فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی فسا - سال هفتم شماره 4 (پیاپی 28، زمستان 1396)
 • سال هفتم شماره 4 (پیاپی 28، زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/20
 • تعداد عناوین: 16
|
 • مقالات مروری
 • فاطمه قربانی پارسا، محمد علی حسینپور فیضی * صفحات 428-437
  تعیین توالی DNA از مهم ترین دستاوردهای بشر محسوب می شود. امروزه روش های متفاوتی جهت تعیین توالی نوکلئوتیدها به کار می رود. آشنایی با این دانش از ارکان اجتناب ناپذیر پژوهش های مرتبط با علم زیست شناسی است. تعیین توالی نوکلئوتیدها در گرایش های پژوهشی و کاربردی گسترده مانند تشخیص بیماری، زیست فناوری، زیست شناسی جنایی و زیست شناسی سیستماتیک استفاده می شود که به طور چشمگیری پژوهش و کشفیات در این زمینه را سرعت بخشیده است.
  تاکنون چندین نسل از فناوری تعیین توالی به وجود آمده که بر اساس ماهیت عملکرد و اطلاعات خروجی طبقه بندی می گردند. درحالی که روش تعیین توالی ختم زنجیره که توسط سنگر معرفی شد بیش از 30 سال متداول بود و در پروژه ژنوم انسان نیز این روش استفاده شد اما در سال های اخیر تغییرات در فناوری تعیین توالی شتاب گسترده ای یافته است. در سال 2005 نخستین روش تعیین توالی نسل دوم معرفی شد که خروجی بسیار بالاتر و هزینه های فوق العاده کمتری نسبت به روش سنگر داشت و هم اکنون شاهد آغاز فعالیت نسل سوم فناوری تعیین توالی هستیم.
  ازآنجاکه پژوهشگران علم ژنتیک در ایران نیز از این فناوری ها استفاده می نمایند و با توجه به نیاز به منابع فارسی قابل فهم در این زمینه، مولفان مقاله حاضر بر آن شدند تا به ترجمه و نگارش مجموعه ای از مقالات مروری در این زمینه بپردازند. مقاله حاضر به معرفی مختصر مرسوم ترین روش های تعیین توالی نسل دوم و سوم پرداخته است.
  کلیدواژگان: تعیین توالی DNA، تعیین توالی با توان عملیاتی بالا، نسل دوم فناوری تعیین توالی، نسل سوم فناوری تعیین توالی
 • مقالات پژوهشی
 • منصوره احراری فر، مجید باصری صالحی * صفحات 438-446
  زمینه و هدف
  میکروآلبومینوری از بیماری های متابولیک بوده که مربوط به توسعه نفروپاتی دیابتی است. چندین گزارش از فراوانی بالای وقوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران دیابتی وجود دارد. این بدان معناست که احتمالا در بیماران دیابتی، هلیکوباکتر پیلوریcagA مثبت با میکروآلبومینوری در ارتباط است. مطالعه حاضر به منظور بررسی رابطه بین هلیکوباکتر پیلوری دارای cagA و میکروآلبومینوری در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد.
  مواد و روش ها
  76 نمونه خون و ادرار از افراد مبتلا به دیابت نوع دو جمع آوری شد. از نمونه خون برای ارزیابی قندخون ناشتا، قند خون دوساعته بعد از خوردن صبحانه، هموگلوبین گلیکوزیله، Anti-HpIgG و Anti-HpIgMاستفاده شد. درنهایت روش مولکولی برای احراز هویت از سویه موردنظر استفاده و ژنوتایپینگ با پرایمرهای اختصاصی cagA انجام شد. داده ها با استفاده از روش آماری مربع کای و فیشر موردبررسی قرار گرفتند.
  نتیجه گیری
  نتیجه به دست آمده از این مطالعه نشان داد که هلیکوباکتر پیلوری از 28 نفر (84/36%) بیماران جدا شد که از بین این بیماران 21 نفر (75%) مبتلا به میکروآلبومینوری و 7 نفر (25%) فاقد میکروآلبومینوری بودند. 8 نمونه دارای ژن cagA بودند. علاوه بر این، ارتباط معناداری بین ژنcagA ی هلیکوباکتر پیلوری و میکروآلبومینوری در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو ازنظر آماری مشاهده نشد.05/.0P>.
  نتایج
  : در این مطالعه، در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو ارتباط معناداری بین ژنcagA ی هلیکوباکتر پیلوری و میکروآلبومینوری یافت نشد.
  کلیدواژگان: هلیکوباکتر پیلوری، ژن cagA، میکروآلبومینوری
 • سجاد سیستانی، مهدیه رئیس زاده*، علی اکبر امیری صفحات 447-454
  یونجه بر استرس اکسیداتیو و بافت تخمدان در موش صحرایی ماده بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه از نوع تجربی-مداخله ای بر روی 24 سر موش صحرایی نژاد ویستار با وزن 250-200 گرم انجام شد. موش ها به طور تصادفی به سه گروه کنترل (بدون تیمار) و عصاره هیدروالکلی یونجه در دوزهای 25 (آزمایش 1) و 50 (آزمایش 2) میلی گرم بر کیلوگرم تقسیم شدند و عصاره به مدت 25 روز داخل صفاقی تزریق شد. در پایان وزن حیوانات و وزن تخمدان اندازه گیری گردید. تخمدان چپ برای بررسی سلول شناسی تثبیت و رنگ آمیزی شد. هم چنین ظرفیت آنتی اکسیدانی در سرم و غلظت مالون دی آلدئید در بافت تخمدان راست اندازه گیری شد.
  نتایج
  در پایان آزمایش وزن موش ها در گروه های کنترل و آزمایش نسبت به قبل از آزمایش افزایش یافت اما معنی دار نبود. بیشترین وزن تخمدان در آزمایش 2 (160 میلی گرم) و کمترین در گروه کنترل (146 میلی گرم) دیده شد (05/0P).
  نتیجه گیری
  عصاره هیدروالکلی یونجه با اثرات فیتواستروژنیک و کنترل استرس اکسیداتیو سبب تقویت فعالیت تخمدان در موش صحرایی بالغ می شود.
  کلیدواژگان: عصاره هیدروالکلی یونجه، تخمدان، استرس اکسیداتیو، موش صحرایی
 • کورش بامداد، محمد باقر محمد جانی، فرشته دادفر، علی مرادی * صفحات 455-464
  زمینه و هدف
  امروزه اثرات مفید نانوذرات در پزشکی و صنعت پذیرفته شده است. با توجه به کاربرد روزافزون نانوذرات و سمیت احتمالی آن ها، در این مطالعه اثر نانو ذرات بر مارکرهای استرس اکسیداتیو بررسی شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی- مداخله ای 32 سر موش سوری‏ به 4 گروه 8 تایی تقسیم شدند. گروه کنترل سالین و 3 گروه دیگر نانوذرات طلا، اکسید روی و نقره با غلظت ppm 100 به صورت داخل صفاقی به مدت 28 روز دریافت کردند. پس از بی هوش کردن موش‏ها، بافت کبد، قلب و ریه آن ها جدا شد و میزان فعالیت مارکرهای استرس اکسیداتیو موردبررسی قرار گرفت.
  نتایج
  میزان مالون دی آلدئید در گروه تیمار با اکسید روی در هر سه بافت و در گروه تیمار طلا در بافت کبد افزایش معنی دار نشان داد. این فاکتور در تیمار نانوذره نقره کاهش معنی داری را در این بافت ها نشان داد. فعالیت آنزیم کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز در گروه تیمار با نانوذره نقره افزایش معنی داری نشان داد. درحالی که در گروه تیمار با نانوذرات اکسید روی و طلا فعالیت این آنزیم ها کاهش یافت که این کاهش تنها در نانوذره اکسید روی معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  نانوذره نقره با کاهش مالون دی آلدئید و استرس اکسیداتیو و القای آنزیم های آنتی اکسیدان به عنوان یک نانوذره مفید عمل می کند، درحالی که اثرات نانوذره اکسید روی سمیت آن را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: استرس اکسیداتیو، نانوذرات، نقره، اکسید روی، طلا
 • امید عزیزیان شرمه *، مژگان طاهری زاده، محرم ولی زاده، علی قاسمی صفحات 465-479
  زمینه و هدف
  از دیرباز استفاده از گیاهان دارویی برای درمان بیماری ها رایج بوده است. مطالعه حاضر به بررسی فعالیت های ضدمیکروبی، آنتی اکسیدانی و اندازه گیری ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی کل سه عصاره ی متانولی، اتانولی و آبی پنج گونه مختلف گیاهان دارویی: Withania somnifera L. Dunal، Salvia rhytidea Bent، Levisticum officinale L.، Seidlitzia rosmarinus L. و Achillea wilhelmsii L. می پردازد.
  مواد و روش ها
  پس از تهیه عصاره ها به روش ماسراسیون، فعالیت های آنتی اکسیدانی با دو روش DPPH و FRAP و ضدمیکروبی علیه باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، اشرشیا کلی و قارچ های آسپرژیلوس نایجر و کاندیدا آلبیکنس به روش دیسک دیفیوژن و محتوای فنولی و فلاونوئیدی کل به ترتیب با روش های معرف فولین-سیوکالتیو و رنگ سنجی کلرید آلومینیوم، سنجیده شده است.
  نتایج
  نتایج نشان دادند عصاره متانولی گونه ی پنیرباد دارای بیشترین میزان ترکیبات فنولی (mgGAE/gExtract 64/4±45/41) و فلاونوئیدی (mgQUE/gExtract 54/2±21/35) و فعالیت آنتی اکسیدانی (μg/ml 36/1±12/8 IC50= و mMFe2+/mgExtract 68/1±19/58) و فعالیت ضدمیکروبی علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و قارچ کاندیدا آلبیکنس با قطر هاله عدم رشد به ترتیب 06/1±29 و 00/1±27 میلی متر بوده است. در مقابل عصاره ی آبی گونه ی انجدان رومی دارای کمترین میزان ترکیبات فنولی (mg GAE/gSample 93/1±12/17) و فلاونوئیدی (mg QUE/gExtract 06/2±61/12) و فعالیت آنتی اکسیدانی (μg/ml 36/3±43/121 IC50= و mM Fe2+/mgExtract 52/2±74/13) و فعالیت ضدمیکروبی علیه باکتری باسیلوس سرئوس و قارچ آسپرژیلوس نایجر با قطر هاله عدم رشد به ترتیب 57/0±4 و 00/1±5 میلی متر بوده است.
  نتیجه گیری
  به طورکلی بر اساس نتایج به دست آمده، گیاهان مورد مطالعه می توانند کاندیدای خوبی جهت درمان بیماری های ناشی از استرس های اکسیداتیوی و بیماری های ناشی از میکروب های بیماری زا قرار گیرند.
  کلیدواژگان: فعالیت ضدمیکروبی، فعالیت آنتی اکسیدانی، محتوای فنولی، محتوای فلاونوئیدی، استان سیستان و بلوچستان
 • فاطمه عزیزوکیلی، گیتا سعادت نیا *، مهناز هادیزاده صفحات 480-487
  زمینه و هدف
  اندومتریوز یک بیماری شایع در زنان است که در آن بافت اندومتر رحم درجایی خارج از رحم، شروع به رشد می کند. عوامل زیادی در ایجاد این بیماری نقش دارند، مطالعات نشان داده است که عوامل عفونی به دلیل ایجاد التهاب می توانند زمینه ساز بروز اندومتریوز گردند. در این مطالعه حضور عفونت های ویروسی پاپیلومای انسانی و هرپس سیمپلکس نوع 1 و 2 در ضایعات اندومتریوزی بررسی شدند.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مورد- شاهدی، در بیمارستان فوق تخصصی صارم انجام گردید، 40 بلوک پارافینی اندومتریوزیس و 40 بلوک حاوی بافت اندومتر طبیعی افراد عاری از اندومتریوز به عنوان شاهد انتخاب شدند. پس از استخراج DNA، بررسی مولکولی با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز جهت تشخیص عفونت های ذکرشده انجام شد.
  نتایج
  نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که در بررسی عفونت پاپیلومایی، DNA این ویروس در 1 نمونه (5/2%) از بافت های گروه بیمار و 6 نمونه (15%) از بافت های افراد سالم تشخیص داده شد. آلودگی به هرپس ویروس، در 5 نمونه (5/12%) از بافت های اندومتریوزی و 2 نمونه (5%) از گروه کنترل مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان داد که بین عفونت پاپیلومای انسانی و هرپس سیمپلکس با بیماری اندومتریوز ارتباط آماری معنی داری وجود ندارد. به عبارتی حضور این ویروس ها به عنوان عواملی که احتمال بروز بیماری اندومتریوز را افزایش دهند تائید نگردید (14/0P= و 38/0P= به ترتیب) اگرچه برای نتیجه گیری نهایی، مطالعات جامع تری موردنیاز است.
  کلیدواژگان: اندومتریوز، ویروس پاپیلومای انسانی، ویروس هرپس سیمپلکس، واکنش زنجیره ای پلیمراز
 • سعید تنورساز، ناصر بهپور *، وحید تادیبی صفحات 488-497
  زمینه و هدف
  آپوپتوز نقش عمده ای در فرآیند بیماری های قلبی ناشی از دیابت دارد، اما اثرات انجام تمرینات میان مدت بر آپوپتوز سلول های قلب افراد دیابتی مشخص نیست. هدف این پژوهش بررسی تمرینات میان مدت بر نشانگرهای آپوپتوز سلول های عضلانی قلب موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین بود.
  مواد و روش ها
  40 سر موش، به طور تصادفی به 4 گروه کنترل، دیابتی، تمرین و تمرین+دیابت تقسیم شدند. جهت القای دیابت، از تزریق استرپتوزوتوسین (mg/kg55) استفاده شد. 14 روز پس از تزریق، توسط گلوکومتر سطح قندخون ناشتا اندازه گیری شد و پس از تائید القای دیابت، پروتکل به مدت 4 هفته اجرا گردید. گروه های تمرینی به مدت 4 هفته (5 جلسه در هفته) با سرعت 18-15 متر در دقیقه و مدت 44-25 دقیقه دویدند. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، پس از بی هوشی، عضله قلب برداشته شد. سطوح Fas محلول (sFas)، لیگاند Fas (FasL) و Bcl-2 توسط الایزا مورداندازه گیری قرار گرفت.
  نتایج
  القای دیابت در گروه کنترل موجب افزایش معنادار سطوح sFas و FasL (05/0p<) و عدم تغییر sFas/FasL و سطوح Bcl-2 شد. در گروه های غیردیابتی، اجرای 4 هفته تمرین موجب کاهش معنادار sFas/FasL (05/0p<)، عدم تغییر sFas، FasL و Bcl-2 شد. 4 هفته تمرین در گروه های دیابتی نیز موجب کاهش معنادار FasL (05/0p<)، عدم تغییر sFas و sFas/FasL و Bcl-2 شد.
  نتیجه گیری
  داده ها اثر پیش رونده آپوپتوز ناشی از دیابت بر بافت قلب را تائید می کند و نتایج نشان می دهد که احتمالا با تمرینات منظم هوازی می توان به عنوان یک روش غیردارویی برای کاهش عوارض آپوپتوز ناشی از دیابت در بافت قلب افراد دیابتی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: Fas محلول، لیگاند Fas، تردمیل جوندگان، عوارض دیابت
 • عبدالله صادقی، مهرداد نشاط قراملکی*، داریوش مهاجری صفحات 498-510
  زمینه و هدف
  کبد چرب به عنوان شایع ترین بیماری کبد، معمولا با چاقی، افزایش چربی خون و دیابت نوع 2 همراه است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی اثرات محافظتی هسپرتین در برابر کبد چرب ناشی از رژیم غذایی پرچرب در موش صحرایی بود.
  مواد و روش ها
  تعداد 32 سر مو ش صحرایی نر ویستار در گروه های آزمایشی: شاهد سالم، تغذیه با جیره پرچرب، تغذیه با جیره پرچرب بعلاوه کلوفیبرات به عنوان کنترل مثبت و گروه تغذیه با جیره پرچرب بعلاوه هسپرتین (mg/kg 5)، به مدت 6 هفته تیمار شدند. درنهایت، گروه ها ازلحاظ تغییرات پروفایل لیپیدی سرم، شاخص های سرمی آسیب کبد و فعالیت آنتی اکسیدانی کبد با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه مورد مقایسه قرار گرفتند. هیستوپاتولوژی کبد نیز به منظور تائید یافته های بیوشیمیایی انجام پذیرفت.
  نتایج
  در گروه تیمار با جیره پرچرب افزایش تری گلیسرید و کلسترول خون، افزایش معنی دار فعالیت آنزیم های هپاتوسیتی پلاسما (آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز) و کاهش معنی دار فعالیت آنتی اکسیدان ها (سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز، گلوتاتیون پراکسیداز و گلوتاتیون ردوکتاز) و افزایش میزان شاخص پراکسیداسیون لیپیدی (مالون دی آلدئید) در بافت کبد دیده شد (01/0p<). تیمار با هسپرتین به طور معنی داری مقادیر افزایش یافته مارکرهای آسیب بافت کبد در سرم و مالون دی آلدئید بافت کبد را کاهش داد و آنتی اکسیدان های کبد و چربی های افزایش یافته سرم را به حد طبیعی بازگرداند (05/0p<). مشاهدات ریزبینی کبد با تغییرات بیوشیمیایی ایجادشده هم راستا بود.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد هسپرتین اثرات محافظتی خود در پیشگیری از کبد چرب در موش های صحرایی تغذیه شده با جیره پرچرب را با عملکرد آنتی اکسیدانی خود اعمال می کند.
  کلیدواژگان: هسپرتین، رژیم غذایی پرچرب، کبد چرب، موش صحرایی
 • سید دامون صدوقی، محمد امین عدالت منش *، راهله رهباریان صفحات 511-520
  زمینه و هدف
  دیابت با اختلال در عملکرد غدد اندوکرین سبب بروز اختلالات باروری می شود. همچنین کورکومین دارای خواص آنتی اکسیدانی و هیپوگلیسمیک است. هدف از این مطالعه تعیین اثر کورکومین بر محور هیپوفیز-گناد، آسیب اکسیداتیو DNA و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی بافت بیضه در موش های صحرایی دیابتی نوع یک است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به 5 گروه مساوی تقسیم شدند (8=n). گروه شاهد، گروه دیابتی تیمار نشده (30 روز، تزریق داخل صفاقی دی متیل سولفواکسید) و گروه های دیابتی تحت تیمار با غلظت های 50، 100 و 150 میلی گرم بر کیلوگرم کورکومین (30 روز، تزریق داخل صفاقی کورکومین به صورت محلول در دی متیل سولفواکسید). دیابت توسط یک بار تزریق داخل صفاقی 240 میلی گرم بر کیلوگرم آلوکسان القاء شد. در پایان دوره درمان، میزان سرمی LH، FSH، استروژن، تستوسترون، دی هیدروتستوسترون و میزان SOD،CAT ، GPX، HOdG-8 و MDA در بافت بیضه توسط روش الایزا سنجش شد. تحلیل آماری توسط آزمون های واریانس یک طرفه و تعقیبی Tukey انجام گردید (05/0>p).
  نتایج
  در مقایسه با گروه دیابتی تیمار نشده، تجویز کورکومین با غلظت های 100 و 150 میلی گرم بر کیلوگرم موجب افزایش معنی دار وابسته به دوز میزان سرمی LH، FSH، استروژن، تستوسترون و دی هیدروتستوسترون، کاهش معنی دار وابسته به دوز HOdG-8 و MDA و نیز افزایش معنی دار وابسته به دوز آنزیم های SOD،CAT ، GPX در بافت بیضه موش های صحرایی دیابتی شد (05/0>p).
  نتیجه گیری
  تجویز کورکومین موجب افزایش فعالیت محور هیپوفیز-گناد، کاهش پراکسیداسیون لیپیدی و آسیب اکسیداتیو DNA و نیز موجب افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی بافت بیضه موش های صحرایی دیابتی می شود.
  کلیدواژگان: دیابت ملیتوس، کورکومین، بیضه، آنزیم های آنتی اکسیدانی، موش صحرایی
 • شهرام سقایی *، سعید عباسی ملکی صفحات 521-529
  زمینه و هدف
  گشنیز خواص مختلف فارماکولوژیک همچون اثرات ضد درد، ضدالتهاب و ضد استرس را دارا است. ازاین رو، در این مطالعه اثر اسانس گشنیز بر پرش های القاء شده با نالوکسان در موش های سوری وابسته به مورفین بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی از 60 موش سوری نر آلبینو استفاده شد. حیوانات به 10 گروه 6 تایی شامل گروه های کنترل یا حامل (ml/kg،i.p. 10)، کلونیدین (mg/kg،i.p. 5/3) و دوزهای مختلف اسانس گشنیز (mg/kg،i.p. 400،600 و 800) تقسیم بندی شدند. برای ایجاد تلورانس و وابستگی به مورفین، موش ها توسط برنامه 4 روزه مورفین (به ترتیب برابر mg/kg،i.p. 50، 50، 75 و 50) را دریافت نمودند. در روز آخر موش ها بعد تزریق تک دوز مورفین (mg/kg،i.p. 50)، نالوکسان (mg/kg،i.p. 5) را دریافت نموده و تعداد پرش آن ها در طی 30 دقیقه ثبت شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که تمام دوزهای اسانس گشنیز و کلونیدین در مقایسه با گروه کنترل در هر دو مرحله تلورانس و وابستگی سبب کاهش تعداد پرش در موش های وابسته به مورفین می شوند (001/0P<). همچنین، در مرحله تنها دوز بالا (mg/kg 800) و هر سه دوز اسانس به ترتیب بهتر از کلونیدین سبب کاهش تعداد پرش در مراحل تلورانس و وابستگی شدند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه احتمالا لینالول موجود در اسانس گشنیز سبب کاهش تعداد پرش در مراحل تلورانس و وابستگی به مورفین در موش های وابسته به آن می شود. البته جهت تعیین مکانیسم دقیق گشنیز نیاز به مطالعات بیشتری است.
  کلیدواژگان: گشنیز، مورفین، نالوکسان، وابستگی فیزیکی، تعداد پرش، موش سوری
 • مهدی مغنی باشی * صفحات 530-537
  زمینه و هدف
  ژن MU5AC با کد کردن یکی از موسین های اصلی ترکیب موکوس مخاط معده، نقش مهمی در حفظ مخاط معده در برابر فاکتورهای آسیب زا دارد و بیان آن در سرطان معده کاهش می یابد. با توجه به تاثیر چندشکلی های ناحیه پروموتری در بیان ژن ها، در این مطالعه ارتباط چندشکلی تک نوکلئوتیدی ناحیه پروموتری ژن MU5AC با خطر ابتلا به سرطان معده بررسی می شود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد- شاهدی، ابتدا قسمتی از ناحیه پروموتر ژن MUC5AC با تکنیک PCR در 50 فرد تکثیرشده و پس از توالی یابی، چند شکلی تک نوکلئوتیدی rs17859812 انتخاب شد و بقیه افراد با تکنیک PCR-RFLP تعیین ژنوتیپ شدند. درنهایت، نتایج با آزمون های آماری رگرسیون لجستیک و کای 2 آنالیز شد.
  نتایج
  پس از توالی یابی و PCR-RFLP مشخص شد که آلل C در ناحیه -221 پروموتر خطر ابتلا به سرطان معده را افزایش می دهد (008/0P=، 18/09-5/3CI=، 66/1OR=) و ژنوتیپ CC با خطر ابتلا به سرطان معده ارتباط دارد (001/0P<، 38/09-10/2CI=، 66/4OR=). همچنین ژنوتیپ CC + CT خطر ابتلا به سرطان معده را افزایش می دهد (007/0P=، 45/1-7/3CI=، 08/2OR=).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که آلل C در چندشکلی rs17859812 ژن MUC5AC با خطر ابتلا به سرطان معده ارتباط دارد. ازآنجایی که این چندشکلی در مجاورت جایگاه اتصالی گیرنده گلوکوکورتیکوئید است، احتمالا از این طریق بر بیان ژن MUC5AC و در استعداد افراد به سرطان معده تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: ژن MUC5AC، مخاط معده، سرطان معده، چندشکلی تک نوکلئوتیدی، rs17859812
 • الهام احرام پوش، سیدامین کوهپایه، مجتبی فرجام، رضا همایونفر *، علیرضا قائمی صفحات 538-548
  زمینه و هدف
  وظایف پزشکان در دنیای جدید این است که سلامت را ارتقاء دهند، از بیماری ها پیشگیری کنند و مراقبت های اولیه را عرضه نمایند ولی به تصریح بیانیه ادینبرو، پزشکان برای برخورد با این گونه مسائل تربیت نمی شوند. یکی از حیطه های مهمی که در بهداشت و درمان افراد جامعه نقش به سزایی دارد، مسائل مربوط به الگوی زندگی و بخصوص مسائل تغذیه ای است و تغذیه صحیح بیماران بستری نقش زیادی در کسب نتایج درمانی مطلوب و کاهش هزینه های درمانی داشته است. این مقاله به توصیف تجربه ای از اجرا و نتایج ارزشیابی یک دوره ارائه درس تغذیه به صورت بالینی برای دانشجویان پزشکی می پردازد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه اقدام پژوهی با روش نمونه گیری سرشماری، با همکاری 50 دانشجوی ورودی 1392 دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال تحصیلی 96-1395 اجرا گردید. در این مطالعه درس تغذیه بالینی هم زمان با دروس بالینی در بیمارستان برای دانشجویان ارائه گردید. ابزار جمع آوری داده در این مطالعه پیش آزمون و پس آزمون در هر جلسه آموزشی و پرسشنامه استاندارد مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه برای ارزیابی میزان رضایت مندی فراگیران بود. تحلیل نتایج پرسشنامه ها با استفاده از آمار توصیفی و توسط نرم افزار SPSS انجام شد.
  نتایج
  مقایسه نمره دانشجویان بعد از هر جلسه آموزشی با نمره پیش آزمون، حاکی از افزایش قابل توجه دانش تغذیه بالینی دانشجویان بود. بیشترین رضایت مندی دانشجویان از چگونگی ارائه مطالب (37/4) و استفاده از منابع (32/4) بوده است.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاکی از تاثیر مثبت و قابل توجه آموزش درس تغذیه به شیوه بالینی بود که می تواند موردتوجه سیاست گذاران برای واردکردن این مبحث در دوره بالینی برای دانشجویان پزشکی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تغذیه بالینی، دانشجوی پزشکی، محتوای آموزشی
 • مریم زنجانی *، سعید یزدی راوندی، سحر شاه محمدی صفحات 549-556
  زمینه و هدف
  آزمون بندر اغلب به عنوان یک ابزار بررسی کننده آسیب های مغزی، ازجمله سندرم ارگانیک مغز، اسکیزوفرنیا و کارکردهای روانشناسی عصبی، مطرح بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی کاربرد کلینیکی آزمون بندر گشتالت در غربالگری ضایعات مغزی بیماران سکته مغزی و مالتیپل اسکلروز بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی_تحلیلی، 21 بیمار مبتلا به مالتیپل اسکلروز و 19 بیمار سکته مغزی و 30 نفر سالم با نمونه گیری هدفمند و به روش در دسترس وارد مطالعه شدند. داده ها با استفاده از آزمون بندر گشتالت و چک لیست سوالات جمعیت شناختی جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آزمون کای دو و با نرم افزار SPSS-16 بررسی شد.
  نتایج
  8/23 درصد بیماران مالتیپل اسکلروز، 8/36 درصد بیماران سکته مغزی و 3/43 درصد افراد کنترل مرد بودند. سه شاخص عمومی لرزش دست (5/89 درصد)، فشار بر روی کاغذ (7/73 درصد) و خطوط پررنگ و دوباره کاری (7/73 درصد) در بیماران سکته مغزی و دو شاخص فشار بر روی کاغذ (6/47 درصد) و لرزش دست (9/42 درصد) در بیماران مالتیپل اسکلروز بیشترین فراوانی را داشت. بیماران سکته مغزی بیشترین (3/26 درصد) ترسیم درست را در کارت شماره 1 داشتند و بیماران مالتیپل اسکلروز در 3 کارت شماره 1، شماره 3 و شماره 5 بالای 50 درصد ترسیم درست را داشته اند.
  نتیجه گیری
  بیماران مالتیپل اسکلروز در مقایسه با بیماران سکته مغزی عملکرد بهتری در آزمون بندر داشتند. دو شاخص لرزش دست و فشار بر روی کاغذ از مهم ترین شاخص هایی است که می تواند در شناسایی بیماران مالتیپل اسکلروز و سکته مغزی استفاده شود.
  کلیدواژگان: بندر-گشتالت، سکته مغزی، مالتیپل اسکلروز، ضایعات مغزی، غربالگری
 • نسترن گودرزی، خدیجه عنصری *، غلامرضا بخشی خانیکی صفحات 557-564
  مقدمه و هدف
  بیماری مالتیپل اسکلروزیس (MS)، به عنوان یک بیماری خودایمن سیستم اعصاب مرکزی شناخته می شود. یافته های به دست آمده حاکی از نقش سیستم ایمنی و عوامل مرتبط با تنظیم عملکرد این سیستم در بروز بیماری های سیستم اعصاب مرکزی مانند مالتیپل اسکلروزیس است. در این میان، ژن Bim به عنوان یکی از ژن های دخیل در تنظیم فعالیت های زیستی سلول مانند آپوپتوز، ازجمله ژن های کاندید مرتبط با این بیماری گزارش شده است. مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین میزان بیان ژن Bim و خطر ابتلا به مالتیپل اسکلروزیس عودکننده-فروکش کننده در جمعیت ایرانی پرداخته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه شاهد-موردی، شرکت کنندگان شامل 50 فرد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس از نوع عودکننده-فروکش کننده و 10 فرد سالم مراجعه کنندگان به بیمارستان سینا تهران، در سال 1394 بوده اند. میزان بیان ژن Bim در بیماران توسط روش Real Time PCR بررسی و با گروه کنترل مقایسه گردیده است.
  نتایج
  نتایج به دست آمده حاکی از افزایش بیان ژن Bim در مبتلایان به مالتیپل اسکلروزیس عودکننده-فروکش کننده در مقایسه با افراد سالم بوده که ازلحاظ آماری نیز معنی دار بوده است (03/0P<).
  نتیجه گیری
  با توجه به نقش ژن Bim در تنظیم فعالیت های حیاتی سلول مانند آپوپتوز و ارتباط آن با بروز بیماری مالتیپل اسکلروزیس عودکننده-فروکش کننده؛ می توان از این ژن به عنوان یک مارکر مولکولی به منظور شناسایی افراد مستعد ابتلا به این بیماری استفاده نمود.
  کلیدواژگان: مالتیپل اسکلروزیس، آپوپتوز، ژن BIM
 • عبدالعزیز حق نگهدار، مهران تدین، علی گل کاری * صفحات 565-572
  زمینه و هدف
  مراجعه کنندگان به مراکز دندانپزشکی و کارکنان این رشته مدام در معرض بیماری های عفونی نظیر ایدز و هپاتیت قرار دارند. علیرغم پیشرفت های وسیع درزمینهٔ کنترل عفونت در طی سالیان اخیر، هنوز مشکلات زیادی در سطح مراکز درمانی خصوصی و دولتی مشاهده می گردد. هدف از این مطالعه بررسی آگاهی و نگرش دندان پزشکان عمومی در سطح شهرهای مرودشت، فسا و کازرون در ارتباط با میزان رعایت کنترل عفونت در زمان تهیه کلیشه های رادیوگرافی داخل دهانی است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی-تحلیلی و جامعه موردپژوهش دندان پزشکان شاغل در شهرستان های مرودشت، فسا و کازرون بود. از هر شهرستان 15 دندان پزشک به صورت تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات توسط پرسشنامه جمع آوری شد. تجزیه وتحلیل نتایج توسط تست های one-way ANOVA، student’s t-test و pearson’s correlation coefficient انجام گرفت.
  نتایج
  میانگین نمرات آگاهی (از 12 نمره) در شهرستان فسا 66/5، مرودشت 4/6، کازرون 06/4 و میانگین کل 37/5 شد. میانگین نمرات نگرش (از 12 نمره) در شهرستان فسا 2/6، مرودشت 86/6، کازرون 06/5 و میانگین کل 04/6 به دست آمد. آگاهی دندان پزشکان شهرستان مرودشت در مقایسه با کازرون با اختلاف معناداری بالاتر بود. درکل میزان آگاهی و نگرش دندان پزشکان در مورد رعایت کنترل عفونت در هنگام تهیه رادیوگرافی در حد خوب نیست.
  نتیجه گیری
  نیاز به تاکید بیشتر به مقوله ی کنترل عفونت در زمان تهیه رادیوگرافی های داخل دهانی در آموزش های دندانپزشکی جهت ارتقای آگاهی و تصحیح نگرش دندان پزشکان نسبت به این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، دندان پزشکان، کنترل عفونت، رادیوگرافی
 • سمیرا کاظم زاده، اسماعیل بابایی*، محمدعلی حسینپور فیضی صفحات 573-581
  زمینه و هدف
  lnc-CCAT2 یک RNA غیر کد کننده پروتئین است که به میزان بالایی در انواع بافت ها و رده های سلول سرطانی بیان می گردد. به دلیل شیوع روزافزون تومورهای پستان در سال های اخیر، در این پژوهش صلاحیت بیان ژن CCAT2 به عنوان مارکر مولکولی احتمالی در تشخیص و درمان تومورهای پستان ارزیابی شده است.
  مواد و روش ها
  درمجموع 35 نمونه توموری و 35 نمونه طبیعی مربوط به حاشیه ی تومور با استفاده از روش کمی Real-time PCR موردمطالعه قرار گرفتند و ژن 2β میکروگلوبولین β2m)) به عنوان کنترل داخلی به کار گرفته شد. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss و sigmaplot مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج به دست آمده نشان داد که بیان ژن CCAT2 در نمونه های توموری پستان نسبت به نمونه های غیر توموری حاشیه ای، به طور معنی داری افزایش می یابد (P < 0.01).
  نتیجه گیری
  این نتایج، استفاده از ژن CCAT2 را به عنوان مارکر تشخیصی در تفکیک و شناسایی بافت های توموری پستان از انواع غیر توموری نشان می دهد. ازاین رو می تواند در کنار سایر روش های مرسوم تشخیصی آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گیرد. مطالعات بیشتر درزمینهٔ توان بیومارکری این ژن در دست انجام است.
  کلیدواژگان: CCAT2، PCR کمی، RNA غیر کد کننده، سرطان پستان
|
 • Fatemeh Ghorbani Parsa, Mohammad Ali Hossein Pour Feizi * Pages 428-437
  DNA sequence determination is a tremendous human achievement. DNA sequencing includes several methods and technologies in use for determining the order of the nucleotide bases in a molecule of nucleic acid. Knowledge of DNA sequences has become indispensable for the basic biological researches. Nucleotides sequence determination is used in numerous applied fields such as diagnostics, biotechnology, forensic biology and biological systematics. The advent of DNA sequencing has significantly accelerated biological researches and discoveries.
  There are several generations of DNA sequencing technologies that can be well characterized through their nature and the kind of output they provide. Dideoxy terminator sequencing developed by Sanger dominated for 30 years and was the workhorse used for the Human Genome Project. In 2005 the first 2nd generation sequencer was presented with an output orders of magnitude higher than Sanger sequencing and dramatically decreased cost. We are now at the dawn of the 3rd generation of sequencing systems.
  Researchers in the field of genetics in Iran use this technology in their studies, but unfortunately our literature lacks proper Persian language resources. This review briefly describes the current high-throughput nucleotide sequencing platforms commercially available.
  Keywords: DNA sequencing, High Throughput Nucleotide Sequencing, second generation sequencing, third generation sequencing
 • Mansoureh Ahrarifar, Majid Baserisalehi * Pages 438-446
  Background and Objectives
  Microalbuminuria is a metabolic disease, which is related to the development of diabetic nephropathy. There are several reports indicating high frequency of the occurrence of Helicobacter pylori infection in diabetic patients. It means that probably, there is a relationship between cagA positive Helicobacter pylori and microalbuminuria in diabetic patients. Hence, the present study was conducted to investigate the relationship between cagA positive Helicobacter pylori infection and microalbuminuria in the patients with type 2 diabetes.
  Material &
  Methods
  Totally, 76 blood and urine samples were collected from patients with type 2 diabetes. The blood samples were used to assess Glycoside Hemoglobin, Fasting Blood Sugar, two-hour postprandial Glucose, Anti-HpIgG and Anti-HpIgM. Molecular method was carried out for identification and helicobacter pylori positive samples were tested for the detection of cagA gene. Finally, Chi-Square test and Fisher technique were applied to analyze the data.
  Results
  The results obtained from this study indicated that Helicobacter pylori was isolated from 28 patients (36.84%) from which, 21 patients (75%) were afflicted with microalbuminuria and 8 samples (25%) were cagA genes positive. The results indicated that there was no statistically significant difference between cagA gene of Helicobacter pylori and microalbuminuria in patients with type 2 diabetes.
  Conclusion
  the findings showed that there was no significant correlation between cagA gene positive Helicobacter pylori infection, and microalbuminuria in the patients with type 2 diabetes.
  Keywords: Helicobacterpylori, cagA gene, microalbuminuria
 • Sajad Sistani, Mahdieh Raeeszadeh *, Aliakbar Amiri Pages 447-454
  Background and Objectives
  Today, Infertility problems including lack of follicle formation, among other things, are of paramount importance. The aim of this study was to investigate the effect of hydroalcoholic extract of alfalfa on oxidative stress and ovarian tissue in female rats.
  Materials and Methods
  In this experimental-interventional study, 24 rats weighing 200-250g were randomly divided into three groups: control (no treatment) and experimental groups (T1 and T2) which received alfalfa extract at 25 and 50mg/kg intraperitoneally for 25 days, respectively. Body weight of animals and their ovarian weight were measured. The left ovary was prepared for histological study. The antioxidant capacity in serum and malondialdehyde in right ovary extracts were also measured.
  Results
  At the end of the study, the body weight of the animals in both control and experimental groups compared to that of pre-intervention time, but the increase was not statistically significant (P>0.05). The most ovarian weight was observed in T2group (160g) and the lowest weight was in the control group (146g). The primary and secondary follicles and corpus luteum were the highest number in the T2group of alfalfa extract and the lowest number in the control group. The serum antioxidant capacity in T1 and T2groups were about 922 and 937µmol/ml, respectively, and the lowest amount was in the control group with 780µmol/ml and the difference was significant. Malondialdehyde concentration in control and T2gruop were the average of 0.35 and 0.22µmol/ml, respectively (P
  Conclusion
  Hydroalcoholic extract of alfalfa with phytoestrogenic and oxidative stress control effects can enhance ovarian activity in adult rats.
  Keywords: Hydroalcoholic extract of alfalfa, ovary, oxidative stress, Wistar rat
 • Kourosh Bamdad, Bagher Mohammadgani, Fereshteh Dadfar, Ali Moradi * Pages 455-464
  Background and Objective
  Nowadays, the beneficial effects of nanomaterials are accepted in medicine and industry. Considering the increasing use of nanoparticles and their possible toxicity, the effect of nanoparticles on oxidative stress markers was investigated in this study.
  Material &
  Methods
  In this experimental- interventional study, 32 Balb mice were divided into 4 groups of 8. The control group received saline, and other three groups received gold, silver, and zinc oxide nanoparticles at a concentration of 100 PPM with IP injection during 28 days. After anesthesia, the tissues of liver, heart and lung were removed, and the activity level of oxidative stress markers was evaluated.
  Results
  MDA level was significantly increased in zinc oxide treatment group in all three tissues and in gold treatment group in liver tissue. This factor showed a significant decrease in silver nanoparticle treatment in these tissues. The activity of catalase and glutathione peroxidase enzymes in the treatment of silver nanoparticle showed a significant increase. While in the treatment group with zinc oxide and gold nanoparticles, the activity of these enzymes decreased, this decrease was significant only in zinc oxide nanoparticle.
  Conclusion
  It is concluded that the silver nanoparticle acts as a useful nanoparticle by decreasing MDA and oxidative stress and inducing antioxidant enzymes, while the effect of zinc oxide nanoparticle shows its toxicity.
  Keywords: Oxidative stress, Nanoparticles, Silver, Gold, Zinc oxide
 • Omid Azizian Shermeh *, Mojgan Taherizadeh, Moharam Valizadeh, Ali Qasemi Pages 465-479
  Background and Objectives
  Traditionally use of the medicinal plants for treating of diseases. This present study is carried out to evaluate the antimicrobial and antioxidant activities and determination of total phenolic and flavonoid contents of three extracts (Methanolic, Ethanolic and Aqueous) of five different species of medicinal plants such as Withania somnifera L. Dunal., Salvia rhytidea Bent, Levisticum officinale L, Seidlitzia rosmarinus L., and Achillea wilhelmsii L.
  Material &
  Methods
  After preparing the extracts with maceration method, antioxidant activities were determined by two methods (DPPH and FRAP) and antimicrobial activities were estimated by Disk-Diffusion method against bacteria (Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli and fungi (Aspergillus niger and Candida albicans) and phenolic and flavonoid contents were determined by Folin-Ciocaltiu, Aluminum Chloride colorimetric.
  Results
  The results showed that, the methanolic extract of W. somnifera had maximum total phenolic (41.45±4.64 mgGAE/gExtract) and flavonoid contents (35.21±2.54 mgQUE/gExtract) and antioxidant activity, (IC50=8.12±1.36µg/ml, 58.19±1.68 mM Fe2﹨ӆ�) and antimicrobial activity against Staphylococcus aureus and Candida albicans with the diameter of inhibition zone (29±1.06 and (27±1.00 mm) respectively. In contrast, the aqueous extract of L. officinale had minimum value of total phenolic (17.12±1.93 mgGAE/gExtract) and flavonoid contents (12.61±2.06 mgQUE/gExtract) and antioxidant activity (IC50=121.43±3.36µg/ml, 13.74±2.52 mM Fe2﹨ӆ�) and antimicrobial activity against Bacillus cereus and Aspergillus niger with the diameter of inhibition zone (4±0.57 and 5±1.00 mm) respectively.
  Conclusion
  Overall, based on the results, the studied plants can be a good candidate for the treatment of diseases caused by oxidative stress, and diseases are caused by pathogenic microbes.
  Keywords: Antimicrobial activity, Antioxidant activity, Phenolic content, Flavonoid content, Sistan, Baluchestan province
 • Fatemeh Azizvakili, Gita Saadatnia *, Mahnaz Hadizade Pages 480-487
  Background and Objective
  Endometriosis is one of the most common diseases in women, in which endometrial tissue begins to grow outside the uterine. Many factors are involved in the development of this disorder. Studies have shown that infectious agents due to the inflammation may predispose endometriosis. In this study the presence of human papillomavirus and herpes simplex virus types 1 and 2 were examined in endometriosis lesions.
  Material &
  Methods
  This case-control study was performed in Sarem Women's Hospital. 40 paraffin-embedded blocks of endometriosis and 40 normal endometrial tissue blocks from patients without endometriosis were selected as control. After DNA extraction, molecular analysis was performed using polymerase chain reaction for diagnosis of mentioned infections.
  Results
  The results of this study showed that, in investigation of papilloma infection, the virus DNA was found in one of the tissues of patients group (2.5%) and in 6 (15%) of healthy subjects. HSV infection was detected in 5 samples (12.5%) of the endometriosis tissues and 2 samples (5%) of control group.
  Conclusions
  Findings of this research indicated that there is no significant association between papillomavirus and herpes simplex virus with endometriosis. In the other words, the presence of these viruses as factors that increase the risk of endometriosis incidence was not confirmed (P = 0.14 and P= 0.38, respectively), however further investigations are needed for the final conclusion.
  Keywords: Endometriosis, Human Papillomavirus, Herpes Simplex Virus, Polymerase Chain Reaction
 • Saeed Tanoorsaz, Naser Behpour *, Vahid Tadibi Pages 488-497
  Background and Objective
  Apoptosis plays a major role in the process of diabetes-induced heart disease, but the effects of aerobic intermediate exercises on the status of apoptosis in diabetics’ cardiomyocytes are unclear. The aim of this study was to investigate the effect of 4-week aerobic exercise on apoptosis biomarkers in the cardiomyocytes of Streptozotocin-induced diabetic rats.
  Material&
  Methods
  40 adult rats were randomly assigned to 4 groups, including: Control, Control¬¬Diabetes, Exercise and Exercise Diabetes. To induce diabetes intraperitoneal injection of Streptozotocin (STZ) solution (55mg/kg) was used. 14 days after STZ injection, the level of fasting blood glucose was measured by a glucometer. After confirming diabetes induction, the exercise protocol was performed for 4 weeks. The training groups ran for 4 weeks (5sessions/week) at a speed of 15-18 m/min and 25 to 44 minutes. 48 hours after the last training session, the subjects were anesthetized and the cardiac muscle was removed. The sFas, FasL and Bcl-2 were measured by ELISA.
  Results
  Induction of diabetes in the control group, resulted in a significant increase in sFas and FasL levels and insignificantly increase in sFas/FasL and also insignificantly decrease in Bcl-2 levels (p
  Conclusion
  The present study confirms the progressive effect of diabetes-induced apoptosis on heart. The results suggest that regular aerobic exercises may be used as a non-pharmacological strategy to reduce the complications of diabetes-induced apoptosis in the heart tissue of diabetic people.
  Keywords: Soluble Fas, Fas Ligand, Rodent Treadmill, Complications of Diabetes
 • Abdollah Sadeghi, Mehrdad Neshat Gharamaleki *, Daryoush Mohajeri Pages 498-510
  Background and Objective
  Fatty liver disease as the most common type of liver disease, is usually accompanied with obesity, hyperlipidemia, and diabetes mellitus Type 2. The aim of the present study was to evaluate the protective effects of Hesperetin on high fat diet-induced hepatic steatosis.
  Material &
  Methods
  Thirty two Wistar male rats were treated in 4 experimental groups including: control group, high fat diet group, high fat diet plus Clofibrate as positive control, and high fat diet plus Hesperetin powder (5 mg/kg), at a period of 6 weeks. At the end of experiment, the groups were compared considering serum lipid profile, serum biomarkers of liver tissue injury and antioxidant activity of liver, using ANOVA test. Histopathology of liver was carried out for confirming the biochemical findings.
  Results
  There were significant changes as shown by the results. In high fat diet group, hypertriglyceridemia, hypercholesterolemia, significant increased activities of hepatocellular enzymes (alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase and alkaline phosphatase) in plasma, significant decline in antioxidants (superoxide dismutase, catalase, glutathione peroxidase and glutathione reductase), and elevated lipid peroxidation indices in liver were seen (p
  Conclusion
  The results showed that Hesperetin exerts protective effects against hepatic steatosis in rats fed with high fat diet through its antioxidant actions
  Keywords: Hesperetin, High fat diet, Fatty liver, Rats
 • Seyed Damoun Sadoughi, Mohammad Amin Edalatmanesh *, Raheleh Rahbarian Pages 511-520
  Background and Objective
  Diabetes causes reproductive disorders by endocrine glands dysfunction. Also curcumin has antioxidant and hypoglycemic properties. The purpose of this study was to determine the effect of curcumin on pituitary-gonadal axis, DNA oxidative damage and antioxidant enzymes activity of testicular tissue in male type one diabetic rats.
  Material &
  Methods
  In this experimental study 40 male Wistar rats were allocated into 5 equal groups (n=8). Control group, non-treated diabetic group (30 days, intraperitoneal injection of dimethyl sulfoxide) and treated diabetic groups with doses 50, 100 and 150 mg/kg of curcumin (30 days, intraperitoneal injection of curcumin dissolved in dimethyl sulfoxide). Diabetes was induced using an intraperitoneal injection of 240 mg/kg alloxan. At the end of treatments, serum levels of LH, FSH, estrogen, testosterone, dihydrotestosterone and levels of SOD, CAT, GPX, HOdG-8 and MDA in testicle tissue were measured by ELISA. The statistical analysis was carried out using one-way ANOVA and post-hoc Tukey tests (p
  Result
  Compared to the non-treated diabetic group, administration of curcumin with doses of 100 and 150 mg/kg caused dose-dependent significant increased serum levels of LH, FSH, estrogen, testosterone and dihydrotestosterone, dose-dependent significant decreased HOdG-8 and MDA and also dose-dependent significant increased enzyme of SOD, CAT, and GPX in diabetic rats’ testicle (p
  Conclusion
  Administration of curcumin increases pituitary-gonadal axis activity, decreases lipid peroxidation and DNA oxidative damage and also increases antioxidant enzyme activity of testicular tissue in diabetic rats.
  Keywords: Diabetes Mellitus, Curcumin, Testis, Antioxidant Enzymes, Rat
 • Shahram Saghaei *, Saeid Abbasi Maleki Pages 521-529
  Background and Objective
  Coriandrum sativum L (CS) has different pharmacological properties such as analgesic, anti-inflammatory, and anti-stress effects. Hence, in the present study the effects of CS essential oil on naloxone -induced jumping in morphine-dependent mice was investigated.
  Material &
  Methods
  In this experimental study, 60 male albino mice were used. The animals were divided into 10 groups of 6, including carrier (10 ml/kg), clonidine (3.5 mg/kg), and different doses of CS essential oil (400, 600, and 800 mg/kg). Tolerance and dependency on morphine were induced by administration of different doses of morphine (50, 50, 75, and 50 mg/kg, respectively) in a 4-day schedule. On the last day, after administration of single dose of morphine, Naloxone (5 mg /kg) was injected and the number of jumps was recorded within 30 minutes.
  Results
  Results showed that all doses of CS essential oil and clonidine, compared to control group, significantly decreased the number of jumping in both tolerance and dependence stage (P
  Conclusion
  Based on present study findings, it is concluded that, probably the existing linalool in CS could decrease the number of jumps from tolerance and dependence in morphine- dependent mice. Of course, further studies are required to clarify their exact mechanism of action.
  Keywords: Coriandrum sativum L, Morphine, Naloxone, Physical dependence, Number of jumps, Mice
 • Mehdi Moghanibashi * Pages 530-537
  Background and Objective
  MU5AC gene plays a key role in the maintenance of gastric mucosa against harmful factors in the stomach through encoding a main mucin of mucus lining gastric mucosa and its expression is reduced in the gastric cancer. In this study, due to the effect of genetic polymorphisms in the promoter region on the gene expression, the association between single nucleotide polymorphism of MU5AC gene promoter and the risk of gastric cancer was assessed.
  Materials and Methods
  in this case-control study, a fragment of MUC5AC gene promoter was amplified by PCR technique in 50 individuals and rs17859812 single nucleotide polymorphism was selected by sequencing, and other subjects were genotyped using PCR-RFLP method. Finally, logistic regression and chi-square tests were used for data analysis.
  Results
  Following sequencing and PCR-RFLP, the findings showed that allele C in the -221 of the promoter increased the risk of gastric cancer (OR= 1.66, CI= 3.09-5.18, p = 0.008) and CC genotype increased the risk of gastric cancer (OR= 4.66, CI= 2.09-10.38, p
  Conclusion
  The results of this study showed that allele C in the rs17859812 polymorphism of the MUC5AC gene is associated with the risk of gastric cancer. As this polymorphism is located in the vicinity of the glucocorticoid receptor binding site, it may affect the MUC5AC gene expression and may result in gastric cancer susceptibility.
  Keywords: MUC5AC Gene, Gastric Mucosa, Gastric Cancer, Single Nucleotide Polymorphism, rs17859812
 • Elham Ehrampoush, Seyed Amin Kouhpayeh, Mojtaba Farjam, Reza Homayounfar *, Alireza Ghaemi Pages 538-548
  Background and Objective
  The duty of physicians in the new world is to promote health, prevent diseases and deliver primary health care. But in accordance with the Edinburgh Declaration, physicians are not trained to deal with these issues. One of the key areas that has an important role in the health of the population, contains the issues related to life style and particularly nutritional issues. Proper nutrition plays a major role in achieving optimal health outcomes and inpatient health care costs will be reduced. This article describes the experience of the implementation and results of the evaluation of providing a course of clinical nutrition for medical students.
  Material &
  Methods
  This action research study was conducted using census method, in collaboration with 50 students of Fasa University of Medical Sciences in the academic year 96-1395. In this study, clinical nutrition course was presented along with clinical courses for students. The data were gathered through pretest and posttest questionnaire, in each training session, and EDC questionnaire was applied to evaluate student's satisfaction. Descriptive statistics were used to analyze the results of the questionnaires.
  Results
  The comparison of student's score after each training session with pre-test scores, showed a significant increase in student's knowledge of clinical nutrition. Most student's satisfaction was related to the presentation (4.37) and the use of resources (4.32), respectively.
  Conclusion
  The results of this study demonstrated a positive effect of teaching clinical nutrition which can be considered by policymakers to insert this topic in the clinical course for medical students.
  Keywords: Clinical nutrition, medical student, training
 • Maryam Zanjani *, Saeid Yazdi-Ravandi, Sahar Shahmohammadi Pages 549-556
  Background and Objective
  Bender-gestalt test is often discussed as a screening method in different brain damages including organic brain syndrome, schizophrenia and neuropsychological functions. The purpose of this study is to investigate clinical application of Bender–Gestalt in screening of brain lesions in patients with Stroke and Multiple Sclerosis.
  Material &
  Methods
  In this descriptive–analytic research, 21 patients with multiple sclerosis and 19 stroke patients and 30 healthy people were studied through convenience method. Data were collected using Bender-gestalt test and demographic questionnaire checklist including age, gender and the number of years of disease. Collected data were analyzed through SPSS-16 software.
  Results
  23.8% patients with multiple sclerosis, 36.8% patients with stroke and 43.3% control group people were men. Three basic indices: hand tremors (89.5), pencil pressure (73.7) and bold lines and redrawing in stroke patients and two basic indices: pencil pressure (47.6) and hand tremors (42.9) had the most frequency in patients with multiple sclerosis. Stroke patients had the most accurate (26.3) drawings in card number 1 while patients with multiple sclerosis in card numbers 1–2 and 5 had above 50% accurate drawings.
  Conclusion
  Patients with Multiple sclerosis had better performance on running Bender test in comparison with stroke patients. Hand tremors and pencil pressure indices are most important ones which can be used in the identification of patients with multiple sclerosis and stroke patients.
  Keywords: Bender-gestalt, Stroke, Multiple sclerosis, Brain lesion, Screening
 • Nastaran Goodarzi, Khadije Onsory *, Gholamreza Bakhshi-Khaniki Pages 557-564
  Background and Objectives
  Multiple sclerosis (MS) is an immune-mediated disorder of the central nervous system that results in the destruction of the myelin sheath. Recent studies indicate that the immune system and factors related to its regulation play an important role in the incidence of central nervous disease such as MS. According to the recent findings, the BIM gene plays a key role in biological activities of cell such as apoptosis. This gene is an important candidate for this disease. Therefore, the current study was carried out to investigate the association between the BIM gene expression and returnee-remitting multiple sclerosis among Iranian population.
  Materials and Methods
  In this case-control study, samples were collected from of patients admitted to Sina hospital in Tehran. 50 patients with returnee-remitting multiple sclerosis aged 20 to 45 years and 10 healthy individuals were admitted to Sina Hospital, Tehran in 2015. Their BIM gene expression was evaluated using Real- Time PCR and was compared with that of the control group.
  Results
  The results revealed that the BIM gene expression was significantly higher in patients with returnee-remitting multiple sclerosis compared to those in the control group (P
  Conclusion
  Gene expression decreased in MS patients compared to healthy individuals. Since the BIM gene plays a key role in the regulation of vital activity of human cells and its association with MS disease, therefore, this gene can be introduced as a biomarker for early detection of individuals susceptible to MS.
  Keywords: Multiple Sclerosis, Apoptosis, BIM gene
 • Abdolaziz Haghnegahdar, Mehran Tadayon, Ali Golkari * Pages 565-572
  Background and Objective
  Both dental patients and workers are in high chance of exposure to infective diseases such as HIV and Hepatitis. In spite of the advances in infection control technologies, there are still many problems in both private and state dental centers. The purpose of this study was to assess the knowledge and attitude of general dentists of Marvdasht, Fasa and Kazeroon cities concerning infection control principles during preparing intra oral radiographic views.
  Material &
  Methods
  This is a cross-sectional analytical study. Studied society was dentists of Fasa, Marvdasht and Kazeroon.15 dentists were collected randomly in each city. Data were collected using questionnaire. Results were analyzed using One-Way ANOVA (Analysis of variance), Student’s T-test and Pearson’s correlation coefficient tests.
  Results
  Knowledge average scores were 5.66 in Fasa, 6.4 in Marvdasht, 4.06 in Kazeroon and 5.37 in total (out of 12). Attitude average scores were 6.2 in Fasa, 6.86 in Marvdasht, 5.06 in Kazeroon and 6.04 in total (out of 12). Knowledge of dentists in Marvdasht was significantly higher than Kazeroon. The knowledge and attitudes of dentists about infection control principles during preparing intra oral radiographic views was not in good range.
  Conclusion
  More emphasis of the aspect of infection control principles is necessitated during preparing intra oral radiographic views In order to improve knowledge and correcting attitudes of dentists during dentistry training courses.
  Keywords: Knowledge, Attitude, Infection control, Intra oral radiography
 • Samira Kazemzadeh, Esmaeil Babaei *, Mohammad Ali Hoseinpour Fizi Pages 573-581
  Background and Objectives
  lnc-CCAT2 is a non-protein coding RNA, which is highly expressed in tissues and cancer cell types. Due to the increasing incidence of breast tumors in recent years, in this research, the qualification of CCAT2 gene expression is assessed as a potential molecular marker in the diagnosis and treatment of breast tumors.
  Material &
  Methods
  Totally, 35 breast tumor specimens and 35 non-tumoral ones related to the tumor margins were studied using quantitative real-time PCR method. Gene β2m was used as the internal control. Obtained results were statistically analyzed Using the SPSS and sigmaplot software.
  Results
  The results showed that CCAT2 gene expression, significantly increased in breast tumor samples compared to marginal non-tumor specimens. (P
  Conclusion
  This results showed that CCAT2 gene can be applied as a diagnostic marker for the identification and diagnosis of breast tumor tissues and non-tumor types. Therefore, it can be used alongside other conventional Diagnostic Laboratorial methods. More studies are underway on the biomarking potentiality of this gene.
  Keywords: Breast cancer, Non-coding RNA, Real-time PCR, CCAT2