فهرست مطالب

Community Health Research - Volume:7 Issue:1, 2018
 • Volume:7 Issue:1, 2018
 • تاریخ انتشار: 1397/01/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • کتایون بختیار، کسری قارونی، بهنام قارونی، فاطمه بستامی، محمد الماسیان، مهری حسین طلایی* صفحات 1-10
  زمینه و هدف
  بهداشت دهان و دندان یکی از مهم ترین شاخه های بهداشت عمومی است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی فاکتورهای موثر بر سلامت دهان و دندان مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی در خرم آباد براساس مدل اعتقاد بهداشتی بود.
  روش ها
  در این مطالعه مقطعی تحلیلی 340 نفر از مادران باردار شهر خرم آباد با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند . شاخص [1]DMFT و شاخص [2]OHIS و مقیاس مربوط به عوامل مدل اعتقاد بهداشتی و عملکرد در خصوص مراقبت های بهداشت دهان و دندان سنجیده شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS20 و آزمون های تحلیلی شامل ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز رگرسیون لجستیک درسطح معنی داری 05/0 تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین DMF(27/3±8/7) و میانگین OHIS (65/1±74/2) بود. بین سازه های مدل اعتقادبهداشتی و عملکرد ارتباط مستقیم و معنادار وجود. از بین سازه های مدل اعتقاد بهداشتی سازه ی خودکارآمدی (2/22) درصد بیشترین توان پیشگویی کنندگی را داشت. علاوه بر این بین شاخص DMF و OHIS همبستگی مثبت وجود داشت.
  بحث و نتیجه گیری
  موانع شناختی با رفتار بهداشت دهان و دندان در ارتباط بودند بنابراین بایستی پرسنل بهداشتی و درمانی نسبت به این موانع توجه کنند و مادارن را آموزش دهند. خودکارآمدی مهم ترین متغیر پیش بینی کننده مراقبتی بهداشت دهان و دندان در مادران باردار بود بنابراین، برای رعایت رفتارهای مراقبت های بهداشت دهان و دندان در مادران باردار به این عامل توجه شود.
  کلیدواژگان: مدل اعتقاد بهداشتی، مادران باردار، شاخص های DMFو OHIS
 • لیلا ضامنی *، عباس بهرام، حسن خلجی، فرهاد قدیری، قاسم حسنی صفحات 11-17
  زمینه و هدف
  آثار مثبت تندرستی، رفتاری و تناسب اندام نتیجه مشارکت منظم نوجوانان در فعالیت بدنی است. فعالیت بدنی، رفتاری چند وجهی است که درک درست آن به اثرات مستقل و متقابل عوامل زیستی، روانی و محیطی مرتبط است. لذا این پژوهش به منظور تعیین سطح فعالیت بدنی دانش آموزان دختر و بررسی رابطه آن با وضعیت اجتماعی- اقتصادی شان صورت گرفت.
  روش ها
  630 دانش آموز دختر بر اساس روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده جهت جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه جمعیت شناختی، پرسشنامه وضعیت اجتماعی- اقتصادی و گام شمار بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS23 در سطح معناداری05/0P≤ صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد سطح فعالیت بدنی دانش آموزان با افزایش پایه تحصیلی شان، کاهش می یابد. هرچند ANOVA تفاوت معناداری را بین سطح فعالیت بدنی دانش آموزان سه پایه نشان داد ولی آزمون تعقیبی توکی، فقط اختلاف معنادار را بین میزان فعالیت بدنی دانش آموزان پایه 7 با 8 و 9 نشان داد و این تفاوت بین دانش آموزان پایه 8 و 9 معنادار نبود. در مجموع %83/30 دانش آموزان فعال و %16/69 غیرفعال بودند. هم چنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه معناداری بین وضعیت اجتماعی– اقتصادی و سطح فعالیت بدنی وجود ندارد.
  بحث و نتیجه گیری
  طبق سطوح توصیه شده، حجم وسیعی از دختران نوجوان فعالیت بدنی کافی برای تامین سلامتی خود را ندارند که این مساله می تواند نگران کننده باشد. پیشنهاد می شود که مسولین مربوط راهبردهایی اساسی برای تغییر سبک زندگی دختران نوجوان سامان دهند که از جمله آن درخواست تدوین برنامه جامع فعالیت بدنی از متخصصان می باشد.
  کلیدواژگان: فعالیت بدنی، دختران نوجوان، وضعیت اجتماعی، اقتصادی
 • محمدحسن لطفی، حسین فلاح زاده، مسعود رحمانیان، حسین لشکردوست، اندیشه حامدی * صفحات 18-23
  زمینه و هدف
  زنان مبتلا به چاقی و اضافه وزن بیشتر مستعد ابتلا به دیابت بارداری هستند. شاخص توده بدنی و افزایش وزن در دوران بارداری نقش مهمی در بارداری ایفا می کند و به عنوان شاخصی مهم در سلامت مادر و نوزاد شناخته می شود. از آنجا که شیوع چاقی در یزد قابل توجه است، ما در این مطالعه به بررسی ارتباط بین دیابت حاملگی با چاقی و افزایش وزن در دوران بارداری در زنان باردار شهر یزد پرداختیم.
  روش ها
  این مطالعه مورد-شاهدی بر روی 336 زن باردار که به تازگی زایمان کرده بودند انجام شد. از بین آنها 168 زن باردار مبتلا به دیابت حاملگی و 168 زن باردار سالم به عنوان گروه شاهد وارد مطالعه شدند. ما داده ها را از اطلاعات ثبت شده در سیستم اطلاعات بهداشتی جمع آوری کردیم. در این مطالعه، برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS23، از آزمون Chi-square، t مستقل و همبستگی استفاده شد.
  یافته ها
  مطالعه حاضر نشان داد که میانگین BMI قبل از بارداری و میانگین افزایش وزن دوران ​​بارداری تا زمان غربالگری دیابت بارداری در هر دو گروه بطور معنی داری متفاوت بود. همچنین بین BMI پیش از بارداری و افزایش وزن در دوران بارداری همبستگی معکوس و معناداری وجود داشت (r = -0.27، P <0.001).
  بحث و نتیجه گیری
  از آنجا که شاخص توده بدنی یکی از عوامل خطر قابل تغییر است، دادن آموزش مناسب در زمینه داشتن رژیم غذایی با کیفیت و وعده های غذایی مناسب به همه خانم های باردار، جهت داشتن وزن مناسب قبل از بارداری و افزایش وزن مناسب در دوران بارداری، پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: افزایش وزن، شاخص توده بدنی، دیابت حاملگی
 • خدیجه معیل طبقدهی، مرجان قاضی سعیدی، لیلا شاهمرادی *، حسین کرمی، آزاده بشیری صفحات 24-31
  زمینه و هدف
  در پزشکی پیشرفته، داده های زیادی تولید می گردد اما همواره بین گردآوری و درک و تفسیر آن فاصله عمیقی وجود دارد. بدین جهت مجموعه حداقل داده ها تهیه می شوند. تالاسمی ماژور یک بیماری خونی ژنتیکی مزمن و شایع ترین اختلال ژنتیکی در جهان می باشد. هدف این پژوهش تعیین مجموعه داده ها برای پرونده سلامت فردی بیماران تالاسمی ماژور است.
  روش ها
  پژوهش حاضر کاربردی بوده که به صورت توصیفی و به روش دلفی انجام شد. پژوهش به منظور تعیین مجموعه داده های پرونده سلامت فردی بیماران تالاسمی، ابتدا پرونده های سلامت دستی بیماران تالاسمی ماژور براساس فرم های کاغذی استاندارد وزارت بهداشت بررسی شدند و اطلاعات لازم براساس چک لیست جمع آوری شد. پرسشنامه در مرحله اول توسط یک تیم 6 نفره بازبینی گردید و روایی محتوایی آن توسط این تیم تعیین گردید و پایایی آن با الفای کرونباخ 96% تعیین شد. سپس پرسشنامه پژوهشگر ساخته تهیه و بین 113 نفر از متخصصان خون و آنکلوژی کشور به نظرسنجی گذاشته شد.

  یافته ها
  . از بین 126 عنصر اطلاعاتی که به نظر سنجی گذاشته شد 117 عنصر اطلاعاتی با موافقت بیشتر از 75 درصد در محدوده زیاد و خیلی زیاد به عنوان عناصر اصلی و 9 عنصر با موافقت کمتر از 50 درصد در محدوده کم و خیلی کم از لیست عناصر پرونده الکترونیک سلامت فردی بیماران تالاسمی حذف شدند. عنصر اطلاعاتی با موافقت بین 50 تا 75 درصد در محدوده متوسط تا زیاد در نظرسنجی مشاهده نشد. حداقل عناصر اطلاعاتی پرونده سلامت فردی بیماران تالاسمی ماژور در 9 گروه اطلاعات دموگرافیک، اطلاعات تاریخچه سلامت، اطلاعات ارزیابی، اطلاعات آزمایشگاهی، اطلاعات دارویی، تزریق خون، آزمایشات بدنی، واکسیناسیون، دندان پزشکی ارائه شد.

  بحث و نتیجه گیری
  در این مطالعه مجموعه حداقل داده های پرونده الکترونیک سلامت فردی بیماران تالاسمی ماژ.ر تعریف شده است. این عناصر اطلاعاتی به عنوان مجموعه ی مناسبی برای درج در سیستم های دستی و پرونده های پزشکی الکترونیکی به شمار می آیند. و می توانند باتوجه به نیازهای بیماران تغییرات لازم انجام شود و به عنوان یک سند ملی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: حداقل مجموعه داده ها، عناصر اطلاعاتی، پرونده الکترونیک سلامت فردی، بیماری تالاسمی
 • مرادعلی زارعی پور، وحید عیوقی رهنما *، افشین مختاری توانا صفحات 42-47
  زمینه و هدف
  بیماری های قلبی-عروقی به عنوان شایعترین علت مرگ و میر در جهان می باشند. با توجه به روند صعودی و هزینه های سرسام آور مراقبت های بهداشتی و درمانی، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین سبک زندگی و بیماری ایسکمی قلبی صورت پذیرفت.

  روش ها
  این مطالعه به صورت مورد- شاهدی انجام گرفت. با نمونه360 نفری برای گروه مورد و 360 نفر برای گروه شاهد در مراکز بهداشتی شهرستان ارومیه انجام گرفت. دو گروه از نظر متغیرهای سن، جنس و محل سکونت همسان سازی شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استانداردسبک زندگی می باشدکه شامل10حیطه از سبک زندگی را مورد ارزیابی قرار می دهد. داده پس از جمع آوری وارد نرم افزار SPSS شد. برای آنالیز داده ها از آزمون های تی تست، کای دو و رگرسیون لجستیک در سطح معنی داری 05/0 استفاده گردید .
  نتایج
  این مطالعه نشان داد که اختلاف میانگین بین دو گروه در حیطه های کنترل وزن و تغذیه، ورزش و تندرستی، سلامت جسمانی، سلامت اجتماعی، سلامت معنوی، سلامت روان شناختی، پیشگیری از بیماری ها معنی دار بود. افراد گروه مورد با توجه به کسب میانگین کمتر در معرض خطر بالایی برای ابتلا به بیماری ایسکمی قلبی بودند.
  بحث و
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان دهنده این است که عدم تحرک کافی ، رژیم های غذایی پر چرب و کم فیبر و همچنین وضعیت نامناسب روانی می توانند دلایل عمده و ریسک فاکتور های مهمی در بروز ایسکمی قلبی باشند.
  کلیدواژگان: ایسکمی قلبی، بیماری عروق کرونر، سبک زندگی، مطالعه مورد شاهدی
 • علی اکبر عجم *، ام البنین همتی پور صفحات 48-56
  زمینه و هدف
  با توجه به اهمیت سواد سلامت برای ایجاد یک جامعه سالم، نقش هوش چندگانه از بین عوامل موثر بر سواد سلامت مدنظرقرارگرفته است. هدف پژوهش حاضر نقش هوش چندگانه بر سواد سلامت دانشجویان دانشکده بهداشت علوم پژشگی گناباد می باشد.

  روش ها
  این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است، جامعه آماری شامل تمام دانشجویان مشغول به تحصیل دانشکده بهداشت علوم پزشکی گناباد سال 1396 می باشد. که حجم کل نمونه براساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای با استفاده از جدول گرجسی و مورگان، 170 تعیین شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه سواد سلامت منتظری و همکاران، پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر، استفاده شد. داده ها از طریق spss 20 تجزیه و تحلیل شدند. برای تحلیل داده ها از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و آزمون تی مستقل استفاده شد.

  یافته ها
  بین همه ابعاد هوش چندگانه، با سواد سلامت رابطه معناداری وجودداشت. هم چنین مولفه های هوش چندگانه قادر به پیش بینی سواد سلامت دانشجویان بودند. بین ابعاد مختلف هوش چندگانه دانشجویان دختر و پسر به طور کلی رابطه معناداری وجود نداشت.

  بحث و نتیجه گیری
  این پژوهش نشان داد که مولفه های هوش چندگانه با سواد سلامت رابطه معنادار وجوددارد و مولفه های هوش چندگانه قادر به پیش بینی سواد سلامت دانشجویان می باشد، بنابراین پیشنهاد می شود که از برنامه درسی مبتنی بر هوش چندگانه در طراحی و آموزش دروس دانشجویان دانشکده بهداشت استفاده شود.
  کلیدواژگان: سواد سلامت، هوش چندگانه، گاردنر، دانشجویان
 • مسعود امیری، مهدی نادری لردجانی*، حسن عسگرپور صفحات 57-61
  زمینه و هدف
  عقرب گزیدگی یکی از مشکلات عمده بهداشتی در اکثر کشور ها می باشد. شهرستان لردگان یکی از مناطقی است که گزارش متعدد از عقرب گزیدگی در آن اتفاق می افتد. هدف این مطالعه توصیف اپیدمیولوژیک و دموگرافیک افراد عقرب گزیده برای انجام اقدامات پیشگیرانه می باشد.
  روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی مقطعی بوده است که اطلاعات کلیه بیماران عقرب گزیده در مرکز بهداشت شهرستان لردگان طی سال 1392 تا 1395 جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج مربوطه نشان داد که تعداد کل موارد عقرب گزیدگی 2422 مورد بوده است که از این تعداد 1124 مورد زن (4/46 ٪) و 1298 مورد مرد (6/53 ٪) بودند از مجموع کل گزش 2 مورد مرگ اتفاق افتاده است میزان کشندگی این بیماری در این منطقه حدود 1./. در1000 نفر بوده است . 2060 مورد روستایی ( 1/85 ٪ ) و 362 مورد شهری (9/14 ٪) می باشد .764 نفر (5/31 ٪ ) کمتر از 1 ساعت و 30 دقیقه و 749 نفر( 31 %) بین 1 ساعت و 30 دقیقه تا 3 ساعت و 909 نفر (5/37 %) بیشتر از سه ساعت به اورژانس مراجعه کردند . گزش در اندام های بدن شامل ( پا 39 ٪ ، دست 35 ٪ ، تنه 20 ٪ و سر و گردن 6 ٪) بوده است . ( 9/99 ٪) بهبود و (1/. ٪ ) فوت، بیشترین موارد گزش از فروردین تا مهر ماه می باشد . بیشترین گروه سنی دچار گزش 15-24ساله و کمترین گزش در گروه سنی 65 سال و بالاتر می باشد . از کل گزش 6/80 ٪ توسط عقرب زرد و 4/19 ٪ توسط عقرب سیاه دچار گزش شدند.
  بحث و نتیجه گیری
  عقرب گزیدگی در شهرستان لردگان به ویژه در فصل گرما شایع هست، بدین ترتیب آگاهی دادن و آموزش به عموم مردم و حفاظت های فردی می تواند از مواد عقرب گزیدگی جلوگیری کند.
  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، عقرب گزیدگی، لردگان
|
 • Katayon Bakhtiar, Kasra Gharouni, Behnam Gharouni, Fatemeh Bastami, Mohammad Almasian, Mehri Hosseintalai * Pages 1-10
  Introduction
  Oral and dental health is one of the most important parts of public health. The purpose of this study was to assess the factors influencing oral and dental health among the pregnant mothers referring to urban health centers in Khorramabad, Iran, based on the Health Belief Model (HBM) in 2016.
  Methods
  In this cross-sectional study, 340 pregnant mothers living in Khorramabad, Iran were selected from health centers using multi-stage random sampling. The decayed, missing, filled teeth (DMFT) index, the Oral Health Index – Simplified (OHIS), the health belief model (HBM) scale, and performance regarding oral and dental health care were measured and the data were analyzed. The obtained data were analyzed using the SPSS 20 software and descriptive statistical tests, Pearson correlation coefficient, and linear regression.
  Results
  The mean DMFT score was 7.8 ± 3.27 and the mean OHIS score was 2.74 ± 1.65. Pearson correlation coefficient showed a direct and significant relationship between the constructs of the health belief model and performance (p
  Conclusion
  The present study showed that cognitive barriers are associated with oral and dental health behaviors and they should receive attention from the oral and dental health professionals. On the other hand, the most important predictor variable of oral health care among pregnant mothers is self-efficacy. Therefore, the self-efficacy of pregnant women should be boosted for them to practice good oral and dental health care.
  Keywords: Health Belief Model, Pregnant Mothers, DMFT, OHIS
 • Leila Zameni *, Abbas Bahram, Hasan Khalaji, Farhad Ghadiri, Ghasem Hasani Pages 11-17
  Introduction
  Participating in regular physical activity has positive effects on the health and behavior of adolescents. Physical activity is multifaceted and has both interrelated psychological, biological and environmental effects. Therefore, this study was conducted to determine the level of physical activity of female students and its relationship with their socioeconomic status.
  Methods
  630 junior high school students in Mazandaran were selected based on randomized multistage cluster sampling in the year 2017. The tools used for collecting data were pedometers, and demographic and Ghodratnama socioeconomic status questionnaires. Data analysis was done using SPSS23 software with descriptive and inferential statistics (the Kolmogorov-Smirnov test, the one-way analysis of variance [ANOVA], and the Pearson correlation coefficient) at a significance level of P ≤ 0.05.
  Results
  The results showed that the level of physical activity of students decreased as grade level increased. An ANOVA showed a significant difference between the level of physical activity of students in 7-9 grades, but Tukey’s post hoc test showed a significant difference between the level of physical activity of 7th grade students with 8th and 9th, while the difference between the students of grades 8 and 9 was not significant statistically. Out of all students, 30.72% of students were active and 69.28% inactive. The Pearson correlation coefficient showed that there was no significant relationship between socioeconomic status and level of physical activity.
  Conclusion
  A vast majority of adolescent girls do not do the amount of physical activity recommended for good health, which is a worrying issue. It is suggested that relevant authorities mobilize basic strategies for changing the lifestyles of adolescent girls, including the development of a comprehensive program of physical activity by specialists.
  Keywords: Physical Activity, Adolescence, Socioeconomic Status
 • Mohammad Hasan Lotfi, Hossein Fallahzadeh, Masoud Rahmanian, Hossein Lashkardoost, Andishe Hamedi * Pages 18-23
  Introduction
  Obese and overweight women are more prone to gestational diabetes. Body mass index and weight gain during pregnancy play an important role in pregnancy and is considered as an important indicator of maternal and neonatal health. Because the prevalence of obesity in Yazd is remarkable, we studied the relationship between gestational diabetes with Pre-pregnancy BMI and weight gaining during pregnancy in pregnant women in Yazd.
  Methods
  This case-control study was conducted on 336 pregnant women who had just given birth, who they consisted of 168 pregnant women with gestational diabetes and 168 healthy pregnant women as case and control group, respectively. We gathered data from the information recorded in the health information system. In this study, Chi-square, independent t-test, and correlation test were used to analyze the data by using the SPSS23 software.
  Results
  The present study showed that the average pre-pregnancy BMI and the average weight gaining during pregnancy until screening for gestational diabetes were significantly higher in cases than controls (P
  Conclusion
  Since BMI is one of the modifiable risk factors, we should give all women good training on the quality of their diet for having proper weight before pregnancy and appropriate weight gain during pregnancy.
  Keywords: weight gain, Body Mass Index, gestational diabetes
 • Khadije Moeil Tabaghdehi, Marjan Ghazisaeedi, Leila Shahmoradi *, Hosein Karami, Azadeh Bashiri Pages 24-31
  Introduction
  In advanced medicine, large amounts of data are produced. However, there is always a gap between their collection and their understanding and interpretation. Thus, the minimum data sets are prepared. Thalassemia major is a chronic genetic blood disorder and the most common genetic disorder in the world. So, the aim of this study was to determine the data set for personal health record of patients with major thalassemia.
  Methods
  This present applied research was done descriptively by Delphi method. To determine the dataset, the manual health records of thalassemia major patients were first evaluated based on the standard paper forms of the Ministry of Health, and the data required were collected according to the checklist. The questionnaire w first reviewed by a 6-expert team. Its content validity was determined by the team and its reliability by Cronbach's alpha as 96%. Then, a researcher-made questionnaire was prepared and surveyed among 113 experts on blood and oncology specialists around the country (Iran).
  Results
  from the 126 information element data surveyed, 117 IEDs were identified as the main elements with the agreement of more than 75% in the range of high and very high, while nine elements with the agreement of less than 50% in the range of low and very low were excluded from the elements list of personal health records of thalassemia patients. The information element data with the agreement of 50 to 75 in the range of moderate to high was not found in the survey. Finally, the minimum data set of individual health records of patients with thalassemia major was provided in 9 groups of demographic information, health history information, assessment information, laboratory data, drug information, blood transfusion, physical examinations, immunization (vaccination) and dental care.
  Conclusion
  In this study, the data elements were defined for personal health record of thalassemia patients. These data elements are considered as an appropriate data set for inclusion in the manual systems and electronic medical records and based on the patient's needs can be changed to be used as a national document.
  Keywords: Minimum data sets, data elements, Personal health record, Electronic Personal Health Record, Thalassemia
 • Sabrina Ford, Costellia Talley, Cristian Meghea, Karen Patricia Williams * Pages 32-41
  Introduction
  This paper details an evaluation of the implementation and feasibility of a multilevel project entitled Kin KeeperSM Cancer Prevention Intervention that utilizes community health workers (CHWs) to deliver breast and cervical cancer education. The evaluation includes intervention fidelity, participant satisfaction, participant retention, and the cost of program implementation. The main purpose of this paper is to disseminate findings in order to inform and promote similar community health programming.
  Methods
  The evaluation framework integrates several models, including the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Evaluation Framework and the University of Wisconsin-Extension (UW-EX) Evaluation Model. This evaluation process is complex in that it: (1) is a CBPR; (2) is a Randomized Controlled Trial; (3) uses an ecological approach; and (4) is multicultural.
  Results
  For intervention fidelity, we found that 90% of participants reported high fidelity in the delivery of the intervention as well as strong participant satisfaction. Likewise, 90% of CHWs also report high fidelity in training provided and intervention integrity. Over 36 months of follow-up, the participant retention rate was 79% or greater with no significant differences between the intervention and control groups. The cost to implement and deliver the program to each intervention participant was $151.
  Conclusion
  These outcomes can inform policy in order to disseminate and implement quality health communication programming.
  Keywords: Cancer Prevention, Black, Latina, Arab Women, Health Disparities, Health Communication
 • Moradali Zareipour, Vahid Ayuoghi Rahnema *, Afshin Mokhtari Tavana Pages 42-47
  Introduction
  Cardiovascular disease is one of the most common causes of death in the world. Because of uptrend and staggering expenses of health care and remedies, this study was investigated with goal of exploring the relationship between life style and Ischemic heart disease.
  Methods
  This study was as case-control study. It consists of 360 participants for case group and 360 participants for control group in health centers of Uremia. Both groups were accommodated as age, sex, and location. Data collection tool was standard questionnaire of lifestyle which explored 10 types of life style. SPSS software has been used for data analysis where has been used of T-test, K2, and Logistic Regression in 0.05 significance (P=0.05).
  Results
  The results of this study showed that, the mean difference between two groups was significant in terms of weight and nutrition control, exercise and health, physical health, social health, spiritual well- being, psychological health, and disease prevention. Case group is exposed of high risk of catching the Ischemic heart diseas due to less mean from analysis.
  Conclusion
  The findings of this study indicate that insufficient mobility, high fat and low fiber diets, as well as poor mental status can be major causes and risk factors for the incidence of cardiac ischemia.
  Keywords: Cardiac ischemia, Coronary artery disease, Lifestyle, Case, control Study
 • Ali Akbar Ajam *, Ommolbanin Hemmati Poor Pages 48-56
  Introduction
  Regarding the importance of health literacy for creating a healthy society, the role of multiple intelligence is among the factors influencing health literacy. The purpose of this study is to investigate the role of multiple intelligence on health literacy of students.
  Methods
  This is a descriptive correlational study. The statistical population includes students studying at the School of Public Health at Gonabad University of Medical Sciences in 2017. The total volume of the sample was determined 170 based on random stratified sampling. In order to collect the data, Montazeri et al.'s Health Literacy Questionnaire, and Gardner's Multiple Intelligence Questionnaire were used. Data was analyzed through spss 20. Pearson correlation coefficient, regression and independent t-test were used to analyze the data.
  Results
  The mean and standard deviation of student's score in the health literacy variable were 62.01 ± 9.17. The results showed that all aspects of multiple intelligence have a meaningful relationship with health literacy. Also, multiple intelligence components were 43.3 percent able to predict student health literacy.
  Conclusion
  Considering the positive and significant relationship between multiple intelligence and health literacy, it is suggested that training courses and workshops be used to promote and strengthen the multiple intelligence and health literacy of students at the School of Public Health.
  Keywords: Health Literacy, Gardner's Multiple Intelligence Gardner, Students
 • Masoud Amiri, Mehdi Naderi Lordjani *, Hasan Asgarpour Pages 57-61
  Introduction
  Scorpion bite is one of the major health problems in most countries. Lordegan is one of the areas where several reports of Scorpion bite occur. The purpose of this study was to describe the epidemiological and demographic characteristics of selected scorpions for preventive measures.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was conducted to collect information about all the scorpion patients in Lordegan city health center during 92-95.
  Results
  The results showed that the total number of scorpion scourges was 2422, of which 1124 cases were female (46.4%) and 1298 cases were male (53.6%).of the total bite, 2 deaths occurred. Death rate The disease in this area is about .01 % In 1000 people, 2060 cases were rural (85.1%) and 362 were urban (14.9%). 764 (31.5%) were less than 1 hour and 30 minutes, and 749 people (31%) were between 1 hour and 30 minutes to 3 Hours and 909 people (37.5%) visited more than three hours. Bites in the body organs included (39% leg , 35% hands, 20% trunk, 6% head and neck). (99.9%) Improvement , and (.01%) Death , most bites are from April To the month of October. Most of the age group had bites of 15 to 24 years old and the lowest bites were in the age group of 65 and older. 80.6% of bites were scorpions by yellow scorpions and 19.4% by scorpions.
  Conclusion
  Scorpio bites are common in Lordegan, especially in the heat season, thus informing and educating the general public and individual protection can prevent scorpion bites.
  Keywords: Epidemiology, Scorpion bite, Lordegan city