فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 1 (پیاپی 21، بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/21
 • تعداد عناوین: 9
|
 • صدیقه رضایی جابری، لاله حسنی *، تیمور اقاملایی، شکر الله محسنی، حبیب الله اسلامی صفحات 1-11
  زمینه و هدف
  مصرف خودسرانه دارو از معضلات حاد بهداشتی است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتی برای پیشگیری از مصرف خودسرانه دارو در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهر بندرعباس صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر، مداخله ای، و از نوع نیمه تجربی شاهددار(قبل و بعد) است. 180 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی در دو گروه مداخله و کنترل، هر کدام 90 تن، وارد این مطالعه شدند. روش گردآوری اطلاعات پرسشنامه مبتنی بر سازه های مدل اعتقاد بهداشتی و چک لیست عملکرد درباره مصرف خودسرانه دارو بود. پرسشنامه در دو نوبت، پیش و پس از مداخله توزیع شد و در نهایت پس از پایان چهار ماه، اطلاعات مجددا از هر دو گروه گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS نسخه 19، و از طریق آزمون های آماری تی زوجی و تی مستقل، استفاده شد. نتایج در سطح 0/05>P معنی دار تلقی شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در زمینه مصرف خودسرانه دارو و عملکرد زنان پس از مداخله آموزشی بین دو گروه مداخله و کنترل، اختلاف معنی داری ایجاد شد و نمره عملکرد زنان از 5/4 به 7/7 افزایش پیدا کرد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه، تاثیر به کارگیری مدل اعتقاد بهداشتی را در زمینه پیشگیری از مصرف خودسرانه در زنان نشان داد. با افزایش حساسیت، شدت و منافع و خودکارآمدی درک شده و کاهش موانع درک شده برای مصرف خودسرانه داروها، خوددرمانی زنان کاهش یافت.
  کلیدواژگان: مدل اعتقاد بهداشتی، آموزش، خوددرمانی، زنان
 • زهره سهرابی، آرزو سعید، لیلی صالحی * صفحات 12-19
  زمینه و هدف
  علی رغم پذیرش آموزش بین حرفه ای به عنوان رویکردی برای بهبود روند مشارکت بین اعضای گروه سلامت، مطالعات اندکی از ابزارهای روا و پایا جهت ارزیابی نگرش به آن استفاده نموده اند . این مطالعه با هدف تهیه ابزاری روا و پایا برای ارزیابی نگرش به آموزش بین حرفه ای انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به منظور روان سنجی مقیاس نگرش به آموزش بین حرفه ای برروی 90 عضو هیئت علمی بالینی دانشگاه های علوم پزشکی تهران و ایران در سال 1394 انجام شد. ابزار اولیه 15 سوالی با مقیاس لیکرت از مطالعات قبلی اقتباس شده بود که پس از کسب اجازه به زبان فارسی ترجمه شد. ضریب تاثیر، شاخص روایی و نسبت روایی محتوا به ترتیب با قضاوت 10 نفر از اعضای جمعیت مورد مطالعه و 10 متخصص بررسی و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی ارزیابی شد. پایایی ابزار به وسیله محاسبه تجانس درونی و آزمون باز آزمون ارزیابی شد.
  یافته ها
  براساس شاخص ضریب تاثیر بالای 1/5 و شاخص روایی محتوای بالای 0/62 و نسبت روایی بالای0/7، تعداد 12 سوال نگه داشته شد. براساس تحلیل عاملی اکتشافی تمام این 12 سوال در ابزار باقی ماندند. دو عامل با در نظر گرفتن ارزش ویژه بالای 1 برای هر عامل، استخراج شدند. این مقیاس قادر به پیش بینی 52% از تغییرات کل مقیاس بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه شاهد مناسبی درباره استحکام ساختار عاملی و پایایی ابزار نگرش به آموزش بین حرفه ای در مراقبت های سلامتی است. این نتایج می تواند برای سنجش میزان نگرش به آموزش بین حرفه ای در مراقبت های سلامتی در دانشگاه ها و سایر موسسات آموزشی استفاده شود.
  کلیدواژگان: روایی، پایایی، روان سنجی، نگرش، آموزش بین حرفه ای
 • حسن امیری، کامران امیریان * صفحات 20-28
  زمینه و هدف
  چاقی علاوه بر بیماری های جسمی و روانی، توانایی افراد را کاهش می دهد و آن ها را در مقابل بیماری ها، آسیب پذیر می سازد. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی رفتاردرمانی شناختی بر شاخص توده بدنی، ادراک تصویر بدنی و خودپنداره افراد دارای وزن بالا انجام شده است.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. از بین داوطلبان زن و مرد واجد شرایط مراجعه کننده به مراکز تغذیه درمانی ایلام، تعداد 60 نفر به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل اختصاص یافتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه شاخص توده بدنی، آزمون نگرانی تصویر بدنی لیتلتون و آزمون خودپنداره بک بود. گروه آزمایش با استفاده از پروتکل درمانی کوپر در طی 24 جلسه در طول 44 هفته در دو فاز کاهش وزن در طی 30 هفته و فاز ابقای وزن طی 14 هفته مورد مداخله قرار گرفت. پس از پایان جلسات پس آزمون بعمل آمد.
  یافته ها
  تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس نشان داد که داد که بین میانگین شاخص توده بدنی، ادراک تصویر بدن و خودپنداره افراد دارای وزن بالا در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود داشت. رفتاردرمانی شناختی در کاهش شاخص توده بدنی (0/05>P( و ادراک تصویر بدن (0/05>P( و بهبود خودپنداره (0/05>P(افراد دارای وزن بالا موثر بود.
  نتیجه گیری
  رفتاردرمانی شناختی در کاهش شاخص توده بدنی و ادراک تصویر بدن و بهبود خودپنداره افراد دارای وزن بالا موثر است.
  کلیدواژگان: رفتاردرمانی شناختی، شاخص توده بدنی، ادراک تصویر بدنی، خودپنداره، وزن بالا
 • ناهید خلدی، اشرف پیراسته، کبری خاجوی شجاعی، اکبر شیخانی، فرید زایری، المیرا مسکین * صفحات 28-38
  زمینه و هدف
  لبنیات از مهم ترین مواد غذایی مصرفی است که برای حفظ سلامت اهمیت دارد، اما مصرف این ماده غذایی در ایران ناکافی است. در این مطالعه فواید و موانع درک شده مصرف لبنیات در زنان شهر تهران بررسی شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت مقطعی، توصیفی و تحلیلی انجام شد و400 زن که زیر پوشش مراکز بهداشتی تهران بودند، در آن مشارکت کردند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه ای بود شامل 3 قسمت: پرسش نامه استاندارد بسامد مصرف لبنیات، اطلاعات دموگرافیک و پرسش نامه استاندارد مربوط به موانع و فواید درک شده. داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون های همبستگی اسپیرمن، من ویتنی و کروسکال والیس آنالیز شد.
  یافته ها
  میانگین سنی زنان 11/9±37 سال بود. بیشترین بسامد مصرف، مربوط به پنیر بود. 78/1 % از زنان روزانه سهم کافی از لبنیات مصرف می کردند. مهم ترین فایده از نظر زنان حفظ سلامت استخوان ها و دندان ها و مهم ترین مانع درک شده، قیمت این محصولات بود. سهم مصرفی لبنیات با سطح تحصیلات) 0/01> (Pو وضعیت تاهل ) 0/04> (P رابطه معنی دار داشت. فواید درک شده با سهم مصرف لبنیات همبستگی مثبت و موانع درک شده با سهم مصرفی لبنیات همبستگی منفی داشت.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که اگرچه قیمت از موانع مهم مصرف ناکافی لبنیات است، اما با افزایش دانش و فواید درک شده، زنان لبنیات بیشتری مصرف می کنند. برای ارتقای الگوی غذایی پیشنهاد می شود نه فقط آگاهی زنان درباره فواید مصرف لبنیات افزایش یابد؛ بلکه به قیمت محصولات لبنی نیز توجه شود.
  کلیدواژگان: مصرف لبنیات، موانع درک شده، فواید درک شده، زنان
 • امیر شمس *، روشنک وامقی صفحات 39-52
  زمینه و هدف
  هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط سن، جنسیت و شاخص توده بدنی با تبحر مهارت های حرکتی بنیادی کودکان 7-10 سال بود.
  مواد و روش ها
  تعداد 600 کودک 7-10 سال از شهر تهران انتخاب شدند. شاخص توده بدنی از تقسیم وزن بر مجذور قد و مهارت های حرکتی بنیادی کودکان با استفاده از مقیاس ارزیابی درونی حرکات درشت دانشگاه ایالتی اوهایو (OSU-SIGMA) ارزیابی شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد متغیرهای سن و جنس ارتباط معنی داری با مهارت های راه رفتن و دویدن داشتند، اما شاخص توده بدنی تاثیر معنی داری بر آنها نداشت (0/05> P). همچنین متغیرهای سن، جنسیت و شاخص توده بدنی ارتباط معنی داری با مهارت های بنیادی پریدن، سکسکه دویدن، لی لی رفتن و صعود از نردبان داشتند (0/05> P). متغیرهای سن و شاخص توده بدنی ارتباط معنی داری با مهارت بالا رفتن از پله داشتند، اما جنسیت ارتباط معنی داری با این مهارت نداشت. نتایج نشان داد متغیرهای سن و جنسیت ارتباط معنی داری با مهارت های دریافت کردن و پرتاب کردن دارند؛ اما شاخص توده بدنی ارتباط معنی داری با این مهارت ها نداشت. در نهایت نتایج نشان داد متغیرهای سن، جنس و شاخص توده بدنی ارتباط معنی داری با مهارت های ضربه زدن با دست و ضربه زدن با پا داشتند و پسران در تمام مهارت های حرکتی بنیادی (به جز لی لی رفتن و سکسکه دویدن) عملکرد بهتری نسبت به دختران داشتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج تحقیق، لزوم انجام فعالیت ها و بازی ها در دوره دبستان لازم به نظر می رسد. اگر این برنامه ها با دقت اجرا شوند، می توانند منجر به افزایش تبحر کودکان در مهارت های حرکتی بنیادی شوند. درنتیجه افزایش فعالیت بدنی منجر به کاهش شیوع چاقی و اضافه وزن در آنها می شود.
  کلیدواژگان: مهارت های حرکتی بنیادی، چاقی، کودکان
 • فردین مهرابیان، ربیع ه.. فرمانبر، مرجان مهدوی روشن، سعید امیدی، رقیه عاقبتی * صفحات 53-62
  زمینه و هدف
  زندگی بدون تحرک و فعالیت فیزیکی به عنوان یکی از عوامل اصلی و اصلاح شدنی بیماری های قلبی مطرح است. این پژوهش با کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده به اجرای برنامه ای آموزشی برای ارتقای فعالیت جسمانی بیماران پرفشاری خون پرداخته است.
  مواد و روش ها
  مطالعه نیمه تجربی روی 150 نفر از بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به مراکز شماره 13 و 14 رشت در 2 گروه مداخله و کنترل انجام شد. ابزار پژوهش پرسش نامه استاندارد GPAC و پرسش نامه مرتبط با فعالیت جسمانی براساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.
  یافته ها
  میانگین سنی افراد 56/08 سال بوده که 76% از جامعه پژوهش زن و 24% مرد بودند. میانگین و انحراف معیار میزان فعالیت جسمانی MET/MIN/WEAK در 5 قسمت میزان فعالیت جسمانی کلی، فعالیت جسمانی در کار، فعالیت جسمانی در جابه جایی، فعالیت جسمانی اوقات فراغت و نشسته بررسی شد. نتایج نشان داد 2 گروه قبل از انجام مداخله آموزشی از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشتند و پس از آن در گروه مداخله افزایش معنی داری در میزان فعالیت جسمانی کلی، فعالیت جسمانی در زمان کار و فعالیت جسمانی در زمان نشسته بودن و کاهش فشارخون سیستولی و دیاستولی بیماران دیده شد (0/05>P).
  نتیجه گیری
  افزایش انجام فعالیت جسمانی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون در کیفیت رفتارهای خودمراقبتی آنان موثر بوده و در سطح جامعه لزوم آموزش در این مقوله برای ارتقای سبک زندگی سالم احساس می شود.
  کلیدواژگان: فعالیت جسمانی، رفتار خودمراقبتی، مداخله آموزش
 • سولماز عیسی نژاد جهرمی، زهرا دشت بزرگی * صفحات 63-71
  زمینه و هدف
  از مشکلات اصلی زنان در دوران پیش یائسگی می توان به مشکلاتی در زمینه صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی اشاره کرد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری بر صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی زنان در دوران پیش یائسگی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه های آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش همه زنان در دوران پیش یائسگی شهر اهواز در سال 1395 بودند. از میان آنان 30 زن با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در 2 گروه مساوی جایگزین شدند. گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای با روش درمان فعال سازی رفتاری، آموزش دید. گروه ها پرسش نامه های صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی را به عنوان پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. داده ها به کمک نرم افزار SPSS نسخه 19و با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که بین گروه های آزمایش و کنترل در صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر درمان فعال سازی رفتاری باعث افزایش معنادار صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی زنان در دوران پیش یائسگی شد (0/05P<).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج می توان نتیجه گرفت درمان فعال سازی رفتاری می تواند میزان صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی زنان در دوران پیش یائسگی را افزایش دهد. بنابراین مشاوران و درمانگران می توانند از روش درمانی مذکور برای افزایش صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی استفاده کنند.
  کلیدواژگان: درمان فعال سازی رفتاری، صمیمیت زناشویی، رضایت جنسی، زنان، پیش یائسگی
 • ایوب محمدی، پروانه خفتان *، برزو امیرپور، مریم سادات سپیده دم، فاطمه غلامی جم صفحات 72-79
  زمینه و هدف
  سلامت مفهومی چند بعدی است و سازمان جهانی بهداشت نیز به چهار بعد جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی آن اشاره کرده است. سلامت اجتماعی از اساسی ترین شاخص های سلامت هر کشوری است و می تواند تحت تاثیر عوامل مختلف قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خودکارآمدی با ابعادسلامت اجتماعی در پرستاران است.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش، توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن پرستاران شاغل در بیمارستان طالقانی شهر کرمانشاه در سال 1395 است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 100نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب و وارد مطالعه شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه های اطلاعات دموگرافیک، سلامت اجتماعی کییز و پرسش نامه خودکارآمدی شرر جمع آوری و داده ها با نرم افزار SPSS-22 ، با آزمون های همبستگی پیرسون، T مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین خودکارآمدی پرستاران با سلامت اجتماعی آنان رابطه معناداری وجود دارد (0/05>p). همچنین بین خودکارآمدی با متغیرهای دموگرافیک سن، جنسیت، تحصیلات، محل سکونت و سطح درآمد رابطه معناداری وجود ندارد (p>0/05).
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان می دهد بین خودکارآمدی جمعیت مطالعه شده با سلامت اجتماعی آنها رابطه معناداری وجود دارد و می توان با انجام مداخله ها و آموزش های مبتنی بر خودکارآمدی، سطح سلامت اجتماعی پرستاران را ارتقا بخشید.
  کلیدواژگان: پرستاران، خودکارآمدی، سلامت اجتماعی
 • انسیه جمشیدی، خندان شاهنده *، مسعود مطلبی قائن، فاطمه رجبی، علی مرادی، محمدحسین تقدیسی صفحات 80-94
  زمینه و هدف
  مدل های ارزیابی محیط های کار که در کشور به کار گرفته شده اند، کمتر جنبه کاربردی و مشارکتی دارند. این مطالعه باهدف بومی سازی مدل جامع محیط کار ارتقاء دهنده سلامت سازمان جهانی بهداشت به شیوه مشارکتی انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  فرایند بومی سازی مدل محیط کار ارتقاء دهنده سلامت طی سه مرحله انجام شد. در مرحله اول به منظور بومی سازی ابزارهای مدل، چک لیست های ارزیابی حیطه های مختلف محیط کار با مشارکت گروه های ذینفع بررسی و روایی و پایایی آن ها مورد تائید قرار گرفت. در مرحله دوم، راهنمای اجرایی مدل تدوین شد و در مرحله سوم، پیش نویس چک لیست ها و راهنمای اجرایی مدل طی نشست مشترک با هیئت صاحب نظر و نمایندگان کاربران نهایی گردید.
  یافته ها
  مجموعه نظرات شرکت کنندگان موجب شد تا شرایط محیط های کار صنایع ایران در ابزار ارزیابی محیط کار ارتقاء دهنده سلامت در نظر گرفته شود. چک لیست های ارزیابی حیطه های مختلف محیط کار شامل محیط روانی- اجتماعی، منابع سلامت، مشارکت سازمان در ارتقای سلامت جامعه و محیط فیزیکی تدوین گردید. گام های اجرایی برای به کارگیری این مدل نیز مشخص گردید.
  نتیجه گیری
  راهنمای مدل محیط کار ارتقاء دهنده سلامت و ابزارهای ارزیابی حیطه های محیط کار می توانند در محیط های کار مختلف توسط سیاست گذاران و برنامه ریزان به کار گرفته شوند.
  کلیدواژگان: ارتقای سلامت، مدل محیط کار ارتقاء دهنده سلامت، ارزیابی محیط های کار ارتقاء دهنده سلامت، بومی سازی
|
 • Sedigheh Rezaei Jaberee, Laleh Hassani *, Teamur Aghamolaei, Shokrollah Mohseni, Habib Islamic Pages 1-11
  Background And Objective
  Self-medication is a serious health problem. So this study aimed to study the impact of educational intervention based on health belief model in order to prevent arbitrary use of drugs among women in health centers in Bandar Abbas.
  Methods
  This study was interventional, semi-experimental and controlled (before and after). 180 women who referred to health centers have participated in this study and were divided randomly into two groups. The data collection method was a questionnaire based on Health Belief Model constructs and a checklist for self-medication use. The questionnaires were distributed before and after the intervention, and finally, after 4 months, the information of both groups was collected again and analyzed. The data were analyzed by SPSS version 19, paired t-test and independent t-test. Results were considered significant at p
  Results
  Findings showed that the constructs of health belief model on the arbitrary use of drugs and women's performance after educational intervention were significantly different; and the female performance score increased from 4.7 to 7.7.
  Conclusion
  The results indicated the effect of applying the health belief model on the prevention of arbitrary use in women. By increasing sensitivity, severity, benefits and perceived self-efficacy and reducing perceived barriers for arbitrary use of drugs, the level of women' self-treatment decreased.
  Keywords: Health Belief Model (HBM), Education, Self, medication, Women
 • Zohera Sohrabi Dr, Arezoo Saeed, Leili Salehi * Pages 12-19
  Background And Objective
  Despite the acceptance of Inter-professional education (IPE) as an approach to improve the participation process among members of the health department, few studies have used valid and reliable tools to evaluate the attitude. This study aimed to provide a valid and reliable tool for investigating the attitude towards interprofessional education in health care.
  Methods
  This study was conducted to evaluate the attitude towards IPE of 90 faculty members of Iran and Tehran University of Medical Sciences in 2015. Initial instrument- compromised 15 items, Likert type- was adopted from previous studies. Impact item score, content validity and content validity index were assessed by 10 participants and 10 experts respectively; construct validity was evaluated by using exploratory factor analysis. Reliability of the scale was evaluated by internal consistency calculation and with the test-retest.
  Results
  According to the impact item score of above 1.5, the index of content validity of 0.62 and the content validity index of 0.7, 12 questions were preserved. Based on exploratory factor analysis, 12 items were kept in scale. Considering an eigenvalue above 1, two factors were extracted. This instrument was able to predict 52% of the change that occurred in the total scale.
  C
  onclusion: The results of this study indicated the strength of the factor structure and reliability of an instrument for measuring students’ attitudes towards IPE scale in health care. The results of study can assess attitude towards IPE in universities and other educational institutes.
  Keywords: Validity, Reliability, Psychometric, Attitude, Inter, Professional Education
 • Hasan Amiri Dr., Kamran Amirian * Pages 20-28
  Background And Objective
  Considering that obesity is the physical and mental disease, it also reduces the ability of individuals and makes them vulnerable to illness. The purpose of this study was to determine the effect of cognitive-behavioral therapy on body mass index, the perception of physical image and self-concept of overweight individuals.
  Methods
  The research method was a quasi-experimental with pre-test and post-test design including a control group. Sixty men were selected from eligible male and female volunteers referred to Elam nutrition therapy centers and randomly divided into two experimental and control groups. The data collection tools were body mass index, Littleton body image concerns test, and Beck self-concept test, respectively. The experimental group used Cooper's treatment protocol during 24 sessions and 44 weeks in two phases of weight loss (30 weeks) and weight maintenance phase of treatment was 14 weeks. After the end of the sessions, the post-test was carried out.
  Results
  Data analysis was conducted by covariance analysis that showed a significant difference between the body mass index and self-concept of overweight people in the experimental group compared to the control group during the post-test. Cognitive-behavioral therapy was effective in reducing body mass index (p
  Conclusion
  Cognitive behavioral therapy is effective in reducing BMI and perception of physical image and improving the self-concept of high-weight individuals.
  Keywords: cognitive, behavioral therapy, body mass index, perception of physical image, self, concept, Overweight
 • Nahid Kholdi, Ashraf Piraste, Kobra Khajavi Shojaie, Akbar Shetkhani, Farid Zayeri, Almira Meskin * Pages 28-38
  Background And Objective
  Dairy product is one of the most important nutrition and has a great role in health. However, it is inadequate intake of this nutrient in Iran. This study aimed to investigate perceived benefits and barriers of dairy consumption among women in Tehran.
  Methods
  This cross-sectional study was descriptive and analytical. The statistical population of this study consists of 400 women, covered by health centers in Tehran. The data gathering tool was a questionnaire, included three parts: Standard Dietary Frequency Questionnaire, Demographic Information and Standard Questionnaire related to perceived barriers and benefits. The data were analyzed by using SPSS software and Spearman ¡Mann U Whitney and Kruskal_Wallis tests.
  Results
  The mean age was 37 ± 11.9. The highest frequency of use was related to cheese. 78.1 % of women consumed enough dairy product daily. The most important benefit for the women was to maintain healthy bones and teeth and most important perceived barrier was the price of these products. There was a significant relationship between dairy consumption and level of education (P
  Conclusion
  This study showed that although the prices is one of the major obstacles for inadequate intake of dairy products but with increasing knowledge and perceived benefits, women consume more dairy products. To improve the diet and health, it is suggested not only to increase women's awareness about the benefits of consuming dairy products, but prices of dairy products will also be considered.
  Keywords: Dairy consumption, Perceived barriers, Perceived benefits, women
 • Amir Shams *, Roshanak Vameghi Pages 39-52
  Background And Objective
  This study aimed to examine the relationship between age, gender and body mass index with performance of fundamental motor skills among children aged 7-10 years.
  Methods
  A total of 600 children aged 7-10 years from Tehran participated in this research. Body mass index was directly measured from height (m)2/weight(kg) for each child. Fundamental motor skills were assessed by using the OSU-SIGMA scale.
  Results
  The results showed that age and gender variables had a significant relationship on walking and running skills, but BMI was not significant (P>0.05). Also age, gender and body mass index variables had a significant relationship on jumping, skipping, hopping and ladder climbing (P
  Conclusion
  Based on presented results, the need for educational programs in the field of play and physical activities seems necessary in elementary schools. If these programs are carefully implemented, could lead to increase expertise in fundamental motor skills. Thus, increased play and physical activity, leading to reduce the prevalence of obesity and overweight in children.
  Keywords: Fundamental Motor Skills, Obesity, Children
 • Fardin Mehrabian, Rabiollah Farmanbar, Marjan Mahdavi Roshan, Saeid Omidi, Roghayeh Aghebati * Pages 53-62
  Background And Objective
  Living without mobility and physical inactivity considered as one of the main modifiable causes of heart (cardiac) diseases. This study aimed to implement an educational program by using the theory of planned behavior to improve the physical activity of hypertensive patients.
  Methods
  This quasi-experimental study was conducted among 150 patients with hypertension, referred to centers number 13 and 14 of Rasht in two intervention and control groups. The study tools were standardized GPAC questionnaire and physical activity related questionnaire based on the theory of planned behavior. Data analysis was done by using SPSS software.
  Results
  The mean age of participants was 56.08 years, of which 76% were female and 24% were male. The mean and standard deviation of physical activity MET / MIN / WEAK were evaluated in five sections of total physical activity, physical activity at work, physical activity in displacement, physical activity of leisure and sitting state. The results showed that there was no significant difference in two groups before the intervention, and after that, there was a significant increase in total physical activity, physical activity at work and physical activity during sitting position in the intervention group, and decreased systolic and diastolic blood pressure in patients (p
  Conclusion
  The increasing of physical activity in hypertensive patients is effective in the quality of their self-care behaviors and it is necessary to educate in this category in the community level to promote healthy lifestyle.
  Keywords: Physical Activity, Self, care Behavior, Educational Intervention
 • Soolmaz Eisanezhad Boshehri, Zahra Dashtbozorgi * Pages 63-71
  Background And Objective
  Among women’s main problems during premenopause, difficulty in marital intimacy and sexual satisfaction can be noted. So, present research aimed to investigate the effectiveness of behavioral activation treatment on marital intimacy and sexual satisfaction of women during premenopause.
  Methods
  This was a quasy-experimental research with a pre-test and post-test designed for experimental and control groups. The statistical population included all women during premenopause of Ahvaz city in 2016. 30 woman were selected by available sampling method and randomly assigned to two equal groups. The experimental group was trained about behavioral activation treatment in 8 sessions of 90 minutes. The groups completed the questionnaires of marital intimacy and sexual satisfaction as a pre-test and post-test. The data were analyzed using SPSS-19 software and multivariate analysis of covariance method.
  Results
  The results showed there was a significant difference between the experimental group and the control group on marital intimacy and sexual satisfaction. In other words behavioral activation treatment significantly led to increase marital intimacy and sexual satisfaction of women during premenopause (P
  Conclusion
  Due to the results behavioral activation treatment can increase the rate of marital intimacy and sexual satisfaction of women during premenopause, so counselors and therapists can use mentioned treatment method to increase marital intimacy and sexual satisfaction.
  Keywords: Behavioral activation treatment, Marital intimacy, Sexual satisfaction, Women, Premenopause
 • Ayoub Mohammadi, Parvaneh Kheftan *, Borzoo Amirpour, Maryam Alsadat Sepidehdam, Fatemeh Gholami Jam Pages 72-79
  Background And Objective
  Health is a multi-dimensional concept, and the WHO has pointed to its four physical, psychological, spiritual and social dimensions. Social health is one of the most important health indicators of each country and can be influenced by different factors. The purpose of this study was to investigate the relationship between self-efficacy and social dimensions of nurses.
  Methods
  The research method was descriptive-analytic, correlation type. The statistical population was nurses working in Taleghani Hospital in Kermanshah in 2016 . A sample of 100 were selected using randomized sampling method. Data were collected using the Key Health Social Questionnaire and Sherer Self-efficacy Questionnaire. Data were entered into SPSS-22 software and analyzed using Pearson correlation, independent t-test and one-way ANOVA.
  Results
  The results showed that there was a significant relationship between nurse's self-efficacy and their social health (p 0.05).
  Conclusion
  This research shows that there is a meaningful relationship between self-efficacy of the population studied and their social health. However, through self-efficacy-based interventions and education, the nurse's social health status was promoted.
  Keywords: nurses, self, efficacy, social health
 • Ensiyeh Jamshidi, Khandan Shahandeh *, Masuod Motalebi Ghaen, Fatemeh Rajabi, Ali Moradi, Mohammad Hosein Taghdisi Pages 80-94
  Background And Objective
  Healthy workplace models that have been used in the country merely appraised the situation of workplaces and were less practical and participative. The aim of this study is to indigenize the world health organization health promoting workplace model.
  Methods
  Indigenization of the world health organization healthy workplace model to develop assessment tool for healthy work place were conducted in 3 phases. In preparation phase, checklist for assessment of different dimensions of the healthy workplace was prepared. In second phase, a practical guideline for application of model was developed and in third phase, the adaptation plan finalized draft of checklist and practical guideline was finalized through a joint meeting of panel members and representatives of the end users.
  Results
  Situation of industrial workplaces in the country was considered in adaptation approach. Assessment tool for different dimensions of the healthy workplace including the physical work environment, the psychosocial work environment, the health resources and the enterprise involvement in the community and the practical guideline were finalized.
  Conclusion
  Developed assessment tool for healthy workplace model and the practical guideline can be used by policy makers and planners.
  Keywords: Health promotion, Healthy Workplace Model, Indigenization, Healthy workplace assessment tool