فهرست مطالب

دانش گیاه پزشکی ایران - سال چهل و هشتم شماره 2 (1396)
 • سال چهل و هشتم شماره 2 (1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/14
 • تعداد عناوین: 16
|
 • مقاله پژوهشی
 • محمود ریاحی، پریسا طاهری *، مجتبی ممرآبادی صفحات 183-196
  لکه قهوه ای آلترناریایی و پوسیدگی سیاه پس از برداشت میوه جزو بیماری های مهم درختان مرکبات هستند. این بیماری ها ناشی از گونه های بیماریزای قارچ Alternaria بوده و می توانند آسیب و زیان اقتصادی به درختان حساس مرکبات و میوه های انبارشده وارد کنند. هدف از انجام این تحقیق شناخت گونه های بیماریزای این قارچ و معرفی رقم های مقاوم به این بیماری در درختان پرتقال است. به همین منظور نمونه های مشکوک به بیماری آلترناریایی از باغ های این دو استان گرد آوری و در آزمایشگاه، در محیط های PDA و PCA کشت شدند. سپس این قارچ ها با توجه به ویژگی های ریخت شناختی (مورفولوژیکی)، طبق کلید گونه های آلترناریا شناسایی شدند. همچنین به منظور تایید درستی شناسایی ریخت شناختی، شناسایی مولکولی با استفاده از آغازگر (پرایمر)های عمومی ITS1 و ITS4 و توالی یابی محصول واکنش زنجیره ای پلیمراز انجام شد. از بین 45 جدایه به دست آمده، 28 جدایه متعلق به گونه A. alternata، 12 جدایه مربوط به A. dumosa و 5 جدایه ازA. atra شناسایی شدند. برای ارزیابی بیماریزایی جدایه ها، از چهار رقم پرتقال شامل تامسون ناول، یافا شیرین، خونی سانگین و والنسیا استفاده شد. آزمون بیماریزایی با استفاده از سوسپانسیون اسپور با غلظت 105 اسپور در میلی لیتر روی برگ، میوه و نهال انجام گرفت. نتایج بررسی ها نشان داد، جدایه های این سه گونه توانستند در رقم های تامسون، یافا و والنسیا بیماری ایجاد کنند. اما رقم سانگین در آزمون بیماریزایی روی برگ، میوه و نهال به کلی مقاوم بوده و جدایه های آلترناریای به دست آمده نتوانستند بیماری روی این رقم ایجاد کنند. بنابراین رقم سانگین به عنوان رقم مقاوم به گونه های آلترناریای بیماریزا در پرتقال معرفی شد.
  کلیدواژگان: رقم های پرتقال، آزمون بیماریزایی، شناسایی مولکولی و ریخت شناختی، Alternaria spp
 • محمدرضا مصطفوی، محمدرضا لشکری*، سعید ایرانمنش، سید مظفر منصوری صفحات 197-205
  پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer (Hemiptera: Aphalaridae)، یکی از مهم ترین آفات درختان پسته در ایران و منطقه خاورمیانه است. دانش کمی درباره تنوع ریخت شناختی جمعیت های جغرافیایی پسیل معمولی پسته در ایران و به ویژه در استان کرمان به عنوان مهم ترین تولیدکننده پسته کشور وجود دارد. بنابراین برای افزایش آگاهی از تنوع ریخت شناختی جمعیت های این آفت، جمعیت های مختلف آن از برخی مناطق مهم پسته کاری ایران، شامل استان های کرمان و خراسان رضوی در سال 1394 گرد آوری شدند و ساختار هندسی شکل بال آن ها با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی بررسی شد. نتایج بررسی ها نشان داد، شکل بال در جمعیت پسیل معمولی پسته از خراسان رضوی با همه جمعیت های موجود در استان کرمان تفاوت معنی داری دارد و در گروهی جداگانه ای قرار می گیرند. بررسی اندازه بال نشان داد، تفاوت معنی داری بین جمعیت های مختلف وجود دارد، به طوری که اندازه بال در جمعیت پسیل معمولی پسته از شهرستان راور نسبت به دیگر جمعیت ها کوچک تر بود. همچنین، شکل بال باریک تر در جمعیت پسیل معمولی پسته از استان خراسان رضوی تشخیص داده شد. در جمعیت های مورد بررسی، با وجود معنی دار بودن رشد (Allometric growth)، هنگامی که اندازه بال ثابت نگه داشته شد، شکل بال هنوز به طور معنی داری متفاوت بود که ممکن است نشان دهنده تاثیر بیشتر عامل های ژنتیکی بر تغییرات ریخت شناختی ایجادشده باشد. افزون بر این در این بررسی مشخص شد که خوشه بندی جمعیت ها بر پایه داده های ریخت شناختی (در این بررسی) با مولکولی (در بررسی های دیگران) همخوانی دارد.
  کلیدواژگان: اندازه بال، شکل بال، آلومتری رشد
 • اکبر قاسمی کهریزه *، سعید احمدی نقدهی صفحات 207-215
  این تحقیق به منظور بررسی تاثیر تغییر میزبان روی ویژگی های زیستی سوسک کلرادوی سیب زمینی، Leptinotarsa decemlineata
  (Col.: Chrysomelidae)، در شرایط گلخانه انجام گرفت. لذا پس از پرورش یک نسل حشره روی گیاه سیب زمینی (رقم آگریا)، ویژگی های زیستی آن روی سه گونه زراعی از بادنجانیان، شامل بادنجان، گوجه فرنگی و فلفل به همراه رقم آگریا (به عنوان شاهد) بررسی شد. گونه های مورد بررسی در گلدان ها کشت شدند و روی هر گلدان بوته های تیمار با قفس های آستینی محبوس و درون هر قفس آستینی شمار 15 عدد لارو سن اول تازه تفریخ شده رهاسازی و پرورش شدند. وزن لاروها در روز دوازدهم پس از رهاسازی، درصد تلفات دوره های لاروی و شفیرگی و نیز طول دوره های یادشده روی گونه های مورد بررسی تعیین شد. در آزمایش دیگری طول دوره های پیش از تخم ریزی، تخم ریزی و پس از تخم ریزی آفت روی چهار گونه مورد بررسی به روز تعیین شد. همچنین میزان تولید تخم روزانه آفت و کل تخم تولیدی روی هرگونه زراعی تعیین شد. تجزیه واریانس داده ها نشان داد، در مورد همه صفات مورد بررسی به غیراز میزان تفریخ تخم و دوره رشد و نمو جنینی اختلاف میان گونه های مورد بررسی معنی دار بود (05/0P<). بر پایه مقایسه میانگین ها بیشترین تلفات دوره رشد و نمو (91/1±00/77 درصد) و بیشترین طول دوره های رشد و نموی (62/0±46/34 روز) روی فلفل دیده شد. طولانی ترین دوره تخم ریزی (06/3±20/89 روز) روی بوته های فلفل و کوتاه ترین آن (89/0±00/73 روز) روی بوته های بادنجان مشاهده شد. کمترین (54/25±60/247 عدد) و بیشترین (71/33±80/437 عدد) میزان تخم ریزی آفت به ترتیب روی بوته های فلفل و سیب زمینی رخ داد.
  کلیدواژگان: بادنجانیان، باروری، تغییر میزبان، سوسک کلرادوی سیب زمینی
 • سالار فرخوند، سیده عاطفه حسینی*، خدیجه سالاری، محمدحسین امینی فرد صفحات 217-227
  ویروس عامل پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (Tomato spotted wilt virus) متعلق به جنس Tospovirus از خانواده Bunyaviridae است. به منظور ردیابی این ویروس در پاییز 1395، شمار 161 نمونه زعفران و 44 نمونه گوجه فرنگی دارای نشانه های موزاییک، پیچیدگی برگ های انتهایی در زعفران و بافت مردگی در گوجه فرنگی، از کشتزارهای استان خراسان جنوبی (شهرستان های قاین، خوسف، درمیان و فردوس) گردآوری شد. بررسی اولیه نمونه ها با آزمون الایزای ساندویچی و آنتی سرم TSWV بیانگر آلودگی 7/8 و 4/11 درصدی نمونه های زعفران و گوجه فرنگی به TSWV بود. مایه زنی مکانیکی نمونه های مثبت روی گیاهان Nicotiana tabacum cv. Samsun و Chenopodium quinoa سبب بروز نشانه های موزاییک، ابلقی، چین داری و لکه موضعی برگ در شرایط گلخانه شد. توالی کامل ناحیه کدکننده نوکلئوپروتئین پنج جدایه زعفران و دو جدایه گوجه فرنگی این ویروس با استفاده از آغازگرهای اختصاصی تکثیر، همسانه سازی و تعیین توالی و درخت تبارزایی آن رسم شد. سه جدایه ایرانی مربوط به زعفران در گروه یک، نزدیک به جدایه ای از آمریکا، دو جدایه دیگر در گروه سه نزدیک به جدایه ای از ایتالیا و دو جدایه مربوط به گوجه فرنگی در گروه دو نزدیک به جدایه ای از چین قرار گرفتند. بنا بر دانش ما این تحقیق، نخستین ردیابی و مقایسه ترادف ناحیه ژنی نوکلئوپروتئین جدایه های منتخب این ویروس روی گیاه زعفران در ایران است.
  کلیدواژگان: ترادف نوکلئوپروتئین، خراسان جنوبی، زعفران، گوجه فرنگی، ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی
 • محمود ناظری، حسین اللهیاری*، سید حسین گلدانساز صفحات 229-241
  پاسخ دفاعی القایی گیاهان به گیاهخواری می تواند برهمکنش گیاه را با دیگر موجودات زنده که از آن به عنوان غذا استفاده می کنند، تحت تاثیر قرار دهد. در این پژوهش آزمایش هایی انجام گرفت تا مشخص شود که آیا عملکرد و ترجیح سه آفت Trialeurodes vaporariorum،Tetranychus urticae وAphis gossypii تحت تاثیر گیاهخواری افراد هم گونه روی گیاه خیار قرار می گیرد، و اینکه آیا این اثرات به صورت موضعی است و یا سیستمیک. طول عمر، زادآوری، و طول دوره رشد و نمو قبل از بلوغ به عنوان معیارهای عملکرد بررسی شد. نتایج نشان داد که گیاهخواری این آفات می تواند مکانیسم مقاومت القایی گیاه خیار را فعال کرده و عملکرد و ترجیح افراد هم گونه را تحت تاثیر قرار دهد. در مورد شته پنبه طول عمر و زادآوری، در مورد کنه دولکه ای زادآوری و طول دوره رشد و نمو، و در مورد سفید بالک زادآوری به طور معنی داری تحت تاثیر منفی گیاهخواری افراد هم گونه قرار گرفت. نتایج آزمایش های عملکرد بسته به ویژگی زیستی مورد بررسی و سطح بررسی (موضعی و یا سیستمیک) بین خنثی و منفی متغیر بود، هیچ اثر مثبتی در این برهمکنش ها مشاهده نشد. بر اساس نتایج می توان اشاره کرد که گیاهخواری سفید بالک گلخانه، کنه دولکه ای و شته پنبه می تواند باعث القای مکانیسم مقاومت در گیاه خیار شود و ترجیح افراد هم گونه را تحت تاثیر قرار دهد. اما سفیدبالک قادر نبود که آسیب وارده شده به گیاه بر اثر گیاهخواری توسط افراد هم گونه خود را تشخیص دهد با اینکه این گیاهان اثر منفی روی عملکرد سفیدبالک داشتند. بر اساس نتایج ترجیح می توان نتیجه گرفت که توانایی کنه دولکه ای برای تشخیص گیاهان میزبان مناسب به طور محسوسی بیشتر از بقیه بود. عملکرد اثر مقاومت القایی روی عملکرد گیاهخوار همیشه با آزمایش های ترجیح حشره هم راستا نیست. انجام همزمان آزمایش های ترجیح و عملکرد گیاهخوار علاوه بر اثر القای مقاومت می تواند حساسیت گیاهخوار به تغییر کیفیت میزبان گیاهی را نشان دهد.
  کلیدواژگان: برهم کنش به واسطه گیاه، ترجیح میزبانی، خیار، دفاع سیستمیک، مقاومت القایی
 • علی محمدی پور، عزیز شیخی گرجان*، محمد جواد ارده صفحات 243-251
  بید گوجه فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) یکی از آفات بسیار مهم و کلیدی گوجه فرنگی در جهان بوده که به تازگی با ورود به ایران تولید این محصول را به شدت تهدید می کند. این آفت در شرایط مساعد محیطی، چندین نسل در سال دارد که می تواند مقاومت به انواع حشره کش را در پی داشته باشد. یکی از روش های به نسبت کم هزینه و کم خطر مهار و مدیریت کنترل این آفت، استفاده از تله های نوری برای شکار حشرات کامل است. هدف از این پژوهش مقایسه تاثیر لامپ های موجود و انتخاب مناسب ترین آن ها برای تله نوری در شرایط آزمایشگاه و گلخانه بوده است. برای تهیه حشرات کامل، بوته های آلوده به بید گوجه فرنگی از گلخانه های منطقه ورامین گرد آوری و به اتاق پرورش منتقل شدند. در اتاق پرورش، آزمایش به صورت طرح کامل تصادفی با تله نوری استوانه ای شکل (حاوی نورهای سبز، آبی، قرمز و زرد) در چهار تیمار و هفت تکرار انجام شد. برای ارزیابی گلخانه ای، از تله های نوری چسبناک (با چهار نوع لامپ رنگی: آبی SMD، آبی LED، سبز و فرابنفش)، در قالب طرح آزمایشی کامل تصادفی با چهار تکرار استفاده شد. در اتاق پرورش، نور آبی و نور قرمز با میانگین شکار کل 2/0± 2/69 و 2/0± 28/0 عدد به ترتیب بیشترین و کمترین شکار را داشتند. در شرایط گلخانه بیشترین میانگین شکار مربوط به تله نوری با لامپ فرابنفش (2/0± 8/14) بود، درحالی که میانگین شکار تله های حاوی لامپ های آبی SMD، آبی LED و سبز، به ترتیب 16/0± 4/4، 14/1± 5/5 و 2/1± 16/7 عدد بود. نسبت جنسی در شب پره های شکارشده در شرایط اتاق پرورش برابر (1:1)، اما در شرایط گلخانه، نسبت ماده ها بیشتر بود. درمجموع تله های نوری مجهز به لامپ فرابنفش بیشترین شکار شب پره را داشته و می توانند در کنترل جمعیت و کاهش آسیب و زیان این آفت در گلخانه ها سودمند واقع شوند.
  کلیدواژگان: تله نوری، طیف نوری، کنترل فیزیکی، مینوز گوجه فرنگی
 • مینو سجادیان، وحید حسینی نوه*، خلیل طالبی، مریم زمانی صفحات 253-269
  کاربرد گسترده ترکیب های آلی فسفره منجر به بروز اثر زیان آور زیست محیطی بسیاری شده است. استفاده از میکروارگانیسم ها در پالایش و اندازه گیری این ترکیب های ناگوار به عنوان یک رویکرد دوستدار محیط زیست و مناسب شناخته شده است. آنزیم ارگانوفسفروس هیدرولاز از آنزیم های هیدرولیزکننده فسفوتری استری است که در برخی میکروارگانیسم های خاک به ویژه Flavobacterium sp.شناسایی شده و قادر به هیدرولیز تعدادی از ترکیب های فسفره آلی است. در این پژوهش بهینه سازی کدون های توالی رمزگذار این پروتئین برای بیان در باکتری Escherichia coli انجام شد و سپس همراه با پروموتر lac، در وکتور پروموتر-پروب pTH1705 به صورت ادغام الگوبرداری کلون شد و ترانسفورماسیون در دو سویه باکتری E. coli انجام گرفت. محیط کشت معدنی M9 حاوی غلظت 10و 50 میلی گرم در لیتر دیازینون، برای سنجش عملکرد باکتری تراریخت بیان کننده ژن opd (به صورت in trans) استفاده شد. بررسی منحنی رشد استرین E. coli V103 نشان داد، رشد باکتری در غلظت 50 میلی گرم در لیتر دیازینون تا حد زیادی تحت تاثیر (وجود آفت کش) قرار می گیرد درحالی که در غلظت 10 میلی گرم در لیتر دیازینون این تاثیر کمتر است. نتایج حاصل از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا به عنوان یک روش استاندارد نشان داد، غلظت دیازینون در محیط کشت باکتری، در چهار استرین V100، V101، V102 و V103 پس از 24 ساعت از 10 میلی گرم در لیتر به ترتیب به 38/6، 19/7، 09/7 و 74/5 میلی گرم در لیتر کاهش یافت. این نتایج بیانگر انتقال موفق و نیز بیان ژن مورد نظر در باکتری است و این باکتری نوترکیب مهندسی شده توانایی تجزیه ترکیب های فسفره را دارد.
  کلیدواژگان: باکتری تراریخت، تجزیه، ترکیب های آلی فسفره، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
 • بررسی تحمل رقم ها و لاین های گندم نسبت به Schizaphis graminum شته سبز گندم و بررسی پارامتر های جدول زندگی آن
  محسن محمدی انایی، مریم پهلوان یلی * صفحات 271-282
  در این تحقیق برخی فراسنجه (پارامتر)های جدول زندگی شته سبز گندم، (Rondani) Schizaphis graminum،روی رقم های یاواراس، بهار، اکبری، پیشتاز و امید و لاین (رگه) های گندم R1-10، R3-16، R3-17 و R2-9 در شرایط آزمایشگاهی، طی سال 1395 با بررسی بقا و باروری روزانه شته درون قفس های بوته ای بررسی شد. همچنین میزان تحمل رقم ها و لاین های نامبرده به شته بر پایه میزان برخی از پارامتر های رشدی از جمله کاهش ارتفاع، میزان سبزینه (کلروفیل)، وزن تر و خشک گیاه در گیاهان آلوده نسبت به گیاهان سالم محاسبه شد. آزمایش ها در قالب طرح کامل تصادفی انجام شد. شته ها در روزهای اولیه زندگی بقای 100 درصد داشتند. با گذشت زمان، میزان بقاء روند کاهشی پیدا کرد و در روز 44 آخرین حشره ماده تلف شد. بالاترین و پایین ترین میزان امید به زندگی در روز اول زندگی به ترتیب روی پیشتاز و R1-10 بود. کمترین میزان ذاتی افزایش جمعیت روی رقم یاوراس (262/0 بر روز) و بیشترین آن روی پیشتاز و R2-9 (به ترتیب 346/0 و 340/0 بر روز) به طور معنی دار مشاهده شد. بنا بر نتایج آزمایش تحمل، کمترین درصد کاهش وزن تر و خشک در یاواراس، بهار، R1-10 و R3-16 و بیشترین آن ها در R2-9 و پیشتاز بود. همچنین کمترین درصد کاهش کلروفیل در یاواراس و R1-10 و بیشترین آن در امید و R2-9 مشاهده شد. نتایج بررسی ها نشان داد، پیشتاز و R2-9 حساس ترین و یاواراس و R1-10 مقاوم ترین رقم ها و لاین های گندم آزمایشی نسبت به S. graminum بودند.
  کلیدواژگان: امید به زندگی، کلروفیل، شته سبز گندم، نرخ ذاتی افزایش جمعیت
 • القای مقاومت سیستمیک به نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی با استفاده از اسید سالیسیلیک و دو عامل بیوکنترل
  لیلا اصفهانی، سالار جمالی*، آیت الله سعیدی زاده، حسن پدرام فر صفحات 283-294
  به منظور بررسی اثر قارچ Trichoderma viride، باکتری Pseudomonas fleurescens CHA0 و اسید سالیسیلیک روی نماتد ریشه گرهی (M. incognita race2) و تاثیر آن ها بر روند تولید آنزیم های دفاعی گوجه فرنگی، آزمونی در شرایط گلخانه به مرحله اجرا درآمد. جمعیت نماتد روی رقم حساس گوجه فرنگی روتگرز تکثیر و گیاهان مورد آزمون، در مرحله چهار برگی مایه زنی شدند. میزان فعالیت آنزیم های پراکسیداز، فنیل آلانین آمونیالیاز و کاتالاز در روزهای اول، چهارم و هفتم پس از مایه زنی نماتد، اندازه گیری شد. نتایج بررسی ها نشان داد، کاربرد قارچ، باکتری و اسید سالیسیلیک، باعث افزایش مهار (کنترل) نماتد شد و کاهش قابل ملاحظه ای در شاخص‏های آلودگی مانند شمار گال و توده تخم رخ داد. به طوری که مایه زنی توام گیاهان آلوده، در رقم های Gina VF، Falat CH، Falat 111 و Karoon به ترتیب موجب کاهش درصد شمار گال (81، 68، 80 و 83)، شمار کیسه تخم (87، 78، 83 و 88) و عامل تولید مثل (83، 69، 82 و 84) شد. بیشترین شمار گال به ترتیب در رقم های Karoon، Flat 111، Gina VF و Flat CH و بدون حضور عامل های مهارکننده مشاهده شد. هر سه عامل افزون بر کاهش شاخص های نماتد، به ترتیب باعث افزایش فعالیت آنزیم های دفاعی کاتالاز، پراکسیداز و فنیل آلانین آمونیالیاز در گیاه شدند. این افزایش در چهارمین روز پس از مایه زنی، به بیشترین میزان خود رسید.
  کلیدواژگان: پراکسیداز، Meloidogyne incognita، Pseudomonas fluorescens، Trichoderma viride
 • شناسایی ایدیومورف های تیپ آمیزشی در قارچ Paecilomyces formosus، عامل بیماری خشکیدگی سرشاخه درختان پسته و برخی میزبان های دیگر و بررسی امکان تولید مثل جنسی آن در شرایط آزمایشگاهی
  رضا حیدریان، خلیل بردی فتوحی فر*، امیرحسین محمدی، محمد جوان نیک خواه صفحات 295-305
  بیماری خشکیدگی سرشاخه های درختان پسته یک بیماری مهم در مناطق پسته کاری ایران محسوب می گردد. یکی از مهم ترین عوامل قارچی این بیماری، از جنس Paecilomyces است که اخیرا بر اساس مطالعات فیزیولوژیکی و فیلوژنتیکی در گونه P. formosus قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از توالی های نوکلئوتیدی ایدیومورف های تیپ آمیزشی شناخته شده در گونه P. variotii موجود در بانک ژن (NCBI)، تعداد چهار جفت آغازگر طراحی شدند و در تعدادی از جدایه های قارچ P. formosusآزمایش گردیدند و درنهایت یک جفت آغازگر شامل Mat1-1f224 و Mat1-1r224 برای تکثیر Mat1-1 و یک جفت آغازگر به نام های Mat1-2f165 و Mat1-2r165 برای تکثیر Mat1-2 انتخاب شدند. ایدیومورف های تیپ آمیزشی در 124 جدایه از گونه P. formosusکه از درخت پسته و هشت گونه دیگر شامل بنه، انار، بادام اهلی، ابریشم مصری، خرزهره، درخت گز، درختچه شوره گز، درخت تاغ و هوای باغات پسته به دست آمده بودند، نیز تکثیر شدند. درنتیجه در 50 جدایه (3/40 درصد)Mat1-1، در 59 جدایه (6/47 درصد) Mat1-2 و در 15 جدایه (1/12 درصد) نیز هر دو ایدیومورف تیپ آمیزشی تکثیر شدند. تعداد 16 جدایه از هر تیپ آمیزشی و سه جدایه که دارای هر دو ایدیومورف بودند، انتخاب شدند و روی محیط کشت PDA با حالات مختلف باهم تلاقی داده شده و در دمای 25 درجه سلسیوس و شرایط تاریکی مداوم نگهداری شدند. پس از گذشت هشت ماه، هیچ نشانه ای مبنی بر وقوع تولیدمثل جنسی مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: تلاقی، توالی، Mat، آغازگر، P. variotii
 • مدل سازی تغییرات جمعیت سن گندم با متغیرهای محیطی به کمک شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با مدل رگرسیون خطی در شهرستان چادگان
  زهرا دوستی، ناصر معینی نقده*، عباسعلی زمانی، لیلا ندرلو صفحات 307-315
  این مطالعه به منظور پیش بینی تغییرات جمعیت سن گندم در مزرعه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه انجام شد. داده های مربوط به نوسانات جمعیت سن گندم در مزرعه ای به مساحت یک هکتار در سال های 1394 و 1395 در شهرستان چادگان بدست آمد. در این مدل ها از متغیرهای تاریخ نمونه برداری، متوسط دما، میانگین رطوبت نسبی، سرعت باد، جهت باد، بارش به عنوان متغیرهای وروردی و تغییرات جمعیت سن مادر به عنوان متغیر خروجی استفاده شد. شبکه مورد استفاده از نوع پرسپترون چند لایه با الگوریتم پس انتشار خطا و روش یادگیری مارکوارت- لونبرگ بود. نتایج نشان داد بین این دو مدل، شبکه عصبی مصنوعی با ضریب تعیین 96/0 بهتر از رگرسیون با ضریب تعیین 40/0 تراکم جمعیت سن مادر را پیش بینی می کند. پس از انجام آنالیز حساسیت برای ساده تر شدن مدل و استخراج عوامل موثرتر، چهار عامل شماره روز سال، دما، رطوبت و سرعت باد انتخاب شدند. مدل شبکه عصبی بار دیگر با استفاده از این چهار عامل آموزش داده شد و مدلی با 11 لایه مخفی بهترین نتیجه را داد که ضریب تعیین مرحله آزمون مدل 97/0 بدست آمد که باز هم حاکی از دقت بالای آن نسبت به مدل رگرسیون خطی چندگانه با ضریب تعیین 43/0 بود.
  کلیدواژگان: رگرسیون خطی چندگانه، سن گندم، شبکه عصبی مصنوعی، عوامل اقلیمی
 • فعالیت ضد نماتدی برخی عصاره های گیاهی روی نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در گوجه فرنگی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه
  مرضیه علی کرمی، حبیب الله چاره گانی*، محمد عبدالهی صفحات 317-326
  تاثیر غلظت های مختلف عصاره آبی برگ گیاهان پنیرک (Malva sylvestris) و شقایق (Papaver rhoeas) و پوست سبز میوه گردو (Juglanse regia) در جلوگیری از تفریخ تخم و مرگ ومیر لارو سن دوم نماتد Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. در آزمایش مرگ ومیر لارو سن دوم، 14 غلظت25/0، 3/0، 35/0، 4/0، 45/0، 5/0، 55/0، 6/0، 65/0، 75/0، 1، 25/1، 5/1 و 2 درصد از عصاره پنیرک، هفت غلظت 5/0، 5/1، 2، 5/2، 3، 5/3 و 4 درصد از عصاره شقایق و هشت غلظت 1، 2، 3، 5/3، 4، 5/4، 5 و 6درصد از عصاره پوست سبز میوه گردو استفاده شد. در بررسی های گلخانه ای، در سه آزمایش مستقل، درزمینه مهار (کنترل) کنندگی 100 میلی لیتر از غلظت های موثر در مرگ ومیر 20، 50 و 80 درصد (LC20، LC50 و LC80) لاروهای سن دوم مربوط به هر عصاره گیاهی (به ترتیب 36/0، 58/0 و 94/0 درصد عصاره پنیرک، 3/2، 9/2 و 8/3 درصد عصاره شقایق و 68/2، 07/4 و 18/5 درصد عصاره پوست میوه گردو) روی نماتد ریشه گرهی در گیاهچه های گوجه فرنگی بررسی و ارزیابی لازم صورت گرفت. نتایج بررسی ها نشان داد، در شرایط آزمایشگاهی، همه عصاره های گیاهی مورد بررسی ویژگی نماتدکشی داشتند. در شرایط گلخانه، افزایش غلظت عصاره های گیاهی به طور معنی داری باعث بهبود شاخص های رشدی گیاه شدند. غلظت معادل LC80 عصاره های پنیرک، شقایق و پوست میوه گردو در مقایسه با تیمار شاهد، به ترتیب باعث کاهش معنی دار شمار گال به میزان 59، 71 و 74 درصد و فاکتور تولیدمثل نماتد به میزان 7/56، 85 و 87 درصد شد.
  کلیدواژگان: پنیرک، شقایق، غلظت کشنده، گردو
 • برهمکنش Pseudomonas fluorescens UTP100، رقم های گندم و قارچ بیمارگر Fusarium culmorum
  هدی حسین راده، کیوان بهبودی*، ژیلا دلخواه صفحات 327-339
  در این بررسی، تاثیر جدایه Pseudomonas fluorescens UTP100 در برهمکنش سه رقم گندم (فلات، مرودشت و نیک نژاد) و قارچ بیمارگر Fusarium culmorum بررسی شد. نتایج نشان داد، تیمار بذرهای هر سه رقم گندم با ریزوباکتری UTP100 منجر به کاهش معنی دار درصد آلودگی قارچ بیمارگر می شود. میزان کلونیزاسیون ریزوباکتری روی ریشه سه رقم گندم با یکدیگر متفاوت بود، به طوری که بیشترین لگاریتم تعداد (شمار) سلول باکتری در میلی گرم ریشه در رقم فلات و کمترین آن در رقم نیک نژاد ثبت شد. آلودگی دو رقم فلات و مرودشت به قارچ بیمارگر منجر به کاهش تعداد سلول باکتری مستقر روی ریشه در مقایسه با شاهد شد. درحالی که در رقم نیک نژاد، قارچ بیمارگر در کلونیزاسیون ریزوباکتری اثر افزایشی داشت. فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز، به عنوان یکی از مهم ترین آنزیم های درگیر در واکنش های دفاعی گیاه، در هر سه رقم گندم هنگامی که گیاه به طور همزمان به ریزوباکتری و قارچ بیمارگر آلوده شدند بیش از هنگامی بود که گیاهان به صورت جداگانه با هر یک از این عامل ها تیمار شدند. این موضوع، به احتمال بر نقش ریزوباکتری UTP100 در القای مقاومت سیستمیک از طریق افزایش فنیل آلانین آمونیالیاز تاکید دلالت دارد.
  کلیدواژگان: درصد آلودگی، ریزوباکتری Pseudomonas fluorescens UTP100، فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL)، قارچ Fusarium culmorum، کلونیزاسیون
 • فعالیت آنزیم های کربوهیدرازی مینوز برگ گوجه فرنگی Tuta absoluta (Lep.: Gelechidae) در حضور برخی عصاره های پروتئینی گیاهی
  ژاله جعفری، علی علیزاده *، حمزه ایزدی، نصیر صابری ریسه صفحات 341-354
  مینوز برگ گوجه فرنگی، Tutaabsoluta از مهم ترین آفت سبزی و صیفی جات است که به طور چشمگیری تولید گوجه فرنگی را در جهان تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به اثر نامطلوب کاربرد آفت کش های شیمیایی در کنترل این آفت نیاز به روش های جایگزین است. یکی از روش هایی که می تواند در کنترل این آفت موثر باشد استفاده از مهارکننده های آنزیمی است. استفاده از مهارکننده های آنزیمی نیازمند شناخت دقیق آنزیم های هدف در حشرات آفت است. در پژوهش حاضر میزان فعالیت، دما و اسیدیته بهینه آنزیم های آلفا-گلوکوزیداز، بتا-گلوکوزیداز، آلفا-گالاکتوزیداز و بتا-گالاکتوزیداز و نیز اثر مهارکنندگی عصاره پروتئینی گندم کویر، نخود، پیچک، داتوره و تاج خروس روی فعالیت این آنزیم ها، همره با محاسبه IC50، بررسی شده است. بیشترین میزان فعالیت مربوط به آلفا-گلوکوزیداز بود و میزان اسیدیته بهینه برای فعالیت این آنزیم ها به جز بتا-گلوکوزیداز برابر با 6 به دست آمد. آنزیم بتا-گلوکوزیداز علاوه بر فعالیت بالا در اسیدیته 6، در اسیدیته برابر 8 بیشترین میزان فعالیت را داشت. دمای بهینه برای فعالیت آنزیم های آلفا و بتا-گلوکوزیداز 40 درجه سلسیوس و برای آلفا و بتا-گالاکتوزیداز به ترتیب 40 و 45 درجه سلسیوس به دست آمد. در بررسی زایموگرام ژل به ترتیب 2، 3، 1 و 1 باند آنزیمی به ترتیب برای آلفا و بتا-گلوکوزیداز و آلفا و بتا-گالاکتوزیداز مشاهده شد. بررسی تاثیر مهارکننده های استخراج شده نشان داد، فعالیت آنزیم های آلفا-گلوکوزیداز و بتا-گالاکتوزیداز بیشتر تحت تاثیر مهارکننده ها قرار می گیرد. عصاره پروتئینی نخود در مقایسه با سایر گیاهان، مهارکنندگی بیشتری را بر فعالیت آنزیم های کربوهیدرازی داشت.
  کلیدواژگان: اسیدیته بهینه، دمای بهینه، کربوهیدرازها، مهار آنزیمی، مینوز برگ گوجه فرنگی
 • ارزیابی مزرعه ای واکنش فامیل های نیمه خواهری چغندرقند به بیماری سفیدک سطحی
  الهام معاون*، اباذر رجبی، محسن آقایی زاده صفحات 355-365
  در این تحقیق، واکنش 138 ژنوتیپ چغندرقند شامل 127 فامیل نیمه خواهری (HSF) و 11 جمعیت والدینی آن ها به همراه دو شاهد مقاوم و حساس نسبت به بیماری سفیدک سطحی ناشی از قارچ Weltzien Vanha)) Erysiphe betaeدر شرایط مزرعه در ایستگاه تحقیقات چغندرقند مهندس مطهری کرج در سال 1392تعیین شد. بر پایه روند شدت آلودگی در30 مرداد، شمار 22 ژنوتیپ به عنوان ژنوتیپ های مقاوم (با شدت آلودگی کمتر از 5/2) شناسایی شدند. در این میان، فامیل های HSF-850، HSF-848 و HSF-853به ترتیب با شدت آلودگی 1، 2/1 و 3/1 به عنوان مقاوم ترین فامیل ها بودند. تجزیه رگرسیون نشان داد، با افزایش شدت بیماری، عملکرد شکر سفید و عیار قند کاهش می یابد. با انجام تجزیه خوشه ای، جمعیت های والدینی اولیه و فامیل های به دست آمده به 7 گروه تقسیم شدند. در این میان، اغلب ژنوتیپ های متحمل/مقاوم در گروه 5 قرار گرفتند که می توان از آن ها برای انتقال مقاومت بهره گرفت. در گروه 2، ژنوتیپ های HSF-584، HSF-582، HSF-557، HSF-551، HSF-866، HSF-844، HSF-670، HSF-556، HSF-628، HSF–610، HSF-564، HSF-685،HSF–619، HSF–664و HSF-558قرار داشتند که وضعیت بسیار مطلوب از نظر عملکرد ریشه، عملکرد شکر سفید، درصد قند قابل استحصال و عیار قند داشتند. لذا می توان از این فامیل ها به عنوان والد گرده افشان برای تهیه رقم های هیبرید (دورگ) استفاده کرد یا در چرخه بعدی گزینش، از آن ها فامیل های نیمه خواهری یا تمام خواهری جدید تهیه کرد.
  کلیدواژگان: Erysiphe betae، آسیب و زیان، رقم، ژنوتیپ، مقاومت
 • زیست شناسی گونه جدید سرخرطومی تولید کننده مان Larinus trehalanus (Col.: Curculionidae) روی گیاه داروییCousinia stocksii (Asteraceae) در منطقه کرمان
  سعیده شهریاری نژاد، سیدعلی اصغر فتحی صفحات 367-370
  گونه های سرخرطومی Larinus spp. تولیدکننده مان روی گیاهان دارویی تیره Asteraceae فعالیت می کنند. در این تحقیق ویژگی های چرخه زیستی سرخرطومی Larinus trehalanus G&Sh به عنوان یک گونه جدید روی گیاه دارویی CousiniastocksiiWinklerدر منطقه کرمان در شرایط صحرایی طی سال های 1389 و 1390 بررسی شد. این سرخرطومی به صورت حشره کامل زمستان گذرانی می کند و در منطقه کرمان یک نسل در سال دارد. حشرات ماده تخم های خود را به صورت انفرادی درون ساقه گیاه میزبان قرار می دهند و برای محافظت از خشک شدن و دشمنان طبیعی، روی آن را با فضولات خود می پوشانند. لاروهای تازه خارج شده از تخم با حفر سوراخی به درون ساقه گیاه میزبان نفوذ کرده و آغاز به تغذیه از شیره گیاهی کرده و روی ساقه گیاه میزبان مان ایجاد می کنند. درون هر مان تنها یک لارو رشد می کند. در شرایط طبیعی دوره رشد و نمو این سرخرطومی از تخم تا ظاهر شدن حشرات کامل آن 7/0±8/45 تا 5/0±5/46 روز طول می کشد. لاروهای کامل درون کپسول مان ساخته شده به شفیره تبدیل می شوند. حشرات کامل نسل جدید مدتی را روی بوته های گیاه میزبان سپری می کنند و پس از خشک شدن کامل بوته، محل های مناسبی را برای سپری کردن پاییز و زمستان جستجو می کنند.
  کلیدواژگان: کرمان، مان، Cousinia stocksii، Larinus trehalanus
|
 • Mahmood Riyahi, Parissa Taheri *, Mojtaba Mamarabadi Pages 183-196
  Alternaria brown spot and postharvest black rot of fruit are serious diseases of citrustrees. These diseases are caused by Alternaria spp. and can be economically destructive on susceptible citrus trees. The aim of this study was to identify the pathogenic species of this fungus and to introduce orange cultivars resistant to this disease. For this purpose, samples suspected to Alternaria infection were collected from orchards of Golestan and Mazandaran provinces and were cultured on PDA and PCA media in the laboratory. Then, the fungi were identified according to the morphological key to Alternaria spp. In order to verify the morphological, molecular identification was done using universal primers ITS1, ITS4 and PCR product sequencing. From 45 isolates collected, the identified species were A. alternata (28 isolates), A. dumosa (12 isolates) and A. atra (5 isolates). For investigating pathogenicity of the isolates, 4 orange cultivars including Thomson Navel, Jaffa Sweet, Sanguinelli Blood, and Valencia were used. The pathogenicity test was done by using spore suspension with 105 spores per ml on the leaf, fruit and, seedling. The results revealed that the isolates of these three species showed serious symptoms on the Thomson, Jaffa, and Valencia cultivars. However, the Sanguinelli was relatively resistant in three pathogenicity tests on the leaf, fruit, and the seedling and the mentioned species were not able to create disease symptoms at this cultivar. Thus, Sanguinelli was introduced as a resistant cultivar against Alternaria spp. in orange.
  Keywords: Alternaria spp, Morphological, molecular identification, Orange cultivars, Pathogenicity test
 • Mohammadreza Mostafavi, Mohammadreza Lashkari *, Saeid Iranmanesh, Seyed Mozafar Mansouri Pages 197-205
  The common pistachio psyllid, Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer (Hem.: Aphalaridae), is one of the most important pests of pistachio trees in Iran and Middle East. Little is known about the morphological variation of the geographic populations of the common pistachio psyllid in Iran, especially in Kerman province as the main pistachio production province. In order to prepare more information on the morphological variation of this pest, different populations were collected from some main producing areas of pistachio in Iran, including Kerman and Khorasan Razavi provinces in 2016; and wing shape geometry of them was investigated using the geometric morphometric method. The results showed a significant difference in wing shape between the population of Khorasan Razavi Province and all of the populations from Kerman province. The results indicated a significant difference in the centroid size among the populations. Also, wing size was smaller in psyllid population from Ravar compared to other populations. Furthermore, narrower wing shape was found in psyllid populations from Khorasan Razavi province. In the studied populations, in spite of the allometric growth, significant shape differences still remain in constant size which may indicate the genetic basis of the variation rather than environmental factors. Moreover, links between morphological (in the present study) and molecular data (in the other studies) revealed.
  Keywords: Allometry, wing shape, wing size
 • Akbar Ghassemi-Kahrizeh *, Saeed Ahmadi Naghadehi Pages 207-215
  This research was carried out to study the effect of host switching on the biological characteristics of the Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata, under greenhouse conditions. One generation of the pest was reared on potato. Then, biological characteristics of the Colorado potato beetle was studied on three solanaceous species including tomato, eggplant, and pepper along with Agria (potato cultivar as control treatment). Studied species were planted in pots and on each pot, sleeve cages were set up, in which 15 first instar larvae were released and reared. Larval weight on the 12th day after releasing, mortality percentages of larvae and pupae and durations for these stages were determined on four studied species. In another experiment, durations of pre-oviposition, oviposition, and post-oviposition of the pest were investigated on four studied species. Also, daily and total fecundities of the pest were determined on them. Analysis of variance of data showed that the differences between species were significant for all studied traits excep for egg hatching and duration of eggs incubation of (P
  Keywords: Colorado potato beetle, fecundity, host switching, Solanaceae
 • Salar Farkhoond, Seyede Atefeh Hosseini *, Khadijeh Salari, Mohmmad Hossein Amini Fard Pages 217-227
  Tomato spotted wilt virus is a member of the genus Tospovirus, and family Bunyaviridae. TSWV has a wide range of hosts and is one of the most destructive viruses. In order to detect TSWV in South Khorasan province, a total of, 161 saffron and 44 tomato symptomatic samples were collected from Ghaen, Khosf, Darmyan and Ferdows counties, during fall 2016. Infection ratios on tomato and saffron were evaluated as 11.4 and 8.7 percent, respectively, by DAS-ELISA. Mechanical inoculation of ELISA-positive samples on Nicotiana benthamiana, N. tabacum cv Samsun and Chenopodium quinoa caused mosaic, mottle, local lesion and rogues. The nucleoprotein gene of five saffron and two potato isolates of TSWV was amplified, cloned, and sequenced. In the Phylogenetic tree based on nucleotide sequence of N protein gene, TSWV isolates dirived into three groups. Three Iranian isolates of saffron grouped into clusters one and three and two Iranian isolates of tomato were placed in group two. Results showed that isolates from different geographical and host plants were separated into different groups. According to our knowledge this is the first report on molecular characterization of TSWV on saffron in the world.
  Keywords: Nucleoprotein sequence, Saffron, South Khorasan, Tomato, Tomato spotted wilt virus
 • Mahmoud Nazeri, Hossein Allahyari *, Seyed Hossein Goldansaz Pages 229-241
  Induced defense responses of a plant to herbivory can influence interactions of that plant with subsequent organisms that use it as a food source. In this study, we conducted several experiments in order to understand whether preference and performance of Trialeurodes vaporariorum, Tetranychus urticae, and Aphis gossypii are affected by the previous herbivory of conspecific on the cucumber plant; and whether these effects are local or systemic. Longevity, fecundity, and pre-imaginal development period were measured as performance criteria. About A. gossypii; longevity andfecundity, about of T. urticae; fecundity and pre-imaginal development period, and about T. vaporariorum fecundity negatively affected by the previous herbivory of conspecifics. Results indicated that herbivory of these pests can induce resistance in cucumber, and can affect preference and performance of conspecifics. Results of performance experiments variedfrom negative to neutral depending on the performance criteria and the studied level (local or systemic). No positive effect was observed in studied interactions. According to results, all three herbivores tested here were able to induce resistance in cucumber and affect the preference of conspecifics. However, whitefly was unable to detect the previous herbivory of conspecifics, although these plants negatively affected whiteflies. According to results of preference experiments, it can be concluded that T. urticae was much more accurate than others at detection of the induced plants. Effect of induced defense on herbivore performance is not always aligned with the preference of the herbivore. Conducting both performance and preference experiments not only revealed the effect of induction of plant defense, but also showed the sensitivity of the herbivore at detection of changes in plant and ability to choose the appropriate host.
  Keywords: Cucumber, host preference, induced defense, plant mediated interactions, systemic resistance
 • Ali Mohammadipour, Aziz Sheikhi Garjan *, Mohammad Java Ardeh Pages 243-251
  Tomato leaf miner moth, Tuta absoluta (Meyrick) is a key pest of tomato in the world, which has recently entered Iran and become a serious threat to tomato production. It has several generations per year which increases the risk of insecticidal resistance. A relatively low-cost and low-risk method to control this pest is a light trap for capturing adults. The goal of this research was to find a proper light source for light traps in the laboratory and greenhouse. To collect the adult, infested tomato plants were collected from the greenhouses of the Varamin region and were brought to the growth chamber. In the growth chamber, a completely randomized design with four light traps (green, blue, red, and yellow) was set up, in four treatments and seven replications. For greenhouse comparisons, the sticky light traps (with four lights of blue SMD, blue LED, green, and UV) were evaluated in a completely randomized design with four replications. The highest and lowest mean captures were recorded for the blue light (69.2±0.2) and red light (0.28±0.2) in growth chamber. In the greenhouse, the highest capture was recorded for UV light trap (14.8±0.2), while the mean captures ofthe moths in the other light traps with SMD, LED, and green light were 4.4±0.16, 5.5±1.14, and 7.16±1.2, respectively. The sex ratio of the captured moths in the growth chamber was equal (1:1), whereas the rate of the females was higher in the greenhouses. In conclusion,the traps with UV light can capture a high number of moths; and could be used to reduce the pest population and the pest damages in the greenhouse.
  Keywords: Light trap, light spectrum, physical control, tomato leaf miner
 • Seyedeh Minoo Sajadian, Vahid Hosseini Naveh *, Khalil Talebi, Maryam Zamani Pages 253-269
  Organophosphorus compounds are widely used, and their presence in different components of the ecosystem has led to harmful effects on the environment. The use of microorganisms in detoxification of xenobiotic compounds and measurement of pesticide residues is considered as an environmental-friendly and appropriate method. Organophosphorus hydrolase (opd), is a phosphotriester hydrolase enzyme which is discovered in some soil microorganisms such as Flavobacterium sp. and has a wide range of substrates and is able to hydrolyze many organophosphorus compounds. In the present study, codon optimization was done to express the protein in Escherichia coli. Following omission of the signal peptide sequence and substitution of serine by methionine as the start codon, this fragment was cloned under the control of lac promoter in a promoter-probe vector (pTH1705) as a transcriptional fusion and was used for transformation in two Escherichia coli strains DH5α and XL1-blue. To measure the performance of the transgenic bacteria expressing opd gene (as in trans), they were cultured in M9 mineral medium containing 10 and 50 mg/L diazinon and appropriate available carbon and nitrogen sources. Studying the growth curve of V103 strain revealed that bacterial growth in the presence of 50 mg/L diazinon had been affected while this effect in the presence of 10 mg/L diazinon was minor. Results obtained from high-performance liquid chromatography as a standard method to compare with the performance of obtained transgenic strain showed that after 24 hours, diazinon concentration (initially 10mg/L ) in the bacterial culture medium of V100, V101, V102 and V103 strains reached to 6.38, 7.19, 7.09 and 5.74, respectively. These results reflected the successful transfer and expression of target gene in the bacterium and this genetically engineered bacterium was able to degrade organophosphorus compounds directly.
  Keywords: Degradation, HPLC, organophosphorus compounds, transgenic bacterium
 • Studying the tolerance of wheat cultivars and lines to Schizaphis graminum and investigating the life table parameters
  Mohsen Mohammadi Anaii, Maryam Pahlavan Yali * Pages 271-282
  In this research, some life table parameters of Schizaphis graminum on Yavaras, Bahar, Akbari, Pishtaz and Omid and wheat lines of R1-10, R3-16, R3-17, and R2-9 were investigated under laboratory conditions in 2016. The daily survival and fertility of aphids were studied in leaf cages. Also tolerance of these cultivars and lines to aphids was calculated based on the amount of some growth parameters such as hight reduction, chlorophyll content, the fresh and dry weight of the plant in contaminated plants compared to healthy plants. Experiments were conducted in a completely randomized design. Survival of the aphids in the early of life was 100%. The highest and lowest life expectancy in the first days of life was on Pishtaz and R1-10 respectively. The lowest intrinsic rate of increase was observed on Yavares (0.262 d-1) and the highest was observed on Pishtaz and R2-9 (0.346 and 0.340 d-1, respectively). Based on the results of tolerance, the lowest percentage of fresh and dry weight reduction were on Yavaras, Bahar, R1-10 and R3-16 and the most were on R2-9 and Pishtaz. Furthermore, the lowest percentage of chlorophyll reduction were observed in Yavaras and R1-10 and the highest in Omid and R2-9. The results showed that Pishtaz and R2-9 were the most susceptible and Yavaras and R1-10 were the most resistant wheat cultivars and lines to S. graminum.
  Keywords: chlorophyll, green wheat aphid, intrinsic rate of increase, life expectancy
 • Inducing systemic resistance of tomato by salicylic acid and two biocontrol agents against root- knot nematode
  Leila Esfahani, Salar Jamali *, Ayatollah Saeedizadeh, Hasan Pedramfar Pages 283-294
  To evaluate the effects of the fungus Trichoderma viride, the bacterium Pseudomonas fleurescens CHA0 and salicylic acid against root-knot nematode (Meloidogyne incognita race 2) on the defense enzyme production process of tomato, a pot experiment was conducted under greenhouse conditions. The nematode populations were reproduced on tomato Rutgers cultivar and the test plants were inoculated at four-leaf stage. The peroxidase, phenylalanine ammonia lyase and catalase activities were measured in the first, fourth and seventh days after nematode inoculation. The results showed that all three application modes of fungi, bacteria, and salicylic acid, increased nematode control and significant decreases occurred in the number of gall and egg mass. The infected plants inoculation with fungi, bacteria and salicylic acid, in the cultivars Gina VF, Falat CH, Falat 111 and Karoon reduced the percentage of gall (81, 68, 80, and 83), the number of egg mass (87, 78, 83, and 88) and reproductive factors (83, 69, 82, and 84), respectively. The highest numbers of galls were observed in Karoon, Flat 111, Gina VF and Flat CH in the absence of control agents, respectively. The three agents not only reduced the amount of disease but also increased the activity of catalase peroxidase, and phenylalanine ammonia lyase enzymes in plants, respectively. The enzymes activity reached a maximum on the 4th day after inoculation.
  Keywords: Meloidogyne incognita, Peroxidase, Pseudomonas fluorescens, Trichoderma viride
 • Identification of mating type idiomorphs in Paecilomyces formosus, the causal agent of die-back disease in pistachio and some other hosts and investigation on the possibility of in vitro sexual reproduction
  Reza Heidarian, Khalil-Berdi Fotouhifar *, Amir-Hossein Mohammadi, Mohammad Javan Nik Khah Pages 295-305
  Pistachio die-back disease is an important disease in Iranian pistachio orchards. One of the most important fungal agents of the disease is Paecilomyces which has been recently identified as P. formosus based on phylogenetic and physiologic studies. In this study, four pairs of primers designed using mating type idiomorph sequences of P. variotii deposited in GenBank (NCBI). Designed primers were tested in some isolates of P. formosus and finally two primer pairs including; Mat1-1f224 and Mat1-1r224 for amplification of Mat1-1 and Mat1-2f165 and Mat1-2r165 primers for amplification of Mat1-2 idiomorphs were selected. Mating type idiomorphs were amplified in 124 isolates of P. formosus which have been obtained from pistachio trees and eight other species including; Pistacia mutica, Punica granatum, Prunus amygdalus, Caesalpinia gilliesii, Nerium oleander, Tamarix aphylla, Tamarix hispida, Haloxylon sp. and air of pistachio orchards. In 50 isolates (40.3%) Mat1-1, in 59 isolates (47.6%) Mat1-2 and in 15 isolates (12.1%) both idiomorphs were identified. 16 isolates from each mating type and three isolates which had both idiomorphs were selected and crossed in all of the possible combinations on PDA culture medium and cultures were incubated at 25 °C in continuous dark condition. After eight months, sexual reproduction was not observed in crosses.
  Keywords: Crossing, Mat, P. variotii, primer, Sequence
 • Modeling the population changes of sunn pest with environmental variables using artificial neural network and comparison with the linear regression model in Chadegan County
  Zahra Doosti, Naser Moeini-Naghadeh *, Abbas Ali Zamani, Leila Naderloo Pages 307-315
  This study aimed to predict population fluctuation of sunn pest in the field using artificial neural network and multiple linear regression was performed. The data on population fluctuation of Sunn pest in years 2015 and 2016 on a farm with an area of one hectare in the city Chadegan was obtained. In this model of the variables sampling date, the average temperature, average relative humidity, wind speed, wind direction, rainfall as the input variables and population changes mother Sunn pest was used as the outcome variable. The network was used of type Multilayer Perceptron with back propagation algorithm and was learning method Levenberg Markvart. Results showed between these two models, artificial neural network with coefficient of determination 0.96 better than regression with coefficient of determination 0.40 population density of mother Sunn pest was predicted. After sensitivity analysis model for easier and factors more effective extraction, four factors: the number of days of the year, temperature, humidity and wind speed were selected. Neural network model was trained again using the four factor model and a model with 11 hidden layer gave the best result. The coefficient of determination testing stepe was 0.97 that was showed high accuracy relative to the multiple linear regression model with the coefficient of determination 0.43.
  Keywords: Artificial neural network, environmental factors, multiple linear regressions, sunn pest
 • Nematicidal activity of some plant extracts on root-knot nematode on tomato (Solanum lycopersicum) in vitro and in vivo conditions
  Marzieh Alikarami, Habiballah Charehgani *, Mohammad Abdollahi Pages 317-326
  The effect of different concentrations of mallow (Malva sylvestris) and poppies (Papaver rhoeas) leaves and walnut (Juglanse regia) green husks extracts were investigated on hatching and mortality of second-stage juveniles of Meloidogyne javanica under experimental conditions. In J2 mortality test, the extracts were used in 14 levels of mallow (0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.75, 1, 1.25, 1.5 and 2%), 7 levels of poppy (0.5, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 and 4%) and 8 levels of walnut green husks (1, 2, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 and 6%). In three independent tests, controlling effect of 100 milliliters of the obtained lethal concentrations (LC20, LC50 and LC80) of each extracts (0.36, 0.58 and 0.94% for mallow; 2.3, 2.9 and 3.8% forpoppies; 2.68, 4.07 and 5.18% for walnut green husks) on M. javanica were evaluated under the greenhouse condition. According to the results of this study, the nematicidal effect of all tested extracts against M. javanica was proved under laboratory conditions. In greenhouse trials, any increase in the concentration of plant extracts significantly improved the growth indices of tomato plants and also the obtained LC80of mallow, poppy and walnut green husks extracts significantly reduced the number of galls by 59, 71 and 74%, respectively, and the reproduction factor by 56.7, 85 and 87%, respectively, when compared to the control.
  Keywords: Lethal concentration, Mallow, Poppy, Walnut
 • Interaction of Pseudomonas fluorescens UTP100, wheat and Fusarium culmorum pathogenic mushroom cultivars
  Hoda Hosseinzadeh, Keyvan Behboodi *, Jila Delkhah Pages 327-339
  In this study, the effects of Pseudomonas fluorescens UTP100 as an rhizobacteria was investigated, on interaction of three wheat cultivars (Falat, Marvdasht, and Niknejad) whit Fusarium culmorum as an causal of agent wheat foot and root rot. Treatment of seeds by the rhizobacterium caused significant decrease in the infection percentage, and improved germination and growth parameters in all three studied cultivars. The colonization rate of the rhizobacteria was significantly different among wheat cultivars, and the highest and lowest numbers of bacterial cells/ mg root dry weight were estimated in Falat and Niknejad cultivars, respectively. Infection of Falat and Marvdasht cultivars by F. culmorum led to decreased rate of bacterial colonization, while the number of bacterial cells increased in Niknejad cultivar following infection by the pathogen. The activity of phenylalanine ammonia lyase (PAL) enzyme, as an important enzyme involved in plant defense against plant pathogens, increased significantly when wheat cultivars were infected simultaneously by both P. fluorescens and F. culmorum compared to when separately treated by each of these agents. This may imply that the rhizobacterium induce systemic resistance to the invaded plant through activation of PAL enzyme.
  Keywords: Colonization, Fusarium culmorum, infection rate, phenylalanine ammonia lyase (PAL), Pseudomonas fluorescens
 • Carbohydrases activity of tomato leaf miner, Tuta absoluta (Lep.: Gelechidae) in the presence of some plant proteinaceous extracts
  Zhale Jafari, Ali Alizadeh *, Hamze Izadi, Nasir Saberi-Riseh Pages 341-354
  The tomato leaf miner, Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae) significantly affects the production of tomato in the world. The damage is done through the holes created in the leaves mesophile due to the larval feeding. Due to unfavorable effects of insecticides application, search for alternative control measures such as suppression of digestive enzymes using enzyme inhibitors is required. In the present study, we investigated activity, optimum pH and temperature of α-glucosidase, β-Glucosidase, α-galactosidase and β-galactosidase. Also the inhibitory effect of proteinaceous extracts of wheat, datura, chickpea, ivy and amaranthus, beside IC50 calculation, were investigated. Based on the results, α-glucosidase had the highest activity followed by β-galactosidase, α-galactosidase and β-glucosidase respectively. The optimum pH of these enzymes activity except of β-glucosidase, was 6. β-glucosidase had high activity in pH 6 with optimal pH 8. The optimal temperatures for α and β-glucosidase enzymes and α and β-galactosidase were 40, 40, 40 and 45°C, respectively. Zymogram of gel electrophoresis revealed 2, 3, 1 and 1 isoforms respectively for α and β-glucosidase and α and β-galactosidase in the digestive system. Results showed that inhibitors more affected activity of α-glucosidase and β-galactosidase. Thus the highest inhibitory rate was related to the pea proteinaceous extract.
  Keywords: Carbohydrases, enzyme inhibition, tomato leaf miner, optimum pH, optimum temperature
 • Field evaluation of sugar beet half-sib familie's reaction to powdery mildew
  Elham Moaven *, Abazar Rajabi, Mohsen Aghaizadeh Pages 355-365
  In this research, the reaction of 138 sugar beet half-sib families and their 11 parental populations to powdery mildew (Erysiphe betae Weltzien Vanha) was studied in a randomized complete block design with three replications at Motahari Research Station, Karaj, Iran in 2013. A linear scale of 0-9 was used for disease rating. On the basis of disease scoring conducted in 10th September, 22 genotypes with a score lower than 2.5 were found to be disease resistant. The families HSF-850, HSF-853, and HSF-848 with the disease score of 1, 1.2, and 1.3, respectively, were the most resistant families. Regression analysis showed that white sugar yield and sugar content were decreased by increasing the disease. Cluster analysis classified the initial populations as well as their half-sib families into 7 groups. Among these, most of the tolerant/resistant genotypes were clustered in the group 5 which could be used for resistance transfer. The cluster 2 included the genotypes HSF-584, HSF-582, HSF-557, HSF-551, HSF-866, HSF-844, HSF-670, HSF-556, HSF-628, HSF–610, HSF-564, HSF-685, HSF–619, HSF–664, and HSF-558 which were considered as families with optimum root yield, white sugar yield, white sugar content and sugar content. Therefore, these families could be used as pollinator parents to develop hybrid varieties or they can be exploited in the next cycle of family selection to develop new half-sib or full-sib families.
  Keywords: Erysiphe betae, genotype, Loss, resistance, Variety
 • Life history of the new weevil species producing trehala Larinus trehalanus (Col.: Curculionidae) on the medicinal plant Cousinia stocksii (Asteraceae) in Kerman region, Iran
  Saideh Shahreyarynejad, Seyed Ali Asghar Fathi Pages 367-370
  Weevil species Larinus spp. produce trehala on medicinal plants family of Asteraceae. In this investigation, the biology of weevil Larinus trehalanus G & Sh, was studied as a new species, on the medicinal plant Cousinia stocksii (Asteraceae)in Kerman region under field conditions during 2011 and 2012. The weevil is a univoltine insect, which annually overwinters as an adult. The female insects put their eggs individually on the host's stems, and cover then with their extinctions to protect the dry and natural enemies. The newly hatched larvaefrom eggs penetrate into the host plant stem by digging holes and start feeding on the plant sap. The larvae build trehala on host plant stem. They grow individually inside the trehala capsule. Only one larva grows inside each trehala capsule. In natural conditions, the development of L. trehalanus from egg to emerging adult takes 45.8±0.7 to 46.5±0.5 days. A new generation of adults spent some time on the host plant and then search for a protected site to pass the autumn and winter.
  Keywords: Cousinia stocksii, Kerman, Larinus trehalanus, Trehala