فهرست مطالب

 • پیاپی 48 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/05
 • تعداد عناوین: 10
|
 • کتایون سرگران، سمانه رازقی*، زهره خورشیدی صفحات 4-15
  اهداف امروزه آموزش دندان پزشکی سالمندان به دانشجویان دندان پزشکی اهمیت یافته است. از سوی دیگر با مطرح شدن تکنولوژی های نوین آموزشی، تاکید بسیاری بر تغییر رویکرد از شیوه آموزش سنتی به شیوه مجازی شده است. این مطالعه در سال تحصیلی 1394-1395 با هدف طراحی و اجرا و ارزیابی آموزش مبحث دندان پزشکی سالمندان به صورت مجازی به دانشجویان سال آخر دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مقایسه آن با روش سنتی انجام شده است.
  مواد و روش ها در این مطالعه مداخله ای، 64 نفر از دانشجویان سال آخر دندان پزشکی شرکت کردند. مبحث دندان پزشکی سالمندان برای 31 نفر از دانشجویان شرکت کننده به شیوه مجازی و برای 33 نفر به شیوه سنتی ارائه شد. دانشجویان پرسش نامه پیش آزمون را قبل از ارائه محتوای آموزشی تکمیل کردند. این پرسش نامه حاوی سوالاتی در زمینه دانش و نگرش عمومی درباره دوران سالمندی و دانش و نگرش و عملکرد مرتبط با سلامت دهان سالمندان بود و روایی و پایایی آن قبلا تایید شده بود. پس از مداخله، دانشجویان پرسش نامه پس آزمون را تکمیل کردند. تجزیه وتحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 و آزمون های کوواریانس و رگرسیون انجام شد.
  یافته ها میانگین نمرات، پس از مداخله گروه های آموزش سنتی و مجازی در حیطه های دانش و نگرش عمومی درباره دوران سالمندی و نیز دانش و نگرش مرتبط با سلامت دهان و دندان سالمندان، تفاوت معناداری با یکدیگر نداشت. در بخش عملکرد خوداظهار، نمرات دانشجویان گروه آموزش سنتی و مجازی قبل از مداخله به ترتیب 20+4/45 و 20+9/52 از 100 بود که بعد از مداخله به ترتیب به 26+9/56 و 21+4/75 افزایش یافت. در این بخش تفاوت معناداری بین دو گروه وجود داشت ( 05/0>P).
  نتیجه گیری شیوه آموزش مجازی به اندازه روش سنتی اهداف آموزشی را تامین می کند. بنابراین می توان در تدریس مبحث دندان پزشکی سالمندان، آموزش مجازی را جایگزین آموزش سنتی کرد.
  کلیدواژگان: دندان پزشکی سالمندان، آموزش سنتی، آموزش مجازی
 • علیرضا بهجتی اردکانی، احمد قاسمیان*، مریم کوشکی، الهام شکور، احمد محرز صفحات 16-27
  اهداف یکی از بیماری های شایع پس از یائسگی تصلب شرایین است. عملکرد اندوتلیال عامل مهمی در ارزیابی بیماری های تصلب شرایین و رسوب چربی در دیواره داخلی عروق و فشار خون و نارسایی قلبی است. سلول های اندوتلیال عروقی نقش مهمی در تنظیم فعالیت های عروقی با تولید مواد فعال کننده عروق، مانند نیتریک اکساید بر عهده دارند.
  مواد و روش ها این تحقیق تاثیر یک دوره تمرینات مقاومتی بر غلظت نیتریک اکساید و فشار خون زنان سالمند را بررسی می کند. 24 زن یائسه (با میانگین سنی 02/37±6/67، شاخص توده بدن 16/±4 87/26 و نسبت کمر به باسن 4/0 ± 92/0) به صورت هدفمند و تصادفی، انتخاب و به دو گروه 12نفره کنترل و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی در هشت هفته تمرین مقاومتی (هر هفته سه جلسه) با شدت 40 تا 65 درصد یک تکرار بیشینه شرکت کردند. قبل و بعد از برنامه تمرینی متغیرهای تحقیق اندازه گیری شد. از آزمون های آماری t همبسته مستقل برای ارزیابی یافته ها استفاده و سطح معنی داری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها نتایج این تحقیق نشان داد یک دوره تمرین مقاومتی تاثیر معناداری بر غلظت نیتریک اکساید پلاسمایی (01/0=P) و فشار خون سیستولی (006/0=P) و دیاستولی زنان سالمند دارد (002/0=P).
  نتیجه گیری به نظر می رسد یک دوره تمرین مقاومتی با این شدت و حجم می تواند در کاهش فشار خون سیستولی و دیاستولی و نیز افزایش نیتریک اکساید پلاسما به عنوان یک عامل مهم برای جلوگیری از بیماری های قلبی عروقی و آترواسکلروز و پرفشار خونی زنان سالمند موثر باشد.
  کلیدواژگان: نیتریک اکساید، فشار خون، زنان سالمند، تمرین مقاومتی
 • مهران کاهه، روشنک وامقی*، مهشید فروغان، عنایت الله بخشی، وحید بختیاری صفحات 28-37
  اهداف خودپنداره، خودکارآمدی و خودمدیریتی از مهم ترین متغیرهای حوزه سالمندی هستند که در آسایشگاه های سالمندی به طور ویژه به آن ها توجه می شود. هدف از این مطالعه تعیین رابطه خودپنداره و خودکارآمدی با خودمدیریتی سالمندان آسایشگاه های شهر تهران در سال 1394 بود.
  مواد و روش ها در این مطالعه توصیفی تحلیلی جامعه پژوهش شامل تمامی سالمندان مقیم آسایشگاه های شهر تهران در سال 1394بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 217 نفر محاسبه شد. روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. برای جمع آوری داده ها از مقیاس خودپنداره راجرز، مقیاس خودکارآمدی عمومی و پرسش نامه خودمدیریتی (SMAS-30) استفاده شد. داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار SPSS شد و با آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و رگرسیون تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها در این پژوهش 217 سالمند (144 زن و 73 مرد) با میانگین سنی 78/11±66/78 سال به عنوان نمونه حضور داشتند. میانگین خودپنداره، خودکارآمدی و خودمدیریتی آنان به ترتیب 47/1±25/8، 00/4±68/17 و 59/11±69/59 بود. نتایج آزمون همبستگی نشان داد خودپنداره و خودکارآمدی با خودمدیریتی رابطه معنادار داشتند (05/0P<) و خودپنداره و خودکارآمدی حدود 14 درصد خودمدیریتی را تبیین می کردند.
  نتیجه گیری سالمندان مقیم آسایشگاه های شهر تهران خودپنداره ضعیف، خودکارآمدی کم و خودمدیریتی نامطلوبی داشتند. با توجه به روابط به دست آمده، به دست اندرکاران و مسئولان مربوطه پیشنهاد می شود برای افزایش خودمدیریتی سالمندان مقیم آسایشگاه های شهر تهران به خودپنداره، خودکارآمدی و راهکارهای ارتقای آن ها توجه بیشتری داشته باشند.
  کلیدواژگان: خودپنداره، خودکارآمدی، خودمدیریتی، سالمندان، آسایشگاه سالمندی
 • اسماعیل صدری دمیرچی*، ساناز به بویی، آرزو مجرد صفحات 38-49
  اهداف امروزه به دلیل افزایش امید به زندگی، به پدیده سالمندی بیش از پیش توجه شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عملکرد استروپ با اضطراب و خودکارآمدی در افتادن در سالمندان بیش از 60 سال انجام گرفت.
  مواد و روش ها طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی سالمندان مرد بیش از 60 سال ساکن در سرای سالمندان شهر اردبیل در سال 1396 بود که از بین آن ها نمونه ای به حجم 200 نفر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از آزمون های اضطراب خودکارآمدی در افتادن و استروپ استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل شد.
  یافته ها یافته های پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین عملکرد استروپ (کارت سوم و چهارم) در هر چهار خرده مقیاس (خطا، صحیح، واکنش، تداخل) با میزان اضطراب و خودکارآمدی در افتادن در سالمندان (01/0>P) وجود دارد. همچنین هر دو متغیر اضطراب و خودکارآمدی در افتادن قابل پیش بینی با عملکرد استروپ (01/0>P) است.
  نتیجه گیری با توجه به یافته های حاضر می توان نتیجه گرفت که با برگزاری کلاس های آموزشی و انجام گروه درمانی های مختلف می توان میزان عملکرد استروپ را در سالمندان بهبود بخشید تا با این کار به صورت غیرمستقیم میزان اضطراب را کاهش و خودکارآمدی در افتادن را در سالمندان افزایش داد.
  کلیدواژگان: عملکرد استروپ، اضطراب، خودکارآمدی در افتادن، سالمندان
 • خدامراد مومنی، زهرا رفیعی* صفحات 50-61
  اهداف سالمندشدن جمعیت پدیده ای رو به افزایش است. در این سنین کاهش روابط اجتماعی بر نحوه زندگی و میزان رضایت از زندگی تاثیر می گذارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی و جهت گیری مذهبی با رضایت از زندگی در سالمندان انجام شد.
  مواد و روش ها روش این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی سالمندان ساکن در خانه سالمندان شهرکرمانشاه در سال 1395 بود که 126 نفر (میانگین76/69 و انحراف استاندارد 9) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری شامل پرسش نامه های حمایت اجتماعی فیلیپس و همکاران (1986)، جهت گیری مذهبی آلپورت و راس (1967) و رضایت از زندگی داینر و همکاران (1985) بود. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون هم زمان و نرم افزارآماری SPSS استفاده شد.
  یافته ها نتایج بیانگر آن است که بین متغیر جهت گیری مذهبی با رضایت از زندگی در سطح 05/0P< رابطه وجود داشت و بین جهت گیری مذهبی بیرونی با رضایت از زندگی 077/0، جهت گیری درونی با رضایت از زندگی 249/0 در سطح 05/0P< همبستگی وجود داشت. میزان ارتباط جهت گیری درونی با حمایت اجتماعی 708/0 و جهت گیری بیرونی با حمایت اجتماعی 374/0 در سطح 05/0P< بود. بین حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی رابطه وجود نداشت. جهت گیری مذهبی درونی، جهت گیری مذهبی بیرونی و حمایت اجتماعی قادر به پیش بینی واریانس رضایت از زندگی بود (R2=11%)
  نتیجه گیری با توجه به نیازی که سالمندان به حمایت اطرافیان دارند، با افزایش حمایت اجتماعی از این افراد و پایبندی آن ها به گرایش های مذهبی می توان برای ارتقای رضایت از زندگی آن ها گامی موثر برداشت.
  کلیدواژگان: سالمندی، جهت گیری مذهبی، حمایت اجتماعی، رضایت از زندگی
 • نوشیروان خضری مقدم*، سولماز وحیدی، مرجان آشور ماهانی صفحات 62-73
  اهداف کاهش امید به زندگی و افسردگی از رایج ترین حالات روان شناختی در سالمندان است که می تواند واکنش های احتمالی متعددی به دنبال داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر گروه درمانی با رویکرد شناختی وجودگرا بر کاهش میزان افسردگی و افزایش امید به زندگی در سالمندان است.
  مواد و روش ها طرح این پژوهش طرح آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گمارش تصادفی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی سالمندان مقیم مراکز شبانه روزی شهر کرمان بود. از این جامعه دو مرکز امیرالمومنین و مهرآذین به طور تصادفی انتخاب شد. سپس با مراجعه به این دو مرکز، 30 نفر (18 زن و 12 مرد) به طور تصادفی انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل (هر کدام 15 نفر) تقسیم شدند. به گروه آزمایش درمان گروهی شناختی وجودگرا در ده جلسه (هر جلسه 90 دقیقه) آموزش داده شد. گروه کنترل در این مدت مداخله ای دریافت نکردند. داده ها با استفاده از میانگین، انحراف استاندارد و تحلیل کواریانس تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها نتایج نشان داد گروه درمانی شناختی وجودگرا بر امید به زندگی و افسردگی سالمندان مقیم مراکز سالمندی تاثیر دارد (P<0/01).
  نتیجه گیری گروه درمانی شناختی وجودگرا با آموزش تصور از خویشتن، تاکید بر زمان حال و آگاهی دادن درباره مرگ به سالمندان، باعث افزایش امید به زندگی و کاهش میزان افسردگی و به دنبال آن افزایش سلامت روانی سالمندان می شود.
  کلیدواژگان: گروه درمانی شناختی وجودگرا، امید به زندگی، افسردگی، سالمندان
 • رضا محمدی، مهرداد فتحی*، کیوان حجازی صفحات 74-85
  اهداف فعالیت های بدنی مختلف می تواند در بهبود سلامتی و ارتقای سطح آمادگی قلبی عروقی افراد نقش مهم و ارزنده ای داشته باشد. هدف از این پژوهش تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی هوازی بر سطوح برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی مردان سالمند با اضافه وزن بود.
  مواد و روش ها در این مطالعه نیمه تجربی، 24 مرد سالمند با اضافه وزن بر اساس نمایه توده بدن در دو گروه تجربی (12نفر) و کنترل (12 نفر) با دامنه سنی در گروه تمرین تناوبی هوازی 34/3±05/73 و گروه کنترل 44/3±33/71 به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. آزمودنی ها به مدت هشت هفته، سه روز در هر هفته و هر جلسه 45 تا 60 دقیقه به انجام تمرینات تناوبی هوازی پرداختند. نمونه خونی پیش از شروع و پس از پایان مداخله تمرینی جمع آوری شد. با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 16، مقایسه میانگین های درون گروهی و بین گروهی از روش آماری به ترتیب تی همبسته و تحلیل کوواریانس (MANOVA) محاسبه شد و نتایج در سطح معنی داری 05/0>P تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها هشت هفته تمرینی تناوبی هوازی به کاهش معنی دار متغیرهای وزن، نمایه توده بدن و درصد چربی بدن منجر شد (05/0>P). همچنین سطوح اندوتلین-1 سرمی در پایان دوره کاهش معنی دار یافت (005/0P=). سطح نیتریک اکساید نیز در پایان دوره افزایش معنی دار یافت (05/0≥P).
  نتیجه گیری این نتایج حاکی از آن است که هشت هفته تمرین تناوبی هوازی از طریق افزایش نیتریک اکساید و کاهش اندوتلین-1 می تواند در بهبود سلامت قلب و عروق و کاهش خطر بیماری آتروسکلروز موثر باشد. بنابراین پیشنهاد می شود از تمرینات تناوبی هوازی برای پیشگیری از آثار سوء ناشی از افزایش بروز بیماری آترواسکلروزیس استفاده شود.
  کلیدواژگان: تمرین تناوبی هوازی، مردان سالمند با اضافه وزن، اندوتلین-1
 • بتول هدایتی* صفحات 86-97
  اهداف بیماری های غیرواگیردار از علل مهم و عمده مرگ ومیر در سالمندان هستند. فشار خون بالا شایع ترین بیماری قلبی عروقی است که سالمندان با آن مواجه می شوند. یکی از مدل های ارتقای بهداشتی، الگوی توانمندسازی خانواده محور است. هدف از این مطالعه، تعیین تاثیر اجرای الگوی توانمندسازی خانواده محور (FCEM) بر میزان خودکارآمدی سالمندان با فشار خون بالا تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان لنجان در سال 1393 بود.
  مواد و روش ها این پژوهش کارآزمایی بالینی روی 62 سالمندان مبتلا به فشار خون بالا در سال 1393 انجام شد. پس از نمونه گیری خوشه ای، نمونه ها به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. برای گروه آزمون، الگوی توانمندسازی خانواده محور و برای گروه کنترل مراقبت رایج و یک جلسه آموزشی اجرا شد. ابزارهای پژوهش چک لیست اطلاعات جمعیت شناختی و پرسش نامه توانمندسازی سنجش بعد خودکارآمدی بودند. پس آزمون یک هفته بعد انجام و یک ماه ونیم بعد پیگیری شد. از آزمون های آماری تی مستقل و آنالیز واریانس و نرم افزار Spss 20 برای تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها میانگین نمره بعد خودکارآمدی، قبل از مداخله در دو گروه آزمون و کنترل همسان بود (05/0P>)، اما یک هفته بعد از مداخله و یک ماه ونیم بعد از مداخله تفاوت معناداری در گروه آزمون پیدا شد (001/0P<).
  نتیجه گیری در مطالعه حاضر اجرای الگوی توانمندسازی خانواده محور باعث ارتقای خودکارآمدی سالمندان مبتلا به فشار خون بالا شده است.
  کلیدواژگان: توانمندسازی، خانواده محور، خودکارآمدی، سالمند، فشار خون بالا
 • عبدالله معتمدی، احمد برجعلی، مریم صادقپور* صفحات 98-109
  اهداف با توجه به اینکه پیوندهای بین فردی حمایت اجتماعی می تواند سلامتی را ارتقا دهد، در شرایط پراسترس حمایت اجتماعی نقش تعدیل کننده و محافظ را در مقابل آثار زیان آور فشار دارد. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رابطه بهزیستی روان شناختی با توان مدیریت استرس و حمایت اجتماعی انجام شد.
  مواد و روش ها این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی و به شیوه مقطعی انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی سالمندان ساکن شهر تهران (60ساله و بیشتر) می شد. نمونه مورد پژوهش به روش نمونه گیری در دسترس از سالمندان مراجعه کننده به پارک های منطقه 8 استان تهران در اردیبهشت و خرداد 1395 انتخاب شد. اندازه نمونه با استفاده از فرمول کوکران 131 نفر تعیین شد. در این پژوهش از فرم کوتاه مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف (1989)، مقیاس مدیریت استرس کالزبیک (1990) و مقیاس حمایت اجتماعی فیلیپس (1977) استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده از طریق رگرسیون چندگانه انجام شد.
  یافته ها نتایج نشان می دهد حمایت اجتماعی با t=2/23 در سطح معناداری 05/0 و مدیریت استرس با t=4/79در سطح معناداری 01/0، بهزیستی روان شناختی را پیش بینی می کند.
  نتیجه گیری بر اساس یافته های این مطالعه، متغیرهای حمایت اجتماعی و مدیریت استرس می توانند متغیر بهزیستی روان شناختی در سالمندان را پیش بینی کنند. بنابراین مداخلات کمک کننده برای سالمندان به منظور کسب و نگهداری منابع موثر و مهارت های مقابله، برای ترویج بیشتر روند سالمندی موفق و به همین ترتیب استفاده از سبک های مقابله فعال توصیه می شود.
  کلیدواژگان: بهزیستی روان شناختی، سالمندان، حمایت اجتماعی، توان مدیریت استرس
 • عارف مجیدی، امید مرادی* صفحات 110-123
  اهداف این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مولفه های هوش معنوی بر میزان اضطراب مرگ در سالمندان مقیم سرای سالمندان شهر سنندج انجام شد.
  مواد و روش ها روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی افراد ساکن سرای سالمندان در شهر سنندج در نیمه اول سال 1395 تشکیل داده اند. از این جامعه آماری و از بین کسانی که در مقیاس اضطراب مرگ نمره بالایی دریافت کرده بودند، 20 نفر به شیوه در دسترس انتخاب و در دو گروه 10 نفری (گروه آزمایش و گروه کنترل) جایگزین شدند. مقیاس اضطراب مرگ کالت-لستر (1969) به عنوان پیش آزمون روی آزمودنی ها اجرا شد. سپس گروه آزمایشی مداخله مبتنی بر رویکرد آموزش، مفاهیم هوش معنوی را در هشت جلسه به مدت 90 دقیقه دریافت کردند. طی این مدت گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای را دریافت نکردند. بعد از اتمام جلسات مداخله، پس آزمون روی آزمودنی ها اجرا شد. داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس یک راهه و چندراهه و ازطریق نرم افزار spss-22 تحلیل شدند.
  یافته ها میانگین و انحراف معیار سنی گروه آزمایش 68/5±5/62 و گروه کنترل 33/4±1/63 سال بود. نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت معنا داری در مرحله پس آزمون بین گروه آزمایش (81/4±9/120) و گروه کنترل (65/8±3/131) نشان داد (01/0P≤). بنابراین مشخص شد آموزش مولفه های هوش معنوی باعث کاهش اضطراب مرگ سالمندان شده است. همچنین آموزش مولفه های هوش معنوی باعث کاهش دو بعد اضطراب (مرگ اطرافیان و دیدن اطرافیانتان درحال مرگ) در سالمندان شد (01/0P≤). اما در کاهش ابعاد اضطراب مرگ در خصوص مرگ خود و دیدن خود درحال مرگ نتایج معنا داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری بر اساس یافته های پژوهش، آموزش مولفه های هوش معنوی در کاهش اضطراب مرگ موثر است. بنابراین توصیه می شود در مراکز سالمندان به آموزش جنبه های معنوی به سالمندان توجه بیشتری مبذول شود.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، اضطراب مرگ، سالمندان
|
 • Katayoun Sargeran, Samaneh Razeghi *, Zohreh Khorshidi Pages 4-15
  Objectives To achieve better oral health care for the growing elderly population it requires education of dentists who have attitudes; knowledge and skills. With regard to the benefits of web-based training, the present study aimed to design, implement, and evaluate a short virtual course in geriatric dentistry for the senior dental students of Tehran University of Medical Sciences and compare it with traditional method.
  Methods & Materials In the present interventional study, 64 senior dental students participated. In one group (n=31) educational content presented through virtual method and in the other group (n=33) via traditional manner. A standard questionnaire was completed by both groups before and after the educational intervention. The questionnaire included questions on general knowledge and attitudes of aging and knowledge, attitude and performance about geriatric oral health. Statistical analysis was conducted with SPSS software using covariance and regression tests.
  Results No significant difference found between the mean scores of general knowledge and attitudes of aging and knowledge and attitudes about geriatric oral health of two groups. The mean scores of geriatric oral health practice in the traditional and virtual groups increased from 45.4 to 56.9 and from 52.9 to 75.4, respectively, after the intervention (PConclusion The virtual method is effective in gaining educational insights about geriatric dentistry compared with traditional method and can be used as an alternative for teaching gerodontology to dental students.
  Keywords: Geriatric dentistry, Traditional training, Virtual training
 • Alireza Behjati Ardakani, Ahmad Qassemian*, Maryam Koushki, Elham Shakour, Ahmad Mehrez Pages 16-27
  Objectives Endothelial function is an important factor in the assessment of atherosclerosis, lipid deposition in the inner walls of the arteries, high blood pressure, and heart failure. Vascular endothelial cells play an important role in regulating vascular activities by producing substances such as nitric oxide to stimulate vessels.
  Methods & Materials The current study was attempted to find out the effect of resistance training on old women’s plasma nitric oxide levels and blood pressure. Twenty-four postmenopausal women (age: 67.37±6.02, BMI=26.87±4.16, and WHR=0.92±0.4 mean±SD) were selected objectively and divided into control (n=12) and experimental (n=12) groups randomly. Experimental group performed resistance training for eight weeks, three sessions per week with 40-65% intensity. Study variables were measured and recorded before and after training program. Paired and independent sample t tests were used for data analysis. The significance level was lower than 0.05.
  Results The results revealed that resistance training had a significant effect on nitric oxide levels (P=0.01) and blood pressure (P=0.006, P=0.002) in old women.
  Conclusion A period of resistance training with present study characteristics can reduce both systolic and diastolic hypotension and increase plasma nitric oxide levels, and therefore is recommended for prevention of cardiovascular diseases, atherosclerosis, and hypertension in old women.
  Keywords: Nitric oxide, Blood pressure, Older women, Resistance exercise
 • Mehran Kahe, Roshanak Vameghi *, Mahshid Foroughan, Enayatollah Bakhshi, Vahid Bakhtyari Pages 28-37
  Objectives The present study determined the correlation of self-concept and self-efficacy with self-management among elderly in the sanatoriums in Tehran in2015.
  Methods & Materials This descriptive-analytic research, conducted in a cross-sectional study, enrolled 217 elderlies from the sanatoriums of Tehran in 2015 via a simple random sampling method. Three tools including Rogers self-concept scale, general self-efficacy scale (GSE-10), and self-management ability scale (SMAS-30) were utilized to measure the variables. After sampling and gathering the questionnaires, collected data were entered into SPSS and analyzed using the analytical tests such as Kolmogorov–Smirnov test, Pearson’s test, and regression.
  Results The mean of self-concept, self-efficacy, and self-management were 8.25±1.47, 17.68±4.00, and 59.69±11.59 , respectively. Other findings indicated significant relationships of self-concept and self-efficacy with self-management (PConclusion The elderly in the sanatoriums of Tehran had a low self-concept, self-efficacy, and self-management. Thus, it could be concluded that by improving the self-concept and self-efficacy of elderly, we might witness an increase in self-management.
  Keywords: Self-concept, Self-efficacy, Self-management, Elderly, Sanatorium
 • Esmaeil Sadri Damirchi *, Sanaz Behbuei, Arezoo Mojarrad Pages 38-49
  Objectives Currently, the life expectancy of the elderly has been rising considerably. The present study investigated the role of strop function in the prediction of anxiety and fall self-efficacy in elderly at the city of Ardabil.
  Methods & Materials The study design was correlational. The population cohort consisted of all elderly males living in the elderly homes in Ardabil in2017. Among these, a sample of 200 subjects was selected by the available sampling method. The anxiety, fall self-efficacy, and Stroop questionnaires were used for data collection. The data were analyzed by Pearson’s correlation and regression analysis.
  Results A significant relationship was observed between anxiety/fall self-efficacy and Strop function. Stroop’s performance could negatively predict anxiety as well as predict the fall self-efficacy in the elderly.
  Conclusion The performance of Stroop test in the elderly could be improved by training classes and various treatment groups that can indirectly decrease the amount of anxiety and increase the fall self-efficacy in the elderly.
  Keywords: Strop function, Anxiety, Fall self-efficacy, Elderly
 • Khodamorad Momeni, Zahra Rafiee * Pages 50-61
  Objectives Population is an ever-increasing phenomenon. During old age, the declining social relationships impact the lifestyle and life satisfaction. The present study investigated the correlation between social support/religious orientation and life satisfaction among the elderly.
  Methods & Materials The present study was descriptive and correlational. The subjects included Kermanshah elderly nursing home residents in 2016. The cohort comprised of 126 elderlies (mean 69.76 and standard deviation 9), who were chosen by convenience sampling. The instruments used in this study included the social support appraisal scale, religious orientation scale, and the satisfaction with life scale. Pearson’s correlation coefficient and regression and the Statistical Package for Social Science (SPSS) were used for data analysis.
  Results A significant correlation was established between religious orientation and life satisfaction (PConclusion Considering the need of the elderly to be supported by their relatives, the increase in social support and adherence to religious orientation could efficiently improve their life satisfaction.
  Keywords: The elderly, Religious orientation, Social support, Life satisfaction
 • Noshiravan Khezri Moghadam *, Solmaz Vahidi, Marjan Ashormahani Pages 62-73
  Objectives Reduced life expectancy and depression are the most common psychological traits in the elderly, followed by several potential reactions. Therefore, the present study examined the efficiency of cognitive-existential group therapy on reducing depression and increasing the life expectancy in the elderly.
  Methods & Materials The present study exhibited a quasi-experimental design with random assignment is pre- and post-tests. The statistical population of this study included all elderly residents of the Kerman nursing homes . The simple random sampling method was employed on two private centers in Kerman Ali and Mehrazin to randomly select 30 individuals, who were randomly divided into experimental and control groups (n=15 each). The experimental or the cognitive-existential group was subjected to ten sessions (each 90 min). The control group did not receive any intervention. The data were analyzed and represented as mean, standard deviation, and covariance.
  Results The results showed that cognitive-existential group therapy significantly affected the life expectancy and depression in elderly living in nursing homes (PConclusion The cognitive-existential group therapy with a picture of self and emphasis on training time and awareness of death in elderly increased the life expectancy, reduced the depression, and improved the mental health of the elderly.
  Keywords: Cognitive-existential treatment, Life expectancy, Depression, Frail elderly
 • Reza Mohammadi, Mehrdad Fathei *, Keyvan Hejazi Pages 74-85
  Objectives Different physical activities can play an important role in improving health and cardiovascular fitness. The aim of this study was to compare the effect of high-intensity interval aerobic training on certain cardiovascular risk factors in overweight elderly men.
  Methods & Materials In this semi-experimental study, 24 overweight elderly men were selected by convenience sampling. They were then randomly assigned into two groups based on their body mass index (BMI). The age range in the experimental group was 73.50±3.34 years (n=12) and that in control group was 71.33±3.44 years (n=12). The experimental group underwent high-intensity interval aerobic training that included 3 sessions (each of 45-60 minutes) a week for eight weeks. The control group was given no intervention. Blood samples of all the subjects were measured at baseline and at the end of the study. All tests were two-tailed, and PResults The weight, BMI, and body fat percentage were found to have significantly decreased in overweight men after high-intensity interval aerobic training (PConclusion This result suggests that eight weeks of high-intensity interval aerobic training led to decreased endothelin-1 serum and increased nitric oxide levels. This is effective in improving cardiovascular health and reducing the risk of atherosclerosis. Therefore, it is suggested that high-intensity interval aerobic training be used to prevent the adverse effects of an increased incidence of atherosclerosis.
  Keywords: High-intensity interval aerobic training, Overweight elderly men, Endothelin-1
 • Batool Hedayati * Pages 86-97
  Objectives Non-communicable diseases are important factors of mortality and morbidity in the elderly people. Among them, hypertension is the most common cardiovascular disease. The family-centered empowerment model is considered to be an important model for promoting health. Thus, the aim of this study was to evaluate the effect of the model on self-efficacy in elderly people with hypertension.
  Methods & Materials This clinical trial study was conducted on 62 elderly people with hypertension in the Lenjan health center. After sampling by randomized clustering, the subjects were assigned to experimental and control groups. The family-centered empowerment model was used in the experimental group while the control group had one educational class. The research tools were demographic check list and dimension of self-efficacy of empowerment questionnaire. Post-test was carried out 1 week after the intervention and was followed up after 1.5 months. The obtained data were analyzed by means of SPSS20 Software and Dedicational Statistical Tests, Mann-Whitney, Chi-Square, T-Test, and ANOVAS.
  Results Before the intervention, both groups were matched with respect to the means of self-efficacy dimension score (P>0.05); but 1 week and 1.5 months after the intervention, significant differences were observed in experimental group (PConclusion In this study, the family-centered empowerment model showed an effect on the self-efficacy of elderly people with hypertension.
  Keywords: Empowerment, Family-centered, Self-efficacy, Elderly, Hypertension
 • Abdollah Moatamedy, Ahmad Borjali, Maryam Sadeqpur * Pages 98-109
  Objectives Owing to the fact that interpersonal bonds of social support can improve health under stressful situations, social support can have a protective and moderating role against the harmful effects of stress. The present research aims to predict the relationship between psychological well-being and the ability to manage stress and social support.
  Methods & Materials This descriptive-analytic research is correlational and is done through the sectional method. The society includes all the elderly living in Tehran (60 years and older), and the sample was selected among the old people who appeared in parks during May and June, 2016 in district 8 in Tehran. The sample size is determined using Cochran formula (n=131 people). In this research, the short form of Rif psychological well-being scale (1989), Kalzbyk stress management scale (1990), and Philips social support scale (1977) have been applied. The data analysis was performed through multiple regressions.
  Results The results show that social support and stress management with t=2.23 and t=4.79, respectively, on level Beta=0.05 will predict psychological well-being.
  Conclusion The results showed that social support and stress management variables can predict psychological well-being variable among the elderly. Therefore, the use of active coping styles is recommended.
  Keywords: Psychological well-being, Elderly, Social support, Stress management ability
 • Aref Majidi, Omid Moradi * Pages 110-123
  Objectives This study aimed at studying the effect of teaching spiritual intelligence principles on death anxiety among senior citizens living in retirement homes of Sanandaj City.
  Methods & Materials This study was a practical and quasi-experimental research performed by pre- and post-testing the control and experimental groups. The statistical population comprised all elderly residents of retirement homes in Sanandaj City. Twenty subjects were selected by convenient sampling from among the individuals who were willing to participate in the study and who received a high score in the death anxiety scale. They were then equally divided into two groups (10 subjects per group). The fear of death scale devised by Collet- Lester (1969) was used for pre-testing the subjects. The members of the experimental group received Spiritual Intelligence-based intervention in eight 90-minute sessions. The control group received no such intervention during this period. After the intervention, all the subjects were post-tested. The collected data were analyzed by the one-way and multi-way analysis of variance (ANOVA) and the SPSS-22 software.
  Results The mean and standard deviation of the age of the experimental group was 62.5±5.68 years and control group was 63.1±4.33 years. The results of covariance analysis showed a significant difference in post-test between the experimental group (120.9±4.81) and the control group (131.3±8.65) (P≤0.01). So, the results indicate that educating the subjects about spiritual intelligence components reduced their death anxiety (P≤0.01). The intervention also reduced the death of others and dying of others dimensions in the subjects (P≤0.01), but no significant impact was observed for the death of self and dying of self dimensions.
  Conclusion According to the findings, teaching spiritual intelligence principles reduces death anxiety. Therefore, it is recommended that more attention should be paid to teaching spiritual aspects in retirement centers.
  Keywords: Spiritual intelligence, Death anxiety, Old people