptive and correlational study 220 women were selected through convenience sampling, considering the lack of psychiatric history and age range of 20 to 40 years, and were then tested in terms of obsession, interpersonal behaviors and attitudes, responsibility and revenge. The data of linear regression analysis demonstrated a positive significant relation between the symptoms of obsession and interpersonal ambivalence and revenge. So, The data of regression analysis demonstrated that the symptoms of obsession could anticipate a part of the ambivalence in relationships and desire to revenge. Therefore, it is better to pay attention to this issue in the process of OCD treatment.
  Keywords: symptoms of obsession, revenge, interpersonal ambivalence, women
 • Sajjad Almardani Someeh* Pages 17-26
  Drug dependence, the impact on the growth and prosperity of individuals and society. The aim of this study was to Comparison of anxiety sensitivity, alexithymia and self-regulatory in normal and drug abusers. for this purpose, in a causal-comparative study, 30 drug addicts who were referred to treatment centers of Tabriz in the second half of 1395 were selected in an accessible manner and They were compared with 30 normal individuals as matching group. Subjects were tested by anxiety sensitivity, alexithymia, self-regulatory. The results of multivariate analysis of variance showed that that there is a significant difference among substance abusers and normal in terms ofanxiety sensitivity, alexithymia and self-regulatory and their components; That anxiety sensitivity and alexithymia variables and all their features in substance dependent patients, significantly more than other people's research sample but regarding the self-regulatory and its components average scores of more ordinary people is dependent on the material. The findings of this study show that self-regulatory can foster the ability to be used as a shield against addiction and also can be Helped to the people are more prone to social deviations such as addiction By reducing anxiety and inhibiting negative emotions.
  Keywords: Anxiety sensitivity, Alexithymia, Self-regulatory
 • Sohrab Amiri * Pages 27-36
  With regard to various concerns regarding the category of personality disorder since the third edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, an alternative personality disorder model is provided in the third part of DSM-5. The purpose of this study was to examine the psychometric properties of DSM-5 adult Personality Inventory on the normal population. For this purpose, 278 students were selected by using multi-stage cluster sampling, and tested with adult DSM-5 personality inventory, Dark Triad Scale and Big Five Personality Questionnaire. The validity of the questionnaire with other scales showed eligible discriminant and convergence validity. As well as its factor structure was assessed by using exploratory and confirmatory factor analysis. The results of the factor analysis indicated that the DSM-5 adult Personality Inventory has five factors, check the reliability of the questionnaire using Cronbach's alpha, retest and splitting coefficient reflects the reliability of the Inventory. The inventory, has required psychometric properties in Iranian population sample, and Inventory can be used in studies in the Iranian culture.
  Keywords: Personality Inventory, big five, dark traits, psychometrics
 • Elham Shafiei *, Arash Nademi, Esmaeil L. Fakharian, Abdollah Omidi Pages 37-46
  Although severe brain injury can make people susceptible to mental disorders, there is still debate about traumatic brain injury. The purpose of this study was to compare the power of artificial neural network in predicting post-traumatic mental disorder in mild brain injury patients and logistic regression. For this purpose, in a prospective cohort study, 100 trauma patients referred to the trauma center of Shahid Beheshti Hospital of Kashan during 6 months were compared with 100 healthy people. For modeling, the data were randomly divided into two educational groups (100) and experimental (100 people). The Rock's curve and classification accuracy were used to estimate the predictive power of mental disorder. The results showed that there is a significant difference between the two groups of mild traumatic patients and healthy subjects in terms of mental disorders, and artificial neural network models have better efficiency than logistic regression models. This study showed that in order to predict mental disorder, the diagnostic indices of this factor should be considered at the beginning of the traumatic brain injury patients and then, using the artificial neural network model, predict this factor. The necessity of using this technology in demographic screening is useful in treating patients with trauma and preventing possible problems for such patients.
  Keywords: artificial neural network, logistic regression, post-traumatic mental disorders
 • Ahmad Etemadi, Hossein Gholizadeh *, Hossein Salimi, Kiomarth Farahbakhsh Pages 47-56
  Marital distress can disrupt the mental and physical health of the individual and the family. The aim of the current study was the comparison of the effectiveness of functional analytic psychotherapy (FAP) with unified protocol for trans diagnostic treatment (UP) on depression, anxiety symptoms and marital satisfaction among women with marital distress. To this end, 45 women with marital disturbances were selected through a semi-experimental research, and they were selected in three groups: FAP, UP and control group. Treatment was conducted on 12 weekly and one hour sessions. The control group did not receive treatment. The subjects were evaluated for depression, anxiety, marital satisfaction and dual compatibility before and after the study. Analysis of covariance showed that there are significant differences among three groups. Pairwise comparison showed both treatments have better effectiveness than the control group. There is no significant difference between two treatment groups in depression, in anxiety the UT group and in marital satisfaction the FAP group had a better performance.
  Keywords: functional analytic, transdiagnostic, marital satisfaction, marital distress
 • Ghasem Ahi *, Mohammad Yosef Jalali Bajd Pages 57-66
  Although research on hoarding has increased in recent years, the psychological processes involved in this often debilitating problem have not been fully elucidated. This study aimed to investigate the role of difficulties in emotion regulation and intolerance of uncertainty in predicting hoarding behaviors. For this purpose through a descriptive study, 345 students (205 females,140 males) were selected using cluster sampling method among students of Birjand Azad University and were evaluated in terms of hoarding behaviors, hoarding cognitions, difficulties in emotion regulation and intolerance of uncertainty. Data analysis and structural equations modeling showed that difficulties in emotion regulation and intolerance of uncertainty significantly related to behavioral and cognitive aspects of hoarding. The findings related to the mediating role of cognitive aspects of hoarding in relationship between difficulties in emotion regulation and intolerance of uncertainty with hoarding behaviors showed that after applying the editing Indicators, model fit the data. Findings of the study support the cognitive-behavioral models and suggest that the cognitions related to belongings play an important role in the development and maintenance of problems associated with hoarding of unnecessary items.
  Keywords: saving behaviors (hoarding), emotion regulation difficulties, intolerance of uncertainty, hoarding cognitions
 • Souzan Salajegheh, Souzan Emamipour * Pages 67-76
  Breast cancer is a chronic disease that it’s diagnose and treatment is accompanied with many psychological problems. Breast cancer is the most prevalent and most effective cancer in women, which causes deep emotional and affective problems. The purpose of this study was to determine the mediator role of cognitive emotion regulation strategies in the relationship between self- coherence and mental well-being in women with breast cancer. For this purpose in a descriptive-correlational research method 215 women with breast cancer who had undergone surgery at least once in Kerman in 2017 were selected through available sampling and tested with regard to the sense of coherence, cognitive emotion regulation and psychological well-being. The structural equation modeling showed that emotional regulation strategies mediate the relationship between self coherence and mental well-being through positive emotional regulation strategies. These results suggest that self coherence not only is a predictor of psychological well-being, but can also significantly influence mental well-being by the use of positive strategies of cognitive emotion regulation in women with breast cancer.
  Keywords: breast cancer, cognitive emotion regulation, mental well-being, self-coherence
 • Sohrab Amiri *, Mahsa Ghasemighishlagh, Zahra Abaszadeh Pages 77-87
  Gray neuropsychological theory explains how the brain relevant personality trait are associated with the formation of pathological disorders. The purpose of the present study was to investigate the correlations and mediation model of cognitive reappraisal and suppression, as two strategies for emotional regulation between brain-behavioral systems and anxiety, depression and stress. For this purpose, from the statistical population of the Bu Ali sina and urmia University students, 340 were selected through multistage cluster sampling and were tested with regard to reinforcement sensitivity, cognitive reappraisal and suppression , anxiety, depression and stress scale. Correlation and path analysis results showed that significant positive correlation between inhibition system with anxiety, stress and depression and also negative correlation with cognitive reappraisal.There were negative correlation between cognitive reappraisal with anxiety, depression and stress. The path analysis model also showed strong relationships between brain/behavioral systems with anxiety, depression and stress, and cognitive reappraisal and suppression were unable to mediate these relationships. It seems that sensitivity of brain-behavioral systems causes vulnerability to symptoms of psychopathology
  Keywords: Reinforcement Sensitivity, cognitive reappraisal, suppression, anxiety, depression, stress