فهرست مطالب

دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی - سال پانزدهم شماره 4 (پیاپی 60، زمستان 1396)
 • سال پانزدهم شماره 4 (پیاپی 60، زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/19
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله پژوهشی
 • علی محمد مصدق راد، انسیه اشرفی * صفحات 303-314
  زمینه و هدف
  اجرای مدیریت کیفیت موجب ارتقای اثربخشی و کارایی سازمان های بهداشتی درمانی می شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر یک مدل مدیریت کیفیت بر کارایی بخش مراقبت های ویژه تنفسی بیمارستان بوده است.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه اقدام پژوهی مشارکتی بوده که در سال 1392 در بخش مراقبت های ویژه تنفسی در بیمارستان لبافی نژاد تهران انجام شد. یک تیم بهبود کیفیت برای اجرای سامانه مدیریت کیفیت و ارتقای فرآیندهای کاری تشکیل شد. تیم بهبود کیفیت بر اساس مدل ده مرحله ای مدیریت کیفیت مصدق راد به شناسایی و استانداردسازی فرایندهای کاری بخش، تعیین اهداف برای فرایندهای کاری و ارتقای کیفیت فرایندها پرداختند. اطلاعات مربوط به شاخص های کارایی بخش مراقبت های ویژه تنفسی (درصد اشغال تخت، متوسط اقامت بیماران، گردش تخت و فاصله ی گردش تخت) در دو مقطع قبل و بعد از اجرای مداخلات مدیریت کیفیت جمع آوری و با هم مقایسه شد.
  نتایج
  اجرای مدیریت کیفیت منجر به افزایش 8/2% میزان اشغال تخت و 2/19% گردش تخت و کاهش 1/14% متوسط اقامت بیماران و 6/35% فاصله گردش تخت بخش مراقبت های ویژه تنفسی بیمارستان شد.
  نتیجه گیری
  اجرای مدیریت کیفیت منجر به ارتقای کارایی بخش مراقبت های ویژه تنفسی شد. به کارگیری درست یک سامانه مناسب مدیریت کیفیت و تعهد مدیران و کارکنان می تواند منجر به بهبود کارایی بیمارستان ها شود.
  کلیدواژگان: مدیریت کیفیت، بهبود مستمر کیفیت، کارایی، بیمارستان، بخش مراقبت های ویژه تنفسی
 • پیام صفایی، افسانه مهاجر، غلامرضا جاهد خانیکی * صفحات 315-324
  زمینه و هدف
  مطالعه نگرش به عنوان ممتازترین مفهوم روانشناسی اجتماعی جایگاه ویژه ای در پژوهش ها دارد و بدون شک داشتن نگرش مثبت لازمه موفقیت در هر رشته تحصیلی است. هدف از این مطالعه شناخت عوامل مختلف مرتبط با نگرش دانشجویان رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی شان است که در صورت نیاز اقداماتی را در جهت اصلاح این رشته بکار گرفت.
  روش کار
  این پژوهش از دسته مطالعات کاربردی به صورت توصیفی-مقطعی در سال 1395 انجام شد. جامعه مورد مطالعه را 77 نفر از دانشجویان رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی در 7 دانشگاه علوم پزشکی کشور تشکیل دادند. نمونه گیری از طریق سرشماری صورت گرفت و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای مشتمل بر24 سوال بود. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSSنسخه 24 و آزمون های توصیفی میانگین و انحراف معیار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  با توجه به اطلاعات بدست آمده میانگین و انحراف معیار نگرش دانشجویان به رشته تحصیلی به ترتیب 0/35 و 4/12بدست آمد که نشان دهنده نگرش مثبت می باشد. میانگین و انحراف معیار نگرش نسبت به آینده شغلی نیز05/23 و 86/10حساب شد که کمتر ازامتیاز قابل قبول بود. در این مطالعه بین نگرش دانشجویان و وضعیت اشتغال ارتباط معنی داری مشاهده شد) 036/0(p=.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل نشان می دهد که بیشتر دانشجویان رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی مورد مطالعه نسبت به رشته تحصیلی خود نگرش مثبتی داشتند در حالی که نگرش آن ها نسبت به آینده شغلی پایین تر از حد قابل قبول بود که نشانگر فقدان نگرش مطلوب دانشجویان می باشد. بنابراین تقویت برنامه های آموزشی،ارائه مشاوره و حمایت از دانشجویان می تواند نقش مفید و موثری در بهبود و تقویت نگرش آن ها داشته باشد.
  کلیدواژگان: نگرش، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، رشته تحصیلی، آینده شغلی
 • اسماعیل کاظمی، غلامرضا گرمارودی*، الهام شکیبازاده، میرسعید یکانی نژاد صفحات 325-336
  زمینه و هدف
  سلامت روان نقش برجسته ای دررشد وتکامل اجتماعی و روانی دوره های مختلف زندگی به ویژه دوره ی نوجوانی ایفا می کند. پرداختن به امر سلامت روان نوجوانان از اولویت های بهداشتی و پزشکی پیشگیری در جهان محسوب می شود. هدف از اجرای پژوهش، بررسی وضعیت سلامت روان پسران نوجوان و تعیین نقش عوامل زمینه ای و مهارتهای زندگی در پیش بینی سلامت روان دانش آموزان در سال 1395 و ارایه مدل مناسب بود.
  روش کار
  این مطالعه از نوع مقطعی- تحلیلی بود که بر روی 550 نفر از دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهرری انجام گرفت. نمونه ها با روش تصادفی خوشه ایوارد مطالعه شدند. از پرسشنامه های معتبر و استاندارد سلامت عمومی GHQ-28 و مهارت های زندگی استفاده و اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS 22 و با استفاده از آزمون همبستگی، مجذور کای و رگرسیون لجستیک، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  یافته های این مطالعه نشان داد 9/46% از دانش آموزان مشکوک به اختلال روان و 1/53% آنان بدون اختلال هستند و بیشترین اختلال در عملکرد اجتماعی 56% بود. از نظر نمره کلی مهارت های زندگی، 3/35% مهارت کم، 5/32% دارای مهارت متوسط و 2/32%، دارای مهارت زیاد بودند. بین متغیرهای خودآگاهی، تصمیم گیری و سن با سلامت روان و ابعاد چهارگانه آن، ارتباط معنی دار آماری دیده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج، نشانگر شیوع نسبتا متوسط اختلالات روان در میان دانش آموزان بود و نقش آموزش مهارت های زندگی را در تامین سلامت روان نوجوانان و جوانان را نمایان و برجسته ساخت.
  کلیدواژگان: سلامت روان، مهارتهای زندگی، نوجوان
 • الهه زارعان، مهدی یاسری*، محمود محمودی، رسول انتظار مهدی صفحات 337-350
  زمینه و هدف
  سرطان معده یکی از شایع ترین سرطان های دستگاه گوارش در کشور است که استان آذربایجان شرقی از این لحاظ رتبه دوم در میان استان های کشور را داراست. در این مطالعه امکان استفاده از مدل های شفایافته را در تحلیل بقا این بیماران بررسی کرده و به شناسایی عوامل موثر بر میزان بقای طولانی مدت و بقای کوتاه مدت بیماران با استفاده از مدل کاکس شفایافته آمیخته پرداختیم.
  روش کار
  در این مطالعه از اطلاعات 184 بیمار مبتلابه سرطان معده در شهرهای استان آذربایجان شرقی که در طی سال های 88 تا 89 به مراکز درمانی مراجعه نمودند و به مدت 5 سال پیگیری شدند، استفاده کردیم.
  نتایج
  در این مطالعه میانه زمان بقا بیماران 33/8 (فاصله اطمینان 95%: 9/5 تا 6/10) ماه بود. برازش هر دو مدل تک متغیره و نهایی کاکس شفایافته نشان داد که در قسمت بقای کوتاه مدت عامل شیمی درمانی معنی دار شده است (نسبت مخاطره= 0٫49 و فاصله اطمینان 95%: 34/0 تا 69/0 و 0٫001p<)
  نتیجه گیری
  اگر جامعه مورد بررسی شامل دو گروه ایمن و مستعد برای پیشامد مورد نظر باشد، مدل های شفایافته آمیخته می توانند برای تحلیل مجزای بقا بلندمدت و کوتاه مدت بیماران مبتلابه سرطان معده مورد استفاده قرار گیرند و به شناسایی متغیرهایی که هم زمان بر این دو قسمت موثرند بپردازند.
  کلیدواژگان: سرطان معده، آنالیز بقا، مدل شفایافته کاکس آمیخته
 • هاشم محمدیان*، محمدرضا جعفری، کامبیز احمدی انگالی صفحات 351-364
  زمینه و هدف
  شیوع بیماری های مزمن را می توان با اصلاح عادات غذایی مردم کاهش داد. لذا هدف این مطالعه ارزیابی تبیین کنندگی مدل تائید انتظار بر تداوم قصد مصرف میوه و سبزی می باشد.
  روش کار
  این مطالعه نوع توصیفی - تحلیلی بر روی 332 سالمندی است که سابقه دریافت مراقبت بهداشتی را از بین 8 مرکز بهداشتی درمانی روستایی و 40 خانه بهداشت شهرستان آبادان در 6 ماهه دوم سال 94 داشتند. داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل مسیر با نرم افزار LISREL8.8 و آزمون هم خطی چندگانه با نرم افزار SPSS16 تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  48% روزانه 1 تا 3 سهم میوه و سبزی مصرف می کردند. این مدل توانست 79% تداوم قصد مصرف میوه و سبزی را تبیین نماید. خودکارآمدی (09/0β=، 01/ 0p <)، راحتی مصرف (15/0β =،01/ 0p<)، فواید (37/0 β =،01/ 0p <) و رضایت (35/0β=، 01/ 0p <) رابطه مستقیم اما موانع (2/0- β=، 01/ 0p <) رابطه معکوس و معنی داری بر تداوم قصد مصرف میوه و سبزی داشتند. از بین سازه ها فواید (85/0β=، 01/ 0P <) بیشترین تاثیر را داشت.
  نتیجه گیری
  مدل حاضر در تبیین تداوم قصد مصرف میوه و سبزی در سالمندان کاربرد مناسبی دارد. پیشنهاد می شود مسئولان با به کارگیری راهبرد های کارآمد جهت افزایش درک فواید مصرف میوه و سبزی در سالمندان با بسیج اطلاع رسانی عمومی در جامعه، سازمان ها و خانواده ها به حساس سازی هر چه بیشتر افراد اقدام نمایند.
  کلیدواژگان: مدل تایید انتظار، مصرف میوه و سبزی، قصد تداوم
 • زهرا رضایی نسب *، محمد تقی شیخی، فاطمه جمیلی کهنه شهری صفحات 365-376
  زمینه و هدف
  خودسوزی مرگ یک زندگی است؛ زندگی زنانی که پس از سالها صبر و انتظار در تلخی های زندگی، جز خودسوزی طریق دیگری را برای رهایی ندیده اند. هدف از انجام این پژوهش تعیین الگوی اپیدمیولوژیک اقدام به خودسوزی زنان در بین سال های 1390-1395 در شهر ایلام است.
  روش کار
  این تحقیق، یک مطالعه توصیفی است که در آن پرونده های زنانی که در شهر ایلام اقدام به خودسوزی کرده بودند در مدت 5 سال مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات لازم جمع آوری و با استفاده از روش آماری توصیفی در نرم افزار22 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  در مجموع این 5 سال، 129 مورد اقدام به خودسوزی کرده بودند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه 24 سال در دامنه سنی 11 تا 95 سال بود. 5/53% از زنان اقدام کننده در بین گروه سنی20-35 سال بودند. میانگین سطح سوختگی در کل افراد70% و در محدوده 15 تا100% سوختگی سطح بدن بود. 6/73% افراد متاهل، 5/77% خانه دار بودند. بیشترین موارد خودسوزی در فصول پاییز و بهار اتفاق افتاد. اغلب افراد اقدام کننده در فاصله زمانی بعدازظهر خودسوزی کرده اند. شایعترین و مهمترین عامل در زنان ایلامی نامعلوم گزارش شده است 38%. مسئله بیماری روحی-روانی و افسردگی2/30% در رتبه دوم و اختلافات خانوادگی و بخصوص اختلاف با همسر1/17% در رتبه بعد قرار دارد.
  نتیجه گیری
  خودسوزی، مرگ غیر معمول یک زندگی است. زنان جوان و متاهل در جریان رویدادهایی که در خانواده ها و جامعه اتفاق می افتد بیشتر دچار فشار و آشفتگی می شوند؛ افسردگی از مهم ترین رفتارهای منجر به خودکشی است؛ که آن را می توان پیامد مقوله هایی از جمله خشونت و آزار همسر و اطرافیان، فقر مالی، تنگ دستی و محرومیت دانست. بنظر می رسد گسترش حمایت های اجتماعی و جامع در برابر خشونت های خانوادگی علیه زنان، آموزش روش های کنترل خشم و عصبانیت و کاهش استرس، اطلاع رسانی در زمینه مراکز حمایتی می تواند به عنوان راهکارهایی جهت کاهش خودسوزی ارائه شود.
  کلیدواژگان: خودسوزی، زنان، خودکشی، ایلام
 • بیرام بی بی بیات، بهرام محبی، آذر طل، رویا صادقی*، میر سعید یکانی نژاد صفحات 377-388
  زمینه و هدف
  کیفیت زندگی به عنوان شاخصی تاثیرگذار در سلامت عمومی و همچنین بهداشت روان در نظر گرفته می شود. با افزایش طول عمر افراد، اهمیت رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت با در نظر گرفتن حفظ عملکرد افراد و بالا رفتن کیفیت زندگی آنان، به طور مستمر بیشتر نمایان می گردد. هدف از این مطالعه تعیین پیشگویی کننده های کیفیت زندگی در رابطین سلامت مراکز بهداشتی درمانی جنوب تهران بود.
  روش کار
  این مطالعه به صورت مقطعی-تحلیلی بر روی 200 نفر از رابطین سلامت مراکز بهداشتی درمانی جنوب تهران که به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند، انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه های روا و پایای رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت HPLPII و کیفیت زندگی (SF-36) و سازه های مدل بزنف به انضمام متغیرهای جمعیت شناختی بود. روایی و پایایی پرسشنامه سازه های مدل بزنف مورد سنجش قرار گرفت (88% : α). تحلیل داده ها با استفاده ازآزمون های توصیفی و رگرسیون خطی چندگانه در سطح معنی داری کمتر از 05/0 با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 24 انجام گرفت.
  نتایج
  تحلیل رگرسیونی نشان داد که متغیر سن (003/0=p)، عوامل قادر کننده (02/0=p) و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت کلی (001/0>p) قوی ترین عوامل پیشگویی کننده برای کیفیت زندگی بودند.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر کارایی مدل بزنف در پیشگویی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت جهت داشتن کیفیت زندگی را تایید نمود .به کارگیری این مدل می تواند منجر به شناسایی عوامل تاثیر گذار بر کیفیت زندگی رابطین سلامت گردیده و در تدوین برنامه آموزشی مناسب موثر گردد.
  کلیدواژگان: رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، کیفیت زندگی، رابطین سلامت، مدل بزنف
 • بهاره کریمی، سحر خانکی، لیلا مامنی، سید مصطفی خضری *، اصغر کرمی صفحات 389-400
  زمینه و هدف
  سموم کشاورزی از جمله مهمترین آلاینده های موجود در صنایع کشاورزی میباشندکه باعث آلودگی محیط زیست می شوند .بنابراین هدف اصلی این پژوهش حذف سم ایمیداکلوپراید از آب آلوده با استفاده از نانوذرات مغناطیسی سیلیکا اصلاح شده می باشد.
  روش کار
  آزمایشات در مقیاس آزمایشگاهی و به صورت ناپیوسته انجام شد. مشخصات فیزیکی و ساختاری جاذب سنتز شده با تکنیک SEM مورد آنالیز قرار گرفت. برای تعیین ایزوترمهای تعادلی و سینتیک های فرایند جذب، تاثیر پارامترهایی نظیر pH ، غلظت اولیه سم ایمیداکلوپراید، دوز جاذب و زمان تماس مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین بازیافت نانو جاذب نیز تا 4 مرتبه انجام شد.
  نتایج
  در این تحقیق بهترین راندمان 97/85% در زمان 67 دقیقه، مقدار جاذب 0/06 گرم بر لیتر، مقدار سم 15/6 میلی گرم بر لیتر و در pH=6/5 اتفاق می افتد.ضریب همبستگی مدل ایزوترم لانگمویر (R2=09843) بیشتر از مدل فروندلیچ (R2=0/8) است. بنابراین مدل ایزوترم لانگمویر برای پیشبینی رفتار جذب سم ایمیدوکلوپراید توسط نانوجاذب از محیط آبی معرفی میگردد و هم چنین سینتیک واکنش تطابق خوبی با معادلات شبه درجه دوم از خود نشانداد.
  نتیجه گیری
  حذف سم ایمیداکلوپراید از آب آلوده با استفاده از نانوذرات مغناطیسی سیلیکا اصلاح شده کارآمد و قابل بازیافت میباشد.
  کلیدواژگان: ایمیداکلوپراید، نانوذرات مغناطیسی سیلیکایی اصلاح شده، جذب، تصفیه آب
|
 • Ali Mohammad Mosadeghrad, Ensiyeh Ashrafi * Pages 303-314
  Background And Aim
  Quality management, as an organizational strategy, helps enhance hospital effectiveness and efficiency. This study aimed to examine the effect of a quality management model on the efficiency of the respiratory intensive care unit in Labafijejad Hospital, Tehran in 2013-14.
  Materials And Methods
  This was a participatory action research conducted in the respiratory intensive care unit in Labafijejad Hospital, Tehran in 2013-14. A quality improvement team was formed to implement the quality management system and promote working processes. The team identified and standardized working processes, determined the quality goals for the processes, and improved the processes based on the 10-stage Mosaddeghirad Quality Management model. Performance indicators of the unit (bed occupancy, bed turnover, and bed interval rates; patient average length of stay in the ward) were calculated and compared before and after the intervention.
  Results
  Implementing quality management brought about an increase of 2.8% and 19.2% in bed occupancy rate and bed turnover rate, respectively, as well as a decrease of 14.1% in patient average length of stay and a decrease of 35.6% in bed interval rate in the respiratory intensive care unit of the hospital.
  Conclusion
  Implementing quality management can increase the efficiency of the respiratory intensive care unit of a hospital. A suitable quality management system and the commitment of the hospital manager and staff can result in enhancement of efficenicy in a hospital.
  Keywords: Quality Management, Continuous Quality Improvement, Efficiency, Hospital Respiratory Intensive Care Unit
 • Payam Safaei, Afsaneh Mohajer, Gholam Reza Jahed Khaniki * Pages 315-324
  Background And Aim
  Attitude, as the most important social psychology concept, has a special place in research; undoubtedly, in university life having a positive attitude is essential for success in any field of study. The aim of this study was to determine tha attitude of food safety and hygiene students toward their field of study and future career in the Iranian universities of medical sciences.
  Materials And Methods
  This was a descriptive cross-sectional study, conducted in 2016, including 77 food safety and hygiene students in the Iranian universities of medical sciences, selected by census. Data were collected using a questionnaire containing 24 questions and analyzed by SPSS-24 software, the statistical tests being descriptive statistical tests.
  Results
  The attitude score (Mean ± SD) of the students toward their field of study was 35.0 ± 12.4, indicating that they had a positive attitude, while the score of their attitude toward future career was 23.05 ± 10.86, which was less than acceptable. Further analysis of the data showed a significant association between the students’ attitude toward their field of study and employment status (p = 0.036).
  Conclusion
  Based on the results of this study, the food safety and hygiene students have a positive attitude towards their field of study, while their attitude toward future career is lower than acceptable, which demonstrates lack of a desirable attitude. Strengthening of training programs and advice and support for the students can play an effective role in reinforcing their attitude.
  Keywords: Attitude, Food Safety, Hygiene, Field of Study, Future Career
 • Esmaeil Kazemi, Gholam Reza Garmaroudi *, Elham Shakibazadeh, Saeid Yekaninejad Pages 325-336
  Background And Aim
  Mental health plays a vital role in psycho-social development of an individual in various periods of life, particularly during adolescence. Addressing the mental health problems of adolescents is considered as a global health promotion and disease prevention priority. The aim of this study was to assess the mental health status of adolescent boys and determine the role of contextual factors and life skills in predicting mental health of the students in 2016 and present n appropriate model.
  Materials And Methods
  This was a cross-sectional study conducted on 550 secondary male school tudents, selected by cluster random sampling, in Ray County, Iran. Data were collected using a standard valid General Health Questionnaires (GHQ-28) and a life skills questionnaire and analyzed using the SPSS software 22.0, the statistical tests being Chi-square and logistic regression.
  Results
  Analysis of the data showed that 46.9% of the students were suspected of having mental health problems, the rest (53.1%) having no disorder. The most common disorder (56%) was in the social functioning. As regards life skills, the proportions of the students with a low, moderate and high life skills were 35.3%, 32.5% and 32.2%, respectively. Statistically significant correlations were found between mental health and its four dimensions on the one hand and the independent variables, namely, self-awareness, decision-making and age on the other.
  Conclusion
  The findings indicate a fairly moderate prevalence of mental disorders among the students and demonstrate the role of life skills training in promotimg mental health in adolescents and the youth.
  Keywords: Mental Health, Life Skills, Adolescents
 • Elahe Zarean, Mehdi Yaseri *, Mahmood Mahmoodi, Rasoul Entezar Mahdi Pages 337-350
  Background And Aim
  Gastric cancer is one the most common gastrointestinal tract cancers in Iran, with East-Azerbaijan Province ranking second in the country. The objectives of this research were to determine the feasibility of using cure models in survival analysis and factors affecting short-term and long-term patient survival rates using the mixture cure cox model.
  Materials And Methods
  We used the available information on 184 patients diagnosed with gastric cancer in East-Azerbaijan Province cities referring to medical centers during the period 2009-2010 and followed up for 5 years.
  Results
  The median of survival time was 8.33 months (95% CI = 5.9-10.6). Fitting the univariate and final cox cure models showed that in the short-term survival the effect of the chemotherapy factor was statistically significant (Hazard ratio =0.49, 95% CI = 0.34, 0.69, p-value
  Conclusion
  If the population under study consists of two groups of susceptible and non-susceptible individuals for the intended incident, the mixture cure models can be used for the discrete analysis of long-term and short-term survival of patients diagnosed with gastric cancer and identification of variables affecting the two survival rates.
  Keywords: Gastric Cancer, Survival Analysis, Mixture Cure Cox Model
 • Hashem Mohamadian *, Mohammad Reza Jafari, Kambiz Ahmadi Anghali Pages 351-364
  Background And Aim
  The prevalence of chronic diseases can be reduced by correcting people's food habits. Therefore, the purpose of this study was to assess the explanatory power of the Expectation-Confirmation Model for the intention to continue fruit and vegetable consumption.
  Materials And Methods
  This descriptive-analytic study included 332 elderly people with a history of receiving health care services from 8 rural health centers and 40 health houses in Abadan city, Iran in the second half of 2015. Data were analyzed by path analysis and the multicolinearity test using LISREL8.8 and SPSS16 software, respectively.
  Results
  Less than half (48%) of the subjects consumed 1 to 3 servings of fruit and vegetable daily. The model used could explain 79% of the intention to continue fruit and vegetable consumption. Analysis of the data also showed positive associations between the intention to continue fruit and vegetable consumption and the following variables: self-efficacy (β = 0.09, P
  Conclusion
  The model used in this study is suitable for explaining the elderly people’s intention to continue fruit and vegetable consumption. It is recommended that policy-makers use appropriate strategies to increase the understanding of the benefits of eating fruits and vegetables by the elderly and, thus, sensitize them to increase their consumption through public campaigns and communication with the relevant organizations, families, etc.
  Keywords: Expectation-Confirmation Model, Fruit, Vegetable Consumption, Intension to Continue
 • Zahra Rezaeinasab*, Mohammad Taghi Sheikhi, Fatemeh Jamilei Kohaneh Shahri Pages 365-376
  Background And Aim
  Self-immolation is the death of a life. It is seen in women who have suffered greatly in life for long years, lost patience totally and found no way out except self-immolation.
  The aim of this study was to identify the epidemiologic pattern of women's self-immolation in Ilam Province, Iran during the period 2011-2016.
  Materials And Methods
  This was a descriptive study in which data were collected based on the files of women who had immolated themselves during the period 2015-2016 and analyzed using the SPSS software, the statistical tests being descriptive statistics.
  Results
  A total of 129 women, within the age range 11-95 years (mean 24 years), had immolated themselves during the 5-year period (53.5% in the age group 20-35 years), 73.6% of them being married and 77.5% housewives. The average body surface burn percentage was 70%, the range being 15-99%. Most cases of self-immolation had occurred in autumn and spring, mostly in the afternoon. The most common cause of self-immolation had been reported as unknown (38% of the cases), followed by mental disease and depression (30.2%) and family conflicts (17.1%), specially husband and wife conflicts.
  Conclusion
  Self-immolation is the unusual ending of a life. Young married women are more likely to get exposed to hardships and confusion in the course of family and community life. Depression is one of the most important causes of suicide, a consequence of issues such as violence and harassment by spouse and family, poverty, deprivation and destitution.
  Keywords: Self-Immolation, Women, Suicide, Ilam
 • Beyram Bayat, Bahram Mohebbi, Azar Tol, Roya Sadeghi *, Mir Saeid Yekaninejad Pages 377-388
  Background And Aim
  Quality of life is considered as an effective indicator for general, as well as mental, health. With increasing longevity of individuals, health-promoting behaviors and rising quality of life will become much more important. This study aimed to determine the quality of life predictors among health volunteers in South Tehran Health Centers.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted on 200 health volunteers of South Tehran Health Centers selected by cluster sampling. Data were collected using valid and reliable questionnaires for demographic variables, Health-promoting Behaviors (HPLPII) and Quality of life (SF-36), as well as the BAZNEF model constructs, whose validity and reliability were assessed (α: %88). Data analysis was done using the SPSS24 software, the statistical tests being descriptive statistics and multi-linear regression; a p-value
  Results
  Regression analysis revealed that the strongest predictors for the quality of life were age (p=0.003), enabling factors (p=0.02) and general health-promoting behaviors (p
  Conclusion
  The findings of this study confirm the suitability of the BAZNEF model for predicting health-promoting behaviors for the quality of life. Using this model can help in identifying factors influencing the quality of life of health volunteers and designing an appropriate educational program for them.
  Keywords: Health-Promoting Behaviors, Quality of Life, Health Volunteers, BAZNEF Model
 • Bahareh Karimi, Sahar Khanaki, Leyla Mamani, Seyed Mostafa Khezri *, Asghar Karami Pages 389-400
  Background And Aim
  Agricultural poisons are one of the most important groups of pollutants in agricultural industries that cause environmental pollution. The main objective of this research was to remove imidacloprid from contaminated water by using modified magnetic-silica core-shell nanoparticles.
  Materials And Methods
  This study was conducted at the laboratory scale and batch system. The physical and structural characteristics of the synthesized adsorbent were determined by scanning electron microscopy (SEM). In addition, the effects of various parameters such as pH, initial concentration of imidacloprid, adsorbent dose, and contact time were investigated in order to determine the equilibrium isotherms and adsorption kinetics. The potential of the adsorbent for removal of imidacloprid showed no significant change after four runs of the reaction.
  Results
  The highest efficiency was found to be 97.85 %, achieved at the following conditions: a contact time of 67 minutes, an adsorbent dose of 0.06 g/l, an initial concentration of 15.6 mg/l and a pH of 6.5. The correlation coefficient of Langmuir isotherm (R2=0.9843) was higher than that of Freundlich (R2=0.8). Therefore, the Langmuir isotherm model is hereby introduced to be used for predicting the adsorption behavior of imidacloprid onto the nano-adsorbent from an aqueous medium. The reaction kinetics fitted well with the pseudo-second-order model.
  Conclusion
  A modified magnetic-silica core-shell nanoparticle is a cost-effective and recoverable adsorbent for efficient removal of imidacloprid from contaminated water.
  Keywords: Adsorption, Imidacloprid, Modified Magnetic-Silica Core-Shell Nanoparticles, Water Treatment