فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 27 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/07
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدرضا دین محمدی، مهدی موسایی فرد، مهناز کشاورزافشار * صفحات 1-9
  زمینه و هدف
  مطالعات پایش وضعیت دانش آموختگان علوم پزشکی به ویژه گروه های پرستاری و مامایی دارای اهمیت ویژه ای است، این پژوهش با هدف تعیین وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته های کارشناسی پرستاری، هوشبری، اتاق عمل و مامایی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان در پنج سال اخیر انجام گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی-مقطعی، 560 دانش آموخته رشته های کارشناسی پرستاری، هوشبری، اتاق عمل و مامایی که در سالهای 89 تا 94 از دانشکده پرستاری و مامایی زنجان فارغ التحصیل شده بودند، وارد مطالعه شدند. داده های پژوهش را از طریق تماس تلفنی با دانش آموختگان جمع آوری و در پرسشنامه پژوهشگر ساخته وارد گردید. داده های حاصل از طریق آمارهای توصیفی و استنباطی و با نرم افزار SPSS 22 مورد آنالیز قرار گرفت.
  یافته ها
  از تعداد 560 دانش آموخته، 487 مورد قابل دسترسی بوده و داده های آنها مورد تحلیل قرار گرفت. مطالعه حاضر نشان داد بیش از 85 درصد دانش آموختگان سالهای94-89 در رشته های پرستاری، اتاق عمل، هوشبری و مامایی شاغل و کمتر از 3 درصد دانش آموختگان در هر رشته بیکار بودند. بیش از 70 درصد شاغلین در هر چهار رشته در بخش های دولتی مشغول بکار بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که اغلب دانش آموختگان رشته های پرستاری، مامایی، اتاق عمل و هوشبری در بخش های دولتی اشتغال داشتند. اطلاع از وضعیت اشتغال و توزیع دانش آموختگان رشته های وابسته علوم پزشکی می تواند در برآورد ظرفیت های پذیرش دانشجو و تامین نیروی انسانی مورد نیاز جامعه کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: اشتغال، دانش آموختگان، پرستاری، پیراپزشکی، مامایی، دانشجو
 • بهرام رستمی، احسان فکور *، حسین نادری، محمد مسعود وکیلی، آقای جهانگیر محمدی بایتمر صفحات 10-18
  زمینه و هدف
  شناخت عوامل مرتبط با گرایش به سوء مصرف مواد در دانشجویان می تواند تاثیر بسزایی در پیشگیری از گرایش آنان به سمت اعتیاد داشته باشد. لذا این مطالعه باهدف تعیین رابطه ی بین خودکارآمدی عمومی با گرایش به سوء مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان انجام گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه یک مطالعه توصیفی-همبستگی بود. جامعه ی آماری تحقیق کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی و دکترای عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی 95-94 بودند که تعداد آن ها 1759 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از روش کوکران تعداد 315 نفر تعیین شد که به صورت نمونه گیری تصادفی وارد مطالعه گردیدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های خودکارآمدی عمومی شرر (Sherer)، استعداد اعتیاد (APS) و پذیرش اعتیاد (AAS) جمع آوری گردید. از بین 315 پرسشنامه توزیع شده تعداد 284 پرسشنامه سالم وارد مرحله تجزیه و تحلیل شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه انجام شد.
  یافته ها
  بین متغیر خودکارآمدی با استعداد اعتیاد (281/0-=r و 001/0=P) و خودکارآمدی با پذیرش اعتیاد (316/0-=r و 001/0=P) ارتباط معناداری وجود داشت. نتایج رگرسیون خطی نیز نشان داد که خودکارآمدی عمومی پیش بینی کننده معنادار استعداد و پذیرش اعتیاد است بطوری که 28 درصد از واریانس استعداد اعتیاد و 30 درصد از واریانس پذیرش اعتیاد را تبیین می نماید.
  نتیجه گیری
  خودکارآمدی عمومی از عوامل پیش بینی کننده استعداد و پذیرش اعتیاد در دانشجویان می باشد.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، استعداد اعتیاد، پذیرش اعتیاد
 • شهرام شایان، مسیح صبوری، امید آقاداودی *، مسعود برومند، حبیب الله رضایی صفحات 19-31
  زمینه و هدف
  در راستای الکترونیکی شدن فرایندهای آموزش و یادگیری و ارزشیابی، هدف از انجام این مطالعه بررسی اثربخشی و کارایی استفاده از نرم افزار جامع مدیریت آزمون (نجما) در برگزاری آزمون های ارتقا و گواهینامه دستیاران تخصصی بالینی پزشکی بوده است.
  روش بررسی
  در یک مطالعه ی توصیفی مقطعی در سال 1394، در گروه های بالینی دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، هزینه های مربوط به برگزاری آزمون های ارتقا و گواهینامه دستیاران در سال های 1393 به روش سنتی و1394 به روش نجما مقایسه گردید. شاخص های کمی و کیفی تعداد 6300 سوال مربوط به 42 دفترچه آزمون 21 رشته ی بالینی به تفکیک روش برگزاری ارزیابی شد. از کل اعضای هیات علمی گروه های بالینی دانشکده ی پزشکی نیز در مورد مزیت های هر یک از دو روش سنتی و نجما نظرسنجی شد.
  یافته ها
  هزینه های برگزاری آزمون در روش نجما کمتر از روش سنتی بود. از کل 377 نفر عضو هیات علمی بالینی دانشکده ی پزشکی، 8/64 درصد از اساتید موافق با برگزاری آزمون ها به روش نجما به جای روش سنتی بودند. شاخص های کمی و کیفی آزمون و میزان ایرادهای ساختاری سوالات در بین دو روش سنتی و نجما تفاوت آماری معنی داری با یکدیگر نداشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به قابلیت های نرم افزار نجما در مدیریت آزمون های کشوری، می توان علاوه بر کاهش هزینه ها و وقت صرف شده و رضایت مندی بیشتر اساتید، با حذف مراحل واسطه ای از مرحله طراحی تا آنالیز سوالات امتحان، افزایش امنیت آزمون را نسبت به روش های سنتی تامین کرد.
  کلیدواژگان: اثربخشی، کارآیی، ارزیابی دستیار، نرم افزار جامع مدیریت آزمون (نجما)
 • کبری علیگلبندی، پژمان محمدعلیزاده، فتانه عمویی*، نسیم قهرانی، علی اصغر نادی قرا، عارف حسینیان صفحات 32-45
  زمینه و هدف
  شایستگی و کیفیت تدریس اساتید نقشی اساسی در کیفیت یادگیری فعال دانشجویان ایفا می کند. این پژوهش با هدف قابلیت پیش بینی کنندگی مولفه های شایستگی و کیفیت تدریس اساتید نسبت به یادگیری فعال دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام پذیرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه 359 نفر از دانشجویان این دانشگاه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. برای تعیین روایی 3 پرسشنامه ی حاضر از روایی صوری و محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ بررسی و مقدار 853/0برای پرسشنامه شایستگی اساتید، مقدار 894/0 برای پرسشنامه کیفیت تدریس اساتید و مقدار 938/0 برای یادگیری فعال دانشجویان محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های پارامتریک استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که مقدار متغیرهای شایستگی اساتید، کیفیت تدریس اساتید و یادگیری فعال دانشجویان با سطح معناداری برابر با 001/0 بیشتر از متوسط در بین دانشکده های تابعه بود. بین متغیرکیفیت تدریس و یادگیری فعال، با سطح معناداری 001/0 و ضریب همبستگی 61/0 و بین متغیرهای شایستگی اساتید و یادگیری فعال با سطح معناداری 001/0 و ضریب همبستگی 65/0 رابطه معناداری وجود داشت. یافته ها نشان دهنده ی وجود همبستگی خطی بین متغیر های شایستگی و کیفیت تدریس نسبت به یادگیری فعال با مقدار آماره ی F برابر با 958/126 و سطح معناداری برابر با 0001/0بود.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این مطالعه به نظر می رسد بین کیفیت تدریس و شایستگی اساتید رابطه ی معناداری وجود داشته و کیفیت تدریس و شایستگی اساتید می تواند یادگیری فعال دانشجویان را پیش بینی نماید.
  کلیدواژگان: شایستگی اساتید، کیفیت تدریس، یادگیری فعال، دانشجویان
 • فخرالسادات میرحسینی، هومان منوچهری، سولماز موسوی، فاطمه حسن شیری، شعله بیگدلی، زهرا رحیمی مقدم، میمنت حسینی * صفحات 46-56
  زمینه و هدف
  از وظایف برنامه ریزان آموزش دنبال کردن برنامه های پویا با هدف ارتقای مستمر و ایجاد فرصت یادگیری بهینه برای یادگیرندگان است. از چالش های مهم آموزش بالینی، تمایل مدرسین به استفاده از روش های آموزشی سنتی و دشواری ارزیابی و نظارت بر فعالیت های دانشجو در کارآموزی است. این مطالعه با هدف تلفیق روش های ارزیابی مبتنی بر عملکرد، لاگ بوک - داپز (مشاهده مستقیم مهارت انجام رویه های بالینی) در ارایه و ارزشیابی کارآموزی عرصه دانشجویان کارشناسی هوشبری انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه دانش پژوهی با سنجش از طریق ارزشیابی و فقط پس آزمون، از تابستان سال1390 برای اولین بار در کشور انجام شد و طی مراحل نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی کارآموزی به روش تلفیقی با مشارکت 17 دانشجوی دوره ی اول کارشناسی هوشبری دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان صورت گرفت. داده های حاصل از اجرا و ارزشیابی کارآموزی با روش های آمار توصیفی در نرم افزار SPSS 16 تحلیل شد.
  یافته ها
  مشارکت کنندگان، میزان تاثیر روش تلفیقی را در حیطه های مختلف یادگیری، تعامل با گروه های مختلف درمانی و ارزیابی کلی آموزش، به ترتیب 6/70 ، 5/76 و 100% متوسط به بالا اعلام نمودند، دستیابی به اهداف کلی آموزشی دوره در همه ی موارد، خوب و بسیار خوب نشان داده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از اجرای کارآموزی نشان داد شیوه تلفیقی از دیدگاه ذینفعان، در هدایت فعالیت های دانشجویان در طول دوره و تعامل آنان با دیگر گروه ها، موفق عمل کرده است. به عبارتی، استفاده از این الگو می تواند در ارتقای عملکرد تیمی در آموزش، افزایش کسب مهارت های بالینی و یادگیری عمیق تر کمک موثری نماید.
  کلیدواژگان: ارزیابی، عملکرد، لاگ بوک، DOPS، هوشبری
 • عباس عباس پور *، حمید رحمانیان، محمدرضا مهرگان، هادی احمدنیا صفحات 141-154
  مطالعه حاضر با هدف شناسایی مشکلات نظام جاری اندازه گیری عملکرد سازمانی و تشخیص مشکلات مبتلابه نظام های آموزشی و در قالب چارچوب فراارزشیابی استافیل بیم و کورین (2014) انجام شده است. این مطالعه از یک رویکرد کیفی بهره برده، از نوع اکتشافی بوده و برای پاسخگویی به سئوال های پژوهش از ابزار مصاحبه استفاده می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد از مجموع 154 رمز استخراجی مضامین ”عدم کفایت متقابل فرد و سازمان”، ”عوامل فردی موثر بر ارزیابی”، ”عوامل سازمانی موثر بر ارزیابی”، ”عوامل ادراکی-انگاشتی” و ”نتایج و پیامدهای استقرار سیستم ارزیابی عملکرد سازمانی” مهمترین مضمون هایی هستند که از ارزشیابی سیستم اندازه گیری عملکرد سازمانی آموزش و پرورش قابل استنتاج است و ”مشکلات فردی و ساختاری سازمان”، ”مشکلات مربوط به فرهنگ و جو سازمانی”، ”مسائل و مشکلات مفهومی(ادراکی) ” و”مشکلات عملکردی” چهار مضمون شکل گرفته پیرامون مشکلات سنجش عملکرد سازمانی هستند.
  کلیدواژگان: فراارزشیابی، مشکلات سنجش عملکرد سازمانی، نظام آموزشی، تحلیل محتوای کیفی عرفی
|
 • Mohammadreza Dinmohammadi, Mehdi Mosaee Fard, Mahnaz Keshavarz Afshar * Pages 1-9
  Background And Objective
  Assessment of the condition of medical science graduates, especially in the field of nursing and midwifery, is of paramount importance. This research aimed to determine the occupational status of BSc graduates of nursing, operating room, anesthesiology and midwifery fields of the school of nursing and midwifery, Zanjan, Iran in the past five years.
  Materials And Methods
  This cross-sectional research was conducted on 560 graduates of nursing, operating room, anesthesiology, and midwifery fields, graduated from the school of nursing and midwifery during the academic years of 2010-2015. Data were collected through telephone interviews and a researcher-made questionnaire. Data analysis was performed in SPSS version 22 using descriptive and inferential statistics.
  Results
  In this research, data of 487 out of 560 graduates were analyzed due to the lack of access to some of the individuals. According to the results, more than 85% of graduates from the nursing, operating room, anesthesiology and midwifery fields, who graduated during 2010-2015, were employed, whereas 3% of the subjects in each field of study were unemployed. Moreover, more than 70% of the employees in each field of study had government occupations.
  Conclusion
  According to the results of the study, most of the graduates in nursing, midwifery, operating room and anesthesiology fields were recruited by government sections. Awareness of the occupational status and distribution of graduates of fields related to medical sciences can facilitate the estimation of student admission capacity and provide human resources to the community.
  Keywords: Occupation, Graduates, Nursing, Paramedical, Midwifery, Student
 • Bahram Rostami, Ehsan Fakour *, Hossein Naderi, Mohammad Mosoud Vakili, Jahangir Mohammadi Pages 10-18
  Background And Objective
  Recognition of factors related to tendency toward substance abuse in students can have a significant effect on preventing their tendency to addiction. Therefore, this study aimed to determine the relationship between self-efficacy and tendency toward substance abuse in students of Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran.
  Materials And Methods
  This descriptive-correlational research was conducted on all MSc and PhD students (a total of 1759 individuals) of Zanjan University of Medical Sciences in the academic year of 2015-2016. Sample size was estimated at 315 using Cochran method, and subjects were entered into the study through random sampling. Data collection tools included Sherer’s general self-efficacy, and addiction potential (APS) and acceptance (AAS) scales. From 315 distributed questionnaires, 284 completed surveys were assessed. Data analysis was performed using descriptive statistics, Pearson’s correlation coefficient and multiple linear regression.
  Results
  In this research, a significant relationship was observed between self-efficacy and addiction potential (r=-0.281, P=0.001) and acceptance (r=-0.316, P=0.001). According to the results of multiple linear regression, self-efficacy can effectively predict addiction potential and acceptance, in a way that 28% and 30% of variance of addiction potential and acceptance were determined by this variable, respectively.
  Conclusion
  According to the results of the research, self-efficacy is one of the predictive factors for addiction potential and acceptance in students.
  Keywords: Self-efficacy, addiction potential, addiction admission
 • Shahram Shayan Dr., Masih Saboori Dr., Omid Aghadavoudi Dr.*, Masoud Boroumand, Habibollah Rezaei Pages 19-31
  Background and Object: Considering new e-teaching and e-learning systems, and electronic assessment tools, this study was performed assessing the efficiency and the effectiveness of a new generated comprehensive test management software (CTMS), named NAJMA, in medical resident evaluation.
  Materials And Methods
  This cross sectional descriptive study was conducted in Isfahan University of Medical Sciences in 2015. Statistical analysis of the questions was done comparing the two models of examination management performed in 2014 and 2015 to evaluate all medical residents of 21 specialties in Faculty of Medicine. Totally 6300 questions from 42 question books based on the model of exams hold in 2014 and 2015 were analyzed. A survey questionnaire was administered to faculty members to obtain their insight into their perceptions of the two models.
  Results
  The cost of formatting and performing the examinations was considerably lower in CTMS method. From the whole 377 members. 64.8% of faculties preferred the CTMS method in management of resident examinations. Number of residents participated in the examinations was 711 in 2014 and 668 in 2015. There were no differences among traditional and CTMS methods considering statistical analysis and Millman structural criteria.
  Conclusion
  Improving and utilization of CTMS method in all university and state examinations will result in reducing human and material costs. Meanwhile satisfaction of faculty members and security of the examinations will be improved by eliminating intermediate processes from developing to analyzing the examination questions.
  Keywords: Efficiency, Effectiveness, Resident Evaluation, NAJMA Software
 • Kobra Aligolbandi, Pezhman Mohamadalizadeh, Fataneh Amue *, Nasim Ghanhrani, Aliasgar Nadi Ghra, Aref Hosseinian Pages 32-45
  Background and Objective
  Competency and teaching quality of professors play a key role in the quality of active learning in students. The present study aimed to predict the components of competency and teaching quality of professors regarding active learning in the students of Mazandaran University of Medical Sciences, Iran.
  Materials And Methods
  In this study, 359 students were selected via stratified random sampling, and Cochran’s formula was used to determine the sample size. Validity of three questionnaires was assessed using content validity and face validity, and the reliability was determined at the Cronbach’s alpha of 0.853 for the questionnaire of professors’ competency, 0.894 for the questionnaire of teaching quality, and 0.938 for the questionnaire of active learning in students. Data analysis was performed using parametric tests.
  Results
  Variables of professors’ competency, teaching quality, and active learning in students were estimated to be above average at the significance level of 0.001 in the affiliated schools. A significant association was observed between teaching quality and professors’ competency at the significance of 0.001 and correlation-coefficient of 0.65. In addition, there was a significant association between teaching quality and active learning at the significance of 0.001 and correlation-coefficient of 0.61. Our findings indicated a linear correlation between the variables of competency and teaching quality compared to active learning (F=126.958; P=0.0001).
  Conclusion
  According to the results, there seems to be a significant correlation between teaching quality and professors’ competency, which could predict the level of active learning in students
  Keywords: competence of teachers, quality of teaching, active learning, students
 • Fakhrosadat Mirhosseini, Houman Manoochehri, Soolmaz Musavi, Fateme Hasanshiri, Shoaleh Bigdeli, Zahra Rahimi Moghadam, Meimanat Hosseini * Pages 46-56
  Background And Objective
  One of the duties of education planners is following up dynamic programs with the goal of sustainable improvement and creation of optimal learning opportunity for learners. On the other hand, one of the most important challenges of clinical training is the tendency of teachers toward the use of traditional and difficult education and evaluation students to monitor their activities during the internship. This study aimed to combine two performance-based evaluation methods of logbook and DOPS (direct observing of the skill to perform clinical procedures) during the presentation and evaluation processes of field internship of BSc students of anesthesiology.
  Materials And Methods
  This study was initiated since summer of 2011 in the country for the first time using just the posttest process for assessment. The stages of needs assessment, design, implementation and evaluation of internship were carried out using the combined method with the cooperation of 17 BSc students of anesthesiology in the paramedical school of Kashan University of Medical Sciences. Data analysis was performed in SPSS version 16 using descriptive statistics.
  Results
  In this research, the level of impact of the combined method in various areas of learning, interaction with different treatment groups and total evaluation of education was reported to be 70.6, 76.5 and 100% (moderate to high), respectively. In addition, good and very good realization levels were recognized for general objectives of the course in all cases.
  Conclusion
  According to the results of the study, application of the combined method led to the successful guiding of activities of students and their interaction with other groups during the course. In other words, use of this technique can be beneficial for improving team performance in education, increasing the acquisition of clinical skills and deeper understanding of concepts.
  Keywords: Assessment, Performance, Log book, DOPS, Anesthesiology
 • Jahangir Mohammadi Bytamar, Saeedeh Zenoozian *, Mohsen Dadashi, Omid Saed, Abbas Hemmat, Gelavizh Mohammadi Pages 84-97
  Background and Objective
  Procrastination is defined as the tendency to avoid and postpone timely activities. Academic procrastination is the most common form of this issue, which is a dominant, frequent tendency among learners to delay educational activities.The present study aimed to investigate the prevalence of academic procrastination and its association with metacognitive beliefs in Zanjan University of Medical Sciences, Iran.
  Materials And Methods
  This descriptive-correlational study was conducted on the students at Zanjan University of Medical Sciences during 2015-2016 (n=3,500). In total, 210 students were selected randomly. Data collection tools were the Academic Procrastination Scale Solomon and Ruth Bloom (1984) and metacognitive beliefs about procrastination questionnaire (MCPQ). Data collection was performed in accordance with ethical principles.
  Results
  Prevalence of academic procrastination was 63% among the students. In addition, regression analysis indicated that 5% of the variances on academic procrastination was explained by cognitive beliefs (R2=0.047). Positive metacognitive beliefs by a factor of B=0.445 (P=0.022) and negative metacognitive beliefs by a factor of B=0.409 (P=0.009) were the predictors of academic procrastination.
  Conclusion
  According to the results, about 63% of the students faced the challenge of procrastination in their academic fields, and 5% of the variances relating to academic procrastination could be explained by cognitive beliefs.
  Keywords: Academic Procrastination, Metacognitive Beliefs
 • Abbas Abbaspour *, Hamid Rahimian, Mohammadreza Mehregan, Hadi Ahmadnia Pages 141-154
  Background and Objective
  The present study aimed to identify the barriers in the current system of organizational performance measurement and determine the educational challenges within the framework of Stufflebeam and Coryn (2014) meta-evaluation model in 14 educational offices in Zanjan province, Iran.
  Materials And Methods
  This exploratory study was performed using a qualitative approach and conventional content analysis. Interviews were based on the Stufflebeam and Coryn (2014) meta-evaluation model. In total, 154 codes were verified by 10 participators.
  Results
  Among 154 acquired codes, the most important themes were deduced through the assessment of organizational performance measurement in the educational system. These themes included the ‘mutual incompetency between the individual and organization’, ‘individual factors affecting the assessment’, ‘organizational factors affecting the assessment’, ‘imaginary-cognitive factors’, and ‘results and consequences of establishing a system for organizational performance evaluation’. In addition, four themes emerged regarding the problems associated with the measurement of organizational performance, including the ‘individual and structural problems of the organization’, ‘problems associated with the organizational culture and climate’, ‘ conceptual (perceptional) challenges’, and ‘functional problems’. Some research suggestions have also been provided.
  Conclusion
  According to the results, the efficiency of the organizational performance measurement system reduces due to barriers such as the low professional competency of the staff, poor technical skills in quantitative analysis, and inattention to the methodology of organizational performance evaluation within the context of organizing and coordinating the weaknesses of an organization without using the necessary tools to address the lack of priority in performance evaluation and poor organizational accountability.
  Keywords: meta-evaluation, organizational performance measurement problems, education, qualitative content analysis
 • Akram Sanagoo*, Fereshteh Araghian Majarad, Leila Jouybari Pages 155-157
  Dear Editor rformance, especially in cases of emergency. Doing qualitative study on male nursing students of experiencing sexism, refining nursing curriculum, providing supplementary training for male students to gain necessary skills and clinical competency, providing male counselor for male students are suggested.
  Keywords: Unequal Educational Opportunities