فهرست مطالب

پژوهش های فقهی - سال سیزدهم شماره 4 (زمستان 1396)
 • سال سیزدهم شماره 4 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/16
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مقاله پژوهشی
 • حیدر باقری اصل *، سعیده باقری اصل صفحات 705-733
  فقیهان نظریه های متعدد و مختلفی را در تعریف حق ارائه داده اند. نحوه تعریف فقیهان از حق و نیز ارائه نظریه های خاص از سوی آنان در مورد حق، از آن جنبه اهمیت دارد که بسیاری از مسائل حقوق اسلامی و حقوق موضوعه، بر محور این نهاد فقهی و حقوقی پایه گذاری شده است، به طوری که هر نظریه ای در بخشی از مسائل حقوق اسلامی و نیز حقوق موضوعه تاثیرگذار است. با این وصف، متاسفانه به نظریه های تعریف حق، توجه چندانی نشده و در نتیجه مورد بررسی و ارزیابی محققان فقه و حقوق قرار نگرفته است، به طوری که می توان گفت: خلا علمی جدی در این زمینه مشاهده می شود. در تحقیق حاضر در صدد این کار برآمده ایم و سعی خواهد شد آن را با روش تحلیل عقلانی و استنباط از قواعد حاکم بر حقوق اسلام و ایران و نیز ادله موجود با ابزار استنادی و کتابخانه ای تحصیل و ارائه کنیم و این مهم ترین یافته تحقیق محسوب می شود.
  کلیدواژگان: انتزاع، حق، سلطنت، ملکیت نارس، نظریه
 • اسفندیار صفری*، جلیل قنواتی، علیرضا آذربایجانی صفحات 735-765
  در قسمت نخست این مقاله دو تعارض بین مواد 7 و 10 ق.ن.ا.م.م. در گستره اثبات اعسار یا ایسار شناسایی و بررسی شده است. تعارض نخست اینکه ماده 7 مبتنی بر ترافعی بودن دعوای اعسار بوده؛ در حالی که ماده 10 بر اساس غیرترافعی بودن دعوای اعسار تقنین شده است. در رفع تعارض مذکور پنج احتمال تصور پذیر است که هیچ یک از آنها مصون از اشکال نیست. تعارض دوم در بین مواد یادشده، از مصادیق تعارض حکم واقعی و حکم ظاهری است که جمع عرفی آن دو ممکن خواهد بود. در قسمت دوم این نوشتار نیز با بیان شش اشکال، ماده 7 ق.ن.ا.م.م به صورت مستقل نقد شده است.
  کلیدواژگان: اعسار، ایسار، تعارض
 • لیلا ثمنی*، مهدی مهریزی، سید محسن فتاحی صفحات 767-793
  مقتضای ذات و مقتضای اطلاق عقود به مثابه نظریه تشخیصی در ساحت فقه اسلامی بر حقوق و تکالیف ناشی از انعقاد عقود حکومت دارند. تعیین اقتضائات ذات و اطلاق عقد نکاح نیز، با نظر به اقسام آن، تاثیر مستقیمی بر تبیین مصادیق مشروع حقوق و تکالیف زوجین در نتیجه تحقق عقد نکاح دارد. گرچه شاید برای اثبات عدم مشروعیت الزام زوجین به فرزندآوری، به نفی فرزندآوری به عنوان مقتضای ذات و اطلاق عقد نکاح در هر دو قسم دائم و موقت، تمسک شده باشد؛ در این پژوهش با انگیزه اثبات مشروعیت الزام به فرزندآوری در تحقیقات آتی، به تبیین اقتضائات عقد نکاح، روش کشف آن و ارتباط آن با امر فرزندآوری می پردازیم و با نظر به تفاوت میان اقتضائات عقد دائم و موقت و با اتخاذ مبنای کشف مقتضای اطلاق از طریق شرع و عرف، به تاملی فقهی پیرامون فرزندآوری خواهیم پرداخت و حاصل آنکه مستندا فرزندآوری را به عنوان مقتضای اطلاق عقد نکاح دائم شناسایی و تایید می کنیم.
  کلیدواژگان: فرزندآوری، مقتضای اطلاق نکاح، مقتضای ذات نکاح، نکاح دائم، نکاح موقت
 • علی عسگری یزدی *، مسعود میرزایی صفحات 795-815
  شبیه سازی انسان مباحث فراوانی را در محافل علمی موجب شده است. علما از سویی نگران پیامدهای احتمالی شبیه سازی انسانند و ازسوی دیگر درصورت صدور حکم تحریم، موجب محرومیت جامعه علمی و پژوهشی می شود. در این مقاله برآنیم تا اهم ادله عالمان شیعه و اهل سنت را تبیین و نقد کنیم. عالمان اهل سنت با آنکه به کارگیری تکنیک شبیه سازی را در عرصه حیوانی مجاز می دانند؛ به گونه ای اجماعی هرگونه شبیه سازی در عرصه انسانی را نامشروع می شمارند. اغلب متفکران شیعه، شبیه سازی نباتی و حیوانی را به استناد اصل اباحه مجاز می دانند، لکن درباره حکم شبیه سازی انسانی اتفاق نظر وجود ندارد. برخی آن را مطلقا جایز، برخی مطلقا حرام، بعضی به صورت محدود مجاز و گروهی نیز آن را به عنوان اولی جایز، اما به عنوان ثانوی به دلیل پیامدهای نامطلوب آن حرام می دانند. اما به نظر می رسد هرچند شبیه سازی انسان کامل جایز نباشد، شبیه سازی انسان به منظور تحقیقات علمی و برای کاربرد در معالجه و درمان به طور کنترل شده فاقد اشکال است.
  کلیدواژگان: اهل سنت، جواز، حرمت، شبیه سازی انسانی، شیعه، فقه اسلامی
 • سعید نظری توکلی*، مسلم حیدری صفحات 817-840
  مشروعیت حکم علیه غایب، از مسائل مهم فقه قضایی است. از یک سو نمی توان تشکیل جلسه دادگاه را به حضور دو طرف دعوا منوط کرد؛ چرا که عده ای امکان یا قصد حضور در دادگاه را ندارند و از طرف دیگر، دادرسی علیه غایب نباید موجب تضییع حقوق وی شود. فقهای امامیه برای حل این دوگانگی نظریات و استدلال های متفاوتی دارند؛ عده ای با استناد به اصل عدم ولایت، حکم علیه غایب را به مورد روایت (حق الناس) محدود کرده اند و گروهی نیز با استناد به اطلاق و عموم دلایل ناظر به قضاوت، حضور همه اصحاب دعوا را شرط ندانسته اند و بر این باورند که قضاوت علیه غایب جایز است. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که با تخصیص اصل اولی عدم ولایت، صدور حکم علیه غایب در حق الناس جایز است و در حق الله هیچ دلیلی بر جواز دادرسی وجود ندارد. محکوم له نیز به منظور حفظ حقوق غایب (محکوم علیه) موظف به ارائه ضمانت های متناسب است.
  کلیدواژگان: حکم غیابی، دادرسی، دادرسی غیابی، غائب
 • صدیقه حاتمی*، عباسعلی سلطانی صفحات 841-862
  بیماری های مسری، مهلک و صعب العلاج یا لاعلاجی چون هپاتیتB ، سارس، سیفیلیس و هرپس سیمپکلس حاد و مزمن، امروزه در تمام جهان شیوع یافته اند، اما با وجود این به مبانی حقوقی ناشی از این بیماری ها کمتر توجه شده است. برخلاف دیدگاه مشهور فقها مبنی بر انحصار عیوب مجوز فسخ نکاح، به نظر می رسد دیدگاه منطقی تر، عادلانه تر و سازگارتر با اصول و قواعد فقهی، جواز تسری حق فسخ از عیوب مجوز فسخ نکاح، به چنین بیماری های شدیدتر و خطرناک تر از عیوب منصوصه است. این امراض به دلیل نوظهور بودن، سابقه ای در کتب فقهی ندارند و با توجه به نیاز به قانون های مطابق با مبانی فقه اسلامی و لزوم داشتن فقه پویا، نظریه جواز تسری شایان ملاحظه است. این بیماری ها مختل کننده زندگی زناشویی، مسری، لاعلاج یا صعب العلاج و موجب نفرت و انزجارند، همچنین با توجه به ادله ای چون؛ روایات، قیاس منصوص العله، قاعده اولویت، قاعده لاضرر، سیره و بنای عقلا، می توان عدم انحصار عیوب مجوز فسخ نکاح و تسری حق فسخ به امراض جدید را فهمید.
  کلیدواژگان: امراض مهلک، مسری و صعب العلاج، خیار فسخ، عیوب منصوصه، لاضرر
 • فرشته ابراهیم آبادی*، امیر حمزه سالارزایی، پژمان برزعلی صفحات 863-887
  اختلال وسواس فکری - عملی به عنوان یک بیماری، به صورت جدی در علوم روان شناسی و پزشکی مطالعه می شود، اما حوزه بروز این بیماری که اغلب در امور مذهبی نمود پیدا می کند، سبب شد تا این سوال برای نویسندگان مطرح شود که چگونه می توان از طریق اصول و قواعد فقهی، در راه پیشگیری از این اختلال گام برداشت؟ لذا با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی پژوهشی در این عرصه انجام گرفت که ثمره آن به دو بخش تقسیم می شود، در بخش نخست به مجموعه تعریف ها، ویژگی ها، علایم، سبب شناسی و... پرداختیم و در بخش بعدی به اصول و قواعد فقهی مختلف مانند اصاله الصحه، اصل استصحاب... توجه کردیم، از آن حیث که با ایجاد آگاهی برای مکلفان هم به طریق دریافت مفهوم مخالف ناشی از کاربرد اصول فقهی و هم با رفع تحیر در بدو تکلیف و هم با دفع تفکرات معطوف به خوف و شرم بی جهت از عذاب و الطاف الهی، در مقام پیشگیری از بروز اختلال یادشده برمی آیند. برای این منظور از ادعا و استدلال در اصول فقه تا آنجا که با مباحث اعتقادی و غیرعلمی خلط نشود، بهره بردیم و در نهایت نتیجه گرفتیم که از طریق کاربرد قواعد اصول فقهی می توان هم در زمینه پیشگیری اولیه و هم پیشگیری ثانویه (بعد از وقوع اختلال) موثر واقع شد.
  کلیدواژگان: آگاه سازی، اختلال اضطرابی، استدلال در اصول فقه، اصول و قواعد فقهی، وسواس فکری - عملی (OCD)
 • مرتضی رحیمی*، سید محمد هاشم پورمولا صفحات 889-912
  در فقه اسلامی درباره تعریف مال منقول و غیرمنقول دو مبنا به چشم می خورد که یکی از آن دو در ماده 12 ق.م. پذیرفته شده است. مال منقول و غیرمنقول در فقه اسلامی، آثار و احکام متفاوتی دارند، از جمله آن آثار در شفعه نمودار می شوند که بر اساس آن، مشهور فقهای شیعه و اهل تسنن در اموال غیرمنقول شفعه را روا دانسته اند و در اموال منقول از عدم جواز شفعه سخن گفته اند. قانون مدنی ایران نیز همین نظر مشهور را اختیار کرده است. با وجود دیدگاه مشهور، جواز شفعه در اموال منقول منطقی به نظر می رسد؛ زیرا دلایلی که برای حکم عدم جواز شفعه در اموال منقول مورد استناد مشهور قرار گرفته اند، خالی از اشکال نیستند و دلایل عمده ای چون روایات و لزوم رفع ضرر و دفع مشقت و حرج در اموال منقول به وسیله شفعه، جواز شفعه در اموال منقول را توجیه می کنند. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر روش اجتهاد انجام گرفته است.
  کلیدواژگان: تقسیم پذیر، شفعه، ضرر، غیرمنقول، منقول
 • هادی غلامرضا راوی*، محمود یوسفوند صفحات 913-933
  در صورتی که کسی مالی را ندیده و آن را صرفا با توصیف کردن خریده باشد، همچنین هرگاه با اعتماد با رویت قبلی، مالی را بخرد و بعد معلوم شود که آن اوصاف را ندارد، اختیار فسخ خواهد داشت و اگر مشتری مبیع را برخلاف اوصاف مذکور یافت و در عقد شرط شده باشد در صورت عدم مطابقت با اوصاف مذکور، مبیع دیگری به جای آن به مشتری بدهد، صحیح است یا خیر؟ در این مقاله در صدد آنیم که با مراجعه به کتب فقهی و جمع بندی دیدگاه فقها با روش توصیفی و تحلیلی به پرسش فوق پاسخ دهیم. فقها معتقدند که اشتراط در این مسئله به دو صورت است، یا شرط نتیجه یا شرط فعل و هر کدام از این دو شرط یا بدل، در مقابل مبدل قرار می گیرد یا بدل در مقابل ثمن است. به نظر می رسد شرط ابدال در صورت های چهارگانه باطل است که مهم ترین دلیل آن غرر خواهد بود که سبب غرر در بیع می شود.
  کلیدواژگان: ثمن جهل، خیار رویت، شرط، شرط فعل، شرط نتیجه
 • سیدحسین نوری * صفحات 935-958
  درباره روزه روز عاشورا بین علما اختلاف نظر وجود دارد، برخی به استحباب آن (به نیت حزن) فتوا داده اند و بر این نظر ادعای عدم خلاف، بلکه نقل اجماع شده، این در حالی است که برخی دیگر به حرام و بعضی هم به کراهت آن فتوا داده اند و بعضی هم بین کراهت و استحباب جمع کرده اند و گفته اند: روزه آن مکروه و استحباب در امساک تا یک ساعت بعد از نماز عصر است و برخی به استحباب مطلق نظر داده اند و عده ای برعکس، استحباب را در ترک روزه دانسته اند، منشا اختلاف روایات است که به نظر می رسد التباس موضوع سبب شده است که علما در صدد جمع بین روایات درآیند، ولی باید گفت: روایات ناظر به دو مقام متفاوتند، روایات جواز ناظر به قبل از واقعه کربلا و روایات منع، ناظر به بعد از آن واقعه هستند و چون از یک طرف دشمنان اهل بیت (ع) در این روز به عنوان تبرک روزه می گیرند و از طرفی باید در این مصیبت محزون بود، پس باید مانند مصیبت زدگان امساک کرد و هنگام عصر مقداری آب و غذا خورد و از این جنبه، قول به استحباب امساک، قوی به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: روزه عاشورا، جواز، عدم جواز، نسخ، واقعه کربلا
 • نصرالله جعفری خسروآبادی* صفحات 959-976
  در رابطه با اثر ماهوی شرط فعل، فقهیان امامیه اختلافات گسترده ای دارند؛ برخی از فقهیان شرط فعل را فاقد اثر وضعی و ماهیت آن را صرفا حکم تکلیفی می دانند، گروهی راه افراط در پیش گرفته اند و آن را واجد اثر وضعی مدیونیت دانسته اند و برخی حق وضعی ناشی از شرط فعل را تا حد «حق مطالبه» تقلیل داده اند؛ در این میان گروهی راه میانه ای را در پیش گرفته و برای شرط فعل، اثر وضعی قائل شده و آن را یکی از اقسام حق مالی دانسته اند که نگارنده آن را حق مالی عهدی نام نهانده و بر این عقیده است که در مواردی این حق عهدی به حق مالی ذمی یعنی دین تبدیل می شود. قانون مدنی ایران نیز موضع روشنی ندارد و این امر ضرورت تبیین دقیق اثر شرط فعل در فقه امامیه (که منبع اقتباس مقنن بوده است) را دو چندان می کند. از این رو در این نگاره بر اساس دو روش توصیفی - تحلیلی به بررسی دیدگاه و دلائل هر گروه می پردازیم و موضع و مبنای قانون مدنی را نیز آشکار خواهیم کرد.
  کلیدواژگان: شرط فعل، حق مالی، حق مطالبه، حکم تکلیفی، حکم وضعی
|
 • Heydar Bagheri Asl *, Saeedeh Bagheri Asl Pages 705-733
  Jurists have presented different theories on the definition of right. The method of the definition of right and presentation of special theory about right have importance because most of Islamic law and case law issues have placed on the basis of juridical and legal institution and it isn’t covered to any one and every theory can affect in some parts of Islamic law and case law's issues. With this description regretfully it hasn’t been attended to the definition of right and consequently it hasn’t been analyzed by researcher of Islamic jurisprudence and law and it is seen a serious scientific gap in this connection. Recent research wants to acquire and present this with the method of intellectual analysis and presumption from the rules which override Islamic law and Iranian law and existing evidence with the tools of invocation and library and this is the important finding of this research.
  Keywords: Incomplete Ownership, Secession, Common, Special Monarchy, Juridical Effects, Interpretation, Theory
 • Esfandiuar Safari *, Jalil Ghanavati, Alireza Azarbaijani Pages 735-765
  Relation to Articles 7 and 10 In terms of proof of insolvency or afford is critical able in ways: (1) there are at least two types of conflict between the two articles. 2. As a result of the relationship with the provisions of Article 10. Article 7 by the legislatures of silence was held. 3. The actual sentence of Article 10 was necessary, including the structure of themes reflect the provisions of Article 7, which is apparent, - the front, but the reverse is happening. 4. In addition to the forms mentioned above, Article 7 also specifically least six critical that are detailed in article
  Keywords: proving, Insolvency, afford
 • Leila Samani *, Mahdi Mehrizi, Mohsen Fattahi Pages 767-793
  The condition of the essence and the validity of the contract in Islamic jurisprudence is based on the rights and duties of the contract. Determining the necessities of the essence and the relation of the marriage contract, depending on its type, has a direct effect on the explanation of the legitimate examples of the rights and duties of the couples in marriage contract. In order to prove the illegitimacy of the requirement for married couples to have a child, It is said that childbearing is not subject to the marriage contract and is not subject to marriage But this research explains the necessities of marriage, the method of its discovery, and its relationship with childbearing. And in view of the difference between the requirements of a permanent and temporary contract, And by adopting the basis for the discovery of the proper use of the law and the custom, with studies of jurisprudence on childbearing. As a result, it is proved that childbearing is subject to the permanent marriage contract.
  Keywords: Child, Essence contract requirements, the requirements referred to marriage, permanent marriage, temporary marriage
 • Ali Asgari Yazdi *, Masoud Mirzaei Pages 795-815
  Cloning or simulation of a living organism is to product through asexual means. Then, the human cloning is to Human production without the sperm. Human cloning has caused much discussion in scientific circles. Scholars concerned about the possible consequences of human cloning, but on the other hand, the verdict sanctions, deprive the scientific community and research.
  Opponents of human cloning, ratiocinate for forbidding and prohibition it. Some of these arguments are religious reasons, some verbal, some social, and some moral. Sunni scholars allowed the use of simulation techniques or asexual reproduction in animals. But, they all forbidden prevent the human cloning in any cases.
  Most of the Shiite thinkers, allowed the simulation plants and animals due to the permissible principle. But, in the field of human simulation, there is no consensus and there are four different opinions. Some of them believe to permissible absolutely, and the group of them believe to forbidden absolutely. Another group forbids the human cloning at the individual level. The fourth group believe that it be allowed as Primary verdict by itself but, because of its adverse consequences, human cloning is forbidden as secondary verdict.
  Keywords: Human Cloning, genetic therapy human simulation, obligation, prohibition, permition
 • Saeid Nazari Tavakoli *, Moslem Heidari Pages 817-840
  The legitimacy of the ruling against the person who is absent from the meeting due process, considered one of the issues important from judicial jurisprudence. On the one hand can not be subject to any court session was attended by the parties. Because some people do not have the possibility or intention to appear in court. And on the other hand, trial against the absent should not result to wastage of his rights. Shia scholars (jurists) have different opinions to solve this dichotomy. Some according to the principle of plurality province Judgments against absent where doubts have been limited to the narrative. And others based on generalities and public order by binet and truth and justice, the condition unknowingly and judgment is absolutely legitimate and legal.
  These studies showed that the allocation of the first principle of lack of guardianshipIt is permissible verdict against absent on the rights of people And the right of Allah, there is no reason to permit proceedings.
  And obtain the necessary guarantees against absent convicted of judgment in the interests of absent.
  Keywords: Absentee proceedings, Absent, Absentee sentence
 • Sedighe Hatami *, Abbasali Soltani Pages 841-862
  Nowadays, contagious, fatal , incurable or hard of cure diseases like hepatitis B, syphilis, sarse, acute and chronic herpes simplex have broken out all over the world. However less attention has been paid to the legal bases of the diseases. Enquiring into the juridical texts indicates that the well-known viewpoint of Emamieh jurisconsults is restriction on defects sanctioning revocation of matrimony, subsequently not giving sanction to transmission of revocation right to such diseases. According to criticism offered to the reasons of the well-known viewpoint, however, it seems that a more reasonable, fairly and adaptive viewpoint to juridical doctrine is to sanction the transmission of revocation right to the diseases that are more acute and dangerous than the defects stated in the Texts. Since the above diseases are nascent and don’t have any history in the juridical texts and since a dynamic jurisprudence and laws corresponding to bases of Islamic jurisprudence are needed, the theory of sanction of transmission is considerable. I n addition, regarding evidences like narratives, analogy of reasons stated in the text, the priority theorem, the harmless theorem, method and basis of the wise and as the diseases are contagious, incurable or hard
  Keywords: defects stated in the text, the contagious, fatal, incurable diseases, option to revocation, harmless
 • Fereshteh Ebrahim Abadi *, Amir Hamzeh Salarzaei, Pejman Barzali Pages 863-887
  Obsessive compulsive disorder as a condition of serious study of the science of psychology and the science of medicine, but the scope of this disease that is often in denial of religious affair finds led to this question to be raised, how the authors can be found via the juridical principles and rules to prevent this disorder withdraw step by step? Therefore, using the descriptive method of analytical research on this-to have the fruit of the field which was divided into two parts, the first part to set the definitions, characteristics, symptoms, etiology, etc. Productions and in the next section the different juridical principles and rules such as the principle of authenticity, Principles astsahab ...It as that can create awareness to religiously accountable time to get through the opposite concept arising from the application ofthe principles of juridical and perplexity fixes in task and passing thoughts shifted to fear and shame and agony of blunt kindness divine, in the prevention ofimpaired learn to come together; the attention for this purpose, the claim of principles jurisprudence and the argument on principles jurisprudence to mixing with topics non-scientific belief and do not benefit the expectorant and finally got results through the application of the rules of the juridical principles can be found in the field of primary prevention and secondary prevention (after the occurrence of a disorder), was effective
  Keywords: Anxiety, Obsessive Compulsive Disorder (OCD), the Principles, Rules of the Juridical, The Argument on Principle of Jurisprudence, Notifications
 • Morteza Rahimi *, Seyyed Mohammad Hashem Purmola Pages 889-912
  There are two definitions for Movable and Immovable properties. One of these definitions is used in civil law. Movable and Immovable properties have several judicial decrees in the jurisprudence; one of which has been appeared as Preemption. The famous idea between shia and sunna scholars is "existence of Preemption in Immovable properties and its loss in Movable properties" which is also accepted by the civil law. In contrary of this famous idea, the existence of Preemption in Movable properties is justifiable because the reasons of famous idea have ability of discussion. Also the main reasons such as generality and predication of traditions and the necessity of Elimination of loss and hardship in Movable properties by the Preemption, is promoted the justification of the existence of Preemption in Movable properties. The method of this essay is Descriptive – Analytical with emphasize on Ejtehad methodology.
  Keywords: Preemption, Movable, Immovable, divisible, loss
 • Hadi Gholamreza Ravi *, Mahmood Yousefvand Pages 913-933
  If someone is not financial and it is simply describing bought¡ Also, whenever with confidence with previous sightings, financial, purchase and then it turns out to be not completed And is provided in the contract in case of failure to comply with the sales descriptions other than give it to the customer is correct or not? This article is intended to refer to religious books and summing up the views of jurists with analytical method, the answer to the above question Jurists believe that tradition in this case is two or condition is the result or condition is a verb And each of these two conditions are or become converter or the illegal proceeds are exchanged. It seems that if four conditions Abdal void is the most important because it is Gharar which is Gharar in sales.
  Keywords: Cucumber sighting, affirmative condition, condition of corollary, condition, ignorance, price
 • Seyed Hossain Noori * Pages 935-958
  As for the day of Ashura, there is a difference of opinion between the jurists; a group believes that fasting on this day is absolutely mustahab; others consider it as mustahab if it is intended for grief and grief; on the other hand, a group also quits fasting in this Day is recommended. Some people, in contrast to the view of the first group, have given it absolute disdain, above that group believes in its respect; and some also believe in disgust and evil, and it is a mischief, and it is only recommended that the believers do an hour after prayer The age of empowerment, now the question is what is the nature of these differences?
  It seems that the narratives entered in this subject are of two different positions; the permissions and prohibition narratives, each of which are observing before and after the Karbala case, and because, on the one hand, the enemies of the Ahl al-Bayt on this day are fasting for their consolation. And on the other hand, it should be disheartened in this calamity, therefore, the promise of the death of Amasak, without the intention of fasting, seems to be stronger.
  Keywords: Fasting on Ashura day, Karbala's story, Manuscripts, Permissions, Unlicensed
 • Nasrollah Jafari Khosroabadi * Pages 959-976
  The Imamieh scholars have wide disputes over the substantial effect of positive condition. Some jurisprudents regard the positive condition as lacking postural effect, believing it as merely an imperative rule. A group takes the path of extremism assuming it as an effect of debt, while other group reduces the postural right of positive condition to "right of demanding. Moreover, a group has taken a moderate approach, considering a postural effect for positive condition. They regard it as one of the types of financial right. The researcher names it financial covenanted right, believing that in some occasion, it turns to financial obligational right, which is debt. Iran's civil law doesnt take clear position, and this necessitates a precise explanation of the effect of positive condition in Imamieh's jurisprudence, which has been the source of the legislative adoption. Therefore, the present study uses a in this descriptive-analytical approach to explain the views and reasons of each group and to reveal the position and basis of civil law.
  Keywords: Positive condition, positive rules, imperative rules, financial right, right of demanding