فهرست مطالب

تحقیقات اقتصادی - پیاپی 122 (بهار 1397)

فصلنامه تحقیقات اقتصادی
پیاپی 122 (بهار 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/01/05
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سحر دهقان، یگانه موسوی جهرمی، قهرمان عبدلی صفحات 1-23
  به طور معمول تجزیه و تحلیل فرار مالیاتی براساس تئوری مطلوبیت انتظاری می باشد و این امر منجر به بسیاری از مسائل کمی و کیفی شده است. در ادبیات فرار مالیاتی این اعتقاد وجود دارد که با افزایش نرخ مالیات، میزان فرار مالیاتی نیز افزایش می یابد، اما دلیل اینکه مودیان از پرداخت مالیات فرار می کنند چیست؟ شواهد کافی برای اثبات نتایج گفته شده وجود ندارد. در این مقاله با استفاده از تئوری چشم انداز که برای اولین بار توسط کانمن و تورسکی در سال 1979 مطرح شده، به بررسی مسئله فرار مالیاتی پرداخته می شود. مقایسه ی نتایج حاصل از محاسبات در سناریوهای مختلف احتمالات ارائه شده حاکی از تفاوت بسیار زیاد جرائم مالیاتی بین تئوری چشم انداز و تئوری مطلوبیت انتظاری می باشد. جرایم به دست آمده با استفاده از تئوری مطلوبیت انتظاری بسیار بزرگ تر بوده و همچنین با افزایش احتمال حسابرسی در هر دو نظریه، نرخ جریمه ی مالیاتی کاهش می یابد. در سناریوهای ترکیبی افزایش احتمال حسابرسی شدن و افزایش وزن احتمال، محاسبات با استفاده از تئوری چشم انداز، نشان ازکاهش نرخ جرایم مالیاتی و همچنین حساسیت جرایم به وزن احتمال حسابرسی دارند.
  کلیدواژگان: فرار مالیاتی، تئوری مطلوبیت انتظاری، تئوری چشم انداز، ریسک گریزی
 • تیمور رحمانی، محسن مهرآرا، امین محسنی چراغلو، گیتی شاکری صفحات 25-44
  این مطالعه، با استفاده از برآوردگر سیستمی بلاندل و باند در چارچوب روش گشتاورهای تعمیم یافته، به بررسی تاثیر درجه ی رقابت و الزامات سرمایه ای بر ریسک پذیری سیستم بانکی ایران طی دوره ی 1385 تا 1394 می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که درجه ی رقابت در بازار سپرده با یک وقفه، تاثیر مثبت و معناداری بر میزان ریسک پذیری بانک ها دارد، ولی افزایش درجه ی رقابت در بازار تسهیلات، منجر به کاهش ریسک پذیری بانک ها می شود. در مورد تاثیرگذاری نسبت سرمایه به دارایی بر ریسک پذیری بانک ها، نتایج به دست آمده حاکی از تاثیرگذاری منفی و معنادار نسبت مذکور بر میزان ریسک پذیری بانک هاست. همچنین، نتایج این مطالعه نشان می دهد که افزایش نگهداری سرمایه به ازای هر واحد دارایی توسط بانک ها، منجر به کاهش سودآوری آن ها می شود. کاهش سودآوری بانک ها در اثر افزایش نسبت سرمایه به دارایی آن ها، عدم کارایی الزامات سرمایه ای در کاهش ریسک پذیری بانک ها را سبب می شود.
  کلیدواژگان: ریسک پذیری، الزامات سرمایه ای، سیستم بانکی، رقابت، داده های تابلویی
 • کیومرث شهبازی، صلاح سلیمیان صفحات 45-68
  امروزه یکیازمهم ترینمشکلاتبنگاه هاپیداکردنراه حلیبرایکاهش هزینه های حمل ونقل با توجه به گسترششهرهاوافزایشجمعیتشهری است. پایه ی مدل های مکان یابی رقابتی مدل ارائه شده توسط هاتلینگ در خصوص دو بستنی فروش دوره گرد در ساحل است. در این مقاله با در نظر گرفتن مدل اولیه ی هاتلینگ، اما با در نظر گرفتن دو نوع مصرف کننده ی باتجربه و بی تجربه به تحلیل نتایج پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که در صورت وجود دو نوع مصرف کننده ی با تجربه و بی تجربه توابع تقاضای دو بنگاه (ارائه دهنده غذای متمایز)، به مطلوبیت کسب شده از یک نوع غذای خاص و تعداد مصرف کنندگان باتجربه نیز بستگی دارد. همچنین اگر دو بنگاه در یک نقطه قرار بگیرند به دلیل تفاوت در تمایلات مصرف کنندگان، قیمت های تعادلی یکسانی را تقاضا نخواهند کرد. در حالتی که استراتژی بنگاه ها انتخاب هر دوی قیمت و مکان باشد، هیچ تعادلی برای بازی وجود نخواهد داشت و در نهایت با افزایش هزینه های حمل ونقل بنگاه 1 (تولیدکننده ی کالای مرغوب) به مرکز نزدیک تر شده و بنگاه 2 (تولیدکننده کالای نامرغوب) از مرکز دورتر خواهد شد.
  کلیدواژگان: مکان یابی، انواع مصرف کنندگان، تعادل عمومی، مدل هاتلینگ، تعادل نش
 • علیرضا کازرونی، تاناز صلاحش، حسین اصغرپور صفحات 69-92
  کانال وام دهی بانک ها از جمله کانال های اعتباری و غیرنئوکلاسیک در ادبیات مکانیزم انتقال پولی می باشد. این کانال ها مبتنی بر فرض اطلاعات نامتقارن بوده و بازارها را ناقص و ناکارآمد عنوان می کنند؛ از آنجایی که بانک ها در ایران از جمله مهم ترین فراهم کنندگان منابع مالی می باشند، در این مطالعه به بررسی نقش بانک ها در انتقال اثرات سیاست پولی در چارچوب کانال وام دهی پرداخته می شود. به این منظور اثرات ویژگی های سلامت مالی و ترازنامه ای بانک ها بر تسهیلات و اثر آن ها بر تشدید سیاست پولی مورد بررسی قرار می گیرد. داده های خرد و صورت های مالی 18 بانک خصوصی و دولتی ایرانی برای دوره ی زمانی 1386-1393 با استفاده از روش GMM مطالعه می شود. نتایج بیانگر اثر مثبت و معنادار کفایت سرمایه بر تسهیلات اعطایی می باشد. از سویی اثر نسبت سپرده، منفی و معنادار، ولی بسیار کوچک است. متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت ها، دارای ضرایب مثبت و معنادار بوده و ساختار مالی و ریسک اعتباری ضریب منفی و معنادار بر تسهیلات اعطایی دارند. همچنین مطابق دیگر یافته های مطالعه، کفایت سرمایه و ساختار مالی بانک ها، هر دو شدت اثرگذاری سیاست پولی را افزایش می دهند؛ بنابراین در جمع بندی به سیاست گذاران توصیه می شود که به منظور دستیابی به اهداف سیاستی، به اثرات غیرمستقیم ویژگی های بانک ها به ویژه کفایت سرمایه و ساختار مالی در ایران توجه خاص داشته باشند.
  کلیدواژگان: کانال وام دهی، تسهیلات، سلامت بانکی، ترازنامه، GMM
 • زهرا کاشانیان، حسین راغفر، میر حسین موسوی صفحات 93-115
  سالمندی جمعیت یکی از دغدغه های مهم قرن اخیر در سراسر دنیا بشمار می‏آید. در مطالعه ی حاضر، به منظور بررسی تاثیرتغییرات جمعیتی بربرخی از متغیرهای کلان اقتصادی، یک مدل نسل ‏های هم پوش دومرحله‏ایی دایموند طراحی شده است. در این مدل افراددودوره زندگیمی‏کنند، طول هردوره سی سال در نظر گرفته شده است. ازنقطه نظر چرخه ی زندگی دوره ی اول بیانگر زندگی کاری و دوره ی دوم مربوط به بازنشستگی است. این مدل از سه بخش خانوار، دولت و تولید تشکیل می شود که در یک بازار رقابت کامل فعالیت می‏کنند. این مدل متناسب با شرایط ایران طراحی و برازش شده است و در انتها نتایج به دست آمده تحلیل خواهد شد. در این مدل، داده از سال 1940 وارد و تا سال2100 شبیه سازی شده است.
  نتایج به دست آمده از شبیه‏سازی ها نشان می دهد، بر اثر سالمندی جمعیت، از یک سو به مرور سهم عواید بازنشستگی از بودجه، افزایش و سهم سرمایه گذاری عمومی کاهش می‏یابد، به عبارت دیگر سالمندی جمعیت سبب برون رانی سرمایه گذاری عمومی و از سوی دیگر سبب کاهش نرخ رشد سالیانه محصول سرانه سرمایه می شود و به تبع کاهش این دو عامل رشد اقتصادی نیز روند کاهنده خواهد داشت. همچنین سیاست های دولت به علت زیاد شدن جمعیت سالمند و کاهش عرضه ی نیروی کار مولد، افزایش مالیات و سن بازنشستگی خواهد بود، که این سیاست ها کمی از شدت برون رانی سرمایه گذاری عمومی می‏کاهد.
  کلیدواژگان: مدل تعادل عمومی نسل های همپوش، سالمندی جمعیت، بودجه ی دولت، بازنشستگی، رشد اقتصادی
 • غلامرضا کشاورز، کبری مفتخر دریایی صفحات 117-152
  با توجه به اهمیت مدل سازی دقیق تلاطم در محاسبه ی ارزش در معرض ریسک سبد دارایی ها، برای پیش بینی تلاطم سبد دارایی ها از مدل های متنوع واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته چند متغیره استفاده می شود که در آن، ریسک یک دارایی علاوه بر رفتار خود به رفتار دیگر دارایی های موجود در سبد نیز بستگی دارد. به همین علت نباید در برآورد سنجه ی ریسک سبد دارایی، سرایت بازده و تلاطم بین دارایی های موجود در سبد را نادیده گرفت. در این مقاله برای نشان دادن اهمیت سرایت اطلاعات،ارتباط بین بازده ی لگاریتمی دارایی های انس طلا، نرخ برابری یورو به دلار آمریکا و شاخص سهام S&P500، از نخستین روز کاری سال 2000 تا 1/12/2014 مورد بررسی قرار می گیرد. شناسایی سرایت بازدهی بین بازارها با بهره گیری از مدل خود همبسته برداریفراهممی شود. اثر سرایت تلاطم با استفاده ازمدل های متنوع واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافتهچندمتغیره ای امکان پذیر است که هریک از این مدل ها قادرند پویایی های واریانس شرطی بازده را با در نظر گرفتن ویژگی هایی همچونخوشه ای بودن تلاطم و متغیر بودن آن در طی زمان مدل سازی کنند، بنابراین در این مقاله در چارچوب مدل های MGARCH-VAR، جهت و اثر سرریز اطلاعات بین بازارهایانس طلا، ارز و سهام شناسایی شده است. سپسارزش در معرض ریسک سبد مذکور با رویکرد پارامتریدر سطح اطمینان 99% برای افق پیش بینی یک روزهبرآورد شده است. در مرحله ی بعد پس از آزمون کفایت پوشش شرطی و غیرشرطی،با به کارگیریرویکردهای مقایسه ای تابع زیان لوپز، مجموع زیان انباشته و تابع زیان شنر، عملکرد روش های با کفایت در برآورد ارزش در معرض ریسک سبد داراییرا رتبه بندیمی شود. نتایج تجربی حاصل از این پژوهش نشان می دهند که سرایت اطلاعات بین بازده و تلاطم دارایی های موجود در یک سبد، برآورد سنجه ی ارزش در معرض ریسک را تحت تاثیر قرار داده و نادیده گرفتن این ویژگی سبب برآورد دست بالای ارزش در معرض ریسک سبد دارایی ها و در نتیجه، تخصیص ناکارای بخش زیادی از منابع جهت پوشش ریسک سبد دارایی ها می شود.
  کلیدواژگان: بازده، تلاطم، سرریز اطلاعات، MGARCH، VAR، ارزش در معرض ریسک، پنجره ی غلتان، کفایت مدل، مدل رتبه بندی
 • فاطمه لبافی فریز، سعید صمدی، خدیجه نصرالهی، رسول بخشی دستجردی صفحات 153-179
  اهداف سیاست گذار پولی به طور معمول در اقتصادهای مختلف، کاهش تورم و شکاف تولیداز مقدار هدف آن است. برای رسیدن به این اهداف، مقام پولی باید سیاست پولی مناسبی را اتخاذ کند. از آنجایی که مدل های اقتصادی با عدم اطمینان مواجه هستند، می بایست این نااطمینانی در اتخاذ سیاست پول مناسب مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی که در آن نرخ رشد پول، ابزار سیاست پولی معرفی شده، سیاست پولی صلاحدیدی در شرایط نااطمینانی شوک فشار هزینه و شوک فشار تقاضا با استفاده از رهیافت کنترل استوار هانسن و سارجنت (2002) بررسی شده است. سیاست پولی بهینه استوار (سیاست پولی در شرایط نااطمینانی) برای اقتصاد ایران در مورد فشار هزینه، تهاجمی تر از سیاست پولی در شرایط اطمینان است. ولی در مورد فشار تقاضا سیاست پولی بهینه ی استوار و سیاست پولی در شرایط اطمینان تفاوتی ندارند. با افزایش وزن تورم و وزن نرخ رشد پول در تابع زیان سیاست گذارپولی، سیاست پولی در شرایط نااطمینانی فشار هزینه، همچنان تهاجمی باقی می ماند.
  کلیدواژگان: سیاست پولی بهینه استوار، نااطمینانی، صلاحدید، تعادل عمومی پویای تصادفی
 • محمد مولایی، زهره رحیمی راد صفحات 181-208
  در دهه های اخیر، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه خانوارها به یکی از مباحث مهم توسعه ی اقتصادی کشور ها تبدیل شده است، به طوری که فقرزدایی و بهبود سطح رفاه افراد در جامعه شرط لازم برای رشد اقتصادی محسوب می شود. آگاهی از حداقل معیشت که در ادبیات اقتصادی به طور تلویحی مترادف با خط فقر است، اولین گام در مسیر برنامه ریزی برای مبارزه با فقر و محرومیت می باشد. در این راستا با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوار های شهری و روستایی که توسط مرکز آمار ایران همه ساله منتشر می شود، ابتدا حداقل معیشت طی سال های 1392-1368 که پنج برنامه ی توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به اجرا درآمده است با استفاده از هشت گروه کالایی، به روش سیستم مخارج خطی (LES) و با استفاده از نظریه ی حداقل عادات نسبی (HLES) محاسبه می شود. سپس با استفاده از شاخص های سنجش فقر، شدت و گسترش فقر در مناطق شهری و روستایی مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که طی سال های مورد مطالعه، گرچه حداقل معیشت (خط فقر) در خانوارهای شهری و روستایی ایران به ترتیب دارای رشد متوسط 20 و 3/21درصد بوده است، ولی میزان و اندازه فقر در شهر ها روستاها روند نزولی داشته و شکاف فقر و شدت آن کاهش یافته است، بنابراین، عملکرد دولت در کاهش فقر نسبی طی پنج برنامه ی توسعه ی اقتصادی نسبتا موفقیت آمیز بوده است.
  کلیدواژگان: حداقل معیشت، شاخص های فقر، خانوارهای شهری و روستایی
 • مینا نوروزی، ژاله معماری، کاظم عسکری فر صفحات 209-224
  یکی از مهم ترین دغدغه های مدیریت در ورزش، درآمدزایی است که بخشی از آن می تواند از فروش بلیت مسابقات تامین شود. هدف از انجام این تحقیق ارائه ی مدل پویای تعیین سیاست درآمدی ناشی از فروش بلیت مسابقات در لیگ برتر فوتبال ایران بوده است. با انجام مصاحبه با 12 نفر از خبرگان، عوامل موثر بر قیمت بلیت مسابقات، شناسایی و به روش دلفی غربال و رتبه بندی شده اند. همچنین از 13 پرسشنامه برای شناسایی معادلات حاکم بر روابط استفاده شده که روایی آن ها مورد تایید 6 تن از متخصصان قرار گرفته و پایایی هریک با آزمون آلفای کرونباخ بالای 76/0 به دست آمده است. براساس نمودارهای حلقه ی علی و نمودارهای جریان و حالت، مدل مفهومی تحقیق حاصل و طبق پیش فرض های اولیه، مدل اجرا و الگوهای رفتاری حاصل از آن ترسیم شده اند. 21 متغیر با بالاترین رتبه ها مبنای مدل سازی قرار گرفته اند. نمودارهای حلقه علی بر مبنای پیشینه ی تحقیق و مصاحبه با خبرگان، ترسیم و مبنای نمودارهای جریان و حالت قرار گرفته اند. بر این اساس سه سیاست افزایش مطلوبیت زمان برگزاری مسابقه، روش فروش بلیت و تبلیغات قبل از شروع مسابقه بررسی شده و نتایج مدل نشان داده است که تبلیغ و پس از آن، زمان مسابقه بیشترین تاثیر را بر قیمت و در نتیجه بر درآمد مسابقه دارد.
  کلیدواژگان: درآمد، قیمت بلیت، لیگ برتر فوتبال، تبلیغ، مدل پویا
 • وحید شقاقی شهری صفحات 225-252
  هدف اصلی این مقاله سنجش مقاومت اقتصادی ایران و کشورهای منتخب منطقه با روش های معتبر تجمیع شاخص های ترکیبی و مقایسه نتایج است.برای این منظور براساس شش محور اصلی و طی چهار مقطع زمانی 2000، 2005، 2010 و 2014 و با بهره گیری از روش فاصله از مرجع برای نرمال سازی داده ها و پنج روش مرسوم (میانگین وزنی ساده، تاپسیس، مولفه های اصلی اصلاح شده، تاکسونومی و انحراف از مقدار بهینه اصلاح شده) برای تجمیع، شاخص ترکیبی ساخته شد و درنهایت نتایج این روش ها براساس معیارهای ضریب هم بستگی اسپیرمن و ضریب تغییرات مقایسه شده است. نتایج به دست آمده از روش های مختلف شاخص ترکیبی به استثنای روش تاپسیس، دارای هم بستگی بالایی با یکدیگر هستند، همچنین طی مقاطع اشاره شده، درجه ی مقاومت اقتصادی ایران در بین کشورهای منتخب روبه بهبود نبوده و بالعکس جایگاه کشور تنزل یافته است.
  کلیدواژگان: مقاومت اقتصادی، شاخص ترکیبی، روش فاصله از مرجع، روش های تجمیع، کشورهای منتخب منطقه
|
 • Sahar Dehghan, Yeganeh Mousavi Jahromi, Ghahraman Abdoli Pages 1-23
  Tax evasion analysis is typically based on an expected utility theory (EUT). However, this leads to several qualitative and quantitative puzzles. Literature on tax evasion, it is believed that increasing the tax rate, the tax evasion also increased. So why don’t most of taxpayers evade? There is not enough evidence to prove the above results. In this paper, using the theory by Kahneman and Tversky prospect that was first introduced in 1979, to consider the problem of tax evasion. Compare the results of the calculation of tax crimes, using both theories states that there is big difference between the perspective theory and the theory of expected utility. Crimes obtained obtained by using the theory of expected utility are much larger . Prospect theory with regard to behavioral factors governing the decision to study the behavior of tax payers states as well.
  Keywords: tax evasion, expected utility theory, prospect theory, risk evasion
 • Teymur Rahmani, Mohsen Mehrara, Amin Mohseni Cheraghloo, Giti Shakeri Pages 25-44
  Using Blundell and Bond generalized method of moments (GMM) system estimator, this study investigates the effect of degree of competition and capital requirements on the risk-taking of the Iranian banking system over the period 1385-1394. The results suggest that the first lag of degree of competition in the deposit market has a significant and positive effect on bank's risk-taking. But the increase in the degree of competition in the loan market, leads to bank's risk-taking reduction. Regarding the effect of capital to asset ratio on bank`s risk-taking, the results show a significant and negative effect on bank's risk-taking. Moreover, the results suggest that the increase in capital per unit of assets leads to reduction in bank's profitability. A decrease in bank's profitability due to increase in capital to asset ratio, leads to capital requirements inefficiency for mitigating bank's risk-taking.
  Keywords: Risk-Taking, Capital Requirements, Banking System, Competition, Panel Data
 • Kiumars Shahbazi, Salah Salimian Pages 45-68
  One of the most important current problems of firms is to find a solution to reduce transport costs due to increased urbanization and urban population. Competitive location models are based on the model proposed by Hotelling with two ice cream vendors in the beach. In this article, initial Hotelling model has been used; however, with consideration of experienced and inexperienced consumers for data analysis. The results showed that in the presence of both experienced and inexperienced consumers, demand functions of two firms (supplying different foods) depend on particular food type and the number of experienced consumers. In addition, if two firms are placed at one point, because of differences in consumer tendencies, they will not demand the same equilibrium prices. If the firm's strategies include the selection of both price and location choice, there will be no equilibrium to the game. Finally, by increasing transport costs, firms1 becomes closer to the center and firms 2 (supplying unqualified goods) become farther from the center.
  Keywords: Location Choice, Variety of Consumers, General Equilibrium, Hotelling Model, Nash Equilibrium
 • Alireza Kazerooni, Tanaz Salahesh, Hossein Asgharpur Pages 69-92
  The bank lending channel is known as a credit channel in the literature of the monetary transmission mechanism. These channels are based on the assumption of asymmetric information and imperfect and inefficient markets. Since banks are important finance providers in Iran, the objective of this paper is to investigate the crucial role of the banks in the monetary transmission mechanism. To serve this purpose, the effect of the balance-sheet and financial health indicators of the banks together with their effect on the intensity of the monetary policy are investigated in the bank lending approach. Data and financial statements of eighteen state and private banks by using the GMM method and over 2007-2014 are studied. The results reveal that the effect of capital adequacy ratio is positive and significant during the considered period. Also the effect of deposit ratio is found to be negative and significant but very small. The macro economic variables such as GDP and Price index, both own positive and significant coefficients and credit risk and leverage ratio have negative and significant coefficients. Also it can be deducted from the findings that both capital adequacy and leverage ratio increase the intensity of the impact of the monetary policy on the loans. Therefore, in order to achieve the intended policy goals, it is highly recommended to the policy makers to take into account the indirect effects of the balance-sheet and financial health indicators of the banks especially the capital adequacy and the leverage ratio.
  Keywords: Bank Lending Channel, Loans, Financial Health, Balance-Sheet, GMM
 • Zahra Kashanian, Hossein Raghfar, Mir Hossein Mousavi Pages 93-115
  Population aging is one of the most important concerns of the last century in all over the world. In this study, in order to investigate the effect of demographic changes on some macroeconomic variables, Diamond two-stage overlapping generation model (OLG model) is designed. In this model, We consider an economy inhabited by two-period lived overlapping generations, the length of each period is considered thirty years. As life cycle perspective, the first period represents working period and the second one is considered as retirement period. This model consists of three sections: household, government and production which operate in a competitive market. This model is designed and adapted to the requirements of Iran and in the end, the results will be analyzed. In this model, data has been imported since 1940 and has been simulated by 2100. Simulation indicates that due to population aging, budget share of retirement pension is going to increases and share of public investment is going to decreases. In other words, population aging will crowd out public invsetment , also, annual per-capita output growth rate will reduce. As a consequence, economic growth will also slow down. due to increasing of population aging and decreasing of productive labour supply, government will increase taxes and retirement age. These policies will soften public investment cowding out.
  Keywords: Ageing, Government budgets, Retirement, growth, Overlapping Generation model
 • Gholamreza Keshavarz, Kobra Noftakhar Daryaee Pages 117-152
  This research analyzes spillover effects of financial volatility among three international markets: Gold, Stocks and Foreign Exchange. We use the logarithmic returns of the assets - ounces of gold, the euro-dollar exchange rate and America stock index S&P500- from the first business day of 2000 until 1/12/2014 in order to identify the relationship between these three international markets. Identification returns transmission between markets is provided by using Vector Auto Regressive (VAR) model. Volatility spillover effects could be measured by the Multivariate Generalized Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity (MGARCH) models. We use VAR-MGARCH model to identify information spillovers between three markets and introduce value at risk in order to measure portfolio risk. We estimate the value at risk of portfolio relying on the parametric approach at 99% confidence level for the forecast horizon of one day with two rolling windows that included 500 and 750 observations. In the first step the adequacy of predictions is tested by unconditional and conditional coverage tests. Then the adequacy predictions are ranked by Lopez loss function, Total accumulated losses and Sener loss function. The empirical results suggest that spillover effects are statistically significant and the VaR forecasts are generally found to be sensitive to the inclusion of spillover effects in any of the multivariate models considered. Ignoring this sensitivity is resulted in overestimation of the portfolio’s value at risk and, therefore, lead to inefficient allocation of resources to cover the risk of the asset portfolio.
  Keywords: volatility, spillover effects, VAR, MGARCH, Value at Risk, rolling window, modeling adequacy, ranking model
 • Fatemeh Labafi Feriz, Saeid Samadi, Khadijeh Nasrullahi, Rasul Bakhshi Dastjerdi Pages 153-179
  Typically, the objectives of monetary policymakers in different economies include reducing inflation and output gap. To achieve these goals, the monetary authorities should adopt appropriate monetary policies. Since the economic models are facing with uncertainty, the uncertainty should be considered in appropriate monetary policies. We investigate discretionary monetary policy with uncertainty about cost push shock and demand pull shock through the Hansen and Sargent’s robust control approach (2002). We use the dynamic stochastic general equilibrium model where the money growth rate has been introduced as a monetary policy instrument. The robust optimal monetary policy for Iran’s economy in response to cost push shock is more aggressive than the monetary policy with certainty, but in response to demand pull shock, no difference exists between robust optimal monetary policy and monetary policy with certainty. Following an increase in inflation weight and money growth rate weight in policymaker’s loss function, the monetary policy with uncertainty remains still aggressive in response to cost push.
  Keywords: robust optimal monetary policy, Uncertainty, discretion, DSGE
 • Mohammad Mowlaei, Zohre Rahimi Rad Pages 181-208
  Poverty is an economic and social undesirable phenomenon and one of the important causes of poverty is injustice income distribution among the people. The governments should perform the suitable policies for eradication of poverty in any societies. In this study, the poverty line of Iran's urban and rural households are estimated by the theory of relative habit of formation linear expenditure system (RHLES) and by using data of household's expenditure for 8 commodity-groups over the periods of 1389-2013. Then, the position of poverty in urban and rural regions is calculated by the indicators of head-count ratio, poverty gap and Foster, Greer and Thorbecke (FGT). The results of study show although the poverty line (minimum subsistence quantity) in Iran's urban and rural households has had an average growth about 20 percent, but the quantity of poverty indices are reduced during the five economic development plans. Thus, the government policies for the reduction of relative poverty in urban and rural regions have been successful.
  Keywords: Subsistence, Poverty Indices, Poverty, Rural Regions, Urban Regions­
 • Mina Norouzi, Zhaleh Memari, Kazem Askarifar Pages 209-224
  The aim of this research was finding optimal policy to increase revenue from selling ticket of football competitions in Iran. To do this, at the first step, the effective factors on ticket price have been identified through literature and using the Delphi method which 21 high ranked variables were selected. In the second phase, the casual loop diagrams as the basis of stock and flow diagrams have been depicted through literature, regression equation and interviewing. The equation governing the relations have been obtained through 13 designed questionnaire whose validity have been approved by experts and was reliable based on 0.76 Cronbach’s Alfa criteria and the conceptual model has been obtained. Then, using valid values for constant variables the behavior patterns have been depicted by the model. At the final step, the validity of model has been examined with employing 3 methods of the Reality check, the sensitivity analysis and the test under extreme conditions. On the basis of results, three policies have been evaluated: the time of games, the method of ticket selling and advertisement on games. The results show that the advertisement has most effect on ticket price and so on revenue from a game in this context.
  Keywords: Revenue, Ticket price, Professional Football League, Advertisement, Dynamic model
 • Vahid Shaghaghi Shahri Pages 225-252
  The aim of this study is to estimate, measure and also to compare aggregate methods for constructing the composite index of Economic Resistance for Iran & selected countries. Therefor in this article an attempt has been done for measuring and evaluation of main macro-economic objectives, and economic resistive situation. Also Iran's status between the seven greatest rival countries in the region in the six indices by Using “Distance-to-reference” method has been determined using five popular methods in constructing composite indicator (SAW, TOPSIS, revised PCA, Taxonomy and revised Optimum Deviation).
  The result of the composite economic indicator reveals that Iran's status was fourth between the selected countries at 2000 & 2005 years, but this status has depreciative trend to fifth rank at 2010 & 2014 years.
  Keywords: Economic Resistive, Composite Economic Indicator, Distance-to-reference Method, Aggregating Methods, Selected Regional Countries