فهرست مطالب

پژوهش دینی - پیاپی 35 (پاییز و زمستان 1396)
 • پیاپی 35 (پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/05
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مجید معارف، زینب شایسته فر صفحات 5-30
  خوتیر ینبل از جمله حدیث پژوهان مهم غربی است که مطالعات حدیثی وی منبع ارجاع بسیاری از حدیث پژوهان غربی است. او مفهوم سنت نبوی را در اواخر قرن نخست هجری تاریخ گذاری می نماید، با این استدلال که نقطه ی آغازین یکسان انگاری مفهوم سنت با سنت نبوی اواخر قرن نخست هجری است. وی برای اثبات فرضیه خود به وصیت عمر حین مرگ، صدور فتوی توسط صحابه و تابعین بر اساس رای شخصی و عدم استناد به سنت پیامبر(ص) و حصر مفهوم سنت نبوی در سنت توسط عمر بن عبدالعزیز استناد می کند. این در حالی است که با مراجعه به قرآن و منابع اصیل اسلامی نواقص روشی و محتوایی حدیث پژوهی ینبل در این زمینه روشن می گردد. با توجه به اعتبار سنت نبوی نزد قرآن و فرمان به لزوم تبعیت از سنت نبوی توسط خداوند متعال و همچنین کاربرد وسیع عبارت سنت نبوی از زمان حیات پیامبر(ص)، نظریه ینبل قابل نقد بوده و در نتیجه این عبارت را در ابتدای قرن نخست تاریخ گذاری می گردد.
  کلیدواژگان: ینبل، سنت، سنت نبوی، تاریخ گذاری، حدیث، عمربن عبدالعزیز
 • امیر توحیدی صفحات 31-52
  واژگان و ادواتی در قرآن کریم وجود دارند که تنوع نحوی آن ها ، در فرایند برگردانشان به زبان فارسی ، مستلزم توجه شایانی به نحو یا دستور زبان عربی است . گاه عدم تشخیص نوع این ادوات و ترجمه صحیح آن ها با توجه به مقتضیات زبان مقصد، مترجمان را دچار لغزش کرده است. در این میان، ادوات استیناف از جایگاه خاصی برخوردار است . جستار حاضر می کوشد تا بازگردان برخی از ادوات استیناف (واو، فاء، حتی، لکن و بل) را در ترجمه های آیتی، انصاریان، رضایی، فولادوند و مجتبوی- که درشمار ترجمه های برترند و از مقبولیت بیشتری برخوردار هستند- مورد مداقه و امعان نظر قرار دهد. باشد که با مقایسه این ترجمه ها و شناسایی موارد اختلاف و نقاط قوت و ضعف آنها، گامی هر چند کوتاه در جهت تصحیح و تنقیح ترجمه کتاب الهی برداشته شود و ترجمه ای بهتر و نزدیکتر به مدلول کلام خدا در اختیار قرآن پژوهان قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ادوات استیناف، ترجمه، انصاریان، آیتی، رضایی، فولادوند، مجتبوی
 • سید مصطفی ملیحی صفحات 53-66
  یکی از مباحث مهم در فقه و حقوق امامیه تصرف اشخاص در ملک دیگری و حدود آن است.مطابق قاعده مستنبط از آیات و روایات هر گونه تصرف در ملک دیگری باعث ضامن شدن شخص متصرف می گردد به این معنی که در صورت تلف و یا نقص و عیب مال گیرنده باید خسارت وارده را جبران نماید.همچنین تصرف در مال دیگری از جهت معنوی حرام شرعی است. این قاعده کلی در جایی که گیرنده ماذون از جانب مالک باشد تخصیص خورده است. اصولا اذن مطابق ادعای نگارنده اگر از جانب شخص مالک یا ذی صلاح صادر گردد باعث می شود که گیرنده نسبت به تلف و نقص غیر مرتبط با او مسئول نباشد. اثر دیگر اذن نیز از میان رفتن حکم حرمت و تبدیل آن به اباحه است. در این مقاله ضمن مدلل ساختن دو اثر فوق به ماهیت اذن و تابعیت آن از اراده آذن نیز پرداخته می شود و ثابت می شود که اذن از جمله اعمال حقوقی بوده و از دسته ایقاعات محسوب می شود. در نهایت به برخی از نهادهای حقوقی که توسط اذن به وجود می آید پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: اذن، امانت، اباحه، ضمان، فقه امامیه
 • حسینعلی جان نثاری، سید حسین واعظی صفحات 67-84
  قرآن کریم، مفهومی از رفتار اجتماعی آمیخته با اخلاق ارائه می دهد که شیوه های درست زندگی را پیش روی انسان می گشاید. پژوهش حاضر با هدف استخراج و تبیین جایگاه اخلاق در تربیت اجتماعی از منظر قرآن کریم بوده که با روش توصیفی همراه با تحلیل محتوی و استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. تربیت اجتماعی همواره مورد توجه مکاتب مختلف بوده و بین مسلمان جایگاهی ارزشمند و شخصیت ساز داشته است. یافته های پژوهش حاکی است: از منظر قران کریم، رفتار اجتماعی با اخلاق همراه بوده و در متن تربیت اجتماعی قرار گرفته است و با اهداف تعادل روحی، تقرب به خداوند، و الزامات اعتقادی مانند فطرت، توحید، و شیوه های مانند محبت و احترام، کسب می گردد به طوری که همواره رشد و کمال انسان را در راستای ارزشهای اخلاقی قرار داده و سعادت در زندگی را با اخلاق اجتماعی رهنمون و ملزم نموده است.
  کلیدواژگان: قرآن، اخلاق، تربیت اجتماعی
 • مرتضی کاظم شیرودی، سید ابراهیم دیباجی، غلامعباس رضایی هفتادر صفحات 85-106
  عشق از او صاف الهی و سرآغاز خلقت است، این عشق در واقع بر «هستی مطلق» دلالت دارد، و زندگی بدون آن چون پوست های بی روح است. مولوی، عشق را شیوه سلوکی خود قرار داده ،آن گونه که ابن فارض درگام به گام مقامات عرفانی، آن را اساس کار خویش قرار داده است. بنابراین نگاه ابن فارض و مولوی، نگاه یک عاشق به معشوق حقیقی است و این نشانه معرفت و آگاهی این دو شاعر عارف است. در این مقاله ضمن بررسی واژه «عشق» با تکیه برآیات قرآن و احادیث و نظرعرفا، به موضوع «جاودانگی عشق الهی» در سروده های تائیه کبرای ابن فارض و غزلیات عربی مولوی در دیوان شمس، با اسلوب تطبیقی پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: عشق، قرآن، جاودانگی، جمال، معشوق، ابن فارض، مولوی
 • فاطمه قوانلو، حامد ناجی اصفهانی، عزیزالله افشار کرمانی صفحات 107-119
  مرگ از احوال نفس انسانی است. نفس آدمی به واسطه اتحادی که با بدن دارد، دارای اوصاف و احوالات گوناگونی است. یکی از مهم ترین این اوصاف «مرگ» است. به نظر ملاصدرا نفس با به کار گرفتن بدن، استعدادهای مختلف خود را به فعلیت می رساند. و در صورتی که با به کمال رسیدن خود، دیگر نیازی به بدن نداشته باشد، نفس از بدن مفارقت می کند و به واسطه ی این مفارقت، از عالم دنیا وارد عالم آخرت می شود. ضمنا چون نفس بالذات زنده است و بدن به واسطه اضافه تدبیری نفس، دارای حیات است، بنابراین نفس که عین شعور و آگاهی به خود می باشد، پس از مرگ به حیات خود ادامه می دهد و این بدن است که با عدم تدبیر به واسطه ی نفس ترکیب خود را از دست می دهد و دچار مرگ می شود.
  کلیدواژگان: مرگ، دنیا، آخرت، ملاصدرا، نفس انسان
|
 • Majid Maaref Dr, Zeinab Shayestehfar Pages 5-30
  Gautier Juynboll is among the most prominent Western hadith scholars, who has been frequently quoted by many Western scholars. He dates the concept of the Prophetic tradition back to the late first century AH, arguing that the starting point of identifying the concept of tradition with the Prophetic tradition is the late first century AH. To prove his hypothesis, he refers to the will Umar made while he was dying, the issuance of fatwa by the Companions and the Successors on the basis of personal judgment and not the Prophet's (p.b.u.h.) tradition, and the identification of the concept of the Prophetic tradition with tradition by Umar ibn Abd al-Aziz. However, by referring to the Quran and the authentic Islamic resources, the methodological and content defects of Juynboll’s hadith research are revealed. Given the validity of the Prophetic tradition in the Quran and the command given by Allah Almighty about the necessity of following the Prophetic tradition, as well as the widespread use of the term Prophetic tradition since the period of the Prophet's life, Juynboll’s theory can be criticized and, as a result, the term can be dated back to the beginning of the first century AH.
  Keywords: Juynboll, tradition, Prophetic tradition, dating, hadith
 • Amir Tohidi Dr Pages 31-52
  There are lexical items and conjunctions in the holy Quran whose syntactic diversity requires that a lot of attention be paid to Arabic syntax in the process of translating them into Persian. A times, translators commit errors in translating these conjunctions due to not recognizing their type. Owing to the particular significance of conjunctions in Arabic language, the present article seeks to subject the translation of some of them (wav, fa, hatta, laken, and bal) to scrutiny in renditions of Ayati, Ansarian, Rezaei, Foulavad and Mojtabavi which are among the superior translations of the Quran and enjoy greater popularity. Comparison of these translations and identification of their differences, strengths and weaknesses may be a step, though a small one, towards correcting and modifying the translation of the Divine Book, and a better and more accurate translation of the signification of the Divine Word is made available for the scholars of the Quran.
  Keywords: conjunctions, translation, Ansariyan, Ayati, Rezaei, Fouladvand, Mojtabavi.
 • Seyyed Mostafa Malihi Dr Pages 53-66
  One of the important issues in the Islamic jurisprudence and the Twelvers’ sacred law is the seizure of others’ property and its limits. According to the rule extracted from the Quranic verses and narrations, if any one seizes others’ property, he / she must guarantee its return, and in case of loss or defect, the recipient must compensate for the damage suffered. Also, seizing others’ assets is forbidden in the Islamic sacred law. However, an exception to this general ruling is the case where the recipient has been authorized by the owner. In principle, the author believes that if the assets have been sized by the ezn (permission) of the owner or any authorized individual, the seizer is not responsible for the loss and defect not related to him / her. Ezn further causes the prohibition rule to be converted to the permissibility rule. Elaborating on the relationship between the two above-mentioned effects and the nature of ezn and its dependence on the willpower of the azen (permitter), this paper demonstrates that ezn is among the legal acts and is included in the category of unilateral legal acts. Finally, the paper deals with some of the legal entities created by ezn.
  Keywords: ezn (permission), amanat (trust), ebaheh (permissibility), zaman (guaranty), the Twelver's jurisprudence.
 • Hossein-Ali Janesari, Seyyed Hossein Vaezi Dr Pages 67-84
  The holy Quran presents a morality-mingled concept of social behavior which opens up the right ways of life to human beings. The present study is aimed extracting and explaining the place of morality in social education from the viewpoint of the holy Quran. It has been conducted using the descriptive research method along with content analysis and library resources. Social education has always been a matter of interest among religious schools and it has been considered an instrumental and personality-shaping factor among Muslims. The findings of this research work reveal that, from the perspective of the Quran, social behavior is associated with morality, and it is in the context of social education. The findings further indicate that social behavior is acquired with the aim of achieving mental balance, proximity to God, and such ideological requirements as fitrah (innate disposition), monotheism, and practices like affection and respect, so that human perfection is constantly followed in the direction of moral values, and happiness in life is fulfilled through social ethics.
  Keywords: the Quran, morality, social education
 • Morteza Kazem Shiroodi, Seyyed Ebrahim Dibaji Dr, Gholam-Abbas Rezaei Haftador Dr Pages 85-106
  Love is one of the attributes of God and the origin of creation. In fact, this love denotes the ‘Absolute Being’, and life without it is like soulless skins. Molavi has adopted love for his spiritual way of life; similarly, ibn Farez has embraced love in every step of gnostic stations. Therefore, ibn Farez and Molavi's attitude is a lover's attitude towards the true beloved, and this is an indication of the gnostic knowledge and cognizance of these two gnostic poets. Holding an inquiry into the word ‘love’ relying on the Quranic verses, hadiths, and gnostics, in this article, we have conducted a comparative study of the ‘immortality of the Divine love" in ibn Farez’s Ta’yyeh Kobra and the Arabic sonnets of Molavi in ​​Divan-e Shams.
  Keywords: love, the Quran, immortality, beauty, beloved, ibn Farez, Molavi.
 • Fatemeh Qovanlou, Hamed Naji Isfahani Dr, Azizullah Afshar Kermani Dr Pages 107-119
  Death is one of the states of the human soul. Due to its alliance with the body, the human soul has various faculties and states. One of the most significant of these faculties is ‘death’. In Mulla Sadra's view, the soul brings its various potentials to realization through employing the body. And when the soul no longer needs the body after attaining perfection, it leaves the body, and enters the Hereafter as a result of this separation. Meanwhile, since the soul is inherently alive and the body comes to life through the soul’s prudential addition, the soul is the exact replica of consciousness and self-awareness. The soul continues to exist after death, and it is the body which embraces death and gets decomposed due to losing the mediation of the soul.
  Keywords: death, world, the Hereafter, Mulla Sadra, human soul.