فهرست مطالب

سلامت و محیط زیست - سال دهم شماره 4 (پیاپی 38، زمستان 1396)
 • سال دهم شماره 4 (پیاپی 38، زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقاله پژوهشی
 • بهزاد محمدمرادی، سهیل سبحان اردکانی*، مهرداد چراغی صفحات 429-442
  زمینه و هدف
  فلزات سنگین از شایع ترین آلاینده های خاک های شهری هستند که سلامت انسان و به ویژه کودکان را از طریق بلع و یا استنشاق تصادفی خاک و گردوغبار آلوده در معرض خطر قرار می دهند. از این رو، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی شاخص مخاطره بوم شناختی فلزات سرب، کادمیوم، کروم و مس در خاک سطحی بوستان های شهری تهران در سال 1395 انجام یافت.
  روش بررسی
  60 نمونه خاک از بوستان های ملت، لاله، ولایت، اکباتان و پیروزی جمع آوری گردید، محتوی عناصر سنگین نمونه ها پس از آماده سازی و هضم اسیدی در آزمایشگاه، به روش طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی (ICP) خوانده شد. همچنین شاخص خطرپذیری بالقوه بوم شناختی تجمعی فلزات سنگین (Risk Index (RI)) در خاک محاسبه شد. پردازش آماری نتایج نیز با استفاده از آزمون های شاپیرو-ویلک (Shapiro-Wilk test)، تحلیل واریانس یک طرفه (One-Way ANOVA)، تی تست (One Sample T-Test) و ضریب همبستگی پیرسون (Pearson Correlation Coefficient) انجام یافت.
  یافته ها
  کمینه و بیشینه میانگین غلظت عناصر در نمونه های خاک برابر با 0/25±0/52 و mg/kg 31/83±153/81 به ترتیب مربوط به کادمیوم و سرب بود. از طرفی میانگین غلظت عناصر سرب و مس در نمونه ها بیشتر از رهنمود WHO بود. همچنین بیشترین مقادیر آلودگی مربوط به بوستان ولایت واقع در جنوب بود. نتایج محاسبه شاخص RI نشان داد میزان تجمعی فلزات سنگین خاک برابر با 99/16 و در محدوده کم خطر قرار داشت.
  نتیجه گیری
  هرچند میزان تجمعی فلزات سنگین خاک در محدوده کم خطر قرار داشت، ولی از آنجا که میانگین غلظت عناصر سرب و مس از رهنمود WHO بیشتر بود، نسبت به کنترل منابع ورود آلودگی به محیط، پایش دوره ای منابع خاک سطحی به ویژه در بوستان های شهری که شهروندان بخش عمده ای از اوقات فراغت خود را در آنجا سپری می کنند و خودداری از احداث بوستان های شهری در حاشیه جاده ها به خصوص محل های پرترافیک توصیه می شود.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، مخاطره بوم شناختی، خاک سطحی، بوستان شهری، تهران
 • نجمه گلچین پور، نوشین راستکاری، رامین نبی زاده نودهی، مهرنوش ابطحی، علی آذری، الناز ایروانی، کامیار یغماییان * صفحات 443-456
  زمینه و هدف
  تری کلوسان از جمله موادی است که به عنوان ضد میکروب در بسیاری از مواد دارویی و محصولات مراقبت شخصی به کار می رود. اثرات سوئی مانند کاهش میزان هورمون تیروئید، مقاومت به آنتی بیوتیک ها و افزایش خطر سرطان پوست برخی از مشکلات حضور این آلاینده در محیط است. مطالعه حاضر به بررسی کارایی فرایند نانوفتوکاتالیستیXe/ TiO2@GO در حذف تری کلوسان از محیط های آبی پرداخته است.
  روش بررسی
  در مطالعه حاضر کاتالیزور TiO2@GO سنتز و مشخصات ساختاری آن با تکنیک های SEM، EDX و FTIR تعیین گردید. تاثیر پارامترهای غلظت آلاینده، دوز کاتالیست و زمان تماس بر فرایند تخریب تری کلوسان طی فرایند نانوفتوکاتالیستی در حضور نور مرئی به کمک تکنیک آماری (Design of Experiments) DOE براساس روش سطح - پاسخ مطالعه شد. آزمون آنالیز واریانس برای بررسی تاثیرگذاری پارامترها در نظر گرفته شد. شرایط بهینه فرایند نیز با دیدگاه فاکتور مطلوبیت تعیین شد.
  یافته ها
  غلظت آلاینده، زمان تماس و دوز کاتالیست به ترتیب برابر با mg/L 0/487، min 14/898 و g/L 0/205 به عنوان شرایط بهینه تعیین شد. حداکثر راندمان تخریب در شرایط بهینه 97/542 درصد حاصل شد. دوز کاتالیست نیز تاثیرگذارترین پارامتر در فرایند تخریب تری کلوسان بود.
  نتیجه گیری
  استفاده از کاتالیزور TiO2@GO در حضور نور لامپ زنون راندمان قابل قبولی در حذف تری کلوسان از خود نشان می دهد. استفاده از لامپ زنون به تنهایی بسیار از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است.
  کلیدواژگان: نانوفتوکاتالیست، تری کلوسان، گرافن اکساید، دی اکساید تیتانیوم، لامپ زنون
 • محمد فهیمی نیا، حسین جعفری منصوریان، رعنا شیخ بیگلو، سمیه بهاری، اکبر اسکندری * صفحات 457-470
  زمینه و هدف
  صنایع کارگاهی کوچک از یک سو با ایجاد اشتغال موثر در نواحی شهری نقش مهمی در توسعه شهرها دارند و از سوی دیگر حضور آنها در شهر باعث آلودگی زیست محیطی شده است. این مطالعه با هدف بررسی و تحلیل آلودگی های ناشی از مشاغل شهر قم در سال 1394 به انجام رسید.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی - مقطعی بود. ابتدا لیست تمام مشاغل شهری از 67 اتحادیه مربوطه اخذ شد و پس از شناسایی مشاغل آلاینده محیط شهری، در مجموع 223 صنف از تمامی اتحادیه ها به صورت تصادفی مورد بازدید قرار گرفت و آلودگی های ناشی از فاضلاب، پسماند، هوا، صوت، خاک و منظر اصناف انتخابی مورد بررسی قرار گرفت. با عنایت به نظر 15 متخصص و بهره گیری از نرم افزار Expert Choice وزن هر یک از آلودگی ها و نیز رتبه آلودگی هر صنف مشخص شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد آلودگی فاضلاب، پسماند، هوا، صوت، خاک، و منظر به ترتیب با امتیازهای 0/399، 0/259، 0/169، 0/097، 0/049 و 0/027 حائز اهمیت هستند. بر این اساس از نظر مجموع آلودگی های مورد مطالعه واحدهای شغلی نمایندگی مجاز فروش خودرو با امتیاز کل 1، کارواش 0/889، مهمانسرا 0/881، قالیشویی 0/872، گرمابه 0/709، کوره پزی 0/644، گچ پزی 0/644، سنگبری 0/641، چلوکبابی 0/62، موزائیک سازی 0/609، تراشکاری و آهنگری 0/582، درب و پنجره سازی آهنی 0/569، تولید پرده عمومی و کرکره 0/552، سرامیک سازی 0/546، درودگری 0/518، مکانیک 0/499 و صافکاری 0/499 وضعیت نامناسبی دارند.
  نتیجه گیری
  به منظور کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از مشاغل در کوتاه مدت بایستی نظارت و بازرسی های مستمر از مشاغل به عمل آید و در دراز مدت بایستی با انجام برنامه سازماندهی، مشاغل آلاینده به خارج از شهر منتقل شده و در مجتمع های برون شهری مستقر شوند.
  کلیدواژگان: آلودگی، سازماندهی مشاغل، روش ساختار سلسله مراتبی، شهر قم
 • محبوبه قدرت، الهام اسراری * صفحات 471-482
  زمینه و هدف
  استفاده بی رویه از آنتی بیوتیک ها و راهیابی این ترکیبات به محیط زیست به یکی از نگرانی های زیست محیطی تبدیل شده است. امروزه جذب سطحی یکی از روش های کارا و قابل اعتماد در حذف این ترکیبات است. هدف از این پژوهش سنتز کیتوزان - Fe3O4و بررسی مقایسه ای کارایی حذف آنتی بیوتیک اریترومایسین از محیط های آبی توسط این جاذب و کیتوزان است.
  روش بررسی
  مشخصات ساختاری جاذب سنتز شده با تکنیک های TEM،PSA ، VSM مورد آنالیز قرار گرفت . پارامترهای مختلف از جمله pH (11-1)، زمان تماس (min 60-0)، غلظت جاذب ها (g/L 5-1) و غلظت اولیه اریترومایسین (mg/L 50-5) بر راندمان حذف مورد بررسی قرار گرفت. جهت آنالیز داده ها از نرم افزار Excel استفاده شده است . از مدل ایزوترم فروندلیچ و لانگمویر ثابت های تعادلی و ثابت های سینتیکی با استفاده از سینتیک شبه درجه اول و دوم محاسبه گردید.
  یافته ها
  نتایج حاکی از آن بود که با کاهش pH و غلظت اولیه اریترومایسین، افزایش دوز جاذب ها و زمان تماس راندمان حذف افزایش می یابد. بالاترین راندمان جذب در pH برابر با 3 برای هر دو جاذب، زمان تماس min30 جهت کیتوزان اصلاح شده و min50 برای کیتوزان، دوز جاذب ها g/L2جهت کیتوزان اصلاح شده و g/L3 برای کیتوزان و غلظت اولیه اریترومایسین برای هر دو جاذب mg/L 10، به دست آمد و جذب سطحی اریترومایسین بوسیله هر دو جاذب از ایزوترم لانگمویر و سینتیک شبه درجه دوم پیروی می کند.
  نتیجه گیری
  جهت حذف اریترومایسین به روش جذب سطحی از کیتوزان اصلاح شده با Fe3O4 می توان به عنوان یک جاذب موثرتر نسبت به کیتوزان استفاده کرد .
  کلیدواژگان: اریترومایسین، محیط آبی، کیتوزان، جذب سطحی
 • مهران بیجاری، حبیب الله یونسی*، نادر بهرامی فر صفحات 483-500
  زمینه و هدف
  رنگ های راکتیو، جدیدترین نوع رنگ های تولید شده در صنایع نساجی هستند. این رنگ ها دارای ساختار مقاوم تر از سایر رنگ ها در برابر تجزیه بوده و می توانند صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست وارد کنند. هدف از این مطالعه حذف رنگ زای راکتیو بلک 5 با استفاده از کربن فعال تهیه شده از پسماند حاصل از هرس درختچه انگور در سیستم ناپیوسته است.
  روش بررسی
  در این مطالعه کربن فعال با استفاده از چوب انگور به عنوان پیش ماده و فعال ساز کربنات پتاسیم در نسبت اشباع 1:0/25 در دماهای مختلف 600، 650، 700 ، 750، 800، 850، C° 900 سنتز شد. سپس آزمایش جذب رنگ برای همه نمونه ها در شرایط یکسان: pH برابر با 2، دوز جاذب g/L 0/025، غلظت اولیه رنگ mg/L 250، دما C° 25، حجم محلول mL 100 و زمان تماس min 120 انجام شد تا کربن فعال بهینه از بین نمونه های سنتز شده انتخاب شود، سپس مطالعات جذب ناپیوسته رنگ زای راکتیو بلک 5 بر روی کربن فعال بهینه انجام گرفت و روند پارامترهای pH، دوز جاذب، غلظت اولیه رنگ، دما و زمان تماس در طول فرایند جذب بررسی شد. همچنین آنالیزهای BET و SEM برای تعیین مشخصات کربن فعال بهینه انجام شد. در پایان مطالعات تعادلی، سینتیک و ترمودینامیک برای رنگ زای راکتیو بلک 5 انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که نمونه کربن فعال با سطح ویژه m2/g 1670 و حجم کلی حفرات cm3/g 1/434 و توزیع 68 درصد حفرات در محدوده مزوحفره، دارای حداکثر ظرفیت جذب رنگ زای راکتیو بلک 5 به مقدار mg/g 704 در شرایط معین است. این حداکثر ظرفیت جذب در شرایط معین: pH برابر با 2، دوز جاذب g/L 0/035، غلظت اولیه رنگ mg/L 250، دما C° 45، حجم محلول mL 100 و زمان تماس min 120 به دست آمد. نتایج داده های تعادلی جذب رنگ زای راکتیو بلک 5 تطابق بیشتری با مدل فروندلیچ دارد. همچنین مطالعات سینتیکی نشان داد که رفتار جذب رنگ بر روی کربن فعال از مدل شبه درجه دوم پیروی می کند. مطالعات ترمودینامیک نیز بیانگر غیرخودبخودی، گرماگیر و فیزیکی بودن فرایند جذب رنگ زای راکتیو بلک 5 است.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد کربن فعال تهیه شده از چوب انگور از پتانسیل بالایی در حذف رنگ زای راکتیو بلک 5 از محلول آبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: رنگ زای راکتیو بلک 5، کربن فعال، کربنات پتاسیم، چوب انگور
 • غلامرضا جاهد خانیکی*، پیام صفایی، رحمان باریک گوگجلو، افسانه مهاجر صفحات 501-510
  زمینه و هدف
  پراکسید هیدروژن از جمله ترکیباتی است که بطور اولیه در اثر اکسیداسیون روغن و چربی تولید می شود و سبب بروز بیماری های مختلف از جمله تصلب شرایین و بیماری عروق کرونر قلب می شود . هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان پراکسید هیدروژن موجود در روغن های مصرفی واحدهای فست فود تهران در سال 1395 است.
  روش بررسی
  در این مطالعه از تعدادی مراکز فست فود شهر تهران به طور تصادفی نمونه برداری از روغن در حال استفاده، انجام شد. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه و تعیین عدد پراکسید مطابق با استاندارد شماره 4179 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نمونه ها آنالیز شده و توسط نرم افزار آماری SPSS و آزمون های توصیفی میانگین و انحراف معیار (descriptive statistical parameters) و همچنین آزمون تی تست (t-test)، تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  مطابق استاندارد ملی ایران از مجموع 50 نمونه مربوط به ساندویچی ها، 20 نمونه (40 درصد) قابل مصرف و 30 نمونه (60 درصد) غیر قابل مصرف بودند و از تعداد 40 نمونه فلافلی نیز 14 نمونه (35 درصد) قابل مصرف و 26 نمونه (65 درصد) غیر قابل استفاده بودند. بالاترین عدد پراکسید در نمونه های ساندویچی و فلافلی به ترتیب 29/79 و meq/kg 31/22 گزارش شد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که میزان عدد پراکسید بیشتر نمونه ها بالاتر از حد مجاز است. از این رو با توجه به خطراتی که پراکسید بر سلامتی دارد، اجرای برنامه های آموزشی و بکارگیری روش های صحیح در تهیه مواد غذایی برای کارکنان این مراکز ضروری است.
  کلیدواژگان: پراکسید هیدروژن، روغن، فست فود
 • حسن ایزانلو *، کریم سلیمانی، کاکا شاهدی صفحات 511-522
  زمینه و هدف
  با بررسی غلظت فلزات سنگین موجود در نزولات جوی، اطلاعات مهمی در مورد منابع آلاینده ها در اتمسفر فراهم می گردد. از این رو در این مطالعه با هدف کمک به مدیران شهری در کنترل آلودگی شهر بجنورد، اقدام به اندازه گیری غلظت فلزات سنگین سرب، روی و مس در نمونه های آب باران حوضه شهری بجنورد در دو فصل پاییز و بهار شد.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت توصیفی و تحلیل مقطعی انجام شد. برای اندازه گیری فلزات سنگین، تعداد 24 نمونه آب باران تهیه گردید و با استفاده از دستگاه جذب اتمی، مقدار غلظت فلزات سنگین موجود در نمونه های باران اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج نشان از قلیایی بودن pH در حوضه شهری بجنورد دارد. همچنین غلظت فلزات سنگین موجود در آب باران نیز در مقایسه با استانداردهای جهانی WHO و EPA، دارای اختلاف معنی دار (0/05>P) و کمتر از مقدار استانداردها است. همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون (correlation Pearson) حاکی از آن است که بیشترین همبستگی مثبت بین عنصر روی و مس در نمونه های باران پاییز و بهار به ترتیب برابر با (0/733=r) و (0/190=r) برقرار است. این همبستگی با استفاده از آنالیز خوشه ایبه روش سلسله مراتبی مورد تایید قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  پایین بودن مقادیر pH و از طرفی پایین بودن مقدار غلظت فلزات سنگین در مقایسه با استانداردهای جهانی، نشان از آلودگی پایین آب باران به فلزات سنگین است و خطری برای سلامتی مردم شهر وجود ندارد. غلظت عناصر سنگین در محدوده شهری حوضه های آبخیز شهری بیشتر از سایر سطوح حوضه بوده و بیشترین آلودگی مربوط به عنصر سرب در منطقه مسکونی و تجاری است که بیشترین ترافیک شهری در آن برقرار است. آلودگی فلزات سنگین در فصول مختلف نیز متغیر بوده و در نمونه های آب باران مربوط به فصل بهار بیشتر از پاییز است.
  کلیدواژگان: بجنورد، حوضه شهری، نزولات جوی، فلزات سنگین
 • محمد هادی دهقانی، غلامرضا جاهد خانیکی، رمضان فلاح، نرگس خدامرادی وطن *، لیلا تابنده صفحات 523-534
  زمینه و هدف
  فلزات سنگین از عناصر سمی هستند که می توانند وارد غذا شوند و بر سلامتی افرادی که غذاهای آلوده را مصرف می کنند اثر بگذارند. مطالعه حاضر با هدف بررسی غلظت فلزات سنگین در میوه و برآورد میزان مواجهه با فلزات سنگین از طریق مصرف میوه انجام گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی با انجام نمونه برداری تصادفی تعداد 60 نمونه (35 نمونه میوه سیب و 25 نمونه میوه زردآلو) از باغ های اطراف شهرهای زنجان و ماهنشان در سال 95 گرفته شد و غلظت عناصر سرب، کادمیوم، روی و مس با دستگاه جذب اتمی اندازه گیری گردید. تجزیه و تحلیل آماری نیز با نرم افزار SPSS صورت پذیرفت.
  یافته ها
  میانگین غلظت عناصر در نمونه ها به ترتیب: فلز سرب (mg/kg wet weight 0/121)، کادمیوم (mg/kg wet weight 0/052)، روی ( mg/kg dry weight 10/63) و مس mg/kg dry weight)4/99) بود. میانگین غلظت فلز سرب در سیب و زردآلو به ترتیب 0/17و mg/kg wet weight 0/057، کادمیوم 0/08 و mg/kg wet weight 0/003، روی 9/15 و mg/kg dry weight 12/7، مس 4/4 و mg/kg dry weight5/83 به دست آمد. 28/3 درصد از نمونه ها آلودگی به سرب، 13/3 درصد آلودگی به کادمیوم و 3/3 درصد آلودگی به روی داشتند، آلودگی به مس بیشتر از حد مجاز دیده نشد. غلظت عناصر در شهر زنجان بیشتر از ماهنشان بود. غلظت سرب و کادمیوم در میوه سیب بالاتر از زردآلو و روی و مس در زردآلو بیشتر از سیب بود.
  نتیجه گیری
  آلودگی به فلزات سنگین غالبا در نمونه های متعلق به باغ های اطراف کارخانه ها و معادن سرب و روی دیده شد. ولی با مصرف این میوه ها مطابق با سرانه اعلام شده در استاندارد ملی، ریسک ابتلا به بیماری های غیر سرطانی وجود ندارد.
  کلیدواژگان: سیب، زردآلو، فلزات سنگین، زنجان
 • کیوان عزی مند، عطاءالله عبدالهی کاکرودی * صفحات 535-546
  زمینه و هدف
  ازن سطح زمین (O3) به عنوان یکی آلاینده های بسیار خطرناک دارای اثرات قابل توجهی برای سلامت ساکنان مناطق شهری است. هدف از این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر تشکیل ازن و مدلسازی تغییرات مکانی و زمانی غلظت ازن در کلان شهر تهران است.
  روش بررسی
  داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل داده های هواشناسی و داده های مربوط به غلظت آلاینده ها برای سال 1393 است. در این پژوهش ابتدا تاثیر و همبستگی پارامترها با غلظت ازن با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون (coefficient of Pearson) و سپس مدلسازی غلظت ازن، با روش رگرسیون خطی چند متغیره (multivariate linear regression) انجام شد.
  یافته ها
  مدل توسعه داده شده توانایی توصیف 79 درصد تغییرات داده برای سال 1393 را داشته است. آنالیز زمانی غلظت ازن نشان می دهد که بهترین عملکرد مدل برای فصل تابستان (0/771R2=) و تیر ماه (0/778 R2=) بوده است. همچنین نتایج مدلسازی مکانی برای ایستگاه های سنجش آلودگی نشان می دهد که ایستگاه شهرداری منطقه 4 دارای کمترین ضریب تشخیص مکانی (0/6R2=) و ایستگاه اقدسیه دارای بالاترین ضریب تشخیص (0/79R2=) هستند. در نهایت توزیع مکانی مقدار غلظت ازن تخمین زده شده با مقدار غلظت ازن اندازه گیری در سطح ایستگاه همخوانی کاملی داشت.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه، تمامی پارامترهای مربوط به غلظت آلاینده ها همراه با پارامترهای هواشناسی از عوامل موثر در مدلسازی غلظت ازن سطح زمین بوده اند. همچنین پراکنش مکانی غلظت ازن در شهر تهران نشان از غلظت بیشتر ازن در جنوب و شرق تهران نسبت به شمال و غرب تهران بوده است.
  کلیدواژگان: غلظت آلاینده ها، پارامترهای هواشناسی، تخمین غلظت ازن، رگرسیون خطی چند متغیره
 • مریم بیات ورکشی *، روژین فصیحی صفحات 547-558
  زمینه و هدف
  خشکسالی و کم آبی سال های اخیر باعث گرایش برنج کاران به استفاده حداکثری از منابع آب زیرزمینی به عنوان یک منبع مطمئن برای تولید شده است. این درحالی است که برنج علاوه بر کمیت آب، شدیدا تحت تاثیر کیفیت آب مورد استفاده است. هدف از این مطالعه بررسی روند پارامترهای کیفی آب زیرزمینی چهار دشت آستانه، تالش، لاهیجان و فومنات واقع در استان گیلان به تفکیک ماه های کم آب و پرآب است.
  روش بررسی
  در این پژوهش، اطلاعات 15 متغیر کیفی آب زیرزمینی چهار دشت استان گیلان از سال 1382 تا سال 1393 مدنظر قرار گرفت. این اطلاعات در قالب 15 سری زمانی چاه پیزومتری دشت آستانه، 41 چاه پیزومتری دشت تالش، 24 چاه پیزومتری دشت لاهیجان و 44 چاه پیزومتری دشت فومنات جمع آوری گردید. بدین ترتیب برای هر چاه دو سری زمانی 15 تایی عوامل کیفی، در ماه کم آب و پرآب در محیط SPSS ایجاد شد. تجزیه و تحلیل روند با آزمون ناپارامتری من کندال (Mann-Kendall)، صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد در هر دو ماه کم آب و پرآب، روند تغییرات بیشتر متغیرهای کیفی کاهشی بود، لیکن در ماه پرآب روندهای کاهشی مشهود بود. ضمن آن که روندهای افزایشی نیز اگرچه با تعداد کم، در ماه پرآب مشاهده گردید. در هر دو ماه پرآب و کم آب، روند تغییرات pH و Na% افزایشی بود. لیکن در ماه کم آب، روند افزایشی در پارامترهای SAR و SO4 نیز مشاهده گردید. همچنین کیفیت آب چاه های دشت تالش برای کشت برنج، به عنوان کشت غالب استان، مناسب تر از سه دشت دیگر ارزیابی شد.
  نتیجه گیری
  مصرف آب زیرزمینی کلیه دشت ها در هر دو ماه کم آب و پرآب فاقد محدودیت برای کشاورزی و به ویژه کشت برنج بود. بنابراین با توجه به کاهش غلظت اغلب متغیرهای مورد مطالعه طی دوره آماری، می توان اظهار داشت کیفیت آب زیرزمینی دشت های استان گیلان بهبود یافته است.
  کلیدواژگان: پایش، کیفیت آب های زیرزمینی، گیلان، من کندال
 • زهره نجاتی جهرمی*، حمیدرضا ناصری، محمد نخعی، فرشاد علیجانی صفحات 559-572
  زمینه و هدف
  آبیاری زمین های کشاورزی با فاضلاب تصفیه شده در بخش عمده ای از دشت ورامین، تمرکز جمعیتی در مناطق شهری قسمت میانی دشت، و وجود صنایع، خطر بالفعل آلودگی فلزات سنگین آب های زیرزمینی دشت ورامین را افزایش داده است. از این رو در تحقیق حاضر، غلظت فلزات سنگین با هدف ارزیابی خطر آلودگی آب های زیرزمینی دشت ورامین از نظر قابلیت مصرف شرب بررسی شده است.
  روش بررسی
  تعداد 78 نمونه آب زیرزمینی جمع آوری و غلظت یون های فلزی Cu، Pb، Zn، Cr، Cd، Fe، Co، و Mn اندازه گیری شد. آنالیز همبستگی دو متغیره برای توصیف ارتباط بین پارامترهای هیدروشیمی در منطقه ورامین به کار برده شده است. شاخص ارزیابی فلزات سنگین (Heavy Metal Evaluation Index or (HEI)) و شاخص آلودگی فلزات سنگین (Heavy Metal Pollution Index (HPI)) آب زیرزمینی به منظور تعیین قابلیت مصرف شرب در دشت ورامین تعیین گردید.
  یافته ها
  غلظت میانگین کادمیم در دوره های خشک و تر به ترتیب برابر 5/7 و g/Lμ 8 و غلظت میانگین سرب آب های زیرزمینی دشت ورامین برابر g/Lμ 12/5 که بیشتر از مقدار مجاز شرب هستند. تحلیل همبستگی پیرسون (Pearson correlation analysis) داده های کیفی نمونه های آب زیرزمینی دشت ورامین، همبستگی قوی در میان برخی از جفت فلزات سنگین همانند Pb و Co با Cd، Cu و Mn را نشان می دهد که نمایانگر منابع مشترک آلودگی، وابستگی متقابل و رفتار یکسان در طول حرکت آن فلزات در محیط آبخوان است. نتایج به دست آمده از بررسی شاخص های ارزیابی فلزات سنگین (HEI) و شاخص آلودگی فلزات سنگین (HPI) موید آن است که آلودگی آبخوان ورامین نسبت به فلزات سنگین در اکثر بخش ها خطرناک نیست، اما در بخش هایی تغییرات شدید در غلظت برخی فلزات قابل مشاهده است.
  نتیجه گیری
  احتمالا با توجه به تداوم منشاهای آلودگی در دشت ورامین، می توان انتظار داشت که در دراز مدت خطر آلودگی آب های زیرزمینی نسبت به فلزات سنگین ادامه یابد. لذا می بایست در خصوص آب برگشتی کشاورزی، دفع اصولی فاضلاب های صنعتی و خانگی، و همچنین کیفیت پساب منتقل شده از تهران به دشت اقدامات احیاء کننده به عمل آید.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، آب شرب، شاخص آلودگی آب، آبخوان ورامین
 • مقاله مروری
 • علیرضا مصداقی نیا، سیمین ناصری، مهدی هادی *، الناز ایروانی، معصومه عسکری صفحات 573-594
  زمینه و هدف
  تهیه و تامین آب آشامیدنی سالم برای جامعه یکی از مهمترین چالش ها در راستای ارتقاء سلامت جامعه است. با توجه به اهمیت تحقیقات در زمینه کیفیت آب، شناسایی خلاء های پژوهشی در این زمینه از طریق جستجوی مطالعات مرتبط در ایران و انجام یک مطالعه مروری انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه به ترتیب تعداد 638، 166، 300 و 1000 مقاله در پایگاه های Scopus، SID، Magiran و Iranmedex جستجو شد. از مجموع 2104 مقاله جستجو شده، بعد از حذف 1394 مقاله، تعداد 710 مقاله مورد بررسی بیشتر قرار گرفت.
  یافته ها
  پایش توصیفی آلاینده ها هدف اصلی 36/62 درصد از مطالعات است. حدود 13 درصد از مطالعات در مقیاس آزمایشگاهی انجام شده اند. آلاینده های آلی فقط در 17 استان کشور بررسی شده و سایر استان ها در انجام تحقیقات و یا پایش آنها مشارکتی نداشته اند. نیترات در حدود یک پنجم از کل مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است و فلزات سنگین نیز از عوامل شیمیایی مورد توجه در مطالعات بررسی کیفی منابع آب آشامیدنی در کشور هستند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان دهنده خلاءهای تحقیقاتی و همچنین مبنایی برای اولویت بندی کردن پژوهش ها در حوزه کیفیت آب در کشور است. پایش دقیق تر انواع آلاینده های آلی و معدنی از اقدامات ضروری است. ارزیابی ریسک شیمیایی و میکربی آلاینده ها، تحلیل سرنوشت آلاینده ها و اثرات اکولوژیکی آنها، استفاده از فرایندهای تصفیه پیشرفته، استفاده از روش های تصفیه زیستی، استفاده از شناساگرهای زیستی به منظور پایش آلاینده ها و تکنیک های شناسایی مولکولی از مهمترین اولویت های پژوهشی هستند که تحقیقات بیشتری را می طلبند.
  کلیدواژگان: عوامل آلاینده آب شرب، مرور ساختار یافته، خلاء های پژوهشی
|
 • B. Mohammad Moradi, S. Sobhanardakani *, M. Cheraghi Pages 429-442
  Background And Objective
  Heavy metals are the most frequent pollutants of urban soils. In general, human health and especially children are directly at risk if the soil is being accidentally ingested orally or nasally. Therefore, this study was conducted to assess potential ecological risk index (RI) of Pb, Cd, Cr and Cu in surface soils of urban parks in Tehran City in 2016.
  Materials And Methods
  A total of 60 surface soil samples were collected from Mellat, Laleh, Velayat, Ekbatan and Pirouzi parks. The heavy metals contents in samples were determined using ICP-OES after acid digestion of soil samples. Also, RI of heavy metals was determined. All statistical analyses were performed according to the Shapiro-Wilk test, One-Way ANOVA, One Sample T-Test and Pearson Correlation Coefficient.
  Results
  The lowest and highest contents of the metals (mg/kg) with an average of 0.52 ± 0.25 and 153.81 ± 31.83 were related to Cd and Pb, respectively. Pb and Cu were higher than MPL. Also, the highest surface soil contamination was related to Velayat Park located at the south of Tehran. The value of RI was 99.16 and therefore the soil contamination was categorized in low ecological risk.
  Conclusion
  Although the value of RI categorized as low ecological risk, due to mean concentrations of Pb and Cu were higher than MPL, control of soil-contamination sources, periodic monitoring of surface soil in the urban parks where citizens spend most of their free time. Additionally, it should be avoided to construct urban parks close to the regions with high traffic intensity.
  Keywords: Heavy metals, Ecological risk, Surface soil, Urban parks, Tehran
 • N. Golchinpour, N. Rastkari, R. Nabizadeh Nodehi, M. Abtahi, A. Azari, E. Iravani, K. Yaghmaeian * Pages 443-456
  Background And Objective
  Triclosan is one of the substances as anti-microbial that is used in many of these pharmaceutical products. This compound can affect human such as reduction of thyroid hormone levels, antibiotic resistant, and increasing skin cancer. This study evaluated the performance nanophotocatalysis process UV/Xe/TiO2-GO on triclosan removal from aqueous solutions.
  Materials And Methods
  Synthesis of TiO2@GO and its structure was analyzed by SEM, EDX and FTIR. The effects of pollutant concentration, catalyst dosage, and contact time on the removal of Triclosan were studied by DOE software according to response surface methodology. Analysis of variance test was considered for the influence of parameters. Optimum process condition was determined by desirability factor.
  Results
  Optimum conditions regarding concentration of pollutant, contact time, and catalyst dosage were determined as 0.205 g/L, 14.898 min, and 0.487 mg/L, respectively. Maximum removal efficiency in optimum condition was 97.542 percent. The catalyst dosage was the most effective parameter in removal of Triclosan.
  Conclusion
  Using of TiO2@GO and xenon lamp had acceptable efficiency for the removal of Triclosan. The use of Xenon lamps alone was economically affordable.
  Keywords: Nanophotocatalysis, Triclosan, Graphene oxide, Titanium dioxide, Xenon lamp
 • M. Fahiminia, H. Jafri Mansoorian, R. Shaikh Bigloo, S. Bahari, A. Eskandari * Pages 457-470
  Background And Objective
  Today, workshop industries play an important role in urban development by creating effective employment in urban areas. It has been stated that these small industries can cause environmental pollution. The purpose of this study was to investigate and analyze the contaminations caused by the workshops in Qom in 2016.
  Materials And Methods
  The present study was descriptive-analytic-cross sectional. First, all of the city's businesses were listed in 67 relevant :::::union:::::s. After identifying the polluting businesses, a total of 223 classes of all :::::union:::::s were randomly screened. Sewage, solid waste, air, sound, soil and landscape pollution were investigated. According to 15 specialists and using Expert Selection software, each pollution type and rating of each class were weighed and determined.
  Results
  The results showed that the wastewater, solid waste, air, noise, and landscape pollution with a score of 0.399, 0.259, 0.169, 0.097, and 0.027, respectively, are important. Accordingly, in terms of the total contamination of the studied occupational units, authorized dealers of car sales, carwash, guest house, carpet cleaning, bath, brick plants, chalk plants, gemstones, chelokbaby, mosaic making, lathes and blacksmans, iron doors and window making, general blinds and shuttering, ceramic making, wood processing industry, mechanical, polishing with a total score of 1, 0.889, 0.881, 0.872, 0.709, 0.644, 0.644, 0.641, 0.62, 0.609, 0.582, 0.569, 0.552, 0.546, 0.518, 0.499, and 0.499 had unfavorable status, respectively.
  Conclusion
  In order to reduce the environmental pollution caused by these businesses, continuous monitoring and inspections should be carried out in the short term. Moreover, the polluting industries should be relocated out of the city in the long term.
  Keywords: Pollution, Organized industry, Analytical hierarchy process method, The city of Qom
 • M. Ghodrat, E. Asrari * Pages 471-482
  Background And Objective
  Excessive consumption of antibiotics and the entrance of the potentially hazardous substances to the environment has become one of the environmental concerns. Today, adsorption is one of the efficient and reliable methods for the removal of this class of compounds. The aim of this study was to synthesize chitosan-Fe3O4 and to compare the efficacy of removing erythromycin antibiotics from aqueous humorous media by this adsorbent and chitosan.
  Materials And Methods
  The structural properties of the synthesized adsorbent were analyzed by TEM, PSA, VSM techniques. Various parameters including pH (1-11), contact time (0-60 min), adsorbent concentration (1-5 g/L), and initial concentrations of erythromycin (5-50 mg/L) was evaluated for the removal efficiency. For data analysis, Excel software was used. The equilibrium constant and the kinetic constants were calculated from the first-order kinetic model using Freundlich and Langmuir isotherms.
  Results
  The results indicated that increased pH and initial concentration of erythromycin increased the dose of adsorbents and the contact time of removal efficiency. The highest absorption efficiency at pH of 3 for both adsorbents, the contact time 30 min for modified chitosan and 50 min for chitosan, the dose of adsorbent 2 g/L for modified chitosan, and 3 g/L for chitosan and the initial concentration of erythromycin for each of the two adsorbents was 10 mg/L and the erythromycin adsorption by both adsorbents follows the Langmuir isotherm and the pseudo second order kinetics.
  Conclusion
  According to these results, chitosan modified with Fe3O4 can be used as a more effective adsorbent than chitosan for removal of erythromycin by adsorption method.
  Keywords: Erythromycin, Aquatic environment, Chitosan, Adsorption
 • M. Bijari, H. Younesi *, N. Bahramifar Pages 483-500
  Background And Objective
  Reactive dyes are the newest dyes in textile industry. They may cause environmental problems. The aim of this study was to remove Reactive Black 5 (RB5) in aqueous solutions with activated carbon that was made from grape wood.
  Materials And Methods
  The activated carbon was synthesized by potassium carbonate with impragnation ratios of 1:0.25 at different temperatures (600,650,700,750,800,850,900)°C. Experiments on dye adsorption were done under the same conditions including pH of 2, adsorbent dose of 0.025 g/L, initial dye concentration of 250 mg/L, volume of 100 mL, and contact time of 120 min. Then, the absorption RB5 in a bathc mode was done using the optimized activated carbon. The trends of pH, absorbent dose, initial concentration, temperature, retention time, parametrs were studied. The BET and SEM techniques were used to characterize the activated carboon. Finally, the equilibrium, synthetic and thermodynamic studies were done for RB5.
  Results
  The results showed that the activated carbon sample that was synthesized under the imprenation ratio of 1:0.25 and temperature of 900 oC had a surface area 1670 m2/g. Moreover, the total pore volume was 1.134 cm3/g and 68% of the total pore size were within mesoporous zone. The highest adsorption capacity was observed at the optimum condition. The optimum condition with the maximum adsorption capacity for RB5 was pH of 2, adsorbent dose of 0.035 g/L and temperature 45 °C. According to the equilibrium test results RB5 followed the Freundlich model. of the kinetic adsorption results showed that RB5 showed a pseudo-second-order kinetic model. According to the thermodynamic studies, it seems that RB5 absorption process was an endothermic, non-spontaneous and physical sorption process.
  Conclusion
  The study showed that the produced-activated carbon from grape wood had a great potentioal for removing RB5 from aqueous solutions.
  Keywords: Reactive Black 5 dye_Activated carbon_Potassium carbonate_Grape wood
 • Gr Jahed Khaniki *, P. Safaei, R. Barik Gugjlu, A. Mohajer Pages 501-510
  Background And Objective
  Hydrogen peroxide is one of the compounds that is primarily produced by the oxidation of oil and fat and causes various diseases, including atherosclerosis and coronary artery disease .The aim of this study was to survey the peroxide value of edible oils used in sandwich and falafel shops in Tehran in 2016.
  Materials And Methods
  In this study, sampling from a number of fast food centers was done randomly. After the transfer of samples to the chemistry laboratory of environmental health engineering department, the peroxide number was determined based on the national standard procedure 4179. The data was analyzed by SPSS software for descriptive statistical parameters and t-test.
  Results
  According to the National Iranian Standards, from total of 50 samples of the sandwiches taken, 20 samples (40 %) were consumable and 30 samples (60 %) were inedible. Also, from 40 samples of falafel taken, 14 samples (35 %) were consumable and 26 samples (65 %) were inedible. The maximum peroxide values of sandwiches and falafel were 29.79 and 31.22 meq/kg, respectively.
  Conclusion
  The findings show that Peroxide value in the sandwich and falafel shops were higher than the standard, and thus it seems that having an educational plan for staff regarding the correct methods of frying food is necessary.
  Keywords: Hydrogen peroxide, Oil, Fast food
 • H. Izanloo *, K. Solaimani, K. Shahedi Pages 511-522
  Background And Objective
  Important information can be obtained about the sources of pollutants in the atmosphere by studying the concentration of heavy metals in atmospheric precipitation.. Therefore, in this study concentrations of Pb, Zn and Cu were measured in samples of urban watershed of Bojnourd in autumn and spring seasons to help urban managers to control pollution in Bojnourd area.
  Materials And Methods
  This study was a descriptive and cross-sectional research. 24 samples of rain water were collected to measure heavy metals. The amount of heavy metals in the samples was measured using atomic absorption.
  Results
  Results showed that the pH was alkali in the Bojnourd urban watershed. Concentrations of Pb, Zn and Cu in rainwater in both autumn and spring were compared to international standards of WHO and EPA. The difference was significant (P
  Conclusion
  The low levels of pH and low concentrations of heavy metals in comparison with global standards indicated low rainwater pollution to heavy metals. Thus, there is no a health threat to the people of the city. The concentration of heavy metals in the metropolitan area of urban watersheds had been higher than other basin levels and the most dominant contaminant was lead in the residential and commercial areas with the highest urban traffic. The pollution to heavy metals varied in different seasons and the value was higher in spring rainwater samples than the autumn ones.
  Keywords: Bojnourd, Urban watershed, Rainfall, Heavy metals
 • Mh Dehghani, Gr Jahed Khaniki, R. Fallah, N. Khodamoradi Vatan*, L. Tabande Pages 523-534
  Background And Objective
  Heavy metals are toxic and can enter the food and thus the health of people who consume these kinds of foods may be affected. The aim of this study was to investigate the concentration of heavy metals in fruits and to estimate the exposure level of heavy metals by fruit consumption.
  Materials And Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 60 samples (35 samples of apple fruit and 25 apricot fruit samples) were randomly collected from gardens around Zanjan and Mahneshan city in 2016. The concentration of Pb, Cd, Zn, and Cu were determined by atomic absorption spectrometer. Statistical analysis was done with SPSS software.
  Results
  The average concentration of the elements in the samples was as follows: Pb (0.121 mg/kg wet weight), Cd (0.052 mg/kg wet weight), Zn (10.63 mg/kg dry weight), and Cu (4.99 mg/kg dry weight). The average lead concentration in apple and apricot was, respectively, 0.17 and 0.057 mg/kg wet weight, cadmium 0.08 and 0.003 mg/kg wet weight, zinc 9.15 and 12.7 mg/kg dry weight, Copper 4.4 and 5.583 mg/kg dry weight. Furthermore, it was found that 28.3% of the samples were contaminated with Pb, 13.3% with Cd and 3.3% with Zn. Cu contamination was not detected above permitted concentration. The concentrations of heavy metals in Zanjan were more than Mahneshan and the concentrations of Pb and Cd in the apple samples were higher than the apricot samples but the concentration of Zn and Cu in the apricot samples were higher than the apple samples.
  Conclusion
  Heavy metals pollution was found in samples belonging to the gardens around the factories and mines of lead and zinc. However, there is no risk of non-cancerous diseases with the use of these fruits in accordance with the national standard declared per capita.
  Keywords: Apple, Apricot, Heavy metals, Zanjan
 • K. Ezimand, Aa Kakroodi * Pages 535-546
  Background And Objective
  Ground level ozone (O3) is one of most dangerous pollutants for human health in urban areas. The aim of this study was to identify the factors affecting the formation of ozone and modeling the spatial and temporal variations of ozone concentration in Tehran metropolitan area.
  Materials And Methods
  The data used in this research included meteorological data and pollution concentration data for 2014. First, we studied the impact and correlation of parameters to ozone concentration using the coefficient of Pearson, and then we did modeling of ozone concentration using a multivariate linear regression method.
  Results
  The developed model had the ability to describe 79% of the data changes for 2014. The temporal analysis of the ozone concentration showed that the best coefficient of determination of the model was R2 = 0.771 in the summer and R2 = 0.778 in July. These results also showed that among the air quality monitoring station of Tehran, station 4 had the lowest coefficient of determination (R2 = 0.6) and Aqdasieh station had the highest coefficient of determination (R2 = 0.79). Finally, the spatial distribution of the estimated ozone concentration was consistent with the measured ozone concentration at the station level.
  Conclusion
  According to the results, all the parameters related to air pollution concentration and meteorological parameters were effective parameters on modeling of ozone concentration on the ground level. The spatial distribution of ozone concentration in Tehran showed a greater concentration of ozone in the South and East than the North and West of the city.
  Keywords: Pollution concentration, Meteorological parameters, Estimation of ozone concentration, Multivariate linear regression
 • M. Bayatvarkeshi *, R. Fasihi Pages 547-558
  Background And Objective
  Drought and water shortage in recent years caused rice farmers to use maximum groundwater as a secure source. However, the rice is affected not only by the quantity but also by the quality of water. The purpose of this study was to evaluate trend of quality parameters of groundwater in wet and dry periods in 4 plains including Astaneh, Talesh, Lahijan and Foumanat, which are all located in Gilan province.
  Materials And Methods
  In this investigation, data was collected for quality parameters from 15 groundwater of the 4 plains of Gilan province from 2003 to 2014. The data was collected from 15 piezometer wells of Astaneh, 41 piezometer wells in Talesh, 24 piezometer wells in Lahijan and 44 piezometer wells in Foumanat. For each well, two time series of 15 quality parameters in wet and dry periods were created in SPSS software. The trend was evaluated by Mann- Kendall test that is a nonparametric method.
  Results
  The results showed that in both periods, the trend of most quality parameters was declined, However, the quality decline in wet period was more severe. In both periods, the pH and Na % were increasing. Additionally, in dry period, the increasing trend of SAR and SO4 was observed. Overall, the water quality of wells in Talesh plain for cultivation of rice was better than the other plains.
  Conclusion
  Consumption of groundwater of all the plains in both wet and dry periods for agricultural purposes and especially rice cultivation was without limitation. According to the decreased concentration of the measured parameters during the studied period, it can be expected that groundwater quality of Gilan province plains has been improved.
  Keywords: Monitoring_Groundwater quality_Gilan_Mann – Kendall
 • Z. Nejatijahromi *, Hr Nassery, M. Nakhaei, F. Alijani Pages 559-572
  Background And Objective
  Irrigation of agricultural lands with treated wastewater in the main part of the Varamin plain, the highly populated urban areas of the middle part of the plain, and the presence of industries have increased the actual risk of heavy metal contamination of groundwater. Therefore, the concentrations of heavy metals were investigated in this study in order to assess the risk of using groundwater of Varamin aquifer for drinking purposes.
  Materials And Methods
  A total of 78 groundwater samples were collected to measure the concentrations of Cu, Pb, Zn, Cr, Cd, Fe, Co, and Mn ions. The bivariate correlation analysis has been used to describe the correlation between hydrochemical parameters in the Varamin area. Heavy Metal Evaluation Index (HEI) and Heavy Metal Pollution Index (HPI) of the groundwater were determined to determine the feasibility of drinking supply in Varamin plain.
  Results
  The average concentrations of cadmium in dry and wet periods were 7.5 and 8 μg/L, respectively. In the wet period, the average concentration of lead in the groundwater of the Varamin plain was 12.5 μg/L. The concentrations of both heavy metals were more than the permissible amount for drinking. Pearson correlation analysis of qualitative data of the water samples of the Varamin plain showed a strong correlation between some heavy metals such as Pb and Co with Cd, Cu and Mn. This reflected a similar source of contamination of the groundwater, inter-correlations, and the same mobility behaviors in the aquifer media. The results obtained from HEI and HPI showed that the pollution of Varamin aquifer in most parts was not dangerous with respect to the heavy metals concentrations, but in some areas, significant variations in the concentrations of some metals can be observed.
  Conclusion
  It may be expected that the risk of groundwater contamination continues with respect to heavy metals due to the persistence of contamination sources in the Varamin plain. Hence, some measured should be taken with regards to the agricultural recycle water, dispose of domestic and industrial wastewater, and the quality of transferring treated effluent from Tehran to the plain.
  Keywords: Heavy metals, Drinking water, Water pollution index, Varamin aquifer
 • Ar Mesdaghinia, S. Nasseri, M. Hadi *, E. Iravani, M. Askari Pages 573-594
  Background And Objective
  Supply of safe drinking water to each community is one of the most important challenges in improving the general community’s health. Considering the importance of the research on water quality, identification of water quality research gaps was performed by reviewing the relevant studies through a systematic review for Iran.
  Materials And Methods
  In this study 638, 166, 300 and 1000 relevant articles were found on Scopus, SID, Magiran and Iranmedex databases, respectively. Out of 2104 articles, 1394 articles were excluded from the study. Finally, 710 articles were further reviewed.
  Results
  Monitoring of pollutants by a descriptive study was the main objective of the most studies (36.62%). Around 13% of the studies were performed on a laboratory scale. Organic pollutants in Iran have been concerned only in 17 provinces, and other provinces have not participated in this regard. Nitrate is studied in around one fifth of the total studies. Heavy metals were also considered as a parameter of concern in the studies carried out on monitoring drinking water resource quality.
  Conclusion
  This study reflects the research gaps and provides a basis for prioritizing water quality research in Iran. More actions and sound planning should be taken to monitor organic and inorganic pollutants. Chemical and microbial risk assessment, tracing the fate of pollutants and assessment of their ecological effects, investigations on advanced water purification processes, the use of bioremediation methods, identification of biological contaminant using biomarkers and molecular identification techniques are the most important research priorities that require more investigations.
  Keywords: Drinking water pollutants, Systematic review, Research gaps