فهرست مطالب

راهبرد مدیریت مالی - سال پنجم شماره 4 (پیاپی 19، زمستان 1396)
 • سال پنجم شماره 4 (پیاپی 19، زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسین فخاری *، احمد اسد زاده صفحات 1-23
  پژوهش حاضر درصدد بررسی تاثیر اهرم مالی و جریان وجه نقد آزاد بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد است. اهمیت پژوهش حاضر ازاین جهت است که یافته های آن می تواند از جهت مدیریت کارای وجه نقد در جهت رسیدن به وجه نقد بهینه و تبیین سیاست بهینه وجه نقد مفید باشد به همین منظور داده های مربوط به تعداد 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره مالی 1382 تا 1394 به روش رگرسیونی تحلیل ترکیبی داده ها و سری زمانی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. نتایج بیانگر این است که بین اهرم مالی و جریان وجه نقد آزاد با سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد رابطه ی مستقیم وجود دارد و این ارتباط در حالت کسری وجه نقد صادق بوده ولی در حالت مازاد وجه نقد این ارتباط وجود ندارد. این یافته ها می تواند تاکید مجددی بر نیاز به مدیریت وجه نقد توسط مدیران، جهت دستیابی به تصمیمات وجه نقد بهینه باشد.
  کلیدواژگان: وجه نقد بهینه، سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد، اهرم مالی، جریان وجه نقد آزاد
 • علی اصغر زمانی، علی اصغر انواری رستمی *، یونس بادآور نهندی، علی سعیدی صفحات 25-44
  بررسی هزینه های نمایندگی و تاثیر آن بر عملکرد شرکت ها و تصمیمات سرمایه گذاران حائز اهمیت فراوانی می باشد. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی تاثیر هزینه های نمایندگی بر سرعت انعکاس اطلاعات در قیمت سهام می باشد. برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از سه شاخص نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نسبت گردش دارایی ها و تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقدی آزاد استفاده شده و برای اندازه گیری سرعت تعدیل قیمت سهام از روش هاو و موسکوویتنز استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های موردمطالعه این پژوهش شامل 130 شرکت بوده و برای سال های 1388 تا 1394 تحلیل گردیده اند روش پژوهش از نوع همبستگی و علی پس رویدادی و روش آزمون فرضیه ها، آزمون همبستگی و رگرسیون است. نتایج نشانگر آن است که نسبت هزینه های عملیاتی به فروش تاثیر معنی داری بر سرعت تعدیل قیمت سهام دارد. همچنین، تاثیر معنی دار نسبت گردش دارایی ها و تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقدی آزاد بر سرعت تعدیل قیمت سهام مشاهده نگردید.
  کلیدواژگان: هزینه های نمایندگی، سرعت تعدیل قیمت سهام، قیمت سهام
 • حمید خالقی مقدم *، یحیی حساس یگانه، مقصود امیری، جلال شیره زاده صفحات 45-67
  انعطاف پذیری مالی به عنوان پلی بین تئوری و عمل تعیین ساختار سرمایه (مهم ترین عامل تعیین کننده) شرکت هاست. وتوان تامین مالی جهت عکس العمل مناسب در برابر رویدادها و موارد پیش بینی نشده برای حداکثر کردن ارزش شرکت ها را فراهم می نماید.
  هدف اساسی پژوهش ارائه مدلی برای انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (متناسب با شرایط و وضعیت محیطی شرکت ها) است. روش این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و توسعه ای و ازنظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی_پیمایشی (دلفی) است، با توجه به هدف، روش پژوهش و مطالعات و جستجوی اکتشافی درمتان تخصصی پرسشنامه پژوهش تدوین گردید پس از تدوین پرسشنامه، نظرات خبرگان مالی (صاحب نظران دانشگاهی و بازار سرمایه) در خصوص موضوع انعطاف پذیری مالی در سال 1396(مقطعی) اخذ شد و اعتبار چارچوب نظری و اجزای انعطاف پذیری مالی موردبررسی و ارزیابی قرار گرفتند. در این پژوهش، مدل پیشنهادی انعطاف پذیری مالی با اجماع نظر خبرگان و استفاده از آزمون های آماری میانگین، تحلیل عاملی تاییدی (CFA) و ضریب هماهنگی کندال ارائه گردیده است. این مدل دارای دو بعد «انعطاف پذیری مالی درونی» و «انعطاف پذیری مالی بیرونی» و سه مولفه اساسی «ظرفیت بدهی»، «نگهداشت وجه نقد» و «اندازه بازار سرمایه» است. هریک از مولفه ها نیز از طریق شاخص ها و عوامل تعیین کننده متعددی قابل محاسبه و اندازه گیری است. به گونه ای که از دیدگاه خبرگان، مجموعا از 16 شاخص و 15 عامل تعیین کننده کلیدی برای اندازه گیری مولفه ها می توان استفاده نمود.
  کلیدواژگان: انعطاف پذیری مالی، ساختار سرمایه، نگهداشت وجه نقد، ظرفیت بدهی، عوامل تعیین کننده
 • اعظم ولی زاده لاریجانی *، حمیده اثنی عشری صفحات 69-92
  ساختار سرمایه بهینه همواره یکی از دغدغه های شرکت ها است به خصوص در زمان تامین مالی است و می تواند از عوامل مختلفی ازجمله مراحل چرخه عمر و عملکرد شرکت اثر پذیرد. در این پژوهش سرعت تعدیل ساختار سرمایه در مراحل چرخه عمر شرکت و رابطه سودآوری با ساختار سرمایه در این مراحل بررسی شد. به این منظور از نسبت بدهی و نرخ بازده دارایی به ترتیب برای سنجش ساختار سرمایه و سودآوری استفاده گردید. مراحل چرخه عمر شرکت با استفاده از الگوی جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی محاسبه شد. در این راستا داده های مربوط به 149 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387 تا 1394 آزمون شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش خطی پویای داده های پنل استفاده شد. نتایج نشان داد شرکت هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند ساختار بدهی خود را با سرعت بیشتری در مقایسه با شرکت هایی تعدیل می کنند که در مراحل ظهور و رشد قرار دارند. بعلاوه، تغییر چرخه مرحله عمر، سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکت ها را کاهش داد. این در حالی است که با افزایش سود آوری سهم بدهی در ساختار سرمایه شرکت کاهش یافت؛ اما شدت این کاهش از مرحله چرخه عمر شرکت اثر نپذیرفت، اگرچه تغییر در مرحله عمر شرکت توانست بر این رابطه اثر بگذارد؛ به گونه ای شرکت هایی که مرحله عمر خود را تغییر می دادند با افزایش سود آوری به میزان کمتری از بدهی در ساختار سرمایه خود بهره می جستند.
  کلیدواژگان: ساختار سرمایه، سرعت تعدیل ساختار سرمایه، چرخه عمر شرکت، سودآوری
 • مهدی حیدری *، بهمن قادری، سعید همه خانی صفحات 93-126
  در این پژوهش، نقش میانجی عدم تقارن اطلاعاتی در تبیین رابطه بین کیفیت حسابرسی و سیاست‏های تامین مالی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری بررسی می‏شود. برای دست‏یابی به اهداف پژوهش، 99 شرکت از بین شرکت‏های پذیرفته‏شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‏های 1385 الی 1392، برای نمونه آماری انتخاب شدند. عدم تقارن اطلاعاتی به کمک متغیرهای مشاهده‏پذیر نوسانات قیمت سهام، خطای پیش‏بینی سود، اندازه شرکت و فرصت‏های رشد اندازه‏گیری می‏شود و سنجش کیفیت حسابرسی با استفاده از سنجه های اندازه موسسه حسابرسی، نوع اظهارنظر حسابرس، دوره تصدی حسابرس و درصد سهامداران نهادی انجام می‏گیرد. همچنین، نسبت جمع بدهی ها به جمع دارایی ها به عنوان متغیر وابسته، متغیر معرف سیاست‏های تامین مالی در نظر گرفته شده است و متغیرهای سودآوری و ساختار بازار نیز به عنوان متغیرهای کنترلی، وارد الگوی پژوهش شده‏اند. نتایج حاکی از آن است که کیفیت بالای خدمات حسابرسی مستقل، تمایل شرکت‏ها به تامین مالی از محل انتشار سهام عادی را افزایش می‏دهد. هم‏چنین، نتایج نشان داد که کیفیت حسابرسی اثر معناداری بر عدم تقارن اطلاعاتی ندارد. ازاین رو، متغیر عدم تقارن اطلاعاتی رابطه بین کیفیت حسابرسی و سیاست‏های تامین مالی را میانجی‏گری نمی‏کند و این‏که بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه نیز رابطه معناداری مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: الگوسازی معادلات ساختاری، ساختار سرمایه، سیاست های تامین مالی، عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت حسابرسی
 • داریوش دموری *، حمید جاویدان صفحات 127-157
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و محافظه کاری بر عدم تقارن اطلاعاتی است. به این منظور اطلاعات مربوط به 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1389 تا 1394 موردمطالعه قرارگرفته اند. برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده می شود. در این پژوهش از خطای پیش بینی سود و فرصت های رشد (شامل Q توبین و نسبت فروش بازاری به فروش دفتری) به عنوان شاخص های اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی استفاده شده است. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج پژوهش حاکی از تاثیر مستقیم محافظه کاری بر عدم تقارن اطلاعاتی و تاثیر معکوس نظام راهبری شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی است. همچنین نتایج نشان می دهد سازوکارهای داخلی نظام راهبری شرکتی که شامل اندازه هیئت مدیره، نسبت مدیران غیرموظف در هیئت مدیره و تفکیک نقش مدیرعامل از ریاست هیئت مدیره است بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار نیست؛ اما سازوکارهای خارجی نظام راهبری شرکتی که شامل مالکیت نهادی، مالکیت عمده و تمرکز مالکیت است بیانگر تاثیر این عوامل در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می باشد.
  کلیدواژگان: نظام راهبری شرکتی، محافظه کاری، عدم تقارن اطلاعاتی، روش مدل سازی معادلات ساختاری
 • فاطمه ژولانژاد *، وحید بخردی نسب، مهدی عربصالحی صفحات 159-187
  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تغییرات فروش و انتظارات از رشد فروش بر چسبندگی هزینه ها در شرایط نبود اطمینان پرداخته است. در شرایط نبود اطمینان مهم ترین اقدام رهبر سازمان، مدیریت استراتژیک یکپارچه هزینه هاست. مدیریت استراتژیک یکپارچه هزینه ها، انتخاب تدارک منابع انعطاف پذیردر برابر منابع تعهد شده در شرایط عدم اطمینان از تقاضا است. از این رو بررسی چسبندگی هزینه ها و عوامل موثر بر آن از اهمیت خاصی برخوردار است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1386 تا 1394 می باشد. همچنین حجم نمونه با استفاده از روش حذف سامانمند انتخاب شده و بالغ بر 73 شرکت می باشد. فرضیه های پژوهش پیرامون بررسی رفتار نامتقارن هزینه ها می باشد. روش اجرای پژوهش با استفاده رگرسیون چند متغیره، مبتنی بر داده های ترکیبی می باشد. همچنین داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین گردآوری شده است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که با افزایش رشد فروش و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، چسبندگی هزینه نیز افزایش می یابد. ولی در مقابل نوسان فروش های تاریخی، باعث کاهش چسبندگی هزینه ها می شود.
  کلیدواژگان: چسبندگی هزینه، منابع انعطاف پذیر_ منابع تعهد شده
 • رامین محرومی *، رسول برادران حسن زاده صفحات 189-209
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی مربوط بودن و تاثیرگذار بودن افشای ریسک در گزارشگری مالی می باشد. این پژوهش کاربردی بوده و طرح آن از نوع شبه تجربی و روش انجام کار، علی- پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی پژوهش از ابتدای سال 89 لغایت پایان سال 92 می باشد. برای محاسبه برخی متغیرها از داده های سال های 88 و 93 نیز استفاده شده است. به منظور انتخاب مدل های رگرسیونی از آزمون های هاسمن و چاو استفاده شده است. در این پژوهش پیش بینی شد که افزایش سطح افشای ریسک می تواند مشکلات مربوط به نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات را کاهش دهد. بر اساس آنچه پیش بینی شده بود فرض شد که بین افشای ریسک و قابلیت پیش بینی قیمت سهام به وسیله تغییرات سود رابطه وجود دارد. همچنین پیش بینی شد که بین افشای ریسک و ارزش شرکت ها نیز رابطه وجود دارد. نتایج بیانگر این بود که رابطه معناداری بین سطح افشای ریسک شرکت ها و محتوای اطلاعاتی تغییرات سود وجود ندارد. همچنین بین افشای ریسک و ارزش شرکت ها رابطه معناداری مشاهده نشد. نامربوط بودن اطلاعات افشاشده و ناتوانی و عدم آگاهی سرمایه گذاران در تفسیر اطلاعات افشاشده، می تواند از مهم ترین دلایل این نتیجه گیری باشد.
  کلیدواژگان: افشای ریسک، قیمت سهام، سود، بازده سهام، ارزش شرکت
|
 • Hossien Fakhari *, Ahmad Asadzadeh Pages 1-23
  The aim of this study is to investigate the effect of leverage and free cash flow on the cash holding adjustments. This study is significant as its finding can be of help in the efficient management of cash holding for achievement of optimal cash and in establishment of a good policy for cash management. Therefore, in this study, information about 60 companies in Tehran Stock Exchange during 2003 to 2015 is gathered and analyzed with the Regression Method. The findings show that there is a direct relationship between the leverage and free cash flow with the cash holding adjustments. This relationship is as same as in the companies with the deficit but this relationship does not exist in the companies with the excess cash holding. These findings can be an emphasis on the need of cash management to achieve optimal cash decisions.
  Keywords: Optimal Cash, Adjustment speeds for cash holding, Leverage, Free cash flow
 • Ali Asghar Zamani, Ali Asghar Anvary Rostamy *, Younes Badavar Nahandi, Ali Saeedi Pages 25-44
  The investigation of the effects of agency costs on the firms’ performance and investors’ decision is very important. The purpose of this study is to evaluate the effect of agency costs on the speediness of stock price adjustment. To measure the agency costs, three variables of the ratios of operating costs to sales, asset turnover, and the interaction between growth opportunities and free cash flows were used and to measure the speed of stock price adjustment, Hou and Moskowitz method was applied. The population of this research consists of firms listed in Tehran Stock Exchange. The study used data from the years 2008 to 2014 for 130 companies. To analyze the data and test the hypothesis, correlation and regression method is used. The results indicate that the ratio of operating costs to sales significantly affect the speed of stock price adjustment. However, no significant effect of the asset turnover and the interaction between growth opportunities and free cash flows on the speediness of stock price adjustment was seen.
  Keywords: Agency Costs, Speed of Stock Price Adjustment, Stock Price
 • Hamid Khaleghi Moghaddam *, Yeganeh Yeganeh, Maghsoud Amiri, Jalal Shirzadeh Pages 45-67
  Financial flexibility serves as a bridge between theory and practice of determining the financial structure (the most important determinant factor) of corporates. It provides financing to respond appropriately to events and unanticipated cases to maximize corporate value. The main objective of the research is to provide a model for financial flexibility of the companies accepted in Tehran Stock Exchange (according to the environmental conditions of the companies). According to the research purpose, a research questionnaire based on exploratory studies and exploratory research was developed in the specialized texts. After the questionnaire was written, the views of financial experts (academic and corporate scholars) on the issue of financial flexibility through the Delphi method were taken into consideration, and the theoretical framework and components of financial flexibility of the corporate were reviewed and evaluated. In this research, the proposed financial flexibility model with the consensus of the respondents and using statistical variables Suitable presentation the model has a two-dimensional "internal financial flexibility" and "external financial flexibility" and is a key component of debt capacity, cash holdings, and capital market size. Several determinants can be calculated and measured. From expert's point of view, a total of 16 indexes and 15 key determinants for measuring components can be used.
  Keywords: Financial flexibility, Capital Structure, Cash Holding, Debt Capacity, Determinants
 • Azam Valizadeh Larijani *, Hamideh Esnaashari Pages 69-92
  Capital structure is usually very important for companies especially when they want to finance. This subject can be affected by firm's life cycle stages and company performance. The speed of capital structure adjustment through firm's life cycle and the relationship between profitability and capital structure are investigated in this research. Debt to equity ratio and return on asset are used as proxies for capital structure and profitability respectively. Firm's life cycle phases are measured using cash flow patterns in operating, investing and financing aspects. In order to test hypotheses, financial data of 149 firms listed in TSE during 2008 to 2015 are collected with considering some criteria. Linear dynamic panel data models are run to analyze data. The results reveal that firms which are in maturity phase adjust their capital structure faster than those in introduction or growth phases. In addition, changing life cycle phase decreases capital structure adjustment speed. Focus on the profitability relation with debt ratio shows it diminishes external financing and firm's life cycle phase does not affect it. Changing firm's life cycle, however, makes the relationship more strongly negative.
  Keywords: Capital Structure, Capital Structure Adjustment Speed, Firm's Life Cycle, Profitability
 • Mehdi Heidari *, Bahman Qaderi, Saeid Hamekhani Pages 93-126
  In this research, the mediation of information asymmetry on the relationship between audit quality and financing policies by using structural equation modeling approach has been examined. Among the accepted companies, 99 ones in Tehran Stock Exchange were selected for statistical samples from 2006 to 2013 in order to attain the research purposes. To measure the information asymmetry as mediator variable, it has used the observable variables such as stock price volatility, earning forecast error, firm size and growth opportunities. Also, it used variables like percentage of institutional investors, the type of audit opinion, audit office size and the audit tenure to measure audit quality as independent variable and total debts to total assets ratio is considered as dependent variable. In addition, profitability & market structure are entered to the model as control variables. The result showed that companies with high audit quality are more likely to issue equity. The results also show that audit quality does not have significant effect on information asymmetry. Other results indicate no significant relationship between information asymmetry and financing policies. Therefore, the mediator role of information asymmetry between audit quality and financing policies is rejected.
  Keywords: Structural Equation Modeling Approach, Capital Structure, Financing Policies, Information asymmetry, Audit Quality
 • Dariush Damoori *, Hamid Javidan Pages 127-157
  The purpose of this study was to investigate the effect of corporate governance and conservatism on information asymmetry. For this purpose, information about 78 companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 2011-2015 has been studied. The structural equation technique is used to analyze the assumptions. In this research, the predictive error of profit and growth opportunities (including Q Tobin and market share to office sales) have been used as indicators of information asymmetry measurement. After confirming the acceptable fit of the measurement and structural patterns of the research, the results indicate that conservatism has a direct impact on information asymmetry and the reverse impact of corporate governance on information asymmetry. The results also show that the internal mechanisms of the corporate governance system which include the size of the board of directors, the ratio of non-executive directors to the board of directors, and the separation of the role of the managing director from the board of directors, is not asymmetrical for the companies that are accepted in Tehran Stock Exchange. But the foreign mechanisms of the corporate governance system, which include institutional ownership, major ownership, and ownership concentration, reflect the impact of these factors on reducing information asymmetry.
  Keywords: Corporate Governance, Conservatism, Information asymmetry, Structural equation technique
 • fatemeh zholanezhad *؛ vahid bekhradinasab؛ mahdi arabsalehi / The Effect of Changes in Sale and Sale Growth Expectations on Stickiness of Costs in Conditions of Uncertainty
  Pages 159-187
  This research investigates the effect of sales changes and expectations of sales growth on the stickiness cost in uncertainty conditions. In the uncertainty about the most important thing, the leader of the organization is integrated cost management. Integrated Cost Management Strategic Management is the choice of providing flexible resources to meet the sources of uncertainty in demand. Therefore, it is important to study the stickiness of costs and the factors affecting it. The statistical population of the research is all companies listed in Tehran Stock Exchange during the period of 2007 to 2016. The sample is also selected using a systematic elimination method of 73 companies. The research hypotheses are about the study of the implicit cost behavior. The research method is using multivariate regression based on Data panel. Also, research data was collected using the software. The evidence of research suggests that with increasing sales growth and the ratio of market value to book value, cost stickiness also increases. But in spite of the fluctuations of historical sales, it reduces the cost stickiness.
  Keywords: Sticky Cost, Flexible Resources, Committed Resources
 • Ramin Mahroomi *, Rasoul Baradaran Hassanzadeh Pages 189-209
  The purpose of this study is to investigate the effect of risk disclosure in financial reporting. The statistical society includes companies accepted in Tehran Stock Exchange (TSE), and the time span of the study is from the beginning of 2010 up to the end of 2013. To calculate some variables, the data of years 2009 and 2014 have also been used. In this research, it was predicted that increasing the level of risk disclosure could reduce the problems of information asymmetry and agency conflicts for investors. Based on what was anticipated, it was assumed that there is a relationship between risk disclosure and stock prediction capability by earnings changes. It was also anticipated that there was a relationship between risk disclosure and the firm value. The results indicate that there is no significant relationship between the level of risk disclosure of firms and the information content of earnings changes. Also there was no significant relationship between disclosure risk and firm value. Disclosed information irrelevance and inability and lack of knowledge in the interpretation of the information disclosed to investors about risk items, could be the main reasons for this conclusion.
  Keywords: Risk disclosure, Share price, Earnings, stock return, Firm value