فهرست مطالب

علوم و تکنولوژی محیط زیست - سال نوزدهم شماره 4 (زمستان 1396)
 • سال نوزدهم شماره 4 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/07
 • تعداد عناوین: 15
|
 • مقاله پژوهشی
 • فیض الله پاسره، سید مهدی برقعی، سید نظام الدین حسینی *، امیر حسین جاوید صفحات 1-13
  زمینه و هدف
  مدیریت صحیح فاضلاب یکی از مهم ترین مسایل محیط زیستی می باشد، مواد آلی و نوترینت ها از جمله ترکیبات فسفر از آلاینده های بالقوه آب های پذیرنده می باشند. انتشار فسفر از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری به محیط زیست یکی از دلایل اصلی پدیده شکوفایی آب است. بنا براین هدف از این مطالعه تعیین میزان نوترینت ها و مواد آلی فاضلاب شهر یاسوج و میزان حذف بهینه نوترینت ها از جمله فسفر کل توسط سیستم باردنفو اصلاح شده پرداخته است.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- مقطعی بوده، روش نمونه برداری به صورت نمونه برداری مرکب (Composite Sampling)و جامعه مورد مطالعه نمونه های اخذ شده از ورودی سیستم تصفیه (بعد از سیستم آشغال گیر) و خروجی سیستم تصفیه (بعد از ته نشینی) می باشد. جهت شناسایی عوامل تاثیرگذار بر حذف فسفر از پایلوت باردنفو اصلاح شده استفاده شد مقدار حذف نیترات، فسفات کل،COD و BOD5به مدت 9 ماه مورد ارزیابی قرار گرفت. در پایان داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  با توجه به نتایج بدست آمده، میانگین COD ورودی در سیستم (54/228±55/674)، فسفر ورودی (8/4±26/21)، نیترات ورودی (63/19±91/25)، BOD ورودی (66/106±33/378) میلی گرم در لیتر و مقدار pH ورودی (35/0±22/7) بود. بین میزان COD ورودی و درصد حذف فسفر ارتباط معنا داری وجود دارد (004/0P.value=) ولی بین pH ورودی و درصد حذف فسفر ارتباط معناداری وجود ندارد ( 339/0P.value= ). بیش ترین حذف فسفر در زمان توقف سلولی 15 روزه (72/69%) مشاهده شد. بازگشت داخلی 200% نیز (96/68%) بیش ترین درصد حذف فسفر را نشان داد.
  نتیجه گیری
  طبق اطلاعات بدست آمده، شرایط بهینه برای حذف فسفر، 15SRT= ،1-5/0 HRT= در تانک بی هوازی، درصد بازچرخش داخلی 200%، درصد لجن برگشتی 75% و حفظ 3-2 DO= نشان داده شد. بنابراین با توجه اطلاعات بدست آمده، برای زدایش فسفر علاوه بر روش های فیزیکی و شیمیایی می توان از فرآیندهای زیستی اصلاح شده استفاده کرد. دراین سامانه ها با قرار دادن یک مرحله بی هوازی درابتدای فرآیند، حذف فسفر بهبود می یابد. و این روش می تواند جایگرین مناسبی برای تصفیه خانه هایی که با سیستم لجن فعال کار می کنند باشد.
  کلیدواژگان: فسفر، باردنفو اصلاح شده، فاضلاب، حذف بیولوژیکی
 • محمد قاسم ترکاشوند*، مهرداد کیانی صفحات 15-33
  زمینه و هدف
  یکی از مشکلات زیست محیطی در مناطق غربی ایران فعالیت توفان های گردوغبار و ریزگردها در اتمسفر شهرها است. شهرهای ملایر، نهاوند و تویسرکان در جنوب استان همدان و غرب ایران از ورود توفان های گردوغبار و ریزگردها آسیب پذیر هستند. در این پژوهش وضعیت توفان های گردوغبار، ریزگردها و نیز وضعیت میدان دید و نحوه ورود این توفان ها به درون شهرها مورد مطالعه قرار گرفته است.
  روش بررسی
  در این پژوهش دوره های آماری مختلف برای سه شهر مورد نظر در طول سال های 1992 تا 2010 مورد مطالعه قرار گرفت. سپس وضعیت باد غالب، پراکندگی توفان ها و کاهش میدان دید در طول سال بررسی شدند. همچنین نقشه های مربوط به الگوهای فشار در روزهای وقوع توفان برای انجام تحلیل سینوپتیکی تهیه و مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  حداکثر وقوع گردوغبار در طول سال در شهر ملایر اواسط بهار، در نهاوند اوایل بهار و اواسط تابستان و در تویسرکان اواخر بهار اتفاق افتاده است. بیش ترین تعداد توفان گردوغبار در تویسرکان و کم ترین آن ها در نهاوند شکل گرفته است. تغییرات دوره ای گردوغبار در منطقه، افزایش این پدیده اقلیمی را در سال های اخیر مشخص کرده است. تغییرات فراوانی گردوغبار با افزایش ارتفاع روند مثبتی در منطقه نشان داده است. وضعیت افزایش تعداد روزهای با میدان دید کم با ماه های شاخص وقوع توفان گردوغبار در منطقه مطابقت داشته و بیش ترین تعداد روزهای با میدان دید کم مربوط به خرداد و تیر بوده است. همچنین تحلیل همدیدی جو نشان می دهد در نزدیکی سطح زمین در هنگام وقوع توفان گرادیان شدید فشار و ناپایداری و در سطح 500 هکتوپاسکال جریان هم گرایی بر روی منطقه ایجاد شده است.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان می دهد که گردوغبار در خیابان های موازی با مسیر باد غالب به راحتی به قسمت های مرکزی شهر منتقل می شود و در اثر برخورد جریان گردوغبار با ساختمان های بلند شهر، قسمتی از جریان ریزگردها به طرف سطح زمین انتقال یافته و قسمتی دیگر از جریان در بخش پشت به باد ساختمان حالت پیچشی ایجاد می نماید. بخش دیگری از آن نیز در ارتفاعی بالاتر از ساختمان ها از سطح شهر عبور می کند. پوشش گیاهی در اطراف شهرها، ورود ریزگردها را به داخل شهرها کاهش داده و به عنوان یک عامل مثبت در کاهش آلودگی منطقه به حساب می آیند.
  کلیدواژگان: گردوغبار، ریزگرد، توفان، آلودگی هوا، استان همدان
 • معصومه عامریان*، لقمان علی محمدیان، افسانه ملک حسینی صفحات 35-46
  زمینه و هدف
  افزایش جمعیت و تقاضا مستلزم بالا بردن میزان تولید در واحد سطح است. رقابت برای افزایش عملکرد موجب استفاده ی بیش از حد از کودهای نیتراته شده است. مصرف بی رویه کودهای شیمیایی علاوه بر هزینه زیادی که بر کشاورز تحمیل می کند، اثرات زیان باری را نیز در پی دارد. با توجه به اینکه این کشاورزان هستند که در نهایت در وقت عمل میزان استفاده از کودهای شیمیایی را تعیین می کنند، لذا دلایل بی توجهی و غفلت کشاورزان از عوارض سوء مصرف کودهای شیمیایی بر استفاده از روش بحث متمرکز گروهی مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  تحقیق با مشارکت 12 نفر از سبزی کاران شهرستان بوکان (آذربایجان غربی) انجام شد. در مجموع 5 دوره بحث متمرکز گروهی با مدت زمان 1 ساعت برای هر دوره اجرا گردید.
  یافته ها
  با توجه به نتایج به دست آمده دلایل بی توجهی کشاورزان از اثرات سوء کودهای شیمیایی در قالب 5موضوع (Themes) اصلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که عبارتند از 1- هدف از تولید 2- نبود ملاک تشخیص محصولات سالم یا ارگانیک از محصولات غیرارگانیک 3- عناصر مورد توجه در تولید محصول 4- عملکرد مراکز تحقیقاتی و جهاد کشاورزی پیرامون عوارض سوء مصرف بی رویه کود ازته در مزارع و 5- عدم آشنایی کشاورزان با کشت ارگانیک.
  بحث و نتیجه گیری
  فرهنگ سازی در جامعه در جهت خرید و مصرف محصولات سالم ولو با قیمت بالا کمک بسیاری در جهت علاقمندی و رضایت کشاورز از کشت محصولات سالم با حداقل مصرف کود خواهد داشت و این زمانی تحقق می یابد که دولت در این زمینه به وظایف خود به نحو احسن عمل کند. از جمله موظف کردن کارشناسان سازمان های مربوطه بر نظارت و کنترل میزان کودهای مصرفی در مزارع سبزی کاری و جلب توجه و رضایت کشاورزان می تواند کمک چشمگیری در کاهش میزان مصرف کود در اراضی کشاورزی داشته باشد. تولید محصولات سالم به طور مستقیم با بهداشت و سلامت افراد جامع در ارتباط است. با بها دادن به تولید و مصرف محصولات سالم می توان جامعه ای سالم داشت و بدون مشکل به سوی اهداف مورد نظر در هر زمینه گام برداشت. نتایج این تحقیق نقش بسزایی در بهبود کشاورزی سالم به منظور تولید محصولات سالم و عاری از کود خواهد داشت.
  کلیدواژگان: آگاهی، روش کیفی، کشاورزی سالم
 • زهرا ذولفقاری، مصطفی مرادی*، رضا بصیری، اکبر قاسمی صفحات 49-65
  زمینه و هدف
  ساختار از عوامل مهم زیست محیطی است که می تواند ویژگی های منحصر به فردی را در جنگل ایجاد نماید. بنابراین با شناخت و آگاهی از ساختار توده می توان برنامه ریزی بهتر و جامع تری برای حفظ، احیاء و گسترش منابع ارزش مند جنگل داشت. در این تحقیق، ساختار توده های انار شیطان در استان بوشهر بررسی شد.
  مواد و روش ها
  برای این منظور توده انارشیطان در دو منطقه علی آباد (10 هکتار) و شهنیا (2 هکتار) آماربرداری صدرصد شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که هر دو منطقه دارای ساختار یک آشکوبه می باشند که علت آن وجود تخریب های انسانی، طبیعی و عدم زادآوری است. علاوه براین، قطریقه و ارتفاع درختان انارشیطان در منطقه شهنیا نسبت به علی آباد دارای دامنه ی وسیع تر و بیش تری بود. هم چنین از نظر مد قطر برابر سینه و یقه، طول روشنایی تاج، نسبت پهنای تاج، پهنای تاج، عمق تاج و اندازه تاج، منطقه شهنیا نسبت به منطقه علی آباد بیش ترین مقدار را داشت. در حالی که از نظر میانگین ارتفاعی و میزان پوشش تاج ، سطح تاج، طول تاجی ، شاخص ضخامت تاج ، نسبت تنه، ارتفاع تاج و درصد روشنایی تاج کم ترین مقدار را نسبت به منطقه علی آباد داشت که به علت بهره برداری از شاخه و برگ توسط اهالی روستا به منظور تهیه زغال و مصرف دارویی و تغذیه دام می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  این تحقیق نشان داد که انارشیطان در مناطق مورد مطالعه از نظر ساختاری جز توده های هم سال خالص می باشد که به خاطر وجود تخریب های انسانی و غیر انسانی قدرت تجدید حیات خود را از دست داده و تشکیل توده های یک آشکوبه ای داده است.
  کلیدواژگان: ساختار عمودی و افقی، گونه انارشیطان، ویژگی های ساختار توده، شهنیا و علی آباد
 • ثمر مرتضوی*، جمال رحمانی، عاطفه چمنی صفحات 67-79
  زمینه و هدف
  از مهم ترین روش های بررسی فلزات سنگین، استفاده از گونه های ماکروفیت بعنوان پایشگر های زیستی می باشد که به عنوان شاخصی مناسب جهت بیان کیفیت محیط زیست مورد استفاده قرار می گیرند. در پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت آلودگی تالاب هشیلان کرمانشاه و تاثیر گونه غالب گیاهی Phragmites australis در منطقه ، غلظت فلزات سنگین Cu، P b، Zn در اندام های زیرزمینی و هوایی گیاه نی و رسوبات سطحی تالاب، مورد مطالعه قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  آماده سازی نمونه ها با ا سید نیتریک، پر کلریک و پراکسید اکسیژن آن جام گرفت و غلظت عناصر مورد مطالعه با دستگاه جذب اتمی اندازه گیری گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل نشان داد، غلظت فلزات مس، سرب و روی در رسوبا ت به ترتیب 23/17،47/6 و21/24 میکروگرم بر گرم می باشد. همچنین میانگین غلظت فلز مس در اندام های زیرزمینی و هوایی گیاه نی 738/2و190/2، فلز سرب143/15و02/13و برای فلزروی 11/6 و37/6 میکروگرم بر گرم وزن خشک بدست آمد که بیشترین تجمع فلزات در اندام های زیرزمینی گیاه بود. بالا بودن مقدار شاخص انتقال برای فلز روی بیانگر توانایی بالای انتقال این فلز در گیاه است.
  بحث و نتیجه گیری
  در همین راستا بین غلظت فلزروی در اندام های زیرزمینی واندام های هوایی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد؛ لذا احتمال می رود اندام زیرزمینی گیاه نی، پایشگری مناسب برای آلودگی ناشی از عنصر روی در رسوبا ت منطقه باشد.
  کلیدواژگان: تالاب هشیلان، رسوب، پایشگر، فلزات سنگین، گیاه نی
 • زهرا عزیزی*، اصغر حسینی، یعقوب ایرانمنش صفحات 81-93
  زمینه و هدف
  برآورد دقیق زی توده جنگلی با هدف بررسی توان جنگل ها در ترسیب کربن اتمسفری از مسایل بسیار مهم در مدیریت جنگل هاست. پژوهش حاضر به منظور برآورد زی توده درختان تک پایه بلوط ایرانی با استفاده از روش غیرمخرب فتوگرامتری زمینی صورت گرفت.
  روش بررسی
  در این تحقیق که در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد، ابتدا 32 درخت تک پایه بلوط ایرانی در طبقه های قطری مختلف انتخاب و از هر درخت دو عکس در جهت عمود بر هم گرفته شد. سپس برای هر عکس مقیاس محاسبه گردید و حجم اجزای مختلف درخت اعم از تنه، شاخه های اصلی، شاخه های فرعی و شاخ و برگ (تاج) تعیین گردید. با نمونه برداری از اجزاء مختلف درخت، چگالی هر جزء محاسبه و زی توده برای اجزای مختلف اندازه گیری شد. سپس زی توده برآورد شده از روش فتوگرامتری زمینی با زی توده به دست آمده از روش قطع و توزین مقایسه گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که اختلاف آماری معنی داری بین زی توده برآورد شده از روش فتوگرامتری زمینی با شیوه قطع که دقیق ترین روش برآورد زی توده است وجود ندارد.
  بحث و نتیجه گیری
  این تحقیق دقت و کارایی روش فتوگرامتری زمینی را در برآورد زی توده روی زمینی در فرم رویشی تک پایه بلوط ایرانی نشان داد.
  کلیدواژگان: بلوط ایرانی، فتوگرامتری بردکوتاه، زی توده
 • صفر فضلی، رویا پرهیزکاری * صفحات 95-113
  زمینه و هدف
  امروزه مدیران صنایع تولیدی برای این که بتوانند میزان اثرات زیست محیطی محصولات خود را بهتر کنترل نمایند تا محصول سبز را با صرف زمان و هزینه کم تر تولید کنند، نیاز به شناسایی عوامل موثر و اصلی مراحل چرخه عمر محصول سبز دارند. به همین منظور، هدف اول این تحقیق این است که ابتدا عوامل موثر در ارزیابی اثرات زیست محیطی محصولات بهداشتی در استان قزوین شناسایی شوند. در ادامه با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری[3] (ISM) آن عوامل موثر اولویت بندی گردند.
  روش بررسی
  این روش، روشی کیفی است که هدف آن شناسایی و اولویت بندی عوامل اصلی اثرات زیست محیطی محصول است.
  یافته ها
  نتایج حاصل از سطح بندی و بررسی عوامل موثر بر اثرات زیست محیطی ناشی از تولید محصول سبز نشان داد که معیار شستشو یک معیار خودمختار است که وابستگی و قدرت نفوذ ناچیزی دارد. چهار معیار مربوط به مرحله ساخت و تولید محصول در گروه معیارهای وابسته قرار گرفتند که قدرت نفوذ ضعیف، اما وابستگی قوی با سیستم دارند. هم چنین، نتایج نشان داد که در ارزیابی اثرات زیست محیطی محصول سبز هیچ معیاری در گروه معیارهای پیوندی قرار نگرفت. افزون بر این، نتایج نشان داد که معیار مواد شیمیایی، صابون، بازیافت مواد سمی، دفع مواد غیرسمی و هم چنین معیار بسته بندی جزو معیارهای اصلی به شمار می روند.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده توصیه می شود که مدیران صنایع تولیدی محصولات بهداشتی استان قزوین به منظور کاهش اثرات زیست محیطی محصولات، پنج معیار اصلی فوق را مدنظر قرار دهند و با دقت و مطالعه بیش تر در انتخاب مواد اولیه و نیز بازیافت و دفع مواد زاید و هم چنین نوع مواد و شکل بسته بندی از ورود محصولات بهداشتی ناسازگار با محیط زیست به بازار جلوگیری نمایند.
  کلیدواژگان: محصول سبز، اثرات زیست محیطی، مدل سازی ساختاری تفسیری، لوازم بهداشتی
 • ساره حسینی، سید عطاالله حسینی*، مجید لطفعلیان، آیدین پارساخو صفحات 115-131
  زمینه و هدف
  شبکه جاد ه های جنگلی در طرح های جنگلداری، به عنوان تاسیسات زیربنایی در مدیریت، حفاظت و احیای جنگل ها نقش اساسی دارد. تحقیق حاضر جهت بررسی کارایی تکنیک GIS و AHP در تهیه نقشه اراضی مناسب جهت مسیر یابی جاده جنگلی در سری دلاکخیل اداره کل منابع طبیعی شهرستان ساری با مساحتی معادل 1657هکتار صورت گرفت.
  روش بررسی
  در این تحقیق جهت یافتن روشی مناسب برای مسیریابی بهینه جاده های جنگلی و یافتن واریانتی بهینه از نظر زیست محیطی از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید. از اینرو نخست پرسشنامه ای جهت تعیین و اولویت بندی عوامل موثر در طراحی جاده یعنی شیب، جهت، تیپ خاک، زمین شناسی، موجودی در هکتار درختان، وضعیت آبراهه، گونه های حفاظتی و چشم انداز تنظیم و سپس نقطه نظرات متخصصان طراحی مسیر جاده جنگلی در مورد تعیین اهمیت نسبی عوامل جمع آوری و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی در نرم افزار Expert Choise، به روش مقایسه دو به دو، وزن دهی شدند. سپس بر اساس وزن مشخصه ها، نقشه های عوامل فوق با هم تلفیق شده و نقشه قابلیت عبور اراضی در چهار طبقه با عناوین توان بسیار نامناسب، نامناسب، مناسب و بسیار مناسب تهیه شد. سپس طراحی جاده بر روی نقشه قابلیت عبور اراضی و با استفاده از روش گام پرگار در نرم افزار Arc GIS9.3 انجام پذیرفت. در نهایت مشخصات شبکه جاده های طراحی شده با شبکه جاده موجود با روش های باکموند، درصد پوشش و نزدیک ترین مسیر برای انتخاب مناسبترین واریانت مقایسه گردید.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل عوامل موثر در طراحی جاده بر اساس نظر متخصصین طراحی و ساخت جاده های جنگلی، نشان داد که معیار شیب با وزن نسبی 254/0 دارای بیشترین امتیاز و چشم انداز با وزن نسبی 052/0 دارای کمترین امتیاز می باشند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج مقایسه شبکه موجود با پنج واریانت جدید از نظر زیست محیطی نشان داد که واریانت دوم بهترین عملکرد را از نظر عبور از مناطق بسیار مناسب (07/19 درصد) و نامناسب (21/5 درصد) نسبت به جاده موجود با عبور 40/6 درصدی از مناطق بسیار مناسب و 97/35 درصدی از مناطق نامناسب داشت. واریانت دوم با 62/72 درصد پوشش در قیاس با سایر واریانتها و جاده موجود عملکرد مناسب و قابل قبولی از نظر زیست محیطی داشت و در کلیه موارد مورد بررسی به عنوان واریانت بهتر انتخاب گردید. نتایج آزمون مقایسه بین مناسب ترین واریانت و شبکه جاده موجود با استفاده از آزمون مربع کای نشان داد که در سطح 95 درصد این دو شبکه دارای تفاوت معنی داری می باشند (018/0=p).
  کلیدواژگان: طراحی بهینه شبکه جاده جنگلی، تحلیل سلسله مراتبی، نقشه قابلیت عبور اراضی، روش باکموند، سری دلاکخیل
 • امیر حسین حلبیان *، ناهید اسماعیلی صفحات 133-150
  زمینه و هدف
  چالش فراروی توسعه پایدار در کشاورزی، امنیت غذایی جمعیت رو به رشدی است که نیازهای غذایی کشور را به طور روزافزونی می افزاید. استعدادیابی و پهنه بندی اراضی و تشویق تولیدکنندگان به تولید محصولات استراتژیک و باکیفیت باارزش افزوده بیش تر موجب تولید بهینه بر اساس عرضه و تقاضا و کاهش وابستگی خواهد شد. با توجه به این که بیش ترین وابستگی از بین کالاهای اساسی مربوط به روغن خوراکی است؛ کشت دانه های روغنی باکیفیت روغن مطلوب و بازدهی بیش تر و سازگار با شرایط اقلیمی کشور از مهم ترین عوامل موثر در افزایش عملکرد تولید می باشد.
  روش بررسی
  در این پژوهش داده های روزانه 7 ایستگاه در طی سال های مشترک(1992 تا 2010 برابر با 1371تا1389) به طول آماری 19 سال از سازمان هواشناسی کشور دریافت شد. پس از بررسی همگنی داده ها اقدام به تهیه لایه های اطلاعاتی داده ها جهت سامانه اطلاعات جغرافیایی شد. لایه های مورد مطالعه شامل لایه های ارتفاع، کاربری، خاک، یخ بندان، طول دوره رشد موثر و فعال می باشد. در ادامه، با استفاده از افزونه فازی به فازی سازی لایه های موجود پرداخته شد و سپس با مدل AHP وزن هر لایه محاسبه و مناطق مستعد کشت کلزا در استان کردستان مشخص گردید.
  یافته ها
  نتایج این بررسی نشان داد که استان کردستان قابلیت کشت مناسبی جهت گیاه روغنی کلزا دارد؛ به طوری که 28درصد از اراضی استان در مناطق شمال شرقی و جنوب شرقی در محدوده بسیار خوب قرار می گیرد؛ 38درصد از اراضی استان جزء محدوده خوب قرار گرفته است که بیش تر در نیمه شرقی استان مشاهده می شود. 24 درصد از اراضی استان جزء محدوده ی متوسط و همچنین 10 درصد از اراضی استان جز محدوده ضعیف قرار می گیرد. به طور کلی نیمه شرقی استان کردستان قابلیت بیش تری جهت کشت کلزا دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده، اراضی استان کردستان از نظر پتانسیل اقلیمی و محیطی برای کشت کلزا مشتمل بر چهار طبقه بسیار خوب (8/7940کیلومتر مربع)، خوب (3/10905کیلومتر مربع)، متوسط (6824کیلومتر مربع) و ضعیف (3/2829کیلومتر مربع) است.
  کلیدواژگان: کلزا، درجه روز رشد، تحلیل سلسله مراتبی، فازی، کردستان
 • محمدحسین حیدرزاده، حسین امانی*، بهزاد جوادیان، حسن کریمی نژاد، مجتبی نوایی صفحات 151-162
  زمینه و هدف
  به خاطر حجم بالای تولید زباله در شهر آمل و نزدیکی این شهر به دریا و جنگل، نیاز به مدیریت صحیح زباله های شهری به منظور ممانعت از آلودگی محیط زیست بیش ازپیش احساس می شود. از سوی دیگر با توجه به این که مواد آلی فسادپذیر حدود 80 درصد زباله های جمع آوری شده این شهر را تشکیل می دهند، بنابراین ارایه راه کاری جدید جهت تولید کمپوست از زباله های شهری و مقایسه کیفیت محصول بر طبق استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران از اهداف این مقاله می باشد.
  روش بررسی
  در این مقاله، تولید کمپوست در شرایط بسته و کنترل شده گل خانه ای به عنوان یک روش نوین به همراه طراحی و ساخت یک دستگاه خردکن زباله و یک رآکتور بستر جامد هوادهی شونده نوین مورد بررسی قرار گرفت. در این رآکتور عمل هوادهی و هم زدن توده با کنترل دقیق قابل انجام است و می توان از این رآکتور در مقیاس های بزرگ استفاده نمود. هم چنین در حین تولید، پارامترهایی مانند دما،pH ، میزان کربن، میزان نیتروژن و نیز میزان خاکستر اندازه گیری شد. برای نمونه گیری ها نیز از روش نمونه گیری مرکب استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد تولید کمپوست حاصل از این تحقیق در مدت زمان 25 روز به دست آمد که کم تر از فرآیندهای رایج مشابه می باشد. در این بررسی، نسبت کربن به نیتروژن محصول نهایی 89/19،pH 29/7 و میزان هدایت الکتریکیdS/m 7/7 به دست آمد که نشان می دهد کمپوست حاصل از این تحقیق دارای مشخصات کمپوست درجه یک مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده، می توان روش پیشنهادی حاصل از این تحقیق را برای تولید کمپوست مرغوب تجاری از زباله های شهری پیشنهاد داد.
  کلیدواژگان: بیوراکتور، خردکن، زباله جامد شهری، کمپوست، نسبت کربن به نیتروژن
 • حمید محمدی*، پرویز حقیقت جو، علیرضا سرگزی صفحات 163-177
  زمینه و هدف
  هدف از انجام مقاله بررسی جایگاه کم آبیاری در مصالحه اهداف زیست محیطی-اقتصادی الگوی کشت در فارس می باشد.
  روش بررسی
  روش بررسی استفاده از الگوی برنامه ریزی غیر خطی فازی مصالحه کننده بین اهداف حداکثر بازده برنامه ای، حداقل مصرف کود شیمیایی و حداقل مصرف آب برای یک مزرعه نماینده منطقه مورد مطالعه استفاده شد. این مدل مشروط بر توابع واکنش عملکرد محصولات نسبت به آب در فضای سایر محدودیت ها بود.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که مزرعه نماینده در انتخاب الگوی کشت در مقایسه با الگوی مصالحه کننده اهداف، ناکارا عمل می نمایند. این مقایسه همچنین آشکار کرد که با اعمال آبیاری کامل جهت حصول عملکرد پتانسیل و کاهش سطح زیر کشت برای رعایت محدودیت موجودی آب، امکان افزایش درآمد برای مزرعه نماینده وجود دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  هر چند که افزایش بازده برنامه ای در این شرایط با کاهش مصرف آب و تا حدودی با کاهش مصرف کود شیمیایی در تناقض می باشد، ولی تعمیم نتایج از مزرعه نماینده به کل شهرستان مور مطالعه نشان داد که با اجرای این الگو در حدود 94 میلیارد ریال به درآمد کل منطقه اضافه خواهد شد. در عین حالی پیامدهای مثبت زیست محیطی همچون کاهش مصرف حدود 6/4 میلیون مترمکعب آب و کاهشی در حدود 7246 تن در مصرف کود شیمیایی از نتایج دیگر اجرای این الگو خواهد بود.
  کلیدواژگان: محیط زیست، کم آبیاری، الگوی کشت، برنامه ریزی غیر خطی فازی
 • سیده زهرا شمسی پاپکیاده *، سید محمد شبیری صفحات 179-191
  زمینه و هدف
  درک مشکلات زیست محیطی و فهم اولیه آن شرط لازم برای اقدامات اساسی در جهت تخریب زدایی محیط زیست در اثر توسعه بی رویه است. از مهم ترین اقدامات آن توسعه و گسترش دانش زیست محیطی از طریق حوزه های خدماتی دانش گاه ها و موسسات آموزش عالی هر جامعه است که از نقشی بی بدیل در توسعه یافتگی جوامع برخوردار است. این پژوهش به تحلیل برنامه های آموزش زیست محیطی در آموزش عالی می پردازد.
  روش بررسی
  روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری اساتید و دانشجویان زیست محیطی در دانش گاه های کشور شامل 40 نفر اساتید و 719 نفر دانشجو می باشد. روش نمونه گیری به طور تصادفی ساده بوده که بنابر جدول کرجیسی و مورگان 250 نفر دانشجو را شامل می شد و برای اساتید از شیوه سرشماری استفاده گردید. در این پژوهش از پرسش نامه پژوهش گر ساخته و برای تعیین روایی از نظرات صاحب نظران استفاده شد که براساس فرمول لا و شه 8/0 و پایایی آن براساس ضریب آلفای کرونباخ برابر 806% به دست آمد. تحلیل و تفسیر داده ها براساس ماتریس IFE می باشد.
  یافته ها
  با استناد به نتایج حاصل از 6 قوت و 7 ضعف از میان مولفه های مورد پژوهش در استراتژی کنونی نظام آموزش عالی، برنامه درسی زیست محیطی وضعیت نسبتا متعادل بین قوت ها و ضعف های پیش روی سازمان دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  با استفاده از قوت ها به منظور پیشبرد اهداف سازمان پیش می رود. اینگونه استراتژی، استراتژی مطلوب می باشد.
  کلیدواژگان: آموزش عالی، آموزش محیط زیست، برنامه ریزی درسی، IFE
 • آیلین عاشوری راد، راضیه رحیمی*، بهمن شمس اسفند آباد صفحات 193-207
  زمینه و هدف
  پارک ملی سرخه حصار یکی از زیستگاه های آهوی ایرانی (Gazella subgutturosa) است. در حال حاضر در این منطقه به دلیل تخریب یا اشغال زیستگاه های اصلی آهو، محدوده پراکنش این گونه محدود به مناطق خاصی شده است. ارزیابی و تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاه و همچنین تعیین مهم ترین عواملی که منجر به جلب توجه گونه می شود، برای حفاظت و مدیریت این گونه بسیار مهم است.
  روش بررسی
  در این مطالعه مطلوبیت زیستگاه آهو در فصل پاییز با استفاده از روش حداکثر آنتروپی مورد بررسی و مدل سازی قرار گرفت. 33 نقطه حضور و 15 متغیر زیستگاهی در مدل سازی با نرم افزار MaxEnt مورد استفاده قرار گرفتند. میزان 949/. = AUC نشان دهنده قابلیت بالای مدل در تفکیک زیستگاه های مطلوب و نامطلوب از یکدیکر بود.
  یافته ها
  نتایج نشان داد فاصله از آبشخور ها مهم ترین متغیر تاثیر گذار بر مطلوبیت زیستگاه آهو در پارک ملی سرخه حصار می باشد و با افزایش فاصله از آبشخور ها، از مطلوبیت زیستگاه به شدت کاسته می شود. بیش ترین احتمال حضور گونه در جهت شمال و در شیب های کمتر از 25 درجه می باشد. همچنین نتایج نشان داد آهو بیش تر در مناطقی با تیپ های گیاهی شامل درمنه و گون مشاهده می شود.
  بحث و نتیجه گیری
  نقشه مطلوبیت زیستگاه نشان داد که %97/5 از مساحت منطقه مورد مطالعه (حدود 1،170هکتار) به عنوان زیستگاه مطلوب برای آهو پیش بینی می شود. با توجه به اهمیت آبشخور ها و تیپ های گیاهی مورد استفاده آهو، نظارت بر آبشخور ها و کنترل ورود دام های اهلی، از اقدامات مهمی است که در راستای مدیریت زیستگاه این گونه باید صورت گیرد.
  کلیدواژگان: آهوی ایرانی، پارک ملی سرخه حصار، مطلوبیت زیستگاه، MaxEnt
 • حمیدرضا عظمتی *، سمیه پورباقر، منا محمدی صفحات 209-218
  زمینه و هدف
  مطالعات و بررسی های صورت گرفته بیانگر مشکلاتی چون عدم تعریف مناسب از فضاهای شخصی، فقدان محرمیت و امنیت، نبود حس تعلق یا حس مکان و ازدحام، در فضاهای دانشگاهی است. این مسئله باعث عدم کارایی و کاهش حضور موثر دانشجویان در فضاهای آموزشی می گردد. هدف از پژوهش حاضر مرور نظریه ها و رویکردهای روان شناسی محیطی و معماری در رابطه با مفاهیم حریم خصوصی و فضای شخصی است و سپس تحت نظر متخصصان، عوامل کالبدی و روانی موثر بر مطلوبیت فضاهای شخصی استخراج شده است.
  روش بررسی
  این مطالعه برحسب نوع هدف،کاربردی است و به روش تحقیق پیمایشی انجام گردیده است. پیمایش اولیه بین تعدادی از متخصصین متشکل از اساتید معماری و روانشناسی که به روش خوشه ایتصادفی انتخاب شدند صورت گرفت. سپس پرسشنامه اولیه حاصل گشته و بعد از تعیین میزان اهمیت هر یک از عوامل، پرسشنامه اصلی تهیه و توسط کاربران مورد پیمایش قرار گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت پذیرفت.
  یافته ها
  مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر فضاهای شخصی در دو حوزه مولفه های کالبدی و مولفه های روانی استخراج گردید. در حوزه مولفه های کالبدی عواملی مانند: فردی سازی فضا، استفاده از مرزها برای تفکیک فضا و ایجاد فضاهای نیمه شخصی و خلوت به دست آمد و در حوزه مولفه های روانی مهم ترین مولفه ها شامل: امنیت، تراکم جمعیتی و در نظر گرفتن نیازهای متفاوت افراد حاصل شد.
  نتیجه گیری
  در نظر گرفتن عوامل موثر حاصل شده از پژوهش حاضر در طراحی محیطی موجب مطلوبیت فضاهای شخصی در محیط های آموزشی دانشگاهی خواهد شد.
  کلیدواژگان: معماری، فضای آموزشی دانشگاهی، مطلوبیت فضای شخصی، حریم خصوصی، خلوت، مرزها
 • یعقوب پیوسته گر *، محمدحسین انصاری صفحات 219-236
  زمینه و هدف
  افزایش روز افزون تولید زباله در شهرهای کشور مساله ای است که بیش تر شهرداری ها با آن سر و کار دارند و مقدار قابل توجهی از بودجه آن ها صرف جمع آوری، حمل و نقل و دفع زباله می شود، علاوه بر این مشکلات زیست محیطی فراوانی را در پی خواهد داشت. این مقاله با هدف شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر کاهش تولید پسماند خانگی می باشد.
  روش بررسی
  بدین منظور، ابتدا دو منطقه 3 و 10 شهرداری تهران از لحاظ سرانه تولید پسماند خانگی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفت. چرا که این دو منطقه علی رغم جمعیت نزدیک به هم، از لحاظ کالبدی و اجتماعی اختلافاتی با یکدیگر دارند که می تواند روی کاهش سرانه تولید پسماند خانگی موثر باشد. سپس برای پاسخ به فرضیات مطرح شده، از روش پیمایش مبتنی بر پرسش نامه حاوی سوالات باز و بسته استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان می دهد که بسیاری از عوامل اجتماعی نظیر: سن، جنسیت، وضعیت تاهل، بعد خانوار، مدت اقامت در تهران و منطقه، نوع واحد مسکونی و رعایت تفکیک زباله در سرانه تولید پسماند خانگی اثرات مستقیم دارند. در ادامه این دو منطقه بر اساس معیارها و شاخص های کالبدی، اجتماعی، محیط زیستی و مدیریتی مورد ارزیابی قرار گرفت که درصد امتیاز کسب شده منطقه 3 به ترتیب 67، 64، 36 و 38 و منطقه 10 به ترتیب 47، 46، 33 و 36 می باشد. در انتها نیز 20 راهکار عملیاتی در زمینه کاهش سرانه تولید پسماند خانگی با تاکید بر عوامل اجتماعی ارایه شد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج حاصل از پرسش نامه نیز با استفاده از آزمون های آماری مورد تحلیل قرار گرفت.
  کلیدواژگان: سرانه تولید پسماند خانگی، کاهش تولید زباله، مدیریت مواد زاید جامد شهری، محیط زیست شهری
|
 • Feyzollah Paserh, S. Mahdi Borghei, S. Nezamoddin Hosseini *, Amirhossein Javid Pages 1-13
  Background And Objective
  Proper management of sewage is one of the most important environmental issues, organic matter and nutrients, including phosphorus compounds, are the potential pollutants of the receiving waters. Release of phosphorus from municipal wastewater treatment plant effluent to the environment is one of the main reasons for the phenomenon of the Eutrophication. Therefore, the aim of this study was to determine the amount of nutrients and organic matter in wastewater of Yasouj city and efficient removal of nutrients such as total phosphorus by modified Bardenpho system.
  Method
  This is a cross-sectional study. The sampling method as Composite Sampling and study population was samples of treatment system input (after screening system) and output of treatment system (after sedimentation). In order to identify of affecting factors on phosphorus removal use of modified Bardenpho pilot. The amount of nitrate, total phosphate, COD and BOD5 removal for 9 months was evaluated. The collected data were analyzed by using SPSS software (version 16).
  Findings: According to the results, the average of input COD in system (674.55±228.54), input phosphorous (21.26±4.8), input nitrate (25.91±19.63), input BOD (378/33±106/66) mg per liter and the input pH (7.22±0.35). There is a significant Relationship between the input COD and percentage of phosphorus removal (P.value=0/004), but there is not significant relationship between the pH input and phosphorus removal percentage (P.value=0.339). Most phosphorus removal was observed in Solids Retention Time (SRT) of 15 days (69.72%). Internal recycle of 200 percent (68/96%) showed the highest percentage of phosphorous removal.
  Discussion and
  Conclusion
  According to obtained information, the optimum conditions for phosphorus removal showed SRT =15, HRT =0/5-1 in anaerobic tank, the internal recycle percentage of 200%, recycled activated sludge (75%) and keep the DO =2-3. Therefore, for removal of phosphorus addition of physical and chemical methods can use of modified biological processes. In this systems, by replacing of an anaerobic stage at the beginning of the process, improve phosphorus removal. This method can be a good alternative to treatment plants with activated sludge system.
  Keywords: phosphorus, modified Bardenpho, sewage, biological Remove
 • Mohammad Ghasem Torkashvand *, Mehrdad Kiani Pages 15-33
  Background And Objective
  One of the environmental problems in recent years in the western regions of Iran is the activity of dust storms and aerosols in the atmosphere of cities. Malayer, Nahavand and Tuyserkan cities in the south of Hamedan province and west of Iran are vulnerable to the entry of dust storms. In this research, dust storms, aerosols and visibility status and the manner of entering these storms into the cities have been studied.
  Method
  In this study, different statistical periods were studied for three cities during the years 1992 to 2010. Then, the Prevailing wind conditions, storms dispersion, and visibility reduction were studied throughout the year. Also, maps of pressure patterns on the days of the storm for synoptic analysis were prepared and evaluated.
  Findings: The maximum annual dust incidence has occurred in Malayer in mid- spring (May), in Nahavand in the early spring (April) and mid-summer (August) and also in Tuyserkan at the end of spring (June).The highest and lowest number of dust storms occurred in Tuyserkan and Nahavand, respectively. Periodic changes of dust in the region have identified the rise of this climatic phenomenon in recent years. Dust frequency changes have shown a positive trend in the region with increasing height.The number of days with low visibility corresponded to the months of the occurrence of dust storms in the region and the most number of days with low visibility have been in June and July. Moreover, the synoptic analysis of the atmosphere shows that during the storm, an intense gradient of pressure and instability near the surface of the earth and the convergence flow at the level of 500 hPa have been created on the region.
  Discussion and Counclusion: The results of this study indicate that the dust in the streets parallel with the Prevailing wind direction is easily transmitted to the central parts of the city. Then due to the collision of the dust stream with the city's high buildings, a part of the dust is transferred to the surface of the earth, and other part of the flow creates a torsion mode in the back section of the building. Eventually, another part of it passes through the city at altitudes above the buildings. Vegetation around the cities has reduced the flow of dust into the cities and is considered as a positive factor in reducing pollution in the region.
  Keywords: Dust, Aerosol, Storm, Air Pollution, Hamedan Province
 • Masoomeh Amerian*, Loghman Ali-Mohamadian, Afsaneh Malek­Hosini Pages 35-46
  Background And Objectives
  Increased population and demand is entails raise the amount of production per unit area. Competition for increased yield is reason excessive use of fertilizer nitrate. Excessive use of chemical fertilizers in addition to the enormous cost for farmer, also leads to harmful effects. These farmers are that at time to act amount the use of chemical fertilizers determine. Therefore, the reasons inattention and ignorance farmers the adverse effects of chemical fertilizers (especially nitrogen fertilizer) the using focus group discussion was studied.
  Method
  The research with participation of 12 of vegetable growers in city of Buchanan (West Azerbaijan) was performed. A total of 5 courses focus group discussions were conducted with duration of 1 hour for each course.
  Findings: According to the results, the reasons for the of inattention of farmers from the adverse effects of chemical fertilizers in the form of the main 5 themes discussed were as follows, 1- Purpose of the production. 2- The absence of an inorganic or organic criterion for differentiating between healthy products. 3- The elements noted in the product. 4- The performance of agricultural Jihad and research centers in relation to the adverse effects of excessive consumption of nitrogen fertilizer on farms and 5- The farmer's lack of familiarity with organic cultural.
  Discussion and
  Conclusion
  Culturalization in the community for the purchase and consumption of healthy products, although at a high price, will help many farmers to be interested to the cultivation of healthy crops. Including, monitoring and review experts on the amount of fertilizers used in the fields of vegetables and attracting the attention and satisfaction of farmers can make a significant contribution to reducing fertilizer use in agricultural lands. The production of healthy products is directly related to the health of the general population. Results of this research will play an important role in improving organic culture or safe agriculture in order to produce safe products and devoid of fertilizer.
  Keywords: Knowledge, Qualitative methods, Safe agriculture
 • Zahra Zolfaghari, Mostafa Moradi *, Reza Basiri, Akbar Ghasemi Pages 49-65
  Background And Objectives
  Forest structure is one the main environmental factor that produce unique characteristic in forest. Therefore, knowledge of the structure stand can help us to have better and more comprehensive plan for conservation and development of valuable forest resources. In this study, Tecomella undulata stand structure in Bushehr province were investigated.
  Method
  For this purpose, T. undulata stand in Aliabad area (10 hectares) and Shahinal (2 hectares) was inventory.
  Findings: Our result indicated that two studied sites have one layered canopy which resulted from natural and manmade disturbances and also lack of regeneration. Moreover, correlation between collar diameter and tree high reveled that T. undulata stand in Shahnia has wider range compare to Aliabad and contained thicker trees. Also, Mode diameter at breast height, collar diameter, Crown area, spread ratio, width, depth, size and light crown length in Shahnia were more than Aliabad. While the average of height, crown coverage, area, Crown length, thickness index, ratio percentage and Bole ratio, Shahnia had the lowest value compare to Aliabad. Which is exploitation branches and leaves by villager for charcoal, medicinal and animal feed uses.
  Discussion &
  Conclusion
  In conclusion, the present study showed that T. undulata stands are one layered pure stands that resulted by thropogenic anthropogenic disturbances. Such disturbances caused elimination of regeneration and formed one layered canopy stands.
  Keywords: Vertical, Horizontal Structures, Species Tecomella Undulata, Features Stand Structure, Aliabad, Shahnia
 • Smar Mortazavi *, Jamal Rahmani, Atefeh Chamani Pages 67-79
  Background And Objective
  One of the most important methods to investigate heavy metals is to apply bio-monitors used as an appropriate index to express the environment quality. In this study, the concentrations of such heavy metals as Zn, Pb and Cu in the underground and aerial organs of Phragmites australis were investigated to study the pollution status in Hashilan Pond, Kermanshah and the effects of dominant species called Phragmites australis in the region.
  Method
  The samples were prepared by nitric acid, perchloric acid and peroxide oxygen and afterwards, the concentrations of elements were measured by the atomic absorption spectrometry.
  Findings: Results demonstrated that the concentrations of copper, lead and zinc were estimated at 47.23, 6.17 and 24.21 in the sediments, respectively. Also, the mean concentrations of copper, lead and zinc were 2.738-2.190, 15.143-13.02 and 6.11-6.37 mg-1in the underground and aerial organs, respectively; furthermore, the highest metal concentration was related to the underground organs of plant. High values of transfer index concerning zinc indicated high ability of zinc transfer in the plant. In this regard, a positive significant correlation exists between the concentration of zinc in the underground and aerial organs;
  Discussion and Counclusion: Therefore, the underground organs of reed are introduced as a suitable monitor for the resultant pollution of zinc in the regional sediments.
  Keywords: Biomonitor, Sediment, Hashilan wetland, Heavy metals, Phragmites australis
 • Zahra Azizi *, Asghar Hosseini, Yaghoob Iranmanesh Pages 81-93
  Background And Objective
  Accurate estimation of forest biomass for assessment of the potential of forests to sequester atmospheric carbon is an important aspect in forest management. The present study aimed to estimate the biomass of single-stem Quercus brantii trees by using terrestrial photogrammetry as a nondestructive method.
  Method
  The study was conducted in Chaharmahal and Bakhtiari province. First, 32 individual trees from different diameter classes were selected and two photos were taken for each tree in perpendicular directions. Then, the scale of each photo was calculated and the volume of different components of trees was determined (trunk, main branches, branches and foliage (Crown)). Density of each component was measured using data collected from field and laboratory analysis; and biomass of each component was measured. Estimated biomass from terrestrial photogrammetry method was compared with the actual biomass obtained from the field method.
  Findings: Results showed that there is no significant difference between the terrestrial photogrammetry method and the field method, which is accurate method in order to evaluate biomass.
  Discussion and
  Conclusions
  This study showed that terrestrial photogrammetry for estimation of above ground biomass for single-stem Quercus brantii trees is an accurate and efficient method.
  Keywords: Iranian Oak, Terrestrial Photogrammetry, Biomass
 • Safar Fazli, Roya Parhizkari * Pages 95-113
  Background And Objective
  Nowadays production industries managers need to identify the key factors of green product life cycle stages until they can better assess the environmental impact of its products and produce the green product with less time and expense. Therefore, the first objective of this study is the first to assess the effects of environmental factors on health products be identified in Qazvin province. Then, use the interpretive structural modeling (ISM) which were ranked.
  Method
  The ISM method is a qualitative method that aims to identify and prioritize environmental impact of the product.
  Findings: The results of ranking and to investigate effective factors on the environmental effects resulting from production of green products showed that rinse is an autonomic criterion that has negligible penetrating power. Four criteria related to the construction and productions of the product are in the affiliated groups that have weak penetrating power, but the strong dependence to system. Also, the results showed that in assessment of green product environmental impact any criterion is not in connective criteria groups. In addition, the results showed that the criterion of chemicals, soap, recycling toxic substances, disposal of nontoxic substances and packaging are considered as the key criteria.
  Discussion and
  Conclusions
  according to the results it is recommended that production industries managers health productsof Qazvin consider above five key criteria to reduce the environmental effects of products and with further carefully and study in selection of raw materials and recycling and disposal of waste material and also type and shape of packaging prevents from entering compatible health products with environment to the market.
  Keywords: Green Product, Environmental Effects, Interpretive Structural Model, Sanitary Accessories
 • Sareh Hosseini, S. Ata Ollah Hosseini *, Majid Lotfalian, Aidin Parsakhoo Pages 115-131
  Background And Objective
  Forest roads network in forestry plans have main and basic role in the forest management, conservation and recovery. In this research the ability of GIS and AHP in production of road-use map in Dallak kheil forest of Sari with an area of 1521.89 hectare (without villages in study area) was investigated.
  Method
  In this study, for finding a suitable method for optimal routing forest roads and finding environmentally optimal variant of GIS and AHP technique was used. According to effective factors on road planning such as slope, slop direction, soil, geology, stock growth per hectare, hydrology, landscape and conserved species, a questionnaire was provided and then the idea of the experts about forest road planning and relative importance of factors was collected. The factors were weighted in Expert choice (EC) software via pair wise method.Then based on weights, the maps of mentioned factors were overlaid and land capability map with four classes of most unsuitable, unsuitable, suitable and most suitable was produced. Different variants of forest road were designed on land capability map using Arc GIS 9.3 software and divider method. Finally, the status of designed road network and existing road was compared using Backmund and nearest route method.
  Findings: Analysis of effective factors in the design based on the road design profesionals and forest roads, showed that standard slope with 0.254 relative weight, have the highest points and the outlook with relative weight 0.052 has the lowest points.
  Discussion and
  Conclusions
  The result of the comparsion betwwen the existing network with five new variants in terms of environmental considerations indicated that the second variant is the best variant due to the passing of the most sutibel areas (19.7%) and unsutibel (21.5%) in compared to the existing road and other variants. Also The second variant whit 62/72 cover persentage in compared to other variants and existing roads in terms of environmental performance were selected as variants better. The Chi square test was used to compare the most suitable variant with existing road. Results showed that the designed road network was significantly better than that of existing road, regarding pass from suitable area.
  Keywords: Optimal planning forest road network, Analytical hierarchy process, land capability map, Backmond method, Dallak kheil forest
 • Amir Hossein Halabian*, Nahid Esmaeli Pages 133-150
  Background And Objective
  The challenge of costant development production in agriculture is the food security for growing population that increase the country food needs. The capability finding, lands regionalization and encouraging the producers for producting the strategic and high quality products with more add end- value result in optimum production according to offer and demand and decreasing the depandence. The edible oil have the most depandence amond basive materials so, cultivating the oily seeds with favorite quality and more efficiency that be compatible with climate conditions of country is as the most important effective factors for increasing the production operation.
  Method
  In this research, first, the studied data of 7 meteorology station have been studied daily during the common years (1992-2010:1371- 1389) for 19 years statistic period. Then, the value information layers have been provided for Geographic Information System. The studied layers including the height, landuse, soil, frosty, effective and active growth term period. The present layers have been fuzzy by using fuzzy redundant, and then the weight of each layer have been calculated by AHP model.Then, the final regionalization of feasibility study for Canola cultivation have been provided.
  Findings: The results of study indicated that Kordeston province have fine cultivation capability for canola oily plant, so the 28% of lands in northeast and south east place in very fine limit. 38% of province lands place in fine limit and more of them observe in eastern half of province. 24% of province lands is in the medium limit and 10% of province lands place in weak limit, Generally, the eastern half of Kordestan province have more capability for Canola cultivation.
  Discussion &
  Conclusion
  Based on the obtained results, the Kordestan province lands were divided in to four categories of highly suitable (7940.8 km2), suitable (10905.3 km2), moderate (6824 km2) and weak (2829.3 km2) lands on the basis of the environmental and climatologocal potentials for canola cultivation.
  Keywords: Canola, Growing Degree Days, Analytic Hierarchy Process (AHP), Fuzzy, Kordestan
 • Mohammad Hossein Heidarzadeh, Hossein Amani *, Behzad Javadian, Hasan Kariminezhad, Mojtaba Navaei Pages 151-162
  Background And Objective
  Due to the large volume of waste produced in Amol and the proximity of the city to the sea and the forest, a proper waste management is urgent necessaryto prevent environmental pollution. On the other hand, organic waste occupies more than 80% of the Amol municipal solid waste. Therefore, a new method for compost production from municipal solid waste and a suitable quality comparison of the produced compost with Iranian National Standards Organization are aims of this study.
  Method
  In this paper, compost production at a greenhouse closed and controlled condition as a novel method using of homemade designed crusher was studied. In this work also a new design of solid state bioreactor was used. In this reactor, aeration and stirring were carefully controlled; therefore, this reactor can be used in a large scale. Also parameters such as temperature, pH, C/N and ash were measured during the compost production.
  Findings:The results showed that the production of compost from this study obtained during 25 days that is less than the current processes. The ratio of carbon to nitrogen of the final product, pH and the electrical conductivity were 19.89, 7.29 and 7.7 dS/m, respectively. Also, results showed that the produced compost parameters are in agreement with first class compost based on the Iranian National Standards Organization.
  Discussion &
  Conclusion
  According to the results, the method of this research can be proposed in high scale and high quality compost production from municipal waste.
  Keywords: Bioreactor, Crusher, Municipal Solid Waste, Compost, the Ratio of Carbon to Nitrogen
 • Hamid Mohammadi *, Parviz Haghightjo, Alireza Sargazi Pages 163-177
  Background And Objective
  The purpose of this research is the role of deficit irrigation in compromising environmental – economical goals of cropping pattern in Fars Province.
  Method
  This technique is considered as a strategy to increase profitability. However, in addition to profitability goal, many studies have focused to optimize water and fertilizers consumption as environmental objectives. Current study investigates the rule of deficit irrigation in a model that compromises the economic and environmental objectives. Fasa city in Fars province were selected as the study area since placed in warm climate field and affected by water stress. A Fuzzy nonlinear programming model were used to compromise the goals of maximum gross margin and minimum chemical fertilizer and water consumption for a representative farm in study area. This model was subjected to yield response functions to water and other constraints.
  Findings: The results showed that the representative farm is inefficient to select cropping pattern in comparison to compromised goals model. This comparison also revealed there is a the possibility for increasing income of representative farm by applying full irrigation to gain potential yield and reducing cultivation area for considering the available water restrictions.
  Discussion and
  Conclusion
  Although, increasing of gross margin is conflicted by decreasing water consumption and partly by reducing fertilizer use, but generalizing the results of representative farm to the whole city showed that implementation of this model will add the revenues about 94 billion Rials in total area. While the positive environmental outcomes such as reducing about 4.6 million cubic meters of water and 7,246 tons of chemical fertilizer would be the other results of implementing this model.
  Keywords: Environment, Deficit Irrigation, Cropping Pattern, Fuzzy Non Linear Programming
 • Seyedeh Zahra Shamsi Papkiade *, Seyed Mohammad Shobeiri Pages 179-191
  Background And Objectives
  Understand environmental problems and a basic understanding of the requirement for substantial measures for removing environmental damage caused by the excessive development. The most important measures of the development of environmental knowledge through service areas, universities and higher education institutions in any society a unique role in the development of society. In this regard, the present survey studies the analysis of environmental education programs to identify opportunities and threats in Higher Education.
  Methods
  The research method is descriptive of survey type. The statistical population of the faculty members and environmental students in the universities of the country is 40 faculty members and 719 students. The sampling method was simple random sampling. According to Karjesi and Morgan table, 250 students were enrolled and the professors used the census method. In this research, a researcher made questionnaire was used. To determine the validity of the opinions of experts, based on the Lavoshe formula 0.8 and its reliability, based on the alpha coefficient of Cronbach's was obtained 806%. Analysis and interpretation of the data are based on the IFE matrix.
  Findings: Based on the results of 6 strengths and 7 weaknesses among the components of the current strategy of higher education, environmental planning has a relatively balanced position between the strengths and weaknesses of the organization.
  Discussionand
  Conclusion
  Using strengths to advance the goals of the organization. Such a strategy is a desirable strategy.
  Keywords: Higher Education, Environmental Education, Curriculum, IFE
 • Aylin Ashouri Rad, Razieh Rahimi*, Bahman Shams Esfandabad Pages 193-207
  Background And Objective
  Sorkheh Hesar national park is one of Goitered Gazelle (Gazella subgutturosa) habitat. This species moved to specific regions because their main habitat destroyed or invaded by the humans. To protect and manage this species, it is very essential to evaluate and modeling its habitat suitability and also to determine the most important factors in attracting such species.
  Method
  In this research the habitat suitability for Goitered Gazelles is examined and modeled, using the Maximum Entropy method in autumn. For modeling, 33 presence points and 15 habitat variables modeled using MaxEnt software. The rate of the AUC=0.949 shows the high reliability of the model in separating suitable habitats from unsuitable ones.
  Findings: The results show that the distance from water sources is the most influential variable on the habitat suitability of Goitered Gazelles in Sorkheh Hesar national park, in essence, the suitability of the habitat decreases for longer distances from water sources. There is a higher probability of the species presence in the northern lands with less than 25 degrees in slope. Furthermore, the results show that Goitered Gazelles are more likely to present in areas with Artemisia spp. and Astragalus spp. plants.
  Discussion and
  Conclusion
  Habitat suitability for Goitered Gazelles is prepared and 5.97% of the studied region’s area (1,170 ha) is marked as suitable habitat for Goitered Gazelles. Considering the importance of water source and the types of vegetation Goitered Gazelles consumes supervision of water source and controlling the import of livestock are some of the important actions that have to be done for managing the habitat.
  Keywords: Goitered Gazelle, Sorkheh Hesar national park, habitat suitability, MaxEnt
 • Hamidreza Azemati *, Somayeh Pourbagher, Mona Mohammadi Pages 209-218
  Background And Objective
  After accomplishment of a survey on universities the results showed that there are many specific problem such as lack of private space and sense of belonging. The aim of this article is studying the theories andconcepts in the area of private space.
  Method
  This study is practical, based on its purpose will give design solutions to improve the quality of private spaces. This research is a mixed study (quality and quantity). For data collection is used literature review and interviews with Experts in this field. These data are firstly analyzed and classified, then measurements were done to find out the importance of the parameters. Questionnaire was made and distributed among a group of specialist including architecture professors and psychologists and then the main questionnaire was conducted and then studied by 48 architecture students. Data analyzing was done by using the Delphi technique and the SPSS software.
  Findings: At the end, the main influential factors in private spaces were extracted as: the individualization of the area, figuring out how to break down these areas, create semiprivate and quiet spaces.
  Discussion and
  Conclusion
  Applying these extracted factors will have positive effects on utility of private spaces and improvement quality of learning environments.
  Keywords: Architectural design, Boundaries, Educational Environments, Private Space
 • Yaghowb Peyvastehgar *, Jahanbin Mirzaii Pages 219-236
  Background And Objective
  Increasing production of waste in cities is an issue that municipalities deal with it and a significant amount of municipal funds spent on the collection, transport and disposal of the waste, in addition to the many environmental problems will follow.
  Method
  This paper aims to identify social factors that influence the production of household waste is reduced. For this purpose, the two regions 3 and 10 of Tehran municipality in terms of per capita household waste generation and associated social factors were studied. Because these two regions close together despite the population, in terms of physical and social differences with each other, which can help reduce household waste produced per capita. Then to answer assumptions, based on a survey questionnaire containing open and closed questions was used.
  Findings: The findings show that many social factors have a direct impact on per capita production of household waste, such as age, gender, marital status, family size, length of stay in Tehran and region, type of home and respect for the separation of waste. Then the two regions based on criteria and indicators of physical, social, environmental and management were evaluated and by region 3, percentage points respectively is 67, 64, 36 and 38 and the region 10 is 47, 46, 33 and 36. Finally, 20 action plan to reduce domestic waste generation per capita was presented with an emphasis on social factors.
  Discussion and
  Conclusion
  The results of the questionnaire were analyzed by using statistical tests.
  Keywords: Household per capita waste production, Reducing the production of waste, Solid waste management, Urban environment