فهرست مطالب

راهبردهای توسعه روستایی - سال چهارم شماره 4 (زمستان 1396)
 • سال چهارم شماره 4 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله پژوهشی
 • شمسی صالح پور*، حمید جلالیان صفحات 427-452
  ارتقاء کیفیت زندگی یکی از مفاهیم محوری توسعه پایدار است که در تمام زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی، کالبدی و نهادی ظاهر می شود. هدف اصلی این مقاله سنجش پایداری کیفیت زندگی در سکونتگاه های روستایی دهستان حسنلو از توابع شهرستان نقده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را دو گروه خانوارهای روستایی و مسئولان محلی تشکیل می دهد. برای تعیین حجم نمونه از مدل کوکران و برای نمونه گیری از نمونه گیری در دسترس و هدفمند استفاده شده است. گردآوری اطلاعات به صورت میدانی با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. داده های جمع آوری شده با بهره گیری از نرم افزار SPSS و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، تی تک نمونه‏ای، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون توکی و مدل تصمیم گیری چند شاخصه WASPAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج کلی حاصل از مقایسه دیدگاه های مردم و مسئولین نشان داد که بهبود تمام شاخص های مورد بررسی برای پایداری کیفیت زندگی در سکونتگاه های روستایی ضروری به نظر می رسد. ازاین رو، بین نظرات هر دو گروه مردم و مسئولین همسانی وجود دارد. نتایج کلی پژوهش نشان داد سطح کیفیت زندگی در محدوده موردمطالعه پایین تر از حد متوسط (با امتیاز 91/2) است. همچنین نتایج تحلیل WASPAS نشان داد که روستاهای حسنلو، بارانی کرد و شیخ احمد به لحاظ کیفیت زندگی با رتبه یک، دو و سه در قیاس با سایر سکونتگاه ها، در سطح پایداری متوسط قرار دارند.
  کلیدواژگان: پایداری، دهستان حسنلو، سکونتگاه های روستایی، کیفیت زندگی، نقده
 • کامبیز فلاح محمد حسینی، محمد محمدی*، آزیتا زند صفحات 453-473
  هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش شوراهای اسلامی و دهیاری ها بر توسعه روستایی در بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر می باشد. جامعه آماری این تحقیق سرپرستان خانوار در روستاهای بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر هستند که حدود 6133 نفر می باشد. از این تعداد 362 نفر از طریق فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند، روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی می باشد. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه ای است که روایی آن با کسب نظرات اساتید و صاحب نظران در حوزه توسعه روستایی به دست آمد. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون الفای کرونباخ برای هر بخش پرسشنامه انجام گرفت و براساس نتایج، با مقدار 82/0مورد تایید می باشد. برای تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Spss و Lisrel استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، موید برازش مناسب مدل و مطابقت عوامل استخراج شده با سوالات طراحی شده در مدل تحقیق بودند. براساس نتایج، سازه های توسعه اجتماعی فرهنگی، توسعه زیست محیطی، توسعه کالبدی و توسعه اقتصادی به ترتیب با داشتن 71/0، 63/0، 61/0 و 35/0 بار عاملی به ترتیب 71 درصد، 63 درصد، 61 درصد و 35 درصد از واریانسشان توسط شوراهای اسلامی و دهیاری ها تبیین می شود.
  کلیدواژگان: شوراهای اسلامی، دهیاری ها، توسعه روستایی، شهرستان اسلامشهر، دهیاری ها
 • سعیده علوی *، حسین نظمفر، علی عشقی چهاربرج صفحات 475-492
  شناخت امکانات و در پی آن تعیین سطوح برخورداری جامعه روستایی، نخستین گام در فرآیند برنامه ریزی و توسعه برای این جامعه به شمار می رود. از آن جا که توسعه مفهومی چندبعدی است بررسی سطوح و ابعاد مختلف توسعه و آگاهی از میزان برخورداری نواحی مختلف می تواند گامی موثر در برنامه ریزی باشد. این امر نه تنها از بعد روستایی ، بلکه از جنبه منطقه ای دارای اهمیت است. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی می باشد. در این پژوهش 58 متغیر با استفاده از مدل پرومته و گایا براساس داده های سال 1390 تحلیل شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد دهستان های قشلاق شمالی و ساوالان در رتبه های اول و دوم و دهستان های اجارود شمالی، محمودآباد، اجارود مرکزی و انگوت شرقی در رتبه های آخر قرار دارند. از مجموع 19 دهستان موردمطالعه به ترتیب 3 دهستان برخوردار (35%)، 5 دهستان تقریبا برخوردار (30%)، 7 دهستان تقریبا نا برخوردار (26%) و 4 دهستان نابرخوردار (9%) می باشند. میان برخورداری و اندازه جمعیت دهستان ها رابطه مستقیم وجود دارد درنتیجه دهستان های برخوردار 35 درصد از جمعیت منطقه را در خود جای داده اند این درحالی است که 3 دهستان در گروه برخوردار قرار دارد. درحالی که 4 دهستان گروه نابرخوردار 9 درصد از جمعیت منطقه را دارا می باشند. ادامه این روند، تخصیص اعتبارات و امکانات بیشتر به دهستان های بزرگ، موجب خالی شدن روستاهای دهستان های کوچک مقیاس خواهد شد و مشکلات زیادی به بار خواهد آورد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی، پرومته، توسعه منطقه ای، گایا، نابرابری
 • مهرشاد طولابی نژاد، سیروس قنبری *، فاطمه دوستی مقدم، مهدی براهویی اول صفحات 493-513
  استفاده از شیوه های مدیریت زمین می تواند باعث کاهش فرسایش خاک، افزایش بهره وری زمین های کشاورزی و به تبع آن افزایش تولیدات کشاورزی گردد. با این حال عوامل مختلفی مانند فیزیکی، فنی، اقتصادی و اجتماعی تصمیم کشاورزان برای استفاده از شیوه های مدیریت پایدار زمین را تحت تاثیر قرار می دهند. در تحقیق حاضر، با توجه به ظرفیت مالی و منابع انسانی به بررسی عوامل مهم اقتصادی و اجتماعی موثر بر استفاده از شیوه های مدیریت زمین های کشاورزی توسط کشاورزان در مناطق کوهستانی پرداخته شد. جامعه آماری شامل خانوارهای کشاورز است (514N=). با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده 200 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود. برای تحلیل داده ها و به منظور استخراج عوامل ناشی از دوران ماتریس، از تحلیل عاملی اکتشافی(EFA) استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که از میان هشت عامل مشخص شده به وسیله تحلیل عاملی، چهار عامل به طور قابل توجهی انجام شیوه های مدیریت پایدار زمین را تحت تاثیر قرار داده است: 1) دسترسی بهره برداران به خدمات پشتیبانی؛ 2) جایگاه و موقعیت خانوادگی؛ 3) تجربه و مدیریت مشارکتی؛ و 4) درآمد خانوار از فروش محصولات. لذا به منظور افزایش سرمایه گذاری باید خدمات حمایتی بیشتری در اختیار کشاورزان (به خصوص اعتبارات خرد) قرارگیرد، هم چنین اقدامات لازم جهت مشارکت بیشتر در زمینه مدیریت پایدار زمین (به عنوان مثال، آموزش کشاورزان) انجام گیرد.
  کلیدواژگان: عوامل اقتصادی و اجتماعی، کشاورزی پایدار، مدیریت پایدار زمین
 • سمیه امیری کچمی، شهلا چوبچیان*، حسن صدیقی صفحات 515-534
  بخش کشاورزی و فعالیتهای مربوط به آن، دارای ویژگی های خاصی است، که آن را به شدت در معرض خطرات و آسیب های متعدد و غیر قابل پیشبینی و در نتیجه خسارات و مشکلات بیشماری قرار می دهد. مدیریت ریسک در این میان از اهمیت بسزایی برخوردار است، یکی از ابزارهای مدیریت ریسک در بخش کشاورزی، بیمه محصولات کشاورزی است. برای حل مشکلات بی شمار کشاورزان، بیمه بهترین سازوکار است. هدف از پژوهش حاضر«واکاوی عوامل موثر بر توسعه بیمه محصولات باغی(خرما و پرتقال) جنوب استان کرمان» می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه و جامعه آماری نیز شامل باغدارن (نخل و پرتقال) جنوب استان کرمان (شهرستان جیرفت و کهنوج) به تعداد 2022 نفر بود، حجم نمونه 324 نفر محاسبه شد و برای انتخاب نمونه های تحقیق از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. همچنین پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد. نتایج رگرسیون خطی نشان داد که از بین متغیرهای مورد مطالعه چهار متغیر عوامل اقتصادی، دانش کشاورز در رابطه با بیمه محصولات باغی ، نگرش کشاورز نسبت به بیمه محصولات باغی و میزان خطرپذیری کشاورز به ترتیب بیشترین تاثیر را در توسعه بیمه محصولات باغی داشته اند، که در مجموع 54 درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق تبیین شد. با توجه به اینکه عامل اقتصادی مهمترین عامل در توسعه بیمه محصولات باغی شناخته شد، پیشنهاد می شود که در مقدار غرامت پرداختی جهت محصولات باغی تجدید نظر گردد و غرامت مشخص شده در قرارداد را به موقع به کشاورزان پرداخت نمایند، همچنین با توجه به مشاهدات میدانی شایان ذکر است که اکثر کشاورزان از وام های کشاورزی اطلاع نداشتند، لذا در جهت آگاهی هرچه بیشتر کشاورزان در این زمینه باید اقدام عاجل صورت گیرد و دولت نیز در این زمینه میتواند نقش پر رنگی ایفا نماید.
  کلیدواژگان: بیمه، محصولات باغی، کشاورزان، خسارت، بلایای طبیعی
 • زهرا همدانی*، غلامرضا مجردی صفحات 535-548
  هدف اصلی این پژوهش، سنجش دانش انگورکاران شهرستان تاکستان نسبت به تهیه و بسته بندی کشمش، تحلیل آن و ارتباط دانش آن ها با میزان استفاده از منابع اطلاعاتی و مجاری ارتباطی است. جامعه آماری این تحقیق را 2462 نفر از انگورکاران بخش مرکزی شهرستان تاکستان تشکیل دادند در بین 15 روستا، براساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده چند مرحله ای 240 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که از لحاظ روایی و پایایی در سطح مطلوب بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که دانش 7/86 درصد انگورکاران در مورد تهیه و بسته بندی کشمش در حد متوسط است. انگورکاران نسبت به فعالیت های قبل از کاشت انگور دانش بیشتر و نسبت به فعالیت های بسته بندی و نگهداری کشمش دانش کمتری داشتند. پاسخگویان در بین 13 منبع اطلاعاتی بیشترین دسترسی را به انگورکاران خبره داشتند و بر تجربه شخصی، دانش نزدیکان و افراد خبره به عنوان مهم ترین منابع کسب دانش تاکید کردند. نتایج آزمون هم بستگی نشان داد که دانش انگورکاران رابطه مثبت و معنی داری با میزان استفاده از کانال های ارتباطی دارد، لذا پیشنهاد گردید که از ابزارهای نوین اطلاع رسانی در روزآمد کردن دانش انگورکاران استفاده شود.
  کلیدواژگان: تهیه و بسته بندی کشمش، دانش انگورکاران، منابع اطلاعاتی، شهرستان تاکستان
 • راضیه جماعتی * صفحات 549-561
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش متغیرهای شغلی (کیفیت زندگی کاری، امنیت شغلی و رضایت شغلی) در رضایت از زندگی در کشاورزان استان یزد می باشد که با استفاده از تحلیل همبستگی انجام گرفته است. نمونه ای به حجم 390 نفر از کشاورزان روستایی استان یزد به روش نمونه گیری خوشه ایدو مرحله ای انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه های کیفیت زندگی کاری، امنیت شغلی، رضایت شغلی و رضایت از زندگی مورد آزمون قرارگرفتند. داده ها از طریق روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که کیفیت زندگی کاری، امنیت شغلی و رضایت شغلی ارتباط مثبت معنی داری با رضایت از زندگی داشتند (01/0>p). هم چنین رضایت از زندگی توسط این متغیرها (کیفیت زندگی کاری، امنیت شغلی و رضایت شغلی) پیش بینی شد (001/0>p). در کل نتیجه گرفته شد که هر سه متغیر کیفیت زندگی کاری، امنیت و رضایت شغلی نقش مهمی در ارتباط با رضایت از زندگی در کشاورزان روستایی دارند.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی کاری، امنیت شغلی، رضایت شغلی، رضایت از زندگی
 • وکیل حیدری ساربان*، سهیلا باختر صفحات 563-577
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعاونی های تولید روستایی در ارتقای توانمندسازی روان شناختی کشاورزان عضو تعاونی تولید شهرستان اسلام آباد غرب انجام گردیده است که از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی - تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق 1137 گندمکار عضو تعاونی های تولید روستایی در 11 روستای شهرستان اسلام آباد غرب است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 170 نفر برآورد شد که برای مقایسه نتایج 170 گندمکار غیرعضو نیز در همان روستاها انتخاب گردید. روش گردآوری داده ها، به صورت پیمایشی و ابزار مورد استفاده پرسش نامه بوده است. جهت تنظیم پرسشنامه از پنج شاخص توانمندسازی روان شناختی(خودتعینی، شایستگی، ارزشمندی، تاثیرگذاری و اعتماد) در قالب 35 گویه استفاده گردید. روایی صوری پرسش نامه توسط پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد30 پرسشنامه صورت گرفت و با داده های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS، پایایی کل پرسش نامه تحقیق 84/0بدست آمد. با توجه به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از بین شاخص های پنج گانه توانمندسازی روان شناختی و با توجه به تفاوت میانگین بین دو گروه عضو و غیر عضو می توان گفت بین عضویت در تعاونی تولید و توانمندسازی روان شناختی گندمکاران رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد به گونه ای که میانگین اعضا35/4 و میانگین گندمکاران غیر عضو 61/3 است. نتایج آزمون t مستقل نشان دهنده اختلاف معنی دار بین دو گروه است و می توان دریافت که تعاونی های تولید روستایی ابزاری کارآمد در توانمندسازی روان شناختی کشاورزان گندمکار و توسعه روستایی محسوب می گردد و زمینه لازم را برای ابتکار و اختیار عمل، شایستگی و رشد فکری و شخصیتی اعضا فراهم می نماید.
  کلیدواژگان: تعاونی تولید روستایی، توانمندسازی، توانمندسازی روان شناختی، توسعه روستایی
|
 • Shamsi Salehpour *, Hamid Jalalian Pages 427-452
  Promoting the quality of life is one of the key concepts of sustainable development that appears in all economic, social, cultural, environmental, physical and institutional fields. The main purpose of this article is measuring the sustainability of quality of life in rural settlements of the Hassanlou County that is from the Naghadeh County. The present study was conducted using descriptive-analytic method. The statistical population of the study consisted of two groups of rural households and local authorities. To determine the sample size, the Cochran model was used and available samples were used for sampling. Field information was gathered using a questionnaire. The collected data was analyzed using the SPSS software package and Pearson correlation coefficient, single sample T, one way analysis of variance, Tukey test and the multi-criteria decision making model WASPAS. The overall results from comparing the views of people and authorities showed that improving all of the indicators examined to sustain the quality of life in rural settlements is necessary. Therefore, there is a convergence between the views of both the people and the authorities. Overall, the research results showed that the level of quality of life in the studied range is lower than the average (with a score of 2.91). Also, the results of the WASPAS analysis showed that the villages of Hasanlou, Baranye Kord and Sheikh Ahmad, ranked one, two and three, in terms of quality of life, and in comparison with other settlements, they are in a medium level of sustainability.
  Keywords: quality of life, Sustainability, Rural Settlements, Hassanloo, Nagadeh
 • Kambiz Fallah Mohammad Hoseini, Mohammad Mohammadi *, Azita Zand Pages 453-473
  Promoting the quality of life is one of the key concepts of sustainable development that appears in all economic, social, cultural, environmental, physical and institutional fields. The main purpose of this article is measuring the sustainability of quality of life in rural settlements of the Hassanlou County that is from the Naghadeh County. The present study was conducted using descriptive-analytic method. The statistical population of the study consisted of two groups of rural households and local authorities. To determine the sample size, the Cochran model was used and available samples were used for sampling. Field information was gathered using a questionnaire. The collected data was analyzed using the SPSS software package and Pearson correlation coefficient, single sample T, one way analysis of variance, Tukey test and the multi-criteria decision making model WASPAS. The overall results from comparing the views of people and authorities showed that improving all of the indicators examined to sustain the quality of life in rural settlements is necessary. Therefore, there is a convergence between the views of both the people and the authorities. Overall, the research results showed that the level of quality of life in the studied range is lower than the average (with a score of 2.91). [1]Also, the results of the WASPAS analysis showed that the villages of Hasanlou, Baranye Kord and Sheikh Ahmad, ranked one, two and three, in terms of quality of life, and in comparison with other settlements, they are in a medium level of sustainability.
  Keywords: quality of life, Sustainability, Rural Settlements, Hassanloo, Nagadeh
 • Saideh Alavi *, Hossein Nazmfar, Ali Eshghei Pages 475-492
  Recognizing the possibility and then determining the levels of having a rural society, the first step in the process is for the community planning and development. Since development is a multidimensional concept, studying different aspects of development and awareness levels and having different areas is an effective step in planning. This is important not only from the village point of view but from a regional aspect too. The research method is analytic. The study is intended to achieve the goal of 58 variables with PROMETHE and the GAIA model is analyzed. The results showed that the villages of the Geshlage Shomali and Savalan rank first and second and the villages of Ojarode Shomali, Mahmud Abad, Ojarode Markazi and Angote Shargi are placed last in the ratings. A total of 19 villages were studied and respectively 3 villages were Developed (35%), five villages were almost Developed (30%), 7 villages were almost Undeveloped (26%) and 4 villages were Undeveloped (9%). There is a direct relationship between the wealth and the population size of rural districts. If this process of allocation of funds and resources to large municipalities is continued small municipalities of Geography Department Urban planning Ardebil University Researcher and villages shall be emptied and cause many problems. Finally suggestions and recommendations are given according to the results.
  Keywords: Planning, Regional Development, Gaia, inequality, PROMETHE
 • Mehrshad Toulabi Nejad, Sirus Ghanbari *, Fatemeh Dosti Moghadam, Mehdi Barawoi Pages 493-513
  The use of land management practices can reduce soil erosion, increase the productivity of agricultural land and can consequently increase agricultural production. However, various factors such as physical, technical, economic, and social can affect the decision of farmers to use sustainable land management practices. In this study, we study the important economic and social factors affecting the use of agricultural land management techniques by farmers in mountainous areas considering the financial and human resources capacity. The statistical population includes farmer's households (N= 514). Using Cochran formula, 200 households were selected by the random sampling method. The data gathering tool used is a questionnaire. To analyze the data from among 30 variables, the exploratory factor analysis (FA) was used in the first stage, in order to extract the factors arising from the matrix period. In the next step, the methods Land Management and Spearman correlations methods were used in order to identify the key economic and social factors that are most effective. The findings of the research show that among the eight factors identified by factor analysis, the four factors that significantly affect investment in sustainable land management are: 1) Access to support services; 2) Participatory management; 3) Income from sales of products; 4) Personal factors. Therefore, to enhance the investment there should be more support services to farmers (especially microcredit), as well as measures to further the cooperation in the field of sustainable land management (e.g., training of farmers).
  Keywords: Sustainable land management, Sustainable Agriculture, Social, economic factors, factor analysis, Eastern Miankuh district
 • Somayeh Amrikochomi, Shahla Choobchian *, Hasan Sadighi Pages 515-534
  Agriculture and its related activities have characteristics that make them vulnerable to multiple and unpredictable risks and damages that could cause extensive problems. Risk management is of great importance and a risk management tool in agriculture is agricultural product insurance. , Insurance is the best mechanism to solve the many problems of farmers. The aim of this study is "Analysis of factors affecting the development of horticulture products insurance (palm and orange) in the south Kerman province". Data were collected by questionnaire and the statistical population included 2022 of gardeners of south Kerman (Jiroft city and Kahnooj). The sample size was 324 people and the convenience sampling technique was used to select samples for the research. The questionnaire’s reliability through Cronbach's alpha was obtained. Linear regression analysis showed that among the studied variables, four factors including economic factor, knowledge, attitude towards horticulture products insurance and the risk taking of the farmers, had the greatest impact on the horticulture products insurance, totally 54 percent of the dependent variable was explained. Given that, economic factor is known as the most important factor in the development of horticultural crops insurance. It is suggested that the amount of compensation to horticultural products be revised and specified compensation in the contract be paid on time to the farmers. Also, according to field observations, it should be mentioned that most of the farmers were unaware of agricultural loans. Therefore, in order to further increase the awareness of farmers in this area, immediate actions should be taken and governments can play a significant role in this respect.
  collectively 54 percent of the dependent variable was explained. Given that, economic factor known as the most important factor in the development of horticultural crops insurance, it is suggested that the amount of compensation to horticultural products be revised and specified compensation in the contract be payed on time to the farmers.
  Keywords: insurance, horticultural crops, Farmers, damage, natural disasters
 • Zahra Hamedani *, Gholamreza Mojaradi Pages 535-548
  The main objective of this study is to measure grape growers’ knowledge of raisin processing and packaging in the Takestan Township and its’ correlation with use of information resources. The statistical population consists of 2462 grape growers in the central district of the Takestan Township 240 of whom in 15 villages were selected based on the Cochran sampling formula and applying the multi-stage randomized stratified sampling method. A questionnaire was used for data collection which was satisfactory in terms of reliability and validity. The findings revealed that 867 percent of grape growers have access to a moderate level of knowledge about raisin processing and packaging. They have a good knowledge of pre-planting grape and have very little knowledge about packaging and storage of raisin. The respondents have a high level of access to expert grape growers’ among 13 information resources and communication channels. They emphasized on their experience, their relatives’ knowledge and expert grape growers’ as the most important source of knowledge for them. The results of correlation analysis showed that there is a positive meaningful correlation between grape growers’ knowledge and the coverage of extension and education services and access to information resources and communication channels. Also, there was a meaningful difference between the various academic groups in terms of knowledge, so the usage of new information tools in updating grape grower's knowledge is recommended.
  Keywords: Raisin processing, packaging, Grape grower's knowledge, Information resources, Takestan township
 • Razieh Jamaati Ardakani * Pages 549-561
  The present study aims to investigate the role of job variables (work life quality, job security and job satisfaction) in the life satisfaction of villagers in the Yazd province and it is done using correlation analysis. A sample of 390 rural farmers in the Yazd province was selected by the two-stage cluster sampling method and tested by questionnaires on the quality of work life, job security, job satisfaction and life satisfaction. The data was analyzed by Pearson correlation coefficient and stepwise regression. The results showed that the quality of work life, job security and job satisfaction have a significant positive correlation with life satisfaction (p
  Keywords: Quality of work life, Job security, Job Satisfaction, Satisfaction with life
 • Vakil Heidari Sarban *, Sohila Bakhtar Pages 563-577
  Abstract: The present study is aimed to investigate the role of rural production cooperatives in promoting psychological empowerment of wheat farmers who are members in the production cooperatives in the city of west Islamabad. This study is practical in terms of purpose, and its entity is descriptive- analytical. The study population consisted of 1137 farmers which are member of the rural cooperatives in 11 villages of west Islamabad. The sample size is estimated to be 170 on the basis of Cochran formula. In order to compare the results, 170 wheat farmers who were not member in rural cooperatives were selected from the same villages. The method of data gathering is survey and the tool used in the study is a questionnaire. To determine the questions for the questionnaire, five indicators of psychological empowerment were used in the form of 35 items (i.e. self-determination, competence, worth, effectiveness and trust). The formal validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. The study was conducted in the same area with the population of 30 and the questionnaire and the data were analyzed using the special formula of Cronbach’s alpha in the SPSS software. The reliability of the questionnaire was 0.84. According to the results of data analysis, it was shown that, among the five indicators of psychological empowerment in this study and considering the average differences between the two groups of members and non-members, it was said that there is a positive and significant relationship between membership in the production cooperatives and psychological empowerment of wheat farmers. Thus, the average of the members is 4.35 and the average of non-member wheat farmers is 3.61. The results of independent t test indicate a significant difference between the two groups. It was found that rural production cooperatives are effective tools for psychological empowerment of wheat farmers and rural development. Membership in this cooperatives provides the necessary context for the initiative, competence and intellectual personality of the members.
  Keywords: Rural Production Cooperative, Psychological Empowerment, Rural Development, Islam Abad Gharb County