فهرست مطالب

 • پیاپی 158 (اسفند 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/05
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مقاله پژوهشی
 • مجتبی سرگزی، فاطمه زال، نرگس کربلایی * صفحات 1-14
  سابقه و هدف
  کادمیوم یکی از آلاینده های زیست محیطی و صنعتی بسیار سمی است که به عنوان یک ریسک فاکتور مهم برای ایجاد دیابت شناخته شده است. نشان داده شده است که استرس اکسیداتیو به میزان زیادی با ایجاد دیابت و عوارض ناشی از آن در ارتباط می باشد. بنابراین هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی تاثیر کادمیوم بر پاسخ استرس اکسیداتیو و عملکرد ترشحی جزایر لانگرهانس پانکراس در موش های صحرایی می باشد.
  مواد و روش ها
  موش های نر نژاد Sprague-Dawley در محدوده وزنی 260-230 گرم، به دو گروه کنترل و دریافت کننده کلرید کادمیومی تقسیم شدند. پس از انجام تست تحمل گلوکز داخل صفاقی (IPGTT) در روز 30، در پایان آزمایش پس از بیهوش کردن عمیق حیوانات، پانکراس آن ها جهت ایزوله کردن جزایر لانگرهانس جدا گردید و پارامترهای استرس اکسیداتیو، محتوای انسولینی و عملکرد ترشحی جزایر مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  افزایش معنی داری در گلوکز خون و کاهش معنی داری در وزن بدن، انسولین خون، محتوا و ترشح انسولین جزایر پانکراس در پاسخ به غلظت های مختلف گلوکز در گروه دریافت کننده کادمیوم نسبت به گروه کنترل مشاهده گردید (05/0p<). یافته های مربوط به پارامترهای استرس اکسیداتیو نشان داد که کادمیوم منجر به افزایش معنی داری در سطح بافتی MDA و کاهش معنی داری در GSH و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در بافت پانکراس شد (05/0p<).
  استنتاج: این داده ها نشان داد که کادمیوم منجر به افزایش استرس اکسیداتیو در بافت پانکراس گردیده است که می تواند یکی از عوامل موثر در کاهش سنتز و ترشح انسولین در سلول های بتای پانکراس باشد.
  کلیدواژگان: کادمیوم، ترشح انسولین، استرس اکسیداتیو، جزایر لانگرهانس، موش صحرایی
 • سعید یعقوبی بکلر، مائده حمزه، فرشته طالب پور * صفحات 15-26
  سابقه و هدف
  دیازینون (DZN)، به عنوان یک سم ارگانو فسفره، در کشاورزی استفاده می شود و اثرات مخربی بر روی قلب دارد. زنجبیل، به عنوان یک گیاه دارویی دارای خواص آنتی اکسیدانی است. این مطالعه به منظور بررسی اثر زنجبیل در برابر سمیت قلبی ناشی از دیازینون در مدل رت، انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، 32 رت ماده از نژاد ویستار به صورت تصادفی به چهار گروه، کنترل، زنجبیل (100 میلی گرم/کیلو گرم/روز- گاواژ )، دیازینون (10 میلی گرم/کیلو گرم/روز- داخل صفاقی )، زنجبیل + دیازینون تقسیم شدند. زنجبیل یک ساعت قبل از درمان با دیازینون تجویز گردید و همه داروها به مدت 30 روز دریافت شدند. یک روز بعد از دریافت آخرین دارو، پارامترهای استرس اکسیداتیو (MDA و GSH )، تست های بیوشیمیایی سرمی و هیستوپاتولوژیکی قلب، ارزیابی شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه، دیازینون به طور معنی داری استرس اکسیداتیو را افزایش داده است ( افزایش MDA و کاهش GSH ). تغییرات هیستوپاتولوژیکی القاء شده در بافت قلب با افزایش معنی دار مارکرهای آسیب قلبی (CPK و LDH ) در سرم همراه بود. زنجبیل به طور قابل ملاحظه ای استرس اکسیداتیو، CPK و LDH را کاهش داده، و تغییرات هیستوپاتولوژیکی را بهبود بخشید و داده ها با تست های one -way ANOVA و Tukey ارزیابی شدند.
  استنتاج: زنجبیل با فعالیت آنتی اکسیدانی، با کاهش استرس اکسیداتیو نقش موثری در آسیب های قلبی ناشی از DZN دارد.
  کلیدواژگان: حشره کش ارگانو فسفره، دیازینون، زنجبیل، سمیت قلبی، استرس اکسیداتیو
 • رضیه شهنازی، فریبرز مهرداد فر، محمد علی ابراهیم زاده * صفحات 27-44
  سابقه و هدف
  جنس گیاه Allium (Liliaceae) دارای بیش از 600 گونه است. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر روش استخراج بر محتوای تام فنلی، فلاونوئیدی، فعالیت آنتی اکسیدانی و آنتی هیپوکسی A.ampeloprasum طراحی شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی اندام هوایی با سه روش خیساندن، سوکسله و التراسونیک عصاره گیری شد. محتوای تام فنلی و فلاونوئیدی نیز اندازه گیری گردید. فعالیت آنتی اکسیدانی با چهار روش مختلف ارزیابی شد و سپس فعالیت آنتی هیپوکسی موثر ترین عصاره در سه مدل هیپوکسی خونی، جریان خونی و خفگی در موش سوری بررسی گردید.
  یافته ها
  عصاره التراسونیک بالاترین مقدار پلی فنولی GAE 3/3 ± 1/89 و عصاره ی سوکسله بالاترین مقدار فلاونوئید QE 7/1 ± 9/36 را دارا بودند. در به دام اندازی رادیکال DPPH، بهترین اثر مربوط به خیساندن بوده است ( با IC50 برابر 7/12 ± 6/622). نتایج حاصل از تاثیر روش استخراج بر میزان قدرت احیا کنندگی نشان داد که اختلاف بین عصاره ها از نظر آماری معنی دار نبود (05/0 > p). عصاره ها فعالیت خوبی در تست به دام اندازی رادیکال آزاد نیتریک اکساید و شلاته کنندگی آهن از خود نشان ندادند. در هیپوکسی خونی و خفگی عصاره با دوز 250 mg/kg نسبت به گروه کنترل فعالیت قابل توجه ای از خود نشان داده است و زمان مرگ را به تاخیر انداخت. در هایپوکسی وابسته به جریان خون زمان زنده ماندن بین گروه های دریافت کننده 500 mg/kg و گروه کنترل، اختلاف معنی دار بوده است (05/0

  استنتاج: مطابق با نتایج این مطالعه استفاده از روش استخراج تاثیر زیادی بر فعالیت آنتی اکسیدانی و محتوای تام فنلی و فلاونوئیدی دارد. در مورد این گیاه، روش خیساندن بهتر از بقیه موارد تعیین شد. این گیاه اثرات خوب آنتی اکسیدانی وآنتی هیپوکسی از خود نشان داد.

  کلیدواژگان: خیساندن، سوکسله، آنتی اکسیدان، فنل، فلاونوئید، آنتی هیپوکسی
 • بابک عموییان، حدیث احسانی، علی اکبر مقدم نیا، فرهاد دباغ ستاری، هدیه احسانی * صفحات 45-55
  سابقه و هدف
  رویکرد مهم در درمان های پریودنتال کنترل التهاب است اما جرم گیری و تسطیح سطح ریشه همیشه به اندازه کافی موثر نیست. Curcumin دارای خاصیت ضد التهابی است و می تواند واکنش های التهابی را تعدیل کند و اثربخشی و ایمنی قابل قبولی از آن دیده شده است. مطالعه ی حاضر با هدف ارزیابی پتانسیل درمانی Curcumin BCM-95® در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن به اجرا در آمده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی دو سویه کور بود. پارامترهای بالینی Loe and Silness (GI) Gingival Index، (GSBI) Gingival Sulcus Bleeding Index ، Probing Pocket Depth(PPD) و Clinical attachment level (CAL)در شروع مطالعه و هفته 6 و 4 ماه بعد ثبت شد. در گروه مورد، بیمارانی که مبتلا به پریودنتیت مزمن متوسط بودند و از نظر سیستمیک سالم و دارای حداقل یک پاکت پریودنتال با عمق پروب 4-6 میلی متر در هر کوادرانت و خونریزی حین پروبینگ بودند انتخاب شدند و بعد از انجام جرم گیری و تسطیح سطح ریشه، به مدت 4 هفته روزانه دو عدد curcumin به صورت کپسول خوراکی مصرف کردند. به بیماران گروه کنترل، دارونما داده شد. پس از جمع آوری داده ها، با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ورژن 24 تحلیل شد.
  یافته ها
  در پارامترهای GI، PPD CAL، و GSBI بر طبق تست Repeated measures ،اثر زمان معنی دار بود و بین میانگین های اندازه گیری PPDدر سه وضعیت قبل از مصرف دارو، جلسه پیگیری اول و پیگیری دوم اختلاف آماری معنی داری وجود داشت (P<05/0) اما در شاخص،GI GSBI و CAL اثر گروه معنی دار نبود.به بیان دیگر ما شاهد کاهش این پارامترها در هر دو گروه بودیم اما این کاهش بین دو گروه معنی دار نبود.
  استنتاج: اثر Biocurcumax TM Curcumin (BCM-95) در درمان پریودنتیت مزمن متوسط در پارامتر PPD در بین دو گروه معنی دار بود به طوری که موجب کاهش بیش تر عمق پاکت در گروه مصرف کننده دارو شد.
  کلیدواژگان: کورکومین، پریودنتیت، سایتوکاین
 • سمیه زارع، معصومه باقری نسامی*، هدایت جعفری، جمشید یزدانی چراتی، ولی الله حبیبی صفحات 56-66
  سابقه و هدف
  گلودرد و خشونت صدا بعد از جراحی از عوارض شایعی است که به دنبال لوله گذاری داخل تراشه و التهاب حلق، حنجره و تراشه رخ می دهد. لذا هدف از این مطالعه تعیین تاثیر بخور اکالیپتوس بر گلودرد و خشونت صدا بعد از خارج سازی لوله تراشه بیماران تحت عمل جراحی بای پس شریان کرونر بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی تعداد 100 بیمار تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر با روش نمونه گیری در دسترس به دو گروه ( شاهد و آزمون )تخصیص تصادفی شدند. قبل از شروع مداخله و بعد از خارج سازی لوله تراشه با ابزارهای جمعیت شناختی و طبی و ابزار بررسی شدت گلو درد و خشونت صدا در گروه های شاهد و آزمون داده ها ثبت گردید. بیماران گروه آزمون در زمان های 1 و 12 ساعت بعد از خارج سازی لوله تراشه تحت بخور اکالیپتوس حدود ده دقیقه قرار گرفتند. در زمان های بلافاصله، 1، 6 ،12 و 24 ساعت پس از خارج سازی لوله تراشه شدت گلودرد و خشونت صدا در دو گروه شاهد و آزمون ثبت شد.
  یافته ها
  شدت خشونت صدا بعد از خارج سازی لوله تراشه در گروه مداخله در زمان های بلافاصله تا 24 ساعت بعد از خروج لوله تراشه اختلاف معناداری نداشت. ولی شدت گلودرد در زمان 6 و 12 ساعت بعد از خارج سازی لوله تراشه به صورت معنادار کاهش یافت (02/0= p و02/0= p )
  استنتاج: در این مطالعه بخور اکالیپتوس نتوانست به صورت معناداری شدت خشونت صدا بیماران را کاهش دهد ولی گلودرد کاهش یافت.
  کلیدواژگان: اکالیپتوس، خشونت صدا، گلودرد، جراحی بای پس عروق کرونر، اینتوباسیون
 • فرزانه رباط جزی، نغمه ضیایی، محمد تقی صالحی عمران، ایرج جعفری پور، محمدرضا خصوصی نیاکی، سوسن موعودی *، علی بیژنی صفحات 67-77
  سابقه و هدف
  شیوع افسردگی در بیماران مبتلا به سندرم حاد عروق کرونر (ACS) 40-10 درصد گزارش شده است. افسردگی متعاقب ACS با افزایش مرگ و میر و ناتوانی بیماران همراه است و این امر ضرورت پرداختن به این موضوع را مطرح می کند.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی که در سال 95- 1394 در دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام گرفت، 47 نفر از بالغین بستری شده با تشخیص ACS به روش تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. 24 نفر در گروه مداخله روزانه 20 میلی گرم سیتالوپرام دریافت کردند و 23 نفر گروه کنترل به مدت 8 هفته بدون دریافت سیتالوپرام پیگیری شدند. در هفته های صفر و 3 و 8، آزمون HADS و در هفته صفر و 8 وضعیت کیفیت زندگی بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت. هفت بیمار به علت عدم مراجعه از مطالعه خارج شدند.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ( نسخه 18) و آزمون های آماری K2 ، T-test و Repeated measure ANOVA انجام گرفت.
  یافته ها
  از 40 بیمار مورد بررسی، 14 نفر (35 درصد) مذکر و 26 نفر (65 درصد) مونث بودند. میانگین سنی در گروه مداخله 8/8 ±1/63 و در گروه کنترل 9/7±4/68 سال بود. در پیگیری پس از مداخله، در گروه مداخله میزان افسردگی و اضطراب به طور معناداری کاهش یافت؛ کیفیت زندگی بیماران نیز در هفته 8 بهبود یافت (001/0 >p). این تغییرات در حیطه های سلامت عمومی، کارکرد اجتماعی، بهزیستی هیجانی و انرژی / خستگی اختلاف معنی داری در دو گروه یافته است (05/0 >p). بین کاهش افسردگی و اضطراب و بهبود کیفیت زندگی ارتباط معنی داری دیده شد (001/0 >p).
  استنتاج: درمان با سیتالوپرام در بهبود افسردگی و کیفیت زندگی بیماران ACS کمک کننده است.
  کلیدواژگان: سندرم حاد عروق کرونر، افسردگی، کیفیت زندگی، سیتالوپرام
 • زهرا مردانشاهی*، یعقوب سخایی، محمد خادملو، قاسم جان بابایی ملا، سید قادر عقیلی، مریم طیبی صفحات 78-86
  سابقه و هدف
  سرطان پستان دومین علت رایج مرگ ناشی از سرطان است که شایع ترین کانسر متاستاز دهنده به کبد می باشد.رادیوفرکوئنسی (RFA) روشی جدید برای متاستازهای کبدی است. لذا هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر RFA بر تومورهای متاستاتیک پستان به کبد بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده، تعداد 52 بیمار مبتلا به متاستاز کبد با منشاء پستان که تعداد متاستاز کم تر از 5 عدد و اندازه آن کم تر از 5 سانتی متر داشتند وارد مطالعه شدند و در دو گروه مورد (درمان با کموتراپی همراه با RFA) و گروه شاهد(فقط شیمی درمانی) قرار گرفتند. بیماران از لحاظ وضعیت تومور کبدی باقی مانده، تغییر اندازه و عوارض درمان مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با نرم افزار SPSS 20 آنالیز آماری شدند.
  یافته ها
  بیش ترین فراوانی سایز توده مربوط به توده های 2تا4 سانتی متری با تعداد 33 توده و پس از آن 23 توده با سایز 4تا5 سانتی متر بود. 35 بیمار (3/67درصد) یک تومور قبلی داشتند. در 5/11درصدموارد بروز تومور جدید اتفاق افتاد و 4/65درصد افراد یک توده بعد از درمان داشتند.توده های کبدی در 9/76درصد بیماران تحت درمان با RFA کنترل شدند که به طور معناداری بیش تر از گروه شاهد بود ( 0001/0p< ).
  استنتاج: مطالعه حاضر نشان داده است که روش RFA یک روش کارآمد و بی خطر در درمان متاستازهای کبدی از کارسینومای پستان می باشد و اثر سینرژیکی به سزایی در بهبود بیماران دریافت کننده رژیم شیمی درمانی خوراکی داشته است.
  کلیدواژگان: رادیوفرکوئنسی، سرطان پستان، متاستاز، تومور کبد
 • محمدعلی برزگر دامادی *، بهرام میرزاییان، عذرا اخی، سید حمزه حسینی، محسن جدیدی صفحات 87-100
  سابقه و هدف
  درمان شناختی- رفتاری گروهی در سال های اخیر حمایت های تجربی خوبی در زمینه اختلال های هیجانی کسب نموده و تلاش های خوبی نیز در حیطه بیماری های مزمن از جمله بیماری دیابت انجام شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر درمان شناختی- رفتاری گروهی بر HbA1C، خودکارآمدی، افسردگی، ادراک بیماری و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع II بوده است.
  مواد و روش ها
  در مطالعه کارآزمایی بالینی حاضر از 43 بیمار واجد شرایط، 30 نفر از طریق قرعه کشی انتخاب و به صورت تصادفی به 2 گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. از همگی افراد آزمایش HbA1C به عمل آمد و بیماران پرسش نامه های افسردگی بک BDI، خودکارآمدی افراد دیابتی( DMSES)، ادراک بیماری IPQ، کیفیت زندگی دیابتی 39 D- را تکمیل نمودند. گروه مداخله، 10 جلسه 5/1 ساعته، 2 بار در هفته به صورت آموزش شناختی- رفتاری با رویکرد بک دریافت نمود. بلافاصله پس از خاتمه مداخله و یک ماه بعد در مرحله پیگیری مجددا پرسشنامه ها توسط بیماران تکمیل شد و آزمایش HbA1C به عمل آمد.
  یافته ها
  میانگین سنی شرکت کنندگان 21/7±5/43 سال بود. در ابتدای مطالعه دو گروه از لحاظ میانگین متغیرهای وابسته تحت بررسی همگن بوده اند. آموزش گروهی شناختی- رفتاری در کاهش افسردگی(049/0 =P) و بالا بردن ادراک بیماری ( 005/0= P) موثر بود. تفاوت معناداری در مورد متغیرهای HbA1C ، خودکارآمدی و کیفیت زندگی پیدا نشد.
  استنتاج: مداخله گروهی شناختی- رفتاری با پروتکل به کار گرفته شده در این مطالعه برای کاهش افسردگی و بالا بردن ادراک بیماری در جمعیت مبتلا به دیابت اثربخش بود و می توان از این روش در کنار درمان های دارویی برای بیماران مبتلا به دیابت نوع II بهره برد.
  کلیدواژگان: درمان شناختی- رفتاری گروهی، دیابت نوع II، افسردگی، خودکارآمدی، ادراک بیماری، کیفیت زندگی
 • سارا صدر، سعید دشتی درگاهلو، فاطمه نیک صولت، عارف حسینیان، مریم مبینی *، مریم کریمی صفحات 101-111
  سابقه و هدف
  نگرانی های در خصوص همراهی آرتریت روماتویید و سندرم متابولیک وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی سندرم متابولیک در بیماران مرد مبتلا به آرتریت روماتویید می باشد.
  مواد و روش ها
  پنجاه مرد مبتلا به آرتریت روماتویید از نظر ویژگی های دموگرافیک و بالینی شامل نمره فعالیت بالینی 28 DAS ، نمره سلامت عمومی HAQ ، معیار چشمی درد VAS و آزمایشات مورد ارزیابی و از نظر سندرم متابولیک با 50 مرد با سن مشابه مورد مقایسه قرار گرفتند. سندرم متابولیک بر اساس معیارهای برنامه آموزش ملی کلسترول NCEP/ATP III و فدراسیون بین المللی دیابت IDF تشخیص داده شد. فراوانی سندرم متابولیک در آرتریت روماتویید و گروه کنترل مقایسه شد. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار SPSS 19 انجام و نتایج با05/0 P<معنی دار تعریف شد.
  نتایج
  میانگین سنی در گروه بیماران 2/10 ± 04/49 و در گروه کنترل 4/9 ± 12/46 بود (139/0 =P). فراوانی سندرم متابولیک بر اساس معیار NCEP و IDF به ترتیب (24%) 12 و (36%) 18 در گروه آرتریت روماتویید و (32%)16 و (36%) 18 نفر در گروه کنترل بود که از نظر آماری معنی دار نبود. هیپرگلیسمی، هیپرکلسترولمی و بالا بودن لیپوپروتئین با دانسیته پایین در گروه کنترل فراوان تر بود(P<0.05).
  نتیجه گیری
  بر اساس مطالعه حاضر،فراوانی سندرم متابولیک در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید مشابه گروه کنترل می باشد ولی این میزان زیاد است. اجزا سندرم متابولیک به صورت روتین باید جهت کاهش ایجاد سندرم متابولیک و عوارض آن پایش شوند.
  کلیدواژگان: سندرم متابولیک، آرتریت روماتویید، التهاب
 • منیژه علوی، زهرا جرجران جرجران شوشتری، مهدی نوروزی، فرحناز محمدی شاهبلاغی * صفحات 112-122
  سابقه و هدف
  امروزه با توجه به روند سالمند شدن جامعه، حفظ سلامت روان سالمندان یکی از امور مهم و اساسی می باشد. هدف مطالعه حاضر، تعیین وضعیت سلامت روان و بررسی عوامل مرتبط در سالمندان شهر تهران بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی طی سال های 94-93 بر روی 400 نفر از سالمندان شهر تهران به روش نمونه گیری چند مرحله ای و با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی و پرسشنامه سبک زندگی انجام گرفت. برای تجزیه تحلیل داده ها از آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه، T مستقل، ضریب همبستگی و مدل رگرسیونی خطی چندگانه استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین سنی افراد شرکت کننده در مطالعه حاضر 63/7± 7/67 سال بود. میانگین نمره کل سلامت روان آن ها 37/11± 82/21 بود. بر اساس نتایج مدل رگرسیونی متغیرهای جنس، سن، تحصیلات، شغل، رضایت از زندگی، محدودیت جسمی-حرکتی و استفاده از وسایل کمکی بازتوانی به طور معناداری به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده سلامت روان سالمندان مورد مطالعه در مدل باقی ماندند (05/0˂P).
  استنتاج: کلید اصلی سلامت روان سالمندان، سلامت جسمی آنان است. ناتوانی جسمی- حرکتی یکی از پیش بینی کننده های مهم سلامت روان سالمندان است و توجه به وضعیت شغلی، فعالیت فیزیکی و سلامت جسمانی می تواند در بهبود مداخلات پیشگیرانه و برنامه ریزی جهت ارتقای سلامت روان سالمندان کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: سلامت روان، سالمندان، تهران
 • عبدالمجید فتی، الهام مقدس، عبدالرحیم رضایی، آتیه ابدالی، لیدا جراحی، سیدعلی اکبر شمسیان * صفحات 123-131
  سابقه و هدف
  لیشمانیوز پوستی در مناطق مختلفی از جهان به خصوص ایران اندمیک است. از مناطق مختلف استان خراسان کانون های لیشمانیازیس زئونوتیک و انتروپونتیک با شیوع متفاوت گزارش شده است.. تا کنون هیچ مطالعه ای در شهرستان فریمان روی گونه های این انگل انجام نشده است، این مطالعه با هدف بررسی ژنوتایپنگ انگل در این منطقه انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی روی 50 فرد مشکوک به لیشمانیوز پوستی در شهرستان فریمان طی سال های 1394 تا 1395 صورت گرفت. بعد از رنگ آمیزی و مشاهده میکروسکوپی سطح تمامی لام ها جهت استخراج DNA تراشیده شد و به روش (PCR) Polymerase chain reaction تعیین گونه انجام گرفت.
  یافته ها
  از 50 فرد مشکوک به بیماری لیشمانیوز، 40 نفر(80درصد) به صورت مشاهدات میکروسکوپی و 42 نفر (84درصد) به روش مولکولی آلوده به انگل لیشمانیا تشخیص داده شدند که 13 مورد (31درصد) به لیشمانیا تروپیکا و 29 مورد (69درصد) به لیشمانیا ماژور مبتلا بودند. دو لام منفی از نظر میکروسکوپی با روش PCR مثبت نشان داده شدند. بیش ترین سن افراد مبتلا بین 11تا20 سال با فراوانی 6/28 درصد بود و بیش ترین محل زخم های لیشمانیایی در دست (1/38درصد) و به شکل اولسراتیو (58 درصد) قرار داشت. از 13 بیمار لیشمانیا تروپیکا 75 درصد و 25 درصد به ترتیب در شهر و روستا زندگی می کردند. هم چنین از 29 بیمار مبتلا به لیشمانیا ماژور 2/17 و 8/82 درصد به ترتیب در شهر و روستا بودند (004/0 p= ).
  استنتاج: شهرستان فریمان به عنوان یک کانون لیشمانیازیس زئونوتیک با گونه غالب لیشمانیا ماژور می باشد. مطالعه بیش تر روی ناقلین و مخازن بیماری جهت کنترل و و یافتن راه هایی جهت کاهش تعداد مبتلایان ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: خراسان، لیشمانیا ماژور، لیشمانیا تروپیکا، PCR، فریمان
 • مریم زمان زاده، سمانه عسگری، محمود موسی زاده، داریوش مسلمی، ملوک ترابی * صفحات 132-142
  سابقه و هدف
  سرطان های ناحیه سر و گردن از سرطان های شایع در جهان هستند که تعداد مبتلایان به آن در حال افزایش است. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی بابلسر بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 65 نفر از بیماران مبتلا به سرطان های سر و گردن مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی بابلسر با استفاده از پرسشنامه UW-QOL4 انجام شد و کیفیت زندگی بیماران در سه مرحله قبل، حین و بعد درمان بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 صورت گرفت.
  یافته ها
  جمعیت حاضر در این مطالعه شامل 49 نفر مرد(4/75 درصد) با میانگین 44/12 ± 44/62 سال و 16نفر زن(6/24 درصد) با میانگین 27/12 ± 31/59 سال بودند. دامنه سنی افراد مورد مطالعه 30 تا 91 سال بوده و بیش ترین نواحی درگیر حنجره (70 درصد) و سپس زبان (5/21 درصد) بود. میانگین و انحراف معیار نمره کیفیت بیماران در قبل، حین و بعد از درمان به ترتیب برابر9/0 ± 7/17، 3/3 ± 1/9 و 6/2 ± 2/15 بوده است. نتایج آزمون آنالیز واریانس تکرار شونده، این تغییرات را از نظر آماری معنی دار نشان داد001/0 P <)
  استنتاج: کیفیت زندگی بیماران در حین درمان در مقایسه با قبل از درمان کاهش محسوس و بعد از درمان، روند افزایشی داشت. پیشنهاد می شود در کنار روند درمان بیماران سرطانی، کیفیت زندگی آن ها نیز ارزیابی شده و از نتایج آن برای بهبود شرایط و تدارک برنامه های بازتوانی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، سرطان سر و گردن، سرطان دهان، پرسشنامه UW، QOL4
 • ناهید مروی، ناهید گلمکانی*، حبیب الله اسماعیلی، حسین شاره صفحات 143-153
  سابقه و هدف
  هنگامی که زوجین متوجه ناباروری خود می شوند، ممکن است تصویر ذهنی آن ها از خود خراب شده و در فعالیت های جنسی دچار آسیب گردند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش جنسی بر خودانگاره تناسلی زنان نابارور انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی بود. نمونه گیری به صورت آسان و تخصیص تصادفی بر اساس روزهای زوج و فرد، بر روی 108 زن نابارور در مرکز ناباروری میلاد مشهد در سال 1395 انجام شد. 54 زن با تخصیص تصادفی در گروه های 8-5 نفره در گروه مداخله و 54 زن در گروه کنترل قرار گرفتند. در گروه مداخله، 3 جلسه آموزشی 90 دقیقه ای به فاصله یک هفته برگزار گردید. پس از یک ماه، پس آزمون از هر دو گروه گرفته شد. داده ها با پرسشنامه ی مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه استرس، اضطراب و افسردگی (DASS21) و پرسشنامه ی خودانگاره تناسلی جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 و آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، من ویتنی، ویلکاکسون، آنالیزکوواریانس،کای اسکوئر و فیشر استفاده شد وp کم تر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  قبل از مداخله، بین نمره خودانگاره تناسلی در گروه مداخله و گروه کنترل در سطح 5 درصد تفاوت آماری معنی داری نبود (715/0=p). اما یک ماه بعد از آموزش جنسی، نمره خودانگاره تناسلی بین دو گروه مداخله و کنترل دارای تفاوت آماری معناداری بود (001/0=p).
  استنتاج: باتوجه به تاثیر مطلوب آموزش جنسی بر خودانگاره تناسلی زنان نابارور، به نظر می رسد کاربرد رویکردهایی در راستای آموزش جنسی به منظور ارتقاء خودانگاره تناسلی در مراکز ناباروری ضرورت داشته باشد.
  کلیدواژگان: آموزش جنسی، خودانگاره تناسلی، زنان نابارور
 • مریم حاجی زاده ولوکلایی، صغری خانی*، انسیه فولادی، سپیده پیوندی، فاطمه حبیبی، زهرا رحمانی صفحات 154-165
  سابقه و هدف
  ناباروری یکی از بیماری های شایع زنان است که با مشکلاتی در حوزه جسمی، روانی و اجتماعی همراه می باشد.یکی از مشکلاتی که زنان نابارور را درگیر کرده است مسئله سلامت جنسی و باروری است. با وجود مطالعات گسترده در مورد رضایت و عملکرد جنسی زوجین نابارور، مطالعه ای وجود ندارد که به وضعیت سلامت جنسی و باروری بپردازد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت سلامت جنسی و باروری و عوامل مرتبط با آن در زنان نابارور انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی - تحلیلی در طی سال های 1395 تا 1396 ، 400 زن مراجعه کننده به دو مرکز ناباروری شهر ساری به روش در دسترس وارد مطالعه شدند. معیارهای ورود شامل ناباروری (اولیه و ثانویه) با هر علت، سن بالای 18 سال بوده است. وضعیت سلامت جنسی و باروری توسط پرسشنامه نیاز سنجی سلامت جنسی و باروری سنجش شد. نمره استرس آن ها در فرآیند درمان ناباروری توسط مشارکت کنندگان ثبت شد (صفر تا 5). آمار توصیفی گزارش شد و جهت تعیین عوامل مرتبط با پیامد از آزمون لجستیک استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 250 نفر (5/62درصد) افراد از نظر سلامت جنسی و باروری وضعیت نامطلوبی داشتند. در آنالیز رگرسیون چندمتغیره، تصمیم گیری نامناسب در مراقبت بهداشتی از خود AOR = 75/1 95%CI (06/1 -9/2)سطح بالای استرس AOR= 39/1 95% CI (14/1-7/1) ، سن بالای ازدواج AOR = 94/0، 95% CI (9/0-99/0) و ناباروری ثانویه AOR= 5/4، 95% CI (6/2 -9/7 ) با سلامت جنسی و باروری رابطه داشتند.
  استنتاج: در این مطالعه از بین متغیرهای مرتبط، عواملی مانند فرد تصمیم گیرنده در امور مراقبت بهداشتی، سطح استرس و سن ازدواج به عنوان متغیرهای قابل تغییر مطرح شده اند که می توان با کنترل مناسب و برنامه ریزی های پیشگیرانه آن ها، وضعیت سلامت جنسی و باروری زنان نابارور بهبود گردد.
  کلیدواژگان: سلامت جنسی، سلامت باروری، زنان، ناباروری، عامل خطر
 • فاطمه بابایی، محمدحسن احرامپوش، محمد تقی قانعیان، حسین فلاح زاده، پروانه طالبی، علی اصغر ابراهیمی * صفحات 166-178
  سابقه و هدف
  امروزه با توجه به کاهش منابع آب در دسترس، جداسازی آب خاکستری از فاضلاب خانگی و استفاده مجدد از آن در اکثر نقاط دنیا مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه کاربرد فیلتراسیون چند لایه در حذف نوترینت ها از آب خاکستری می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تجربی در مقیاس آزمایشگاهی است که در بار گذاری های آلی (gCOD/l.d) 2/19 - 2/3 در طول مدت 157 روز مورد بهره برداری قرارگرفت. در این مطالعه از آب خاکستری دست ساز، به عنوان ورودی به فیلتر شنی چند لایه استفاده گردید. فیلتر شنی چند لایه حاوی شن، سیلیس و گرانول کربن فعال بود. هم چنین به منظور بررسی تشکیل بیوفیلم در سطح مدیا از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی بهره گرفته شد.
  یافته ها
  بهترین راندمان حذف BOD5، COD نیتروژن کل کجلدال و فسفر کل به ترتیب 5/99، 84/99، 87/98 و 98، درصد بوده است. و در بار گذاری آلی 2/19، 8/12، (gCOD/l.d 6/4 - 2/3 ) و بار گذاری سطحی 76/5، 88/2، (m/hr 77/5 – 88/2 ) به دست آمد. بررسی تاثیر میزان بار گذاری نشان داد که با افزایش OLR کارایی سیستم به منظور حذف BOD5 و COD افزایش یافته است. اما در زمینه TKN و TP با افزایش بار گذاری، راندمان کاهش یافت. هم چنین تصاویر SEM نشان می دهد که بیوفیلم به خوبی در سطح مدیا رشد نموده است که می تواند در حذف آلاینده ها از آب خاکستری، موثر باشد.
  استنتاج: می توان نتیجه گرفت که استفاده از فیلتراسیون چند لایه در حذف نوترینت ها از آب خاکستری در بار گذاری های مختلف می تواند گزینه مناسبی باشد.
  کلیدواژگان: نوترینت ها، بار گذاری آلی، آب خاکستری، فیلتراسیون چند لایه
 • مهتاب مومنی، مهدی فرزاد کیا *، علی اسرافیلی، مجید کرمانی صفحات 179-192
  سابقه و هدف
  روش های زیادی برای بر طرف کردن آلودگی های نفتی از محیط های آلوده وجود دارد. زیست پالایی را می توان به عنوان یکی از بهترین و عملی ترین روش های رفع آلودگی های نفتی بیان کرد. این مطالعه با هدف تعیین کارایی زیست پالایی خاک های آلوده به گازوئیل به روش تحریک پذیری زیستی در بیوراکتورهای حاوی ورمی کمپوست و لجن فعال، انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی تجربی، نمونه خاک مورد آزمایش، از منطقه ای عاری از هر گونه آلودگی نفتی جمع آوری گردید، و 5 راکتور حاوی یک کیلو گرم خاک، با گازوئیل در غلظت 1 درصد وزنی آلوده شد. 2 راکتور با ورمی کمپوست، در دو غلظت 15 و 20 درصد وزنی و 2 راکتور با لجن فعال، در دو غلظت 5 و 10 درصد وزنی مخلوط گردید و یک راکتور شاهد جهت کنترل فرایند تهیه شد. pH راکتورهای راه اندازی شده در محدوده 5/7 تا 8 و میزانC:N:P برابر با 100:5:1 تنظیم گردید. میزان TPH طی 3 ماه با 2 مرتبه تکرار در هفت زمان ماند اندازه گیری شد و ارزیابی میزان حذف هیدروکربن های نفتی کل(TPHs )، توسط دستگاه GC-FID صورت گرفت.
  یافته ها
  بیشترین راندمان حذف TPH، در بیوراکتور حاوی ورمی کمپوست با غلظت 20 درصد وزنی، با میانگین 63/40 درصد مشاهده شد. در این راکتور بالاترین درصد حذف به هیدروکربن های سبک تر با میزان 49/50 درصد اختصاص داشته است و در راکتورهای حاوی لجن فعال میانگین درصد حذف TPH، 32 درصد به راکتور حاوی لجن با غلظت 10 درصد وزنی اختصاص داشت. در این راکتور نیز بیش ترین درصد حذف به هیدروکربن های سبک تر با میزان 86/44 درصد مربوط بوده است.
  استنتاج: با توجه به نتایج این مطالعه جهت زیست پالایی خاک های آلوده به گازوئیل می توان از ورمی کمپوست و لجن فعال استفاده نمود. در این مطالعه عملکرد ورمی کمپوست از جایگاه مناسب تری برخوردار است و با افزایش میزان غلظت اصلاح کننده های زیستی میزان حذف افزایش خواهد داشت.
  کلیدواژگان: زیست-پالایی، خاک آلوده، هیدروکربن های نفتی، ورمی کمپوست، لجن فاضلاب
 • گزارش کوتاه
 • فردین کوهی، اسماعیل صفوی *، محمدرضا نصیر زاده صفحات 193-199
  سابقه و هدف
  دیابت موجب سوء فعالیت سیستم تولیدمثلی از جمله اختلال در اسپرماتوژنز، کاهش تعداد اسپرم، تستوسترون سرم، حجم مایع سمینال و از بین رفتن میل جنسی می شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر عصاره الکلی افوربیا سیپاریسیاس بر تغییرات بافت پروستات و سمینال وزیکول موش صحرایی دیابتی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، تعداد 30 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در 3 گروه 10 تایی مطالعه شدند. گروه ها شامل کنترل، دیابتی شده و تیمار بودند. گروه تیمار پس از ایجاد دیابت با داروی، عصاره الکلی گیاه فرفیون را با دوز mg/kg 500 به مدت 28 روز از طریق گاواژ دریافت کردند. در پایان دوره تجویز عصاره، از گروه های مختلف نمونه بافت پروستات و سمینال وزیکول اخذ شد و برای مطالعه بافت شناسی زیر میکروسکوپ نوری آماده گردید.
  یافته ها
  یافته های مورفولوژی بیانگر افزایش میزان ترشحات، افزایش قطر واحدهای ترشحی و نیز کاهش بافت همبند بینابینی در غدد پروستات و غدد وزیکولی در گروه تیمار در مقایسه با گروه دیابتی بود. نتایج هیستومورفومتری نیز نشانگر افزایش معنی دار ارتفاع اپیتلیوم و قطر توبول های پروستات و افزایش ضخامت لایه عضلانی و ارتفاع اپیتلیوم غدد وزیکولی در گروه تیمار نسبت به گروه دیابتی بود (05/0 P<). هم چنین مشخص گردید نسبت وزن غدد مورد مطالعه به وزن بدن در گروه تیمار در مقایسه با گروه دیابتی افزایش معنی داری داشت (05/0 P<).
  استنتاج: این مطالعه نشان داد که تجویز عصاره الکلی افوربیا سیپاریسیاس از تغییرات بافتی غده پروستات و غدد وزیکولی ناشی از دیابت در موش صحرایی جلوگیری می کند
  کلیدواژگان: افوربیا سیپاریسیاس، دیابت، پروستات، سمینال وزیکول، موش صحرایی
 • گزارش موردی
 • پژمان هادی نژاد، سید حمزه حسینی * صفحات 200-204
  گاباپنتین ابتدا به عنوان یک داروی ضد تشنج مورد تائید FDA قرار گرفت و پس از آن نیز آثار مفید آن در زمینه کاهش درد به ویژه دردهای نوروپاتیک و نورالژی پست هرپتیک و درمان اختلالات اضطرابی و بی خوابی مورد توجه قرار گرفت. شایع ترین عوارض جانبی گاباپنتین شامل خواب آلودگی، عدم تعادل و خستگی می باشد اما در هیچ مطالعه ای گزارشی مبنی بر اختلال هذیان سیستماتیک مرتبط با مصرف گاباپنتین گزارش نشده است. ما در این گزارش قصد معرفی بیماری را داریم که با مصرف گاباپنتین دچار اختلال هذیانی شده بوده است.بیمار خانم 42 ساله، متاهل با تحصیلات سیکل و خانه دار بودکه بدون هیچ سابقه بیماری روان پزشکی و برای اولین نوبت جهت بی خوابی طبق تجویز روان پزشک شروع به مصرف گاباپنتین 100 میلی گرم به میزان یک عدد در روز کرده بوده است که پس از مصرف دارو دچار علائم سایکوتیک به شکل هذیان گزند و آسیب شده بود و حدود 12 ساعت پس از شروع علائم ، دارو توسط بیمار قطع شد و به مدت 24 ساعت دارو مصرف نگردید و تمامی علائم مذکور سریعا فروکش کرد. ارزیابی بیمار با آزمون بررسی عوارض دارویی Naranjo نیز صورت گرفت که بیمار عدد 9 را در این آزمون کسب کرده و بدین ترتیب سایر علل احتمالی به وجود آمدن سایکوز در این بیمار رد شد.با توجه به گزارش فوق می توان به این نتیجه رسید که گاباپنتین می تواند باعث ایجاد علائم سایکوتیک در بیمارانی که سابقه مصرف دارو یا بیماری خاصی از قبل نداشته اند بشود.
  کلیدواژگان: گاباپنتین، سایکوز، گزارش مورد
 • مقاله مروری
 • انورسادات نایبی نیا، ماهرخ دولتیان *، بتول حسن پور ازغدی، عباس عبای، علیرضا اکبرزاده باغبان صفحات 205-217
  سابقه و هدف
  خشونت یکی از نمودهای اصلی نابرابری جنسی است. خشونت علیه زنان یکی از موانع مهم برای رسیدن به اهداف بهداشت باروری جهانی می باشد، که به طور مستقیم با دسترسی زنان به مراقبت های بهداشتی و نتایج بهداشتی، مرتبط است. هدف از انجام این مطالعه مروری، بررسی ارتباط بین خشونت شریک جنسی و بهداشت باروری زنان می باشد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر به منظور مروری سیستماتیک بر مطالعات انجام شده در جهان، به مرور مقالات چاپ شده به زبان انگلیسی در پایگاه های اطلاعاتی Scopus، ProQuest، PubMed و Google Scholar، در ارتباط با خشونت خانگی و ابعاد بهداشت باروری در زنان، بین سال های 2010-2017 پرداخته است.
  یافته ها
  پس از تکمیل جستجو و ارزیابی مقالات با استفاده از چک لیست، 31 مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعات، کم ترین و بیش ترین شیوع خشونت به ترتیب، مربوط به خشونت جسمی (8/2 درصد) و خشونت روانی (9/75) بوده است. خشونت با شش حیطه بهداشت باروری، از جمله عدم استفاده از روش های پیشگیری از بارداری، سقط، بیماری های دستگاه تناسلی، پیامد های ضعیف بارداری و عدم استفاده از خدمات بهداشت باروری بیش ترین ارتباط را نشان داده است.
  استنتاج: مرور سیستماتیک این مطالعات ارتباط تنگاتنگ خشونت خانگی با جنبه های مهم بهداشت باروری را نشان می دهد که بیان کننده اهمیت پیشگیری از خشونت خانگی در جهت ارتقای سلامت کل جامعه می باشد.
  کلیدواژگان: خشونت خانگی، بهداشت باروری، زنان، مرور سیستماتیک
 • محمد علی ززولی، لاله کلانکش * صفحات 218-229
  نابرابری های بهداشت محیطی (EHIs) به تفاوت های کلی شرایط بهداشت محیط اشاره می کند. هدف از این پژوهش، معرفی شاخص های EHI و توصیه های کلی برای بهبود سلامت محیط زیست و کاهش نابرابری های است. این تحقیق شامل بررسی گزارشات WHO در مناطق مختلف است که شاخص EHI را در 14 گروه معرفی کرده است و به سه گروه اصلی شامل نابرابری های مرتبط با آسیب پذیری، زیست محیطی و مسکن تقسیم بندی می کند. نابرابری های مرتبط با آسیب دیدگی شامل آسیب های مرتبط با کار، تلفات مرگبار جاده ای، مسمومیت های مرگبار و سقوط می باشد. هم چنین طبقه بندی زیست محیطی دارای چهار شاخص شامل قرار گرفتن در معرض سر و صدا، عدم دسترسی به مناطق سرسبز و تفریحی، قرار گرفتن در معرض دود دست دوم در درون منزل و محل کار می شود. در این میان نابرابری های مرتبط با مسکن خود شامل شش شاخص تامین آب نامناسب، فقدان توالت فلاشینگ دار، فقدان حمام یا دوش، ازدحام، منازل نمناک و مرطوب است. مطالعات نشان می دهد EHI ها در تمامی کشورها وجود داشته و اغلب قشر فقیر را تحت تاثیر قرار می دهد. میزان این نابرابری های متغیر بوده و از عواملی چون متغیرهای اقتصادی اجتماعی و جمعیت شناسی تاثیر پذیر است. در این میان نابرابری های زیست محیطی مستثنی نبوده و ارتباط مستقیم با میزان درآمد، تحصیلات، اشتغال، سن و جنس، نژاد، قومیت، مکان و زمان خاص دارد. علاوه بر این تفاوت در معرض خطر قرار گرفتن افراد در برابر نابرابری های محیط زیستی با توجه به تفاوت جمعیت شناختی و اجتماعی افراد متفاوت است. لذا لزوم طراحی مطالعه ای برای ارزیابی اولیه EHI در ایران دیده می شود.
  کلیدواژگان: نابرابری های بهداشت محیطی، نابرابری، عدالت زیست محیطی
|
 • Mojtaba Sargazi, Fatemeh Zal, Narges Karbalaei * Pages 1-14
  Background and
  Purpose
  Cadmium is a highly toxic industrial and environmental pollutant that is known as an important risk factor for developing diabetes. Oxidative stress is reported to be highly associated with diabetes and its complications. The aim of this study was to evaluate the effects of cadmium on oxidative stress response and secretory function of islets of Langerhans from rat pancreas.
  Materials And Methods
  Male Sprague-Dawley rats weighing 260-230 g, were divided into two groups, including a control and an experimental group that received cadmium chloride. After intraperitoneal glucose tolerance test (IPGTT) on day 30, the animals were deeply anesthetized and the pancreas was removed for pancreatic islet isolation. Oxidative stress, islet insulin content and secretion were also evaluated in pancreas.
  Results
  The findings showed a significant increase in blood glucose concentration and significant decreases in body weight, blood insulin level, insulin content, and secretion of pancreatic islet in response to glucose concentrations in cadmium exposed group compared with those of the control group (P
  Conclusion
  In this study, cadmium led to increase in oxidative stress which can be an important factor in the decreased insulin synthesis and secretion from pancreatic beta cells.
  Keywords: cadmium, insulin secretion, oxidative stress, pancreatic isolated islet, rat
 • Saeed Yaghubi Beklar, Maedeh Hamzeh, Fereshteh Talebpour Amiri * Pages 15-26
  Background and
  Purpose
  Diazinon (DZN), as an organophosphate insecticide, is used in agriculture and have destructive effects on heart. Zingiber officinale (ginger), as a medicinal plant has antioxidant properties. This study was designed to evaluate the effect of ginger against DZN-induced cardiotoxicity in rats.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 32 adult female Wistar rats were randomly divided into 4 groups, including control, and experimental groups that received ginger (100 mg/kg/day, gavage), DZN (10 mg/kg/day, IP injection), and ginger plus DZN. Ginger was given one hour before diazinon. All drugs were treated for 30 consecutive days. One day after receiving the last drug, oxidative stress parameters (MDA and GSH), serum biochemical, and histopathological assays of heart have been done. Data were analysed using One-Way ANOVA and Tukey test.
  Results
  The results revealed that DZN significantly increased oxidative stress (increased MDA and decreased GSH content). Histopathological changes induced in heart tissue, were associated with a significant increase in level of cardiac injury markers (CPK and LDH level) in serum. Ginger significantly reduced oxidative stress, decreased CPK, LDH, and improved histopathological damages.
  Conclusion
  Ginger with antioxidant activity has an effective role against DZN-induced cardiac injury by reducing oxidative stress.
  Keywords: organophosphate insecticides, diazinon, ginger, cardiotoxicity, oxidative stress
 • Razieh Shahnazi, Fariborz Mehrdadfar, Mohammad Ali Ebrahimzadeh* Pages 27-44
  Background and
  Purpose
  Allium (Liliaceae) genus has about 600 spp. This investigation was designed to study the impact of extraction methods on total phenolic and flavonoid contents, antioxidant, and antihypoxic properties of A. ampeloprasum in mice.
  Materials And Methods
  The aerial parts were extracted by three different methods, i.e. maceration, ultrasonic assisted (UAE) and Soxhlet assisted extraction (SAE). The total phenolic and flavonoid contents were determined. Antioxidative capacity was assessed utilizing four different methods. Antihypoxic activities of maceration extract against hypoxia-induced lethality in haemic, asphytic and circulatory hypoxia models.
  Results
  Soxhlet assisted extract showed the highest amount of total phenolic contents (89.1±3.3 GAE) and Ultrasonic assisted extract showed the highest amount of total flavonoid contents (36.9±1.7 QE). In DPPH radical scavenging activity, maceration extract had higher activity which was significantly different from that of other extracts (IC50 622.6±12.7). Extraction method did not show any effect on reducing power. All extracts showed the same activity (P>0.05). Extracts did not show any good nitric oxide radical scavenging and iron chelating activities. In haemic and asphytic models, the extract at 250 mg/kg showed statistically significant activities compared with that in the controls. In circulatory model the extract at 500 mg/kg, significantly prolonged the latency for death compared with that in control groups (P
  Conclusion
  According to current study, extraction methods significantly affected antioxidant capacities and total phenolic and flavonoid contents. For A. ampeloprasum, maceration extraction was found to be more efficient. It showed high antihypoxic properties.
  Keywords: maceration, Soxhlet, antioxidant, total phenolics, total avonoids, anti-hypoxia
 • Babak Amoian, Hodis Ehsani, Aliakbar Moghadamnia, Farhad Dabagh Satari, Hedieh Ehsani * Pages 45-55
  Background and
  Purpose
  Controlling inflammation is a major approach in periodontal treatments, but scaling and root planing are not always effective enough. Curcumin is anti-inflammatory and can adjust inflammatory reactions and its efficacy and immunity is proven. The present research aimed at evaluating the potential of Curcumin BCM-95 in treatment of patients with chronic periodontitis.
  Materials And Methods
  In a double blind clinical trial, the clinical parameters including, Gingival Sulcus Bleeding Index (GSBI), Loe and Silness Gingival Index (GI), Probing Pocket Depth (PPD), and Clinical Attachment Level (CAL) were recorded at the beginning of the study, at week 6, and month 4. In case group, patients with moderate chronic periodontitis who had no systemic disease with at least one periodontal pocket with 4-6mm depth in each quadrant and bleeding on probing were chosen. After scaling and root planing, the patients took 2 Curcumin oral capsules per day for 4 weeks. The patients in the control group were given placebos.
  Results
  The effect of time was found to be significant in PPD, GI, CAL, and GSBI. Moreover, significant differences were seen between PPD average measurements before medication, at first follow up, and second follow-up (P
  Conclusion
  The effect of Biocurcumax TM Curcumin (BCM-95) was significant in treatment of moderate chronic periodontitis in PPD between the two groups which reduced this parameter.
  Keywords: Curcumin, periodontitis, cytokine
 • Somayeh Zare, Masoumeh Bagheri-Nesami *, Hedayat Jafari, Jamshid Yazdani Charati, Valiollah Habibi Pages 56-66
  Background and
  Purpose
  Sore throat and hoarseness are some postoperative complications following endotracheal intubation and inflammation of the pharynx, larynx, and trachea. The aim of this study was to determine the effect of eucalyptus vapor on sore throat and hoarseness after tracheal extubation in patients undergoing coronary artery bypass graft (CABG).
  Materials And Methods
  In a clinical trial, 100 patients undergoing CABG were selected using convenience sampling. They were randomly divided into two groups (control and experimental). Demographic and clinical data, and the information on sore throat and hoarseness were recorded in both groups, before the intervention and after tracheal extubation. The patients in experimental group were exposed to eucalyptus vapor for about ten minutes after tracheal extubation. This was performed at 1 and 12 hours after extubation. The severity of sore throat and hoarseness was recorded in the two groups at 0, 1, 6, 12 and 24 hours after extubation.
  Results
  The severity of hoarseness in case group showed no significant difference at the times of immediate to 24 hours after extubation. But, the severity of sore throat significantly reduced at 6 and 12 hours after extubation (P= 0.02 and P= 0.02, respectively).
  Conclusion
  The eucalyptus vapor in this study could not significantly decrease the severity of hoarseness, but reduced the sore throat.
  Keywords: eucalyptus, hoarseness, sore throat, coronary artery bypass, intubation
 • Farzane Robatjazi, Naghme Ziaie, Mohammad Taghi Salehi Omran, Iraj Jafaripour, Mohammad Reza Khosusi Niaki, Sussan Moudi *, Ali Bijani Pages 67-77
  Background and
  Purpose
  Prevalence of depression in patients with acute coronary syndrome (ACS) is reported to be 10-40%. Post-ACS depression is associated with higher mortality and morbidity in patients, therefore, it requires more attention.
  Materials And Methods
  In a clinical trial (conducted in Babol University of Medical Sciences, 2015-2016), 47 hospitalized patients with ACS diagnosis were randomly allocated into two groups. Twenty-four patients in intervention group received 20 mg/day citalopram and 23 individuals in the control group were followed without receiving citalopram. Hospital anxiety and depression scale (HADS) was applied at weeks 0, 3, and 8. The participants’ quality of life was evaluated at weeks 0 and 8. Seven patients were excluded from the study since they did not return for follow-up.
  Results
  A total of 40 patients was studied including 14 (35%) males and 26 (65%) females. Mean ages of patients in in intervention group and controls were 63.1±8.8 and 68.4±7.9 years, respectively. Depression and anxiety levels reduced significantly in intervention group and their quality of life increased in week 8 (P
  Conclusion
  Citalopram could be effective in reducing depression and improving quality of life in acute coronary syndrome.
  Keywords: acute coronary syndrome, depression, quality of life, citalopram
 • Zahra Mardanshahi *, Yaghob Sakhaei, Mohammad Khademloo, Ghasem Janbabi, Ghader Aghili Dr, Maryam Tayebi Pages 78-86
  Background and
  Purpose
  Breast cancer is the second leading cause of cancer death in women and the most common cancer causing liver metastases. Radiofrequency ablation (RFA) is a new method in treatment of liver metastases. This study was designed to evaluate the efficacy of RFA on liver metastatic breast tumors.
  Materials And Methods
  In a randomized clinical trial, 52 patients with liver metastases from breast cancer who had less than 5 lesions
  Results
  In a randomized clinical trial, 52 patients with liver metastases from breast cancer who had less than 5 lesions
  Conclusion
  RFA was found as a safe and efficient method in treatment of liver metastases from breast carcinoma and showed a significant synergistic effect in patients under ingesting chemotherapy drugs.
  Keywords: radiofrequency, breast neoplasm, metastasis, liver tumors
 • Mohammad Ali Barzegar Damadi *, Bahram Mirzaian, Ozra Akha, Hamzeh Hosseini Seyed, Mohsen Jadidi Pages 87-100
  Background and
  Purpose
  Today, cognitive-behavioral group therapy is empirically supported in treatment of emotional disorders and in some ​​chronic diseases such as diabetes. The aim of the present research was to study the effect of cognitive-behavioral group therapy on glycosylated hemoglobin (HbA1c), self-efficacy, depression, illness perception, and quality of life in patients with type II diabetes.
  Materials And Methods
  In this clinical trial, 43 patients were found eligible, of whom 30 were selected using simple random sampling and were divided into two groups: experimental and control. HbA1c was measured in all participants and they completed the Beck Depression Inventory (BDI), Self-efficacy in diabetic patients (DMSES), Illness Perception Questionnaire (IPQ), and Diabetes D-39. The experimental group attended 10 training sessions based on cognitive-behavioral therapy (Beck approach), for 1.5 hours, twice a week. The scales were completed again, after the intervention and a month later. The HbA1c was also measured again.
  Results
  The mean age of participants was 46.5±7.21 years. At first, both groups were heterogeneous in dependent variables. Cognitive behavioral group therapy decraesed depression (P=0.049) and increased illness perception (P=0.005) in patients with type II diabetes, but HbA1c, self efficacy, and quality of life did not change significantly.
  Conclusion
  In this study, cognitive-behavioral group therapy was found to have positive effects on reducing depression and increasing the illness perception in diabetic patients. Hence, it is suggested along with current treatments in type II diabetes.
  Keywords: cognitive-behavioral group therapy, diabetes type II, self-efficacy, depression, illness perception, quality of life
 • Sarah Sadr, Saeed Dashti Dargahloo, Fatemeh Niksolat, Aref Hoseinian, Maryam Mobini *, Maryam Karimi Pages 101-111
  Background and
  Purpose
  Rheumatoid arthritis (RA) is an autoimmune disease that increase the risk of coronary artery diseases. Metabolic syndrome (MetS) is considered as a risk factor for developing coronary artery diseases. There are some concerns about the association between RA and MetS, therefore, this study was done to evaluate the prevalence of MetS in male RA patients.
  Materials And Methods
  In a cross sectional study, male RA patients (n= 50) were evaluated regarding demographic and clinical features including disease activity score 28 (DAS28), health assessment questionnaire (HAQ), visual analogue scale (VAS), and laboratory parameters and compared with 50 age-matched controls. MetS was diagnosed according to the 2005 National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP/ATP III) and International Diabetes Federation (IDF) definition. The prevalence of MetS was compared in RA patients and controls. Statistical analysis was performed in SPSS V19, and results were considered significant at P
  Results
  The mean ages of RA patients and controls were 49.04±10.2 and 46.12± 9.4 years, respectively (P= 0.139). MetS according to NCEP and IDF criteria was present in 12 (24%) and 18 (36%) of RA patients vs 16 (32%) and 18 (36%) of controls, respectively that was not significantly different. Controls were more likely to have hyperglycemia and hypercholesterolemia, especially higher levels of low density lipoprotein (P
  Conclusion
  According to the present study, prevalence of MetS was similar in RA patients and controls. MetS components should be routinely investigated in male RA patients to reduce the occurrence of MetS and its complications.
  Keywords: metabolic syndrome, rheumatoid arthritis, inflammation, men
 • Manijeh Alavi, Zahra Jorjoran Shushtari, Mehdi Noroozi, Farahnaz Mohammadi Shahboulaghi * Pages 112-122
  Background and
  Purpose
  The pace of population aging is fast, so maintenance of mental health in elderly is an important issue. This study aimed to assess mental health in older adults and some relating factors.
  Materials And Methods
  In a cross sectional study, 400 old people were selected by multi-stage sampling in Tehran 2014-15. Data was collected using General Health Questionnaire (GHQ-28) and the lifestyle questionnaire. Multiple linear regression model was used to determine the adjusted association between demographics and underlying factors with mental health.
  Results
  The mean age of participants was 67.7±7.63 years and mean score for their mental health was 21.82±11.37. According to regression model after adjusting other covariates, some variables, including gender, age, education, employment, life satisfaction, motor-physical limitations, and using rehabilitation instruments were the predictors of participants’ mental health (P˂ 0.05).
  Conclusion
  This study revealed that physical health in elderly has a key role in their mental health. Motor-physical disability is one of the main predictors of mental health among old people. Physical activities and health and also employment situation should be considered in interventions designed to promote mental health in older population.
  Keywords: mental health, old population, Tehran
 • Abdolmajid Fata, Elham Moghaddas, Abdolrahim Rezee, Atyeh Abdali, Lida Jarahi, Seyed Aliakbar Shamsian * Pages 123-131
  Background and
  Purpose
  Cutaneous leishmaniasis is endemic parasitic disease in different regions of the world especially in Iran. Khorasan province is endemic for anthroponootic and zoonotic cutaneous leishmaniasis with unequal outbreak. Identification of species could have important implications for the disease and reservoirs control and finding the epidemiologic map. There is no study on this protozoa disease in Fariman, northeast Iran. The aim of this study was to determine the protozoa genotyping in this area.
  Materials And Methods
  A cross-sectional study was done in 50 suspected cases in Fariman 2015-2016. After light microscope checking, scrapings from all smears were done for DNA extraction and species identification was done using kDNA- PCR.
  Results
  Among 50 suspected cases, 40 patients (80%) were found positive with direct smears and 42 (84%) were identified by PCR. Leishmania tropica was identified in 13 (31%) and 29 (69%) were infected with Leishmania major. Two negative smears were positive with PCR. The disease mainly involved those aged 11-20 years (28.6%) and the most common site of lesions was hands (38.1%) as ulcerative form (58%). From 13 cases of Leishmania tropica 75% and 25% were in urban and rural districts, respectively. Also, from 29 cases of Leishmania major 17.2% and 82.8% were in urban and rural districts, respectively. This difference was statistically significant (P= 0.004).
  Conclusion
  Fariman is a zoonotic leishmaniasis foci in northeast Iran. Further studies on disease reservoirs and vectors seems necessary to control and reduce the number of people affected.
  Keywords: Khorasan, Leishmania major, Leishmania tropica, PCR, Fariman
 • Maryam Zamanzadeh, Samaneh Asgari, Mahmood Moosazadeh, Dariush Moslemi, Moluk Torabi * Pages 132-142
  Background and
  Purpose
  Head and neck cancers are amongst the most common cancers in the world with increasing incidence rate. The aim of this study was to evaluate the quality of life in patients with head and neck cancers in Babolsar, Iran 2016-2017.
  Materials And Methods
  This descriptive cross-sectional study was conducted in 65 patients with head and neck cancers attending Babolsar Shahid Rajaii Hospital. The UW-QOL4 was applied and the quality of life was assessed in three stages; before, during, and after treatment. Data analysis was carried out in SPSS V16.
  Results
  The study population included 49 males (75.4%) with mean age of 62.44±12.44 years and 16 females (24.6%) with the mean age of 59.31±12.27 years. The age range of subjects was 30 to 91 years. Larynx (70%) and tongue (21.5%) were the two most involved areas. The mean scores for patients’ quality of life before, during, and after treatment were 17.7±0.9, 9.1±3.3, and 15.2±2.6, respectively. According to ANOVA analysis these changes were found to be significant (P
  Conclusion
  Quality of life of patients during treatment was significantly lower than that before treatment which increased after treatment. It is suggested to evaluate quality of life of cancer patients along with their treatment to improve their conditions and provide them with appropriate rehabilitation programs.
  Keywords: quality of life, head, neck cancer, oral cancer, UW-QOL4
 • Nahid Marvi, Nahid Golmakani *, Habibollah Esmaeli, Hossein Shareh Pages 143-153
  Background and
  Purpose
  When couples understand about their fertility problems their mental image might change or experience problems in sexual activities. This research aimed at investigating the effect of sex education on genital self-image in infertile women.
  Materials And Methods
  In this clinical trial, convenient sampling was done and random allocation was conducted according to odd and even days in 108 women in Mashhad Milad Infertility Center, 2016. Fifty four infertile women were randomly placed in experimental groups (n= 5- 8 per group) and 54 women were in control group. Three 90-minute educational sessions were held whithin three weeks. After a month, post-test was taken by both groups. Data was collected using a demographic questiionnare, Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-21), and Female Genital Self-Image Scale (FGSIS). Data analysis was done in SPSS V16 applying Kolmogorov-Smirnov Test, Mann-Whitney, Wilcoxon, covariance analysis, Chi-square, and Fisher test.
  Results
  The scores for sexual self-image was not significantly different between the intervention and control groups before the intervention (P=0.715). But, a month after sex education, the score showed significant differences between the two groups (P=0.001).
  Conclusion
  Sex education was found to have positive effects on genital self-image in infertile women, therefore, infertility centers are suggested to use such interventions to improve female genital self-image.
  Keywords: sex education, genital self-image, infertile women
 • Maryam Hajizade-Valokolaee, Soghra Khani *, Ensieh Fooladi, Sepideh Peivandi, Fatemeh Habibi, Zahra Rahmani Pages 154-165
  Background and
  Purpose
  Infertility is one of the most commonly diagnosed disease in women that is associated with physical, psychological, and social problems. A major problem that such women are faced with is on their sexual and reproductive health (SRH). Despite extensive studies on the satisfaction and sexual function of infertile couples, there is no studies that investigates SRH issues. The current study aimed at investigating SRH and its related factors among women.
  Materials And Methods
  A cross sectional study was conducted and 400 women attending two infertility centers in Sari, Iran, were recruited using convenience sampling (2016-2017). Inclusion criteria included women > 18 years of age with infertility (primary or secondary) with any cause. The Sexual and Reproductive Health Needs Assessment Questionnaire was administered. The participants recorded their stress scores (0-5). Descriptive statistics were reported and logistic regression was used to evaluate the factors related to SRH.
  Results
  The SRH was found to be inappropriate in 250 (62.5%) women. According to multivariate regression analysis, inappropriate decision making in self health care (AOR=1.75, 95% CI (1.06-2.9)), high stress level (AOR=1.39, 95%, CI (1.14-1.7)), old age at marriage (AOR=0.94, 95% CI (0.9-0.99)), and secondary infertility (AOR=4.5, 95% CI (2.6-7.9)) were associated with SRH.
  Conclusion
  Factors such as the person making decision about health care, the level of stress, and age at marriage were found to be the variables which could improve SRH in infertile women by appropriate planning and preventive measures.
  Keywords: sexual health, reproductive health, women, infertility, risk factors
 • Fatemeh Babaei, Mohammad Hassan Ehrampoush, Mohammad Taghi Ghaneian, Hossein Fallahzadeh, Parvaneh Talebi, Aliasghar Ebrahimi * Pages 166-178
  Background and
  Purpose
  Today, due to the reduction of water resources, separation of gray water from domestic wastewater and its reuse has gained more interest. The aim of this study was to apply multi-layer filtration (MLF) for removal of nutrients from gray water.
  Materials And Methods
  This laboratory-scale study was carried out in 2.3-19.2 gr. COD / L. d organic loading rates (OLR) over a period of 157 days. In this study, synthetic gray water was used as input to the multi-layer filter. The MLF system included three layers: sand, silica, and granular activated carbon. Furthermore, the scanning electron microscopy (SEM) images were used to determine the biofilm formation on the media surface.
  Results
  The best removal efficiencies of COD, BOD5, TKN, and TP were 98.87, 99.84, 99.5, and 98% achieved in OLR 19.2, 12.8, (13.2, 4.6) gCOD/l.d, SOR 5.76, 2.88, and 5.77 m/hr, respectively. The study on the effect of loading rate revealed that by increase in OLR, the system efficiency to remove BOD5 and COD increased. Nevertheless, for TKN and TP, the efficiency decreased with increase in OLR. Also, according to SEM images, biofilm had grown well in the media, which can be effective in removing pollutants from gray water.
  Conclusion
  Using multilayer filtration could be an appropriate option in removing nutrients from gray water in different loadings.
  Keywords: nutrients, organic loading rate, gray water, multi-layer filtration
 • Mahtab Momeni, Mahdi Farzadkia *, Ali Esrafili, Majid Kermani Pages 179-192
  Background and
  Purpose
  There are several methods for removing oil contaminations from the polluted environments. Bioremediation could be considered as one of the best and most practical methods in the removal of oil contaminations. The aim of this research was to determine the bioremediation efficiency for soils contaminated with diesel by the biological stimulation of bioreactors containing vermicompost and activated sludge.
  Materials And Methods
  In an experimental study, the soil samples were collected from an area which was free of any oil pollution and 5 reactors containing one kilogram of soil were contaminated with diesel at the mass concentration of 1%. Two reactors were mixed with vermicompost at 15% and 20% mass concentrations and two reactors were mixed with activated sludge at 5% and 10% mass concentrations. Additionally, one control reactor was used to control the process. The pH of the reactors was between 7.5 and 8 and the C:N:P ratio was 100:5:1. The amount of TPH was measured at seven retention times within three months with two repetitions. The total removal of petroleum hydrocarbons (TPHs) was evaluated by GC-FID device.
  Results
  The highest removal efficiency of TPH (40.24%) was observed in bioreactors containing vermicompost at a 20% mass concentration. In this reactor, the highest percentage of removal was observed in lighter hydrocarbons (50.49%). In reactors containing activated sludge, the average percentage of TPH removal was 32% which was observed in the reactor containing the 10% concentration of sludge. In this reactor, the highest percentage of removal (44.86%) was also observed in lighter hydrocarbons.
  Conclusion
  Vermicompost and activated sludge can be used in the bioremediation of soils contaminated with diesel. In current study, the performance of vermicompost was found to be more efficient. Also, the results showed that by increasing the concentration of biological modifiers, the removal rate would increase.
  Keywords: Bio–remediation, contaminated soil, petroleum hydrocarbons, vermicompost, sewage sludge
 • Fardin Koohi, Esmaeil Safavi *, Mohammadreza Nasirzadehm Pages 193-199
  Background and
  Purpose
  Diabetes causes adverse effects on the activity of reproductive system, including impaired spermatogenesis, decreased sperm count, testosterone serum, seminal fluid volume, and loss of sexual desire. The aim of this study was to evaluate the effect of E.cyparissias extract on tissue changes of prostate and vesicle seminal in diabetic rats.
  Materials And Methods
  Thirty male Wistar rats were randomly selected and divided into three groups (n=10), including a control group (healthy animals), a diabetic group and a treatment group. Diabetes was induced by streptozotocin in treatment group and the animals received E.cyparissias extract (500 mg/kg) for 28 days by oral gavage. Then, the samples of prostate and vesicle seminal tissue were taken and prepared for histological study using light microscope.
  Results
  Morphology findings showed increase in secretion and in diameter of tubules and decrease in interstitial space of prostate and vesicle seminal in treatment group compared with those of the diabetic group. Histomorphometric results indicated significant increases in epithelium height, diameter of the tubules of the prostate and thickness of the muscle layer of seminal vesicles in treatment group compared with those in diabetic group (P˂0.05). The study also revealed that gland weight to body weight in treatment group increased significantly compared with that of the diabetic group (P˂0.05).
  Conclusion
  According to current findings, oral administration of E.cyparissias extract prevented diabetic induced tissue changes in prostate and seminal vesicle in rats.
  Keywords: E.cyparissias, diabetes, prostate, seminal vesicle, rat
 • Pezhman Hadinezhad, Hamzeh Hosseini Seyed* Pages 200-204
  Gabapentin was first approved for treatment of epilepsy by FDA, but later it received more attention due to its effects on pain relief, especially neuropathic pain and post-herpetic neuralgia, and in treatment of anxiety and insomnia. The most common side effects of gabapentin include somnolence, ataxia, and fatigue. However, no studies have reported gabapentin induced psychotic disorder. Here, we report a patient on gabapentin with symptoms of delusional disorder.
  A 42-year-old married housewife without any history of psychiatric disorder, received gabapentin (100 mg once a day) for treatment of first time insomnia. Psychotic symptoms including persecutory delusion occurred and about 12 hours after the onset of symptoms the patient discontinued gabapentin for 24 hours. Consequently, all symptoms were quickly subsided. The patient's assessment was performed using the Naranjo scale. The patient’s score was 9, thus other possible causes of psychosis were ruled out. According to this report, gabapentin could induce psychotic symptoms in patients who have not even had a history of drug use or specific illnesses.
  Keywords: gabapentin, psychotic disorder, case report
 • Anvar Sadat Nayebi Nia, Mahrokh Dolatian *, Batool Hasan Pour Azghadi, Abas Ebadi, Alireza Akbarzadeh Baghban Pages 205-217
  Background and
  Purpose
  Violence is one of the main aspects of gender inequality that is a major barrier to achieving the goals of global reproductive health. It is directly associated with women's access to health care and health outcomes. In a systematic review, we aimed to investigate the articles on the relationship between intimate partner violence and women's reproductive health.
  Materials And Methods
  Electronic databases including, Scopus, ProQuest, PubMed, and Google Scholar were searched for articles published in English between 2010 and 2017.
  Results
  After evaluation, 31 articles were selected. The lowest and highest prevalence of violence was associated with physical violence (2.8%) and psychological violence (75.9%), respectively. Moreover, violence was found to be associated with six domains of reproductive health including, not using contraceptive methods, abortion, genital tract diseases, poor pregnancy outcomes, and not using reproductive health services.
  Conclusion
  Systematic review of studies investigated, showed a strong relationship between domestic violence and major aspects of reproductive health. Therefore, it is necessary to prevent domestic violence in order to promote the health of whole community.
  Keywords: domestic violence, reproductive health, women, systematic review
 • Mohammad Ali Zazouli, Laleh R. Kalankesh* Pages 218-229
  Environmental health inequalities (EHIs) refer to general differences in environmental health conditions. This research aimed at introducing the EHI indicators and providing general recommendations that could improve environmental health and reduce the inequalities observed.This research is the review of WHO reports in various regions. A set of 14 EHI indicators was developed and categorized into three inequality dimensions, including housing-related inequalities, group injury-related inequalities, and environment-related inequalities. The environment-related inequalities include four indicators such as lack of access to green/recreational areas, and noise exposure and second-hand smoke exposure at home or work. The housing-related inequalities include six indicators such as inadequate water supply, lack of a flush toilet, lack of a bath or shower, overcrowding, dampness in home, and inability to keep the home adequately warm. According to literature, EHIs exist in all countries, and most often affect disadvantaged population groups. The magnitude of inequalities and the distribution of inequalities varies between countries and also depend on the socioeconomic or demographic variables. The socioeconomic and demographic inequalities in exposure to environmental hazards exist everywhere and could be associated with factors that may affect the risk of being exposed such as income, education, employment, age, sex, race/ethnicity, and specific locations or settings. In addition to these differences in exposure, environmental health inequalities are also caused by social or demographic differences in vulnerability towards certain risks. Finally, further studies are recommended for initial assessment of EHIs in Iran.
  Keywords: Environmental Health Inequalities, inequality, procedural justice