فهرست مطالب

علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی - سال بیست و هشتم شماره 1 (پیاپی 91، بهار 1397)
 • سال بیست و هشتم شماره 1 (پیاپی 91، بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمدرضا نوری دلویی *، سعیده کاووسی، نازنین رحیمی راد صفحات 1-15
  اکتشاف قیچی های مولکولی به همراه توانایی آن ها در ایجاد تغییرات هدفمند در نقاط مشخصی از ژنوم، به بررسی های کارکردی ژن ها، ژنوم و اپی ژنوم منجر شده است. این فنون با افزایش فهم پژوهشگران در رابطه با اساس مولکولی بیماری ها و تسهیل درمان های نوین ژنتیکی کمک شایانی به علم ژنتیک پزشکی کرده است. سادگی سیستم CRISPR/Cas9، دستورزی راحت و قابلیت هدف گیری چندگانه، CRISPR/Cas9 را به عنوان سیستم منتخب در بسیاری از پژوهش ها تبدیل کرده است.از سوی دیگر با استفاده از سیستم CRISPR/Cas9 و ایجاد انواع الگوهای بیماری در حیوانات الگو، می توان مطالعات گسترده ای در رابطه با بیماری هایی با اساس ژنتیکی انجام داد. انتظار می رود که در آینده ای نه چندان دور پژوهشگران به بهسازی این فناوری در ابعاد متفاوتی مانند دقت در هدف گیری، انتقال و کنترل بر روی هدف گیری به هنگام فرایندهای ترمیمی، مبادرت بورزند. در این مقاله ی مروری تاریخچه، نوع سیستم های CRISPR، جایگاه این فناوری در حوزه ی ویرایش ژنوم و استفاده از آن در درمان های نوین بیماری ها اعم از ژنتیکی، سرطان و غیره، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: ویرایش ژنوم، CRISPR، Cas9، هدفگیری اختصاصی، درمانهای نوین
 • محمد امین عدالت منش *، سمیرا صحراییان، سمانه رفیعی صفحات 16-23
  سابقه و هدف
  ایسکمی مغزی، سومین علت مرگ و میر در کشورهای پیشرفته و یکی از علل اصلی معلولیت های درازمدت است. پژوهش حاضر، اثر سدیم بوتیرات را به عنوان مهار کننده هیستون داستیلازی بر یادگیری و حافظه فضایی در مدل ایسکمی مغزی هایپوکسیک بررسی کرد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، پنجاه سر موش صحرایی نر به 5 گروه کنترل، HI+Saline، 1/0HI+SB ،3/0HI+SB ، 6/0HI+SB تقسیم شدند. جهت القاء مدل HI، پس از انسداد کامل شریان کاروتید چپ، حیوانات یک ساعت در محفظه القاء هیپوکسی (8% اکسیژن) قرار گرفتند. 24 ساعت پس از جراحی، سدیم بوتیرات به صورت درون صفاقی با دوزهای 1/0، 3/0 و 6/0 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن حیوان و نرمال سالین به گروه HI+Salineبه مدت 14 روز تزریق گردید. به منظور سنجش حافظه فضایی از آزمون ماز موریس آبی استفاده شد. سپس، سنجش سطح هیپوکامپی فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) به روش الایزا انجام شد.
  یافته ها
  هرچند، گروه HI+Saline مدت زمان بیشتری را برای پیدا کردن سکوی مخفی در آزمون ماز موریس آبی طی کردند، نتایج نشان دهنده بهبود حافظه فضایی یا کاهش زمان تاخیر تا یافتن سکوی مخفی طی ماز آبی موریس در حیوانات دریافت کننده سدیم بوتیرات بود. با وجودکاهش معنی دار سطح BDNF در هیپوکامپ گروه HI+Saline، سطح این فاکتور در گروه های دریافت کننده سدیم بوتیرات افزایش معنی داری نشان داد.
  نتیجه گیری
  سدیم بوتیرات باعث بهبود حافظه و یادگیری فضایی در مدل آسیب مغزی ایسکمی هایپوکسیک می شود.
  کلیدواژگان: ایسکمی هایپوکسیک، مهارکننده هیستون داستیلاز، حافظه فضایی، ماز آبی موریس، موش صحرایی
 • فرزاد رحمانی، نسیم آثار، پروانه نجفی زاده، سیده زهرا موسوی *، طیبه رستگار صفحات 24-30
  سابقه و هدف
  دوکسوروبیسین داروی ضد سرطان موثر از دسته آنتراسیکلین ها است، گرچه به دلیل عوارض جانبی حاد و مزمن از جمله سمیت قلبی کاربرد بالینی آن محدود شده است. در این مطالعه اثر حفاظتی کوئرستین در سمیت قلبی ناشی از دوکسوروبیسین مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، موش های ویستار در 5 گروه (هر گروه 6موش) استفاده شدند. در یک گروه کنترل، موش های صحرایی محلول سالین(mL/kg1) و در گروه کنترل دیگر(حامل کوئرستین) محلول (mL/kg1) DMSO را به صورت گاواژ بمدت 14 روز دریافت کردند. در گروه کوئرستین، حیوانات به مدت 14 روز داروی کوئرستین (mg/kg20) به صورت گاواژ دریافت کردند. در گروه دکسوروبیسین، حیوانات دکسوروبیسین (mg/kg25) را به مدت 3 روز در روزهای 12و13و14 به صورت داخل صفاقی دریافت کردند. در گروه پیش درمانی با کوئرستین، موش های صحرایی طی دوره 14روزه، کوئرستین (mg/kg20) به صورت گاواژ و در روزهای 12، 13 و 14، دکسوروبیسین (mg/kg25) به صورت داخل صفاقی دریافت کردند. در روز 15 ام پس از تعیین وزن، موش ها کشته شده، نمونه بافت قلب جهت بررسی آماده شد.
  یافته ها
  کاهش وزن معنی داری در حیوانات دریافت کننده دوکسوروبیسین دیده شد، اما پیش درمانی با کوئرستین مانع از کاهش وزن حیوانات در گروه دوکسوروبیسین شد. بررسی آسیب شناسی بافت قلب نشان داد کوئرستین اثر حفاظتی در برابر آسیب قلبی ناشی از دکسوروبیسین دارد.
  نتیجه گیری
  پیش درمانی با کوئرستین (به مدت دو هفته) توانست مانع بروز سمیت قلبی ناشی از دوکسوروبیسین گردد که احتمالا از طریق خواص آنتی اکسیدانی خود، سبب حفاظت قلبی شده است.
  کلیدواژگان: کوئرستین، دوکسوروبیسین، سمیت قلبی
 • امید یعقوب پور یکانی، محمدعلی آذربایجانی *، مقصود پیری، پروین فرزانگی صفحات 31-36
  سابقه و هدف
  مشخص شده است چاقی تحت تاثیر تمرینات بدنی قرار می گیرد، ولی ترکیب تغذیه روزانه می تواند اثر آن را تعدیل نماید. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر اثر تمرین هوازی بر نشانگران ترکیب بدنی در رت های نر تغذیه شده با غذای پر چرب بود.
  روش بررسی
  در یک کارآزمایی تجربی، 16 سر رت نر نژاد ویستار به صورت تصادفی در گروه های تمرین - غذای پرچرب و غذای پر چرب بدون تمرین قرار گرفتند. غذای پر چرب شامل 40% چربی، 13% پروتئین و 47% کربوهیدرات بود. آزمودنی ها به مدت دوازده هفته و هفته ای پنج جلسه، روی نوار گردان دویدند. برنامه یک جلسه فعالیت هوازی شامل دویدن با سرعت 20 متر بر دقیقه در هفته اول بود که هر هفته به شدت آن افزوده شد تا در هفته دوازدهم به سرعت 25 متر بر دقیقه رسید. دور شکم، دور سینه ، طول بدن و شاخص لی در آغاز دوره، پایان مرحله چاق کردن، پایان هفته ششم و پایان هفته دوازدهم مورد سنجش قرار گرفت.
  یافته ها
  دریافت غذای پرچرب موجب افزایش معنی دار وزن، نمایه توده بدنی (BMI)، شاخص Lee و نسبت دور سینه به شکم شد (001/0p=). انجام تمرین هوازی، تاثیر معنی داری بر شاخص های آنتروپومتریکی نشانگر چاقی نداشت.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد انجام تمرینات هوازی نمی تواند موجب کاهش وزن و آثار منفی ناشی از مصرف غذای پر چرب گردد. لذا توصیه می شود انجام تمرینات هوازی به تنهایی راهکار موثری برای کاهش اثرات افزایش وزن ناشی از، دریافت کالری اضافی نیست.
  کلیدواژگان: غذای پرچرب، تمرین هوازی، نشانگران آنتروپومتریک
 • سمیه باغبادرانی، محمد ناصحی*، مهرداد هاشمی صفحات 37-43
  سابقه و هدف
  کلستاز نوعی بیماری کبدی است که در آن ترشح صفرا دچار اختلال شده و منجر به تجمع نمک های صفراوی می شود، و در صورت درمان نشدن قادر به تاثیر گذاری روی اندام های مختلف بدن از جمله قلب، عروق و مغز است. این بیماری در بیان ژن های دخیل در آپوپتوز و بیوژنز میتوکندریایی تاثیرگذار است. کورکومین در درمان بیماری های مزمنی از جمله اختلالات التهابی، عصبی و بیماری های نئوپلاستیک نقش درمانی موثر و کارآمدی دارد. در این پژوهش، اثرات بیماری کلستاز بر تغییرات بیان ژن ضد آپوپتوزی (BCL-XL) در ناحیه هیپوکمپ مغز موش صحرائی نر نژاد ویستار و همچنین تاثیر کورکومین بر بیان این ژن بررسی شد.
  روش بررسی
  موش ها به چهار گروه BDL، BDL - کورکومین، شم- کورکومین و کنترل تقسیم شدند. گروه اول، تحت جراحی BDL (بستن مجرای صفراوی) قرار گرفتند. گروه دوم، علاوه بر جراحی تحت تیمار با کورکومین واقع شدند. گروه سوم، فقط استرس جراحی را دریافت کرده و با دارو نیز تیمار شدند. گروه چهارم، شامل موش های سالم بودند. در مرحله بعدی هیپوکمپ موش ها جمع آوری، RNA استخراج، cDNA سنتز و در نهایت میزان بیان ژن توسط تکنیک Real Time PCR اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از بررسی گروه مبتلا به کلستاز تیمار شده با کورکومین نشان دادند که دارو منجر به افزایش بیان ژن BCL-XL در هیپوکمپ موش صحرایی نر شد.
  نتیجه گیری
  داده ها بیانگر این هستند که کورکومین می تواند آپوپتوز القا شده توسط کلستاز را در منطقه هیپوکمپ موش صحرایی نر تغییر دهد.
  کلیدواژگان: کلستاز، BCL، XL، آپوپتوز، هیپوکمپ، کورکومین
 • بهزاد جمالی *، سجاد جمالی، ناصر شکری کله سر صفحات 44-49
  سابقه و هدف
  متوتروکسات یک آنتاگونیست اسید فولیک است که به طور گسترده به عنوان داروی شیمی درمانی سایتوتوکسیک برای لوسمی و سایر بدخیمی ها استفاده می شود. متوتروکسات باعث اختلالات ساختاری و عملکردی در کبد می شود. این مطالعه در نظر دارد اثرات حمایتی ویتامین C برتغییرات هیستولوژیکی و بیوشیمیایی ناشی از سمیت مزمن متوتروکسات بر کبد موش های صحرایی نر را بررسی کند.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، 30 موش به سه گروه تقسیم شدند. گروه 1 (گروه شاهد) نرمال سالین 9/0% به صورت داخل صفاقی برای 10 روز متوالی دریافت کردند. گروه2، mg/kg20 داروی متوتروکسات به صورت داخل صفاقی برای ده روز متوالی دریافت کردند. گروه 3 به همراه داروی متوتروکسات، mg/kg25 ویتامین C به صورت داخل صفاقی برای ده روز متوالی دریافت کردند. در پایان ده روز، موش ها بیهوش و سرم آنها جهت ارزیابی فاکتورهای بیوشیمیایی در فریزر نگهداری شد. بعد از قطع نخاع گردنی، کبد آنها جهت مطالعات بافت شناسی خارج شد.
  یافته ها
  مقادیر آسپارتات ترانس آمیناز (AST)، آلانین آمینوترانسفراز (ALT) سرم در موش های دریافت کننده ویتامین C به طور معنی داری کمتر از موش های در معرض متوتروکسات بود. در موش های در معرض ویتامین C و متوتروکسات، تغییرات هیستولوژیکی کمتری نسبت به گروه در معرض متوتروکسات مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  از نتایج این مطالعه نتیجه گیری می شود ویتامین C ممکن است نقش مفیدی در جلوگیری از آسیب کبدی ناشی از متوتروکسات داشته باشد.
  کلیدواژگان: آسکوربیک اسید، کبد، آسیب، متوتروکسات، موش صحرایی
 • محمدرضا فتاحی شنگل آباد، مالک میرهاشمی * صفحات 50-57
  سابقه و هدف
  هدف اساسی این پژوهش، شناسایی تاثیر درمان ماتریکس بر تنظیم هیجانی بیماران وابسته به مت آمفتامین بود.
  روش بررسی
  این مطالعه براساس مطالعات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. نمونه متشکل از 24 نفر از بیماران وابسته به مواد محرک ( مت آمفتامین) با روش نمونه گیری تصادفی ساده 24 نفر از بیماران انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل، گمارده شدند ( گروه آزمایش= 12 نفر و گروه کنترل=12 نفر). برای اندازه گیری متغیر وابسته از پرسش نامه تنظیم هیجانی گراس و جان (2003) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری نشان داد درمان ماتریکس به طور معناداری باعث بهبود تنظیم هیجانی می شود (05/0>p).
  نتیجه گیری
  برپایه نتایج تحلیل می توانیم نتیجه بگیریم که درمان ماتریکس می تواند بر افزایش تنظیم هیجانی موثر باشد.
  کلیدواژگان: درمان ماتریکس، تنظیم هیجانی، مت آمفتامین، وابستگی به مواد
 • مهراندخت نکاوند، پریوش جعفری *، حمیدرضا آراسته صفحات 58-65
  سابقه و هدف
  یکی از عوامل کلیدی موثر در پیشرفت و موفقیت دانشجویان مفهوم «اشتیاق تحصیلی» است. پیوند رفتارهای دانشجو وشرایط محیطی دانشگاه سبب ایجاد اشتیاق ودر نتیجه موفقیت فرد میشود. این مطالعه توصیفی- همبستگی، پیمایشی با هدف بررسی وضعیت اشتیاق تحصیلی در بین دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران ونقش محیط یاددهی و یادگیری بر آن انجام گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه بر روی 364 نمونه که به روش تصادفی خوشه ای- طبقه ای انتخاب شدند، با استفاده از پرسش نامه استاندارد اشتیاق تحصیلی (SESQ) و پرسش نامه خودساخته محیط یاددهی و یادگیری انجام گرفت. روایی پرسش نامه ها ازطریق روایی محتوایی، صوری، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی به دست آمد و ضریب پایایی نیز از طریق آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اشتیاق تحصیلی 89/0 و برای پرسسش نامه محیط یاددهی و یادگیری 95/0 برآورد شد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره به روش گام به گام استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین اشتیاق در دانشجویان علوم پزشکی 47/3 و بالاتر از حد متوسط بود. بین کل «محیط یاددهی-یادگیری» و همچنین همه ابعاد آن با «اشتیاق تحصیلی» همبستگی های مثبت و معنی داری در سطح 01/0 وجود داشت (473/0=r). «رابطه استاد- دانشجو» بیشترین همبستگی (429/0=r) و «تعامل دانشجویان» کمترین همبستگی (292/0=r) را با «اشتیاق تحصیلی» داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد سه مولفه «ابطه استاد- دانشجو»، «تعامل دانشجویان با یکدیگر» و «جو کلاس» در پیش بینی متغیر «اشتیاق تحصیلی» اثر گذار هستند.
  کلیدواژگان: اشتیاق تحصیلی، محیط یاددهی و یادگیری، دانشجویان، علوم پزشکی
 • مرجان روشن قیاس، محمد صاحب الزمانی *، حجت الله فراهانی، پرنیان ادهمی مقدم صفحات 66-73
  سابقه و هدف
  ارتقای کیفیت زندگی یکی از فاکتورهای اصلی تعیین کننده اثربخشی جراحی های بای پس عروق کرونر به شمار می رود. خودکارآمدی زمینه را برای بهبود بیماری، پیشگیری از عود و افزایش کیفیت زندگی فراهم می کند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی ارتباط خودکارآمدی و کیفیت زندگی در بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر بود.
  روش بررسی
  این پژوهش توصیفی همبستگی در سال 1395 بر روی 255 بیمار تحت جراحی پیوند عروق کرونر در بیمارستان های تامین اجتماعی شهر تهران انجام شد. گردآوری داده ها از طریق 3 پرسش نامه شامل داده های دموگرافیک، سنجش کیفیت زندگی مک نیو و پرسش نامه خودکارآمدی عمومی انجام گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری t مستقل، آنالیز واریانس و آنالیز رگرسیون از طریق نرم افزار SPSS-v22 تحلیل شد.
  یافته ها
  9/12 درصد نمونه های پژوهش دارای کیفیت زندگی ضعیف بودند و 1/78 درصد آنان وضعیت متوسط داشتند. وضعیت خودکارآمدی 6/77 درصد متوسط و 4/22 درصد بالا بود. نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معنی داری بین خودکارآمدی و کیفیت زندگی وجود داشت (001/0p=،327/0=r). بر اساس نتایج مدل رگرسیونی، 15 درصد کیفیت زندگی و 23 درصد خودکارآمدی افراد بر اساس متغیرهای دموگرافیک قابل تبیین بود (05/0>p).
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اکثر نمونه های پژوهش دارای کیفیت زندگی و خودکارآمدی متوسط بودند و بین کیفیت زندگی و خودکارآمدی ارتباط معنی داری وجود داشت. بر این اساس، لازم است مداخلات آموزشی توسط کادر بالینی برای ارتقای خودکارآمدی بیماران طراحی و اجرا شود و از این طریق زمینه برای بهبود کیفیت زندگی آنان فراهم آید.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، خودکارآمدی، جراحی پیوند عروق کرونر
 • الهام امیری *، معصومه انوری صفحات 74-80
  سابقه و هدف
  استافیلوکوکوس اورئوس از مهم ترین عوامل عفونت های بیمارستانی و اکتسابی از جامعه است و نسبت به طیف وسیعی از آنتی بیوتیک ها مقاومت نشان می دهد. هدف از این مطالعه، بررسی فنوتیپی و مولکولی ایزوله های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به ونکومایسین جدا شده از بیمارستان های شهر رشت در یک دوره شش ماهه (بهمن 94 تاتیر 95) بود.
  روش بررسی
  217 نمونه بالینی از بخش های مختلف بیمارستان های شهر رشت جمع آوری شدند. ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس با تست های بیوشیمیایی تعیین هویت شدند. جهت تعیین مقاومت میکروبی سویه ها به آنتی بیوتیک ونکومایسین از آزمون های فنوتیپی دیسک دیفیوژن (طبق دستورالعمل CLSI) و حداقل غلظت مهار کنندگی به روش ماکرودایلوشن براث استفاده شد. همچنین حضور ژن VanA، کد کننده مقاومت به آنتی بیوتیک ونکومایسین در ایزوله های جدا شده، به روش PCR مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  67 سویه استافیلوکوکوس اورئوس تعیین هویت شدند. در تست تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن، میزان مقاومت به آنتی بیوتیک های کلرامفنیکل 5/10درصد، جنتامایسین 37/25درصد، تتراسایکلین 32/37درصد، ونکومایسین 80/38 درصد، اگزاسیلین 70/44درصد، پنی سیلین 100درصد بود. در روش ماکرودایلوشن براث، 4/22 درصد نمونه ها مقاومت به ونکومایسین را نشان دادند. در روش PCR، برای ژن VanA باندی مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  توصیه می شود در مطالعات مولکولی، حضور ژن های VanA و VanB هر دو بررسی شود، چرا که علت مقاومت می تواند مربوط به حضور ژن VanB باشد.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، ونکومایسین، مقاومت آنتی بیوتیکی، VanA
|
 • Mohammad Reza Noori-Daloii *, Saeedeh Kavoosi, Nazanin Rahimi Rad Pages 1-15
  Background
  Engineered molecular scissors invention beside their ability to conduct site-specific modification of the genome hold great promise for effective functional analyses of genes, genomes and epigenomes. These technologies could improve researchers’ understanding of the molecular underpinnings of disease states and facilitate novel medical genetic therapeutic applications. The CRISPR/Cas9 system’s simplicity, facile engineering and amenability to multiplexing make it the system of choice for many applications. CRISPR/Cas9 has been used to generate disease models to study genetic diseases. It is expected that in the near future researchers will refinement this technology in various aspects of the CRISPR/Cas9 system, including the system’s precision, delivery and control over the outcome of the on-targrt activity during repair process. Here, we discuss the CRISPR/Cas9 history, type of CRISPR systems, the status of this technology in the field of genome editing and its use in new treatments for diseases such as genetics, cancer, etc.
  Keywords: Cystic genome editing, CRISPR, Cas9, Targeting specificity, Novel therapies
 • Mohammad Amin Edalatmanesh *, Samira Sahraeian, Samaneh Rafiei Pages 16-23
  Background
  Cerebral ischemic stroke is the third cause of death in developed countries and is one of the main causes of long-term disabilities. This study investigated the effect of sodium butyrate, as histone deacetylase inhibitor (HDAI), on spatial learning and memory in cerebral hypoxic ischemia (HI) model.
  Materials And Methods
  In this experimental study, fifty male rats were divided into control, HI䦩抝, HI 0.1, HI 0.3, and HI 0.6 groups. In order to induce HI model, after permanent left carotid artery closure, the rats was placed in the hypoxic chamber (8% oxygen) for 1 hour. 24 hours after surgery, based on rat's weight sodium butyrate was injected at doses of 0.1, 0.3 and 0.6 mg/ kg as intra-peritoneal for 14 days. Rats in HI䦩抝 group were received normal saline for 14 days. Spatial memory in these groups was studied by Morris water maze (MWM) test. Then, the hippocampal level of BDNF was measured using ELISA.
  Results
  However, HI䦩抝 group had a longer latency time to find hidden platform in MWM test, the results indicated improved spatial memory or decreased latency time to find hidden platform in MWM in rats received sodium butyrate. In spite of decreasing the hippocampal level of BDNF in the HI䦩抝 rats, this factor significantly increased in SB-treated rats.
  Conclusion
  Sodium butyrate is able to improve spatial learning and memory in cerebral hypoxic ischemia model.
  Keywords: Hypoxia, ischemia, Histone deacethylase inhibitors, Spatial memory, Morris water maze, Rat
 • Farzad Rahmani, Nasim Asar, Parvaneh Najafizadeh, Seyede Zahra Mousavi *, Tayebeh Rastegar Pages 24-30
  Background
  Doxorubicin (Dox) is an effective anthracycline anticancer drug, although it’s clinical efficacy is restricted because of several acute and chronic side effects such as cardiotoxicity. The aim of this study was to investigate the cardioprotective effects of quercetin on doxorubicin induced toxicity in male rats.
  Materials And Methods
  This experimental study was done on 30 Wistar rats, which divided into five groups (6 rats in each group). One control group was treated with saline (1 mL/kg), while the second control group (quercetin vehicle) received DMSO (1 mL/kg) for 14 days. Experimental groups were orally treated with quercetin every day at a dosage of 20 mg/kg, doxorubicin (25 mg/kg, i.p.) on 12th, 13th and 14th days of the experiment, as well as, with the combination of doxorubicin and Quercetin in stated doses. The treatment period lasted for 14 days. Body weight and histological preparations of heart samples of treated animals were examined on 15th day.
  Results
  Body weight animals treated with doxorubicin significantly decreased compared to other groups (p
  Conclusion
  According to pathological results, we confirmed that quercetin possess hepatoprotective effect against doxorubicin induced cardiotoxicity which may be through its antioxidant activity.
  Keywords: Quercetin, Doxorubicin, Cardiotoxicity, Rat
 • Omid Yaghoobpour Yekani, Mohammad Ali Azarbayjani *, Maghsoud Peeri, Parvin Farzanegi Pages 31-36
  Background
  There are evidences that obesity is influenced by physical activity, but the daily nutrition can modify its effect. According to this, the aim of present study was to evaluate the effect of aerobic training on body compositions indices in male rats fed with high fat diet.
  Materials And Methods
  In an experimental trial, 16 Wistar male rats were divided randomly to two groups, including aerobic training high fat diet group and high fat diet without any aerobic training group. High fat diet was composed of 40% fat, 13% protein and 47% carbohydrate. The training protocol was in progressive form, thus exercise intensity was increased every week. The aerobic training included running at speed of 20 m/min in 1st week and reached to 25 m/min in 12th weeks. Waist circumference, chest circumference, Lee index were measured in first week, end of batten level, end of 6th and 12th weeks.
  Results
  Intake of high fat diet induced significant increase in the body weight, body mass index (BMI), Lee marker and waist to chest ratio (P=0.001). The aerobic training didn’t have any significant effect on the anthropometric markers of obesity.
  Conclusion
  The results showed the aerobic training couldn’t decrease body weight, and high fat diet induced negative impression. Therefore, it is recommended that aerobic training alone isn’t effective solution for reducing the weight gain caused by excess calorie intake.
  Keywords: High fat diet, Aerobic training, Anthropometric indices
 • Somayeh Baghbaderani, Mohammad Nasehi *, Mehrdad Hashemi Pages 37-43
  Background
  Cholestasis is a hepatic disease, which discomposes the secretion of bile and gives rise for the aggregation of bile compounds such as bile salts, in case of non-treatment, cholestasis finds the capability to influence on different organs such as heart and brain. Besides, the disease is also quite effective on the expression rate of apoptosis and mitochondrial biogenesis genes. Thus, we went through researching about the effects of cholestasis over the changes of expressions for genes run through apoptosis (BCL-XL) in hippocampus region of male rats. We also tried for fact-finding about the impact of curcumin drug, which holds treatment impact for chronic disease such as neoplastic, inflammatory, and nervous disorders over these genes expression in rats’ hippocampus.
  Materials And Methods
  The animals were divided in 4 groups of BDL, BDL- Curcumin, Sham- Curcumin, and Control. Rats of BDL group experienced BDL surgery (closing bile tubes). Besides, of surgery, rats of BDL-Curcumin group, treated with curcumin. Animals of Sham-Curcumin just received surgery stress and treated with drug, while the animals of CONTROL just experienced surgery stress without any other interference. Then, we removed hippocampus from rats’ brains and after the RNA extraction and cDNA synthesis, we investigated genes expression measurement through Real Time PCR technique.
  Results
  Curcumin drug increased the rate of BCL-XL gene expression at the rats’ hippocampus.
  Conclusion
  The data indicated that curcumin can alter apoptosis-induced by cholestasis at the hippocampus region.
  Keywords: Cholestasis, BCL, XL, Apotosis, Hippocampal, Curcumin
 • Behzad Jamali *, Sajjad Jamali, Nasser Shokri Kalehsar Pages 44-49
  Background
  Methotrexate is a folic acid antagonist which is widely used as a cytotoxic chemotherapeutic agent for leukemia and other malignancies. It causes structural and functional damages in liver. The aim of this study was to determine the effects of vitamin C on the liver enzymes, including alanine amino transferase (ALT) and spartate amino transferase (AST), and also liver tissue damages induces bytaking methotrexate.
  Materials And Methods
  In this study, 30 rats were divided into three groups. Group 1 (control group) received normal saline (0.9%), intraperitoneally, for 10 consecutive days. Group 2 were given methotrexate (20mg/kg) intraperitoneally for 10 consecutive days. Group 3 received methotrexate with vitamin C (25mg/kg) intraperitoneally for 10 consecutive days. After 10 days, all animals were anaesthetized and blood serum were collected for biochemical analysis. After cervical dislocation, the liver tissue samples were taken in order to histological evaluation by light microscopy.
  Results
  Serum levels of AST and ALT were significantly lower in group of methotrexate and vitamin C compared to methotrexate group (p
  Conclusion
  The results of this study show that vitamin C may have a beneficial role in preventing liver damage caused by methotrexate and thus it could be considered potential role in clinical applications.
  Keywords: Ascorbic acid, Liver, Damage, Methotrexate, Rat
 • Mohammadreza Fattahi Shengelabad, Malek Mirhashemi * Pages 50-57
  Background
  The main objective of the present study was to evaluate the effectiveness of matrics therapy on emotion regulation in patients with dependency to metamphetamine.
  Materials And Methods
  This research was administrated on the basis of semi-exprimental studies with pretest- posttest with control group design. The sample of the study was consisted of 24 patients dependent to metamphetamine which were selected with simple random sampling and were randomly assigned in experimental and control groups (experimental group n=12 and control group n=12). Data were gathered by emotion regulation questionnaire (Gross & John, 2003).
  Results
  Analysis of covariance showed that matrics therapy was effective in increasing emotion regulation of patients (P
  Conclusion
  Based on the analysis performed, we can conclude that the treatment by matrics therapy can increase emotion regulation.
  Keywords: Matrics therapy, Emotion regulation, Metamphetamine, Drug abuse
 • Mehrandokht Nekavand, Parivash Jafari *, Hamidreza Arasteh Pages 58-65
  Background
  Student engagement is one of the main factors affecting academic success. The main purpose of this study was to determine the role of teaching- learning environment on student engagement.
  Materials And Methods
  In this descriptive study, 364 students affiliated to Islamic Azad University of Medical Science were selected by multi-stage sampling. Data were collected through two questionnaires, including student engagement self- report questionnaire and teaching- learning environment questionnaire. The Cronbach's alpha reliability were calculated for both questionnaires as 0.89 and 0.95, respectively. Data were analyzed by using descriptive and inferential statistics such as Pearson correlation and multiple stepwise regression.
  Results
  The mean of student engagement among the students was 3.47. There was a positive correlation between teaching- learning environment and all aspects of student engagement (p
  Conclusion
  Student-teacher relationship, students’ interactions and class atmosphere may predict student engagement.
  Keywords: Student engagement, Learning environment, Medical science students
 • Marjan Roshanghias, Mohammad Sahebalzamani *, Hojjatollah Farahani, Parnian Adhami Moghadam Pages 66-73
  Background
  Improving quality of life is considered as one of the main factors determining the effectiveness of coronary artery bypass graft surgery. Self-efficacy provides conditions to fast recovery, prevention of relapse and improving quality of life. So, the aim of this study was to investigate the relationship between self-efficacy and quality of life in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery.
  Materials And Methods
  This descriptive correlational study was carried out on 255 patients underwent coronary artery bypass graft in Social Security Hospitals in Tehran in 2016. Data collection was performed through three questionnaires including demographic data, Mc New quality of life questionnaire, and general self-efficacy questionnaire. Collected data were analyzed by using independent t test, ANOVA and regression analysis through SPSS-v22 software.
  Results
  Of 255 subjects, 12.9 percent of them had weak quality of life and 78.1 percent had a medium level. Self-efficacy of 77.6% of patients was middle and 22.4% was high. The results showed that there was a significant relationship between self-efficacy and quality of life (r= 0.327, p=0.001). Based on the regression model, by 15 percent of quality of life and 23 percent of self-efficacy can be explained by demographic variables.
  Conclusion
  Results showed that most of participants had average quality of life and self-efficacy. There was a significant relationship between quality of life and self-efficacy. Accordingly, it is necessary to design and implement educational interventions by clinical staff in order to promote patient’s self-efficacy and provides circumstance to improve quality of their life through this.
  Keywords: Quality of life, Self, efficacy, Coronary artery bypasses grafting surgery
 • Elham Amiri *, Masoomeh Anvari Pages 74-80
  Background
  Staphylococcus aureus, as a most important cause of nosocomial and community-acquired infections, shows resistance to a wide range of antibiotics. The aim of this study was the phenotypic and molecular study of clinical isolates of vancomycin-resistant Staphylococcus aureus isolated from hospitals in Rasht in a six- month period (February 2015 to July 95).
  Materials And Methods
  217 clinical samples were collected from different wards of hospitals in Rasht. Staphylococcus aureus isolates were identified by biochemical tests. To determine microbial resistance of the strains to antibiotic vancomycin, phenotypic tests of disk diffusion (according to the CLSI), and minimum Inhibitory concentration in microdilution broth method were used. Also, the presence of VanA gene, encoding resistance to the antibiotic vancomycin in separated isolate was evaluated by PCR method.
  Results
  67 Staphylococcus aureus were identified. In the test determining resistance to the antibiotic by disk diffusion method, the results in terms of resistance rate against antibiotics was as follow: 10.5% chloramphenicol, 25.37% gentamicin, 37.32% tetracyclin, 38.80% vancomycin, 44.7% oxacillin and 100% penicillin. In the microdilution broth, 22.4% of the samples showed resistance to vancomycin. In PCR, no band was observed for genes VanA.
  Conclusion
  It is recommended that in molecular studies, the presence of genes VanA and VanB is assessed; since the resistance could be related to the presence of VanB gene.
  Keywords: Staphylococcus aureus, Vancomycin, Antibiotic resistance, VanA