فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 30 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسین امیری *، فرزانه صمدیان صفحات 7-42
  طرح های عمرانی از ملزومات اساسی رشد و توسعه پایدار به شمار می آیند. روال ناکارآمد تصویب و اجرای طرح های عمرانی، بدون تناسب با ظرفیت های مالی و اجرایی، حجم عظیمی از پروژه های ناتمام و بعضا متوقف را بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است. هدف اصلی مقاله حاضر پاسخ به این سوال است که آیا ادوار سیاسی بر روند تصویب و اجرای طرح های عمرانی استانی تاثیرگذار است یا نه؟ برای پاسخ به سوال مورد نظر، مقاله پیش رو، دو فرضیه را مد نظر قرار داده است. فرضیه اول، ادوار سیاسی بر سرنوشت طرح های عمرانی تاثیرگذار است و فرضیه دوم، میزان اثرگذاری ادوار سیاسی بر روند تصویب و اجرای طرح های عمرانی در سال قبل از وقوع سیکل سیاسی (انتخابات) بزرگ تر است. ازاین رو، جهت برآورد مدل و آزمون فرضیه تحقیق از روش داده های تابلویی پویا و تخمین زننده گشتاور تعمیم یافته طی سال های 1393-1376 استفاده شده است.
  نتایج حاصل از آزمون دو فرضیه حاکی از آن است که، سیکل سیاسی مجلس و ریاست جمهوری ارتباط مثبت و معناداری با اعتبارات عمرانی دارد و سیکل سیاسی ریاست جمهوری تاثیر بیشتری بر اعتبارات عمرانی دارد به این معنا که اثرگذاری ادوار سیاسی ریاست جمهوری بر روند تصویب و اجرای طرح های عمرانی در سال قبل از وقوع سیکل سیاسی بزرگ تر است. در این راستا، برای از بین بردن اثر سیکل سیاسی دولت و نمایندگان مجلس بر طرح های عمرانی، تعیین مرجعی که از صلاحیت کارشناسی لازم و همچنین استقلال و قدرت نظارتی کافی بر مطالعات توجیهی طرح ها برخوردار است، پیشنهاد می شود. زیرا، مرجع یادشده به صورت بی طرف طرح ها را تنها براساس مطالعات توجیهی – فنی و نیاز منطقه به تصویب می رساند و از تصویب طرح های عمرانی براساس ملاحظات سیاسی دولت و نمایندگان مجلس جلوگیری می کند.
  کلیدواژگان: ادوار سیاسی، طرح های عمرانی، استان های ایران، داده های تابلویی پویا تخمین زننده گشتاور تعمیم یافته
 • مهدی یزدانی *، حامد پیرپور صفحات 43-78
  با توجه به وابستگی فزاینده بین کشورها و افزایش تقاضای انرژی، تجارت انرژی طی دهه های اخیر افزایش یافته و این در حالی است که بخش زیادی از آن به صورت تجارت درون صنعت (IIT) است. در این راستا کشورها، سعی در بهره برداری از تنوع در یک محصول خاص و همچنین انتقال فناوری و دانش فنی تولید ناشی از تجارت درون صنعتدر این بخش را دارند. با توجه به اهمیت نقش IIT در اقتصاد کشورها، در این مطالعه تعیین کننده های IIT در بخش انرژی بین ایران و شرکاء برتر تجاری طی دوره ی 2016-1997 با استفاده از الگوی جاذبه و روش اقتصادسنجی حداکثر درستنمایی پوآسون نما شناسایی شده است. بر اساس نتایج، اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه ایران و کشورهای طرف تجاری، تنوع محصولات در بخش انرژی در ایران و کشورهای مورد بررسی، دسترسی به آب های آزاد در کشورهای طرف تجاری ایران و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش انرژی در ایران بر IIT مثبت و معنادار است. در مقابل، اثر متغیرهای فاصله ی جغرافیایی، هزینه های تجارت و عدم توازن تجاری بین ایران و کشورهای طرف تجاری بر IIT منفی و معنادار است.
  کلیدواژگان: بخش انرژی، تجارت درون صنعت، الگوی جاذبه، هزینه های تجارت، حداکثر درستنمایی پوآسون نما
 • سعید عیسی زاده *، محمد کاظم نظیری، هادی نایینی صفحات 79-107
  یکی از دلایل بروز بیکاری، نبود تناسب بین مهارت افراد و نیازهای موجود برای مهارت در جامعه است. این نوع عدم تطبیق بین عرضه و تقاضای نیروی کار بویژه از نظر مهارت، به عنوان بیکاری ساختاری تعریف می شود. از این رو در پژوهش حاضر تاثیر عدم تطبیق مهارت به عنوان یکی از اصلی ترین پارامترهای بیکاری ساختاری بر نرخ بیکاری به شکل کمی مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور از اطلاعات موجود در طرح آمار گیری نیروی کار از سال 1384 تا سال 1391 استفاده شده است. شاخص عدم تطبیق مهارت از مجموع مجذورات اختلاف در عرضه و تقاضای مهارت محاسبه می شود. بر اساس نتایج تحقیق، عدم تطبیق مهارت تاثیر مثبت و معناداری بر نرخ بیکاری دارد؛ بطوریکه یک درصد افزایش در شاخص عدم تطبیق مهارت سبب افزایش نرخ بیکاری به میزان 13/0درصد می شود. بنابراین تولید دقیق اطلاعات در مورد فرصت های شغلی خالی، تغییر متون درسی به خصوص در بخش آموزش عالی، متناسب با تغییر سلایق کار فرمایان به منظور به روز رسانی دانش و نیازهای بازار کار امری ضروری است که باید بیشتر مورد توجه واقع شوند.
  کلیدواژگان: عدم تطبیق مهارت، نرخ بیکاری، شاخص عدم تطبیق مهارت، داده های تابلویی
 • حسین محمدی *، مرتضی محمدی، محمد تیرگری صفحات 109-145
  یکی از اهداف اصلی دولت ها در عرصه اقتصادی، تلاش در جهت افزایش نرخ رشد تولید سرانه و بهبود وضعیت رفاهی جامعه است. حکمرانی خوب از جمله سیاست های پیشنهادی بانک جهانی است و در آن تاکید بر مشارکت همه بخش ها به منظور دستیابی به رشد و توسعه همه جانبه اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به کیفیت حکمرانی در 97 کشور جهان در دوره 2012-2000 با استفاده از روش داده های تابلویی به بررسی تاثیر کیفیت حکمرانی و شاخص های آن روی نرخ رشد تولید سرانه پرداخته می شود. برای دستیابی به نتایج قابل مقایسه تمامی کشورها بر حسب درآمد سرانه در پنج گروه با درآمد اندک (گروه اول)، با درآمد کم تر از متوسط (گروه دوم)، با درآمد بالاتر از متوسط (گروه سوم)، با درآمد بالا و غیر عضو OECD (گروه چهارم) و با درآمد بالا و عضو OECD (گروه پنجم) تفکیک شده اند. در نهایت تمامی کشورها به عنوان گروه مجزا مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس رگرسیون اقتصادسنجی برای هر گروه از کشورها به طور جداگانه برآورد شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی و برای کشورهای مورد تحقیق شاخص های حکمرانی بانک جهانی برای گروه های درآمدی متفاوت اثرات همسان و هم جهت ندارند. چنان چه شاخص اظهار نظر و پاسخ گویی فقط در سه گروه از کشورها (گروه های سوم، چهارم و پنجم) اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. شاخص ثبات سیاسی فقط در گروه سوم تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی داشته و در سایر گروه ها این چنین نیست. شاخص کارآمدی دولت فقط در گروه های سوم، چهارم و پنجم تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. در گروه اول فقط شاخص کیفیت مقررات تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی نشان می دهد. این تفاوت در طرز تاثیر شاخص ها دلالت بر تفاوت در سیاست های نظارتی به منظور تاثیر گذاری بر نرخ رشد تولید سرانه در گروه های مختلف کشورها دارد.
  کلیدواژگان: کیفیت حکمرانی، رشد تولید سرانه، نهادها، زیرساخت اجتماعی، داده های تابلویی
 • مرتضی اسدی *، سعیده حمیدی علمداری، حمید خالو زاده صفحات 147-169
  پیش بینی درآمدهای مالیاتی قابل حصول در منابع مختلف مالیاتی، علاوه بر تخصیص بهینه منابع محدود سازمانی در جهت وصول مالیات، دولت را در انجام برنامه ریزی های دقیق مالی کمک می نماید. این مقاله با استفاده از الگوریتم تکاملی ازدحام ذرات و نسخه بهبودیافته آن به پیش بینی درآمدهای مالیاتی کشور به تفکیک منابع وصولی (مالیاتهای کل، کالا وخدمات، اشخاص حقوقی، درآمد و ثروت) برای سالهای 95-1392 می پردازد. به این منظور از داده های درآمدهای مالیاتی سالهای 86-1350 برای آموزش شبکه استفاده شده و سپس با استفاده از الگوریتم تکاملی ازدحام ذرات و ازدحام ذرات بهبود یافته پارامترهای این مدل بهینه شده است. از داده های سالهای 91-1387 برای آزمون مدل استفاده شده که نتایج تاییدی بر عملکرد مدل مورد استفاده بوده و در نهایت پیش بینی برون نمونه ای درآمدهای مالیاتی به تفکیک منابع وصولی برای سالهای 95-1392 با استفاده از نرم افزار MATHLAB انجام شده است.
  کلیدواژگان: مالیات، پیش بینی، مدلسازی شبکه های عصبی، بهینه سازی، الگوریتم ازدحام ذرات (PSO)
 • زهره شیرانی فخر * صفحات 171-220
  بخش صنعت و زیربخش های آن یکی از عمده ترین متقاضیان انرژی و مخصوصا گازطبیعی می باشند، از این رو در این مطالعه تابع تقاضای گازطبیعی در زیربخش صنایع تولید فلزات اساسی ایران به تفکیک طبقه بندی آیسیک دو رقمی با استفاده از مدل سری زمانی ساختاری برای دوره ی زمانی 1392-1360 تصریح می شود. مدل سری زمانی ساختاری دارای جزء غیرقابل مشاهده ی روند است که پس از تبدیل این مدل به صورت فضاحالت و با به کارگیری الگوریتم فیلتر کالمن از طریق روش حداکثر راستنمایی برآورد می شود. همچنین به دلیل اینکه از انتهای سال 1389 قانون هدفمندی یارانه ها اجرا شد، لذا این موضوع نیز که نقش بسیار زیادی روی تقاضای انرژی بخش های اقتصادی داشته است نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که اولا ماهیت روند ازنوع روند هموار است و ثانیا به صورت غیرخطی حرکت می کند. همچنین با توجه به تابع تقاضای برآورد شده، کشش قیمتی تقاضای گازطبیعی در زیربخش تولید فلزات اساسی در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب برابر با 30/0- و 79/0 و کشش تولیدی گازطبیعی در کوتاه مدت 17/0 و در بلندمدت 38/0 می باشد. همچنین، کشش های متقاطع قیمتی نفت گاز و برق در کوتاه مدت و بلندمدت نشان می دهد نفت گاز کالای جانشین و برق کالای مکملی برای گازطبیعی می باشند. نتایج حاصل از ارزیابی اثر اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در این صنایع نیز نشان می دهد که روابط برآوردی تقاضای گازطبیعی می تواند اثر اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها را توضیح دهد.
  کلیدواژگان: تقاضای انرژی، صنایع تولید فلزات اساسی، مدل سری زمانی ساختاری، روند ضمنی تقاضای انرژی، مدل فضای حالت
 • سمیرا متقی * صفحات 221-245
  مقاله حاضر بر آن است تا به بررسی مقایسه ای فرضیه کوزنتس در کشورهای منتخب در حال توسعه پرداخته و با کاربرد شاخص های توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی در تفسیر این فرضیه، علاوه بر بررسی فرضیه مذکور، تاثیر شاخص های توسعه بر آلودگی محیط زیست کشورهای مورد بررسی را در دوره زمانی 1990 تا 2014 مورد تحلیل قرار دهد.
  نتایج حاصل از تخمین مدل تحقیق که با استفاده از روش داده های تابلویی و برای سه گروه کشورهای درحال توسعه، درحال توسعه نفتی و درحال توسعه غیر نفتی انجام گرفته، نشان دهنده تایید فرضیه کوزنتس در کشورهای منتخب درحال توسعه و کشورهای نفتی و رد آن در کشورهای غیر نفتی می باشد؛
  بعلاوه معنی داری شاخص های توسعه مورد استفاده در این گروه (GDP و مصرف انرژی (توسعه اقتصادی)، شهرنشینی (توسعه اجتماعی)، حکومت داری خوب (شاخصهای سیاسی)، امید به زندگی و نرخ باروری (توسعه انسانی)، حاکی از تاثیرگذاری وضعیت توسعه یافتگی بر کیفیت محیط زیست در هر سه گروه مورد بررسی در دوره زمانی مذکور، می باشد.
  کلیدواژگان: منحنی زیست محیطی کوزنتس، شاخص های توسعه، آلودگی، کشورهای در حال توسعه
|
 • Hossein Amiri *, Farzaneh Samadian Pages 7-42
  Construction projects are the basic requirements of sustainable development and growth. Inefficient procedures of implementing the construction projects, regardless of our financial and administrative capacities, has imposed a large amount of unfinished and occasionally stopped projects to national economy. Since there are various components that affect the fate of projects, therefore, the main purpose of this paper is to answer this question that whether the political cycles affect the adoption and implementation of provincial construction projects or not? In order to answer this question, two hypotheses are considered in this paper. Therefore, GMM dynamic method was used to estimate the model and test hypothesis in the years 1997-2014. Hypothesis one: political cycles affect the fate of construction projects, and the second hypothesis: the impact of political cycles on the adoption and implementation of construction projects are larger in the year prior to political cycle (election). Therefore, in order to estimate the model and test the research hypothesis, provincial data during the years was used. Results of testing two hypotheses suggest that parliamentary and presidential political cycles have a significant positive correlation with the construction projects. Results also show that the presidential political cycle has a larger impact on construction projects, meaning that the impact of political cycles on the process of adopting and implementing the construction projects in the year prior to the political cycle is larger. In this regard, in order to eliminate the impacts of the governmental and parliamentary political cycle on construction projects, it is recommended to determine a competent authority that has the necessary qualifications as well as the sufficient degree of independence and supervision power over the project's Feasibility studies. The referenced mentioned will be approve projects based on objective justification-technical and district-based studies and it prevents the adoption of development plans based on the political considerations of the government and parliamentarians.
  Keywords: Political Cycles, Construction Projects, Provinces of Iran, GMM Panel
 • Mehdi Yazdani *, Hamed Pirpour Pages 43-78
  Due to the more dependence among countries and the raised demand for energy, the energy trade have increased during recent decades, while its major share is intra-industry trade (IIT). In this regard, countries are trying to exploit the diversity of a particular product, as well as the technology transfer and knowledge of technology which generated by IIT in this sector. According to the importance of role of IIT in the economies, this study will identify the determinants of IIT in the energy sector among Iran and its major trading partners using gravity model and Poisson pseudo-maximum-likelihood (PPML) method during 1997-2016. Based on the results, the effects of gross domestic product (GDP) per capita of Iran and the selected countries, the products’ diversification in the energy sector of Iran and its partners, access to the open sea for Iran's trading partners, and foreign direct investment (FDI) in the energy sector in Iran are significant and positive on IIT. However, the geographical distance, transportation costs, and trade imbalances among Iran and the selected countries have had the significant and negative effects on IIT.
  Keywords: Energy Sector, IIT, Gravity Model, Trade Costs, PPML
 • Saeed Eisazadeh *, Mohammad Kazem Naziri, Hadi Naeini Pages 79-107
  One of the causes of unemployment is lack of fit between individual skill and needs for skills in the community. The situation of mismatch between the demand and supply of labour, particularly in terms of skills is defined as structural unemployment. Therefore, in this study quantitatively explores the impact of skill mismatches one of the main parameters of structural unemployment on unemployment rate. For this purpose of information available in the Labour Force Survey from 2006 to 2013 is used. Skill mismatch index is calculated from the root mean square error in supply and demand for skills. According to results of this study, skill mismatch have a significantly and positively effects on the unemployment rate. So thata1%increase in skill mismatch index led to an increase in the unemployment rate will be 0.13%. Therefore, creating exact information about job vacancies , reforming the contexts of courses and creating new fields in new areas according to necessities of entrepreneurs in order to updating of applicants knowledge should be mentioned.
  Keywords: Skill Mismatch, Unemployment Rate, Skill Mismatch Index, Panel Data
 • Hosein Mohammadi *, Morteza Mohammadi, Mohammad Tirgari-Seraji Pages 109-145
  Proposed by the World Bank, in which the emphasis is on the participation of all sectors in order to achieve comprehensive development in economic, political, social and cultural fields. In this research, by using data of governance quality in 97 countries in 2000-2012, using panel data method, the effect of governance quality index and its sub-indices on the growth rate of per capita GDP is studied. To achieve the comparable results, countries have divided into five groups with low income (first group), with lower than average income (second group), with higher than average income (third group), high income and non-OECD (Group 4) and high-income and OECD (Group 5) countries. Then the effects of some explanatory variables such as governance indicator and its sub-indices on the per capita GDP is estimated for each group of countries separately. The results of the research indicate that in the studied period and for the countries under study, the governance indicator and its sub-indices do not have the same effects on GDP per capita in different groups of countries. Voice and accountability index has a positive significant effect on per capita GDP growth only in three groups of countries (third, fourth and fifth groups). Political stability index only has a positive significant effect on per capita GDP growth in the third group. The government efficiency indicator only has a positive significant effect on per capita GDP growth in the third, fourth and fifth groups. In the first group, only the regulatory quality index has a positive significant effect on per capita GDP growth. This difference in the way indicators are used implies a difference in regulatory policies in order to influence the per capita GDP growth in different groups of countries.
  Keywords: Quality of Governance, Economic Growth, Institution, Society Infrastructures, Panel Data
 • Morteza Asadi *, Saeedeh Hamidi Alamdari, Hamid Khaloozadeh Pages 147-169
  Forecasting tax revenues is vitally important issue for optimal allocation of taxable resources, planning and budgeting in national and regional levels and knowing the potential national participation in public expenditures. The classical optimization based on mathematical methods may not be reliable in real world and mostly inefficient and inapplicable in complicated world due to their restricted assumptions. The smart optimization may help us to find the solution. This essay based on modified PSO methodology .The initial trial based on the data during 1971- 2007 in case of various direct and indirect taxes , and using updated data during 2008- 2012 for final forecasting , to estimate tax revenues for upcoming next three years (2013 up to 2016) by MATLAB software.
  Keywords: Tax, Forecast, Neural Net Modeling, Optimization, PSO, Modified PSO
 • Zohreh Shirani Fakhr * Pages 171-220
  In this study, we estimate the demand for natural gas in the subsection manufacture of basic metals of Iran using structural time series model (STSM) over the period of time 1981-2013. Such model contains unobservable elements which have been transported to state space model with the use of kalman filter and is estimated by implementing maximum likelihood approach. Also, because the Targeting of Subsidies Plan was approved by the Iranian parliament at the end of 2010, so we evaluate the role of this plan on energy demand of industrial subsectors. Finding of the research is that, first of all the nature of the trend is smooth one. Secondly, it is changing on a nonlinear basis. The estimated demand function shows that price elasticity for natural gas in the long and short run, correspondingly, are (-0.30) and (-0.79) and production elasticities of natural gas in the short and long run, correspondingly, are (0.17) and (0.38). Furthermore, Cross elasticity for electricity and gasoline in the long and short run, correspondingly, are substitute and complementary goods. In addition, the result of evaluating effect of the Targeting of Subsidies Plan show that estimated natural gas demand functions can explain the impact of this policy.
  Keywords: Demand for Energy, Manufacture of Basic Metals Industries, Industrial sector, Structural Time Series Model, Underling Energy Demand Trend, State Space Model
 • Samira Motaghi * Pages 221-245
  The present paper reviews the impact of the development situation of 3 groups of selected developing countries on environment over the period of 1990 – 2014 using by Environment Kuznets Curve (EKC) hypothesis. For this, it uses economic, social, human and political development factors with the variables that are as follows: GDP, GDP2 and energy consumption as economic development indicators, Urbanization as social and life expectancy at birth and fertility rates as human development indicators and good governance used as political indicator. The results show an inverted U-shaped relationship real GDP per capita and CO2 emission in oil-exporting and whole sample and a U-shaped in non-oil – exporting countries. In addition, the estimated results show a meaningful relationship between the CO2 emission and real GDP, energy use fertility rate, expectancy at birth and urbanization (development situation) in all three groups of the country.
  Keywords: Kuznets Curve, Development Indicators, Emission, Developing Countries