فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 14 (پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید احمد هاشمی *، ابراهیم صحرا نشین، نهضت صفایی صفحات 6-22

  هدف اصلی محقق از اجرای پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سلامت اجتماعی با میل شغلی و فرسودگی مزمن معلمان در دور ه ی اول متوسطه ی شهرستان پارسیان است.به منظور اجرای این تحقیق، 140 نفر از معلمان دوره اول متوسطه به عنوان نمونه به طور تصادفی برگزیده شدند. روش تحقیق حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است که با استفاده از پرس شناسنامه ی سامت اجتماعی کییز، اطلاعات موردنیاز مقیاس میل شغلی و فرسودگی چالدر جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار s pss20 و از روش های آمار توصیفی، همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چند متغیره و همبستگی کانونی صورت گرفت. در نهایت، نتایج آماری نشان داد که بین سامت اجتماعی با فرسودگی مزمن و میل شغلی رابطه ی معناداری وجود دارد؛ با افزایش سلامت اجتماعی، میل شغلی افزایش و فرسودگی مزمن معلمان کاهش می یابد. در این بررسی، نتایج همبستگی کانونی بیانگر این بود که متغیر میل شغلی در تبیین سامت اجتماعی از بیشترین عملکرد برخوردار است. قویترین رابطه در بعد اول کانونی، بین متغیر میل شغلی از متغیرهای مجموعه ی اول)وابسته(و مولفه ی مشارکت اجتماعی از متغیرهای مجموعه ی دوم)مستقل است.

  کلیدواژگان: سلامت اجتماعی، فرسودگی مزمن، میل شغلی، معلمان
 • مصطفی سعادت * صفحات 23-32

  مطالعات متعدد نشان داد ه که ازدوا ج با خویشاوند، با افزایش احتمال ابتلای فرزندان به بسیاری از بیمار ی ها همراه است. فراوانی این ازدوا ج ها توزیع جغرافیایی دارد؛ در میان جمعیت های آسیایی و آفریقایی از جمله در کشورهای اسامی، زیاد و در میان جمعیتهای غربی بسیار اندک است. با عنایت به خطرات متعدد این گونه ازدواج ها، باید تلاش شود علل گرایش به آن در میان هر جمعیت شناخته شود تا با شناخت ریشه های فرهنگی این ازدواج، در راستای کاهش آن در جامعه اقدام شود. در مقاله ی حاضر، به بررسی پیشینه ی این گونه ازدوا ج ها در اوسنه های عامیانه ی مردم «بندرخمیر » و «بستک » می پردازیم. با بررسی 70 داستان عامیانه از بندرخمیر، 35 ازدواج 26 مورد ازدواج با ناخویشاوند و 9 مورد ازدواج با خویشاوند ثبت شده است. در بررسی 13 داستان عامیانه از بستک، 10 واقعه ازدواج ازدواج ناخویشاوند و خویشاوند به ترتیب با 9 و 1 مورد ثبت شده است. می توان نتیجه گرفت که اینگونه ازدواج ها از سابق ه ی تاریخی بسیار طولانی برخودار است، ریشه های بسیار عمیقی دارد و همین موضوع با نگرش مثبت به این ازدوا جها همراه است.

  کلیدواژگان: ازدواج خویشاوندی، اوسنه های عامیانه، هرمزگان، ایران
 • صالح ارزن کار * صفحات 33-46

  بندرخمیر شهری کرانه ای و بستک، شهری پس کرانه ای در استان هرمزگان است.گویش مردم بندرخمیر زیر گویشی از بندری و گویش بستکی، زیر مجموعه ای از دری لارستانی محسوب می شود. در دور ه ی اقتدار حاکمان و خوانین بستک، بندرخمیر زیر نظر حاکمان این شهر اداره می شده است؛ همچنین ورود سادات قتالی از منطقه ی گوده وار بستک به عنوان مبلغ و مشایخ طریقت به این شهر، بر زبان و گویش این منطقه نیز بی تاثیر نبود هاست. در این پژوهش، ویژگی های آوایی و صرفی دو گویش مزبور بررسی و مقایسه می شود. منابع استفاده شده در این تحقیق، کتاب، پایان نامه، مقاله و فرهنگ واژگان دو گویش است که داده های گویشی به شیو های توصیفی- تحلیلی مقایسه می شود. برآیند این تحقیق نشان می دهد با وجود اینکه گویش بندرخمیر در مجاورت و تاثیرپذیری مستقیم از گویشهای لارستانی قرار داشته است، اما به عنوان گویشی از خانوده ی گویشهای بندری، اصالت خود را از دست نداده و تنها در برخی ویژگی های آوایی به سمت گویشهای لارستانی و بستکی گرایش داشته است.

  کلیدواژگان: مقایس هی گویشی، گویش بندرخمیر، گویش بستکی، ویژگی آوایی، ویژگی
 • رضا عامری سیاهویی، سارا عباسی صفحات 47-61
  تئاتر هنری است که دیده و بوییده می شود و تقریبا تمام حواس یک تماشاگر را در برمی گیرد و با ذهن و تخیل مخاطب خود کاملا درگیر می شود؛ لذا نقش مخاطب در این هنر قابل وصف نیست. این مقاله با هدف بررسی راهکا رهای جذب مخاطب در سالنهای تئاتر شهرستان بندرعباس، با تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره پی ریزی شده است؛ از این رو در ابتدا با استفاده از تحقیقات میدانی، مهمترین راهکارهای جذب مخاطب در سالنهای تئاتر شناسایی و پرسشنامهای تهیه شد.سپس با استفاده از تکنیک تاپسیس و قانون پاره تو، راهکارهای جذب مخاطب تجزیه و تحلیل شد. در نهایت، ایجاد کانا لهای ارتباطی و تبلیغاتی )سایت، شبکه مجازی، پیامک(، برقراری ارتباط ساختارمند و تعریف شده با آموزش و پرورش در خصوص بردن تئاتر به مدارس، افزایش تعداد سالن ها و کیفی سازی محیطهای اجرای تئاتر، تبلیغات چهره به چهره و تصویری )پوستر، تراکت، بنر و...( در بین عموم مردم و به کارگیری کارگردان طراز اول، به عنوان مهمترین راهکارهای جذب مخاطب در سالنهای تئاتر شهرستان بندرعباس انتخاب شد.
  کلیدواژگان: تئاتر، مخاطب، شهرستان بندرعباس، تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره
 • نجمه دری، حنیفه شریفی صفحات 62-78
  ادبیات بومی مجموع های از عناصر فرهنگی مذهبی است که در پی نشان دادن شیوه ی زیست ملتی معین است. اثر خواب با چشمان باز، مجموعه ی چهارده داستان کوتاه نوجوان امروز است. از ویژگی های برجسته ی این مجموعه، ارا یه ی تصویری زنده از مولفه های بومی مذهبی ایرانی در همه جای کتاب است. ذکر این امر لازم است که مراد از بومی گرایی در این نوشتار، عناصر بومی در گستر ه ی سرزمین ایران و در معنای عام آن است. در پژوهش حاضر، عناصر بومی در دو بخش فرهنگ ملی و فرهنگ مذهبی بررسی شده است. نویسند ه ی بومی گرا بارها در بخش فرهنگ ملی، به آداب و رسوم ملی، باورهای عوام، بازی و سرگرمی، کنایات وضرب المثل ها، غذاهای سنتی و نوع پوشاک ایرانی اشاره داشته است. در بخش فرهنگ اسامی با تاکید بر مذهب شیعه، به ذکر مبانی، آداب و رسوم و سنتهای مذهبی پرداخت هاست. دیگر شاخصه های فرهنگ ملی همچون هنرهای عامیانه، طب عامیانه، قصه ها، مشاغل بومی، صنایع و شاخصه های جغرافیایی حضور کم رنگتری دارند.
  کلیدواژگان: ادبیات اقلیمی، خواب با چشمان باز، عناصر بومی فرهنگ ملی
 • یعقوب زارعی * صفحات 79-99
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل نابرابر ی های آموزشی در شهرستان های استان هرمزگان انجام شد. این مطالعه به لحاظ ماهیت، پژوهشی کاربردی و از منظر روش شناسی، در زمره تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. شیوه ی گردآوری اطلاعات، از نوع کتابخانه ای و ابزار جمع آوری داده ها با توجه به اهداف پژوهش، مبتنی بر ابزارهای استاندارد شده در قالب جداول و فر م های رایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن )به ویژه سالنامه ی آماری سال 1394 استان هرمزگان بود هاست. ذکر این امر لازم است که جامعه ی آماری پژوهش، 13 شهرستان واقع در استان هرمزگان بود که برای سنجش سطح توسعه ی آموزشی، 22 مولفه در قالب شاخص های آموزشی از آمارنامه ی رسمی استان، استخراج و با استفاده از تکنیک تحلیل مولفه های اصلی و زنده ی، سپس با استفاده از روش های تحلیل خاکستری و تحلیل سلسله مراتب خوشه ایبررسی شد. تحلیل یافته های پژوهش ضمن تایید وجود شکاف عمیق در توزیع و تخصیص فرصت های آموزشی بین شهرستان های استان هرمزگان، حاکی از آن است که در مجموع شاخص ها تنها شهرستان های ابوموسی با ضریب 84 / 0، به لحاظ آموزشی از بالاترین سطح توسه یافتگی برخوردار بوده و 12 شهرستان دیگر در سطح متوسطی از توسعه قرار گرفت هاست. همچنین نتایج سطح بندی شهرستان ها نیز نشان داد به لحاظ میزان توسعه ی آموزشی، نوعی محرومیت کلی بر فضای استان هرمزگان حاکم است.
  کلیدواژگان: نابرابری های آموزشی، تحلیل رابطه ی خاکستری، استان هرمزگان
 • رقیه صادق زاده، محمدعلی نادی صفحات 100-115
  در عصر حاضر وجود قومیت های متعدد در ایران و چگونگی تعامل آنها با یکدیگر، یکی از مسائل مهم در هر کشور است. باورها و نظرات مختلفی در زمینه ی افزایش گرایشهای قومی وجود دارد. از سوی دیگر این اعتقاد نیز وجود دارد که این گرایش های قومی در تعارض با هویت ملی افراد نیست. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هویت ملی و هویت قومی دانشجویان آذری، لر و فارس دانشگاه های ایران در سال 94 بر روی 400 نفر از دانشجویان دانشگاه های تهران، آذربایجان غربی، اهواز و لرستان با روش نمونه گیری خوشه ایمرحله ای اجرا شد هاست. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین هویت ملی و هویت قومی رابطه ی مثبت وجود دارد؛ بدین معنی که با افزایش نمرات مولفه های هویت قومی، نمرات مربوط به هویت ملی نیز افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: هویت قومی، هویت ملی، دانشجویان کشور
 • محمد صبوری*، اصغر نوروزی صفحات 116-133

  هدف اصلی برنامه ریزی روستایی در کشورهای مختلف، تحقق توسعه و کاهش نابرابر یها و رسیدن به توسعه ی پایدار است. گام نخست برای موفقیت در برنامه ریزی و رسیدن به توسعه، شناخت و سطح بندی مناطق برحسب میزان برخورداری از زمینه های گوناگون اقتصادی، زیربنایی، ارتباطات، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی، آموزشی و غیره است. این تحقیق به منظور بررسی سطوح برخورداری نواحی روستایی شهرستان جاسک واقع در جنوب شرق استان هرمزگان و سواحل مکران صورت گرفته است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و ماهیت آن توصیفی  تحلیلی است و با اتکا بر یافته های اسنادی و میدانی به بررسی موضوع پرداخته است. ابزار جمع آوری داد ه ها، پرسش نامه در سطح روستا است. در تحقیق حاضر با بهر ه گیری از مدل کمی «تاکسونومی عددی »، سطوح برخورداری نواحی روستایی تعیین و بررسی شد هاست. نتایج این پژوهش نشان داد 60 درصد دهستانها)سورک، پ یوشک و گابریک(در طبقه ی دهستان های محروم و خیلی محروم قرار دارند.

  کلیدواژگان: تاکسونومی عددی، توسعه ی روستایی، سطوح برخورداری، محرومیت، شهرستان جاسک
|
 • S. A.Hashemi *, E. Sahraneshin, N. Safaee Pages 6-22

  The main purpose of the researcher is to investigate the relationship between social health and career progression and the chronic deterioration of teachers of the first high school in Parsian. In order to execute this research, 140 teachers of the first high school were randomly selected as samples. The method of this research is escriptive correlational. Data were collected using the Key Health Social Questionnaire, the Job Mobility Scale and the Chaldean Burnout Scale. Data were analyzed by SPSS20 using descriptive statistics, Pearson correlation, multivariate regression and focal correlation. Finally, statistical results show that there is a significant relationship between social health and chronic exhaustion and job desire. By increasing social health, the desire for job increases and decreases in teachers’ chronic health. Also, in this study, the results of focal correlations indicated that social inclusion was the most important explanation for the job change variable. And the strongest relation in the first dimension of the focal length between the variable of job desire is from the variables of the first set (dependent) and the component of social participation from the variables of the second set (independent).

  Keywords: Social health, Chronic burnout, Job desire, Teachers
 • S. Saadat * Pages 23-32

  Numerous studies indicated that consanguineous marriages are associated with the increased risk for several diseases. The prevalence of consanguinity has a geographical distribution, it is high among Asian and African populations, including Islamic countries and very rare in European populations. Given the hazards effects of such marriages on health of offspring, efforts should be made to identify the reasons of its tendency in each population and its cultural roots can be identified in order to reduce it in the population. In the present study the frequency of consanguinity in folktales collected form Bandar Khamir and Bastak (Hormozgan province) was investigated. In 70 folktales from Bandar Khamir, 35 marriages were recorded. From these, 26, 1, and 8 were marriages between unrelated persons, first-degree relatives and first cousins, respectively. In 13 folktales collected form Bastak, 10 marriages (9 with unrelated and 1 with first cousins) were recorded. It may conclude that consanguineous marriage is a deeply rooted cultural trait and it is associated with positive attitude to this type of marriages.

  Keywords: Consanguineous marriages, Hormozgan province, Folktales, Iran
 • M.S. Arzankar * Pages 33-46

  The port cities of Bandar Khamir and Bastak are located in Hormozgan province. The dialect spoken in Bandar Khamir is a sub-division of Bandari, and the dialect of Bastak is a subset of Dari Lârestâni. During the reign of the rulers of Bastak, the port city of Bandar Khamir was governed by Bastaki leaders; also the arrival of Sadatqetali from Guwdah to Bastak as missionaries had a great impact on Bandar Khamir’s dialect. In this study, phonetic and morphological features of these dialects have been examined and compared. Sources used in this study include books, thesis, articles and vocabularies from both dialects; the dialectical data were compared using the descriptive- analytical method. The results of this study indicate that although the dialect spoken in Bandar Khamir is influenced by Lârestâni dialect but it has not lost its originality as part of the family of Bandari dialects, and has tended toward Lârestâni and Bastaki dialects in some limited phonetic featu res.

  Keywords: Comparison of dialects, Bandar Khamir Dialect, Bastaki Dialect, phonetic features, morphological features
 • R. Ameri Siyahooi, S. Abbasi Pages 47-61
  Theater is an art that can be seen and felt. It involves almost all the senses of the audience and engages their minds and imagination to the full. That’s why the role of the audience defies definition. This article addresses the ways the audience can be attracted to theatre halls in Bandar Abbas county. The study makes use of the technique of multiple criteria decision-making. The researchers have used field studies to find the most significant ways to attract the audience to watch theater. They have then devised a questionnaire. Using the TOPSIS technique and Pareto’s Law the researchers have analyzed the findings. The following are the most significant ways to attract the audience to theatre halls in Bandar Abbas: Establishing connecting and advertizing channels (websites, sms, virtual channels); developing a structured and defined relation with the education ministry to extend theatres to schools; increasing theatre halls and working on their quality; face-to-face recommendation and visual advertizing (posters, tracts, banners etc) and employing top directors.
  Keywords: Theater, Audience, Bandar Abbas, Multiple Criteria Decision, making Technique
 • N. Dori, H. Sharifi Pages 62-78
  Nativist literature consists of a set of religious-cultural elements that try to represent the lifestyle of certain nations. The book entitled Sleeping With Open Eyes is a collection of fourteen stories for today’s teenagers. The book depicts lively pictures of the indigenous-religious lives of people in Iran in every single page and that is the prominent characteristic of it. It should be noted that buy using the word nativism we mean indigenous elements throughout Iran and its general meaning. The present study has analyzed indigenous elements is two segments of national and religious culture. The nativist author of the book has referred to national rituals, popular beliefs, games and hobbies, metonymies and proverbs, traditional food and costume in the national-cultural part of the book. In the Islamic part, the author has elaborated on religious principles and rituals, with a special emphasis on the Shia faith. Other elements of national culture, such as popular arts, popular medicine, tales, old professions, and geographical features have a less significant presence in the book.
  Keywords: Climate, based literature, Sleeping with Open Eyes, Indigenous elements of national culture, fiction
 • Y. Zarei * Pages 79-99
  The present study was conducted aiming to analyze educational inequalities in the counties of Hormozgan Province. This study is an applied research that falls in the descriptive-analytical research category. The method of collecting information is library research and the data collection tools, given the research goals, were based on standardized tools such as tables and common forms included in the population and housing consensus (Especially the 2015 Statistical Yearbook of Hormozgan Province). It is worth noting that the statistical population of the study was 13 counties in Hormozgan province. Twenty two components from educational indicators were extracted from the official statistics of the province to assess educational development levels. Then the gray relation method and the cluster hierarchy analysis were used to analyze the components. The assessment reveals wide gaps in distributing and allocating educational opportunities among different counties. It also concludes that Abu Musa County is the only one to score 84/0, which is the highest educational development level in the province. A dozen other counties benefit from a modest level of educational development. Another result is that a sort of deprivation dominates Hormozgan province in terms of educational development.
  Keywords: Educational Inequalities, Analysis of Gray Relations, Hormozgan Province
 • R. Sadeghzadeh, M.A. Nadi Pages 100-115
  The Relationship between National and Ethnic Identities of Azerbaijanis, Fars, Lor, Kurd, and Arab Students in Iranian Universities In the present era, the existence of many ethnic groups in Iran and the way they interact with each other is one of the most important issues in every country. There are different beliefs and opinions about increasing ethnic trends; on the other hand, it is believed that these ethnic orientations are not in conflict with individuals’ national identity. This research was carried out with the aim of investigating the relationship between national identity and ethnic identity of Azeri, Lur, and Persian origin university students. This study was carried out using cluster sampling method on 400 students in universities in Tehran, West Azerbaijan, Ahwaz, and Lorestan in 2015. Findings of this research show that there is a positive relationship between national identity and ethnic identity. This means that with an increase in the score of components of ethnic identity, the scores for national identity increase too.
  Keywords: Ethnic Identity, National Identity, Iranian Students
 • M. Sabouri*, A. Nowroozi Pages 116-133

  The main goal of rural planning in different countries is reaching to development and decreasing regional imbalance and achieving to sustainable development. First step to solving the problem of regional imbalances and reaching to development, knowing the ranking of regions in case of development in various fields such as economic, fundamental communication, social, cultural, medical and education and so on. As an applied research this study with the analytical approach and relying on the results of documentary and field, is to investigate the issue. The tool for data collection was questionnaire at the village level. In thepresent study,using quantitative models, “taxonomy” for Determining and Analysis the Development levels and Degree in Sub districts of Jask County. The results show that 60 percent of district municipalities are in the class deprived and very deprived.

  Keywords: numerical taxonomy, rural development, Development levels, Deprivation, JaskCounty