فهرست مطالب

اقتصاد و الگوسازی - پیاپی 5-6 (بهار و تابستان 1390)
 • پیاپی 5-6 (بهار و تابستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/05/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدناصر شرافت جهرمی، حسین صمصامی، اباذر کریمی راهجردی صفحات 1-37
  در این مقاله، تولید بهینه نفت خام و میزان سرمایه گذاری موردنیاز سالانه در بخش تولید نفت خام محاسبه شده است. برای این منظور، با توجه به قضیه کان-تاکر و به روش برنامه ریزی غیرخطی، ارزش حال سودهای آتی حاصل از فروش نفت، طی دوره 20 ساله آینده حداکثر شده است. برای محاسبه سود، توابع هزینه و درآمد معرفی و استفاده شده اند. تابع هزینه نسبت به نرخ تولید و ذخیره نفت خام باقی مانده در مخزن غیر خطی و به صورت نمایی در نظر گرفته شده است که نسبت به نرخ استخراج فزاینده و ذخیره در مخزن کاهنده است. در تابع درآمد نفت خام، برای قیمت های آینده نفت سه سناریو در نظر گرفته شده و مدل برای هر سه سناریو حل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تولید تحقق یافته نفت خام کمتر از میزان استخراج حداکثر کننده سود است. تولید نفت حداکثر کننده سود، روزانه حدود 5 میلیون بشکه-برای قیمت های جاری- و سرمایه گذاری مورد نیاز برای دست یافتن به این تولید، 30 میلیارد دلار به منظور پر کردن شکاف تولید جاری با میزان تولید بهینه برآورد شده است.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری، برنامه ریزی غیرخطی، نفت خام
 • پرویز داودی، مهدی هادیان صفحات 39-68
  بحران های مالی متعدد یک قرن گذشته در مناطق مختلف جغرافیایی، این اندیشه را تقویت کرده که بحران و عدم تعادل بازارها، مشخصه ذاتی نظام اقتصاد سرمایه داری است. در این مقاله، تلاش شده تا با بررسی روند تحولات بازارهای مالی، به ویژه طی سه دهه اخیر، نشان داده شود که چگونه وجود نرخ بهره در نظام سرمایه داری به مثابه خط گسلی در سیستم اقتصادی، هارمونی بخش حقیقی و بخش مالی را مختل می کند.
  نتایج این بررسی با استفاده از آمار و اطلاعات فصلی بازارهای مالی و حقیقی اقتصاد امریکا طی دوره زمانی 2009-1993، نشان می‏دهد که وجود ربا و افزایش آن در نظام اقتصادی، باعث گسترش بازار پول می‏شود که پیامد آن، ایجاد جدایی بین ارزش‏های اسمی بخش مالی و ارزش‏های واقعی آنها در بخش حقیقی اقتصاد است. با بروز این انفکاک و شدت گرفتن آن، حباب‏های قیمتی شکل می‏گیرد. در این مقطع، تلاش عوامل اقتصادی برای کسب سودهای آسان از حباب‏های ایجاد شده، از یک طرف افزایش استقراض و گسترش حجم بازار پول را به همراه دارد که باعث کاهش سهم بخش حقیقی اقتصاد از منابع پولی و در نتیجه کاهش رشد تولید و اشتغال می‏شود. از طرف دیگر، فعالیت‏های سفته بازی، باعث متورم‏تر شدن حباب‏های قیمتی می‏شوند که نتیجه آن جدایی بیش از پیش بخش مالی از بخش حقیقی اقتصاد است. لیکن هر حبابی سرانجام با واقعیت حقیقی اقتصاد مواجه می‏شود و سقوط قیمت و بروز بحران مالی را به همراه دارد. به عبارت دیگر پیامد بیشتر شدن انفکاک، شکنندگی نظام اقتصادی و نابودی تریلیون ‏ها دلار از ارزش موهومی دارایی های مالی است که در طی دوران قبل خلق شده بود.
  کلیدواژگان: نرخ بهره، استقراض، انفکاک، حباب قیمتی، بحران مالی
 • محمد نوفرستی، محمدرضا بازاری اردستانی صفحات 69-90
  انفجار جمعیتی دهه 60، امروز جمعیت جوانی را در اختیار کشور قرار داده که عمدتا در گروه های سنی 20 تا 29 سال قرار گرفته اند. براساسفرضیه دورانزندگیآندو-مادیگلیانی چنانچه توزیع سنی جمعیت یک کشور در حول و حوش گروه های سنی خاصی قرار گیرد، مصرف کل جامعه متاثر از این گروه های غالب خواهد بود. از طرفی تغییر در مصرف کل جامعه، تقاضای کل را تحت تاثیر قرار خواهد داد و آنگاه با استناد به نظریه فشار تقاضای کینز این مسئله می تواند سبب تغییر در قیمت ها و بروز تورم شود. از این رو این مقاله درصدد است با تلفیق دو نظریه فوق به بررسی و تحلیل اثر تغییر در ساختار سنی جمعیت بر تورم در اقتصاد ایران بپردازد.
  بدین منظور با استفاده از اطلاعات سری های زمانی مربوط به دوره 1386-1338 و با تکیه بر تکنیک های همجمعی و روش خودرگرسیون گسترده وقفه (ARDL) به برآورد الگوی تورم پرداخته شده است. نتایج موید آن است که ساختار سنی جمعیت عاملی تاثیرگذار بر تورم در اقتصاد ایران است. یک افزایش در نسبت جمعیت واقع در گروه های سنی 15 تا 24 سال و 55 سال به بالا سبب افزایش تورم و یک افزایش در نسبت جمعیت واقع در سنین 25 تا 54 سال سبب کاهش تورم خواهد شد. از طرفی گروه های سنی 39-35 و 44-40 سال به ترتیب بیشترین اثر را بر کاهش تورم دارند.
  با توجه به نتایج به دست آمده می توان انتظار داشت که طی سال های آینده با وارد شدن جمعیت جوان حال حاضر کشور به گروه های سنی بالاتر، به تدریج فشارهای تورمی از جانب جمعیت کاسته شده و تورم روندی نزولی را در پیش گیرد.
  کلیدواژگان: تورم، ساختار سنی جمعیت، فرضیه دوران زندگی، همجمعی، الگوی خودرگرسیون گسترده وقفه(ARDL)
 • حسن درگاهی، مجتبی قربان نژاد صفحات 91-130
  هدف از این مقاله، طراحی یک قاعده سیاست پولی بهینه برای بانک مرکزی با هدف ثبات سازی تولید و تورم، همزمان با اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی در اقتصاد ایران است. بدین منظور ابتدا آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی و اجرای سیاست های جبرانی دولت بر متغیرهای عمده کلان اقتصاد، به ویژه تولید و تورم، مرور می شود و سپس قاعده پولی بهینه در چارچوب هدف گذاری تورم انعطاف پذیر و با استفاده از روش کنترل بهینه تصادفی به دست می آید. در این رابطه یک تابع زیان، شامل توان دوم متغیرهای تورم، رشد شکاف تولید و انحراف رشد حجم نقدینگی از دوره قبل، برای بانک مرکزی انتخاب و با توجه به دو قید منحنی فیلیپس و منحنی تقاضای کل (فرم کاهش یافته یک الگوی کلان) کمینه و قاعده پولی بهینه در شرایط اجرای طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی استخراج می شود. در نهایت با جایگزینی قاعده پولی بهینه به دست آمده در الگوی اقتصادسنجی کلان، رشد حجم نقدینگی بهینه تحت شرایط مختلف محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد که می توان با اجرای سیاست پولی بهینه، به مهار تورم حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی پرداخت، ضمن آنکه با روش های جبرانی مناسب برای بخش تولید و اجرای سیاست های طرف عرضه، از طریق افزایش بهره وری، وضعیت تولید را بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: هدفمندی یارانه ها، قیمت حامل های انرژی، سیاست پولی بهینه، کنترل بهینه، اقتصاد ایران
 • علی اصغر سالم، ندا بیات صفحات 131-159
  با توجه به اهمیت ارتباطات در دنیای امروز، تجهیزات مخابراتی یکی از اقلام لاینفک در زندگی افراد جامعه شده است. در این مقاله، به تخمین تابع تقاضای خدمات تلفن ثابت پرداخته می شود که در تقابلی دو طرفه، به دلیل ظهور کالاهای مکمل همچون اینترنت و دورنگار تقاضای آن افزایش یافته است و از طرفی به دلیل گسترش مصرف کالاهای جانشین مانند تلفن همراه، تقاضا برای آن کاهش می یابد.
  در این نوشتار، از الگوی سیستم تقاضای تقریبا ایده آل خطی پویا استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده کشش قیمت مربوط به تلفن ثابت 34/0- است، همچنین اثرات رفاهی ناشی از تغییرات قیمت مکالمات تلفن ثابت نیز در این پژوهش محاسبه شده است.
  کلیدواژگان: تلفن ثابت، سیستم تقاضای تقریبا ایده آل خطی پویا، کشش قیمتی، کشش درآمدی، شاخص های رفاهی
 • محمدعلی متفکر آزاد، پرویز محمدزاده، سید کمال صادقی، صمد حکمتی فرید صفحات 161-187
  در این مقاله، با استفاده از روش های اقتصاد خرد به بررسی تاثیر افزایش قیمت کالاهای اساسی (نان، گوشت، لبنیات، روغن، قند و شکر و سایر خوراکی ها) بر رفاه خانوارها پرداخته شده و به کمک داده های طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری طی سال های 1387-1376 تقاضای گروه های کالایی خوراکی با استفاده از سیستم مخارج خطی (LES) تخمین زده شده و با استفاده از تغییرات جبرانی (CV) و تغییرات معادل (EV) اثرات تغییر قیمت گروه های کالایی مورد بررسی بر رفاه خانوارها مورد سنجش قرار گرفته است.
  نتایج مطالعه نشان می دهد که خط فقر خوراکی سال 1387 خانوارهای شهری کشور برابر 10507959 ریال بود. یافته ها نشان می دهد که گروه نان و روغن کمترین کشش درآمدی کمتر از یک و گروه سایر خوراکی ها و انواع گوشت دارای بیشترین کشش مخارجی بالاتر از یک می باشند. میزان تغییرات جبرانی و تغییرات معادل برآورد شده برای تغییرات قیمتی مخارج خوراکی سال 1386 خانوار به ترتیب معادل 3241070 و 3228700 ریال است که 8/17 و 7/17 درصد از کل مخارج خوراکی خانوارهای شهری را تشکیل می دهد.
  کلیدواژگان: یارانه، تغییرات جبرانی، تغییرات معادل، درآمد معادل، خانوارهای شهری، کالاهای اساسی
 • محمد نبی شهیکی تاش * صفحات 189-209
  بر مبنای نظریات اقتصاد صنعتی انتظار بر آن است که، در بازارهایی با شدت تمرکز بالا ، شکاف میان قیمت و هزینه نهایی بالا باشد و در صنایعی که شدت تمرکز اندک است، قیمت به صورت حدی به سمت هزینه نهایی میل کند. در این مقاله با بررسی 53 صنعت در کد چهار رقمیISIC، الگوی قیمت گذاری در صنایع متمرکز و غیر متمرکز ارزیابی شده است. با توجه به یافته های این پژوهش، مهم ترین صنایعی که شدیدا متمرکزند و حاشیه سود بسیار بالا دارند عبارت اند از: «تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه و ساخت لاستیک مصنوعی»، «تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت»، «تولید مالتا و ماءالشعیر »، « انتشار کتاب و بروشور و کتاب های موسیقی و سایر نشریات»، «تولید فرآورده های نفتی تصفیه شده» و«تولید محصولات سرامیکی نسوز». در تمامی صنایع نامبرده الگوی قیمت گذاری به صورت بوده است. همچنین از مهم ترین صنایع با شدت تمرکز بالا و مارک آپ بسیار پایین در بخش صنعتی ایران می توان به صنایعی مانند «فعالیت های خدماتی مربوط به چاپ »، «تولید موتورهای برق و ژنراتور و ترانسفورماتور»، «پاک کردن و درجه بندی و بسته بندی پسته»، «تولید ماشین آلات کشاورزی و جنگلداری » و «تولید الیاف مصنوعی» اشاره نمود. در این صنایع، قیمت بسیار نزدیک هزینه نهایی بوده است.
  کلیدواژگان: قیمت گذاری، هزینه نهایی، صنعت، تمرکز
 • محمدعلی مرادی * صفحات 211-247
  هدف این مقاله سنجش رابطه بین سرمایه کارآفرینی و تولید و رشد بخش صنعت ایران است. از نظریه های تابع تولید و مدل های رشد درونزا برای تبیین مبانی تابع تولید و مدل رشد بخش صنعت کشور استفاده و مدل های تجربی شناسایی و تصریح می شود. از داده های سری زمانی دوره 1385-1353 بخش صنعت، استفاده و با به کارگیری تکنیک ARDL، روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای تابع تولید و مدل رشد برآورد می شود. برای متغیر سرمایه کارآفرینی، از دو نماگر خویش فرمایان و کارفرمایان که عموما در ادبیات مطرح است، استفاده می شود. بخش صنعت کشور تایید می کند که رابطه بین کارآفرینی و ارزش افزوده بخش صنعت به صورت S شکل ملایم است، همچنین نظریه پورتر را تایید می کند. نتایج برآورد های مدل تابع تولید نشان می دهد که سرمایه سرانه کارآفرینی - محاسبه شده بر اساس نسبت کارفرمایان به اشتغال - بر تولید و رشد سرانه بخش صنعت از نظر آماری تاثیر مثبت و معناداری دارد و کشش تولیدی بلندمدت آن 37/0 درصد است. همچنین سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی سرانه تاثیر مثبت و معناداری بر تولید و رشد سرانه بخش صنعت دارد. در میان عوامل تولید، بیشترین تاثیرگذاری با کشش تولیدی 54/0 درصد به سرمایه انسانی و پس از آن به سرمایه کارآفرینی تعلق دارد. نتایج آزمون های علیت وجود رابطه یک طرفه از سمت سرمایه کارآفرینی بر تولید و رشد بخش صنعت را تایید می کنند.
  کلیدواژگان: سرمایه کارآفرینی، نظریه های رشد و کارآفرینی، تابع تولید، مدل رشد درونزا، سری زمانی، ایران
|
 • Mohammad Naser Sherafat, Hossein Samsami, Abazar Karimi Rahjerdi Pages 1-37
  In this study, optimal daily production of Iran's crude oil and its annual required investment is calculated. To this aims, according to Kan-Taker Theorem and by applying non-linear programming, the present value of future profits from oil exporting is maximized in a twenty-year cycle. To compute the profit, revenue and cost functions are presented and used. The cost function is non-linear and exponential subject to exploration rate and stock level remaining of the reserve. The function is increasing to the exploration rate and decreasing to the stock level. For the future revenue of oil prices, the researchers considered three different scenarios, and the model is appropriate for all the three. Final results show that the current production rate is below the optimal rate. The profit maximizing daily rate of production is a little above five million barrels for the current prices, and the investment needed to reach this level is thirty billion dollars a year during the primary years.
  Keywords: Crude Oil, investment, Non, linear Programming
 • Parviz Davoodi, Mehdi Hadian Pages 39-68
  Several Financial crises which have occurred in different geographical areas during the past century have reinforced the notion that crises and market imbalances are inherent characteristics of capitalism. By surveying the transitions of financial markets especially during the last three decades, it has been clarified that the existence of interest rate can be considered as a fault line in the economic system and will disrupt the harmony between the real and financial sectors.
  Based on quarterly information in the real and financial markets of the United States of America during 1993-2009, the result of this study shows that the presence of usury and its growth in an economic system will expand the debt markets which cause the separation between nominal values in financial markets and their intrinsic values in the real sector of economy. With the emergence and increase of this separation the asset price bubbles are created. At this point, the greed of economic agents to take advantage of easily profitable opportunities, which have been available due to price bubbles, will increase the borrowing and, therefore, expand the debt markets. Consequently, the amount of monetary resources for the real sector will be decreased and, therefore, the economic growth and employment will be hindered. Moreover, during this process, speculation activities will inflate price bubble excessively and cause more separation between real sector and financial sector. However, every bubble will eventually meet the actuality of real economy. In other words, the consequence of separation and its increase is fragility of economic system and the annihilation of trillions of artificial wealth which were created during the past period.
  Keywords: Interest Rate, Borrowing, separation, Price Bubbles, Financial Crisis
 • Mohammad Noferesti, Mohammad Reza Bazari Ardestani Pages 69-90
  Rapid population expansion of the early 1360s has now provided a young labor force who are mainly in the 20 to 29 years of age. According to the Life Cycle Hypothesis of Ando & Modigliani, if the age distribution of population of a country centers around a special age group, total consumption of the society would be affected by this dominate group. On the other hand, changes in total consumption will affect aggregate demand. Based on the Demand-pull’s theory of Keynes, This issue can cause change in prices and inflation. Keeping in mind these two stories, this paper is going to analyze the effect of population age structure change on the price level and inflation in the Iranian economy.
  For this purpose, an inflation model is constructed which incorporated the age distribution of population. Using annual time series data within the period 1338 and 1386 and utilizing Co-integration techniques and Auto Regressive Lag (ARDL) method, the inflation model has been estimated. The results indicate that the age structure of population is an effective factor on inflation in the Iranian economy. A relative population increase in the age group of 15-24 and 55 years and over, tend to result in higher inflation, while a relative increase in population within the age group of 25-29, 30-34,…and 50-54 years has a negative impact on inflation. On the other hand the age groups of 35-39 and 40-44 years have the highest effect on disinflation.
  Considering the obtained results, during the economy years when the currently young population of the country moves to the higher age group, it can be expected that inflationary pressure gradually is reduced and inflation moves along a descending trend.
  Keywords: Inflation, Population Age Structure, Life Cycle Hypothesis, Co, integration, Auto Regressive Lag (ARDL)
 • Hassan Dargahi, Mojtaba Ghorbannejad Pages 91-130
  The aim of this study is to design an optimal monetary policy rule for stabilization policy of output and inflation, while the government is removing subsidies on energy carriers in the economy of Iran. Thus, the impacts of energy prices reform and implementation of compensation policies are evaluated on major macroeconomic variables, particularly output and inflation. Then an optimal monetary rule is designed to control inflation rate within the framework of flexible inflation targeting. For this purpose, a loss function for the central bank, included inflation rate, output gap and liquidity growth deviation, is minimized using two constraints of the Phillips and aggregate demand curves (as a reduced form of a macro model), under carrying out the energy prices reform scheme. By using the derived optimal monetary rule in the macro model, the optimal liquidity growth was determined under different scenarios.
  The results suggest that inflation can be controlled by implementing the optimal monetary policy. Meanwhile, the improvement of production conditions is possible just by productivity promotion through the supply-side policies.
  Keywords: Targeted Subsidy Plan, Energy Carriers Prices Reform, Optimal Monetary Policy Rule, Optimal Control, Economy of Iran
 • Ali Asghar Salem, Neda Bayat Pages 131-159
  Given the importance of communication in today's world, telecommunications equipment has become an integral part of community life. This paper deals with estimating the demand for fixed telephone services, which in a two way interaction, has increased due to the emergence of complementary products, such as the Internet and Fax, and has decreased due to the growing demand for substitute goods. In this paper, the almost ideal method of linear dynamic demand system is used. According to the results, the price elasticity of fixed telephones is -0.34. Also, the welfare effects of price fluctuations are calculated.
  Keywords: Fixed Telephone, Almost Ideal Demand System, Price Elasticity, Income Elasticity, Welfare Indexes
 • Mohammad Ali Azad Motafakker, Parviz Mohammadzadeh, Seyyed Kamal Sadeghi, Samad Hekmati Farid Pages 161-187
  Subsidy payment is important for both decision makers and Economic authorities. The subsidy payment for bread and other basic goods (meat, oil, sugar, dairy product and other foods) have the main share in whole subsidies, and revising subsidy system is necessary.
  This paper evaluates the effect of subsidy elimination in basic goods. In this survey, the researchers estimate food subsistence level by using Linear Expenditure system. This study used household data from Statistics Center of Iran during 1997-2008 period.
  In this survey, the researchers first estimated demand for basic goods and then calculated price and income elasticity and finally calculated Compensation Variations and Equivalent Variations for urban households.
  Results show that food subsistence level for Iranian household in 2008 is 10507959 rails. Furthermore, based on the calculated Compensation Variations and Equivalent Variations of food groups in 2007, food price changes respectively have 17.8 and 17.7 percent of food expenditure.
  Keywords: Subsidy, Compensation Variations, Equivalent Variations, Equivalent income, urban Households
 • Mohammad Nabi Shahiki Tash * Pages 189-209
  Based on the theories of industrial economics, it is expected that, in markets with extremely high concentration, the gap between price and marginal cost is high and in industries that concentration is low, the price is close to the marginal cost.
  In this paper, the researcher have examines the 53 industries in the four-digit codes ISIC, and pricing patterns have been evaluated in the centralized and decentralized industries. The findings of this study denote that the industries that are highly centralized possess very highly profit margins: These industries include firms that produce and manufacture plastics in primary forms and synthetic rubber, fertilizers and Nitrogen compounds, malt liquors, publishing of books, brochures, musical books and other publications, refined petroleum products and refractory ceramic products.
  Keywords: Pricing, Marginal Cost, Industry, Concentration
 • Mohammad Ali Moradi * Pages 211-247
  The objective of this article is to examine the impact of entrepreneurship on the performance of Iran's manufacturing industries using time series data over the period of 1974-2006. More specifically, entrepreneurship capital measures are calculated and included in the production function of manufacturing industries using a specification of the Cobb-Douglas functional form as a basis for analyzing growth determinants. To evaluate this, two alternative measures of entrepreneurship capital are considered. They comprise self-employments and enterprises that hire labor force.
  Cointegration analysis of time series approach is carried out to examine the factors affecting output and growth in manufacturing industries with an emphasis on entrepreneurship indicators. To understand the current state of entrepreneurship and economic situation of the country, a comprehensive review of pertinent statistics related to entrepreneurship, output and growth is examined to find major stylized facts in the economy.
  The findings of this paper indicate that entrepreneurship capital is a significant and important factor shaping output and growth in Iran's manufacturing industries. The results confirm that enterprises measure of entrepreneurship has positive and significant impacts on output in both the long run and short run. Therefore, the evidence from this paper points to an additional factor - entrepreneurship capital - that also plays an important role in the production function and growth model in this sector. These results suggest a new direction for policies that focus on instruments to enhance entrepreneurship capital. It may be that policies focusing on enhancing entrepreneurship capital can prove to be more effective than those targeting the more traditional factors, such as capital and labor.
  Keywords: Entrepreneurship, Manufacturing Industries, Endogenous Growth Model, Time series, Iran