فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال بیست و پنجم شماره 11 (بهمن 1396)
 • سال بیست و پنجم شماره 11 (بهمن 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مسعود محمدی * صفحات 843-852
  مقدمه
  شیوع چاقی در جهان رو به افزایش بوده و نه تنها کشورهای درحال توسعه بلکه کشورهای صنعتی و توسعه یافته را درگیر کرده است، این مطالعه قصد دارد تا به بررسی شیوع چاقی در دانشجویان دختر دانشگاه های ایران از طریق یک مطالعه مرور سیستماتیک و متآنالیز اهمیت پیشگیری از آن را تذکر دهد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر با روش متاآنالیز انجام شد، مقالات مرتبط با موضوع موردبررسی از طریق جستجو در پایگاه های SID، Pubmed و Sciencedirect و Google scholar به دست آمد، ناهمگنی مطالعات با استفاده از شاخص بررسی و تحلیل داده ها در نرم افزار Comprehensive Meta-Analysis انجام شد.
  نتایج
  در 10 مقاله مورد بررسی، شیوع کلی شیوع چاقی در دانشجویان دختر دانشگاه های ایران 3 درصد (6/3-5/2 درصد: حدود اطمینان 95%) به دست آمد، بیشترین شیوع چاقی به دست آمده در دانشجویان در تهران با 3/9 درصد (1/15-6/5 درصد: حدود اطمینان 95%) (11) و کمترین شیوع چاقی به دست آمده در اردبیل با 1 درصد (4-4/0 درصد: حدود اطمینان 95%) به دست آمد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه، گرچه شیوع چاقی در دانشجویان دختر بالا نبوده اما لازم است، توجه ویژه ای به اطلاع رسانی در مورد چاقی و ورزش دختران در دانشگاه ها مبذول گردد تا شرایط بیشتر شدن این شیوع فراهم نشود.
  کلیدواژگان: شیوع، چاقی، دانشجویان دختر، ایران، متاآنالیز
 • محمد مجدی زاده، سعید رضایی زارچی، افسانه سادات موحدپور، هاشم شاهی مالمیر، الهام ساسانی، بی بی فاطمه حقیر سادات * صفحات 853-864
  مقدمه
  اسانس و ترکیبات گیاهی از خواص ضدمیکروبی، آنتی اکسیدانی و ضدتوموری بالایی برخوردار هستند، اما استفاده از آنها به صورت سنتی با چالش های جدی روبرو است. یکی از استراتژی های دارویی مطرح برای غلبه بر این مشکلات، نانوحامل های لیپوزومی است. در این مطالعه سامانه لیپوزومی آهسته رهش حاوی اسانس نعناع فلفلی به منظور بهبود شاخصه های ضدمیکروبی، آنتی اکسیدانی و ضد توموری اسانس تهیه شده است.
  روش بررسی
  وزیکول های لیپوزومی با استفاده از فسفاتیدیل کولین (80%) و کلسترول (20%) و با روش فیلم نازک تهیه شدند. اسانس نعناع فلفلی به روش غیرفعال درون لیپوزوم ها بارگذاری شد. بررسی شاخصه های فیزیکوشیمیایی آن ها با استفاده از دستگاه های زتا سایزر، FTIR، SEM انجام شد و در پایان میزان رهایش اسانس در دمای oC 37 محاسبه گردید.
  نتایج
  وزیکول های لیپوزومی حاوی اسانس نعناع فلفلی با اندازه nm 39/13 ± 247، 7/2 ± 38/61 درصد میزان راندمان انکپسولاسیون، پتانسیل زتا 74/0 54/34- میلی ولت و شاخص پراکندگی (polydispersity index) 01/0 ± 32/0 می باشد. رهایش اسانس در این نانوسامانه کنترل شده است و بررسی FTIR و SEM، نشان می دهد که اسانس و نانوسامانه برهمکنشی نداشته اند و ذرات آن ساختاری کروی دارند.
  نتیجه گیری: در پژوهش حاضر اسانس نعناع فلفلی درون حامل های لیپوزومی بارگذاری شد و ویژگی های فیزیکوشیمیایی آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی ضمن تایید آهسته رهش بودن سامانه، نشان میدهد که این نانوسامانه آنیونی، بدون ایجاد تغییر در ماهیت شیمیایی اسانس، سبب افزایش پایداری آن شده است. بدین ترتیب نانو حامل لیپوزومی می تواند بعنوان حاملی مناسب و دارای پتانسیل برای اسانس باشد.
  کلیدواژگان: لیپوزوم، گیاهان دارویی، نعناع فلفلی، اسانس گیاهی
 • زهرا کرم پور قبچاق*، رضا حیدری صفحات 865-877
  مقدمه
  دیابت یک ناهنجاری متابولیکی می باشد که با هیپرگلایسمی ناشی از نقص در ترشح انسولین، نقص در عملکرد انسولین یا هر دو ایجاد می شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات ترکیبی آتورواستاتین و سولفات روی بر سطح سرمی انسولین، گلوکز و مورفولوژی پانکراس در موش های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 1 می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، 40 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار به صورت تصادفی در پنچ گروه (8n=): شاهد سالم، شاهد دیابتی، دیابتی تیمار شده با 20mg/kg آتورواستاتین، دیابتی تیمار شده با 30mg/kg سولفات روی و دیابتی تیمار شده با ترکیبی از نصف دز آتورواستاتین و سولفات روی، قرار گرفتند. دیابت با تزریق 60mg/kg استرپتوزوتوسین، به صورت درون صفاقی القاء شد. یک هفته بعد از تزریق استرپتوزوتوسین، حیوانات به مدت یک ماه، به صورت روزانه به روش گاواژ معدی تیمار شدند. بعد از اتمام دوره تیمار، از تمامی گروه های مورد مطالعه نمونه خون برای اندازه گیری سطح سرمی گلوکز به روش اسپکتروفتومتری و انسولین به روش الایزا اخذ شد. پس از تهیه مقاطع بافتی از پانکراس و رنگ آمیزی H&E مطالعات بافتی با میکروسکوپ نوری صورت گرفت. در پایان، داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری آنالیز واریانس و آزمون تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  نتایج نشان داد که سولفات روی و آتورواستاتین به تنهایی بیش از آنکه موجب کاهش قند خون و افزایش انسولین شود، موجب کاهش عوارض ناشی از دیابتی شدن از جمله آسیب به بافت پانکراس، کاهش تعداد و قطر جزایر پانکراس می گردد و ترکیب این دو در کنار کاهش سطح عوارض ناشی از دیابت، موجب کاهش معنی دار (05/0p<) قندخون و افزایش معنی دار انسولین خواهد شد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد ترکیب آتورواستاتین و سولفات روی اثر بهتری در کنترل سطح قند خون، انسولین و بهبود جزایر پانکراس داشته باشد.
  کلیدواژگان: دیابت نوع 1، آتورواستاتین، سولفات روی، انسولین، گلوکز
 • حدیث براتی، مسعود محمدی، علی اصغر خسروآبادی، محمد براتی، محمدحسن لطفی*، علی اکبر تاج فیروز صفحات 878-886
  مقدمه
  لیشمانیوز در ایران به عنوان یک معضل بزرگ بهداشتی مطرح بوده و بار اقتصادی سنگینی بر جوامع وارد می سازد، لذا هدف این مطالعه بررسی تاثیرات اقلیم در شیوع و ابتلا به لیشمانیوز در شهرستان یزد می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع اکولوژی (توصیفی) بوده و اطلاعات آن در طی سالهای 92-1383 از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد به تفکیک سن و جنس و به صورت ماهانه و اطلاعات مربوط به عوامل اقلیمی به صورت ماهانه و سالانه شامل دما، رطوبت نسبی هوا، بارش از اداره کل هواشناسی شهرستان یزد تهیه شد، اطلاعات وارد نرم افزار SPSS 16 شده و از طریق آمار توصیفی، همبستگی اسپیرمن و تاخیر زمانی تجزیه و تحلیل شده و به بررسی ارتباط و همبستگی بین عناصراقلیمی و بروز لیشمانیوز پوستی در شهرستان یزد پرداخته شد.
  نتایج
  بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه بیشترین موارد گزارش شده لیشمانیوز در مردان گروه سنی 11 تا 30 سال با 561 مورد (9/69 %)، و در زنان در گروه سنی 71 سال و بالاتر با 41 مورد (1/66 %) بوده و بیشترین روند صعودی در بین سالهای 83 تا 84 و 88 تا 91 و در ماه مهر بوده است.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که میزان بروز بیماری از نظر اقلیمی با رطوبت نسبی و بارش ارتباط نسبتا قوی و مثبت دارد که می تواند در زمینه سیاستگزاری های سلامت در این استان راهنمای سیاستگزاران باشد تا اقدامات پیشگیری را کنترل شده و موثرتر نماید.
  کلیدواژگان: اقلیم، آب و هوا، لیشمانیوز جلدی، اپیدمیولوژی، مطالعه اکولوژیک
 • پریسا مصطفی پور، معصومه اصل روستا، مهدی رهنما * صفحات 887-896
  مقدمه
  تحقیقات نشان می دهد که استرس مزمن می تواند به اضطراب و افسردگی منجر گردد. ریحان (Ocimum basilicum L.) دارای خواص آنتی اکسیدانی، ضدالتهابی، ضدآپوپتوز، ضددیابت و ضددردی است. هدف از مطالعه حاضر بررسی عصاره هیدروالکلی ریحان بر اضطراب و افسردگی القا شده توسط استرس مزمن بی حرکتی در رت های نر نژاد ویستار بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، 48 سر رت به 6 گروه شامل گروه کنترل، ریحان 200 و ریحان400 (که عصاره ریحان را با دوزهای 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت گاواژ به مدت 21 روز دریافت کردند) استرس(هر روز 6 ساعت به مدت 21 روز متوالی در مقیدکننده قرار گرفتند)، استرس-ریحان200 و استرس-ریحان400 (که علاوه بر دریافت ریحان در معرض استرس قرار گرفتند) تقسیم شدند. در پایان این دوره اضطراب و افسردگی حیوانات به ترتیب با استفاده از ماز بعلاوه مرتفع و تست شنای اجباری مورد سنجش قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج نشان داد که بی حرکتی مزمن موجب بروز رفتارهای شبه اضطرابی و افسردگی در موش ها شد. مصرف هر دو دوز عصاره ریحان موجب افزایش معنی دار درصد ورود به بازوی باز و درصد زمان ماندن در بازوی باز در ماز بعلاوه مرتفع در مقایسه با گروه استرس شد (05/0 p<). نتایج حاصل از تست شنای اجباری نیز حاکی از افزایش تاخیر در زمان بی حرکتی (05/0 p<) و کاهش مجموع زمان بی حرکتی (05/0 p<) در حیوانات گروه استرس-ریحان در مقایسه با گروه استرس بود.
  نتیجه گیری
  نتیجه گیری می شود که عصاره هیدروالکلی ریحان موجب کاهش رفتار اضطرابی و افسردگی در موش های مواجه شده با استرس مزمن بی حرکتی شد.
  کلیدواژگان: ریحان (Ocimum basilicum L.)، اضطراب، افسردگی، رت
 • مصطفی اقبالیان، ساسان امیری، قدرت الله روشنایی*، حسین اصفهانی، محسن احمدی، نگار اسعدی سجادی صفحات 897-906
  مقدمه
  سرطان های دوران کودکی دومین علت مرگ در بین کودکان است. با توجه به این که بروز و شیوع بدخیمی ها در مناطق مختلف متفاوت است و عوامل متعدد فرهنگی و محیطی در آن دخالت دارند، این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژی بدخیمی های شایع در کودکان در استان همدان انجام گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی جامعه مورد بررسی، کودکان دچار بدخیمی مراجعه کننده به بیمارستان بعثت استان همدان بودند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS 20 تجزیه و تحلیل آماری شد. در این مطالعه از شاخص های توصیفی و آزمون کای-دو استفاده گردید.
  نتایج
  بررسی تمامی پرونده های موجود نشان داد که شیوع فراوانی بدخیمی ها در پسران (%7/57) بیشتر از دختران بود، بیماران ALL اکثرا 9-1 ساله، بیماران AML بالای 9 سال و سایر بدخیمی ها اکثرا 4-1 ساله و بزرگتر از 9 سال بودند. تعداد پلاکت خون (PLT) و گلبول سفید خون (WBC) اکثریت بیماران در سایر بدخیمی ها به ترتیب بالاتر از 100000 و کمتر از 50000 بود. در ALL و AML این اندازه ها در اکثر بیماران به ترتیب کمتر از 100000 و کمتر از 50000 بود. بیشترین علائم بالینی در بیماران مبتلا به ALL، تب و رنگ پریدگی، در بیماران AML تب و خونریزی و در سایر بدخیمی ها توده و تب بود.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده با آمارهای مورد انتظار حاصل از مطالعات مشابه هماهنگ بود و تنها در فاکتورهای سابقه سرطان فامیلی و بروز سایر بدخیمی ها در جنس دختر (%1/51) با نتایج برخی از مطالعات هم خوانی نداشت.
  کلیدواژگان: بدخیمی کودکان، عوامل خطر، لوسمی حاد، کودکان، امراض اطفال
 • ازاده اسکندری*، احمد علی معاضدی صفحات 907-920
  مقدمه
  بیماری آلزایمر یکی از شایع ترین بیماری های نورودژنراتیو مغز است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثر لوواستاتین و اسید فولیک بر تخریب دو طرفه هسته قاعده ای مگنوسلولاریس موش های صحرایی مدل بیماری آلزایمر انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، 56 سر موش صحرائی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 8 گروه هفت تائی تقسیم شدند: گروه شاهد (دست نخورده)، گروه تخریب Nucleus Basalis Magnocellularis (NBM)(تخریب دو طرفه هسته NBM با القای جریان الکتریکی 5/. میلی آمپر به مدت 3 ثانیه)، گروه شاهد تخریب (ورود الکترود به هسته NBM بدون القای جریان الکتریکی)، گروه تخریب تحت تیمار با لوواستاتین (mg/kg 1)، گروه تخریب تحت تیمار با اسیدفولیک (mg/kg 5)، گروه تداخل لوواستاتین- اسید فولیک، گروه 5٪Dimethyl sulfoxide (DMSO) (تخریب NBM + DMSO 5%)، گروه سالین (تخریب NBM+ سالین). در آزمون های اکتساب و یادآوری دستگاه ماز شعاعی هشت بازویی، الگوهای ورود به بازوها برای محاسبه خطای حافظه کارکردی، خطای حافظه مرجع و زمان سپری شده در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شدند.
  نتایج
  آنالیز آماری یافته ها نشان داد که تفاوت معنی داری بین گروه کنترل و گروه تخریب در پارامترهای خطای حافظه مرجع، کارکردی و زمان سپری شده وجود دارد (001/0˂P). تجویز توام لوواستاتین و اسیدفولیک منجر به کاهش خطای حافظه مرجع، کارکردی و مدت زمان سپری شده در دستگاه ماز شعاعی هشت بازوئی در مقایسه با گروه تخریب گردید (05/0 ˂P).
  نتیجه گیری
  طبق نتایج بدست آمده تجویز توام اسیدفولیک – لوواستاتین اثر مثبتی بر حافظه فضایی موش های آلزایمری القاء نمود.
  کلیدواژگان: بیماری آلزایمر، هسته قاعده ای مگنوسلولاریس، لوواستاتین، اسیدفولیک، ماز شعاعی
 • لیلا نعمتی انارکی، عصمت مومنی، ویدا شادفر *، مهرداد مستغاثی صفحات 921-930
  مقدمه
  روش پژوهش یکی از بخش های مهم هر مطالعه و معرف وجه علمی آن است. هدف این پژوهش، روش شناسی مقالات نمایه شده در سه حوزه سرطان های سینه، تخمدان، کولون و رکتوم در پایگاه های اطلاعاتی «سید» و «مدلیب» در سال های
  1393-1383 است.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع پیمایشی- توصیفی و مقطعی بوده و در آن از یک چک لیست برای جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل 748 مقاله نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی «سید» و «مدلیب» در حوزه سرطان سینه، تخمدان، کولون و رکتوم از سال 1383 تا 1393بود. حجم نمونه پژوهش با استفاده از نمونه گیری طبقه ای، 188 مورد مقاله تعیین شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS نسخه 21 و نیز روش های توصیفی شامل جدول و نمودار و درصد فراوانی و میانگین استفاده شد.
  نتایج
  بیشترین تعداد مقالات از پایگاه اطلاعاتی «سید» با 89 درصد و از لحاظ موضوع مربوط به سرطان پستان با 9/80 درصد بوده است. تمام مقالات نمایه شده کاربردی و 4/44 درصد آنها با هدف درمان تولید شده بودند. مهمترین روش پژوهش مورد استفاده درمقالات، روش مشاهده ای 4/69 درصد بود که روش مشاهده ای- تحلیلی با 5/53 درصد بیشتر مورد استفاده قرار گرفته بود و در بین مطالعات مداخله ای، بیشترین روش مورد استفاده، روش تجربی با سهم 1/88 درصد بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این پژوهش نیاز است در پژوهش های فارسی مرتبط با حوزه های پژوهشی ذکر شده به انواع روش های پژوهش توجه ویژه شود تا نیاز سایر محققان و کادر درمان را نیز در جهت دسترسی به این نوع مطالعات تسهیل نمایند.
  کلیدواژگان: روش شناسی، روش تحقیق در پزشکی، پایگاه های اطلاعاتی
|
 • Masoud Mohammadi * Pages 843-852
  Introdution: The prevalence of obesity in the world has been rising and it has involved developing and developed countries. The study aimed to investigate the prevalence of obesity among Iranian female university students and the importance of preventing this problem through a systematic review and meta-analysis.
  Methods
  The study was performed via meta-analysis method, and some relevant articles were obtained in scientific databases, including SID, Sciencedirect, PubMed and Google scholar. Reference lists of identified articles were reviewed for additional articles. Heterogeneity of the studies was checked using index. Data were analyzed using the comprehensive meta-analysis (CMA) software.
  Results
  By investigating 10 studied articles,the overall prevalence of obesity among female university students in Iran was 3 % (95% Cl 2.5%-3.6%) during 2001-2017. The highest prevalence of obesity was recorded in Tehran in 2005, 9.3% (95% Cl: 5.6%-15.1%) and the lowest prevalence of obesity was found in Ardebil in 2012, 1% (95% Cl: 0.4%-4%).
  Conclusion
  According to the results of this study, the prevalence of obesity is not high in female students (3 %), but it is necessary to pay particular attention to information on obesity and girl's sports in universities, so that the prevalence of this disease is not increased.
  Keywords: Obesity, Students, Girl, Iran, Meta-analysis
 • Mohammad Majdizadeh, Saeed Rezaei Zarchi, Afsaneh Alsadat Movahedpour, Hashem Shahi Malmir, Elham Sasani, Bibi Fatemeh Haghiralsadat * Pages 853-864
  Introduction
  Herbal Compound and their essential oils possess high antimicrobial, antioxidant, and anti-tumor properties, but conventional prescribing of them faces serious challenges. Liposomal nano-carrier is one of the common pharmaceutical strategies to overcome these challenges. In this study, slow-released liposomal system containing Mentha piperita’s essential oil was prepared in order to improve its antimicrobial, antioxidant and antitumor properties.
  Methods
  Liposomal vesicles were prepared using phosphatidylcholine (80%) and cholesterol (20%) by thin-film method. Mentha piperita’s essential oil were loaded into the liposomes using inactive loading method. Their physico-chemical features were assayed using Zeta-Sizer, FTIR and SEM, and at the end, the essential oil release amount was calculated at 37° C.
  Results
  Liposomal vesicles containing Mentha piperita’s essential oil showed the size of 247 13.39 nm, 61.38% ± 2.7 essential oil encapsulation efficiency, -34.54 0.74 mV of zeta potential and polydispersity index (PDI) of 0.32 .01. The prepared liposomal system presented essential oil controlled release and FTIR and SEM investigation showed no interaction between nanocarrier and the essential oil and the carriers have spherical structures.
  Conclusion
  In the present study, Mentha piperita’s essential oil encapsulated in liposomal carriers and its physicochemical properties investigated. The results confrimed the slow-releasing ability of system and also showed that the anionic nanosystem increased the essential oil’s stability without any change in its chemical nature. Taken together, liposomal nanocarrier could be a potent and suitable carrier for the essential oil.
  Keywords: Liposome, Medicinal herbs, Mentha piperita, Plant Oils
 • Zahra Karampour-Qibchag *, Reza Heidari Pages 865-877
  Introduction
  Diabetes is an abnormality in metabolism, which occurs because of hyperglycemia resulting from failure in insulin release, function, or both. This study was conducted to investigate the effect of combined atorvastatin and zinc on serum levels of glucose and insulin and morphology of pancreas in type 1 diabetic rats.
  Methods
  In this experimental study, 40 female Wistar rats were randomly divided into five groups (n=8): normal control (NC), diabetic control (DC), diabetic rats treated with 20mg/kg atorvastatin (DA), 30mg/kg zinc oxide (DZ) and combination of each drug in half dose (DZA). Diabetes was induced by intraperitoneal injection of 60 mg/kg streptozotocin. One week after streptozotocin injection, animals were treated with gastric gavage daily for one month. At the end of the treatment, rats sacrificed and fasting blood samples were collected from cervical vein and serum levels of glucose and insulin were measured with commercial kits by spectrophotometery and elisa, respectively. The pancreas of rats were removed and fixed and after tissue processing stained with H&E for light microscopic investigations. At the end, the data were analyzed statistically by SPSS software, ANOVA and Tukey tests.
  Results
  The results showed that zinc and atorvastatin caused the decrease of blood sugar and increase of insulin, as well as the decrease of the complications of diabetes, such as damage to pancreatic tissue, and reducing the number and diameter of the pancreatic islets. The combined of zinc and atorvastatin followed the decreasing of the lower levels of diabetic complications, caused the significant decreasing (p
  Conclusion
  It seems that a combination of atorvastatin and zinc has synergistic benefits to control of the glucose levels and insulin as well as improving pancreatic islets
  Keywords: Type 1 Diabetes_Atorvastatin_Zinc_Insulin_Glucose
 • Hadis Barati, Masoud Mohammadi, Ali Asghar Khosroabadi, Mohammad Barati, Mohammad Hassan Lotfi *, Ali Akbar Tajfirouz Pages 878-886
  Introduction
  Leishmaniasis is a major health problem in Iran and it has a heavy economic burden on communities. Therefore, the aim of this study is to investigate the effects of climate on the prevalence and incidence of leishmaniasis in Yazd.
  Methods
  This is an ecological study. Data was collected from health department of Yazd University of Medical Sciences during the years 2003-2007 by age and sex, monthly and information about climate factors on monthly and annual basis including temperature, Relative humidity of air, precipitation from the general weather office of Yazd city, the information was entered into SPSS 16 software and analyzed by descriptive statistics as well as Spearman correlation and time delay analysis and analyzed the relationship and correlation between the elements of the cluster and the occurrence Cutaneous Leishmaniasis was performed in Yazd city.
  Resultus: According to the findings of this study, the most reported cases of leishmaniasis in men aged 11 to 30 years with 561 (69.9%), and in women in the age group of 71 and over with 41 The case (66.1%) and the highest upward trend were 2004 to 2005, 2009 to 2012, and in the month of October.
  Conclusion
  The results of this study indicate that there is a strong and positive relationship with relative humidity and precipitation, which can guide policymakers in the area of health policy in this province to control and more effective prevention measures.
  Keywords: Climate, Weather, Cutaneous Leishmaniasis, epidemiology, ecological studies
 • Parisa Mostafapour, Masoumeh Asle-Rousta, Mehdi Rahnema * Pages 887-896
  Introduction
  Studies show that chronic stress can lead to anxiety and depression. Basil (Ocimum basilicum L.) has antioxidant, anti-inflammatory, anti-apoptotic, anti-diabetic and anti-nociceptive properties. The aim of this study was to investigate the effect of basil hydro-alcoholic extract on chronic restraint stress-induced anxiety and depression in male Wistar rats.
  Methods
  In this experimental study, 48 rats were allocated to 6 groups including: Control, Basil200 and Basil400 (receiving doses 200, 400 mg/kg/bw of Basil extract during 21 days), Stress (restrained in restrainers for 6hours per day for 21 consecutive days), Stress-Basil200 and Stress-Basil400 (received Basil extract in addition to chronic immobility stress). At the end of this period, anxiety and depression were evaluated using elevated plus maze (EPM) and forced swimming test, respectively.
  Results
  Results show that chronic immobility causes anxiety and depression like behaviors in rats. Taking both doses of the Basil extract led to significant increase in percentages of open arm entry and time spent in open arm in EPM test compared with Stress Group (P
  Conclusion
  It is concluded that the Basil hydro-alcoholic extract, reduced anxiety and depression like behaviors in rats exposed to chronic restraint stress.
  Keywords: Basil (Ocimum basilicum L.), Anxiety, Depression, Rat
 • Mostafa Eghbalian, Sasan Amiri, Ghodratollah Roshanaei, Hossain Esfahani, Mohsen Ahmadi, Negar Assadi Sajadi Pages 897-906
  Introduction
  Childhood cansers are the second leading cause of death among children. Since the incidence and prevalence of malignancies are different in different regions and there are several cultural and environmental factors involved, the aim of this study was investigating epidemiology of common malignancies in children in Hamedan Province during the years of 1386-1395.
  Methods
  In this cross-sectional study, the population study was the children with malignancies referred to Besat's Hospital in Hamadan Province. The collected data were analyzed using SPSS 20 software. Descriptive indices and Chi-square test were used in this study.
  Results
  All available records showed that the malignancy was more prevalent in boys in freqency (57/7%). Most acute lymphoblastic leukemia (ALL) patients were 1-9 years, most acute myeloid leukemia (AML) patients were older than 9 years and most other malignancies were 1-4 years and over 9 years. The number of blood platelets (PLT) and the white blood cells (WBC) of the majority of patients in other malignancies, respectively, were greater than 100,000 and less than 50,000. For acute lymphoblastic leukemia and acute myeloid leukemia patients, the number of PLT and WBC were less than 100,000 and less than 50,000, respectively. The most clinical symptoms for acute lymphoblastic leukemia patients were fever and pale, fever and bleeding for acute myeloid leukemia AML patients, and finally masses and fever for patients with other malignancies.
  Conclusion
  Although the results of the family cancer were consistent with expected results concluded of similar studies, but the incidence of other malignancies in females was different (51/1%) with the results of some other studies.
  Keywords: Children's Cancer, Risk Factors, Acute Leukemia, Children, Pediatrics
 • Azade Eskandary *, Ahmad Ali Moazedi Pages 907-920
  Introduvtion: Alzheimer's disease is one of the most common neurodegenerative diseases in the brain. The aim of this study was to evaluate the effect of lovastatin and folic acid on cognitive deficit by induced lesion in nucleus basalis magnocellularis
  Methods
  In this experimental study, 56 male Wistar rats were randomly divided into 8 groups: (7 rat in each group): control(intact), Nucleus basalis magnocellularis (NBM) lesion group, which received electrically- induced lesion (0.5 m A, 3s) in NBM, Sham group ( the electrode was impaled in to the NBM with no lesion), lovastatin group (NBM lesion lovastatin 1mg/kg), folic acid group (NBM lesion folic acid 5mg/kg), interaction group( NBM lesion lovastatin-folic acid), saline group( NBM lesion saline) and Dimethyl sulfoxide (DMSO) group (NBM lesion DMSO 5%). Acquisition and retention testing was done by using an eight-radial arm maze, in which, the patterns of arm entries in each group for calculating working memory errors, reference memory error and latency were recorded. Data were analyzed using one-way ANOVA and Tukey's post hoc test
  Results
  Results showed that there was a significant difference between the control and lesion groups in the parameters of the reference memory error, working memory error and elapsed time (P˂ 0.05). Co-administration of lovastatin - folic acid resulted in a reduction in the reference and working memory error and the time spent in the eight-arm radial laser maze compared with lesion group
  Conclusion
  According to the results, co-administration of folic acid and lovastatin had a positive effect on spatial memory of Alzheimer's rats.
  Keywords: Alzheimer disease, Nucleus Basalis Magnocellularis, lovastatin, folic acid, radial maze
 • Leila Nemati-Anaraki, Esmat Momeni, Vida Shadfar *, Mehrdad Mostaghaci Pages 921-930
  Introduction
  Methodology is one of the main parts of a study, indicating its scientific status. The aim of this study was to review the methodology of indexed articles in three domains, including breast, ovarian, colon and rectal cancers in SID and MEDLIB databases from 2004 until 2014.
  Method
  The study was a descriptive cross-sectional one. It was used a checklist for gathering the required data. The articles consisted of 748 ones indexed in SID and MEDLIB databases in the domains of breast cancer, ovarian cancer, colon and rectal cancers since 2004 until 2014. The sample size was determined through stratified sampling as 188 articles. The data were analyzed by SPSS software version 21 and descriptive method, including table and chart, frequency and mean percentage.
  Results
  Most of the articles (%89) belonged to SID database and related to breast cancer (%80. 9). All indexed articles were applied ones and %44.4 of them was written for the purpose of curing diseases. The most important method was the observation method (%69.4). The observation-analysis method was applied the most (%53.5). Among intervention studies, the most important method was empirical method (%88.1).
  Conclusion
  According to the results of this study, it is necessary to pay special attention to various research methods of Persian researches related to above mentioned research fields in order to resolve the need of other researchers and medical teams can easily access these studies.
  Keywords: Methodology, Methodology in Medicine, Databases