فهرست مطالب

علوم و فناوری پسته - پیاپی 3 (بهار و تابستان 1395)
 • پیاپی 3 (بهار و تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/05/12
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فاطمه ناظوری، سیامک کلانتری صفحات 1-16
  پسته حاوی مواد غذایی فراوانی است که مقدار آن ها در مراحل مختلف رسیدن و تکامل مغز تغییر می کند. به دلیل ساختار فیزیکی و نبود روش های مناسب برای نگهداری میوه تازه، غالبا به صورت خشک استفاده می گردد و مصرف تازه خوری آن محدود به فصل برداشت است. در این بررسی روند تغییرات برخی شاخص های کیفی پسته رقم احمد آقایی در پنج مرحله از رشد و نمو میوه و انبارمانی آن درون پاکت های پلاستیکی پنج لایه در دمای زیر صفر و شرایط خلا مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد که ارزش تغذیه ای مغز، در طی رسیدن بهبود می یابد. مقدار چربی (%6/57) و پروتئین (%5/23) در مرحله چهارم و مقدار کربوهیدرات (%22/14) در مرحله پنجم برداشت بیشتر بود. اسیدهای چرب غیراشباع خصوصا اولئیک اسید با تکامل مغز به حداکثر مقدار (%04/58) رسید در حالی که اسیدهای چرب اشباع با پیشرفت بلوغ روند نزولی (%49/11) داشتند. در طی رسیدن مقدار نیتروژن مغز (%83/3) و پوست نرم (%41/1) برخلاف مقدار کلسیم مغز (mg/kg 149) و پوست نرم (mg/kg 73) روند صعودی داشت. نگهداری پسته های برداشت شده در دمای C°18- نشان داد از نظر پذیرش کلی بهترین امتیاز مربوط به پسته های برداشت شده در مرحله چهارم از برداشت بود هر چند آب گز شدن و تغییر طعم یکی از معایب دمای یخبندان می باشد.
  کلیدواژگان: ارزش غذایی، تکامل مغز پسته، زمان برداشت، کمیت و کیفیت میوه
 • حمید حسینی نوه، عنایت عباسی، حسین امیری صفحات 17-35
  این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی ترویجی پسته کاران شهرستان رفسنجان انجام گرفت. تحقیق از نوع توصیفی همبستگی می باشد که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه پسته کاران شهرستان رفسنجان بود. با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب 270 نفر به عنوان نمونه در سال 1393 انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه ای محقق ساخته بود که روایی آن توسط پانلی از اساتید ترویج و آموزش کشاورزی و پایایی آن با انجام آزمون مقدماتی و به وسیله محاسبه آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف (86 ≥ α) تایید گردید. نتایج نشان داد که نیازهای آموزشی مراحل بازاریابی، داشت، کاشت، فرآوری، برداشت و پس از برداشت به ترتیب در اولویت های اول تا ششم قرار گرفتند. همچنین بین میانگین نیازهای آموزشی پسته کاران بر حسب نوع شغل، شرکت و یا عدم شرکت در کلاس های آموزشی و ترویجی، عضویت و یا عدم عضویت در تعاونی پسته کاران، سطح تحصیلات و سطح ارتباط، تفاوت آماری معنی داری وجود دارد. با توجه به نتایج پیشنهاد شد که طراحی و تدوین برنامه های آموزشی به ترتیب در مراحل بازاریابی، داشت، کاشت، فرآوری، برداشت و پس از برداشت صورت گیرد و در انجام برنامه های آموزشی به ویژگی های فردی و حرفه ای پسته کاران توجه شود. همچنین در مرحله داشت و بازاریابی از روش های آموزش نظری مانند بحث غیر رسمی، پرسش و پاسخ و حل مساله و در مرحله فرآوری و پس از برداشت از روش های نمایش نتیجه ای و نمایش طریقه ای استفاده شود.
  کلیدواژگان: الگوی نیازسنجی بوریچ، پسته، رفسنجان، نیازهای آموزشی و ترویجی
 • وحید مظفری، مژده خلیل پور، عبدالرضا اخگر، مجید اسماعیلی زاده صفحات 36-55
  به منظور بررسی اثر اسید جیبرلیک و نیتروژن بر طول سیستم ریشه ای و غلظت عناصر کم مصرف دانهال های پسته در شرایط شور، یک آزمایش گلخانه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار روی رقم بادامی ریز زرند صورت گرفت. تیمارها شامل دو سطح شوری (صفر و 1200 میلی گرم کلرید سدیم در کیلوگرم خاک)، دو سطح نیتروژن (صفر و 150 میلی گرم در کیلوگرم خاک از منبع نیترات آمونیوم) و دو سطح هورمون اسید جیبرلیک (صفر و 75 میلی گرم در لیتر) بودند. نتایج نشان داد، علی‏رغم اینکه شوری باعث کاهش معنی دار طول سیستم ریشه ای گردید، اما مصرف 75 میلی گرم در لیتر اسید جیبرلیک در همین شرایط شور، طول سیستم ریشه ای را 36 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. هم چنین در شرایط شور، با کاربرد 75 میلی گرم در لیتر اسید جیبرلیک غلظت مس، روی و آهن اندام هوایی به ترتیب 58، 44 و 65 درصد افزایش یافت. با مصرف توامان نیتروژن و اسید جیبرلیک، غلظت عناصر مس و آهن اندام هوایی بیش از 2 برابر نسبت به شاهد افزایش یافت. در ریشه نیز با مصرف توامان نیتروژن و اسید جیبرلیک، غلظت مس و روی بیش از 2 برابر و غلظت آهن 52 درصد نسبت به شاهد افزایش یافت. نتایج هم چنین نشان داد، در شرایط شور بیشترین غلظت مس، منگنز و آهن اندام هوایی و روی ریشه با مصرف توامان نیتروژن و اسید جیبرلیک مشاهده شد. با توجه به نتایج به دست آمده، در نهایت می توان چنین نتیجه گیری نمود که مصرف توامان نیتروژن و اسید جیبرلیک، در کاهش اثرات مخرب شوری موثرتر از مصرف این تیمار ها به تنهایی بود.
  کلیدواژگان: اسید جیبرلیک، شوری، طول سیستم ریشه ای، عناصر کم مصرف، نیتروژن
 • لادن شفیعی، بهمن پناهی صفحات 56-74
  مزیت نسبی یکی از معیارهای مهم اقتصادی جهت برنامه ریزی تولید، صادرات و واردات است. استان کرمان یکی از قطب های اصلی تولید محصولات باغی است. با تقویت تولید و صادرات محصولات مختلف، استان می تواند در صحنه تجارت جهانی مزیت های مطلوب تری را به خود اختصاص دهد. در این تحقیق از روش خوشه ایچند مرحله ای برای نمونه گیری و پرسش گری استفاده شد. باغداران نمونه از میان جمعیت باغداران تحت پوشش مراکز خدمات انتخاب شدند که بر اساس این روش 54 پسته کار، 42 گردوکار و 38 بادام کار انتخاب شدند. با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده به بررسی مزیت نسبی تولید محصولات پسته، گردو و بادام استان کرمان در سال زراعی 92-1391 با استفاده از شاخص هزینه منابع داخلی و ماتریس تحلیل سیاستی پرداخته شد. با در نظر گرفتن شاخص هزینه منابع داخلی که برای محصولات پسته، گردو، بادام به ترتیب برابر 45/0، 6/0و 27/0 به دست آمد؛ تولید این محصولات مزیت نسبی دارند، مطابق طبقه بندی بر اساس معیار نرخ بازده داخلی به ترتیب تولید محصولات بادام، پسته و گردو باید در اولویت قرار گیرد. ضریب حمایت اسمی از نهاده برای تمام محصولات کوچک تر از یک محاسبه گردید، به عبارتی دولت به نهاده ها یارانه پرداخت نموده است و سیاست های داخلی در زمینه نهاده ها در جهت حمایت از تولیدکنندگان این محصولات بوده است. بر اساس نتایج ماتریس های تحلیل سیاستی در شرایط بازار داخلی سود بازاری برای تولیدکنندگان محصولات مورد بررسی وجود داشته است و منابع در تولید محصولات به شکل کارا استفاده شده اند. هزینه های تولید یکی از مهم ترین عوامل موثر بر مزیت نسبی محصولات بوده که در جهت کاهش آن لازم است میزان مصرف نهاده ها را بهینه نمود و از فناوری های جدید در عرصه کاشت، داشت و برداشت بهره جست. با توجه به داشتن مزیت نسبی محصولات پسته، گردو و بادام توسعه کشت تولید این محصولات پیشنهاد می شود در زمینه این پیشنهاد یکی از موانع اصلی نهاده کمیاب آب می باشد و راه حل منطقی مواجه با این مشکل استفاده از سیستم های پیشرفته آبیاری و کاهش میزان آب مصرفی و افزایش راندمان آب می باشد. در ضمن لازم است همراه با توسعه کشت، سیاست های دولت به طور غیرمستقیم باعث کاهش قیمت داخلی نشود و محصول بتواند سودآوری خود و مزیت نسبی خود را حفظ نماید.
  کلیدواژگان: استان کرمان، بادام، پسته، گردو، ماتریس تحلیل سیاستی، مزیت نسبی
 • صغری درودی، حسین علایی، روح الله صابری ریسه، محمد گرجی صفحات 75-92
  بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه یکی از مهم ترین بیماری های خاک زاد پسته به شمار می رود. از این رو تشخیص به موقع بیمارگر نقش مهمی در مدیریت موثر این بیماری دارد. به همین منظور شناسایی و ردیابی مولکولی Phytophthora drechsleri از آب، خاک و بافت آلوده بر اساس تکثیر قطعه ی اختصاصی از ناحیه rDNA-ITS با استفاده از آغازگر اختصاصی DF2/DR2 انجام گرفت. طی سال های 1389-1390، تعداد 46 جدایه P. drechsleriو 17 جدایه Phytophthora citrophthora جداسازی و شناسایی گردید. حساسیت و اختصاصیت جفت آغازگر به ترتیب با استفاده از 15 جدایهP. drechsleri و 25 جدایه از سایر گونه های Phytophthora و همچنین قارچ های خاک زاد پسته بررسی شد. نتایج نشان داد که این جفت آغازگر قادر به تکثیر اختصاصی قطعه 567 جفت بازی از ژنوم دی.ان.ای بیمارگر می باشد درحالی که هیچ باندی همراه با دی.ان.ای سایر گونه های قارچی خاک زاد تکثیر نشد. حساسیت جفت آغازگر، در ردیابی بیمارگر با استفاده از PCR معمولی، 100پیکوگرم از دی.ان.ای خالص بیمارگر بود. جفت آغازگر قادر به ردیابی مستقیم 103×17 زئوسپور در هر میلی لیتر ( تعداد 85 زئوسپور) و تکثیر باند 567 جفت بازی با دی.ان.ای استخراج شده از نمونه خاک آلوده بود. ردیابی مستقیم بیمارگر از بافت آلوده پسته به علت حضور مواد بازدارنده امکان پذیر نشد بدین منظور ردیابی بیمارگر به روش تله با استفاده از میوه سیب سه روز پس از مایه زنی مصنوعی با بافت و خاک آلوده پسته انجام گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، این روش ردیابی بیمارگر، به دلیل حساسیت، اختصاصی بودن و سرعت بالا به عنوان مناسب ترین روش جهت ردیابی P. drechsleriاز نمونه های خاک و آب تشخیص داده شد که می تواند کمکی برای تشخیص بیماری به عنوان بخشی از راهکار کنترل این بیماری مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پسته، پوسیدگی ریشه و طوقه، ردیابی، Phytophthora drechsleri، Phytophthora citrophthora
 • رضا صداقت صفحات 93-116
  تحقیق حاضر به بررسی مصرف داخلی پسته و راهکارهای مدیریتی توسعه این بازار پرداخت. عوامل موثر بر مصرف پسته با استفاده از فرم مناسب تابعی برآورد شده و با استفاده از ضریب همبستگی و آنالیز واریانس مورد تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مصرف کنندگان پسته در استان کرمان و تهران می باشد. داده های این تحقیق از 480 عضو نمونه، از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسش نامه از مصرف کنندگان پسته، با به کارگیری روش نمونه گیری تصادفی ساده طی سال های 1392 و 1393 جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که میانگین قیمت فروش انواع پسته، آشنایی با ارقام مختلف و درجه و کیفیت آن ها، هزینه خانوار، بسته بندی و قیمت محصولات جانشین از مهم ترین عوامل موثر بر مصرف در بازار داخلی پسته می باشند. ضریب همبستگی محاسبه شده بین مصرف سرانه پسته با سایر متغیرهای تحقیق مثبت است که خود نشان از روند مثبت افزایش مصرف در بازار داخلی می باشد. برای استان کرمان قدر مطلق کشش قیمتی محاسبه شده برای پسته برشته و شور، خلال و پودر پسته، قاووت پسته و آجیل پسته موید با کشش بودن و یا لوکس بودن این محصولات می باشد. برای استان تهران قدر مطلق کشش قیمتی محاسبه شده برای انواع پسته و فراورده های آن و کالاهای جانشین و مکمل موید با کشش بودن و یا لوکس بودن این محصولات برای مصرف کنندگان می باشد.
  کلیدواژگان: اسانس بازار داخلی، پسته، محصول جانشین، محصول مکمل
|
 • F. Nazoori, S. Kalantari Pages 1-16
  Pistachio has many nutrients that changed in various stages of kernel development. Pistachio nut used dry normally because of the physical structure and the lack of appropriate methods for keeping fresh fruit and fresh consumption is limited to the harvest season. In this study, the changes in some qualitative indicators Ahmdaqaii pistachio in five stages of fruit development and its storage in five layers plastic bags on freezing temperature with vacuum conditions were studied. The results showed the improvement of the nutritional value at ripening stage. The amount of fat (57.6%) and protein (23.5%) in the fourth stage and carbohydrates (14.22%) in the fifth stage of harvest were maximum. With kernel development, amount of unsaturated fatty acids, especially oleic acid (58.04%) was increased, whereas saturated fatty acids declined with maturity advancement (11.49%). Despite the amount of kernel calcium (149 mg/kg) and mesocarp (73 mg/kg), the kernel nitrogen (3.83%) and mesocarp (1.41%) was uptrend during development. The results of storage harvested pistachios at -18 °C indicated pistachio appearance characteristics, endocarp and kernel were not acceptability in first, second and third stage of harvest. But flavor and texture of kernel in this stage of harvest were better than forth stage of harvest. Although water loss and off flavor is one of the disadvantages of frost temperature, pistachios harvested in the fourth stage have final accept. According to the results, the fourth phase of harvest has the highest quality pistachio that coincides with the 70 percent of ripening. Therefore, we can suggest this stage of ripening for the best time to harvest and storage of Ahmadaqaii pistachio in Rafsanjan geographic area.
  Keywords: Development of the kernel pistachio, Harvest time, Nutrition value, Quantity, quality of the fruit
 • H.H. Naveh, E. Abbasi, H. Amiri Pages 17-35
  This study was conducted to identify and prioritize extension and educational needs of Pistachio’s growers in Rafsanjan Township. The research was descriptive and correlative and survey method was used. The statistical population was included all Pistachio growers cooperatives membership and non-membership in Rafsanjan Township. Using Cochran’s formula and stratified proportional random sampling technique, 270 Pistachio growers were selected as sample. A questionnaire was used for data collection which its face validity was confirmed based on opinions of a panel of agricultural extension and education experts and its reliability was confirmed by calculating Cronbach’s alpha coefficient in pre-test stage )0.86 ≥ α ≥ 0.94). The results showed marketing, irrigation, planting, processing, harvest and post-harvest educational needs were at first to the sixth rank, respectively. Results of mean comparison test showed that there were significant differences between educational needs mean of Pistachio producers based on their job, participating in educational training, membership in cooperative, educational level and communication level. According to the results, it is necessary to pay attention to the Pistachio producers’ needs of marketing, irrigation, planting, processing, harvest and post-harvest, respectively in designing and implementing of the training programs. In addition, it is necessary to pay attention to the Pistachio producers’ personal and professional characteristics in implementing training programs. In addition, it suggests using theoretical training methods such as informal discussion, questioning and problem solving in marketing educational courses and demonstration methods in processing and post-harvest training.
  Keywords: Borich's Need Assessment Model, Education, Extension Needs, Pistachio, Rafsanjan
 • V. Mozafary, M. Khalilpour, A.R. Akhgar, M. Esmaeilizadeh Pages 36-55
  In order to investigate the effect of gibberellic acid and nitrogen on the length of root system and micronutrients concentration of pistachio seedlings in saline conditions (cv. Badami Zarand), a factorial greenhouse experiment was carried out as a completely randomized design (CRD) with three replications. Treatments consisted of two salinity levels (0 and 1200 mg NaCl per kg soil), two nitrogen levels (0 and 150 mg N kg-1 soil as NH4No3) and two levels of gibberellic acid hormone (0 and 75 mg l-1). Results showed that although salinity significantly decreased the length of root system, the application of 75 mg per liter gibberellic acid in this saline conditions increased the length of root system 36 percent compared to control. Also, the application of 75 mg per liter gibberellic acid in saline conditions increased the concentration of Cu, Zn and Fe in shoot by 58, 44 and 65 percent, respectively. Combined application of nitrogen and gibberellic acid increased the concentration of Cu and Fe in shoot more than 2 folds compared to control. Also, combined application of nitrogen and gibberellic acid increased Cu and Zn concentrations more than 2 folds and Fe concentration increased 52 percent compared to control. The results also showed that in saline conditions, the highest concentrations of Cu, Mn and Fe by shoot and Zn by root was observed with the combination of nitrogen and gibberellic acid. According to the results, in the end of it can be concluded that the combination application of nitrogen and gibberellic acid was more effective in reducing the detrimental effects of salinity than the use of these treatments alone.
  Keywords: Gibberellic Acid, Length of Root System, Micronutrients, Nitrogen, Salinity
 • L. Shafiee, B. Panahi Pages 56-74
  Comparative advantage is one of the important economic criterions in production, import and export programming. Kerman province is one of the main sectors of production of horticultural crops. By strengthening production and export of various products, the province can be a powerful presence in the international trade. In this study, multistage cluster sampling method was used for sampling and questioning. Gardeners covered a sample of the population centers were selected based on the method, 54 pistachio producers, 42 almond producer and 38 walnut producers were selected. Using the collected data to evaluate the comparative advantage of producing pistachio, walnut and almond crops in the 2009-2010 year in Kerman province by domestic relative cost index and policy analysis matrix. Considering the DRC that for pistachio, walnuts, almonds, respectively, 0.45, 0.6 and 0.27 respectively, the production of these products have a comparative advantage, in accordance with the classification criteria DRC to the production of almonds, pistachios and walnuts must be prioritized. The nominal support coefficient for input was calculated for all products smaller than one, the nominal support coefficient for input was calculated for all products smaller than one, Based on the results of policy analysis matrices in the domestic market conditions, market profits have been observed for the manufacturers of the products concerned, and resources have been used efficiently in the production of products. Production costs are one of the most important factors affecting the comparative advantages of the products. In order to reduce them, it is necessary to optimize the use of inputs and to use new technologies in the field of planting and harvesting.Considering the comparative advantage of pistachio, walnut and almond products, recommended to developing crop production. One of the main obstacles is the introduction of scarce water, and the logical solution to this problem is the use of advanced irrigation systems, reducing water consumption and increasing water efficiency. In addition, along with the development of cultivation, government policies do not indirectly reduce domestic prices and the product can maintain its profitability and relative advantage.
  Keywords: Almond, Comparative Advantage, Kerman Province, Pistachio, Policy Analysis Matrix (PAM), Walnut
 • Soghra Daroodi, Hossein Alaei, Roohallah Saberi Riseh, Mohammad Gorgi Pages 75-92
  Pistachio root and crown rot disease is one of the most important soil-borne diseases. Rapid detection of pathogens in different sources is a crucial stage in effective disease management strategies. Detection and molecular identification of Phytophthora drechsleri from infected water, soil and plant tissue were performed based on specific amplification fragments of rDNA-ITS region using the primer set DF2/DR2. Sampling and isolation were done during the year 2010-2011 from pistachio orchards in Rafsanjan and Anar regions of Kerman province, Iran. A total number of 46 isolates of P.drechsleri and 17 isolates of Phytophthora citrophthora were obtained and identified using selective media method. Sensitivity and specificity of the primer sets were studied using 15 predominant P. drechsleri isolates, 25 Phytophthora spp. and other closely pistachio soil-borne fungi. The results showed, this primer set is specific for detection of P. drechsleri and produced 567bp amplicon but there was no cross-reaction with other pistachio soil-borne fungal tested. In sensitivity test, the detection limit was 100pg of P. drechsleri pure genomic DNA in conventional PCR. As few as 17×103 ml-1 pure P. drechsleri zoospores (85 zoospores) could be detected by the primer set DF2/DR2. Amplification of genomic DNA extracted DNA from infected soil samples were also resulted in production of a 567 bp species specific band. The primers could not detect the target directly from infected pistachio tissue due to the presence of inhibitory compounds but the detection was successful from baiting method using apple fruit inoculated with infected soil and plant tissue after three days. However, the detection system proved to be accurate and sensitive and could help in pathogen detection but also could be used as part of disease control strategy.
  Keywords: Detection, Phytophthora Drechsleri, Phytophthora Citrophthora, Pistachio, Root, Crown Rot
 • Reza Sedaghat Pages 93-116
  This research investigates pistachio consumption in the domestic market and managerial ways of its improvement. Factors affecting pistachio consumption investigated by employing appropriate functional model, correlation coefficient and Analysis of variances. Statistical society of research include all pistachio consumers in Kerman province and Tehran. Data were collected from 480 sample by using research questionnaire and interviewing pistachio consumers, employing simple random sampling. Results showed that pistachio selling price, recognition of varieties in respect to grade and quality, family expenses, packaging and prices of substitute produces are the main factors affecting consumption in pistachio domestic market. Correlation coefficient for per capita consumption of pistachio with other research variables is positive which indicate that pistachio consumption in domestic market is growing. For Kerman province price elasticity of pistachio roasted, pistachio shred, powder, ghavout and mixednuts show that these products are luxury. For Tehran province price elasticity of pistachio varieties, its substitute and complementary products show that these products are luxury.
  Keywords: Domestic market, Substitute produce, Complimentary Produce, Pistachio