فهرست مطالب

تحقیقات دامپزشکی - سال هفتاد و دوم شماره 3 (پیاپی 291، تابستان 1396)
 • سال هفتاد و دوم شماره 3 (پیاپی 291، تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/30
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سمیه نمرودی *، حمید استاجی، عزت الله قائمی، سید وهاب شرفی صفحات 269-276
  مقدمه
  سالمونلاها از جمله پاتوژن های زئونوز بوده و طیف وسیعی از حیوانات اهلی و وحشی را آلوده می کنند. گوشتخواران فرصت طلب و همه چیز خوار چون شغال طلایی که معمولا با تعداد بالا در نواحی روستایی پرسه می زنند، می توانند به عنوان منبع بالقوه آلودگی به سالمونلا برای انسانها و سایر حیوانات اهلی و وحشی در شمال ایران عمل کنند.
  هدف
  هدف از انجام این مطالعه بررسی آلودگی شغال ها به سالمونلا و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها در استانهای گلستان و مازندران بود.
  مواد و روش کار
  در سالهای 1393 تا 1394 نمونه مدفوع 50 شغال تلف شده بر اثر تصادف با وسایل نقلیه جمع آوری و با استفاده از روش کشت میکروبی و PCR جهت بررسی آلودگی به سالمونلا مورد بررسی قرار گرفت و متعاقبا سروتیپ و الگوی مقاومت باکتریایی جدایه ها مشخص گردید.
  نتایج
  با استفاده از روش کشت و PCR، 5 نمونه مبتلا به سالمونلا (10%) که متعلق به 2 سروتیپ،(5/3) S typhymurium و (5/2) S arizona بودند، در نمونه های مدفوع مورد شناسایی قرار گرفت. میزان آلودگی به سالمونلا در دو جنس نر و ماده مشابه بود و بیشترین میزان آلودگی در شغال های زیر 2 سال دیده شد.
  2 جدایه S typhymurium و 1 جدایه S arizona مقاومت آنتی بیوتیکی بالایی نسبت به آنتی بیوتیک های استرپتومایسین و آمپی سیلین نشان دادند.
  بحث و نتیجه گیری
  آلودگی 10 درصدی شغال های طلایی مورد مطالعه، بیانگر نقش فراموش شده این گونه در انتشار بیماری های مشترک و در معرض خطر قرار دادن سلامتی انسان ها در نواحی روستایی استان گلستان و مازندران می باشد. انجام مطالعات اپیدمیولوژیک جهت بررسی نقش حیوانات وحشی در انتشار سالمونلا و همچنین اجرای برنامه های مناسب جهت پیشگیری و کنترل سالمونلوز ضروری بنظر می رسد.
  کلیدواژگان: شغال طلائی، سالمونلا، PCR
 • حسین اسماعیلی *، مراد مرادی گراوند، منوچهر قریب ممبینی، مونا حامدی صفحات 277-282
  زمینه مطالعه
  شاربن به علت وسعت پراکندگی، خسارات اقتصادی فراوان و مخاطره ای که برای بهداشت عمومی دارد، یکی از مهم ترین بیماری های مشترک محسوب می شود.
  هدف
  هدف از این مطالعه، ارزیابی برنامه مبارزه با شاربن در جمعیت دامی در ایران با تاکید از سال 1368 تا سال 1393 است.
  روش کار
  در مطالعه حاضر، اطلاعات مربوط به مبارزه با شاربن، از ابتدا تا سال 1393 مورد بحث قرار گرفته است. داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی تاثیر مایه کوبی بر میزان تلفات و تعداد کانون های وقوع بیماری، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  نتایج
  از سال 1304 مایه کوبی دام ها علیه شاربن در ایران آغاز شد. در خلال سال های 1393-1368حجم مایه کوبی در جمعیت گاو برابر با 78621001 و در جمعیت گوسفند و بز برابر با 1357680466 بود. در طی این سال ها تعداد 452 کانون بیماری در جمعیت گاو و 761 کانون در جمعیت گوسفند و بز رخ داد، هم چنین، تعداد 666 راس گاو و 5775 راس گوسفند و بز در اثر ابتلا به شاربن تلف شدند. بین تعداد کانون های بیماری و مایه کوبی و همینطور بین میزان تلفات و مایه کوبی، رابطه آماری معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری نهایی: مایه کوبی بدون هدف و عدم برنامه ریزی بر اساس اصول اپیدمیولوژیکی، عملا قادر به قطع وقوع بیماری نمی باشد، لذا برای پیشگیری از رویداد بیماری، مایه کوبی هدفمند باید توام با کنترل و مراقبت باشد. جهت تحقق این امر لازم است به مواردی چون آموزش، تشخیص صحیح، اجرای راهکار های کنترلی و گزارش دهی، اهمیت بیشتری داده شود.
  کلیدواژگان: باسیلوس آنتراسیس، سیاه زخم، شاربن، کنترل و مایه کوبی
 • فاطمه جالوسیان *، میثم صبور دربندی، بهنام مشگی صفحات 283-288
  زمینه مطالعه
  گونه های اوسترتاژیا ( تلادورساژیا) عامل اصلی گاستریت انگلی در نشخوارکنندگان محسوب می شوند که به دلیل اختلال در ساختار غدد شیردان، بر اسیدیته و عملکرد این اندام تاثیر گذاشته و در نتیجه با ایجاد اختلال در هضم آنزیمی مواد غذایی بویژه پروتئین ها، سبب کاهش تولید شیر، پشم و وزن دام می گردند لذا شناسایی گونه های مختلف و بومی کشور از ضرورت های تحقیقاتی در طب دامی بشمار می آید.
  هدف
  بررسی حاضر با هدف تشخیص و تفریق گونه های اوسترتاژیا بر اساس خصوصیات مولکولی صورت پذیرفت.
  روش کار
  جمع آوری نمونه ها ضمن بازرسی کشتارگاهی از شهرهای ری، تهران، مشهد و بندرعباس انجام گرفت. در این تحقیق تعداد 180 عدد کرم بالغ نربراساس مشخصات مورفومتریک اسپیکول ها از دو میزبان گوسفند و بز شناسایی گردیدند، سپس در بخش مولکولی، واکنش زنجیره ای پلیمراز به منظور تکثیر توالی لکوس ITS1 ، 5.8S و ITS2 بطول 946 جفت باز انجام شد، بعد از تعیین توالی با استفاده از نرم افزارهای مربوط نتایج حاصل تحت تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج بدست آمده نشان داد، سه گونه اوسترتاژیا سیرکومسینکتا، اوسترتاژیا اکسیدنتالیس و اوسترتاژیا تریفورکاتا از نظر ژنوتایپ مولکولی اختلاف 3-2 درصد وشباهت 98-97درصدی دارند.
  نتیجه گیری نهایی: سه گونه نماتود تحت آزمایش در بررسی حاضر از حیث خصوصیات مولکولی تفاوت (3-2 درصدی) دارند و لازم است پراکنش و تمایل میزبانی آن ها به منظور تدوین برنامه های کنترل و پیشگیری مورد توجه قرارگیرد.
  کلیدواژگان: اوسترتاژیا، مولکولی، ITS2
 • یاسر پیرعلی *، اسحق کریمی، صدیقه نبیان، وحیدرضا ذیلابی صفحات 289-294
  زمینه مطالعه
  در سال های اخیر کنترل بیولوژیک انگل ها به وسیله قارچ های انتوموپاتوژن به عنوان یکی از روش های جایگزین به جای سموم مختلف مورد توجه قرار گرفته است. این قارچ ها به فراوانی در طبیعت یافت شده، به آسانی قابل جمع آوری و تکثیر بوده و برای دام ها و گیاهان غیرپاتوژن هستند.
  هدف
  هدف از این مطالعه بررسی مکانیسم اثر آنزیمی برخی جدایه های قارچ های انتوموپاتوژن بر کنه ی ایکسودس ریسینوساست.
  روش کار
  در این مطالعه پس از کشته شدن کنه ها توسط جدایه های قارچی، شناسایی و آنالیز آنزیم های قارچی شامل کیتیناز، لیپاز و پروتئاز در ساختار های قارچی رشد کرده بر روی کنه های کشته شده با استفاده از روش های استاندارد مانند اسپکترو فتومتری انجام گرفت.
  نتایج
  بر اساس نتایج این مطالعه بین فعالیت آنزیم های کیتیناز، لیپاز و پروتئاز در جدا یه های مختلف تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0نتیجه گیری نهایی: با انجام این آزمایش می توان ارتباط بین میزان فعالیت آنزیم های مورد مطالعه و اثرات کنه کشی جدایه های قارچی را مورد بررسی و مقایسه قرار داد و از این طریق جدایه های قارچی مؤثر تر را برای کنترل زیستی کنه ها انتخاب نمود.
  کلیدواژگان: فعالیت آنزیمی، قارچهای آکاروپاتوژن، کنترل بیولوژیک، ایکسودس ریسینوس
 • رضا کاراژیان *، ایرج شاکر شیدا، معصومه مهربان سنگ آتش، فائزه تجلی، محسن مجتهدی، محمد صادق صفحات 303-309
  زمینه مطالعه
  آفلاتوکسین ها متابولیت های ثانویه ناشی از رشد کپک ها در خوراک دام می باشند. باکتری های اسید لاکتیک میکروارگانیسم هایی می باشند که توانایی جذب آفلاتوکسین ها را دارند.
  هدف
  در این تحقیق تاثیر باکتری لاکتوباسیلوس رامنوسوس گونه PTCC (1637) بر سمیت زدایی و جذب توکسین آفلاتوکسینB1 در شرایط in vitro (محیط شکمبه گاو) بررسی گردید.
  روش کار
  به این منظور از باکتری مورد نظر تیمارهای مختلف (زنده، تیمار شده با اتوکلاو، تیمار شده با حرارت C° 100 و تیمار شده با اسید) تهیه شد و به محیط شکمبه گاو افزوده شد. سم آفلاتوکسینB1 در مقادیر مختلف (0، 5، 10 و 20) ppb نیز به محیط شکمبه افزوه شدند و در زمان های یک و دو ساعت در دمای C° 37 اینکوباتور گذاری شدند. سپس میزان سم باقیمانده در محیط توسط روش الایزا اندازه گیری شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که میکروارگانیسم یاد شده در حالت تیمار اتوکلاو شده بیشترین میزان حذف سم را دارد (05/0>p). همچنین با افزایش زمان اینکوباسیون میزان جذب سم به طور معنی داری (78%) افزایش یافته است (05/0>p) و با افزایش غلظت سم در محیط کشت توانایی باکتری در جذب سم افزایش می یابد.
  نتیجه گیری نهایی: به عنوان یک راهکار در صنعت خوراک دام استفاده از دیواره سلولی باکتری و یا ترکیبات آن می تواند برای کاهش سم آفلاتوکسینB1 مفید باشد.
  کلیدواژگان: آفلاتوکسین1B، محیط شکمبه، سمیت زدایی، لاکتوباسیلوس رامنوسوس
 • رامک یحیی رعیت *، حجت الله شکری، علیرضا خسروی، سپیده ترابی صفحات 311-319
  زمینه مطالعه
  آفلاتوکسین M1 (AFM1) مشتق مونوهیدروکسیله اصلی آفلاتوکسین B1 (AFB1) تشکیل شده در کبد است و به درون شیر ترشح می شود. AFM1 سبب خطرات بهداشتی خاصی برای سلامتی انسان می شود.
  هدف
  هدف این مطالعه تعیین میزان AFM1 در نمونه های شیر خام در استان یزد بود.
  روش کار
  این بررسی یک مطالعه مقطعی- توصیفی بود. 80 نمونه شیر خام از چهار شهر (یزد، تفت، مهریز و صدوق) در استان یزد در فصول زمستان و بهار جمع آوری شدند. غلظت AFM1 با روش الایزا تعیین شد. تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از آزمون های ANNOVA و Chi-square انجام شد.
  نتایج
  تمام نمونه ها (100%) با AFM1 در محدوده غلظت از ng/l 18/3 تا 24/92 با یک میانگین غلظت ng/l 07/22 آلوده شدند. میزان AFM1 در 7/13% از نمونه های شیر خام بیشتر از حداکثر حد مجاز ng/l 50 پذیرفته شده توسط اتحادیه اروپا (EU) بود. میزان آلودگی AFM1 در نمونه های زمستان (21ng/l/28) بیشتر از نمونه های بهار (ng/l 92/15) بود. همچنین، بیشترین و کمترین میزان آلودگی به ترتیب در نمونه های شیر جمع آوری شده از شهرهای صدوق (میانگین ng/l 21/42) و یزد (ng/l 79/12) مشاهده شدند.
  نتیجه گیری نهایی: ما نتیجه گیری می کنیم کهAFM1 با یک میانگین غلظت ng/l 07/22 در نمونه های شیر استان یزد شناسایی شد. بعلاوه، 7/13% از نمونه ها دارای AFM1 در سطوح خطرناک برای سلامتی انسان بودند.
  کلیدواژگان: آفلاتوکسین M1، شیر خام، الایزا
 • مصطفی پورعلی، ابولقاسم گلیان، حسن کرمانشاهی *، غلامرضا رزمی صفحات 321-327
  زمینه مطالعه
  استفاده از پودر سیر و اسیدهای آمینه گوگرددار موجب بهبود حالت آنتی اکسیدانی جوجه های گوشتی آلوده به ایمریا شده و اثرات منفی کوکسیدیوز را جبران می کند.
  هدف
  این آزمایش با هدف ارزیابی اثرات آنتی اکسیدان های پودر سیر و اسید های آمینه گوگرددار بر مصرف دان، ضریب تبدیل غذایی و توازن پرواکسیدان- آنتی اکسیدانی سرم (PAB) جوجه های گوشتی آلوده با مخلوط ایمریا انجام شد.
  روش کار
  یک آزمایش با استفاده از کرت های خرد شده 2×2×2 با پودر سیر، دو سطح اسید آمینه گوگرددار با دو کرت جوجه های سالم و آلوده، مجموعا با 400 قطعه جوجه انجام شد. در هر کرت 4 تیمار جیره پایه، جیره پایه با 5/0% پودر سیر، جیره پایه با 5/1 برابر بیشتر از احتیاجات غذایی اسید آمینه متیونین + سیستین و در نهایت جیره پایه با 5/0% پودر سیر بعلاوه 5/1 برابر احتیاجات غذایی اسید آمینه متیونین + سیستین وجود داشت. تمامی جوجه ها در داخل قفس تا روز سی و چهارم با تیمارهای فوق پرورش داده شدند. در روز سی و چهارم پرورش، نیمی از جوجه ها با دریافت 1 میلی لیتر از سوسپانسیونی مخلوط از 102×5/7 اووسیست هاگ دار شده ایمریا از طریق دهان آلوده شدند و 9 روز بعد از آلودگی 5 قطعه جوجه از هر تیمار کشتار شد.
  نتایج
  عفونت کوکسیدیوزی 9 روز بعد از آلودگی، باعث کاهش مصرف غذا تقریبا تا20% و افزایش ضریب تبدیل غذایی در حدود 14% و افزایش معنی دار PAB (05/0≤p) سرم شد و این افزایش در جوجه های آلوده تغذیه شده با جیره پایه بیشترین بود. از طرفی، مکمل نمودن پودر سیر و اسید امینه اضافی برای جوجه های آلوده موثرتر از کرت جوجه های سالم بود.
  نتیجه گیری نهایی: افزودن پودر سیر و اسید آمینه گوگرددار به جیره جوجه های آلوده به ایمریا ممکن است اثرات منفی کوکسیدیوز را جبران، عملکرد و حالت آنتی اکسیدانی سرم را بهبود دهد.
  کلیدواژگان: کوکسیدیوز، پودر سیر، اسیدهای آمینه گوگرددار، توازن پرواکسیدان، آنتی اکسیدان
 • سید مصطفی پیغمبری *، مهدی چراغچی باشی، حسین حسینی صفحات 329-337
  زمینه مطالعه
  بیماری بورس عفونی (Infectious bursal disease، IBD) بیماری با واگیری بسیار بالا در طیور جوان است. برای صنعت طیور، تمایز بین جدایه های کلاسیک حاد و فوق حاد ویروس IBD اهمیت زیادی دارد تا برنامه مناسبی برای واکسیناسیون اتخاذ شود. تست های سرولوژیک و مولکولی معمول بسیار پرزحمت، زمان بر و از نظر حساسیت متغیر می باشند. این در حالی است که منحنی ذوب با دقت بالا روشی نسبتا سریع می باشد.
  هدف
  این مطالعه برای تعیین میزان کارآئی روش منحنی ذوب با دقت بالا برای تفریق جدایه های مختلف بر روی تعدادی از جدایه های ایرانی ویروس IBD که قبلا ماهیت آنها با استفاده از روش آنالیز RT-PCR/RFLP (با استفاده از پرایمرهای پروتئین VP2) و آنالیز سکانس برای ما مکشوف بود، طراحی شد.
  روش کار
  در این مطالعه از جدایه های ویروس IBD برای آزمون بررسی ذوب با دقت بالا در محدوده دمایی 81 تا 92 درجه سانتی گراد پس از انجام استخراج RNA و رونوشت برداری معکوس و Real Time RT- PCR استفاده شد.
  نتایج
  با بررسی منحنی ذوب، ویروس های آزمایش شده در چهار گروه A-D دسته بندی شدند. سه سویه واکسینال D78، Gumbokal و Bursa CE در گروه A ، واکسن IBD L در گروه B ، سویه واکسینال Bursine 2 در گروه C و تمامی ویروسهای فیلد در گروه D قرار گرفتند. آنالیز نتایج منحنی ذوب با دقت بالا پس از نرمال کردن نیز نشان داد که ویروس های این مطالعه در چهار گروه ژنوتیپی HRM قرار گرفتند و سه ویروس D78، Gumbokal و Bursa CE منحنی مشابه هم و غیر قابل تفکیک از هم ایجاد کردند. اما از سایر واکسنها یا سویه های فیلد متمایز بودند. همچنین دو سویه IBD L و Bursine 2 دارای دو منحنی متفاوت و متمایز از سایر ویروس ها بودند.
  نتیجه گیری نهائی: از مطالعه کنونی می توان نتیجه گرفت که تکنیک بررسی منحنیreal-time RT-PCR HRM روشی مقرون به صرفه و قابل اعتماد در بین روش های مورد استفاده در حال حاضر است و به منظور شناسایی حدت جدایه های جدید ویروس بورس عفونی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بیماری بورس عفونی، آنالیز منحنی ذوب با دقت بالا، Real Time RT، PCR، طیور، ایران
 • منصور میاحی *، فرهاد هاشم زاده، عبدالحمید شوشتری، مسعودرضا صیفی آباد شاپوری، مسعود قربانپور صفحات 339-344
  زمینه مطالعه
  عفونت با ویروس بیماری عفونی بورس (IBDV) ممکن است به سرکوب ایمنی در بوقلمون منجر شده و باعث گردد بوقلمون ها نتوانند دربرابر عوامل بیماریزا یا کم بیماریزا مقاومت نمایند.
  هدف
  بررسی تاثیر IBDV بر پاسخ بوقلمون به ویروس آنفلوانزای پرندگان (AIV).
  روش کار
  یک صد قطعه جوجه بوقلمون یک روزه تجاری هیبرید فرانسه به طور تصادفی به 4 گروه مساوی 25 قطعه ای تقسیم شدند. جوجه های گروه اول و دوم در سن یک روزگی104CID50 از IBDV به روش خوراکی آلوده شدند. در 30 روزگی جوجه های گروه های اول و سوم با 106EID50 از AIVا(H9N2) به روش داخل بینی-چشمی آلوده شدند. جوجه های گروه چهارم به عنوان شاهد غیر آلوده نگه داری شدند. تمام گروه ها با واکسن بیماری نیوکاسل واکسینه شدند.
  نتایج
  در روزهای 30، 37، 44، 51 و 58 خون گیری و عیار پادتن ضد نیوکاسل و آنفلوانزا آن ها با آزمایش HI اندازه گیری شد. در روزهای 33 و 41 سه پرنده از هرگروه آسان کشی گردید و پاسخ تکثیر لنفوسیت های طحالی آن ها به فیتوهماگلوتینین ارزیابی شد. علایم آنفلوانزا در گروه 1 شدیدتر و بادوام تر از گروه 3 بود. میانگین عیار پادتن ضد NDV در تمامی زمان های نمونه گیری ولی عیار پادتن ضد AIV از روز 14 بعد از عفونت در گروه 1 به مراتب کمتر از گروه 3 بود. پاسخ تکثیر لنفوسیت های طحالی به فیتوهماگلوتینین بین دو گروه 1 و 3 تفاوت معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری نهایی: ویروس بیماری بورس عفونی می تواند باعث تضعیف پاسخ ایمنی در بوقلمون شده و علایم شدیدتر و بادوام تر آنفلوانزا را باعث شود.
  کلیدواژگان: بوقلمون، آنفلوانزای طیور، بیماری عفونی بورس، سرکوب ایمنی
 • سید رشید هاشمی، فرهاد سلطانعلی نژاد *، غلامرضا نجفی، رسول شهروز صفحات 345-352
  زمینه مطالعه
  شیپور استاش کانال استخوانی-غضروفی است که حفره صماخی را به ناحیه بینی ای حلق متصل میکند. هیچ تحقیق آناتومیکی و بافت شناسی بر روی این عضو در گاومیش انجام نشده است.
  هدف
  مطالعه آناتومیکی و بافت شناسی شیپور استاش در گاومیش بالغ بعنوان اطلاعات پایه ای برای شناخت این عضو مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
  روش کار
  تعداد 8 عدد سر گاومیش بالغ نر و ماده از کشتارگاه تهیه شد و شیپور استاش آنها مورد مطالعه آناتومیکی قرار گرفت، سپس نمونه بافتی اخذ گردید. نمونه ها به روش های H&E برای مطالعه عمومی، Verhoff برای رشته های الاستیک،PAS برای کربوهیدراتها و Masson''s Trichrome برای رشته های کلاژن رنگ آمیزی شدند.
  نتایج
  یافته های آناتومیکی نشان داد شیپور استاش سفید رنگ و به شکل لوله ای قیفی، بدون انحنا و تماما غضروفی است و در هر دو جنس دارای ساختمان مشابه می باشد. نتایج بافت شناسی و هیستوشیمی نیز نشان داد اپیتلیوم شیپور استاش گاومیش استوانه ای شبه مطبق مژه دار است و در بعضی نواحی نیز به صورت سنگفرشی مطبق میباشد. غضروف در ابتدا از نوع الاستیک و سپس از نوع غضروف شفاف می باشد. غدد موجود در شیپور استاش گاومیش از نوع موکوسی بوده و بافت لنفاوی را به طورواضح میتوان در دهانه حلقی به شکل لوزه لوله شنوایی غیرفولیکولار یافت.
  نتیجه گیری نهایی : یافته های حاصل از این تحقیق میتواند بعنوان اطلاعات پایه ای آناتومی و بافت شناسی شیپور استاش در گاومیش قابل ارائه باشد.
  کلیدواژگان: آناتومی، بافت شناسی، هیستوشیمی، شیپور استاش، گاومیش
 • افسانه ریالی، هادی سریر *، محسن مجتهدی، حسین ابطحی صفحات 353-361
  زمینه مطالعه
  آفلاتوکسین ها گروهی از مایکوتوکسین ها هستند که توسط قارچ ها ی آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس تولید شده و عامل مهمی در آسیب اکسیداتیو کلیه و کبد می باشد.
  هدف
  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر عصاره زردچوبه و بنتونیت سدیم در کاهش آسیب های کلیوی و کبدی ناشی از آفلاتوکسین B1 می باشد.
  روش کار
  در این آزمایش که به مدت 4 هفته طول کشید64 سر موش صحرایی نر به طور تصادفی در قالب 8 تیمارآزمایشی و به روش فاکتوریل تقسیم شدند که تیمارها شامل: شاهد، آفلاتوکسین(AF)، عصاره زردچوبه (TE)، بنتونیت سدیم(BS)، عصاره زردچوبه + بنتونیت سدیم، آفلاتوکسین+ عصاره زردچوبه، آفلاتوکسین + بنتونیت سدیم، آفلاتوکسین+ (عصاره زردچوبه و بنتونیت سدیم) بودند.. در پایان دوره آزمایش خونگیری از قلب انجام شد و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون بررسی گردید.
  نتایج
  در موشهای صحرایی آلوده شده با آفلاتوکسینB1، میزان آلانین آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز LDL و کراتینین به صورت معنی داری(05/0p<) و مقدار اسید اوریک به طور عددی(056/0p=) در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت. درمان گروه های آلوده به آفلاتوکسین با عصاره ی زردچوبه یا بنتونیت به تنهایی باعث کاهش معنی دار میزان آلانین آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز، کراتینین و اسید اوریک در مقایسه با تیمار آفلاتوکسین شد (05/0>P)،و استفاده از ترکیب این دو باعث تقویت اثر و کاهش بیشتر فراسنجه های فوق گردید. گروه هایی که به تنهایی عصاره ی زردچوبه و بنتونیت دریافت کرده بودند در میزان آنزیمهای کبدی آنها تغییر معنی داری حاصل نشد.
  نتیجه گیری نهایی: با توجه به نتایج تحقیق حاضر، به نظر می رسد که عصاره ی زردچوبه و بنتونیت سدیم به تنهایی اثرات مخرب آفلاتوکسین B1را کاهش می دهد و ترکیب این دو ممکن است اثر هم افزایی داشته باشد.
  کلیدواژگان: آفلاتوکسین B1، عصاره زردچوبه، بنتونیت سدیم، فراسنجه های خونی، موش صحرایی
 • حسین دوماری، ابو الفضل کامکار *، حمید شریفی صفحات 363-373
  زمینه مطالعه
  مصرف سبزیجات آلوده به نیترات عوارض متعدد و مرگباری را در انسان وحیوان ایجاد نموده ویکی از مهم ترین عوامل ابتلای انسان به سرطان معده، سرطان خون، سرطان غده لنفاوی ، سندرم کشنده رنگ آبی ، اسهال و سایر بیماری گوارشی می باشد. با توجه به این که 80 % نیترات وارده به بدن از طریق سبزیجات تامین می شود، لذا اندازه گیری نیترات در سبزیجات پر مصرف بخصوص در مناطقی با تولید بالا که سهم زیادی در تامین سبزی کشور را دارند و همچنین بررسی فاکتورهای موثر بر تجمع نیترات، بسیار مهم و ضروری می باشد.
  هدف
  هدف از این تحقیق اندازه گیری میزان نیترات و بررسی عوامل موثر بر میزان آن در خیار سبز های منطقه جیرفت به منظور ارائه راهکارهای لازم جهت تولید محصولات سالم می باشد.
  روش کار
  در این تحقیق تعداد 210 نمونه جمع آوری، و با توجه به متغیرهای مستقل مورد مطالعه در طول یک سال زراعی، مشخصات آنها در پر سش نامه مخصوص یا دداشت گردید. نمونه ها به آزمایشگاه منتقل و میزان نیترات آنها با استفاده از اسید سالیسیلیک و دستگاه اسپکتروفتومتر مشخص گردید.
  نتایج
  نتایج آزمایشات نشان داد میانگین میزان نیترات در خیار سبز های منطقه جیرفت mg/kg 12/112 بوده و تعداد 29 نمونه از 210 نمونه جمع آوری شده (80/13%)تجمع نیترات بیش از حد مجاز داشته اند. همچنین مشخص گردید، متغیرهایی مثل نوع کشت، نوع آبیاری، جنس خاک، مقدار کود، فصل برداشت، سن نمونه، دمای محیط، وضعیت هوا، محل نمونه در مزرعه، فاصله بوته ها از یکدیگر، علف هرز و ضعیت مالی صاحب مزرعه تاثیر مستقیمی بر میزان نیترات میوه خیار دارد.
  نتیجه گیری نهایی: نتایج نشان می دهد در آلودگی و تجمع نیترات در مزارع خیار، عوامل متعددی تاثیر دارند که میتوان با رعایت، ترویج و کاربرد اصولی آنها محصولاتی سالم و با حدا قل میزان نیترات تولید نمود.
  کلیدواژگان: نیترات، خیار، عوامل موثر
 • حسین دقیق کیا *، رستگار الفتی کرجی صفحات 375-382
  زمینه مطالعه
  فرآیند انجماد منی با افزایش سطح انواع اکسیژن فعال نقش تعیین کننده ای بر روی اندامک های (غشاء سلولی، میتوکندری ها و DNA) سلولی اسپرم دارد.
  هدف
  هدف از این مطالعه تعیین تاثیر افزودن سطوح مختلف آنتی اکسیدان های سوپراکسید دیسموتاز (SOD) و گلوتاتیون احیا شده (GSH) پیش از انجماد بر روی پارامترهای تحرک کل، تحرک پیش رونده، زنده مانی و پاسخ مثبت به محلول هیپواسموتیک (HOST) پس از انجماد اسپرم گاو بود.
  روش کار
  در این مطالعه 4 راس گاو نر با سن 5-4 سال استفاده شده و 20 مرتبه اسپرم گیری (5 مرتبه برای هر راس گاو نر) انجام گرفت. آنتی اکسیدان های SOD بمیزان (IU/ml 100 و 150) و GSH بمیزان (mM 5/7 و 5) به رقیق کننده تریس-زرده تخم مرغ افزوده شدند. نمونه های منی رقیق شده همراه با آنتی اکسیدان های اضافه شده و یا بدون آن، بصورت دستی در پایوت ها پر شده و انتهای آزاد آن ها توسط دستگاه بسته شدند. سپس با استفاده از ازت مایع و توسط دستگاه نیمه اتوماتیک انجماد منی، نمونه های منی منجمد شدند. پس از یخ گشائی نمونه ها، پارامترهای تحرک کل، تحرک پیش رونده، زند مانی و پاسخ مثبت به تست HOST در ساعات صفر و 2 انکوباسیون تعیین شدند.
  نتایج
  افزودن سطوح مختلف آنتی اکسیدان های SOD و GSH تفاوت معنی داری در هیچکدام از پارامترهای اسپرم بین تیمارها در ساعت اولیه انکوباسیون پس از یخ گشائی نشان نداد. در ساعت 2 انکوباسیون پس از یخ گشائی ، نمونه های منی حاوی IU/ml 100، SOD، تحرک کل، زنده مانی و صلابت غشاء اسپرم بطور معنی داری بهبود یافت (05/0>p). همچنین در نمونه حاوی SOD ا (IU/ml 150) صلابت غشاء اسپرم حفظ گردید (05/0>p). در نمونه های منی حاوی mM 5 آنتی اکسیدان GSH، تحرک کل و صلابت غشاء اسپرم پس از یخ گشائی بطور قابل ملاحظه ای بهبود یافت (05/0>p).
  نتیجه گیری نهایی: این مطالعه نشان داد که با استفاده از آنتی اکسیدان های SOD و GSH در رقیق کننده منی می توان کیفیت منی گاو را پس از یخ گشائی آن حفظ نمود.
  کلیدواژگان: انجماد منی، گلوتاتیون احیا شده، سوپر اکسید دیسموتاز، پارامترهای اسپرم
 • تقی تقی پور بازرگانی *، امید مددگار، احمد واحدی صفحات 383-387
  زمینه مطالعه
  تب برفکی یکی از مهم ترین مشکلات بهداشتی دام در جهان محسوب شده و در لیست A بیماری های با توان همه گیری بالای سازمان بیماری های واگیردار دام (OIE) قرار گرفته است. ویروس تب برفکی طیف وسیعی از زوج سمان اهلی و وحشی را مبتلا نموده و سبب بروز نشانه های بالینی در آن ها می گردد. این بیماری، زئونوز خفیف محسوب گردیده و هم چنین 70 گونه پستاندار وحشی از 20 خانواده جانوری، مستعد ابتلا به این عفونت می باشند. به علاوه از نقش پرندگان به عنوان عامل انتقال ویروس تب برفکی، در منابع مختلف یاد شده است.
  هدف
  انگیزه این مطالعه مشاهده حضور چشمگیر کبوتران در اطراف بهار بندهای در گیر این بیماری، در همه گیری انتهای سال 1394 با سروتیپ O2016 بوده است.
  روش کار
  پس از شکار6 کبوتر به ظاهر سالم در حال جمع آوری غذا در سطح بهاربند های درگیر تب برفکی، خونگیری از آن ها به عمل آمد. در آزمایشگاه، ژنوم ویروس تب برفکی با پرایمرهای استاندارد آفتوویروس با روش RT-PCR ردیابی گشته و محصول نهایی تعیین ترادف وتجزیه و تحلیل گردید.
  نتایج
  در آزمون RT-PCR باندتایید کننده نتیجه مثبت 328 بازی،به دست آمد. این نتایج در تکرار آزمایشات نیز تایید گردید. سپس باند مورد نظر در هر دو مرتبه، جهت تعیین توالی ارسال شد. نتایج همطرازی، مشابهت بیش از 97% را با ویروس تب برفکی نشان داده و به این ترتیب وجود ژنوم ویروس تب برفکی در خون کبوتران تایید گردید.
  نتیجه گیری نهایی: این نتیجه بطور مستدل نشانگر امکان حضور ژنوم ویروس تب برفکی در خون کبوتران است. شایان ذکر است که آلودگی این گونه جانوری از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا که کبوتر، پرنده ای آزاد پرواز بوده و امکان انتقال ویروس به فواصل دور را دارد. در انتها، ضروری است مطالعات گسترده تری جهت ویروس تب برفکی عفونت زا، دوره ویرمی، امکان حضور علایم بالینی در پرنده، امکان دفع، راه دفع و میزان دفع ویروس از هر یک از راه های احتمالی و نیز بررسی ایجاد عفونت تجربی انجام گیرد.
  کلیدواژگان: تب برفکی، آلودگی خون، کبوتر، RT، PCR
|
 • Somayeh Namroodi *, Seyyed Vahhab Sharafi Pages 269-276
  Introduction and
  Objective
  Salmonella spp. are zoonotic pathogens have been infected a wide range of domestic and wild animals. Opportunistic wild carnivores such as Golden jackal (Canis aureus) which stray in high numbers around the rural areas can act as potential sources of salmonella spp in humans and wild & domestic animals in North Iran.
  The object of this survey was to examine the Salmonella spp infection including the antibiotic-resistant pattern in golden jackals in Golestan and Mazandaran Province.
  Material and
  Methods
  Between 2013 and 2015, fecal samples of 50 road-killed Golden jackals (Canis aureus), were collected and analyzed for Salmonella contamination by classical microbiological culture methods and PCR followed by serotyping and determining of antibiotic resistant pattern.
  Results
  5 Salmonella belonging to 2 serotypes: S typhymurium (3/5) and S arizona (2/5) were isolated by culturing and PCR. The rate of Salmonella contamination was similar between females and males and higher incidence detected in jackals under 2 years old.
  Conclusion
  10% Salmonella infection of sampled golden jackals highlights the neglected role of this species in zoonotic diseases dissemination and posing a great threat to human health in rural areas of Golestan and Mazandaran Provinces.
  The epidemiological study on role of wild animals in the spread of salmonella and developing strategy for salmonellosis prevention and control seems necessary.
  Keywords: Golden jackals, Salmonella, PCR
 • Hossein Esmaeili *, Morad Moradigravand, Mona Hamedi Pages 277-282
  Background
  Anthrax is a widespread disease in Iran and its importance is not only restricted to the economic losses in livestock but also is significant in terms of public health.
  Objectives
  The purpose of this study was to evaluate the anthrax combating program in livestock since 1989 to 2014.
  Methods
  In this study, national strategy of anthrax disease in livestock was evaluated from the beginning to 2014. Data were analyzed using Pearson's correlation coefficients.
  Results
  Vaccination against anthrax began from 1929. From1989 to 2014, vaccination had been done for 78621001 cattle and 1357680466 small ruminants. In these years, there were 452 and 761 epidemics of disease in cattle and small ruminants respectively. In addition, 666 cattle and 5775 small ruminants were dead due to anthrax. There was no statistically significant relationship between the number of epidemics and vaccination, as well as between the rate of mortality and vaccination in livestock population.
  Conclusion
  Without planning based on epidemiological principles, vaccination alone will not actually be able to decrease the incidence of the disease, so vaccination should be targeted along with control and surveillance.
  Keywords: Anthrax, Bacillus anthracis, Control, livestock, Vaccination
 • Fatemeh Jalousian *, Meysam Sabor Drbandi, Behnam Meshgi Pages 283-288
  Background
  Ostertagia species are the main domestic ruminants abomasum worms, which cause parasitic gastritis. Parasitic gastritis is associated with disruption of the endocrine structure of abomasum, and influence the function and pH of abomasums. This can lead to weight loss, reduced milk and wool production with potentially mal-digestion of proteins. These cause the economic loss to animal husbandry industry. So, the national research priority in veterinary parasitology is identification of different native species of Ostertagia in Iran.
  Objectives
  The main purpose of this study is identification and differentiation of Ostertagia species based on the molecular characterization.
  Methods
  During carcasses inspection at different abattoirs in Rey, Tehran, Mashhad and Bandar Abbas, 180 adult male worms of Ostertagia species from sheep and goat were collected. Morphological analysis was performed based on the morphometric characteristics of spicules. The ITS1, 5.8s and ITS2 ribosomal DNA was ampilified from individual worms by polymerase chain reaction (PCR) and then purified PCR product were sequenced and analyzed by Blast tool.
  Results
  946 bp PCR products for all sequenced samples were compared with the released sequences of Ostertagia isolates available from GenBank and showed 2-3% differences and 97-98% similarity.
  Conclusions
  The three species included in the present study are different in terms of molecular property (with 2-3% difference) and it is necessary to determine transmittance pattern and host affinity rules from each one to be used by program managers and evaluators for Prevention and Control programs.
  Keywords: Ostertagia, Molecular genotyping, ITS2
 • Yaser Pirali *, Isaac Karimi, Sedigheh Nabian, Vahidreza Zeilabi Pages 289-294
  Background
  Biological control of parasites by using entomopathogen fungi is the one of the recommended ways to control them instead of using the chemical agents. Entomopathogen fungi are not pathogenic for animals and plants, while ticks are one of the most important parasites of animals that can transmit very important microbial pathogens. Ixodes ricinus is a hard tick that infests animals and human.
  Objectives
  This study demonstrated enzyme assay of entomopathogen fungi hosted on Ixodes ricinus.
  Methods
  Enzymatic activities of chitinase, lipase and protease of fungal structures on the killed tick bodies have been assayed by standard sphectrophotometric methods.
  Results
  Chitinase, lipase and protease activities showed significant differences among different fungal strains (p
  Conclusions
  This study reveals the relationship between enzyme level of fungal strains and the possibility of selecting more effective strains of entomopathogenic fungi.
  Keywords: biological control, entomopathogenic fungi, enzyme assay, Ixodes ricinus
 • Reza Karazhyan *, Iraj Shaker Sheyda, Faeze Tajjali Pages 303-309
  Background
  Aflatoxins are secondary metabolites due to the growth of molds in animal feed. Lactic acid bacteria are microorganisms that can absorb aflatoxins.
  Objectives
  the effect of the yeast Lactobacillus rhamnosus (PTCC 1637) on Aflatoxin B1 detoxification and absorption of toxin in in vitro (the cow rumen) was investigated.
  Methods
  For this purpose, the bacteria used in various treatments (live-treated, autoclave, heat-treated, treated with acid 100ºC) was prepared and added to the rumen of cattle. Aflatoxin B1 in different doses (0, 5, 10, 20) ppb in the rumen were added and at times one and two hours were incubated at 37°C. The amount of toxin residues was measured by ELISA using Europroxima kits.
  Results
  The results showed that microorganisms have been treated in an autoclave have the largest amount toxin removal (90.5 percent) (p
  Conclusions
  As a solution to the livestock feed industry bacterial cell wall or its compounds can be helpful in reducing Aflatoxin B1 toxin.
  Keywords: aflatoxin B1, rumen fluid, detoxification, Lactobacillus rhamnosus
 • Ramak Yahyaraeyat *, Hojatollah Shokri, Ali Reza Khosravi Pages 311-319
  Background
  Aflatoxin M1 (AFM1) is the main monohydroxylated derivative of aflatoxin B1 (AFB1) formed in liver and excreted into milk. AFM1 creates certain hygienic risks for human health.
  Objectives
  The aim of this study was to determine AFM1 level in raw milk samples in Yazd province.
  Methods
  This investigation was a descriptive-cross sectional study. Eighty raw milk samples were collected from four cities (Yazd, Taft, Mehriz and Sadogh) in Yazd province in winter and spring seasons. The concentration of AFM1 was determined by ELISA method. The analysis of the results was performed using ANOVA and Chi-square tests.
  Results
  All samples (100%) were contaminated with AFM1, with the concentrations ranging from 3.18 to 92.24 ng/l with a mean concentration of 22.07 ng/l. AFM1 level in 13.7% of raw milk samples was higher than the maximum tolerance limit of 50 ng/l accepted by the European Union (EU). The contamination level of AFM1 in winter samples (28.21 ng/l) was higher than spring samples (15.92 ng/l). Also, the highest and lowest contamination levels were observed in milk samples collected from Sadogh (mean 42.21 ng/l) and Yazd (12.79 ng/l) cities, respectively.
  Conclusions
  Results demonstrated AFM1 was detected with a mean concentration of 22.07 ng/l in milk samples of Yazd province. Moreover, 13.7% of samples contained AFM1 at hazardous levels for human health.
  Keywords: aflatoxin M1, raw milk, ELISA
 • Mostafa Pourali, Abolghasem Golian, Hasan Kermanshahi *, Golamreza Razmi Pages 321-327
  Background
  Use of Garlic Powder (GP) and Total Sulfur Amino acid (TSAA) can improve redox status of broiler chickens fed with and infected by Eimeria and recover the negative effects of coccidiosis.
  Objectives
  This experiment was carried out to evaluate the effects of GP and TSAA on feed intake (FI), feed conversion ratio (FCR) and prooxidant–antioxidant balance (PAB) of the chickens challenged with Eimeria oocysts species mix.
  Methods
  A 2×2×2 split-plot-factorial arrangement of treatments was used. 400 day-old male broiler chickens (Ross 308) were equally assigned to two plots (4 treatments each). Two hundred of the chickens were challenged with Eimeria oocysts species mix by oral inoculation at day 34 (infected plot) and the others were left as unchallenged (uninfected plot). In each plot, broiler chickens were randomly assigned to four treatments and fed one of following diets: basal diet, basal diet plus 0.5% GP, basal diet plus 50% more TSAA based on Ross 2009 recommendations, basal diet plus 0.5 % GP and 50% more TSAA based on Ross 2009 recommendations.
  Results
  The results showed that after inoculation birds with 7.5×102 Eimeria oocysts species mix significantly (p
  Conclusions
  These results indicate that addition of GP and TSAA to diet may recover the negative effects of coccidiosis and improve the performance and redox of broiler chickens infected by Eimeria.
  Keywords: coccidiosis, prooxidant–antioxidant balance, garlic, sulfurs amino acid
 • Seyed Mostafa Peighambari *, Mehdi Cheraghchibashi, Hossein Hosseini Pages 329-337
  Background
  Infectious bursal disease (IBD) is a highly contagious disease of young birds. Differentiation between classical virulent and very virulent IBDV (vvIBDV) isolate is very important for the poultry industry to choose the right vaccination program. Molecular and serological tests are time consuming and have variable sensitivity. However, the melting curve analysis is relatively fast method with high precision.
  Objectives
  This study was designed to evaluate the efficacy of the melting curve analysis for differentiation of some Iranian IBDVs which their identity had been previously determined by RT-PCR/RFLP analysis.
  Methods
  In this study, after RNA extraction and reverse transcription and Real Time RT- PCR of IBDVs, high melting resolution at temperatures ranging from 81 to 92°C were performed.
  Results
  The findings of this study showed that in the high resolution melting curve analysis, the viruses were classified from A to D. Three vaccine strains of D78, Gumbokal, Bursa CE; IBD L; Bursine 2; and all field viruses were placed in groups A, B, C, and D, respectively. High resolution melting curve analysis after normalization also showed all viruses of this study were placed in 4 HRM genotypic group. Three strains, D78, Gumbokal, Bursa CE, produced similar and non-differentiable curve but were different from other vaccine and field strains. Two other vaccine strains, IBD L and Bursine 2, were different from each other and other viruses.
  Conclusions
  We concluded that the real-time RT-PCR HRM technique is cost-effective and reliable among the currently used methods and can be used for differentiation of IBDV isolates.
  Keywords: Infectious bursal disease, High resolution melt curve analysis, Real Time RT, PCR Poultry, Iran
 • Mansouir Mayahi *, Farhad Hashemzade, Abdol Hamid Shoshtary, Masoud Reza Seyfi Abad Shapouri, Masoud Gourbanpoor Pages 339-344
  Background
  Infection by infectious bursal disease virus (IBDV) in turkeys may lead to immunosuppression effects and therefore turkeys could not resist against pathogenic or less pathogenic agents.
  Objective
  The aim of present study was to examine the effects of IBDV on response of turkey’s poults to avian influenza virus (AIV).
  Methods
  A total of 100 day-old poults were divided randomly into 4 equal groups. Groups 1 and 2 were infected with 104CID50 of IBDV by oral route at 1 day of age; groups 1 and 3 were infected with 106 EID50 of AIV (H9N2) by the oculo-nasal route at day 30. Poults of group 4 were kept as uninfected control group. All groups were vaccinated with Newcastle disease virus (NDV) vaccine. Blood samples via wing web were collected at days 0, 30, 37, 44, 51 and 58 and anti- NDV and anti-AIV serum titers were measured by HI test. At days 33 and 41 three poults of each group were euthanized and their splenic lymphocytes proliferation repose to phytohaemagglutinin was assessed.
  Results
  Influenza clinical signs were prolonged and more intensive in group 1 than group 3. The mean HI titers to NDV were significantly lower in group 1 than group 3, in all sampling times, but anti-AIV titers were significantly lower in group 1 compared to group 3 from days 14 AIV (H9N2) post infection. The lymphocyte proliferation assay with PHA did not show any differences between groups 1 and 3.
  Conclusions
  IBDV suppresses immune response in turkey and causes prolonged and more intensive clinical signs after challenge with AIV.
  Keywords: Turkey, Avian Influenza, IBD, Immunosuppression
 • Sayed Rashid Hashemi, Farhad Soltanalinejad *, Gholamreza Najafi, Rasoul Shahrooz Pages 345-352
  Background
  The Eustachian tube is an osteocartilaginous channel connecting the tympanic cavity with the nasopharynx. There is no anatomical and histological research performed on this organ in buffalo.
  Objectives
  Anatomical and histological study of Eustachian tube in buffalo will be useful for basic knowledge of this organ.
  Methods
  For this study 8 adult male and female buffalo's head were provided from slaughter house and their Eustachian tube were studied anatomically, then tissue samples were obtained and paraffin sections were prepared for using of staining methods such as H&E (for general study), Verhoff (for elastic fibers), PAS (for carbohydrates) and Masson's Trichrome Stainning Kit (for collagen fibers).
  Results
  Anatomical results showed Eustachian tube was white and funnel- like tube, no curve and structurally supported by cartilage and in both sexes they had the same structure. Histological and Histochemical results showed the epithelium of Eustachian tube in buffalo is pseudostratified ciliated columnar and in some regions of the Eustachian tube epithelium was stratified squamous. In the first portion of Eustachian tube cartilage was elastic and then eustachian tube cartilage was hyaline. The glands of Eustachian tube in buffalo were mucous and non folicular tubal tonsil could be found around the pharyngeal opening with obviously lymphoid tissue.
  Conclusions
  . The results of this research can be used as the basic anatomical and Histological knowledge in buffalo.
  Keywords: Anatomy, Histology, Histochemistry, Eustachian tube, Buffalo
 • Rialy A., Sarir H.*, Mojtahedi M., Abtahi H Pages 353-361
  Background
  Aflatoxins are a group of mycotoxins produced by Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus and are an important factor in oxidative damage to the kidney and liver.
  Objectives
  The purpose of this study was to evaluate the effects of turmeric extract and/or sodium bentonite against renal and hepatic damage induced by aflatoxin B1.
  Methods
  In this experiment that lasted for four weeks 64 male Wistar rats randomly assigned to eight groups containing: control, aflatoxin (AF), turmeric extract (TE), sodium bentonit (SB), TE, AF, AF, AF(TE). At the end of experiment blood samples were taken from heart and some biochemical analysis has been performed.
  Results
  In the AF group, the levels of alanine aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP), low density lipoprotein (LDL) and creatinine (P
  Conclusions
  According to the present research, it seems that TE and SB alone decrease the harmful effects of Aflatoxin B1 and the combination of them has a potentiating effect.
  Keywords: Aflatoxin B1, Turmeric Extract, Sodium Bentonite, blood parameters, rats
 • Hossein Doomary, Abolfazl Kamkar *, Hamid Sharifi Pages 363-373
  Background
  The vegetables with high amount of Nitrate have a lot of detrimental effects on the human and animal health. The high amount of Nitrate results in some diseases such as Stomach cancer, Leukemia, cancer of the lymphatic nodes or NHL (Non-Hodgkin lymphoma), blue body syndrome, diarrhea and other gastrointestinal diseases in human. Since 80% of Nitrate enters the human body by vegetables the measurement of Nitrate and the investigation of affecting factors on its accumulation in vegetables are of crucial importance especially at areas with high consumption of vegetables.
  Objectives
  The objectives of the present study were monitoring the Nitrate amount in green cucumber and the most effective factors on it.
  Methods
  Overally, 210 samples were collected and analyzed from different farmlands of Jiroft city during one sowing season. The Nitrate content of the samples was measured by Salicylic acid and spectrophotometry method.
  Results
  The results showed that the average of Nitrate content in the collected samples is 112.12 mg/wet kg and 29 samples (13% out of 210 samples) have Nitrate concentration higher than standard level. Moreover, it was revealed that the factors such as type of planting, irrigation, soil, fertilizer, harvest season, age of sample, temperature, weather, sampling location in the farm, distance between bushes, weeds and farmer financial status have direct influence on the Nitrate content of the green cucumber in Jiroft area.
  Conclusions
  It can be concluded that different factors are affecting on the Nitrate accumulation in the cucumber and a healthy product with standard Nitrate content can be produced by considering the studied factors in this work.
  Keywords: Nitrate, cucumber, Effective factors
 • Hossein Daghigh Kia *, Rasteghar Olfati Karaji Pages 375-382
  Background
  Semen cryopreservation process with increased reactive oxygen species levels (ROS) plays a decisive role on the sperm cellular organelles (cell membrane, mitochondria and DNA).
  Objectives
  The aim of this study was to determine the effects of adding different levels of superoxide dismutase (SOD) and reduced glutathione (GSH) antioxidants before freezing on motility, total progressive motility, viability and positive response to hypo-osmotic swelling test (HOST) parameters after Bull semen was frozen.
  Methods
  In this study, four bulls aged 4-5 years were used and 20 times the semen collection (5 ejaculates per bull) was performed. SOD (100 and 150 IU/ml) and GSH (5 and 7.5 mM) antioxidants were added to Tris - egg yolk extender. Diluted semen samples with or without additives were manually filled with straw and the free end of the straws were sealed by sealing machines; then, semen were frozen by semi-automatic freezing machine, using liquid nitrogen. After thawing the samples, the total and progressive motility, sperm viability and positive response to the HOST parameters were determined at zero and 2 h of incubation.
  Results
  Adding SOD and GSH antioxidant levels did not reveal significant differences between treatments in any of the semen parameters in the initial hour of incubation after thawing. Two hours incubation of post-thawed semen samples containing SOD (100 IU/ml) significantly improved total motility, viability and membrane integrity of the sperm (p
  Conclusions
  This study showed that using SOD and GSH antioxidants as freezing semen extender additives can improve post-thawed bull semen quality.
  Keywords: semen cryopreservation, reduced glutathione, superoxide dismutase, sperm parameters
 • Taghi Taghipour-Bazargani *, Omid Madadgar, Ahmad Vahedi Pages 383-387
  Background
  FMD is one of the most important animal health problems in the world and is ranked at the top of the list A of potentially epidemic infectious diseases of livestock (OIE). FMD virus infects a wide range of domestic and wild cloven hooved animals and causes clinical signs. The disease is mild zoonotic and 70 wild mammal species from 20 animal families are susceptible to infection. Also, birds are mentioned as transferring agent of FMD virus in several references.
  Objectives
  The motivation of this study was due to observation of a significant presence of pigeons in FMD involved farms in the epidemic of serotype O2016 in the first months of 2016.
  Methods
  After hunting of six pigeons gathering food in FMD involved farms, their blood samples were collected. In the laboratory, FMDV genome was traced by RT-PCR with aphtovirus universal primers and final product was sequenced.
  Results
  The 328 bp band indicating a positive result was observed in electrophoresis of all samples. These results were also confirmed in repeated experiments. Then the RT-PCR products were sequenced in both directions. Alignment and BLAST results indicated more than 97% identity of virus from samples with FMD registered viruses in Genebank, demonstrating the presence of FMD virus genome in the blood of the pigeons.
  Conclusions
  This result indicates FMD virus genome viremia in the blood of pigeons. It is worth noting that pigeons’ infection is very important because this species is a free flight bird and has the possibility of transmitting the virus over long distances, thereby causing new epidemics. Finally, it is necessary for further studies to investigate the possible presence of clinical signs in the pigeons, the possibility of shedding, routs and virus titers of shedding from any of the possible ways.
  Keywords: FMD, Blood contamination, Pigeon, RT, PCR