فهرست مطالب

آمایش محیط - پیاپی 39 (زمستان 1396)
 • پیاپی 39 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی موحد *، نعمت کرده صفحات 1-28
  توسعه ی پایدار شهری، ایده ای با ابعاد گسترده و پیچیده است که در رشد و تکوین شهرها تاثیرگذار بوده، عوامل اقتصادی، اجتماعی، زیست-محیطی و اکولوژیک را موردتوجه قرار می دهد. آنچه امروزه مهم است، آگاهی از نقاط قوت و ضعف ابعاد اجتماعی اقتصادی، زیست - محیطی و اکولوژیک توسعه است. هدف از این پژوهش بررسی محلات ناحیه سه مهاباد بر اساس شاخص های اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، خدماتی و کالبدی برای شناسایی میزان سطوح پایداری محله ای است. این پژوهش ازنظر نوع «کاربردی- توسعه ای» و ازنظر روش «توصیفی-تحلیلی» است. با بهره گیری از مدل های ELECTRE و AHP و نرم افزارهایExpert Choice و Arc GIS وضعیت پایداری محلات شهری موردمطالعه مشخص شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد محله سنجان آباد در بعدهای اقتصادی (2 امتیاز) و زیست محیطی (4 امتیاز) محله ای کاملا پایدار و در بعد خدماتی محله ای نیمه پایدار است. در رتبه ی دوم پایداری محله باغ سیسه در بعد اجتماعی – فرهنگی (2 امتیاز) محله ای کاملا پایدار و در بعد کالبدی و خدماتی محله ای نیمه پایدار است. در رتبه ی سوم پایداری محله محمودکان (با 2 امتیاز) در بعد خدمات محله ای کاملا پایدار و در بعد اجتماعی- فرهنگی محله ای نیمه پایدار است. در رتبه چهارم از بعد پایداری، محله باغ اسماعیل آقا (با 4 امتیاز) قرار دارد که در بعد کالبدی به عنوان پایدارترین محله شناخته شده است. در رتبه پنجم محله کوی هژار قرار دارد، به لحاظ شاخص های پایداری در پنج بعد کالبدی (4باخت)، خدماتی (4باخت)،، اجتماعی-فرهنگی (4 باخت)، اقتصادی (4 باخت) و زیست محیطی (2 باخت)، در سطح بسیار پایینی قرار دارد و به عنوان ناپایدارترین محله در ناحیه سه شهر مهاباد شناخته شده است.
  کلیدواژگان: پایداری، محله های شهری، مهاباد، مدل های ELECTRE و AHP
 • حسین یغفوری *، قباد طهماسبی، داود حاتمی صفحات 29-58
  تجارب ایران و جهان نشان داده اند که با برنامه هایی آمرانه، یک جانبه، از بالا به پایین و بدون مداخله و نظرخواهی از مردم (به عنوان بهره برداران اصلی برنامه ها) نمی توان راه به جایی برد. چنین برنامه هایی به جای بهبود شرایط زیست و رضایت مردم، اسباب بی اعتمادی و ناامیدی آنان را نسبت به اداره ی مطلوب امور شهر توسط مدیران شهری را سبب شده است. لذا با توجه به چنین واقعیاتی، جای آن دارد که از راهکارهای مشارکت و در سطحی بالاتر، شراکت و توانمندسازی اجتماع محلی و نیروهای غیردولتی دخیل(شهروندان، بخش خصوصی، مالکین و غیره) مدد جست. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی بوده و داده ها و اطلاعات موردنیاز، از طریق بررسی های اسنادی- کتابخانه ای و مطالعات میدانی جمع آوری شده سپس جهت تجزیه وتحلیل یافته ها از نرم افزار SPSS20 و آزمون های آن شامل؛ Descriptive Statistics: Frequencies، Descriptives، Explore جهت محاسبه فراوانی ها، درصد فراوانی ها، فراوانی تجمعی، میانگین ها و غیره استفاده شد. در قسمت آمار استنباطی از طریق انجام آزمون های(همبستگی، ویلکاکسون و کای اسکور) اقدام به تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده نموده ایم. درنهایت و با توجه به موضوع تحقیق راهکارهایی جهت ارتقاء وضعیت مشارکت مردم شهر دره شهر (ازنظر 1 - کمک و همیاری به شهرداری، 2- شرکت در فعالیت های شهروندی، 3 - تمایل به مشارکت با شهرداری، 4 - بهداشت شهر و سامان دهی صنوف مزاحم و آلودگی ها، 5- خدمات رفاهی و عمومی،6- اجتماعی، فرهنگی و مذهبی،7 - فضای سبز و زیبایی بصری و نورپردازی سطح شهر) ارائه شده است. نتایج حاصله از پرسش نامه از 7 شاخص موردبررسی در شهر دره شهر که خروجی آزمون کای اسکور می باشند به ترتیب به شرح زیر است344/198، 148/195، 984/264، 902/359، 475/313، 492/336، 770/457. جامعه آماری این پژوهش کل جمعیت شهر دره شهر بوده و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 366 نفر برآورد شده است. که نتایج به دست آمده نشان می دهد با توجه به این که مدیران شهری دره شهر نسبت به مشارکت مردم کم توجه اند اما شهروندان دره شهری تمایل و توان فراوانی به مشارکت در امور شهر رادارند و مدیران شهری باید بستر لازم را برای مشارکت همه جانبه نیروهای مردمی فراهم نمایند. درنهایت راهبردهای برون رفت از این مشکل و ترسیم وضع مطلوب آن ارائه گردید. سپس با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسش نامه که روایی آن از طریق پیش آزمون تائید شده بود، اطلاعات موردنیاز از مردم شهر دره شهر جمع آوری شد.
  کلیدواژگان: مشارکت، امور شهری، شهروندان، مدیریت، دره شهر
 • الناز زندیه * صفحات 59-76
  حکمروایی مطلوب شهری رهیافتی ساختار شکنانه به برنامه ریزی توسعه شهری دارد و با مشارکت و کنش متقابل میان بازیگران اصلی مدیریت شهری یعنی جامعه مدنی، حکومت و بخش خصوصی، الگوی شهرنشینی ارتباطی را پیش می گیرد. از این رو نهاد مدیریت شهری که در ایران از دو سازمان شهرداری و شورای شهر تشکیل شده است، می تواند یکی از اساسی ترین نهاد ها جهت تحقق حکمروایی خوب شهری باشد. هدف این تحقیق، تعریف و تحلیل جامع از حکمروایی خوب شهری و همچنین ارائه مجموعه ای از شاخص ها جهت معرفی الگوی مناسبی از حکمروایی خوب شهری در ایران و به عنوان نمونه در مدیریت شهری، شهر ملایر است. این پژوهش توصیفی – تحلیلی می باشد. اطلاعات حاصل شده از طریق نرم افزارهای آماری Excel و SPSSو ارزش گذاری متغیرها با بهره گیری از طیف لیکرت، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.در بررسی های انجام شده، کارایی و اثربخشی با میانگین0.095- X=، مشارکت با میانگین0.059X=، پاسخ گویی با میانگین0.288-X=، امنیت با میانگین0.389-X= و تساوی با میانگین0.074-X= ارزیابی شده اند، که نشانگر پایین بودن میانگین شاخص های حکمروایی خوب شهری، البته به جز شاخص مشارکت در شهر ملایر هستند.
  کلیدواژگان: ملایر، حکمروایی خوب شهری، عملکرد شهرداری ها
 • صدیقه میمندی پاریزی * صفحات 77-104
  توسعه ی شهری پایدار به عنوان کلیدی ترین مقوله برنامه ریزی شهری دنیای امروز، بر این اصل استوار است که فضای یک شهر درون محله شکل می گیرد و برپایه آن تداوم می یابد، از این رو توسعه محله، اقدامی کلیدی در جهت نیل به توسعه پایدار قلمداد می شود. در این راستا ارزیابی سطح پایداری با استفاده از شاخص های مختلف پایداری در محلات مختلف شهری گامی موثر در جهت رسیدن به پایداری شهری قلمداد می شود. هدف این پژوهش ارزیابی و بررسی تطبیقی پایداری در محلات قدیم و جدید شهر کرمان است که با توجه به توسعه ادواری آن ترکیبی است از محلات بر جای مانده از دوره های پیشین و توسعه های جدید شهری. در این میان هر یک از این محلات دوگانه با توجه به شرایط و ویژگی های خود درجه ای از سازگاری با هر یک از اصول توسعه پایدار را نمایش می دهند. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و نتایج حاصل از پژوهش کاربردی – توسعه ای است. در این پژوهش پس از بررسی ادبیات موضوع و همچنین مطالعات اکتشافی در سطح محلات شهر کرمان، پنج بعد کلی پایداری: زیست محیطی، کالبدی- فضایی، اجتماعی – فرهنگی، اقتصادی و نهادی- سیاسی در قالب 49 شاخص مورد بررسی قرار گرفت و پس از تکمیل پرسش نامه، برای تحلیل میزان پایداری از روش ها و تکنیک های آماری همچون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون T تک نمونه ای، آزمون کی دو، تحلیل رگرسیونی در محیط نرم افزار spss، آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که پایدارترین بعد در هر دو محله بعد اقتصادی است، در مجموع وضعیت پایداری در بافت قدیم و جدید کرمان پایین تر از مقدار متوسط است و در محله مسجد ملک (بافت قدیم شهری) در وضعیتی وخیم تر از محله مطهری (بافت جدید شهری) قراردارد.
  کلیدواژگان: سطح پایداری، مطالعه تطبیقی، محلات قدیم شهری، محلات جدید شهری، شهر کرمان
 • حسین فرهادی خواه، حسین حاتمی نژاد *، محمود آروین، نبی مرادپور صفحات 105-130
  عمده ترین هدف ایجاد شهرهای جدید ایران، تمرکززدایی از شهرهای بزرگ که دارای سرریز معینی هستند، می باشد. به منظور تحقق این هدف ایجاد شهرهای جدید مستقل باکیفیت زندگی بالا یکی از ایده های غالب نزد متخصصان شهرسازی و برنامه ریزی شهری است. سنجش کیفیت زندگی در این شهرها می تواند ما را در ارزیابی میزان موفقیت این شهرها دررسیدن به اهداف از پیش تعیین شده یاری دهد؛ بنابراین هدف این تحقیق سنجش بعد ذهنی کیفیت زندگی شهر جدید اندیشه از دیدگاه شهروندان می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش ساکنان شهر جدید اندیشه با جمعیت 97807 نفر می باشد. حجم نمونه گیری به طور تصادفی ساده انجام شده و برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران با احتمال 95 درصد صحت استفاده شد که حجم نمونه 321 نفر برآورد شده و برای گردآوری داده ها از پرسش نامه استفاده شده است. در این پژوهش از 30 شاخص در 6 بعد اجتماعی، بعد اقتصادی، بعد کالبدی – محیطی، بعد زیست محیطی، رفاهی – خدماتی و بعد تسهیلات و زیرساخت های شهری استفاده شده است. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون های همبستگی اسپیرمن، آزمون کای اسکوئر، آزمون یومن - وایت نی، کرسکال والیس، ویلکاکسون و رگرسیون تک متغیره تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد علی رغم موفق بودن این شهر در جذب جمعیت، شهروندان از اکثر شاخص های مربوط به کیفیت زندگی در شهر جدید اندیشه رضایت ندارند؛ و دلیل موفق بودن این شهر در جذب جمعیت دلایلی به غیر از بالا بودن کیفیت زندگی در این شهر دارد. همچنین ازنظر میزان رضایت از کیفیت زندگی در بین مردان وزنان تفاوت وجود دارد، بین سن و رضایت از زندگی رابطه معناداری وجود ندارد تفاوت رضایت از کیفیت زندگی در گروه های شغلی معنی دار است و همچنین مدت اقامت بر میزان رضایت از کیفیت زندگی در شهر جدید اندیشه موثر نمی باشد.
  کلیدواژگان: شهر جدید، کیفیت زندگی، رضایتمندی، شهر اندیشه، دیدگاه شهروندان
 • رحیم بردی آنامرادنژاد *، زهره بلوری صفحات 131-156
  امروزه، امنیت یکی از شاخصه های زندگی اجتماعی در شهرها است و آسیب های اجتماعی از مهم ترین پیامدهای نبود امنیت به شمار می رود. هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل موثر در ارتقاء سطح امنیت فضاهای عمومی و نیز بررسی میزان تاثیرگذاری عوامل بر این امر می باشد. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی است و دارای هدف کاربردی می باشد. این مقاله دارای ماهیت میدانی بوده و برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. جامعه آماری مقاله حاضر کاربران پارک های شهر آمل(شهروندان حاضر در پارک) هستند که به صورت تصادفی به تعداد 150 نفر انتخاب شده اند. روایی سوالات پرسش نامه با استفاده از نظر کارشناسان تعیین شده است. سنجش پایایی آنها نیز با آلفای کرونباخ محاسبه شده که برابر با 78 /0 است. به منظور آزمون فرضیه ها، از روش های آماری ازجمله آزمون های T- testو فریدمن استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که از دیدگاه کاربران پارک های آمل، به ترتیب چهار مولفه عملکردی، زیبا شناختی، زیست محیطی و اجتماعی در ارتقاء امنیت پارک های شهری آمل تاثیر گذار هستند.
  کلیدواژگان: امنیت، فضاهای عمومی، پارک های شهری، آمل
 • علیرضا عبدالله زاده فرد * صفحات 157-182
  تحول جوامع انسانی از حالت اولیه به مدرن در گرو پیچیدگی، تراکم روابط اجتماعی و ارتباط متقابل بوده، که اعتماد به گستردگی آن ها دامن زده است. بدون وجود اعتماد نمی توان شاهد نظم و ثبات اجتماعی، تعادل، همبستگی و انسجام اجتماعی در جامعه بود. اعتماد از پیش شرط های اساسی برای توسعه همه جانبه ی هر جامعه ای محسوب می شود. با بسط و گسترش اعتماد می توان به جای ارزش های منفی، ارز ش های اخلاقی مثبت را در جامعه پروراند. به زعم گیدنز هر چه افراد فاصله زمانی و مکانی بیش تری از هم داشته باشند، به اعتماد بیش تری نیاز خواهند داشت. تغییر از جامعه سنتی به مدرن سبب شده تا انسان امروزی اعتماد، شبکه اعتماد و شعاع اعتماد خود را به گونه ای دیگر تعریف و بازآفرینی کند. نظریه پردازانی چون جیکوبز نقش فضاهای شهری را در ایجاد ارتباط چهره به چهره حائز اهمیت می دانند. هدف مطالعه حاضر بررسی نقش فضای عمومی شهری در شکل گیری اعتماد اجتماعی است.
  به این منظور پرسش نامه ای با بیش از 30 سوال طراحی گردید که با توجه به میزان جذب جمعیت پارک حاشیه چمران در شلوغ ترین روزهای سال، نمونه آماری متناسب که قابلیت تعمیم داشته باشد، 150 نمونه محاسبه گردید. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. با توجه به سوالات مطرح شده در پرسش نامه و ادبیات نظری تحقیق شاخص سازی انجام گرفت. روش های تحلیلی مورد استفاده در این تحقیق ضریب همبستگی، رگرسیون چندگانه به روش Enter و تحلیل عاملی می باشد.
  نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای انتخابی نقش به سزایی در شکل گیری اعتماد اجتماعی در فضاهای شهری داشته اند. با استفاده از تحلیل عاملی مشخص شد که شعاع اعتماد و کیفیت کالبدی بیشترین تاثیر را در شکل گیری و افزایش اعتماد اجتماعی در فضاهای شهری دارند. نتایج نشان داد که بین دو عنصر فرم و محتوی، در شکل گیری اعتماد اجتماعی در فضای شهری، محتوی نقش غالب را به عهده دارد.
  کلیدواژگان: اعتماد اجتماعی، فضای شهری، تحلیل عامل، پارک حاشیه چمران، کلان شهر شیراز
 • علی صفاری راد *، مجید شمس صفحات 183-204
  حضور حرکت پیاده در فضاهای محله ای و افزایش قابلیت پیاده مداری محلات، افزایش امنیت، ایمنی و روابط اجتماعی، دسترسی ها، هویت محله ای، حس تعلق محله، کیفیت محله و کاهش مشکلات زیست محیطی نظیر آلودگی هوا و صوتی و... را در پی خواهد داشت. مقاله حاضر در محدوده محلات جدید و قدیمی شهر رشت واقع در استان گیلان در راستای پاسخ گویی به این سوال که قابلیت پیاده مداری در سطح محلات مورد مطالعه چگونه است؟ انجام گرفته است. روش تحقیق، به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت توصیفی – تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات، روش کتابخانه ای و میدانی می باشد. بدین منظور ابتدا وضعیت شاخص های پیاده مداری در محلات جدید و قدیمی بررسی و با ضوابط استاندارد هر کدام مورد مقایسه قرار گرفت و سپس راهبرد بهینه در راستای بهبود وضعیت پیاده مداری محلات جدید و قدیمی ارائه گردید. جامعه آماری در این تحقیق ساکنان تعداد 5 محله جدید و 5 محله قدیمی است، این محلات دارای 124382 هزار نفر جمعیت می باشد، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 366 نفر از ساکنان این محلات به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این راستا با توجه به نزدیک بودن تعداد جمعیت محلات جدید(61722 نفر) و محلات قدیمی(62660 نفر)، تعداد 183 پرسش نامه در محلات جدید و تعداد 183 پرسش نامه در محلات قدیمی تکمیل گردید و برای درک شکاف شاخص های مورد مطالعه از نظر ساکنان بین محلات جدید و قدیمی، با توجه به ماهیت فاصله ای داده ها، از آزمون t مستقل استفاده شده است. نتایج ارزیابی ها در سطح هر یک از محلات جدید مورد مطالعه نشان می دهد که اکثر شاخص های پیاده مداری دارای وضعیت مناسبی نمی باشد و فاصله زیادی با ضوابط استاندارد آن دارند، به جز عرض پیاده رو، جنس کف پیاده رو، دسترسی به حمل و نقل و مراکز آموزشی که فقط در محلات بلوار گیلان، کاکتوس و چمران مناسب می باشد و در سطح هر یک ازمحلات قدیمی مورد مطالعه نیز اکثر شاخص های پیاده مداری دارای وضعیت مناسبی نمی باشد و فاصله زیادی با ضوابط استاندارد آن دارند، به جز اختلاط کاربری ها، تراکم جمعیت مناطق مسکونی، دسترسی به حمل و نقل و مراکز تجاری که فقط در محلات باقرآباد، دباغیان و پاسکیاب مناسب می باشد. نتایج حاصل از آزمون T نشان می دهد که در بسیاری از مولفه ها در بین دو جامعه (پاسخ دهندگان) تفاوت معناداری وجود دارد. در مجموع می توان گفت که محلات جدید در بیش تر موارد نسبت به محلات قدیمی طبق مطالعات میدانی و همچنین از نظر پاسخ دهندگان دارای شرایط بهتری از نظر قابلیت پیاده مداری می باشند.
  کلیدواژگان: قابلیت پیاده مداری، محلات شهری، ضوابط استاندارد، استان گیلان، شهر رشت
|
 • Ali Movahed *, Nemat Kordeh Pages 1-28
  Sustainable urban development, a large-scale and complex ideas that affect the growth and development of cities, economic, social, environment-focused on environmental and ecological development. What is important today is the awareness of the strengths and weaknesses of the social, economic, environmental-environmental and ecological development. The present study examined Mahabad’s municipality districts and neighborhoods, based on indicators of social, economic, environmental, and physical services to identify the community's level of sustainability. This research with regard to its type is applied research and, with respect to the method deployed, it is descriptive research. The model was analyzed utilizing the ELECTRE and AHP and Expert Choice software and Arc GIS in order to determine the stable neighborhoods. The overall results indicate that the studied districts of Mahabad were clearly ranked upon the characteristics under investigation. These municipality areas are ranked and explained in further details in this study.
  Keywords: sustainability, urban districts, Mahabad, ELECTRE, AHP models
 • Hossein Yaghfori *, Ghobad Tahmasebi, Davod Hatami Pages 29-58
  Experiences in Iran and in the world have shown imperative, unilateral, top-down programs without intervention of the people (as the main beneficiaries of the programs) give no way. Instead of improving living condition and public satisfaction, such programs lead to their distrust and frustration towards the desired management of the urban affairs by urban managers. Thus considering such facts, it is necessary to seek help from participation strategies and at higher levels, from participation and empowerment of local communities and being involved non-governmental forces (citizens, private sector, landowners, etc.). Current research is applied in terms of purpose of the study and it is descriptive – analytical in terms of research method and data were collected through studies of the library documents and field studies. Data were analyzed using IBMSPSS version 20 and statistical measures such as Descriptive Statistics: Frequencies, Descriptive, Explore were used for calculating frequency, frequency percentage, cumulative frequency and means. In inferential statistics, data were analyzed using such tests as correlation, Chi-square and Wilcoxon. Finally considering subject of the thesis, some recommendations were given for promotion of public participation in Dare Shahr (in terms of 1. Support and assistance to municipalities, 2.­Participation in civic activities, 3.­Willingness to participate with municipalities, 4. Urban health and organizing nuisance classes and pollution of the city, 5.­Public Services and welfare, 6. Social, cultural and religious 7.landscaping and visual aesthetics and the city’s lighting). Results obtained from the questionnaire from 7 indices in Dare Shahr city as output of Chi-square test are reported. It should be noted that the obtained results were approved by Wilcoxon test. It shows that considering urban managers of Dare Shahr neglect toward public participation, but citizens of Dare Shahr have high willingness and capacity for participation in urban affairs and urban managers should provide necessary grounds for full scale participation of all public forces. Finally, optimal strategies for overcoming the problem were provided. Diagrams were also drawn in Microsoft Excel 2010. Statistical society included the whole population of Dare Shahr and sample size was estimated as 366 through Cochran formula. Then survey and questionnaire were used for collecting needed data from Dare Shahr people.
  Keywords: Participation, urban affairs, citizens, management, Dare Shahr
 • Elnaz Zandie * Pages 59-76
  Favorable urban government takes a deconstructive approach towards urban development planning and adopts the communicative urbanization model through the cooperation and interaction among the major actors in urban management; that is, the civil society, the government and the private sector. It seems, therefore, that the institution of the urban management which comprises of the municipality and the city council in Iran can be one of the best mechanisms for the favorable urban government to be possible. The present study aims to define and to carry out a comprehensive analysis of the favorable urban government. It will also present a series of indices for the development of favorable urban government in Iran and will study these indices in terms of urban management in Malayer, Iran. The approach adopted in the present study is descriptive-analytic. The data has been analyzed using IBMSPSS and Excel and the variables have been evaluated using the Likert scale. Results signify low levels of all the favorable urban government indices except for the cooperation index in Malayer.
  Keywords: favorable urban government, cooperation, efficiency, effectiveness, accountability
 • S. Meimandi Parizi * Pages 77-104
  Sustainable urban development, as the most important matter of today urban planning, is on the principle that a city space is formed in the neighborhood and continues on its base; so neighborhood development is considered as the key action to achieve sustainable development. In this way, assessment of the sustainability is considered as an effective step towards achieving urban sustainability with the use of various indicators in urban neighborhoods. The purpose of this study is assessment and comparative analysis of sustainability in old and new neighborhoods in Kerman, and it is a combination of remained neighborhoods of the previous periods and new urban developments, due to its historical development. Meanwhile each of these two neighborhoods, based on their conditions and characteristics, represent the degree of adaptation with principles of sustainable development. The descriptive-analytical method is used in this research and the results of this research are practical-developmental. In this study, five dimensions of sustainability were evaluated in 49 indicators, after reviewing the literature and exploratory studies in Kerman areas, including environmental, physical- spatial, socio-cultural, economic and institutional-political. After completing the questionnaire, methods and statistical techniques have been used to analyze the sustainability level, such as Pearson, single-sample T-test, K2 test, Regression analysis in Spss software, Kolmogorov-Smirnov test. The results have shown that the most stable dimension is the economic one in both neighborhoods. In general, the sustainaability in the old and new urban neighborhoods in Kerman is lower than the average value and Malek Mosque (old urban neighborhood) is in a worse situation than Motahari (new urban neighborhood).
  Keywords: Sustainability level, sustainability indicators, Old urban neighborhoods, New urban neighborhoods, Kerman city
 • Hossein Farhadikhah, Hossein Hatami Nejad *, Mahmoud Arvin, Nabi Moradpoor Pages 105-130
  The main aim of creating new towns in Iran, is decentralization of big cities with a certain overflow. In order to achieve this goal, the creation of new cities independent with high quality of life is one of the dominant ideas of urban planning professionals. In order for measuring quality of life in these towns we can evaluate the success of these cities to achieve the predetermined goals. The purpose of this study was to measure the quality of life in Andisheh new town from the perspective of citizens. The new town of Andisheh having an area of 1,495 hectares is located in a triangle in the city of Shahriar, 30 km West of Tehran, 3 km northwest of the city of Shahriar and 7 km southeast of the city is Karaj. The research method is descriptive – analytical and survey. The statistical society of this research is the Andisheh new town residents that randomly are chosen for a 321 sample by using Cochran formula. The data gathering tool was a questionnaire. To achieve certain results in this study, the researcher used the 31 indicators in 6 domains of social, economic, physical-environmental, welfare-services and facilities and urban infrastructure. Descriptive and inferential analysis of the data was done using IBMSPSS software. For inferential analysis the Spearman correlation test, Chi-square test, U - White Straw, Krskal Wallis, Wilcoxon univariate regression were deployed. The results showed despite being successful in attracting the city's population, the citizens of most of the indicators related to quality of life in the new city thought they were not satisfied. And the reason why the current success of the city's population is the high quality of life in this town. According to city residents in terms of satisfaction rate of quality of life there are different between men and women. There isn’t significant relationship between age and life satisfaction A difference in quality of life is statistically significant between the groups of job. Furthermore, it was found that the time of residing isn’t effective on satisfaction rate and the quality of life in Andisheh new town.
  Keywords: New city, quality of life, satisfaction, Andisheh new town, Citizens Perspective
 • Rahim Anamoradnejad *, Zohreh Bolouri Pages 131-156
  Today, security is one of the characteristics of social life in cities and social damage is the most consequence of the lack of security. Identifying factors contributing to the promotion of safe public spaces as well as to evaluate the effectiveness of the factors identified in this study is the main objective. In this paper, Analytical- description research has been applied. Field research has been used in the present research. The population of this paper consists of Amol parks goers (citizens at the park) are randomly selected for a sample of about 150 people. The validity of the questionnaire was determined by experts. Assessing their reliability was done with Cronbach's alpha. In order to test the research hypotheses, statistical methods such as T- test and Friedman test were used.The results showed that the four components of the functional, aesthetic, environmental, and social , in order of importance, are effective to enhance the security of urban parks of Amol.
  Keywords: Security, public spaces, urban parks, Amol
 • Alireza Abdolahzade * Pages 157-182
  Changes in human society, from Pre-modern societies to modern societies depends on the complexity, density and interconnectedness of social relations. Social trust, expand community has made. Without trust we cannot see social order, balance, solidarity and social cohesion in the society. Trust as one of the pre-conditions for comprehensive development of any society is essential. With the expansion of trust we can replace positive moral values with the negative ones. According to the idea of Giddens more distance between people will make more need of trust. Changing a traditional society in to modern causes that the modern people redefine the trust network and radius of it. The Theorist like Jacobs think that the urban spaces has an important role in making the face to face relations. The aim of this study is the investigation of the urban spaces role in the formation of social trust. Sample size determined by Morgan table. 150 Questionnaire completed in Chamran. Spss software was used for data analysis. According to the questionnaire and literature study Indexing was done. The correlation coefficient, multiple regression with enter method and factor analysis were used to analyze the data. Regression analysis showed that the selected variables in urban areas have an important role in the formation of social trust. Using factor analysis, it was found that the radius of trust and physical qualities the most influence in the development and increase of social trust in urban areas. The results between content and form showed that the content plays a dominant role in the formation of social trust.
  Keywords: Social Trust, Urban Space, Factor Analysis, Chamran Boulevard, Shiraz metropolitan
 • Ali Saffarirad *, Majid Shams Pages 183-204
  Walking and enhancing walkability in the neighborhood areas may lead to increase security and social relations, accesses, neighborhood identity, the sense of community, neighborhood quality and to reduce environmental quality such as noise and air pollution.This study was to answer the question thathow the walking capability is in the city of Rasht in Guilan. In terms of practical goal, descriptive_ analytical essence, and data collection the current study is on the basis of library research and field work.For this purpose, first walking capability indicators of old and new communities were investigated. Each was compared by standard rules then optimal strategies to improve the walkability of aforementioned areas were presented. Residents of 5 new and 5 old neighborhoods that have a population of 124382 thousands were selected as a statistical society. By using Cochran formula a sample of 366 residents out of population were reselected. In this regard, because of the proximity of the number of new (61722 people) and old communities (62660 people), 183 questionnaires in new and 183 questionnaire in old neighborhoods were completed. In order to understand the gap between studied indices of residents of new and old neighborhoods, due to the nature of interval data, an independent T-Test was used. T-Test results determine that in many of the components between the two communities (respondents) there is a significant difference. In general it can be claimed that according to the field studies, as well as respondents new neighborhood in most cases than the old ones have better conditions in terms of walking capability.
  Keywords: Walking capability, urban neighborhoods, standard rules, Guilan province, Rasht city