فهرست مطالب

راهبردهای توسعه روستایی - سال چهارم شماره 3 (پاییز 1396)
 • سال چهارم شماره 3 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله پژوهشی
 • شاپور ظریفیان*، سمیه لطیفی صفحات 281-298
  پژوهش حاضر با هدف تعیین سطح توسعه یافتگی دهستان های استان همدان با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه انجام شده است. به منظور سنجش سطح توسعه دهستان ها 53 شاخص در هشت گروه شاخص های جمعیتی، زیربنایی، آموزشی، بهداشتی و درمانی، ارتباطی، خدماتی، اداری و سیاسی و اقتصادی و تولیدی تعریف و تنظیم گردید و وزن هر یک آنها با بهره گیری از روش های آنتروپی و AHP و تلفیق نتایج آنها تعیین شد. سپس سطح توسعه دهستان های استان با استفاده از تکنیک های TOPSIS، SAW و تاکسونومی عددی مشخص شد. برای رتبه بندی نهایی دهستان ها نتایج حاصل از هر سه تکنیک با استفاده از روش های میانگین رتبه ها، بردا و کاپلند ادغام گردید و دهستان ها براساس نتیجه نهایی رتبه بندی شدند. رتبه بندی نهایی دهستان های استان همدان به لحاظ سطح توسعه یافتگی نشان داد، دهستان های مهاجران شهرستان بهار، الوندکوه غربی شهرستان همدان و گرین شهرستان نهاوند در هر سه روش توسعه یافته ترین و دهستان های گیان شهرستان نهاوند، کمازان سفلی شهرستان ملایر و گل تپه شهرستان کبودراهنگ توسعه نیافته ترین دهستان های استان همدان می باشند. به لحاظ توسعه یافتگی بین دهستان های استان نابرابری زیادی وجود دارد و توزیع خدمات و امکانات در سطح دهستان ها براساس عدالت فضایی صورت نگرفته است. با توجه به نتایج بدست آمده توصیه می شود برنامه ریزان و سیاست گذاران تلاش خود را معطوف به یافتن چرایی فاصله ها و شکاف های توسعه ای دهستان های استان نمایند و با ایجاد و تقویت مراکز خدمات رسانی در سطح دهستان ها و روستاهای مرکزی زمینه دستیابی به تعادل منطقه ای در دهستان های استان را فراهم آورند.
  کلیدواژگان: توسعه روستایی، تحلیل فضایی، تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه، سطح توسعه یافتگی، استان همدان
 • بهمن خسروی پور*، سهیلا پورجاوید صفحات 299-315
  کارآفرینی فرآیندی است که نقش حیاتی در تداوم، رشد و توسعه ملی ایفا می کند. اهمیت آن تا جایی است که اقتصاد دانان، کارآفرینان را موتور رشد و توسعه اقتصادی جامعه می دانند. ارتقای فعالیت های کارآفرینانه زنان، محرکی موثر برای رشد و توسعه اقتصاد و بهبود کیفیت زندگی آن ها محسوب می شود. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی عوامل موثر بر رشد کارآفرینی در کسب وکارهای کوچک(SME) زنان روستایی شهرستان اسلام آباد غرب با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا بود. این تحقیق به صورت کیفی و با مشارکت 48 نفر از زنان کارآفرین روستایی انجام شده است. اطلاعات از طریق مصاحبه های صورت گرفته با زنان کارآفرین جمع آوری و برای تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل محتوا استفاده شد. نتایج تحلیل محتوای نظرات زنان روستایی عوامل موثر بر رشد کارآفرینی در کسب وکارهای کوچک را هفت دسته عوامل کلی فردی، محیطی، فرهنگی- اجتماعی، انگیزشی، آموزشی- ترویجی، سیاست گذاری و مدیریتی نشان داد. لذا با عنایت به نتایج تحلیل صورت گرفته و به منظور افزایش کمی شمار کارآفرینان روستایی، ارتقای کیفی مقوله کارآفرینی در کسب وکارهای کوچک و گسترش فرهنگ کارآفرینی و خوداشتغالی در جامعه روستایی به ویژه در بین زنان روستایی که بازوان توانای فعالیت های روستایی محسوب می شوند، به کارگیری سیاست های تشویقی و حمایتی از سوی دولت پیشنهاد می گردد. لذا توجه نمودن به متغیرهای هر کدام از این مولفه ها و تقویت آن ها می تواند سبب ایجاد انگیزه در زنان روستایی و توسعه این نوع کسب و کار در روستا گردد.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، توسعه روستایی، کسب و کارهای کوچک (SME)، زنان روستایی
 • طاهره ملکی*، پرویز گلپرور، شاپور ظریفیان صفحات 317-333
  کسب وکارهای کوچک روستایی یکی از بهترین مصداق های کارآفرینی روستایی هستند که به واسطه ایجاد کار و اشتغال، تولید سرمایه و کمک به توزیع عادلانه تر درآمدها مورد توجه بسیاری از صاحب نظران توسعه روستایی واقع شده اند. اما، متاسفانه شواهد حاکی از آن است که توسعه کسب وکارهای خرد روستایی در ایران با چالش و موانع بسیاری روبه رو شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تببین عوامل بازدارنده توسعه کسب وکارهای خرد در مناطق روستایی صورت گرفت. نمونه آماری پژوهش را 130 نفر از سرپرستان خانوار روستایی دهستان گویجه بل بخش مرکزی اهر با استفاده از نمونه گیری طبقه ای انتساب متناسب تشکیل دادند. ابزار اندازه گیری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی آن توسط اساتید گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه تبریز تایید شد. یافته های حاصل از به کارگیری تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد، چهار عامل ضعف ساختارهای اجتماعی و فرهنگی موثر در بروز کارآفرینی روستایی، موانع فنی- حمایتی، موانع تولیدی- بازاررسانی جهت فروش محصولات و موانع قانونی- نهادی مهم ترین عوامل بازدارنده توسعه کسب وکارهای خرد در مناطق روستایی بوده و درمجموع 4/59 درصد واریانس کل موانع توسعه کسب وکار خرد را به خود اختصاص داده اند. نتایج حاصل از این پژوهش به دست اندرکاران امر کمک می کند تا جهت مرتفع نمودن این موانع اهتمام ورزیده و گام های مثبتی در جهت رونق کسب وکارهای خرد روستایی که در سال های اخیر بسیار موردتوجه و تاکید قرارگرفته، بردارند
  کلیدواژگان: کارآفرینی روستایی، کسب و کار خرد، اشتغال روستاییان
 • فرشته حافظی، مهدی رحیمیان*، سعید غلامرضایی صفحات 333-347
  هدف اصلی این تحقیق سنجش میزان گرایش جوانان روستایی به اشتغال در زیربخش‏ های مختلف کشاورزی در بیران‏شهر در استان لرستان بوده است. جامعه آماری آن جوانان 15 تا 24 ساله بیران‏شهر می ‏باشند (1404N=) که 181 نفر از آنان، با استفاده از فرمول کوکران، به عنوان حجم نمونه تعیین گردیدند. نمونه ها طی دو مرحله انتخاب شدند. در مرحله اول در هر روستا متناسب با جمعیت موجود در هر روستا، درصد حجم نمونه انتخابی در هر روستا مشخص شد. سپس در هر روستا نمونه های تعیین شده به طور هدفمند انتخاب و داده های موردنیاز از آنان به وسیله‏ پرسشنامه گردآوری شد. روایی و پایایی ابزار تحقیق، به ترتیب به روش اعتبار محتوایی و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. درنهایت تجزیه و تحلیل داده ها با نرم ‏افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد جوانان منطقه بیران‏شهر به ترتیب بیش‏ترین و کم ترین گرایش را نسبت به اشتغال در زیربخش باغبانی، دلالی و واسطه‏ گری (خرید و فروش) محصولات کشاورزی داشته‏اند. هم چنین گرایش به اشتغال در زیربخش‏های باغبانی، جمع آوری و فرآوری گیاهان دارویی مراتع و جنگل‏ها و یا صنایع تبدیلی و بسته‏ بندی محصولات کشاورزی در بین جوانانی که به ترتیب این فعالیت‏ها در روستای آن‏ها فعالیت ‏غالب روستا باشد، بیشتر از جوانانی است که این فعالیت‏ها در روستای آن‏ها وجود ندارد.
  کلیدواژگان: جوانان روستایی، زیربخش های کشاورزی، گرایش به بخش کشاورزی
 • سمیه شهبازی *، علی اصغر میرک زاده، امیرحسین علی بیگی صفحات 349-370
  سلامت اجتماعی در توسعه اجتماعی روستاها به ویژه زنان روستایی، در راستای بهزیستی و ارتقای سرمایه اجتماعی و انسانی آنان امری ضروری است. هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان سلامت اجتماعی و چالش های آن از دیدگاه زنان روستایی در استان کرمانشاه بود. روش تحقیق حاضر، توصیفی-پیمایشی و مبتنی بر روش اسنادی و میدانی(ابزار پرسشنامه) بود. جامعه آماری شامل زنان روستایی بخش قلعه شاهین استان کرمانشاه (5561 نفر) بود که 209 نفر از آن ها بر اساس جدول بارتلت و همکاران به روش نمونه گیری خوشه ایدو مرحله ای انتخاب شدند. نتایج نشان داد اکثر افراد موردمطالعه از میزان سلامت اجتماعی، مهارت ارتباطی و حمایت اجتماعی متوسطی برخوردار بودند. در بین متغیرهای موردمطالعه تحقیق، تماشای تلویزیون، اوقات فراغت، مهارت ارتباطی و حمایت اجتماعی با سلامت اجتماعی زنان روستایی رابطه معناداری داشتند. در نهایت 49 درصد از واریانس متغیر سلامت اجتماعی زنان روستایی به و سیله متغیرهای اوقات فراغت، تماشای تلویزیون و مهارت های ارتباطی تبیین شد. به منظور شناسایی چالش های سلامت اجتماعی از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد و درنهایت پنج چالش اقتصادی، فرهنگی، فردی، نهادی و مدیریتی مشخص گردید. مهم ترین چالش، چالش اقتصادی بود که با 43/13درصد از واریانس کل چالش های سلامت اجتماعی را تبیین کرد. ازآن جایی که مهارت های ارتباطی و سلامت اجتماعی زنان روستایی در حد متوسطی می باشد، لذا پیشنهاد می شود، پایگاه های سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی، سازمان ملی جوانان و یا مروجان روستایی به عنوان مددکار اجتماعی، با مشارکت زنان روستایی محتوای آموزشی مهارت های ارتباطی و ارتقای سلامت اجتماعی را تدوین کنند.
  کلیدواژگان: توسعه اجتماعی، حمایت اجتماعی، مهارت ارتباطی، تحلیل عاملی
 • اصغر باقری *، نیر امامی، مهناز محمدزاده صفحات 371-389
  تعاونی ها با تقویت سرمایه اجتماعی، نقش مهمی در بهبود فعالیت موسسات اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی و ارتقاء اثرگذاری آن ها ایفاء می کنند. هدف مقاله حاضر مطالعه مقایسه ای وضعیت سرمایه اجتماعی در تعاونی های تولید کشاورزی فعال و غیرفعال شهرستان اردبیل است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده، به روش پیمایشی و به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق اعضای هشت تعاونی تولید کشاورزی شهرستان اردبیل (تعاونی های فعال و غیرفعال) به تعداد 2009 نفر می باشند. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 180 نفر برآورد شد. نمونه گیری به روش طبقه ای با انتساب متناسب انجام گرفت ابزار تحقیق، پرسشنامه بوده که روایی آن به روش محتوایی و با استفاده از نظرات کارشناسان اداره تعاون و اساتید دانشگاه تایید گردید. پایایی ابزار سنجش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد که مقدار آن برای متغیرهای مختلف بین 720/0-938/0 به دست آمد. نتایج آزمون مقایسه میانگین ها نشان داد در ارتباط با تمام مولفه های سرمایه اجتماعی اختلاف معناداری بین تعاونی های فعال و تعاونی های غیرفعال وجود دارد به طوری که اعضای تعاونی های فعال نسبت به تعاونی های غیرفعال از سطح سرمایه اجتماعی بالاتری برخوردارند. وضعیت غالب سرمایه اجتماعی در تعاونی های فعال در سطح عالی بوده و در تعاونی های غیرفعال در سطح متوسط شناسایی گردید. همچنین در تعاونی های فعال اختلاف معنی داری در میانگین سرمایه اجتماعی بر اساس متغیرهای زمینه ای جنسیت، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات و سابقه عضویت شناسایی شد. در تعاونی های غیرفعال این تفاوت ها معنی دار نبود.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، تعاونی های تولید کشاورزی، شهرستان اردبیل
 • سعید ملکی، محمود عبیات*، علی کیومرثی صفحات 391-403
  یکی از مسائلی که در امر مدیریت پسماند حائز اهمیت است، مبحث مکان یابی محل دفن پسماند و شیرابه های ناشی از آن در نواحی روستایی است. تاکنون در رابطه با ارزیابی آسیب پذیری آلودگی آبخوان با استفاده از این مدل ها و یا مدل های مشابه(مانند Avi و Sintacs و Siو...) مطالعات زیادی انجام شده است. اما باتوجه به اهمیت موضوع پسماند و تاثیر آن بر محیط اطراف و همچنین آلودگی آبهای زیرزمینی توسط شیرابه پسماندها، این مدلها به عنوان ابزاری توانمند جهت توصیف حفاظت از این چنین مناطقی است که متاثر از آلاینده ها هستند. هدف اصلی از انجام این تحقیق کاربرد مدل Gods در انتخاب محل دفن پسماند است. در واقع محل دفنی انتخاب شود که کمترین تاثیر از آلودگی آبخوان را داشته باشد. روش های گردآوری این پژوهش، اسنادی(کتابخانه ای)، میدانی و روش مطالعه توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش از مدلGods جهت مکان یابی محل دفن پسماند روستایی استفاده شده است. باتوجه به نقشه آسیب پذیری آبخوان و با در نظر گرفتن میزان پتانسیل آلودگی -آبخوان در قسمت های مختلف می توان مکان مناسبی جهت دفن پسماند تعیین کرد. نتایج نشان می دهد با استفاده از مدل Gods در وضع موجود حدود % 6/1 درصد محدوده مورد مطالعه مجموعا در وضعیت آسیب پذیری خیلی کم و قابل اغماض قرار گرفته که می توان با در نظر گرفتن این نواحی مکانی مناسب جهت دفن پسماند تعیین کرد.
  کلیدواژگان: آسیب پذیری آبخوان، شیرابه پسماند، مدیریت پسماند، مکان یابی محل دفن
 • حمدالله سجاسی*، یعقوب اسفرم، مهناز رهبری صفحات 405-426
  مدیریت روستایی از جنبه های مختلف همواره جای مطالعه و بررسی دارد. یکی از این جنبه ها که نقشی موثر در فرآیند توسعه و تقویت عملکرد مدیریت روستایی دارد بررسی و تحلیل نقش مدیریت محلی در کاهش آسیب پذیری کالبدی مناطق روستایی همسو با توسعه پایدار می باشد. از این رو هدف اصلی این پژوهش برسی جایگاه مدیریت محلی و حکمروایی خوب در کاهش آسیب پذیری کالبدی است. بدین منظور با استفاده از 9 شاخص حکمروایی خوب و 7 شاخص آسیب پذیری کالبدی که لازمه تحلیل نقش مدیریت محلی در کاهش آسیب پذیری کالبدی می باشد، با روش توصیفی- تحلیلی و با سنجش کمی داده ها و با بهره گیری از مدل TOPSIS ، آزمون T-TEST، آزمون پیرسون و رگرسیون چندگانه بررسی شده است. نتایج نشان دادکه محدوده مورد مطالعه به لجاظ حکمروایی و آسیب پذیری کالبدی وضعیت مناسبی ندارد. نتیجه پژوهش حاضر بر این نکته تاکید دارد که بین حکمروایی خوب روستایی و توسعه کالبدی رابطه مستقیم و شدید وجود دارد و با پایین بودن سطح مدیریت محلی و حکمروایی خوب روستایی سطح توسعه کالبدی نیز بهبود پایین خواهد بود. همچین آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که حکمروایی خوب در صورت عملی شدن می تواند بر بهبود شاخص های آسیب پذیری اثر گذار بوده و محیط پایداری را به لحاظ کالبدی فراهم آورد. آگاه ساختن جامعه روستایی از نظام فنی، تفویض اختیار و قدرت بیشتر به دهیاری ها، توانمندسازی و ظرفیت سازی مردم و نهادهای محلی در توسعه مساکن از پیشنهادهای کاربردی در این زمینه است
  کلیدواژگان: مدیریت محلی، حکمروایی خوب، آسیب پذیری کالبدی، دهستان بهمئی سرحدی غربی
|
 • Shapour Zarifian*, Somaye Latifi Pages 281-298
  The present study aimed to determine and spatial analysis of rural development level in rural districts of Hamedan province by using MCDM techniques. To assess the development level of rural districts, 53 indexes were defined in eight groups: demographic, infrastructure, education, health, communication, services, administrative and economic. The weight of indexes was determined using AHP, entropy methods and combining the results of these two methods. Then, the development levels of the rural districts were determined through such techniques as TOPSIS, SAW and numerical taxonomy. The final ranking of rural districts was undertaken by integration of the results of these techniques using mean ranking, Borda and Copeland methods. The rural districts were ranked according to the final results and were classified using GIS software. According to the attained results, Mohajeran, Alvand Koh gharbi and Green were ranked as the most developed rural areas and additionally, Gian, Komazan Sofla and Goltapeh were ranked as the most underdeveloped rural areas in Hamedan province. The rural districts of Hamedan province are very different from each other and there exist many inequalities in them in terms of development level and also, the distribution of facilities and services have not been performed across the rural districts according to spatial justice in such a manner that most of the underdeveloped rural districts are located far away from the city centers of townships and the capital of Hamedan and do not enjoy the benefits of development.
  Keywords: Rural Development, MADM Techniques, Spatial analysis, Development Level
 • Bahman Khosravipour *, Soheila Pourjavid Pages 299-315
  Entrepreneurship is a process that plays a critical role in the continued growth and national development plays. Its importance to the point that economists, entrepreneurs are the engine of economic growth and development. Promote women's entrepreneurial activities, effective stimulus to growth and economic development and improve the quality of their life is. The aim of this study was to identify factors affecting the development of entrepreneurship in small businesses (SME) Rural Women Islamabad city was using the techniques of content analysis. This form of qualitative research is done with the participation of 48 entrepreneurship Rural Women Islamabad city. Information is collected through interviews with women entrepreneurs, and Content analysis was used to analyze the data. The content analysis showed that, personal factors, environmental factors, Socio-cultural factors, motivational factors, Education and extension, Policy factors and management factors, the general factors that are influencing the entrepreneurship in small businesses (SME) Rural. Therefore, with regard to the results of the analysis has been done to increase slightly the number of entrepreneurs in rural, Quality improvement category entrepreneurship in rural small businesses (SME) and the culture of entrepreneurship And self-employed in rural communities, especially among rural women whose arms are capable of rural activities, Policy to encourage and support small businesses (SME) Rural women are recommended by the government. Therefore Regarding the variables of each of these components and strengthen them can Motivate women in rural areas and development of the business in the village.
  Keywords: entrepreneurship, Rural Development, Small businesses (SME), Rural Women
 • Tahereh Maleki *, Parviz Golparvar, Shapur Zarifian Pages 317-333
  Rural entrepreneurship, as an economic force for sustainable rural development plays a key role in the achievement of social and economic development in a society. One of the best examples of rural entrepreneurship is rural micro business that creates jobs, generate wealth and contribute to a more equitable distribution of income that much attention has been paid by rural development experts to it, recently. But, unfortunately, based on evidence, development of rural micro businesses in our country has faced many challenges. Therefore, the purpose of this survey research was to determine the Barriers Factors for developing rural micro-businesses. 130 head of household was selected using stratified random sampling technique. The results of factor analysis showed, four factors instance: the weakness of socio-cultural structure that affecting on rural entrepreneurship, technical-Protective barriers, Manufacturing-marketing barriers, institutional-legal barriers determined 59.4 percent of total variance barriers to rural micro business development. The results of this study have practical implications for is entrepreneurship policy – makers due to resolve rural micro business barriers and provide required strategies for developing them.
  Keywords: Rural Eentrepreneurship, Rural Micro Business, Rural People Employment
 • Fereshteh Hafezi, Mehdi Rahimian *, Saeid Gholamrezai Pages 333-347
  The main purpose of this survey research is to evaluate the rural youth tendency to employment in agricultural sub-sectors in the Beyranshahr County in the Lorestan province. The statistical population consisted of 15 to 24-year old youth in the Beyranshahr County (N= 1404). Then 181 of them were selected as a statistical sample by using Cochran’s formula. The samples were selected in two stages. The first step is choosing the sample size proportional to the population in every village. Then, the samples that was specified in each village were chosen and the data was collected by using a questionnaire. Questionnaire's reliability and validity were confirmed, respectively through computing Cronbach's alpha coefficient and content validity. Finally, the data was analyzed by the SPSS software. The result showed that youth of the Beyranshahr County have respectively the most and least tendency to employment in horticulture and brokering (purchase and sale) of agricultural products. In addition, the tendency of youth to employment in the horticulture sub-sector such as collecting and processing medicinal plants in the forest and pastures and or industrial processes and packaging them exist more in youth in whose villages such activities are dominant as compared with the youth in whose villages such activities are not dominant.
  Keywords: Rural Youth, Agricultural Sub-Sectors, Tendency to Agricultural
 • Somayeh Shahbazi *, Aliasghar Mirakzadeh, Amirhossein Alibaygi Pages 349-370
  Social health is essential in the social development of rural folks, especially rural women, in the welfare and promotion of their social and human capital. The purpose of this study is to determine the level of social health and its challenges from the perspective of rural women in the Kermanshah province. The research method used is descriptive-survey based on documentary and field method (using a questionnaire tool). The statistical population consisted of rural women in the Ghalaeshahin district in the province of Kermanshah (5561 people). 209 such women were selected according to Bartlett et al. Chart by two-stage cluster sampling. The results showed that most of the subjects studied had a moderate level of social health, communication skills and social support. Among the variables studied in the research, watching TV, active recreation, communication skills and social support with social health of rural women had a significant relationship. Finally, 49 percent of the variance was for the variables of active recreation, watching television and communication skills. In order to identify social health challenges, exploratory factor analysis was used and finally the five challenges namely economic, cultural, individual, institutional and management were determined. The most important challenge was the economic challenge that covered 13.43 percent of the total variance. Since communication skills and social health of rural women is moderate, we recommend that social health centers of welfare organization, national youth organizations and or rural extension agents as a social worker, with the participation of rural women to develop the educational content of communication skills and social health promotion.
  Keywords: Social Development, Social support, Communication Skills, factor analysis
 • Asghar Bagheri *, Naier Emami, Mahnaz Mohamadzadeh Pages 371-389
  Cooperatives by strengthening social capital play an important role in improving the performance of social, cultural and the environmental institutions and improve the effectiveness of their role. The aim of this study was to compare social capital of active and inactive agricultural production cooperatives in Ardabil County of Iran. Survey research method was used in this study. All members of agricultural production cooperatives consisted the statistical population of the study (N= 2009). Using stratified random sampling method, a sample consisting 180 members of both groups of the cooperatives was selected for data collection. A researchers made questionnaire including four dimensions of social capital and demographic characteristics was used as instrument of the study. The instrument was validated by a panel of experts consisting faculty members and bureau of cooperative. Cronbach's alpha coefficients showed high reliability of the instrument (α= 0.720-0.938). Stratified random sampling was used. Based on the results, significant difference was found between active and inactive cooperatives in relation to all components of social capital and members of active cooperatives showed higher level of social capital than their counterparts in inactive co-ops. The status of most components of social capital in active cooperatives was in high-level and medium level was identified in inactive cooperatives. Based on the variables of gender, marital status, education levels and years of membership, significant difference was found between members of active co-ops.
  Keywords: Social capital, Agricultural production cooperatives, Ardabil
 • Saeed Maleki, Mahmud Abiyat *, Ali Keumarsi Pages 391-403
  One of the things that is important in waste management. Topic, Site Selection landfill and leachate from this landfill in the rural areas. So far in relation to aquifer pollution vulnerability assessment by using these models or similar models (like Avi and Drastic, Si, etc.) Many studies have been done. But According To The importance of waste and its impact on the surrounding environment as well as pollution of groundwater by leachate waste, this model is described as a powerful instrument for the protection of these areas that are affected by contaminants.The aims of this research the application of the GODS model in selection of appropriate area of the rural landfill. In fact should be select landfill sites that have the least impact on the aquifer pollution. Methods of collecting this research uses attritional, case study and study method are descriptive-analytical methods .In this Study, Gods model was used to landfill site selection. Each of these models are made from combining the hydrogeological parameters affecting the transport of contaminants to the aquifer. These parameters appear in the GIS software for seven layer that the necessary checks on them. Results show By using Gods model in the current situation, about 1.6 % of the study area in total In a state of vulnerability has been very low and be negligible that Can be determined by taking these areas are great place to landfill.
  Keywords: The vulnerability of the aquifer, Waste leachate, waste management, Landfill Site
 • Hamdollah Sojasi Qeydari *, Yaghoub Esfaram Pages 405-426
  Rural management of various aspects of the study It is always research. One of the aspects that an effective role in the development process and strengthen the function of rural management Analyzing the role of local management in the development of physical and reduce the physical vulnerability of rural areas in accordance with sustainable development. The main objective of this study is to investigate the local management and good governance to reduce the physical vulnerability. For this purpose, 9 indicators good governance and 7 indicators of physical vulnerability required to analysis of the role local management is to reduce the physical vulnerability. Analytical descriptive way and quantitation data and utilizes the model TOPSIS, test T-TEST, Pearson test and multiple regression were investigated. The results showed that the studied area in terms of governance and of physical vulnerability are not suitable. Findings of this research emphasizes this point the direct relation between good governance for rural and physical development and there has been intense. With low levels of rural local management and good governance will be improved level of physical development. Multiple regression analysis also showed. Which if implemented could improve good governance indicators of vulnerability in terms of physical impact and provide a stable environment. Notifying the rural community of technical systems, delegation of authority and greater power to government agencies and local institutions in developing people's empowerment and capacity building housing including practical suggestions in this regard.
  Keywords: local management, good governance, physical vulnerability, Bahmaei sarhadi garbi Rural district