فهرست مطالب

علوم باغبانی ایران - سال چهل و هشتم شماره 4 (زمستان 1396)
 • سال چهل و هشتم شماره 4 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/14
 • تعداد عناوین: 22
|
 • مقاله کامل
 • یونس شیری، بهمن زاهدی*، عبدالله احتشام نیا صفحات 723-732
  با شناسایی دقیق صفات و ویژگی های درختان میوه می توان بهترین رقم ها را برای کاربردهای مورد نظر مشخص و گسترش داد. به همین منظور برخی ویژگی های میوه سه رقم زیتون ’کنسروالیا‘،’سویلانا‘و ’مانزانیا‘در مناطق خرم آباد، کوهدشت و ویسیان بر پایه طرح بلوک کامل تصادفیبررسی شد. نتایج تجزیه واریانس مرکب داده ها نشان داد، در همه صفات ارزیابی شده به جز صفت طول میوه اختلاف معنی داری بین مناطق وجود داشت. همچنین، بین رقم های مختلف از نظر صفات در سطح 1 درصد اختلاف معنی دار وجود داشت. مقایسه میانگین صفات ارزیابی شده با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال 5 درصد نشان داد، رقم ها در منطقه خرم آباد بیشترین مقادیر را از نظر صفات ریخت شناختی (مورفولوژیک) در بین مناطق مختلف داشتند ورقم کنسروالیا بیشترین مقادیر را از نظر صفات ریخت شناختی شامل طول، عرض و قطر میوه، وزن 20 میوه و وزن خشک تک میوه را در بین رقم های مختلف داشت. همچنین، رقم کنسروالیا بیشترین درصد روغن و عملکرد را در بین رقم ها داشت که از این لحاظ اختلاف معنی داری با دیگر رقم ها داشت. نتایج همبستگی نشان داد، در بیشتر موارد بین صفات ریخت شناختی با هم و همچنین صفت عملکرد با دیگر صفات، همبستگی بالایی وجود دارد. درنهایت، رقم کنسروالیا را به دلیل عملکرد بالای میوه و درصد بالای روغن می توان به عنوان یک رقم دو منظوره مناسب برای باغ های تجاری زیتون در استان لرستان به ویژه شهرستان خرم آباد و مناطق همسان پیشنهاد داد.
  کلیدواژگان: خرم آباد، رقم زیتون، روغن زیتون، کنسروالیا
 • مینا محبی، مصباح بابالار *، محمدعلی عسکری سرچشمه، علیرضا طلایی صفحات 733-742
  در این تحقیق تاثیر تغذیه آهن و نیتروژن، در سه سطح (کلات آهن با غلظت های 0، 5 و 10 قسمت در میلیون (پی پی ام) و نیترات آمونیوم با غلظت های 0، 40 و 60 قسمت در میلیون) بر درصد عنصرهای نیتروژن، پتاسیم و فسفر برگ و میوه در زمان برداشت و برخی از ویژگی های کیفی محصول سیب رقم فوجی طی انبارمانی بررسی شد. بنابر نتایج این پژوهش، سطوح نیتروژن استفاده شده تاثیر معنی داری بر صفات کمی و کیفی میوه نداشت و تنها میزان ویتامین ث میوه را به طور معنی داری افزایش داد. سطوح آهن به کار برده شده به طور معنی داری درصد کاهش وزن میوه در دوره انبارمانی را کاهش داد. تاثیر انبارمانی بر برخی از شاخص های کیفی میوه معنی دار بود و منجر به کاهش کیفیت شد به طوری که این افت کیفیت از 95 روز انبارمانی به بعد ملموس تر بود. میزان ویتامین ث، سفتی بافت، وزن خشک و اسیدهای آلی (اسیدیته) میوه در مدت انبارمانی کاهش معنی داری داشت. تیمار نیتروژن سبب افزایش معنی دار محتوای نیتروژن برگ و میوه شد، اما پتاسیم برگ و میوه را کاهش داد. تاثیر تیمار آهن بر میزان این سه عنصر در برگ و میوه معنی دار نبود و تنها پتاسیم میوه را به طور معنی داری کاهش داد. به طورکلی نتایج این تحقیق نشان دهنده نگهداری سه ماهه این رقم بدون کاهش کیفیت است.
  کلیدواژگان: انبارمانی، تغذیه کانی، سیب، کلات آهن، نیترات آمونیوم
 • فاطمه حسنوند، عبدالحسین رضایی نژاد * صفحات 743-752
  این پژوهش به منظور بررسی تاثیر سیلیکات پتاسیم بر واکنش گیاه شمعدانی معطر به تنش شوری در سال 1393 انجام شد. آزمایش به صورت گلدانی، آبکشتی (هیدروپونیک) درون ماسه و بر پایه فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی شامل چهار واحد آزمایشی و هر واحد شامل 9 ترکیب تیماری و درمجموع 36 گلدان انجام شد. عامل ها شامل شوری ناشی از کلرید سدیم با ایجاد سه سطح هدایت الکتریکی 8/1 (ناشی از محلول غذایی به عنوان شاهد، بدون کلرید سدیم)، 4 و 6 دسی زیمنس بر متر و کاربرد هفتگی سیلیکات پتاسیم در سه سطح 0، 5/0 و 1 میلی مولار بود. نتایج نشان دادند، با افزایش شوری، فراسنجه (پارامتر)های رشد گیاه، میزان اسانس، محتوای نسبی آب و فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز کاهش یافت درحالی که میزان مالون دی آلدئید، نشت الکترولیت ها و میزان پرولین افزایش یافتند. سیلیکات پتاسیم در بهبود رشد و ویژگی های بیوشیمیایی گیاه در شرایط شوری موثر بود. همچنین با افزایش سطح شوری میزان سدیم افزایش پیدا کرد و میزان پتاسیم کاهش یافت و کاربرد سیلیکات پتاسیم باعث کاهش سدیم و افزایش پتاسیم در اندام های هوایی گیاه شد. در بیشتر ویژگی ها از جمله سطح برگ، وزن تر و خشک گیاه کاربرد سیلیکات پتاسیم با غلظت 1 میلی مولار عملکردی همانند به شاهد را نشان داد. به طورکلی نتایج نشان داد، افزایش شوری باعث تشدید تنش شده و کاربرد هفتگی سیلیکات پتاسیم به ویژه با غلظت 1 میلی مولار باعث کاهش تاثیر تنش شد.
  کلیدواژگان: اسانس، پتاسیم، پراکسیداز، پرولین، سیلیسیم، سدیم، کاتالاز
 • مریم دهستانی اردکانی*، یونس مستوفی صفحات 753-764
  کاهش ارزش اقتصادی میوه های برداشت شده، در نتیجه فساد قارچی پس از برداشت رخ می دهد که می توان با استفاده از پوشش های خوراکی آن ها را کنترل کرد.انگور به عنوان یکی از میوه های بسیار فسادپذیر در معرض عامل های قارچی به ویژه Botrytis cinerea است. در این پژوهش، از اسانس آویشن برای جایگزینی تیمارهای قارچکش به منظور حفاظت در برابر بیماری های قارچی و افزایش عمر پس از برداشت انگور استفاده شد. هنگامی که میزان کل مواد جامد قابل حل (TSS) میوه ها در حدود 20 بود برداشت و پس از تلقیح با قارچ Botrytis cinerea با 0، 150 و300 میکرولیتر بر لیتر اسانس آویشن تیمار شدند و در بسته های در حدود 200 گرمی بسته بندی و سپس در انبار °C2±0 و رطوبت نسبی 90درصد به مدت 60 روز نگه داری شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. پس از تیمار، تغییر وزن، رنگ، pH، فساد، صفات کیفی و حسی میوه ها اندازه گیری شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که اسانس آویشن میزان کاهش وزن، فساد، ترک خوردگی و ریزش را کاهش و کیفیت حبه ها را حفظ کرده است. با گذشت زمان میزان درخشندگی، زاویه هیو و شاخص خلوص رنگ (کروما) در میوه ها کاهش یافت. همچنین میزان درخشندگی میوه های تیمارشده کمتر از شاهد بود. میزان مواد جامد قابل حل و اسیدیته قابل عیارسنجی (تیتراسیون) نیز با گذشت زمان به ترتیب افزایش و کاهش یافت. با افزایش غلظت اسانس، رشد قارچ به طور معنی داری کاهش یافت، اما غلظت اسانس تفاوت معنی داری در بیشتر صفات مورد بررسی مانند کاهش وزن، درخشندگی، زاویه هیو، خلوص رنگ، قهوه ای شدن، سفتی، ترک خوردگی و ریزش حبه ها ایجاد نکرد.
  کلیدواژگان: عمر پس از برداشت، فساد، قارچکش، Botrytis cinerea
 • منصور غلامی*، سیدعلی اندی صفحات 765-778
  استیلبن های انگور یک خانواده شناخته شده از پلی فنول های گیاهی هستند که فعالیت های زیستی (بیولوژی) چندی از آن ها در رابطه با سودمندی های سلامتی به تایید رسیده اند. در این پژوهش، تاثیر محرک اشعه فرابنفش C در سه زمان (10، 20 و 30 دقیقه) در ترکیب یا بدون ترکیب با تابش نور مرئی با سطح انرژی بالا (10000 لوکس) روی یک رگه (لاین) یاخته ای به دست آمده از میانبر انگور رقم شاهانی (Vitis vinifera cv. Shahani) در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح کامل تصادفی بررسی و نتایج کسب شده با تیمارهای شاهد مقایسه شد. نتایج نشان دادند، تاریکی می تواند بیشتر از نور مرئی مسیر سوخت وسازی (متابولیکی) مربوط به تولید استیلبنوئیدها را تحریک کند. در میان زمان های استفاده شده از محرک اشعه فرابنفش C، ده دقیقه استفاده از اشعه فرابنفش C برای تولید موثر و تجمع بالای فنول ها (73/112 میلی گرم گالیک اسید در هر گرم وزن خشک یاخته) و فلاونوئید ها (47/150 میلی گرم کاتکین در هر گرم وزن خشک یاخته) و همچنین استیلبنوئیدها شامل مجموع رسوراترول و فرم گلوکوزیله شده آن به نام پیسید (54/7 میکرو گرم بر میلی لیتر) بهینه بود. افزون بر این، نتایج نشان داد، یک رابطه منفی معنی دار بین تولید این متابولیت ها و رشد یاخته وجود دارد. این یافته ها داده های ارزشمندی به منظور تولید انبوه کشت های یاخته ای برای تولید این ترکیب های خیلی با ارزش در سامانه های بیوراکتور ارائه می کنند.
  کلیدواژگان: تابش نور مرئی، کشت تعلیقی یاخته ای، محرک اشعه فرابنفش C، V، vinifera cv، Shahani
 • عزیزاله خندان میرکوهی*، زهرا عربی صفحات 779-789
  تولید درونی گاز اتیلن و افزایش تنفس و حضور بیرونی این گاز در محیط به عنوان اصلی ترین دلایل و عامل های کاهش ماندگاری گل شاخه بریده میخک مطرح است و کاربرد جاذب های اتیلن می تواند در این رابطه موثر باشد. در این تحقیق تاثیر کاربرد زئولیت در سه سطح 0، 5/0 و 1 گرم پوشش داده شده با پرمنگنات پتاسیم (1 میلی مولار) به عنوان جاذب اتیلن در چهار سطح 0، 1، 2 و 3 درصد وزنی در کیفیت گل های شاخه بریده میخک رقم مهندسی قرمز (Dianthus caryophyllus L. ‘Red’) بررسی شد. سطوح تیماری پرمنگنات پتاسیم طوری انتخاب شد که بتواند کل حجم زئولیت در هر تیمار را به طور کامل خیس کند. در هر ظرف محدود یا ایزوله (هر ظرف از روی هم قرارگرفتن دو لیوان شفاف پلاستیکی هرکدام به حجم 5/0 لیتر به دست آمد و محل اتصال با چسب شفاف به کلی بسته شد) به حجم 1 لیتر، یک شاخه گل به طول 30 سانتی متر به همراه محفظه تیمار حاوی جاذب غنی شده قرار گرفت و آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کامل تصادفی با سه تکرار ارزیابی شد (تیمار شاهد بدون زئولیت و پرمنگنات پتاسیم بود). صفاتی مانند وزن تر و وزن خشک شاخه، عمر گلجایی، شاخص ثبات غشای یاخته ای، میزان تولید اتیلن، میزان سبزینه (کلروفیل) های برگ و آنتوسیانین های گلبرگ ها ارزیابی شد. نتایج نشان داد، استفاده از زئولیت 5/0 گرم پوشش داده شده با پرمنگنات پتاسیم 2 درصد بیشترین عمر گلجایی را نسبت به شاهد داشت. افزون بر این دیگر ویژگی های کیفی از جمله وزن تر، وزن خشک، کاهش وزن تر، ثبات غشای یاخته ای، میزان آنتوسیانین ها، سبزینه ها و میزان اتیلن تولیدشده نیز تحت تاثیر معنی دار تیمار زئولیت سطح 5/0 گرم پوشش داده شده با پرمنگنات پتاسیم قرار گرفتند. بنابراین، این سطح از تیمار برای حفظ کیفیت گل های شاخه بریده میخک رقم قرمز در چرخه حمل ونقل پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: آنتوسیانین های گلبرگ، تنظیم کننده های رشد، سوپر جاذب، سبزینه برگ، گیاهان زینتی، نشت الکترولیت
 • حامد دولتی بانه *، رضا زارعی، محسن اسمعیلی صفحات 791-799
  یکی از عامل های مهم تعیین کننده کیفیت و بازارپسندی انگور رنگ حبه آن است. عامل های چندی بر رنگ گیری حبه تاثیر دارند. به منظور بررسی تاثیر حلقه برداری شاخه های سال جاری و محلول پاشی اتفن با غلظت های 150 و 300 میلی گرم در لیتر در مرحله تغییر رنگ حبه ها بر رنگ گیری و کمیت و کیفیت میوه انگور ریش بابا قرمز این پژوهش به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط آب هوایی ارومیه در تاک های 25 ساله با تربیت کوردون دوسویه اجرا شد. در هنگام برداشت صفات کمی و کیفی میزان قند، اسید میوه، وزن حبه و خوشه، سفتی و ریزش حبه، میزان فنول کل، مواد پاداکسندگی (آنتی اکسیدانی) و ویژگی های رنگ حبه اندازه گیری شدند. حلقه برداری و اتفن باعث بهبود میزان قند و کاهش اسید میوه شدند. وزن حبه ها و خوشه ها در تاک های حلقه برداری شده افزایش نشان داد، اما اتفن تاثیری نداشت. ریزش حبه در تاک های حلقه برداری شده کمتر از شاهد بود ولی اتفن باعث تشدید ریزش و کاهش میزان سفتی بافت حبه شد. هر دو تیمار باعث افزایش تولید مواد فنولی و پاداکسندگی میوه شدند. بیشترین میزان فنل در تاک های حلقه برداری شده و اتفن در زمان تغییر رنگ حبه ها بود. حلقه برداری تاک ها در آغاز تغییر رنگ حبه ها به همراه کاربرد اتفن باعث بهبود رنگ گیری و قرمزتر شدن حبه ها شدند.
  کلیدواژگان: آنتوسیانین، رنگ حبه، فنل، مواد جامد محلول
 • محمد آزاد دل، علیرضا قنبری* صفحات 801-810
  این پژوهش به منظور بررسی تنوع ژنتیکی 27 نژادگان (ژنوتیپ) بومی و کشت شده درخت به (Cydoniaoblonga Mill.) در شهرستان های کوثر و خلخال استان اردبیل صورت گرفت. برای این منظور، 20 صفت ریخت شناختی (مورفولوژیکی) برگ، میوه و گل و سیزده صفت بیوشیمیایی میوه در سال 1394 و در دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی اندازه گیری شد. نتایج بررسی صفات، شکل و ابعاد برگ و میوه نشان داد که از این صفات می توان به عنوان معیار اساسی در جداسازی رقم های درخت «به» استفاده کرد. همچنین درزمینه صفات کیفی برگ، نژادگان های مختلف از لحاظ شکل پهنک، حالت استقرار پهنک نسبت به شاخه و شکل قاعده پهنک متفاوت بودند. در بررسی صفات مربوط به گل مشخص شد که گل ها در سه رنگ سفید، صورتی و دورنگ دیده شد. درزمینه صفات مربوط به میوه، شکل آن (گرد، چهارگوش، تخم مرغی و گلابی شکل) نسبت به دیگر صفات تفاوت بارز و بیشتری را نشان داد. تجزیه خوشه ای، کل نژادگان ها را در سه گروه طبقه بندی کرد. بر پایه شاخص های اندازه گیری شده، نژادگان های Lm1، Lm5، Lm7، Lm9، Kv1، Kv3، Kv8، Kv4، Kv16 و Kv18 به دلیل میزان کم اسیدیته قابل عیارسنجی (تیتراسیون) و قند متعادل و طعم بهتر، مناسب برای مصرف تازه خوری ارزیابی شدند.
  کلیدواژگان: به (Cydonia oblonga Mill)، خوشه بندی، ذخایر توارثی، میوه
 • فاطمه زارعی، حمیدرضا کریمی *، سید حسین میر دهقان، علی اکبر محمدی میریک صفحات 811-821
  انار یکی از محصولات مهم باغبانی در ایران است. انتخاب یک نژادگان (ژنوتیپ) مناسب و مقاوم به شرایط محیطی و دارای عملکرد بالا نقش مهمی در افزایش بهره برداری اقتصادی این محصول دارد. در این پژوهش تنوع ژنتیکی برخی نژادگان های انار ایران، با استفاده از بیست صفت ریخت شناختی (مورفولوژیک) مربوط به برگ، گل و میوه در دو سال متوالی ارزیابی شد. نتایج بررسی ها نشان داد، بین نژادگان ها از لحاظ ویژگی های ریخت شناختی تفاوت معنی داری وجود دارد، به طوری که بیشترین ضریب تغییرات مربوط به صفات شمار آریل در میوه، سفتی بذر، وزن میوه، وزن آریل و پوست بود. نتایج تجزیه به عامل های اصلی، صفات ریخت شناختی را به هشت گروه عاملی تقسیم کرد که مهم ترین این صفات مربوط به آریل بود. نتایج تجزیه خوشه اینژادگان های مورد بررسی را به سه گروه تقسیم بندی کرد، به طوری که نژادگان های تب و لرز و ماهان، گبری دانه سیاه و سیاه دانه پیشوا، شیرین هسته دار و بی هسته با هم همانندی زیادی نشان دادند که بیان کننده رابطه خویشاوندی آن ها است.
  کلیدواژگان: تجزیه به عامل، تجزیه خوشه ای، صفات
 • میثم محمدی، مهدی صیدی*، اورنگ خادمی صفحات 823-832
  به منظور بهبود عملکرد و کیفیت فلفل دلمه ای در شرایط گرم و خشک استان ایلام، تاثیر محلول پاشی با اسید جیبرلیک (50 میلی گرم بر لیتر) و کلسیم (5/0 درصد) در دو مرحله از رشد (اوایل و اواخر فصل برداشت، به ترتیب 70 و 120 روز پس از کاشت نشاءها) هرکدام با دو یا سه بار تکرار محلول پاشی در هر مرحله بر برخی صفات کمی و کیفی فلفل دلمه ای رقم «کالیفرنیا واندر» به صورت یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی بررسی شد. نتایج بررسی ها نشان داد، محلول پاشی اسید جیبرلیک و کلسیم باعث افزایش میانگین عملکرد تک بوته، وزن، طول، قطر، حجم، سفتی بافت، ضخامت گوشت، وزن خشک، محتوای اسیدآسکوربیک، فعالیت پاداکسندگی (آنتی اکسیدانی)، محتوای سبزینه (کلروفیل) a، سبزینه b و سبزینه کل و محتوای کلسیم بافت میوه در هر دو مرحله از رشد شد. محلول پاشی جیبرلین با سه تکرار در هر مرحله، بیشترین نقش را در بهبود ویژگی های فیزیکی میوه نشان داد. ازآنجایی که تاثیر جیبرلین و کلسیم بر همه صفات مورد ارزیابی، به جز چگالی میوه، به طور معنی داری در اواخر فصل بیشتر از اوایل فصل برداشت بود، محلول پاشی اسید جیبرلیک و کلسیم به ویژه در اواخر برداشت برای بهبود عملکرد و کیفیت فلفل دلمه ای توصیه می شود.
  کلیدواژگان: فعالیت پاداکسندگی، عملکرد، کیفیت و هورمون
 • فهیمه فیضی، اسماعیل سیفی*، فریال وارسته، خدایار همتی، حسین فریدونی صفحات 833-843
  در این پژوهش صفات فیزیکوشیمیایی میوه رقم های ملس ساوه و ملس یوسف خانی پرورش یافته در مناطق ساری، علی آباد و ساوه در سال زراعی 93-92 بررسی شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد، رقم و منطقه رشد تاثیر معنی داری بر میزان فلاونوئید کل و فعالیت پاداکسندگی (آنتی اکسیدانی) آب میوه نداشتند، اما چگالی و طول میوه، نسبت طول به قطر میوه، اسیدیته (pH) و هدایت الکتریکی آب میوه، مواد جامد محلول، شمار و درصد وزنی آریل، قطر و نسبت طول به قطر آریل، قطر و درصد وزنی بذر تحت تاثیر اثر متقابل قرار گرفتند. در رقم ملس یوسف خانی بذر کشیده تر و آنتوسیانین آب میوه بیشتر بود اما درصد آب میوه، وزن صد آریل، وزن آب صد آریل و طول آریل کمتری نسبت به رقم ملس ساوه داشت. در بین مناطق، ساری و علی آباد با شرایط آب و هوایی مرطوب تر میوه هایی با بیشترین درصد آب میوه، آنتوسیانین و ویتامین ث را داشتند. منطقه ساوه نیز با شرایط آب و هوایی نیمه خشک و کویری میوه هایی با بیشترین وزن و حجم و کمترین نسبت طول به قطر بذر و درصد رطوبت بذر را تولید کرد. افزون بر این، بیشترین وزن صد آریل، وزن صد بذر، طول آریل و بذر در میوه های پرورش یافته در منطقه ساری به دست آمد. منطقه علی آباد نیز میوه هایی با بیشترین میزان فنل کل را تولید کرد. به طورکلی، یافته های این پژوهش نشان داد، شرایط اقلیمی متفاوت می تواند بر کیفیت میوه، آریل و بذر انار تاثیر چشمگیری داشته باشد و انتخاب رقم ها باید با توجه به این اثرگذاری ها باشد.
  کلیدواژگان: آنتوسیانین، شرایط آب و هوایی، فنل کل، منطقه رشد، ویتامین ث
 • زهرا عظیم زاده، مهدی محب الدینی *، اسماعیل چمنی صفحات 845-854
  این تحقیق به منظور بررسی تاثیر تیمار NAA و BA و امواج فراصوت بر ریشه زایی و پینه (کالوس )زایی ریزنمونه های سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Bioss.) در شرایط درون شیشه ای انجام شد. برای این منظور ریزنمونه های فلس پس از قرارگیری در حمام فراصوت با بسامد (فرکانس) 35 کیلوهرتز با زمان های 0، 5، 10، 20 و 30 ثانیه، در محیط کشت MS حاوی غلظت های 0، 01/0، 1/0 و 1 میلی گرم در لیتر NAA و BA به تنهایی و یا به صورت ترکیب با یکدیگر کشت شد. این تحقیق در چهار آزمایش جداگانه به ترتیب شامل ترکیب NAA و BA، NAA و فراصوت، BA و فراصوت و بهترین تیمارهای آزمایش اول همراه با فراصوت انجام گرفت. در آزمایش اول و دوم تیمار mg l-1 1 NAA بیشترین شمار ریشه و طول ریشه را داشت و در آزمایش سوم تیمار شاهد نتیجه بهتری در این زمینه داشت. در آزمایش دوم فراصوت ریشه زایی را تحریک نکرد، بااین حال در آزمایش سوم، در غلظت پایین BA فراصوت تاثیر مثبتی در ریشه زایی داشت و شمار ریشه های به دست آمده را تا 12-10 عدد افزایش داد، ولی در غلظت 0 و mg l-1 BA 1، تاثیر مثبتی در ریشه زایی نداشت. نتایج مربوط به پینه زایی نشان داد، تنظیم کننده های رشد و امواج فراصوت تاثیر معنی داری بر میزان پینه زایی ریزنمونه نداشتند. در این پژوهش غلظت mg l-11 NAA به تنهایی بهترین تیمار برای افزایش فراسنجه (پارامتر)های مربوط به ریشه زایی ریزنمونه فلس شناخته شد.
  کلیدواژگان: ریزنمونه، فلس، BA، NAA
 • حامد اشراف، هدایت زکی زاده*، سید محمدرضا احتشامی، محمدحسن بیگلویی صفحات 855-873
  به منظور ارزیابی اثرگذاری های سه گونه قارچ قارچ ریشه یا میکوریزا (clarum Glomus، Glomus fasiculatum و mosseae Glomus) و تنش خشکی (با سه سطح رطوبتی 80 ، 55 و 30 درصد ظرفیت زراعی) بر ویژگی گراس های لولیوم چندساله (Lolium perenne)، پوآی چندساله (Poa pratensis)، فستوکای پابلند (Festuca aurandiancea) و اگروپیرون (Agropyron elongatum)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در گلخانه با استفاده از گلدان های استوانه ای انجام شد. نتایج نشان داد، بیشترین درصد پرگنه (کلنی) سازی ریشه را گراس لولیوم چندساله با گونه موسه آو کمترین درصد را پوآی چندساله با گونه کلاروم داشتند. درصد پرگنه سازی هر سه گونه قارچ با ریشه لولیوم چندساله و فستوکای پابلند در نتیجه تنش خشکی، کاهش ولی درصد پرگنه سازی گونه های کلاروم و فسیکولاتوم با ریشه اگروپیرون و پوآی چند ساله افزایش یافت. قارچ های فسیکولاتوم و موسه آ، سبزینه (کلروفیل) و کارتنوئید برگ گراس های همزیست با آن ها را در بالاترین سطح تنش، بیش از 38 درصد افزایش دادند. گراس های همزیست با موسه آبیشترین محتوای نسبی آب برگ و کمترین نشت یونی و مالون دی آلدهید را نسبت به گراس های همزیست با دیگر گونه های قارچ داشتند. درمجموع قارچ ریشه توانست تاثیر سوء تنش خشکی بر چمن را کاهش دهد ولی تمایل به همزیستی و تاثیر گونه های مختلف آن بر گراس های تحت تنش متفاوت بود.
  کلیدواژگان: اگروپیرون، پوآ، فستوکا، گلوموس، لولیوم چندساله
 • یحیی مشاهیری، معظم حسن پور اصیل* صفحات 875-886
  به منظور بررسی تاثیر جیبرلیک اسید و هیومیک اسید بر برخی صفات ریخت شناختی (مورفولوژیکی) و فیزیولوژیکی گل نرگس رقم ژرمن آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کامل تصادفی اجرا شد که شامل 12 تیمار و هر تیمار دارای سه تکرار و برای هر تکرار پنج گلدان در نظر گرفته شد. عامل اول، جیبرلیک اسید که در چهار سطح با غلظت های 0 (تیمار شاهد)، 150، 300 و 450 قسمت در میلیون (پی پی ام) بود که به صورت غوطه وری سوخ ها در غلظت های موردنظر جیبرلیک اسید به مدت 48 ساعت اعمال شد. عامل دوم، هیومیک اسید که در سه سطح با غلظت های 0 (تیمار شاهد)، 250 و 500 قسمت در میلیون بود که به صورت محلول پاشی در مرحله رویشی انجام شد.نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس داده ها نشان داد، تاثیر تیمار جیبرلیک اسید بر زمان ظهور ساقه گل دهنده، زمان گلدهی و قطر گل اختلاف معنی داری با شاهد داشت. تیمارهای جیبرلیک اسید و هیومیک اسید به صورت جداگانه اختلاف معنی داری بر سبزینه (کلروفیل) کل، کاروتنوئید و قطر سوخ گل نرگس داشتند. همچنین بیشترین سطح برگ نیز مربوط به اثر متقابل جیبرلیک اسید 300 قسمت در میلیون و هیومیک اسید500 قسمت در میلیون بود. در کل نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد، با توجه به صفات مورد بررسی استفاده از جیبرلیک اسید 300 قسمت در میلیون و هیومیک اسید 500 قسمت در میلیون بهترین تیمار بود که توانست صفات مورد بررسی را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: ساقه گل دهنده، سبزینه، سطح برگ، قطر گل، کاروتنوئید
 • زینب شفایی چروش، کاظم ارزانی* صفحات 887-897
  مغز گردو به دلیل ترکیب شیمیایی اسیدهای چرب از لحاظ تغذیه ای و اقتصادی اهمیت داشته و تاثیر مثبتی در سلامتی انسان دارد. در این پژوهش که در سال 1393 انجام گرفت، 18 نژادگان (ژنوتیپ) که از لحاظ ویژگی های میوه و مغز از رقم چندلر بالاتر بودند برای بررسی وضعیت روغن و اسیدهای چرب آن ها انتخاب شدند. میزان روغن با دستگاه سوکسله اندازه گیری شد و دامنه تغییرات آن بین 75-32/57 درصد وزن خشک مغز گردو بود. نوع و میزان اسیدهای چرب روغن گردو با دستگاه GC اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده از این بررسی نشان داد، بیش از 88 درصد ترکیب اسیدهای چرب روغن گردو از نوع غیراشباع بود. از اسیدهای چرب روغن گردو لینولئیک اسید (77/57-38/39 درصد)، اسید چرب غالب و اولئیک اسید (29/41-67/20 درصد)، لینولنیک اسید (89/12-84/7 درصد)، پالمتیک اسید (33/9-7/6 درصد) و استئاریک اسید (67/4-47/1 درصد) بیشترین مقادیر را داشتند. ارزیابی همبستگی بین صفات در این بررسی نشان داد، ارتباط منفی معنی داری بین اسیدهای چرب اولئیک اسید و لینولئیک اسید وجود دارد. نتایج این بررسی همچنین نشان داد، درصد میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب مغز گردو تحت تاثیر ویژگی های فیزیکی دانه و شرایط اقلیمی مناطق قرار نگرفت.
  کلیدواژگان: اسیدهای چرب، اسیدهای چرب غیراشباع، روغن گردو، همبستگی صفات
 • ندا امیری، نجمه زینلی*، ایرج توسلیان صفحات 899-907
  این آزمایش به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی و کاربرد 24-اپی براسینولید بر ویژگی های فیزیولوژی و پاداکسندگی (آنتی اکسیدانی) گیاه دارویی گشنیز، به صورت کرت های خردشده بر پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان جیرفت اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح تنش خشکی به صورت آبیاری با تنش ملایم (در پتانسیل ماتریک 2- بار)، آبیاری با تنش متوسط (در پتانسیل ماتریک 5/3- بار) و آبیاری با تنش شدید (در پتانسیل ماتریک 5/4- بار) به عنوان عامل اصلی و غلظت های 0، 5/0 و 1 میکرومولار 24- اپی براسینولید به صورت محلول پاشی برگی به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج بررسی ها نشان داد، با توجه به معنی دار شدن تاثیر سطوح تنش خشکی، بیشترین درصد رطوبت نسبی، میزان سبزینه (کلروفیل)ها، کاروتنوییدها و محتوای پروتئین های محلول برگ ها در تیمار سطح خشکی ملایم (2- بار) و بیشترین درصد نشت یونی و میزان قندهای احیا در سطح شدید تنش خشکی (5/4- بار) به دست آمد. همچنین تاثیر محلول پاشی با 24-اپی براسینولید بر درصد نشت یونی و میزان پروتئین های محلول معنی دار شد. کمترین درصد نشت یونی و بیشترین میزان پروتئین های محلول در گیاهان تحت تیمار 1 میکرومولار براسینولید به دست آمده است. همچنین اثر متقابل تنش خشکی و محلول پاشی نیز بر عملکرد رویشی گشنیز معنی دار است. بیشترین میانگین عملکرد رویشی در گیاهان تحت تیمار خشکی خفیف 2- بار و در هر سه غلظت براسینولید به دست آمده که البته تفاوت معنی داری با میانگین به دست آمده در گیاهان تیمارشده با غلظت 5/0 میکرومولار براسینولید در شرایط تنش سطح متوسط (5/3- بار) نداشت.
  کلیدواژگان: پروتئین های محلول، کاروتنوییدها، قندهای احیاء، محلول پاشی برگی، نشت یونی
 • رضا فیفایی*، رضا فتوحی قزوینی، جواد فتاحی مقدم، معصومه کیااشکوریان صفحات 909-919
  درختان مرکبات دمای پایین و زهکشی ضعیف خاک را به خوبی تحمل نکرده و در صورت پرورش آن ها در مناطق گرم در معرض تاثیر زیانبار خشکی قرار می گیرند. این پژوهش، به منظور بررسی تاثیر خشکی بر محتوای نسبی آب برگ، نشت یونی، میزان تجمع مالون د آلدیید، کربوهیدرات محلول کل و عنصرهای پتاسیم و کلسیم در دانهال های نوسلار نژادگان (ژنوتیپ) طبیعی مرکبات به همراه دو پایه حساس و مقاوم به خشکی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه ای انجام شد. عامل ها شامل ده نژادگان مختلف و تیمار های آبیاری کامل (شاهد) و تنش شدید (قطع آبیاری) بودند. نتایج بررسی هانشان داد، پونسیروس به دلیل نشت یونی پایین تر (85/31 درصد)، تجمع کمتر مالون دآلدیید (4/134 نانومول بر گرم وزن خشک برگ) و در نتیجه پراکسیداسیون کمتر چربی (لیپید)ها و میزان کلسیم بالاتر (57 میلی گرم بر گرم وزن خشک برگ) نسبت به دیگر نژادگان ها متحمل به خشکی و راف لمون به دلیل تجمع بیشتر مالون دآلدیید (9/356 نانومول بر گرم وزن خشک برگ) و در نتیجه پراکسیداسیون بیشتر چربی ها، نشت یونی بالا (43/69 درصد) و میزان پایین تر کلسیم (63/32 میلی گرم بر گرم وزن خشک برگ) در مقایسه با دیگر نژادگان ها، حساس به خشکی هستند. همچنین نژادگان طبیعی شل محله به دلیل نشت یونی بالا (17/77 درصد) و تجمع پایین کربوهیدرات محلول کل (45/48 میلی گرم بر گرم وزن خشک برگ)، پس از راف لمون در رتبه بعدی حساسیت قرار داشت. بنابراین با توجه به مقایسه میانگین ها و همبستگی خوب نشت یونی با دوره بقا، می توان آن را به عنوان نشانگر فیزیولوژی مناسب در مبحث تحمل به خشکی معرفی کرد.
  کلیدواژگان: قطع آبیاری، مالون د آلدیید، محتوای نسبی آب برگ، نژادگان ناشناخته، نشت یونی
 • بهلول عباس زاده * صفحات 921-932
  به منظور بررسی تاثیر کودهای پرمصرف (ماکرو) و کم مصرف (میکرو) بر کمیت و کیفیت گل محمدی (Rosa damascena Mill.) در ایستگاه تحقیقات البرز، در سال های 1392-1388 در شرایط مزرعه، این تحقیق اجرا شد. این آزمایش با استفاده از طرح کرت های خردشده (اسپلیت پلات) در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. عامل اصلی شامل کودهای شیمایی، دامی (M) و تلفیقی (کود پرمصرف) در چهارده سطح و عامل فرعی کاربرد در خاک کود کلات آهن خضراء (کود کم مصرف) در سه سطح 0، 8 و 12 گرم بر بوته بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد، بین سال های آزمایش، کودهای پرمصرف و همچنین کود کم مصرف، اثر متقابل سال در کود پرمصرف، سال در کود کم مصرف، کود پرمصرف در کم مصرف و اثر سه گانه سال*کود پرمصرف* کود کم مصرف بر صفات شمار گل در بوته، عملکرد گل تر، درصد اسانس و عملکرد اسانس در سطح 1 درصد معنی دار بود. مقایسه میانگین ها نشان داد، عملکرد گلبرگ تر با میانگین 98/7338 کیلوگرم در هکتار در سال دوم با کاربرد 12 گرم در بوته کود میکرو به همراه کاربرد N80P80K40M0 بیشترین بود. بیشترین درصد و عملکرد اسانس در سال دوم، با کاربرد 12 گرم بر بوته کود میکرو و کاربرد N40P40K40M0 به ترتیب با میانگین های 12/0 درصد و 7019 گرم در هکتار وجود داشت. نتایج بررسی دو سال نشان داد، کاربرد کودهای شیمیایی 40 تا 80 کیلوگرم در هکتار از نیتروژن، فسفر و پتاسیم در زمان و کاربرد سالیانه 12 گرم بر بوته از کود کم مصرف آهن و روی می‏تواند در بهبود کمیت و کیفیت گل محمدی بسیار موثر باشد.
  کلیدواژگان: اسانس، تغذيه، گل محمدي
 • علی اسدی، محمد کافی *، جعفر نباتی، مرتضی گلدانی صفحات 933-941
  برای بررسی تاثیر منابع مختلف نور بر رشد گیاهچه های سیب زمینی در شرایط درون شیشه ای و عملکرد آن ها پس از کشت در گلخانه، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کامل تصادفی با شش تکرار در آزمایشگاه و گلخانه شرکت فناوران بذر یکتا در مشهد اجرا شد. تیمارها شامل هشت سطح نوری (دیودهای ساطع کننده نور (LED) سفید، قرمز، آبی، ترکیب طیف آبی و قرمز به نسبت های 1:1، 1:3، 3:1، نور فلورسنت، نور طبیعی) و دو رقم سیب زمینی (آگریا، فونتانه) بودند. ریز ازدیادی گیاهچه ها از طریق کشت بافت در شرایط درون شیشه ای و محیط کشت پایه MS صورت گرفت. گیاهچه ها چهار هفته در محیط کشت و تحت تیمارهای نوری قرار گرفتند، سپس از محیط کشت خارج شده و 90 روز در گلخانه، در نور طبیعی رشد کردند. نتایج نشان داد، گیاهچه های رقم آگریا در شرایط درون شیشه ای 73/0 سانتی متر ارتفاع بیشتری نسبت به رقم فونتانه داشتند. بیشترین و کمترین سطح برگ در شرایط درون شیشه ای در نور طبیعی و طیف قرمز به ترتیب با 79/2 و 50/0 سانتی متر مربع در بوته مشاهده شد. با افزایش نسبت نور قرمز در شرایط درون شیشه ای، در هر دو رقم شمار غده در بوته در گلخانه افزایش و وزن آن ها کاهش یافت. نور فلورسنت با 28/2 غده در بوته، کمترین شمار غده در بوته را تولید کرد. با افزایش طیف قرمز، بوته های سیب زمینی، شمار بیشتری غده با وزن و اندازه کوچک تر تولید کردند. به طورکلی در شرایط درون شیشه ای با استفاده از نور طبیعی امکان تولید گیاهچه های مناسب سیب زمینی برای کاهش هزینه ها وجود دارد.
  کلیدواژگان: دیودهای ساطع کننده نور، ریزغده، طیف نور، نور آبی، نور قرمز
 • اصغر رمضانیان *، پگاه احمدی، فریبرز حبیبی صفحات 943-952
  در این پژوهش، تاثیر پوشش های خوراکی کیتوزان، نانوکیتوزان، متیل سلولز و پکتین بر حفظ ترکیب های زیست فعال و افزایش ماندگاری اناردانه رقم رباب نی ریز (Punica granatum L. cv. Rabbab-e-Neyriz) بررسی شد. اناردانه ها با محلول کیتوزان 5/1 درصد، متیل سلولز 3 درصد، پکتین 3 درصد و نانوکیتوزان خالص (100 درصد) پوشانده شدند و در دمای 5 درجه سلسیوس به مدت 16 روز نگهداری و با فاصله زمانی هر چهار روز یک بار ارزیابی شدند. در پایان 16 روز نگهداری در دمای 5 درجه سلسیوس در همه نمونه ها به جز نمونه های تیمارشده با کیتوزان 5/1 درصد، آلودگی قارچی مشاهده شد. بیشترین و کمترین کاهش وزن اناردانه ها به ترتیب در تیمار شاهد و تیمار کیتوزان 5/1 درصد به دست آمد. پوشش های خوراکی به ویژه کیتوزان به طور معنی داری از کاهش میزان آنتوسیانین کل و اسید آسکوربیک اناردانه ها جلوگیری کردند. فنول کل و فعالیت پاداکسندگی (آنتی اکسیدانی) آب میوه در مدت انبارداری کاهش یافت، هرچند پوشش کیتوزان به طور معنی داری باعث حفظ ترکیب های زیست فعال شد. پوشش های خوراکی به ویژه کیتوزان باعث حفظ مواد جامد محلول، اسیدیته کل و شاخص طعم آب میوه در مقایسه با شاهد شد. در کل، تیمار کیتوزان به طور موثری باعث کاهش از دست دادن آب، کاهش ضایعات اناردانه ها و حفظ ترکیب های زیست فعال در مدت انبارداری شد.
  کلیدواژگان: اسید آسکوربیک، آنتوسیانین، شاخص طعم، فعالیت پاداکسندگی، فنول کل
 • مینا تقی زاده*، امید صادقی صفحات 953-963
  امروزه یکی از اصلی ترین چالش ها در جهان، تجمع و سمیت فلزهای سنگین در محیط زیست ناشی از زباله ها، کودهای شیمیایی، گازهای تولیدی از صنایع، وسایل نقلیه و تولید فاضلاب های صنعتی است. به تازگی پالایش این فلزها توسط گیاهان مورد توجه واقع شده است. این پژوهش در دو آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی انجام گرفت. نخستین آزمایش شامل بررسی تاثیر کاربرد فلزهای سرب، روی و مس در غلظت های 0، 20، 50، 100 و 200 میلی گرم در لیتر در مرحله جوانه زنی کلم زینتی بود. در آزمایش دوم بررسی میزان مقاومت و پالایندگی کلم زینتی به سرب، روی و مس در غلظت های 0، 25 و50 میلی گرم در لیتر در شرایط گلخانه پرداخته شد. در آزمایش اول با افزایش غلظت فلزهای سنگین رشد در دانهال های کلم زینتی کاهش یافت و بیشترین تاثیر بازدارندگی رشد در دانهال ها به ترتیب در حضور فلز مس (50 میلی گرم در لیتر)، سرب (100 میلی گرم در لیتر) و روی (200 میلی گرم در لیتر) مشاهده شد. در آزمایش گلخانه ای بیشترین تاثیر سمیت در کلم زینتی در بستر بدون ورمی کمپوست و در حضور فلز سرب بود. بیشترین جذب مس و سرب در بستر بدون ورمی کمپوست به دست آمد. بنابراین کلم زینتی می تواند به عنوان یک گیاه فرا انباشت جدید به منظور بررسی های گیاه پالایی خاک های آلوده به مس و سرب استفاده شد.
  کلیدواژگان: جوانه زنی، سرب، گیاه پالایی، مس، ورمی کمپوست
 • رقیه مولایی، میترا اعلایی*، مسعود ارغوانی، جعفر نیکبخت صفحات 965-975
  به منظور ارزیابی اثر اسید سالیسیلیک بر برخی از ویژگی های مورفوفیزیولوژیک گیاه همیشه بهار در شرایط کم آبی، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در شرایط اقلیمی زنجان اجرا شد. تیمار های آزمایش شامل سه رژیم آبیاری مختلف (33، 66 و 100 درصد نیاز آبی گیاه) به عنوان عامل اصلی و اسید سالیسیلیک در چهار سطح (0، 5/0، 1 و 5/1 میلی مولار) به عنوان عامل فرعی بودند. بر پایه نتایج به دست آمده از این پژوهش تنش کم آبی به طور معنی داری میزان پرولین و فعالیت آنزیم پراکسیداز را افزایش داده و ارتفاع، وزن تر و درصد وزن خشک اندام های هوایی، شمار گل، طول عمر گل و محتوای نسبی آب برگ را کاهش داد. کاربرد برگی اسید سالیسیلیک در شرایط تنش کم آبی در غلظت 1 میلی مولار به طور معنی داری باعث افزایش وزن تر و درصد وزن خشک اندام هوایی، شمار گل، طول عمر گل، محتوای نسبی آب برگ، فعالیت آنزیم پراکسیداز و میزان پرولین شد. با توجه به نتایج این پژوهش کاربرد برگی اسید سالیسیلک توانست واکنش گیاه در برابر تنش کم آبی را در بیشتر صفات در سطح احتمال 1 درصد بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: پراکسیداز، پرولین، شمار گل، محتوای نسبی آب برگ
|
 • Younes Shiri, Bahman Zahedi *, Abdollah Ehteshamnia Pages 723-732
  We can develop the best kinds for specific uses with precise identification of fruit trees traits. In order to study some properties of three olive cultivars including 'Konservolia', 'Sevillana' and 'Manzanilla', this research was conducted in factorial experiment based on randomized complete blocks in three regions, including Khorramabad, Kouhdasht and Veysian. Results of statistical comparison showed that in all evaluated traits, except for the length of the fruit there are significant differences between regions. Also, there were significant differences between different cultivars for most traits, except for chlorophyll (P
  Keywords: Khorramabad, Konservolia, Olive cultivar, Olive oil
 • Mina Mohebi, Mesbah Babalar *, Mohammad Ali Askary Sarcheshme, Alireza Talaee Pages 733-742
  In this research, effects of iron and nitrogen nutrition in three concentration (Iron chelate 0, 5 and 10 ppm and Ammonium nitrate, 0, 40 and 60 ppm) were evaluated on nitrogen, potassium and phosphorous contents in fruits and leaves of apple (cv. Fuji) in harvesting time and on fruit quality during storage. The experiment was carried out using a factorial completely randomized block design (CRBD) with three replications in 2013. Results showed that nitrogen treatment had no significant effect on fruit quality, except Vitamin C content that significantly increased. Iron nutrition mainly decreased the fruit weight loss during the storage. Storage time affected fruit quality and decreased that, which after 95 days, fruit were more injured. During the storage, Vitamin C, fruit firmness, dry weight and total acid were decreased. Nitrogen nutrition increased the nitrogen content in fruits and leaves but decreased potassium level in these organs. Iron treatment had no significant effects on nitrogen and phosphorous contents but significantly decreased potassium content in fruits. These results indicated that, storage of Fuji cultivar for three month had no reducing effects on quality.
  Keywords: Ammonium nitrate, apple, Iron chelate, mineral nutrition, storage
 • Fatemeh Hassanvand, Abdolhossein Rezaei Nejad * Pages 743-752
  This research was carried out to evaluate the effect of potassium silicate on geranium reaction to salinity stress in 2014. The experiment was done hydroponically in pots filled with sand. Experiment was laid out factorially based on a completely randomized design with four replications each replication included 9 treatment compositions with 36 pots. Factors consisted of daily application of 1.8, 4 and 6 ds/m NaCl and weekly application of 0, 0.5 and 1 mM potassium silicate through nutrient solution. Result showed that by increasing salinity, growth parameters, essential oil, relative water content and the activity of catalase and peroxidase decreased while Malondialdehyde, electrolyte Leakage and amount of proline increased. Application of potassium silicate improved growth and physiological and biochemical characteristics ofgeranium under salinity stress. Moreover, leaf Na increased while P content decreased, respectively, as salinity increased and application of potassium silicate increased P and decreased Na under salinity in canopy of plant. Many characters i.e. leaf area, shoot fresh and dry weights values returned to control as 1mM potassium silicate was applied. Overall, the results showed that increasing salinity pronounced stress symptoms and weekly application of potassium silicate especially at 1 mM, alleviated the stress effects.
  Keywords: Catalase, Essential oil, potassium, Proline, peroxidase, silicon, sodium
 • Maryam Dehestani-Ardakani *, Younes Mostofi Pages 753-764
  Considerable economic losses to harvested fruits are caused by postharvest fungal decay, which can be significantly controlled by edible coatings. Grape as a perishable fruit is exposure to fungal infection especially Botrytis cinerea. In this study, thyme essential oil used as an alternative potential treatment for antifungal to inhibition of fungal diseases and maintaining postharvest quantitative and qualitative characteristic of table grape cv Bidaneh Ghermez. When TSS of grapes were almost 20 ºbrix harvested and after inoculation with Botrytis cinerea treated by 0, 150 and 300 µl/l Thymus essential oil, packed in about 200 g packages, then stored for 60 days in storage 0± 2 °C by 90% relative humidity. The experiment was conducted using a completely randomized design with 3 replications. After treatment of fruit weight loss, color change, pH, decay and qualitative factors were measured. The results showed that treated fruit had lower decay, weight loss, shatter and cracking, and higher quality. Lighting, hue angle and Chroma decreased by the time. Also, lighting in treated fruit was lower than control. By the time, TSS and TA respectively increased and decreased. By increasing the essential oil concentration, fungi growth significantly decreased, but in most characteristics such as weight loss, lighting, hue angle, Chroma, browning, firmness, cracking and berry abscission concentrations of essential oil did not show significant difference.
  Keywords: Botrytis cinerea, decay, fungicide, postharvest life
 • Mansour Gholami *, Seid Ali Andi Pages 765-778
  Grape stilbenes are well-known family of plant polyphenolics that have been confirmed to have many biological activities in relation to health benefits. In this study, we investigated the effect of UV-C elicitor at three different irradiation periods (10, 20 and 30 min) in combination or not with high-level light irradiation (10000 LUX) on a cell line obtained from the pulp of Vitis vinifera cv. Shahani as Completely Randomized Factorial Design, and compared the results with those of untreated control cultures. Results showed that growing the cells in dark condition can stimulate the metabolic pathway related to bio-production of the stilbenoids more than that of the cells growing under light condition. Among the time courses of UV-C elicitor irradiation, according to our results, irradiation of UV-C for 10 min was optimum for efficient production and higher accumulation of phenolics (112.73 mg GA/g DCW) and flavonoids (150.47 mg catechin/g DCW) as well as stilbenoids including the summation of resveratrol and its glycosylated form piceid (7.54 µg/ml). Furthermore, it was shown that there is a significant negative correlation between production of these metabolites and the cell growth. These data provide valuable information for the future scale up of cell cultures for the production of these very high value compounds in bioreactor systems.
  Keywords: Cell suspension culture, light irradiation, UV-C elicitor, Vitis vinifera cv. Shahani
 • Azizollah Khandan-Mirkohi *, Zahra Arabi Pages 779-789
  The climacteric rises of ethylene production and respiration or exposure to the exogenous ethylene are more responsible for the relatively short life of carnations cut flowers. Applications of superabsorbents could lead to the decrease in the ethylene concentration. Zeolite at three levels of 0, 0.5 and 1 g coated with potassium permanganate (one mM) at 4 levels of 0, 1, 2 and 3% (weight basis) applied as treatments for the evaluation of carnation cut flowers (Dianthus caryophyllus L. ‘Red’) performance in isolated containers (one 30 cm cut flower per isolated container). The chosen levels of potassium permanganate were able to cover each of the zeolite treatments. The control treatment was without zeolite and potasium permanganate. A factorial experiment based on completely randomized design conducted with three replications. Characters such as fresh and dry weight of cut flowers, vase life, cell membrane maintenance index (electrolyte leakage), ethylene concentration, leaf chlorophylls content, and petal anthocyanins were evaluated. Results revealed that 0.5 g of zeolite coated with 2% of potassium permanganate was effective treatment to improve the vase life of cut flowers, to decrease the ethylene concentration in container, to maintain the membrane stability, leaf chlorophylls and petal anthocyanins. Results of this research could be used to improve the vase life of carnation cut flowers during transport or marketing.
  Keywords: Electrolyte leakage, growth regulators, leaf chlorophyll, ornamental plants, petal anthocyanins, superabsorbents
 • Hamed Doulati Baneh*, Reza Zarei, Mohsen Esmaiili Pages 791-799
  Berry skin color is one of the most important characteristics of grapes that determine quality of red and black grape cultivars. It has been shown that the anthocyanin accumulation is influenced by many factors. To study the effect of girdling and ethephon (0, 150 and 300 mg/L) treatments in veraison stage on berry coloring and quantity and quality attributes of 'Rishbaba Qermez' cultivar this research was conducted as Factorial experiment based on RCBD in Urmia region on 25 years bi lateral trained vines. At harvest time the total soluble solids (TSS), titrable acidity (TA), pH, berry and bunch weight, berry firmness and shatter, amount of total phenol and antioxidant and skin berry color were evaluated. Both girdling and ethephon improved amount of TSS but reduced the TA. Berry and bunch weight was increased in girdling vine whereas ethephon didn’t have significant effect on them. At harvest time, the shatter rate in girdled vine was less than control but ethephon treatments increased shatter and reduced the berry flash firmness. Both treatments increased the amount of phenol and antioxidant composition in berry. The highest amount of total phenol was recorded in vines that treated with girdling and ethephon at veraison stage. Red berry skin color was improved by applying ethephon and girdling in veraison stage.
  Keywords: Anthocyanin, berry color, phenol, TSS
 • Mohammad Azaddel, Alireza Ghanbari * Pages 801-810
  The genetic diversity of 27 native cultivated quince genotypes from Khalkhal and Kosar in the Ardabil province was evaluated according to 20 morphological leave, fruit, and flower's traits as well as 13 biochemical traits were measured at Mohageg Ardabili University in 2015. Results indicated, these traits can be used as basic criteria for quince genotype distinction. Moreover, the genotypes were different based on the shape, leaf blade attitude, and leaf-base shape. The flower color was variable between genotypes as white, pink and bicolor, which can be used as the key attributes to identify genotypes in Ardabil province. Fruit shape (round, square, oval and pear-shaped) showed remarkable differences between genotypes more than other characters. Cluster analysis according to the measured parameters could divide genotypes into three main groups. Genotypes Lm1, Lm5, Lm7, Lm9, Kv1, Kv3, Kv8, Kv4, Kv16 and Kv18 were suitable for fresh market due to fruit favorite taste, sweet and sour taste balance
  Keywords: Cluster, Fruit, Germplasm, Quince (Cydonia oblonga Mill)
 • Fateme Zarei, Hamid Reza Karimi *, Seyed Hossein Mirdehghan, Ali Akbar Mohammadi Mirik Pages 811-821
  Pomegranate is one of the most important horticultural crops in Iran. Selection of suitable and resistant varieties to environmental conditions with high performance plays an important role in increasing the economic exploitation of this fruit. In order to study the genetic diversity of some Iranian pomegranate varieties, 20 morphological characteristics of leaf, flower and fruit were evaluated for two years. Results indicated that morphological characteristics were significantly affected by varieties. So that, the most coefficient variable (cv) was observed related to aril number, seed hardness, fruit weight, aril weight and fruit bark weight. Results of factor analysis separated morphological characteristics to eight factors which the most important one, was related to aril. Cluster analysis of morphological traits divided genotypes to three groups. According to results, ‘Tabolarz’ and ‘Mahan’, ‘Gabri Dane Siah’ and ‘Siah Dane Pishva’, ‘Shirin Bi haste’ and ‘Shirin Hastedar’ had high similarity that can be postulated that they have family relationship.
  Keywords: cluster analysis, factor analysis, traits
 • Meysam Mohammadi, Mehdi Saidi *, Orang Khademi Pages 823-832
  In order to improve yield and quality of sweet pepper cv. ‘California Wonder’ in Ilam province, effects of gibberellins (GA3 50 mg/l) or calcium (CaCl2 0.5 percent) spray at beginning or the end of harvesting season (70 and 120 days after transplanting, respectively) were evaluated. Either of the chemicals were sprayed two or three times per growth stage through a factorial assay on the basis of a randomized complete block design (RCBD). Results showed that gibberellic acid and calcium spray increased average yield in plant, weight, length, diameter, volume, texture stiffness, flesh thickness, dry weight, ascorbic acid content, antioxidant activity, chlorophyll a, b and total chlorophyll, as well as calcium content of fruits in both growth stages. Gibberellins with three sprays per growth stages performed the highest positive role in improvement of physical properties of fruits. Effect of gibberellins and calcium on all evaluated traits, except fruit density, were significantly higher at the late harvesting stage than early stages. Therefore, gibberellic acid and calcium spray especially at the end of harvesting season may be advised to improve yield and quality of sweet pepper.
  Keywords: antioxidant activity, quality, hormone, Yield
 • Fahimeh Feyzi, Esmaeil Seifi *, Feryal Varasteh, Khodayar Hemmati, Hosein Fereydooni Pages 833-843
  In the present research, the physicochemical properties of cultivars Malas-e-Saveh and Malas-e-Yousef-Khani grown in different climatic conditions including Sari, Ali-Abad and Saveh were evaluated in 2014. This experiment was conducted based on factorial arrangement in completely randomized design. The results showed that cultivar and growth region did not have any significant effect on the content of total flavonoids and antioxidant capacity; however, these factors affected density and length of fruit, fruit length/diameter ratio, pH and EC of juice, total soluble solids (TSS), number and percent of arils, diameter and length/diameter ratio of arils and diameter and the percent of seed. Dispense Malas-e-Yousef-Khani cultivar had longer seed and higher anthocyanin content, but lower juice percentage, 100 aril weight, 100 aril water weight and aril length compared to Malas-e-Saveh cultivar. Among regions, Sari and Ali-Abad regions with more humid weather conditions had fruits with maximum juice percentage, anthocyanin and vitamin C. Saveh region with semi-arid conditions also produced fruits with maximum weight and volume and minimum length/diameter ratio of seed and seed moisture percentage. Furthermore, maximum amounts of 100 aril weight, 100 seed weight, aril and seed length were found in fruits grown in Sari region. Ali-Abad region produced fruits with maximum content of total polyphenol. Overall, the findings of this research showed that different climatic conditions showed some significant effects on the quality of fruit, aril and seed and cultivars must be selected regarding to this influences.
  Keywords: Anthocyanin, climatic conditions, growth region, total polyphenol, vitamin C
 • Zahra Azimzadeh, Mehdi Mohebodini *, Esmaeil Chamani Pages 845-854
  This study was performed to evaluate the effect of NAA, BA and ultrasound waves on in vitro rooting and callus induction of Lilium ledebourii. For this purpose, scale explants after exposure to an ultrasonic bath with a frequency of 35 kHz in times 0, 5, 10, 20 and 30 seconds were cultured on MS medium containing different concentrations (0, 0.01, 0.1 and 1 mg l-1) of NAA and BA alone or in combination with each other. This study was carried out in four experiments including combination of NAA and BA, NAA and ultrasound, BA and ultrasound, and the best treatments which achieved from first experiment with ultrasound, respectively. In the first and second experiment, 1 mg l-1 NAA treatments had the highest root induction and in the third experiment control treatment had the better result. In the second experiment, ultrasound did not stimulate root induction, however, in the third experiment, in 0 and 1 mg l-1 BA concentrations, ultrasound had no positive effect on root induction, but at low concentrations, BA increased the number of roots. Moreover, it was indicated that plant growth regulators and ultrasound had no significant effect on callus induction. In this study, concentration of 1 mg l-1 NAA was the best treatment for increasing of rooting parameters in scale explants.
  Keywords: BA, NAA, explant, scale
 • Hamed Ashraf, Hedayat Zakizadeh *, Seyed Mohammad Reza Ehtesham, Mohammad Hossein Biglouei Pages 855-873
  In order to evaluate three species of mycorrhizal fungi (Glomus clarum, Glomus fasiculatum and Glomus mosseae) and drought stress (80, 55 and 30 percent of field capacity) on characteristics of grass genera, Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca aurandiancea and Agropyron elongatum, a factorial experiment based on randomized complete block design was carried out in the greenhouse using a cylindrical pots. According to the results, Lolium showed the highest root colonization with G. mosseae while Poa showed the lowest colonization with G. clarum. Drought stress reduced the root colonization of Festuca and Lolium in all mycorrhizal treatments, but increased the root colonization of Agropyron and Poa with G. clarum and G. fasiculatum. At highest level of stress, G. fasiculatum and G. mosseae increased the chlorophyll and carotenoid contents of grass genera, more than 38 percent. Grasses symbiotic with G. mosseae showed the highest relative water content and lowest electrolyte leakage and malondialdehyde content compared to grasses symbiotic with other species of mycorrhizae. In general, mycorrhizal fungi could reduce the adverse effects of drought stress on grass characteristics, but the tendency to symbiosis and that’s influence on the grass genera under stress, were different.
  Keywords: Agropyron, Festuca, Glomus, Lolium, Poa
 • Yahya Mashahiri, Moazzam Hassanpour Asil * Pages 875-886
  In order to evaluate the effect of gibberellic acid and humic acid on some morphological and physiological traits of Narcissus cv. German, a factorial experiment was conducted in a completely randomized design with 2 factors, 12 treatments, 3 replications and 5 pots in each plot. The first factor was gibberellic acid at four levels with concentrations of zero (control), 150, 300 and 450 ppm which was carried out by immersing onions in the mentioned concentrations of gibberellic acid for 48 hours. The second factor was humic acid at three levels with concentrations of zero (control), 250 and 500 ppm which was carried out as a foliar application at the vegetative stage. Analysis of variance showed that the effects of gibberellic acid treatment on appearance of flowering stem, flowering time and flower diameter had a significant effect compared to control. Gibberellic acid and humic acid treatments had individually significant effects on total chlorophyll, carotenoid and diameter of narcissus bulbs. The most leaf area was also related to the interaction of gibberellic acid (300 ppm) and humic acid (500 ppm). In general, results of this study indicated that according to the studied traits, use of gibberellic acid (300 ppm) and humic acid (500 ppm) was the best treatments to improve the studied traits.
  Keywords: Carotenoid, chlorophyll, flower diameter, flowering stem, leaf area
 • Zeinab Shafaei Chorush, Kazem Arzani * Pages 887-897
  Walnut kernel due to the chemical composition of fatty acids can be nutritionally and economically very important and has positive effect on human health. In this study, which was carried out during 2014 growing season, Eighteen walnuts genotypes in terms of fruit and kernel characteristics which were higher than “Chandler”, were selected to evaluate their oil and fatty acids. The oil was measured with Soxhlet and its variation range was between 57. 32-75 percent dry weight in walnut kernel. The type and amount of fatty acids were analyzed by Gas Chromatography (GC). Results of this study showed that kernel oil contains more than 88 percent unsaturated fatty acids. Among the identified fatty acids in walnut oil, linoleic acid (39.38-57.77%) was the predominant fatty acid followed by oleic acid (20.67-41.29%), linolenic acid (7.84-12.89%), palmitic acid (6.7-9.33%) and stearic acid (1.47-4.67%). (Traits in this study showed no significant correlation between kernel weight and altitude with oil amount, but the negative correlation was observed between oleic acid and linoleic acid. Results of this study showed, walnut oil content and fatty acid composition were not affected by physical characteristics and climatic conditions.
  Keywords: Correlation, fatty acids composition, unsaturated fatty acids, Walnut oil
 • Neda Amiri, Najme Zeinali *, Iraj Tavassolian Pages 899-907
  This experiment was conducted in order to investigate effects of drought stress and 24-epibrassinolide effects on some physiological and antioxidant enzyme activity of medicinal Coriandrum sativum L. as split plot based on randomized complete block design with three replications in Jiroft, south of Kerman. The treatments consisted of three levels of irrigation at -2 bar (moderate drought), irrigation at -3.5 bar(mediate drought) of matric potential, mediate drought and -4.5 bar of matric potential (severe drought) as the main factor and three concentrations of 24-epibrassinolide as foliar spraying (0, 0.5 and 1 µM) as the sub factor. Results showed that according to significant effects of drought levels, the most values of RWC, total chlorophyll, carotenoide content and soluble protein and also, the most values of ion leakage percentage and reduced sugars were obtained in plants treated under moderate drought level (-2 bar). The effect of foliar spraying with 24-epibrassinolide was significant on ion leakage percentage and soluble proteins. The least values of ion leakage percent and the most value of soluble protein were obtaind in plants treated with 1µM of brassinolide. The mutual effects between drought levels and spraying with brassinolide were significant on vegetative yield of coriander. The most average of vegetative yield was obtained in plants under moderate drought at all three concentrations of brassinolide that they had not significant difference with yield average of plants treated by mediate level of drought and 0.5 µM of brassinolide.
  Keywords: Carotenoide, foliar spraying, Ion leakage, reduced sugar, soluble protein
 • Reza Fifaei *, Reza Fotouhi Ghazvini, Javad Fatahi Moghadam, Masomeh Kiaeshkevarian Pages 909-919
  Citrus tolerate low temperature and weak drainage. Growing citrus in warm regions, expose them to drought. This research was conducted to investigate drought effect on relative water content, ion leackage, malondialdehyde, soluble sugars, potassium and calcium nutrients in nucellar seedlings of citrus natural genotypeswith two susceptible and tolerant rootstocks in factorial test based on randomized completely design with three replications in glasshouse conditions. Factors included commercial Citrus genotypes and two level of irrigation (optimum irrigation and withholding irrigation). The results showed that Poncirus because of lower ion leakage (31.85 %), lower malondealdehyde accumulation (134.4 nm/gdw) and higher calcium content (57 mg/gdw) compared with other genotypes was more tolerant to drought. Rough lemon because of higher malondealdehyde accumulation (356.9 nm/gdw), high ion leakage (69.43 %) and lower calcium content (32.63 mg/gdw) compared with other genotypes, was susceptible to drought. Genotype of Shelmahalleh because of high ion leakage (77.17 %) and slight total soluble carbohydrate accumulation was susceptible to drought after Rough lemon. Therefore, we could consider ion leakage as a proper physiological marker for drought tolerance with regard to means comparison and its good correlation to survival time.
  Keywords: Ion leakage, leaf relative water content, malondialdehyde, unknown genotype, Withhold irrigation
 • Bohloul Abbaszadeh * Pages 921-932
  To investigate macro- and micronutrients effects on flower quantity and quality of Damask rose (Rosa damasena Mill.), a research was conducted at Alborz Research Station in 2008-2012. It was performed using split plot with 3 replications based on randomized complete block design. Main factor included chemical fertilizers; manure (M), combined fertilizer at 14 levels and sub factor was soil use of micronutrient (0, 8 & 12g Fe chelate). Variance analysis indicated significant effects (P
  Keywords: Essential oil, nutrition, Rosa damascenea Mill
 • Ali Asadi, Mohammad Kafi *, Jafar Nabati, Morteza Goldani Pages 933-941
  In order to evaluate the effect of different light quality, on the growth of potato plantlets in vitro, and their subsequent performance in the greenhouse, an experiment was performed in 2015 in Mashhad, in tissue culture laboratory and greenhouse of Yekta Seed Technology Company. A factorial experiment based on the completely randomized design with six replications performed. The first factor consisted of eight different light treatments as follows: white, red and blue Light-emitting diode (LED), combination of red and blue spectrum ratios of 1:1, 1:3 and 3:1, fluorescent lamp and natural light and the second factor was two potato cultivars including Agria and Fontane. MS culture medium was used for micro propagation of plantlets and plants fed with Hoagland nutrient solution in the greenhouse. After four weeks, the seedlings were removed from the culture medium, and their morphological properties were assessed and then plantlets transferred to the greenhouse and were grown in hydroponic condition for 90 days.Results showed that Agria in vitro plantlets were taller than the Fontane plantlets. Natural light produced the highest leaf area and the lowest leaf area was produced in blue spectrum. By increasing the red spectrum, number of tubers of both cultivars significantly increased and the weight of tubers per plant decreased. Fluorescent light source produced the lowest number of tubers per plant in both cultivars. By increasing ratio of red spectrum, potato plants produced higher tuber number with the smaller size and weight.
  Keywords: Blue spectrum, light emitting diode (LED), minitubers, Red spectrum, tissue culture
 • Asghar Ramezanian *, Pegah Ahmadi, Fariborz Habibi Pages 943-952
  In this research, the effect of chitosan, nano-chitosan, methylcellulose, and pectin on maintenance of bioactive compounds and storability of pomegranate aril cv. Rabbab-e-Neyriz were studied during storage time. Arils were treated with 1.5% chitosan, 3% methylcellulose, 3% pectin and pure nano-chitosan (100%) solutions and then stored at 5 °C for 16 days and sampling of stored arils was done at 4 days intervals. After 16 days of storage at 5 °C, fungal contamination was observed in all samples except for those treated with 1.5% chitosan. The most and the least weight loss in arils obtained in the control and those treated with 1.5% chitosan, respectively. The edible coatings especially chitosan significantly prevented from degradation of anthocyanin and ascorbic acid. Total phenoland antioxidant activity of juice decreased during storage; however chitosan coating significantly led tomaintain these bioactive compounds. Edible coating treatments and especially chitosan maintained the TSS, TA, flavor index in comparison with control. Overall, chitosan effectively reduced water loss, aril losses and maintained bioactive compounds during storage.
  Keywords: Anthocyanin, antioxidant activity, ascorbic acid, flavor index, total phenol
 • Mina Taghizadeh *, Omid Sadeghi Pages 953-963
  Todays, the accumulation and toxicity of heavy metals in the environment and food chain is one of the most major problems in the world. Recently, remediation of these metals have been considered by the plants. This study was performed in two experiments. Lead, zinc and copper concentrations 0, 20, 50, 100 and 200 mg/l was applied during seed germination of ornamental cabbage, in the first experiment. In the second experiment, tolerance and remediation of ornamental cabbage to lead, zinc and copper concentrations 0, 25, 50 mg/l were investigated at the greenhouse conditions. In the first experiment with increasing concentrations of heavy metals, growth of seedlings was decreased. The highest seedling growth inhibitory effect was observed in the presence of copper, lead and zinc, respectively. In greenhouse experiments, the highest growth and lowest toxicity were observed in the presence of Cu, Zn and Pb, respectively in the media contained vermicompost. Amount of Cu and Pb uptake was found more in the bed without vermicompost. The achieved results indicated that ornamental cabbage could be as new plant hyperaccumulator and has potential for use in the Phytoremediation study of Pb and Cu contaminated soils.
  Keywords: Copper, germination, lead, phytoremediation, vermicompost
 • Roghayeh Molae, Mitra Aelaei *, Masood Arghavani, Jafar Nikbakht Pages 965-975
  In order to evaluatethe effect of salicylic acid on some morpho physiological charactristics of Calendula officinalis.L. under water deficit stress, an experiment was set out in split plot design based on RCBD with three replications under Zanjan climate conditions. Treatments consisted of 3 different irrigation regimes(100, 66, 33% ETC) as main plot and SA at 4 levels (0, 0.5, 1, 1.5 mM) as sub plots. Results indicated that, water deficit stress significantly increased proline content and peroxidase enzyme activity and reduced height, fresh and dry weights of shoot, flower number, flower vase life and leaf relative water content (RWC). Foliar application of SA at the 1 mM significantly increased fresh and dry weight of shoot, flower number, flower vase life, relative water content (RWC), peroxidase enzyme activity and proline content under water deficit stress. According to the results of this research, foliar application of salicylic acid could improve plant response in most traits at 1% level to drought stress.
  Keywords: Flower number, leaf relative water content (RWC), peroxidase, Proline