فهرست مطالب

پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی - پیاپی 24 (زمستان 1396)
 • پیاپی 24 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/27
 • تعداد عناوین: 21
|
 • کیوان مهدوی ماشکی، علی اصغر نصرالله نژاد قمی *، ماهاندر تودی، خلیل زینلی نژاد، احمد یامچی، حسن سلطانلو، راجیو کومار وارشنی صفحات 1-9
  نخود (Cicer arietinum L.) علاوه بر اینکه یکی از مهم ترین حبوبات از نظر تامین پروتئین برای تغذیه انسان می باشد، نقش مهمی در حاصلخیزی خاک دارد. این گیاه در نواحی خشک و نیمه خشک همچون ایران، در معرض تنش خشکی انتهای فصل قرار دارد. شناسایی ژن های القا شده در شرایط تنش خشکی نه تنها برای درک مکانیسم های مولکولی تحمل به خشکی ضروری است، بلکه در توسعه گیاهان متحمل اهمیت دارد. در تحقیق حاضر، الگوی ترانسکریپتوم نخود کابلی بومی ایرانی (رقم بیونیج) تحت شرایط خشکی در مرحله اوایل گلدهی در مرکز بین المللی تحقیقات گیاهان زراعی برای نواحی گرمسیری نیمه خشک (ICRISAT) بررسی شد. به منظور توالی یابی ترانسکریپتوم نمونه های ریشه و اندام هوایی در شرایط شاهد و تنش از Illumina HiSeq2500 استفاده شد. در مجموع تعداد 891 و 507 ژن با بیان افتراقی در پاسخ به تنش خشکی به ترتیب در ریشه و اندام هوایی شناسایی شدند. همچنین تعداد 760، 376 و 131 ژن به ترتیب به صورت اختصاصی در ریشه، اندام هوایی و مشترک در هر دو اندام بیان شدند. تجزیه ژن آنتولوژی (GO)، چندین گروه GO مربوط به تنش، شامل واکنش به محرک ها و پیام رسانی را در ژن های بیان شده افتراقی در پاسخ به تنش خشکی شناسایی کرد. علاوه بر این، مسیرهای متابولیکی مهم، نظیر بیوسنتز اسید آبسزیک و پرولین، بیوسنتز متابولیت های ثانویه مثل فلاوونوئیدها و فنیل پروپانوئیدها و متابولیسم های انرژی و کربوهیدارت ها از طریق تجزیه مسیر KEGG شناسایی شدند. یافته های این تحقیق نشان داد که ژن ها و مسیرهای بیشتری در ریشه نسبت به اندام هوایی درگیر بودند. چندین ژن بیان شده افتراقی بویژه آن هایی که به عنوان عوامل رونویسی در ارتباط با ژن های واکنش دهنده به خشکی عمل کردند را می توان در تحقیقات آتی و برای بهبود ارقام متحمل به خشکی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: نخود، خشکی، RNA-Seq، مسیرهای متابولیکی، عوامل رونویسی
 • سیدجواد طالب زاده، هاشم هادی*، رضا امیرنیا، مهدی تاج بخش، محمد رضایی مرادعلی صفحات 10-21
  به منظور ارزیابی روابط بین صفات و گروه بندی ژنوتیپ های گندم، 11 لاین امید بخش گندم زمستانه به همراه ارقام اروم، زارع، میهن، پیشگام و زرین در دو سطح آبیاری (آبیاری کامل و قطع آبیاری از مرحله گلدهی) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب در دو سال زراعی 93-1392 و 94-1393 مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بود. نتایج نشان داد همبستگی عملکرد دانه در هر دو شرایط با صفات، وزن ساقه، وزن پدانکل، وزن سنبله و شاخص برداشت مثبت و معنی دار بود. در شرایط نرمال رطوبتی همبستگی عملکرد دانه با محدودیت منبع و محدودیت مخزن با حذف برگ ها منفی و معنی دار و در حالی که همبستگی آن در شرایط تنش کم آبی با میزان انتقال مجدد و سهم انتقال مجدد همبستگی مثبت و معنی دار بود. نتایج تجزیه رگرسیون نشان داد در شرایط نرمال وزن سنبله، محدودیت مخزن با حذف برگ پرچم و سایر برگ ها 61 درصد و در شرایط تنش کم آبی میزان انتقال مجدد، وزن بوته و سهم انتقال مجدد 65 درصد از تغییرات عملکرد دانه را توجیه نموده و به عنوان صفات موثر بر عملکرد دانه شناسایی شدند. بر اساس نتایج تجزیه کلاستر ژنوتیپ ها در شرایط نرمال به پنج گروه و در شرایط تنش رطوبتی به چهار گروه تقسیم شدند. در تجزیه به عامل ها از طریق تجزیه به مولفه های اصلی در هر دو شرایط سه عامل شناسایی شدند که در شرایط نرمال 40/71 درصد و در شرایط تنش کم آبی 79/65 درصد از تغییرات داده ها را تبیین کردند.
  کلیدواژگان: انتقال مجدد، تجزیه کلاستر، رگرسیون، گندم، همبستگی
 • اکرم قربانپور، اعظم سلیمی *، محمدعلی تاجیک قنبری، همت الله پیردشتی، علی دهستانی صفحات 22-29
  بهمنظور بررسی ارتباط صفات مختلف با عملکرد میوه، 16 ژنوتیپ گوجه فرنگی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. بیست صفت زراعی شامل ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد شاخساره، وزن بوته، تعداد شاخه جانبی، تعداد و وزن تر و خشک برگ، ساقه و ریشه، تعداد میوه در هر بوته، وزن میوه، طول و عرض میوه، نسبت طول به عرض و فاصله میوه تا سطح زمین، محتوای کلروفیل و عملکرد مورد بررسی قرار گرفت. عملکرد میوه با صفات ارتفاع بوته، تعداد برگ، محتوای کلروفیل و تعداد میوه همبستگی مثبت و معنی داری داشت. نتایج رگرسیون گام به گام با ضریب تبیین 89 درصد نشان داد تعداد میوه در بوته، مهمترین جزء عملکرد است. نتایج تجزیه علیت نیز نشان داد این صفت دارای بیشترین اثر مستقیم مثبت (94/0=I) و محتوای کلروفیل (059/0- =I)، بیشترین اثر مستقیم منفی روی عملکرد میوه دارند، لذا میتوان از این صفات به خوبی در افزایش عملکرد استفاده کرد. با توجه به نتایج ضریب همبستگی کوفنتیک، ماتریس تشابه اقلیدوسی با الگوریتم UPGMA ارقام گوجه فرنگی را به دو گروه دسته بندی کردند. همچنین نتایج بای پلات و تجزیه خوشه اییکدیگر را تایید نمودند. در مجموع در بین خصوصیات مورفو- فیزیولوژیکی، صفاتی نظیر ارتفاع بوته، تعداد برگ، محتوای کلروفیل و تعداد میوه شاخصهای مهمتری برای گزینش هیبریدهای گوجه فرنگی با عملکرد بالا هستند.
  کلیدواژگان: بای پلات، تجزیه خوشه ای، تجزیه علیت، گوجه فرنگی، همبستگی
 • مریم دانش گیلوایی، حبیب الله سمیع زاده*، بابک ربیعی صفحات 30-39
  به منظور تعیین ارتباط صفات مختلف با عملکرد دانه در لاین های نوترکیب برنج (F8)، آزمایشی با 150 لاین حاصل از تلاقی ارقام سپیدرود (رقم حساس به خشکی به عنوان والد نر) و غریب (رقم مقاوم به خشکی به عنوان والد ماده) به همراه شش رقم به عنوان ارقام شاهد در قالب طرح آگمنت با استفاده از طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار (برای ارقام شاهد) در دو محیط نرمال و تنش خشکی در سال زراعی 93- 1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان انجام شد. نتایج تجزیه واریانس، تفاوت معنی داری را بین لاین ها از نظر کلیه ی صفات مورد مطالعه در دو شرایط محیطی نشان داد. رگرسیون گام به گام برای عملکرد دانه به عنوان متغیر وابسته و سایر صفات به عنوان متغیر مستقل نشان داد که در شرایط بدون تنش صفات دمای کانوپی، تعداد خوشه در بوته، طول برگ پرچم، میزان کلروفیل b، تعداد دانه پر در خوشه، شاخص کلروفیل، تعداد روز تا گلدهی، میزان پرولین و طول خوشه با ضریب تبیین 60 درصد و در شرایط تنش میزان پرولین، دمای کانوپی و تعداد دانه پر در خوشه با ضریب تبیین 57 درصد سهم موثرتری در توجیه عملکرد دانه داشتند. در تجزیه علیت عملکرد دانه، بیشترین آثار مستقیم مثبت مربوط به طول برگ پرچم، تعداد خوشه در بوته و تعداد دانه پر در خوشه تحت شرایط بدون تنش و تعداد دانه پر در خوشه و میزان پرولین تحت شرایط تنش بود که نشان دهنده اهمیت این صفات در عملکرد دانه می باشد.
  کلیدواژگان: برنج، تجزیه علیت، تنش خشکی، رگرسیون گام به گام، عملکرد دانه
 • علی بنده حق*، محمود تورچی، داود فرج زاده، ابراهیم دورانی علیایی، رضا شکری قره لو، آیسل ملک پور صفحات 40-49
  باکتری های محرک رشد گیاهی با بکارگیری مکانیسم های مختلف باعث بهبود عملکرد در گیاهان تحت شرایط تنش می شوند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر باکتری Pseudomonas florescence FY32 روی صفات رشدی و همچنین شناسایی پروتئین های دخیل در تعامل گیاه-باکتری تحت تنش شوری انجام شد. نتایج نشان داد که تحت شرایط تنش شوری (150 و 300 میلی مولار نمک کلراید سدیم) گیاهان تلقیح شده در مقایسه با گیاهان تلقیح نشده از صفات رشدی بهتری برخوردار باشند. مطالعه تغییرات الگوی پروتئومی برگ نشان داد که از 170 لکه تکرار پذیر 20 لکه پروتئینی دارای تغییرات بیان معنی دار هستند. پروتئین های تغییر بیان یافته در شش گروه عملکردی شامل متابولیسم انرژی (25 درصد)، آنتی اکسیدان (20 درصد)، تنظیم بیان ژن ها (20 درصد)، فتوسنتز (15 درصد)، اکسیداسیون و احیاء (15 درصد) و پروتئین های غشایی (1 درصد) طبقه بندی شدند. تمامی این پروتئین ها تحت شرایط تنش شوری هم در گیاهان تلقیح شده و هم در گیاهان تلقیح نشده تغییرات یکسانی داشتند به جز پروتئین های فتوسیستم II CP47 (لکه شماره 1)، فتوسیستم II CP43 (لکه شماره 2) و پروتئین کوئینون اکسیدرداکتاز (لکه شماره 6) که در گیاهان تلقیح شده نسبت به گیاهان تلقیح نشده سطح بیان بیشتری داشتند. در مجموع نتایج تحقیق نشان داد که تلقیح گیاهان با باکتری تحت شرایط تنش شوری موجب بهبود صفات رشدی و افزایش بیان برخی از پروئتین های القاء شده گردید.
  کلیدواژگان: Pseudomonas florescence FY32، تنش شوری، کلزا، الگوی پروتئوم و تعامل گیاه، باکتری
 • علی عمرانی *، منوچهر خدارحمی، فرزاد افشاری صفحات 50-60
  شناسایی فاکتورهای بیماری زایی عامل بیماری زنگ زرد و آگاهی از تعداد و هویت ژن های مقاومت در مواد اصلاحی گندم روند تولید ارقام مقاومی که بتوانند مقاومت پایداری ایجاد کنند را تسریع می سازد. به منظور بررسی ژنتیکی و تعیین طیف بیماری زایی و غیر بیماری زایی ژن ها، پنج نژاد بیماری زنگ زرد گندم که از مناطق مشهد، ساری، اردبیل، مغان و زرقان جمع آوری شده بود با استفاده از ژنوتیپ ها ی استاندارد و افتراقی بین المللی زنگ زرد، تعیین نژاد گردیدند. براساس واکنش ها، جدایه مشهد نژاد 6E158A+، جدایه ساری نژاد 230E158A+، جدایه اردبیل نژاد 6E142A+، جدایه مغان نژاد 166E150A+، و جدایه زرقان نژاد 198E130A+ نام گذاری شدند. براساس نتایج حاصله برای گیاهان افتراقی حامل ژن های Yr2، Yr2+، Yr6، Yr7، Yr7+، Yr11،Yr17 ، Yr18، Yr22، Yr23، Yr25 و YrA در مقابل تمام نژادهای مورد مطالعه بیماری زایی مشاهده گردید و در گیاهان حامل ژن های Yr1، Yr3، Yr4، Yr5، Yr10، Yr15، Yr24، YrSP و YrCV در مقابل هیچ یک از نژاد ها بیماری زایی مشاهده نشد. سپس به منظور ارزیابی میزبان های زنگ زرد، واکنش مقاومت 45 ژنوتیپ گندم در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مرحله گیاهچه ای تحت شرایط گلخانه نسبت به پنج نژاد پرآزار، مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی اجزاء مقاومت به زنگ زرد، صفات دوره کمون و تیپ آلودگی یادداشت برداری گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد اختلاف بسیار معنی داری بین واکنش ژنوتیپ های گندم نسبت به نژادها وجود دارد و واکنش مشابهی نسبت به نژادها نداشتند. احتمالا ژن های YrND، YrSD، YrSU، Yr32 و Yr27 به تنهایی و یا ترکیبات مختلف با سایر ژن های مقاومت ناشناخته در ژنوتیپ هایی که مقاومت اختصاص به نژاد داشتند سبب ایجاد مقاومت در مقابل نژادهایی که برای این ژن ها بیماری زا نبودند شده است. استفاده از ژن های مقاومت موجود در ژنوتیپ های دارای مقاومت گیاهچه ای در مناطقی که نژادهای مورد مطالعه یا مشابه شایع هستند، مقدور خواهد بود. ضمن اینکه امکان بروز مقاومت گیاه کامل در شرایط مزرعه ای در ژنوتیپ هایی که تحت شرایط گلخانه ای حساسیت نشان دادند نیز منتفی نیست.
  کلیدواژگان: زنگ زرد، فاکتورهای بیماریزایی، نژاد و مقاومت در مرحله گیاهچه ای
 • پیام پزشکپور، سهیلا افکار * صفحات 61-68
  نخود به عنوان سومین حبوبات مهم جهان نه تنها منبع مهمی برای تغذیه محسوب می گردد بلکه با افزودن نیتروژن باعث افزایش حاصل خیزی خاک می شود. این مطالعه با هدف بررسی تنوع از طریق تخمین ضریب تغییرات فنوتیپی و ژنوتیپی، وراثت پذیری و پیشرفت ژنتیکی مورد انتظار صفات کمی در نخود انجام شد. ژنوتیپ ها در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار کاشته شدند. نتایج تجزیه به مولفه های اصلی نشان داد که 4 مولفه اول تقریبا 80% تنوع ژنوتیپ ها را برای صفات بررسی شده توجیه کردند. در تجزیه کلاستر با روش ward، ژنوتیپ ها در 3 گروه قرار گرفتند و بالاترین فاصله ژنتیکی بین کلاستر 2 و 3 مشاهده شد. مشخص شد که صفت تعداد بذر در غلاف بالاترین ضریب تغییرات ژنوتیپی و فنوتیپی دارد. بالاترین وراثت پذیری برای تعداد غلاف بارور (86/0)، عملکرد بذر (84/0) و وزن صد دانه (84/0) مشاهده شد در حالی که بالاترین مقدار وراثت پذیری به همراه بیشترین مقدار پیشرفت ژنتیکی برای صفت عملکرد بیولوژیکی مشاهده شد لذا عملکرد بیولوژیکی می تواند مهم ترین معیار برای انتخاب لاین های والدینی در برنامه های اصلاحی محسوب گردد. همچنین با توجه به بالاترین فاصله ژنتیکی بین کلاستر 2 و 3 می توان از ژنوتیپ های این دو کلاستر برای دورگ گیری در جهت تولید واریته های اصلاح شده استفاده کرد.
  کلیدواژگان: تجزیه به مولفه های اصلی، تجزیه کلاستر، تنوع ژنتیکی، نخود، وراثت پذیری
 • الهام یونسی ملردی، قربانعلی نعمت زاده، احسان شکری * صفحات 69-78
  با توجه به این که کشاورزی دنیا با دو معضل گرم شدن زمین و شوری خاک روبرو است، بررسی مولکولی گیاهان مقاوم به شوری و گرما کمک زیادی به درک مکانیسم مقاومت و انتقال آن به گیاهان زراعی می کند. آنزیم فسفوانول پیروات کربوکسیلاز (PEPc) واکنش برگشت ناپذیز فسفو انول پیروات را در حضور یون بی کربنات به منظور تولید اگزالو استات در گونه هایی کاتالیز می کند که در آنها کربو کسیلاسیون اولیهCO2 مزوفیلی در طول فتوسنتز C4و متابولیسم اسید کراسولاسه انجام می شود. در پژوهش حاضر بخشی از توالی کد شونده (CDS) ژن pepc در گیاه شورزیست چمن شور ساحلی یا برت با نام علمی آلوروپوس لیتورالیس با طول 678 جفت باز جداسازی و با شماره دسترسی KP122945 (EC:4.1.1.31) در بانک ژن NCBI ثبت شد، سپس الگوی تمایل کدونی و آنالیز کمی بیان آن در غلظت های شاهد (0) و 600 میلی مولار نمک کلرید سدیم (Nacl) با استفاده از روش Real-time PCR مطالعه شد. نتایج نشان دادند که قطعه جداسازی شده بیشترین همولوژی در سطح پروتئین را با گونه های Eragrostis minor و japonica Zoysia دارد. همچنین شاخص تمایل کدنی (CAI) آن 82/0 برآورد گردید. بررسی کمی بیان ژن تحت تنش 600 میلی مولار نمک نشان داد که سطح رونوشت ژن pepc در پاسخ به شرایط تنش، حدود 3 برابر (نسبت به شاهد) افزایش یافته است. بنابراین افزایش بیان ژن فتوسنتزی pepc به عنوان یکی از مکانیسم های ایجاد مقاومت به تنش شوری در گیاه آلوروپوس لیتورالیس پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: آلوروپوس لیتورالیس، فسفوانول پیروات کربوکسیلاز، تنش شوری، بیان ژن، تمایل کدنی
 • بهنام عمرانی، سجاد محرم نژاد * صفحات 79-86
  تنش شوری یکی از مهم ترین تنش های محیطی است که بسیاری از فرآیند های رشدی، تغذیه ای، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان را تحت تاثیر قرار می دهد. این آزمایش بصورت فاکتوریل با طرح کاملا تصادفی در شرایط آزمایشگاهی و با چهار تکرار اجرا شد. فاکتور اول چهار هیبرید ذرت (سینگل کراس Simon، سینگل کراس 640، سینگل کراس 704 و سینگل کراس 740) و فاکتور دوم سطوح تنش سدیم کلراید (صفر، 100 و 200 میلی مولار) بودند. تنش شوری باعث کاهش معنی دار وزن خشک و طول گیاهچه های ذرت شد. سینگل کراس 704 و سینگل کراس Simon نسبت به سینگل کراس 640 و سینگل کراس 740 کمتر تحت تاثیر تنش شوری قرار گرفتند. تنش شوری غلظت کلروفیل a، کلروفیل b و کلروفیل کل را نسبت به شاهد کاهش داد. غلظت کارتنوئید و آنتوسیانین تحت سطوح مختلف شوری پاسخ متفاوتی نشان دادند. میزان محتوای نسبی آب برگ (RWC) در اثر تنش شوری کاهش معنی داری نشان داد ولی در بین هیبریدها تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. تجمع کاتیون پتاسیم (K+) در گیاهچه های هیبرید ذرت تحت تنش شوری افزایش یافت. به نظر می رسد که در ذرت تجمع K+ به صورت پاسخ به تجمع سدیم (Na+) باشد، زیرا هیبریدهایی که Na+ بیشتر در سلول های خود تجمع داده بودند، حاوی مقدار بیشتری K+ بودند. میزان پرولین و گلایسین بتائین تجمع یافته در اثر تنش شوری در گیاهچه های هیبرید ذرت افزایش یافت. از بین هیبریدهای مورد مطالعه، گیاهچه های سینگل کراس 704 و سینگل کراس Simon تا حدودی متحمل به شوری بودند.
  کلیدواژگان: تنش شوری، پرولین، ذرت، رنگدانه، گلایسین بتائین
 • هوشنگ رحمتی*، محسن فرشادفر، هومن شیروانی صفحات 87-94
  جنس فستوکا یکی از مهم ترین گیاهان علوفه ای است که در اقلیم های مختلف رشد می کند. به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی تعداد 18 نمونه از گیاه Festuka arundinacea در دانشگاه پیام نور کرمانشاه مورد آزمایش قرار گرفت. تعداد 12 آغازگر ISSR برای بررسی میزان تنوع استفاده شد. تنوع ژنتیکی مطلوبی بر اساس نشانگر ISSR در بین ژنوتیپ ها مشاهده شد. در کل 87 باند تشکیل شد و 77 باند دارای چند شکلی بودند. میانگین درصد چند شکلی در بین اکسشن های مطالعه شده برابر 05/89 محاسبه گردید. بیشترین درصد چند شکلی به آغازگرهای IS6، IS9، IS11، IS12 و IS16 (100 درصد) اختصاص داشت. میانگین PIC و میانگینMI در آغازگرهای بررسی شده به ترتیب 33/0 و 2/2 بود. بیشترین میزان MI مربوط به آغازگرهای IS10، IS2، IS6 و IS12 بود. در مجموع با توجه به نتایج بدست آمده بر اساس شاخص های محاسبه شده آغازگرهای IS10 و IS6 بیشترین چندشکلی را در بین ژنوتیپ ها نشان دادند. بیشترین و کمترین تشابه به ترتیب مربوط به اکسشن های 16 (کامیاران) و 17 (ایرلند) و اکسشن های یک (بانه) و 12 (بروجن) بود. با توجه به نتایج حاصل از رسم دندروگرام اکسشن ها در چهار گروه قرار گرفتند که با نتایج حاصل از تجزیه به مختصات اصلی مطابقت داشت که بیشترین فاصله ژنتیکی بین گروه های یک و سه محاسبه گردید. در ضمن این گروه بندی بر اساس تجزیه واریانس مولکولی نیز تایید شد.
  کلیدواژگان: فستوکا، تنوع ژنتیکی، نشانگر ISSR
 • فریبا نیک کردار، محسن فرشادفر *، محمدعلی ابراهیمی، هومن شیروانی صفحات 95-102
  یکی از قدیمی ترین گیاهان دارویی رازیانه (Fueniculum vulgare) می باشد که در طب سنتی کاربرد فراوان دارد. در این تحقیق، تنوع ژنتیکی 16 توده ایرانی رازیانه تهیه شده از بانک ژن سازمان جنگل ها و مراتع با استفاده از 15 آغازگر SCoT (Start codon targeted) مورد ارزیابی قرار گرفت. آغازگر های SCoT در مجموع توانستند 77 باند تولید کنند که از این تعداد، 4 باند یک شکل مشاهده شد. آغازگرهای SC5 و SC29 به ترتیب با 10 و 9 باند بیشترین تعداد و آغازگرهای SC10، SC26 و SC44 با 2 باند کمترین تعداد باند را نشان دادند. شاخص های محتوای اطلاعات چند شکلی (PIC)، شاخص نشانگری (MI)، نسبت چندگانه موثر (EMR) و شاخص قدرت تفکیک (RP) برای کلیه نشانگرها محاسبه گردید که با توجه به شاخص های محاسبه شده آغازگرهای SC15 و SC63 به عنوان بهترین آغازگرها جهت بررسی تنوع ژنتیکی رازیانه معرفی گردید. میزان شباهت ژنتیکی مشاهده شده براساس اطلاعات این نشانگرها برابر 66/0 بود. بیشترین تشابه ژنتیکی در میان توده 6 (اردبیل 1) با توده های 7 (اردبیل 2) و 8 (تهران 1)، و کمترین تشابه را توده 15 (قزوین) با 5 (یزد) داشت. نتایج حاصل از گروهبندی تجزیه خوشه ایبه روش UPGMA بر اساس ضریب تشابه جاکارد توده ها در 4 گروه قرار داد که بر اساس تجزیه به مختصات اصلی (PCo) و تجزیه واریانس مولکولی (AMOVA) گروه های حاصل از تجزیه کلاستر تایید گردید بر طبق این گروه بندی واریانس بین گروه ها در سطح 5% معنی دار بود، اما براساس واریانس برآورد شده سهم واریانس بین گروه ها تنها 24 درصد از تنوع کل بود.
  کلیدواژگان: تنوع ژنتیکی، مارکر مولکولی، رازیانه، SCoT
 • معصومه رحمتی نیا، حسین مرادی*، ولی الله قاسمی عمران، مهدی حدادی نژاد صفحات 103-111
  به منظور مطالعه تناوب زمان قرار گیری در معرض میدان مغناطیسی (9/. میلی تسلا) بر باززایی مستقیم بنفشه آفریقایی از ریز نمونه برگ در محیط MS فاقد و دارای تنظیم کننده رشد دو آزمایش انجام شد. آزمایش اول بصورت طرح کاملا تصادفی با اعمال سه سطح میدان مغناطیسی (5 روز پیوسته، 5 روز ناپیوسته و شاهد) در محیط کشت های فاقد تنظیم کننده رشد با 6 تکرار انجام شد. آزمایش دوم بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل دو نوع تنظیم کننده رشد اکسین و سایتوکنین در دو سطح صفر، یک و سه میلی گرم و سه سطح میدان مغناطیس (5 روز پیوسته، 5 روز ناپیوسته و شاهد) بودند. این آزمایش نیز با 6 تکرار انجام شد. نتایج نشان داد ریزنمونه های قرار گرفته در معرض میدان ناپیوسته بیشترین (08/7) و در گروه شاهد (35/2) کمترین تعداد گیاهچه را تولید نمودند. میدان مغناطیسی در نبود تنظیم کننده های رشد اثر معنی داری بر طول گیاهچه نداشت اما این اثر در حضور تنظیم کننده ها بر طول ساقه چه معنی دار بود. افزایش تعداد برگ نیز در اثر دریافت میدان مغناطیسی پیوسته (4/4) و ناپیوسته (7/4) در محیط فاقد تنظیم کننده های رشد تقریبا دوبرابر شاهد (77/2) و معنی دار شد. وزن تر و خشک در شرایط میدان مغناطیسی ناپیوسته (49/0، 03/0 میلی گرم) بطور معنی داری نتیجه بهتری را نسبت به پیوسته (35/0، 02/0 میلی گرم) در شرایط بدون تنظیم کننده های رشد نشان داد. نتایج نشان داد وقتی که ریزنمونه ها در محیط حاوی 1 میلی گرم در لیتر تنظیم کننده های رشد، به مدت 5 روز به صورت پیوسته در معرض میدان مغناطیسی قرار بگیرند از وزن تر و خشک بیشتری در مقایسه با محیط کشت حاوی 3 میلی گرم در لیتر تنظیم کننده های رشد برخوردار خواهند بود. به نظر می رسد در این آزمایش میدان مغناطیسی به عنوان یک تنش غیرزیستی ملایم موجب تحریک در تقسیم و طویل شدن سلول ها و در نتیجه رشد گیاه گردید.
  کلیدواژگان: ریزنمونه، تنش، وزن تر و خشک، بنفشه آفریقایی
 • سید باقر محمودی، زهرا عباسی * صفحات 112-118
  یکی از مهم ترین مراحل در تهیه ارقام هیبرید چغندرقند برای صفت موردنظر، انتخاب لاین یا سینگل کراس مناسب می باشد. در این مطالعه 12 نتاج حاصل از تلاقی 4 لاین چغندرقند (به عنوان پایه مادری) با سطوح متفاوت مقاومت به ریزومانیا با سه والد گرده افشان 27270، 27273 و 27274 )به عنوان پایه پدری) به همراه والدین در قالب طرح لاتیس5×5 با 4 تکرار در دو منطقه (مشهد و شیراز) در شرایط مزرعه آلوده (Nursery) به ریزومانیا مورد ارزیابی قرار گرفتند. عملکرد ریشه (RY)، عملکرد شکر (SY)، درصد قند (SC‍‍)، سدیم (Na)، پتاسیم (K)، ازت مضره ( N- )، درصد قند سفید (WSC)، ضریب استحصال (PUR) و درصد ملاس ((MS صفات موردبررسی بودند. داده ها به صورت مدل ژنتیکی فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی تجزیه شدند. نتایج تجزیه ژنتیکی در هر دو منطقه نشان داد که بین والدها برای کلیه صفات به جز K و N-α تفاوت معنی دار وجود دارد و واریانس هیبرید ها برای صفات کمی RY و SY معنی دار شدند. در آزمایش مشهد، لاین L3و گرده افشان T3 و در آزمایش شیراز لاین های L3 و L1 و گرده افشان T3 به عنوان بهترین ترکیب شونده عمومی برای صفات RY ، SY و N-α انتخاب گردیدند. برآورد ترکیب پذیری خصوصی تلاقی ها نشان داد در آزمایش مشهد، تلاقی های L1×T3 ، L2×T2، L3×T1 و L4×T1 و در آزمایش شیراز تلاقی های L1×T1 ، L2×T3 و L1×T3مقادیرSCA مثبت و معنی داری برای صفات RY و SY داشتند. به طور کلی نتایج نشان داد که تلاقی والد مادری سینگل کراس حساس به ریزومانیا (L1) با والد پدری (T3) بهترین هیبرید ازنظر عملکرد در بین هیبریدهای موجود بود.
  کلیدواژگان: ترکیب پذیری عمومی، ترکیب پذیری خصوصی، عملکرد ریشه، ریزومانیا و چغندرقند
 • محمدرضا بی همتا *، مهدی شیرکوند، جواد حسن پور، امین افضلی فر صفحات 119-136
  استفاده از ارقام پرمحصول و مقاوم به خشکی در محصولات زراعی یکی از راهکارهای موثری است که در تلفیق سایر روش های مدیریت کم آبی می تواند تاثیر این پدیده را به حداقل برساند. تحقیق حاضر برای رسیدن به این هدف روی 100 ژنوتیپ گندم دوروم در شرایط بدون تنش و تنش خشکی صورت گرفت. ژنوتیپ ها در هر آزمایش، در قالب طرح لاتیس در سه تکرار ارزیابی شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف ژنوتیپ ها از لحاظ تمام صفات در هر دو شرایط آزمایش بسیار معنی دار بوده و تنوع ژنتیکی زیادی را بین صفات نشان داد. تجزیه علیت برای عملکرد دانه نشان داد که بیشترین اثر مستقیم و مثبت توسط صفات مقدار کل ماده خشک و کمترین اثر صفت تاریخ سنبله دهی تا رسیدگی کامل بود. در شرایط تنش خشکی بیشترین اثر مستقیم و مثبت توسط صفت طول پدانکل بود در حالی که تعداد سنبله، طول گیاه، مقدار کل ماده خشک و تاریخ جوانه زنی تا رسیدگی کامل دارای تاثیر مستقیم و منفی بود. تجزیه به عامل ها در شرایط بدون تنش و تنش خشکی به ترتیب 5/80 و 3/83 درصد از تغییرات را توجیه کرد. برای تعیین برآورد بهتر عملکرد دانه شاخص خشکی STI، SSI، MP، GMPو TOL محاسبه و مشخص گردید که بر اساس شاخص TOL ژنوتیپ های 21، 45 و 3 و با توجه به شاخص های MP، GMP و STI ژنوتیپ های 78، 34، 71، 21 و 45 دارای برترین پاسخ از لحاظ تحمل به خشکی بودند. براساس تجزیه خوشه ایژنوتیپ های مورد بررسی در هر دو شرایط در چهار گروه قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: تجزیه علیت، تجزیه کلاستر، تحمل خشکی، تنش خشکی، گندم دوروم
 • لیلا غیرتی *، پریناز نقوی، حسین زینلی، صلاح الدین مرادی صفحات 137-143
  این تحقیق به منظور بررسی تنوع کاریوتیپی ارقام سیر در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان بر روی پنج رقم سیر (Allium Sativum L.) انجام شد. کاریوتیپ سلول های میتوزی در مرحله متافاز در مریستم انتهایی ریشه در بذرهای جوانه دار شده تهیه شد. عدد پایه کروموزومی در تمام جمعیت ها 8=x و همه جمعیت ها دیپلوئید بودند. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تکرار و مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن (در سطح احتمال 5%) بین پنج رقم سیر انجام شد. بر اساس جدول دو طرفه Stebbins، جمعیت های اصفهان و جیرفت در کلاس B3 و جمعیت های بم، کرمان و همدان در کلاس B2 قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس، نشان داد که بین جمعیت ها از لحاظ صفات طول کل کروموزوم، طول بازوی بلند، طول بازوی کوتاه و طول نسبی کوتاه ترین کروموزوم اختلاف معنی داری در سطح احتمال 1% و در صفات نسبت طول بازوی کوتاه به بازوی بلند، اختلاف درصد طول نسبی بزرگترین و کوچک ترین کروموزوم، شاخص عدم تقارن، درصد شکل کلی و درصد طول نسبی بازوی بلند اختلاف معنی داری در سطح احتمال 5% وجود داشت که نشان دهنده تنوع کروموزومی بود. در تجزیه به عامل ها، سه عامل اول، دوم و سوم بیش از 99% از کل تنوع موجود بین جمعیت ها را توجیه کردند. در عامل اول صفات r-value و درصد شکل کلی و در عامل دوم صفات طول کروموزوم و طول بازوی بلند بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند. در عامل سوم طول نسبی کوتاه ترین کروموزوم بیشترین اهمیت را داشت. تجزیه خوشه ای، جمعیت های مورد نظر را به دو گروه تقسیم کرد، به طوری که جمعیت های بم، جیرفت، کرمان و همدان در گروه اول و جمعیت اصفهان در گروه دوم قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: تجزیه به عامل ها، تجزیه خوشه ای، سیر (Allium Sativum L.)، کاریوتیپ، کروموزوم
 • حسین علی فلاحی، شاهپور ابراهیم نژاد*، حسین صبوری، ایرج لک زاده، معرفت قاسمی، شیرعلی کوهکن صفحات 144-151
  به منظور ارزیابی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط و تعیین پایدارترین ژنوتیپ ها، 20 لاین جو در هشت محیط آزمایشی مختلف تجزیه شدند. آزمایش ها بر اساس طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد و عملکرد دانه بدست آمد. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثر ژنوتیپ، محیط و اثر متقابل ژنوتیپ × محیط از نظر آماری در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. بر اساس میانگین عملکرد ژنوتیپ ها، ژنوتیپ های G1، G13 و G4 بالاترین عملکرد دانه را نشان دادند. از تجزیه مدل AMMI به منظور تعیین بزرگی و اهمیت اثر متقابل ژنوتیپ × محیط استفاده شد و اثر متقابل ژنوتیپ × محیط به دو مولفه اصلی که به ترتیب 48/46% و 52/19% از اثر متقابل را توجیه نموده و اثر باقی مانده تقسیم شد. محیط E5 با بیشترین میزان مولفه اول و کمترین میزان مولفه دوم بیشترین نقش را در تفکیک ژنوتیپ ها داشت. بر اساس تجزیه مدل AMMI و بای پلات ژنوتیپ G20 به عنوان لاین منتخب و پایدار و با بهترین عملکرد دانه انتخاب شد.
  کلیدواژگان: پایداری، تجزیه AMMI، جو، عملکرد دانه
 • زینب مسعودی جوزچال، نادعلی باباییان جلودار، نادعلی باقری * صفحات 152-157
  این مطالعه به منظور ارزیابی رابطه بین عملکرد و اجزای عملکرد دانه در 116 ژنوتیپ برنج در نسل F2 حاصل از تلاقی بین ارقام طارم جلودار و 229R انجام شد. تجزیه همبستگی نشان داد که صفات تعداد خوشه در بوته (758/0)، تعداد دانه پر در خوشه (604/0)، وزن صد دانه (401/0) و عرض دانه (234/0) با عملکرد دانه همبستگی مثبت و معنی داری دارند. همچنین عملکرد دانه با تعداد دانه پوک در خوشه (438/0-) همبستگی منفی و معنی دار داشت. با انجام رگرسیون گام به گام، پنج صفت شامل: تعداد خوشه، تعداد دانه پر در خوشه، طول دانه، تعداد دانه پوک در خوشه و عرض دانه، 85 درصد از تغییرات عملکرد دانه را توجیه نمودند. تجزیه علیت نشان داد که تعداد خوشه در بوته بیشترین اثر مستقیم مثبت (683/0) برعملکرد دانه داشت. اطلاعات بدست آمده در این مطالعه نشان داد که صفات تعداد خوشه، تعداد دانه پر و وزن صد دانه، می توانند به عنوان معیار انتخاب برای بهبود عملکرد دانه در جمعیت های در حال تفکیک برنج استفاده شوند.
  کلیدواژگان: برنج، نسل F2، تجزیه همبستگی، تجزیه علیت، رگرسیون گام به گام
 • علی اکبر عبادی*، مهرزاد الله قلی پور، ناصر شرفی صفحات 158-164
  در گیاهان گرامینه پنجه زدن و تولید ساقه های ثانویه در صورت موجود بودن مواد غذائی و درجه حرارت مناسب یک صفت دائمی به حساب می آید. راتونینگ یا عملیات وارویش به صورت حفظ گیاه جهت رشد در فصل بعدی تعریف می گردد. در این تحقیق، به منظور شناسایی QTL های کنترل کننده صفات مرتبط با قابلیت راتون زایی از 80 لاین خویش آمیخته نوترکیب حاصل از تلاقی دو رقم هاشمی و نعمت استفاده شد. برای بررسی چند شکلی بین والدین از تعداد 500 نشانگر ریزماهواره استفاده شد که از این تعداد، 177 نشانگر چند شکل بودند که برای تهیه نقشه پیوستگی جمعیت روی لاین های خویش آمیخته نوترکیب مورد بررسی قرار گرفتند. نقشه پیوستگی بر اساس 170 نشانگر ریزماهواره ترسیم شد که 1590سانتی مورگان از ژنوم برنج را پوشش داد و فاصله متوسط بین نشانگرهای مجاور3/9 سانتی مورگان بود.‏ در مجموع چهارده QTL بر اساس روش مکان یابی فاصله ای مرکب فراگیر برای صفات تعداد خوشه بارور، وزن صددانه، باروری خوشه و عملکرد دانه راتون روی کروموزوم های 1، 3، 5، 6، 7 ، 8 و 11 شناسایی شدند. مقدار واریانس توجیهی توسط QTL های شناسایی شده برای صفات مورد ارزیابی از 69/7 تا 12/25 متغیر بود. برای هر کدام از صفات تعداد خوشه، وزن صد دانه و باروری خوشه در راتون یک QTL بزرگ اثر روی کروموزوم 1 به نام های qpfr1، qgwr1 و qfpr1 به ترتیب با 25، 24 و 23 درصد واریانس توجیهی قرار داشت. برای صفت عملکرد راتون بزرگ اثرترین QTL شناسایی شده روی کروموزم 6 به نام qyr6 باتوجیه 20 درصد از واریانس فنوتیپی این صفت قرار داشت. برای صفت وزن صد دانه QTL شناسایی شده روی کروموزوم 8 برای صفت عملکرد دانه راتون برای اولین بار در این تحقیق شناسایی شد.
  کلیدواژگان: برنج، راتون زائی، لاین های نوترکیب، نقشه یابی QTL، نشانگر SSR
 • علی اصغری*، شیوا محمدنیا، هاجر فلاحی صفحات 166-178
  کلزا (Brassica napus L.) یکی از مهم ترین گیاهان روغنی جهان محسوب می شود. از طرفی خاک های شور و شوری آب آبیاری از مهم ترین عوامل تنش زای محیطی در تولید کلزا می باشند. به منظور بررسی تحمل به شوری ارقام کلزا در مرحله گیاهچه از لحاظ صفات مورفوفیزیولوژیک و بررسی ارتباط این صفات با نشانگر های ISSR، 15 رقم کلزا در دو سطح تنش شوری 150 میلی مولار و 250 میلی مولار و شرایط بدون تنش به صورت آب کشت در شرایط گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه تنش شوری موجب کاهش اکثر صفات مورد ارزیابی در ارقام کلزا به جز محتوای سدیم و نسبت سدیم به پتاسیم شد. نتایج مقایسه میانگین و تجزیه خوشه اینشان داد که رقم های SLMO46 و PF از نظر اکثر صفات در شرایط مختلف مورد بررسی نسبت به بقیه ارقام برتر بوده در حالی که، ارقام Hayola60 و Licord کمترین مقدار را به خود اختصاص دادند. در بررسی مولکولی با استفاده از 11 آغازگر ISSR، 45 نوار چندشکل در ارقام مورد مطالعه کلزا تولید شد. میانگین محتوای اطلاع چندشکلی و شاخص نشانگری برای کلیه آغازگر ها به ترتیب 282/0 و 108/1 به دست آمد. در تجزیه خوشه ایبا استفاده از داده های ISSR و فاصله ژنتیکی نی، ارقام کلزا به سه گروه تقسیم شدند. کمترین فاصله ژنتیکی بین دو رقم Zarfam و Jewel (079/0) و بیشترین فاصله بین ارقام Quantum و Hyola60 با SLMO46 (32/0) به دست آمد.
  کلیدواژگان: تنش، شوری، کلزا، صفات مورفولوژیک، نشانگر مولکول
 • حسین مظاهری کوهانستانی، فرهاد نظریان فیروزآبادی *، احمد اسماعیلی، میترا خادمی صفحات 179-185
  چغندرقند (Beta vulgaris L.) یکی از دو محصول اصلی و مهم تولید قند در دنیاست. بررسی عملکرد ژن ها و همچنین معرفی ژن های ارزشمند، نیازمند استفاده از روش های مهندسی ژنتیک است. از این رو، استفاده از کشت بافت برای بهره مندی از هر نوع روش انتقال ژنی گریزناپذیر است. بنابراین به منظور تولید گیاهچه در گیاه سرسخت چغندر قند به منظور یافتن ریز نمونه مناسب برای تولید جوانه به روش باززایی مستقیم بدون نیاز به کشت مجدد بذرها و تهیه ی جوانه انتهایی، از یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی استفاده شد. از جوانه های نابجا موجود بر روی برگ های حاوی پایه جوانه در روش باززایی مستقیم و از پهنک برگ و دمبرگ در دو موقعیت نزدیک و دور نسبت به جوانه راسی دو لاین چغندرقند SBSI-04) و (SBSI-02 استفاده شد. پس از گذشت چهار هفته و دو بار واکشت، ریزنمونه ها در محیط MS با ترکیب هورمونی IBA (1/0میلی گرم در لیتر) و BAP (25/0 میلی گرم در لیتر)، تعداد جوانه های تولیدی شمارش و به صورت درصد مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان داد که ریزنمونه ی دمبرگ بیشترین جوانه را تولید نمود. همچنین از نظر صفت درصد جوانه زایی، لاین SBSI-04 در مجموع نسبت به لاین SBSI-02 جوانه های بیشتری را تولید کرد. به طور کلی، ریز نمونه های دمبرگ داخلی لاین SBSI-04 بیشترین قابلیت تولید جوانه را نشان دادند، این موضوع نشان داد که برای تولید گیاهان تراریخت، ضمن توجه به اهمیت نوع ژنوتیپ بهتر است از کشت بافت این ریزنمونه و تراریزش آن استفاده شود.
  کلیدواژگان: باززایی مستقیم، تراریزش، دمبرگ، ریزنمونه، هورمون های رشد
 • امیر صحرارو *، عبدالکریم زارعی، محمدحسین میرجلیلی، وحید اکبرپور، پیوریفیکاسیون کورچته صفحات 186-191
  کاربرد بیوتکنولوژی برای تولید متابولیت های دارویی مهم از سلول های گیاهی و همچنین افزایش تولید این متابولیت ها با بهره گیری از الیسیتورهای زیستی و غیرزیستی مورد توجه پژوهشگران می باشد. این تحقیق به منظور بررسی کاربرد ماده وانادیل سولفات (الیسیتور غیرزیستی) بر الگوی مصرف محیط کشت توسط سلول های مرزه خوزستانی و همچنین اثر آن بر تولید رزمارینیک اسید انجام گرفت. برای این منظور سلول های حاصل از کشت سوسپانسیون سلولی مرزه خوزستانی پس از 4 بار واکشت در محیط کشت مایع بی-5 به همراه پنج میلی گرم در لیتر بی ای (بنزیل آدنین) و یک میلی گرم در لیتر آی بی ای (ایندول بوتریک اسید) کشت گردید. غلظت های وانادیل سولفات صفر، 5/2 و 5 میلی گرم در لیتر بکار رفت. نتایج نشان داد که بیشترین میزان مصرف محیط کشت توسط سلول های کشت شده در وانادیل سولفات 5/2 میلی گرم در لیتر بوده است. این در حالی است که وزن خشک بدست آمده در پایان دوره، برای سلول های این تیمار کمتر از بقیه بود. همچنین تیمار 5 میلی گرم در لیتر وانادیل سولفات، وزن خشکی تقریبا برابر با شاهد نشان داد. بیشترین میزان بیوسنتز رزمارینیک اسید در پایان دوره مربوط به غلظت 5/2 میلی گرم در لیتر بود که نشان دهنده این است که کاربرد این ماده می تواند اثر مثبتی در بیوسنتز ماده دارویی رزمارینیک اسید داشته باشد. بطور کلی نتایج این پژوهش مشخص کرد که کاربرد برخی غلظت های ماده وانادیل سولفات به عنوان یک الیسیتور غیر زیستی در مرزه خوزستانی توانست زی توده خشک را در حد شرایط نرمال حفظ کرده و از طرف دیگر افزایش بیوسنتز ماده دارویی رزمارینیک اسید را نیز در پی داشت. بنابراین می توان این ماده را به عنوان یکی از مواد آینده دار در کشت های سوسپانسیون سلولی مرزه خوزستانی برای افزایش تولید رزمارینیک اسید پیشنهاد کرد.
  کلیدواژگان: زی توده خشک، سوسپانسیون سلولی، الیسیتور، متابولیت گیاهی
|
 • Keyvan Mahdavi Mashaki, Ali Asghar Nasrollahnezhad Ghomi *, Mahendar Thudi, Khalil Zaynali Nezhad, Ahad Yamchi, Hasan Soltanloo, Rajeev Kumar Varshney Pages 1-9
  Chickpea (Cicer arietinum L.) is one of the most important legumes for human food and plays major roles in soil productivity. This crop is subjected to terminal drought in arid and semi-arid regions such as Iran. Identification of drought-induced genes is necessary not only for understanding molecular mechanisms of drought tolerance, but also is important to develop tolerant crops. In present study, transcriptome profiling of Iranian local kabuli chickpea (Bivanij cultivar) was investigated under drought stress at early flowering stage at International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT). Illumina HiSeq2500 was applied for sequencing the root and the shoot samples under control and stress conditions. A total of 891 and 507 differentially expressed genes (DEGs) were identified in response to the drought stress in the root and the shoot, respectively. Likewise, 760, 376 and 131 DEGs were detected specifically in the root, the shoot and common in both organs, respectively. Gene ontology (GO) analysis revealed several GO terms associated with stress, including response to stimulus and signaling among the DEGs in response to the drought stress. Moreover, major metabolic pathways such as ABA and proline biosynthesis, biosynthesis of secondary metabolites such as flavonoids and phenylpropanoids, carbohydrates and energy metabolisms were identified by KEGG pathway analysis. These findings showed that more drought-related genes and pathways were induced in the root compared to the shoot. Several DEGs particularly those which were functioned as transcription factors (TFs) related to drought responsive genes, can be used for future researches and improving drought tolerant cultivars.
  Keywords: Chickpea, Drought, Metabolic pathways, RNA, Seq, Transcription factors
 • Seyed Javad Talebzadeh, Hashem Hadi *, Reza Amirnia, Mehdi Tajbakhsh, Mohammad Rezaei Morad Ali Pages 10-21
  In order to study the relationships among traits and grouping genotypes of wheat, 11 promising lines of winter wheat along with Orum, Zareh, Mihan, Zarrin and peshgam cultivars were evaluated under two levels of irrigation (complete irrigation and cutting irrigation from flowering to maturity) at Agricultural Research Station of Miandoab during 2013-2014 and 2014-2015 growing seasons. The experiment was conducted as a split plot based on randomized complete block design with three replications. Results showed that the correlation of grain yield was significantly positive with stem weight, peduncle weight, spike weight and harvest index in both conditions. In normal moisture conditions correlation of grain yield with source limitation and limitation of sink by removing the leaves was significantly negative while in water stress conditions its correlation with remobilization rate and contribution of remobilization was significantly positive. Results of regression analysis showed that in normal conditions spike weight, sinks limitations by removing flag leaf and other leaves and in water stress conditions remobilization rate, stem weight and contribution of remobilization justified 61 and 65 percent the variations in grain yield, respectively, and they were identified as traits affecting grain yield. Based on the result of Cluster analysis the genotypes were divided into five groups in normal conditions and into four groups under stress condition. In factor analysis through principal component analysis, three factors were identified in both conditions that explained 71.40 and 65.79 percent of data variations in normal and water stress conditions, respectively.
  Keywords: Cluster Analysis, Correlation, Regression, Remobilization, Wheat
 • Akram Ghorbanpour, Azam Salimi *, Mohammad Ali Tajick Ghanbary, Hemmatollah Pirdashti, Ali Dehestani Pages 22-29
  In order to investigate the relationship between different traits with yield, an experiment was conducted on 16 tomato genotypes in randomized complete blocks design, with three replications. Twenty agronomical traits including plant height, stem diameter, number of shoots, plant weight, number of branches, number and dry weight of leaves, stems and roots, number of fruits per plant, fruit weight, fruit length and width, length to width ratio and distance of fruit to the ground, chlorophyll content and yield were studied. Correlation analysis revealed that fruit yield was significantly and positively correlated with plant height, leaf number, chlorophyll content and fruit number. Plant height, leaf number and number of fruits had a positive and significant correlation with fruit yield. In order to remove the effect of the traits with little impact on fruit yield, stepwise regression analysis (correlation coefficient of 89 percent) was used. The results showed that the number of fruits per plant was the most important component. Also, the results of path analysis revealed that this traits (I= 0.94) exerted the highest positive direct effect and chlorophyll content (I= -0.059) showed a negative direct effect on fruit yield. According to the results of cophenetic correlation coefficient, tomato cultivars were clustered into two groups by UPGMA method. Also, results of cluster analysis were confirmed by Biplot. In conclusion, some morpho-physiological characteristics such as plant height, leaf number, chlorophyll content and fruit number are the most important criteria to selection of tomato hybrids with higher yield.
  Keywords: Bi, Plot, Cluster Analysis, Correlation, Path Analysis, Tomato
 • Maryam Danesh Gilevaei, Habibollah Samizadeh *, Babak Rabiei Pages 30-39
  In order to determine the relations between different characteristics with grain yield of rice lines, an experiment carried out with 150 F8 recombinant inbred lines derived from a cross between two Iranian rice varieties Sepidroud (drought susceptible variety, male parent) and Gharib (drought tolerant variety, female parent) along with 6 varieties as check varieties based on Augment design using Randomized Complete Block Design (RCBD) with 4 replications in two environments (stress and non–stress conditions) in the research farm of Faculty of Agriculture, University of Guilan in 2013-14 growing season. Results of variance Analysis showed that there were significant differences among lines for all studied traits. Stepwise regression for grain yield as dependent variable and other traits as independent variables showed that canopy temperature, number of panicle per plant, flag leaf length, chlorophyl b, number of filled grain per panicle, SPAD number, days to 50% flowering, proline content and panicle length (R2 = 60%) under non–stress conditions and proline content, canopy temperature and number of filled grain per panicle (R2 = 56%) under stress conditions were able to explain more effective portion of the variance. In the path analysis for grain yield the maximum positive direct effects were related to flag leaf length, number of panicle per plant and number of filled grain per panicle under non-stress conditions and number of filled grain per panicle and proline content under stress conditions that showed important characteristics in relation to grain yield.
  Keywords: Drought Stress, Grain Yield, Path Analysis, Rice, Stepwise Regression
 • Ali Bandehagh*, Mahmoud Toorchi, Davod Farajzadeh, Ebrahim Dorani Uliaie, Reza Shokri Gharelo, Aysel Malekpour Pages 40-49
  Plant growth-promoting bacteria enhance plant performance under stressful conditions using various mechanisms. This study was aimed to investigate the effects of Pseudomonas florescence FY32 on growth characteristics and to identify proteins involved in plant-bacterium interaction under salt stress. The results indicated that under salt stress (150 and 300 mM NaCl), plants inoculated with bacteria compared to non-inoculated plants possess better growth characteristics. Study of proteome pattern changes in leaf indicated that of 170 reproducible spots, 20 spots had differentially expression changes. Differentially expressed proteins were categorized into six functional groups, including energy metabolism (25%), antioxidants (20%), gene expression regulation (20%), photosynthesis (15%) and membrane proteins (1%). All of these proteins underwent same changes either in uninoculated or inoculated plants under salt stress, except Photosystem II CP47 (spot no. 1), Photosystem II CP43 (spot no. 2), and NAD(P)H-quinone oxidoreductase (spot no. 6) which had more expression level in inoculated plants than those non-inoculated plants. In general, results indicated that inoculation of Sarigol with the bacterium could improve its growth under salt stress.
  Keywords: Canola, Plant, bacterium interaction, Protein profile, Pseudomonas florescence FY32, Salt stress
 • Ali Omrani *, Manoochehr Khodarahmi, Farzad Afshari Pages 50-60
  Identifying the virulence factors of stripe rust (Puccinia striiformis f. sp. tritici) disease, awareness of numbers and identification of resistance genes in wheat breeding materials, accelerate the process of producing the resistance cultivars which are sustained against different races. To study the genetic and pathogenic and non-pathogenic spectrum of genes, five hot races of stripe rust which were collected from Mashhad, Sari, Ardabil, Moghan and Zarghan were determined using the international standard and differential genotypes and isogenic or near isogenic lines with separate race identification experiments. According to reactions, the races were­ called­ 6E158A, ­230E158A, ­6E142A, 166E150A, and 198E130A. Based on the results for the plants carrying the genes Yr2, Yr2, Yr6, Yr7, Yr7, Yr9, Yr11, Yr17, Yr18,Yr22, Yr23, Yr25 and YrA, virulence was observed in all studied races and in plants carrying genes Yr1, Yr3, Yr4, Yr5, Yr10, Yr15, Yr24, YrSP and YrCV, however, no virulence was observed against none of races. Then resistance reaction of 45 wheat genotype was separately evaluated against 5 studied races, based on a randomized complete block design with three replicates in the seedling stage. In study of the components resistance to stripe rust, latent period and infection type traits were recorded in greenhouse studies. Analysis of variance showed that there were significantly different in genotypes against pathotypes, but genotypes did not show similar reactions to different pathotypes. Probably, the YrND, YrSD, YrSU, Yr32 and Yr27 genes alone or in combination with each other, or with other unknown genes are either cause strength in genotypes with race-specific resistance caused resistance to races that were not pathogenic to these genes. The use of resistance genes in genotypes with seedling resistance is likely to be widespread in areas where similar races are common. While, the possibility of observing resistant adult plants in field conditions despite showing susceptibility under greenhouse conditions is not ruled out.
  Keywords: Race, Seedling stage resistance, Yellow rust, Virulence factors
 • Payam Pezeshkpour, Soheila Afkar * Pages 61-68
  Chickpea (Cicer arietnum) as the third most important grain legume in the world is not only an important source of feed but it also improve soil fertility by adding nitrogen. This work was aimed to study the variability of morphological trait, to estimate PCV, GCV, heritability, and expected genetic advance of quantitative traits of Chickpea. The genotypes were planted in a randomized complete block design with three replications. PCA analysis showed first four factors Justify almost near to 80 percent variance among studied characters. Cluster analysis with Ward method classified all genotypes in three groups and the highest genetic distance was observed between cluster 2 and cluster 3. It is shown that the number of seed per pod trait has the highest PCV and GCV. The highest heritability was found for number of fertile pod (0.86), seed yield (0.84) and 100-seed weight (0.84) whereas high heritability coupled with high genetic advance was found for biological yield. So biological yield can be the most important criteria for selection parental lines in breeding programs. Also in regard to the highest genetic distance between cluster 2 and cluster 3, genotypes of two clusters could be used for intercrossing to develop improved cultivars.
  Keywords: Chickpea, Cluster analysis, Genetic variation, Heritability, Principal Component Analysis
 • Elham Younesi-Melerdi, Ghorban Ali Nematzadeh, Ehsan Shokri * Pages 69-78
  C4 plants have very high photosynthetic efficiency under drought stress due to lower water usage and do not require the opening and closing of stomata. This advantage has been created by complementary mechanisms of primary carboxylation in leaves mesophilic cells. In species which are initial carboxylation of mesophilic CO2 during C4 photosynthesis and crassulacean acid metabolism done, the PEPc enzyme catalyses the irreversible reaction of phosphoenolpyruvate in the presence of bicarbonate ions to produce oxaloacetate. The aim of the present study was to partial isolation of pepc coding sequence from halophytic grass Aeluropus littoralis, studying codon bias pattern and also quantitative analysis of its expression in 0 (control) and 600 mM NaCl relative to beta actin gene expression as internal control using Real-time PCR. As a result, a 678 bp fragment of pepc gene coding sequence was isolated and registered in NCBI gene bank under KP122945 accession number. The isolated fragment showed highest homology (in protein level) with Eragrostis minor and Zoysia japonica species and its CAI index was estimated 0.82. Finally, the quantitative analysis of gene expression under 600 mM salt stress showed that the level of pepc gene transcription was increased about 3 times (compared to control) in response to stress.
  Keywords: Aeluropus littoralis, Codon bias, Gene expression, Phosphoenolpyruvate carboxylase, Salinity stress
 • Behnam Omrani, Sajjad Moharramnejad * Pages 79-86
  Salinity stress is one of the most important abiotic stresses that effects on many agronomic, nutritional, physiological and biochemical processes of crops. A factorial experiment based on completely randomize design with four replications under laboratory conditions with four maize hybrids (SC640, SC704, SC740 and SC Simon) and three levels of salt stress (0, 100 and 200 mM NaCl) was carry out in seedling stage. Dry weight and plant height of maize seedlings significantly decreased under salinity stress, so SC 704 and SC-Simon showed significantly smaller reduction than SC640 and SC740 under salinity stress. Salt stress was declined chlorophyll a, chlorophyll b and total chlorophyll compared with control. Anthocyanin and carotenoid were different responses to salinity stress. Relative water content (RWC) was decreased under salinity stress, but between maize hybrids were not differed significantly from this water relation attribute. K increased in all maize hybrid seedlings, accumulation of K dependent to Na influx. In other words, the hybrids that accurate high Na was have more K content. Glycine betaine and proline contents were enhanced under salt stress. SC 704 and SC Simon were tolerant to salinity.
  Keywords: Glycine betaine, Maize, Prline, Pigment contents, Salt stress
 • Hoshang Rahmati *, Mohsen Farshadfar, Hooman Shirvani Pages 87-94
  Fescue is an important forage species growing in wide climates. Genetic variation was estimated for 18 accessions of Festuca arundinacea using 12 ISSR primers in payame Noor university of Kermanshah. In total 87 bands (loci) were obtained.77 bands out of 87 were polymorph in accessions. The mean polymorphism percentage was 89.05 among Fescue accessions.The greatest polymorphism percentage were belonged to IS6, IS9, IS11, IS12 and IS16. Polymorphic information content (PIC) average and Marker index (MI) mean were 0.33 and 2.2 respectively. The highest MI belonged to IS10, IS2, IS6 and IS12. The IS10 and IS6 had the most polymorphism. The greatest similarity belonged to accession 16 (kamiaran)-17 (Irland) and the least similarity belonged to accession1 (Bane)-12(Brojen). Cluster analysis and principal coordinate analysis classified these genotyped to four groups; the accessions of the first group had the highest genetic distance with the accessions of the group 3, based on ISSR markers. These results confirmed by molecular variance analysis as well.
  Keywords: Cluster analysis, Festuca arundinacea, ISSR, Genetic variation
 • Fariba Nikkerdar, Mohsen Farshadfar *, Muhammad Ali Ebrahimi, Hooman Shirvani Pages 95-102
  Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) is one of the well-known medicinal and aromatic plants. To determine variability between 16 Iranian Fennel landrace based on molecular markers, this experiment was conducted in the biotechnology laboratory of Payame Noor University of Kermanshah in 2014. In this experiment, 16 landrace of the Foeniculum vulgare Mill. were selected from the Natural Resources Gene Bank of Iran of Research Institute of Forest and Rangeland. Landrace were evaluated based on 15 SCoT primers markers. All of the SCot primers showed 77 visible bands in which four bands were similar patterns. The SC5 and SC29 primers had the most number of bands with 10 and 9 bands respectively, while SC10, SC26 and SC44 with two bands showed the least band numbers. The Polymorphic information content (PIC), marker index (MI), EMR and RP indices were calculated for all primers. With this point of view, SC15 and SC63 were the best primers to identify variability among these Fennels. Total genetic similarity based on these primers was 66 percent. The greatest genetic similarity was between Ardabil1 with Ardabil2 and Tehran2 landrace. The lowest genetic distance was between Ghazvin and Yazd fennel landrace. Cluster analysis based Jakard coefficient by UPGMA was classified all genotype to four groups and this clustering was confirmed by principal coordinate (PCo) and analysis of molecular variance (AMOVA). Portion of between group variance was just 24 percent of total variance.
  Keywords: Fueniculum vulgare, Genetic variability, Molecular marker, SCoT
 • Masumeh Rahmatinia, Hosein Moradi *, Vali Allah Ghasemi Omran, Mehdi Hadadinejad Pages 103-111
  To study intermittence of duration of exposure to magnetic field or MF (0.9 mT) on direct organogenesis of African violet explant in medium with and without PGRs these experiments performed. First experiment performed as completely randomized design (CRD) with three level of MF exposure (control, 5 day continuous and 5 day discontinuous) in PGR- free medium included via 6 repeat. The second experiment performed as factorial in CRD. Factors included auxin and cytokenin as two PGRs in 1mg Lit and 3mg Lit IBA and BAP levels and 3 levels of MF exposure as well as first experiment with 6 repeat. The results showed that explants exposed to a discontinuous MF with and without PGRs produced the highest shoot number (7.08) and the lowest number was produced in the control (2.35). Plantlets length was not affected by the MF but it was affected inside of PGRs. The leaf number in the continuous (4.4) and discontinuous (4.7) magnetic field was approximately doubled in comparison with control (2.77). The fresh and dry weight revealed better values in the MF discontinuous (0.49 and 0.03 mg) than continuous (0.35 and 0.02 mg) in PGRs-free medium. Results showed the fresh weight of plantlets was significantly higher for 1mgl-1 PGRs than 3 mgl-1 PGRs, when exposed to 0.9 mT MF for 5 days continuously, as well as for dry weight. It seems that the MF as a light abiotic stress can simulate the cell division and elongation and eventually the plant growth.
  Keywords: Explant, Fresh, dry weight, Stress, Saintpaulia ionantha
 • Seyed Bagher Mahmudi, Zahra Abbasi * Pages 112-118
  The most important step in developing of a sugar beet hybrid for target trait is selection of CMS line or single cross. In the present study, 12 progenies derived of 4 sugar beet lines(as female parent) with different level of rhizomania resistant, along with 3 pollinators 27270, 27273 and 27274(as male parent) and parents were evaluated in two locations (Mashhad and Shiraz) with rhizomania infestation in 5×5 latice design with 4 replications. The traits consisted of: Root yield (RY), sugar yield (SY), sugar content (SC), Na, K, N- , white sugar content (WSC), purity (PUR) and molas percent (MS). The data analyzed as factorial model in randomized complete block design. The results of genetic analyses in two locations showed significant differences among parents for all the traits except for K and N- . Variance of hybrid was significant for RY and SY. In Mashhad experiment L3 line and T3 pollinator and in Shiraz experiment L3 and L1 lines and T3 pollinator were selected as superior parents for RY, SY and N- traits. The value of SCA showed that in Mashhad experiment L1×T3, L2×T2, L3×T1 and L4×T1 crosses and in Shiraz experiment L1×T1, L2×T3 and L1×T3 had significant and positive value of SCA for RY and SY. As a total, the results showed that cross between a rhizomania susceptible single cross (L1) with a resistant pollinator (T3) was the best sugar beet hybrid among them.
  Keywords: General Combine ability (GCA), Root yield, Rhizomania, sugar beet, Specific combine ability (SCA)
 • Mohammadreza Bihamta *, Mehdi Shirkavand, Javad Hasanpour, Amin Afzalifar Pages 119-136
  The use of high yielding and resistant to drought stress cultivars in crops is one of the proper way to incorporation other water deficit management methods. This study in order to evaluate grain yield and morphological traits, an experiment was conducted with 100 genotypes of durum wheat which were planted based on lattice design with three replications under normal and drought stress conditions at the Agricultural Research Station in Varamin. The results showed that total dry matter have a highest positive direct effect on grain yield, whereas, grain yield filling period had the lowest effect and grain yield filling period via harvest index had the positive indirect effect on yield. Under stress condition, peduncle length had the highest positive direct effect on grain yield whereas, spike number, plant length, total dry matter, and date from germination to maturity had negative and direct effect. Factor analysis explained 80.5 and 83.3 of the total variation under normal and drought conditions, respectively. To estimate better grain yield, drought tolerance indices were determined and genotypes 3, 45 and 21 were identified with the lowest value of the indices MP, GMP and STI that were for drought condition while genotypes 45, 21, 71, 34, 78 had the highest value of the mentioned indices and were suitable for both conditions. Cluster analysis grouped genotypes into four clusters in both conditions which confirmed the results of stepwise regression as well as path analysis that could separate genotypes with high grain yield from others as well as traits affecting yield compared to other traits.
  Keywords: Cluster analysis, Drought tolerance, Drought tolerance indices, Durum wheat, Path Analysis
 • Leyla Gheyrati *, Parinaz Naghavi, Hossein Zeinali, Salahedin Moradi Pages 137-143
  This investigation was carried out to study the karyotype diversity of five garlic (Allium Sativum L.) varieties in Isfahan Research Center for Agriculture and Natural Resources. Karyotype of mitotic cells in metaphase of root apical meristem in germinated seeds was studied. The base number of chromosomes was x = 8 and all populations were diploid. Experiment was conducted as a completely randomized design with five replicates and mean comparison with Duncan's multiple range test (at 5%) among the five varieties of garlic. Based on Stebbins two-way table the Isfahan and Jiroft populations in class 3B and Bam, Kerman and Hamedan populations were located in class 2B. Analysis of variance showed significant differences for the total chromosome length, long and short arm length and the relative length of the shortest chromosome (p
  Keywords: Chromosome, Cluster Analysis, Factor Analysis, Garlic (Allium Sativum L.), Karyotype
 • Hossein Ali Fallahi, Shapour Ebrahimnejad *, Hossein Sabouri, Iraj Lakzadeh, Marefat Ghasemi, Shirali Kohkan Pages 144-151
  For assessment of genotype × environment (G × E) interaction effects and determination of the most sustainable genotypes 20 barely lines were analyzed in at eight different experimental field stations. The experiments were performed based on Randomized Complete Block Design (RCBD) with three replicates. Grain yield was obtained and the results of the combined analysis of variance revealed genotype, environment and genotype × environment interaction effects were highly significant. Genotypes yield means showed that the G1, G13 and G4 genotypes had the highest grain yield. AMMI model analysis was used to determine the magnitude and significance of the genotype × environments interactions and divided G×E interaction to two principle components that explained 46/48% and 19/52% of interaction effects respectively and residuals. Based on biplot and AMMI analysis G, G genotypes were selected as candidate's lines with both best performance and grain yield sustainability. The environment E5 with high IPCA 1 and low IPCA 2 had the highest effect on determination of genotypes. The genotype G20 was selected as candidate line with high grain yield performance and stability.
  Keywords: AMMI Analysis, Barely, Grain Yield, Stability
 • Zeinab Masoudi-Jozchal, Nadali Babaeian-Jelodar, Nadali Bagheri * Pages 152-157
  Present study aimed to assess the relationship between grain yield and its components in 116 rice genotypes in F₂ generations obtained from crosses between Tarom-Jelodar and 229R cultivars. Correlation analysis showed that the number of panicle per plant (0.758), the number of filled grains per panicle (0.604), the 100 grains weight (0.401) and grain width (0.234) had significant positive relationships with grain yield. Also, between grain yield and number of non-filled grain per panicle (-0.438) a significant negative correlation was existed. Analysis with stepwise regression five characters including: the number of panicle per plant, the number of filled grains per panicle, grain length, the number of non-filled grain per panicle and grain width justified 85% of the changes in grain yield in the model. Path analysis showed that the number of panicle per plant showed greatest positive effects (0.683) on grain yield. The data obtained in current study showed that the number of panicle, the number of filled grain and 100 grain weight can be considered as selection criteria to improve grain yield for rice breeding purposes.
  Keywords: Rice, F? Generation, Correlation Analysis, Path Analysis, Stepwise Regression
 • Ali Akbar Ebadi *, Mehrzad Allah Gholipoor, Naser Sharafi Pages 158-164
  Tillering and secondary stems in graminea plants are permanent characters, whereas there were being food matters and proper temperature for regeneration. Ratooning or regeneration phase is explained to remain of plant for growing in next season. Recombinant inbred lines (RILs) consisting of 80 lines, derived from a cross between Hashemi and Nemat were used to analyze the genetic basis ratooning ability of rice. Recombinant inbred lines were tested with 177 polymorphic microsatellite markers. Linkage map were constructed with 170 microsatellite markers and its total lengths was 1590 cM which the mean space between markers was 9.3 cM. Using of Inclusive composite interval mapping (ICIM) method, 14 QTLs were detected on chromosomes 1, 3, 5, 6, 7, 8 and 11 for the panicle number, hundred grain weight, fertility percentage and grain yield of ratoon. Among these mapped QTLs, qpfr1for panicle number, qgwr1ýþ þfor hundred grain weight ýand qfpr1ý for fertility percentage of ratoon ýý, controlled 25.12 %, 23.46 % and 22.64 % of the phenotypic varianceýþ,þý respectively.ý The qyr6ýþ þwas the major QTL for grain yield of ratoon on chromosome 6, controlled 19.95 % of the phenotypic varianceý. One new QTLs were identified for grain yield of ratoon which was located on chromosome 8.
  Keywords: Rice, Ratooning ?ability, RILs, QTL mapping, SSR Markers
 • Ali Asghari *, Shiva Mohammadniya, Hajar Fallahi Pages 166-178
  Canola (Brassica napus L.) is one of the most important world's oilseed crops. The salin soils and salinity is the most important environmental stress factor that affects production of rapeseed. In order to study salinity resistance in canola cultivars at seedling stage based on morphophisiyological traits and assessing relation of these traits with ISSR markers, 15 canola cultivars in two salinity stress levels (150 mM and 250 mM) and non stress condition (control) were studied at greenhouse condition as hydroponic culture method. In this study, salinity stress caused decreasing of all evaluated morphophisiyological traits, except Na to K ratio and Na content. Results of mean comparisons and classification by cluster analysis of cultivars in different conditions showed that the SLMO46 and PF were better than other cultivars in all traits,was superior for average of most traits. So, the Hyolla60 and Licord cultivars in all traits had lower amounts. In Molecular analysis using 11 ISSR primers, 45 polymorphic bands produced in studied canola cultivars. Means of Polymorphic Information Content and Marker Index for all primers were obtained 0.282 and 1.108, respectively. In cluster analysis using ISSR data and Nei`s genetic distanceand UPGMA method, the canola cuhtivars classified in three clusters. The minimum genetics distance obtained between Zarfam and Jevel cultivars (0.079) and the maximum distance observed between Quantum and Hyola60 whit SLMO46 cultivars (0.32).
  Keywords: Canola, Molecular Markers, morphophysiological trait, salinity, Stres
 • Hossein Mazaheri Kohestani, Farhad Nazaryan Firouzabadi *, Ahmad Esmaeili, Mitra Khademi Pages 179-185
  Sugar beet (Beta vulgaris L.) is one of the two very important sugar crops in the world. Transgenic experiments, including tissue culture practices play a pivotal role in the investigation of the any gene function as well as introducing new functionally important genes. Tissue culture is inevitably required to employ any transgenic methods for making transgenic plants. Therefore, to find an appropriate explant to produce adventitious shoots in recalcitrant sugar beet plants without continuous seed germination, a completely randomize design (CRD) was carried out in a factorial arrangement. The adventitious shoots produced on leaves through direct regeneration method, were used as in vitro explant. Petiole and leaf disc explants were studied in two positions, located close and far from terminal buds in two sugar beet lines (SBSI-04, SBSI-02). After four weeks and two consecutive sub-culturing in MS basal medium supplemented with IBA (0.1 mgl-1) and BAP (0.25 mgl-1) hormones, the number of shoots were counted and compared as percentage. Results of this study showed that the petiole explant produced the highest number of shoots. Furthermore, the number of the shoots was higher in SBSI-04 line than SBSI-02 line. Interestingly, the position of leaf explants had a significant effect on the number of shoots produced. Interior petiole explants, produced more shoots in SBSI-04 line as compared to the leaves farther than terminal buds, suggesting for producing transgenic sugar beet plants, interior petiole explants are recommended.
  Keywords: Direct Regeneration, Explants, Growth hormones, Petiole, Transformation
 • Amir Sahraro *, Abdolkarim Zarei, Mohammad Hossien Mirjalili, Vahid Akbarpoor, Purificaci, Oacute, N. Corchete Pages 186-191
  Application of biotechnology for production and enhancing of important secondary metabolite by plant cell cultures and elicitors is one of the most noteworthy researches by scientists. This research was carried out with the aim of analysis the effects of Vanadyl Sulfate (abiotic elicitor) on media consumption by Satureja khuzistanica cells under suspension culture. Cells obtained after four subcultures from suspension culture of Satureja khuzistanica used in the present study. B5 liquid medium containing 5 mg.l-1 BA (benzyl adenine) and 1 mg.l-1 IBA (Indole-3-butyric acid) were prepared. Three levels of Vanadyl Sulfate (0, 2.5 and 5 mg.l-1) were analyzed. According to results, the highest consuming rate of culture media and the lowest cell dry weight obtained by 2.5 mg.l-1 Vanadyl sulfate. Furthermore, concentration of 5 mg.l-1 showed approximately equal content of dry biomass compared to the control condition. The maximum biosynthesis of rosmarinic acid was obtained by cells in media containing 2.5 mg.l-1 Vanadyl sulfate. These results showed that application of Vanadyl sulfate have positive effects on biosynthesis of rosmarinic acid. Altogether application of different concentrations of Vanadyl sulfate as an abiotic elicitor in Satureja khuzistanica showed a normal dry matter production; while rosmarinic acid was increased. Therefore, application of this elicitor in suspension culture of Satureja khuzistanica is suggested to increase rosmarinic acid production.
  Keywords: Biomass, Cell suspension, Elicitor, Plant metabolite