فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 4 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/21
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فرزاد قادری *، محمدباقر کجباف، مژگان شکرالهی صفحات 1-15
  هدف پژوهش بررسی روابط ساختاری فضیلت های شخصیتی، اصالت شخصیت و اقدام برای رشد شخصی با کسب خرد در دانشجویان بود. بدین منظور با طرح یک مدل ساختاری فرضی که بیانگر شبکه ای از ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم بین توانمندی های منش، اصالت شخصیت و اقدام برای رشد شخصی با میزان خرد بود، تعداد 200 نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان (101 نفر پسر و 99 نفر دختر) به شیوه نمونه گیری دردسترس، انتخاب و با مقیاس های خرد (آردلت، 2003)، ارزش های فعال در عمل- نسخه کوتاه 72سوالی، اصالت شخصیت (وود و همکاران، 2008) و اقدام برای رشد شخصی (رابیتیشک،1998) ارزیابی شدند. تحلیل معادلات ساختاری نشان داد بین مولفه های فضایل و توانمندی های منش، اصالت شخصیت و اقدام برای رشد شخصی با میزان خرد در دانشجویان، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که مولفه های فضیلت های شخصیتی، اصالت شخصیت و اقدام برای رشد شخصی روابط معناداری باهم دارند. یافته ها از برازندگی مناسب ساختار فرضی متغیرهای پژوهش حمایت کرد. یافته های پژوهش حاضر علاوه بر تلویحات کاربردی، چارچوب مفیدی را در شناسایی مولفه هایی در روند کسب و رشد خرد در دانشجویان فراهم می کند.
  کلیدواژگان: فضیلت های شخصیتی، توانمندی های منش، اصالت شخصیت، اقدام برای رشد شخصی، خرد
 • سمیرا رستمی*، بهرام جوکار صفحات 16-30
  احساسات شرم و گناه از مهم ترین هیجانات اخلاقی بوده و نقش مهمی در تنظیم رفتارهای اجتماعی و اخلاقی دارند؛ ازاین رو شناسایی عوامل پیش آیند این هیجانات ضروری می نماید. بدین منظور، پژوهش حاضر در قالب یک مدل علی به بررسی رابطه مولفه های دلبستگی و هیجانات شرم و گناه پرداخته است. در همین راستا، دلبستگی به والدین و همسالان، به عنوان متغیر مستقل و احساس شرم و گناه، به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. شرکت کنندگان پژوهش شامل 398 نفر (218 دختر و 180 پسر) از دانش آموزان سال چهارم متوسطه شهر شیراز بودند، که به روش خوشه ایچندمرحله ای تصادفی، انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش، از پرسش نامه دلبستگی به والدین و همسالان آرمسدن و گرینبرگ و مقیاس آمادگی احساس شرم و گناه کوهن و همکاران استفاده شد. روایی ابزارها به روش تحلیل عامل و پایایی آن ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ سنجیده شد. روایی و پایایی آزمون ها قابل قبول بود. نتایج پژوهش آشکار ساخت که مولفه های دلبستگی (والدین و همسالان) احساس شرم را به صورت منفی و احساس گناه را به صورت مثبت پیش بینی کردند. علاوه بر این، نتایج مقایسه دیاگرام دختران و پسران موید نقش تعدیل کنندگی جنسیت بود. نتایج روشن ساخت که در گروه دختران برخلاف یافته های مدل کلی، دلبستگی به همسالان پیش بین مثبت احساس شرم است. درمجموع، یافته ها شواهد مطلوبی در جهت تایید نقش ارتباطات عاطفی در شکل گیری هیجانات اخلاقی اجتماعی در فرزندان فراهم کرد.
  کلیدواژگان: شرم، گناه، دلبستگی به والدین، دلبستگی به همسالان
 • محمدرضا لطفی، قاسم آهی*، ایمان صفایی صفحات 31-42
  امروزه از اینترنت و شبکه های اجتماعی استفاده های فراوان و بعضا بیمارگونی می شود؛ لذا این پژوهش با هدف بررسی نقش ویژگی های شخصیت مرزی و حساسیت به طرد در پیش بینی عضویت در شبکه های اجتماعی انجام شد. در یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، از بین دبیران مقطع متوسطه شهرستان خوسف استان خراسان جنوبی که تعداد آن ها 200 نفر، (111 نفر زن، 89 نفر مرد) بود با روش سرشماری، 182 نفر انتخاب شدند که با مقیاس شخصیت مرزی، پرسش نامه حساسیت به طرد و پرسش نامه شبکه های اجتماعی پاسخ دادند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. یافته ها نشان داد که حساسیت به طرد و ویژگی های شخصیت مرزی، در پیش بینی عضویت در شبکه های اجتماعی نقش دارد و این دو متغیر 27درصد از واریانس عضویت در شبکه های اجتماعی را تبیین می نمایند. به نظر می رسد داشتن ویژگی شخصیت مرزی و حساسیت به طرد در روابط بین فردی واقعی از عوامل اثرگذار در گرایش به استفاده بیشتر و اجبارگونه از شبکه های اجتماعی است.
  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیت مرزی، حساسیت به طرد، شبکه های اجتماعی
 • مهرداد پورشهبازی، مهدی ایمانی، مهدی رضا سرافراز صفحات 43-54
  معنویت گرایی و عمل به باورهای دینی، به عنوان دو متغیر مرتبط با بهزیستی روان شناختی و جسمی، در تبیین بسیاری از پیامدهای مثبت روان شناختی در مبتلایان به درد مزمن سهیم اند. در این پژوهش نقش احتمالی این متغیرها در پیش بینی پذیرش درد (قبول درد و تعهد به انجام فعالیت ها بدون اعتنا به حضور درد) در مبتلایان به بیماری آرتریت روماتوئید بررسی شد. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. برای دستیابی به اهداف پژوهش، تعداد 80 بیمار مبتلا به آرتریت روماتوئید به روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند، انتخاب شده و به پرسش نامه سنجش نگرش معنوی، مقیاس عمل به باورهای دینی (معبد)، پرسش نامه ویرایش شده پذیرش درد مزمن پاسخ دادند. داده ها به وسیله ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه وتحلیل شد. یافته ها نشان داد که توانایی معنوی 13درصد از تغییرات تعهد به انجام فعالیت ها (یکی از مولفه های پذیرش تجربه درد) را پیش بینی می کند (01/0p<). ضمنا عمل به باورهای دینی رابطه معناداری با پذیرش تجربه درد و ارزش های زندگی نداشت. بر این اساس، هنگامی که معنویت گرایی در رفتار فرد تجلی می یابد (توانایی معنوی)، در پیش بینی پذیرش تجربه درد و ارزش های زندگی مبتلایان به درد مزمن مفید واقع می شود؛ اما اگر معنویت گرایی صرفا در حوزه ذهنی باشد، چنین پیامد مثبتی حاصل نخواهد شد.
  کلیدواژگان: معنویت گرایی، نگرش معنوی، توانایی معنوی، عمل به باورهای دینی، پذیرش درد، درد مزمن، آرتریت روماتوئید
 • مژده خداپناه، فرامرز سهرابی*، حسن احدی، صادق تقی لو صفحات 55-73
  در این پژوهش حاضر نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین سیستم های مغزی–رفتاری با رفتارهای خوردن در افراد دارای اضافه وزن و چاقی با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری شامل زنان و مردان مبتلا به اضافه وزن و چاقی مراجعه کننده به خانه های سلامت، مراکز رژیم درمانی و باشگاه های ورزشی شهر تهران در پاییز و زمستان 1395 بودند که به روش نمونه گیری در دسترس، 500 نفر از آنها انتخاب شده و در پژوهش شرکت کردند. اطلاعات مورد نظر با استفاده از پرسشنامه های رفتار خوردن، تنظیم شناختی هیجان و مقیاس های نظام های بازداری/فعال سازی رفتاری جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان داد که تنظیم شناختی هیجان ناسازگار به صورت نسبی رابطه بین سیستم های مغزی- رفتاری و رفتارهای خوردن را میانجی گری می کند. در نهایت مشخص شد، مدل با داده های مشاهده شده برازش مطلوب دارد و متغیرهای پیش بینی کننده 53 درصد از واریانس رفتارهای خوردن را تبیین می کنند. سیستم های مغزی-رفتاری و تنظیم شناختی هیجان، نقش مهمی در پیش بینی رفتارهای خوردن افراد دارای اضافه وزن و چاقی ایفا می کند که در برنامه های پیشگیری و درمانی باید مد نظر قرار گیرند.
  کلیدواژگان: سیستم های مغزی - رفتاری، تنظیم شناختی هیجان، رفتارهای خوردن، اضافه وزن و چاقی
 • سوگند قاسم زاده *، مینو مطبوع ریاحی، زهرا علوی، میترا حسن زاده صفحات 74-88
  اضطراب جدایی اختلالی است که ارتباط مستقیمی با سبک فرزندپروری و تنیدگی فرزندپروری دارد؛ و مداخله خانواده محور و بازی درمانی، برنامه جامعی است که شامل جلسات آموزشی برای والدین مبتنی بر بهبودبخشی روابط درون خانوادگی، برقراری تعامل سالم و مثبت درخانواده، کنترل پرخاشگری در خانواده، بررسی موانع ارتباطی در روابط همسران، تربیت سالم فرزندان؛ و جلسات بازی درمانی برای کودک می باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی مداخله خانواده محور و بازی درمانی، بر سبک و تنیدگی فرزندپروری مادران و نشانگان بالینی کودکان با اضطراب جدایی می باشد. پژوهش حاضر، مطالعهای نیمهتجربی همراه با گمارش تصادفی آزمودنی ها در دو گروه 14 نفره آزمایش و کنترل، به همراه پیشآزمون پسآزمون است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه مراجعه کنندگان به یکی از مراکز مشاوره تهران می باشد که تشخیص قطعی اختلال اضطراب جدایی گرفته اند. لذا، برای انتخاب نمونه، از روش نمونه گیری در دسترس با گمارش تصادفی در گروه ها استفاده شده است. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره، نشان داد که تفاوت معناداری بین سبک و تنیدگی فرزندپروری مادران و نشانگان بالینی کودکان با اضطراب جدایی، در دو گروه آزمایش و کنترل وجود دارد. این مداخله، تاثیر معناداری بر سبک فرزندپروری و کاهش تنیدگی فرزندپروری مادران و نشانگان بالینی کودکان با اضطراب جدایی دارد.
  کلیدواژگان: مداخله خانواده محور، سبک فرزندپروری، تنیدگی فرزندپروری، اضطراب جدایی
 • سمیرا سلیمانی، عطا طهرانچی، حسین کارشکی * صفحات 89-105
  هدف پژوهش حاضر، بررسی روایی و پایایی سیاهه رواندرمانی مثبت و رابطه مولفه های آن با شکوفایی و نگرش های ناکارآمد است. روش پژوهش، از نوع اعتباریابی و همبستگی است. بدین منظور نمونه ای به حجم 1416 دانشجو انتخاب شد. جامعه آماری شامل همه دانشجویان دانشگاه های شهر مشهد و نیشابور در سال 96 بود. روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای بود. پرسش نامه های روان درمانی مثبت، شکوفایی و نگرش های ناکارآمد توسط شرکت کنندگان تکمیل شد. برای تعیین پایایی پرسش نامه، از روش آلفای کرونباخ و برای تعیین روایی آن، از روایی محتوایی و روایی سازه تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که همبستگی روان درمانی مثبت با زیر مقیاس های شکوفایی معنی دار و مثبت است. زیرمقیاس های نگرش های ناکارآمد همبستگی منفی داشتند. محاسبه همسانی درونی برای روان درمانی مثبت نیز در پژوهش حاضر آلفای 85 /0 را به دست داد. براساس نتایج این پژوهش، می توان نتیجه گرفت که فرم 21 گویه ای سیاهه روان درمانی مثبت در دانشجویان ایرانی، از روایی و پایایی کافی برخوردار است.
  کلیدواژگان: رواندرمانی مثبت، شکوفایی، نگرشهای ناکارآمد، پایایی و روایی
|
 • Farzad Ghaderi *, Mohammad Bagher Kajbaf, Mozhgan Shokrollahi Pages 1-15
  The aim of this study was to evaluate the structural relationships of personality virtues, authentic personality and Personal Growth Initiative with wisdom acquisition in students. For this purpose, in a hypothetical structural model plan, which represented a network of direct and indirect relationships between personality virtues, authentic personality ,Personal Growth Initiative and wisdom acquisition, 200 students (101 boys and 99 girls) of the University of Isfahan were selected by accessible sampling method. They were evaluated with Values in action inventory of strengths (VIA-72), Authenticity Scale (Wood et al., 2008) Personal Growth Initiative Scale (Robitschek, 1998), and Three-Dimensional Wisdom Scale (Ardelt, 2003). Structural equation modeling indicated that there was a positive and significant relationship between the components of personality virtue and Character Strengths; Authentic Personality; Personal Growth Initiative ;and the amount of wisdom in students .Furthermore, the findings indicated that there was a positive relationship among the components of personality virtues, authentic personality and personal growth initiative. The findings supported the appropriateness of the hypothetical structure of the variables. In addition to practical implications, the findings provided a useful framework for identifying the components affecting the process of wisdom growth and acquisition in students.
  Keywords: Personality Virtues, Character Strengths, Authentic Personality, Personal Growth Initiative, Wisdom
 • Samira Rostami *, Baharam Jokar Pages 16-30
  Feelings of shame and guilt are the most important moral emotions that play an important role in the regulation of social and moral behaviors. Therefore, identifying the antecedent factors of these emotions is essential. Therefore, the present study investigated the relationship between the components of attachment and feelings of guilt and shame in a causal model. In this regard, the components of attachment to parents and peers were considered as independent variable and feelings of guilt and shame as dependent variable. Participants of the study included 398 (218 female and180 male) fourth year high school students of Shiraz city who were selected through multistage cluster sampling method. Inventory of Parent and Peer Attachment (Armsden and Greenberg) and Guilt and Shame Proneness Scale (Cohen et al) were used to measure the research variables. Factor analysis was used to determine the validity of the measurement tools and their reliability was examined by Cronbach alpha coefficient. Validity and reliability of the scales were acceptable. Results revealed that components of attachment (to parents and peers) predicted feeling of shame negatively and feeling of guilt positively. Moreover, results of diagram comparing boys and girls confirmed the moderating role of gender. Results showed that in the group of girls, in contrast to total results, attachment to peers predicted feeling of shame positively. Overall, findings provided a good evidence in support of the role of emotional relationships in the formation of moral and social emotions in children.
  Keywords: Attachment to parent, Attachment to peer, Guilt, Shame feeling
 • Mohammad Reza Lotfi, Qasem Ahi *, Iman Safayi Pages 31-42
  Nowadays, the Internet and social networks are used extensively and sometimes pathologically. Thus, this study aimed to investigate the role of borderline personality traits and rejection sensitive in predicting membership in social networks. In this descriptive and correlational study, among 200 high school teachers (111 females and 89 male) of Khusfe city, South Khorasan province, 182 teachers were selected by census method and then they were asked to complete borderline personality scale, rejection sensitive questionnaire and a questionnaire on membership in social networks. To test the hypotheses, Pearson correlation coefficient and multivariate regression analysis were used. Results showed that rejection sensitivity and borderline personality traits had a role in predicting membership in social networks and these two variables accounted for 27% variance of membership in social networks. It seems that having borderline personality traits and rejection sensitivity in actual interpersonal relations are effective factors in a tendency to use social networks more and compulsorily.
  Keywords: borderline personality traits, rejection sensitivity, social networks
 • Mehrdad Pourshahbazi, Mehdi Imani *, Mehdi Reza Sarafraz Pages 43-54
  Spirituality and Practice of Religious Beliefs as related variables to psychological and physical well-being are able to explain most of positive consequences in chronic pain sufferers. The aim of this study was to determine predictor role of those variables in predicting pain experience acceptance in Rheumatoid arthritis patients. In this correlative descriptive study, 80 Rheumatoid arthritis patients were chosen by purposive non-random sampling method. They accomplished Spirituality Insight Appraisal Questionnaire, Practice of Religious Beliefs Inventory (MABAD), and Chronic Pain Acceptance Questionnaire- Revised (CPQA-R). Data was analyzed by Pearson correlation and multiple regression statistical tests. Spiritual ability (a spirituality component) had significant role in predicting Activity engagement (a pain acceptance component) (p
  Keywords: Spirituality, Religious practice, Pain acceptance, Rheumatoid arthritis
 • Mojdeh Khodapanah, Faramarz Sohrabi *, Hassan Ahadi, Sedegh Taghiloo Dr Pages 55-73
  This study investigated the Mediating Role of Cognitive Emotion Regulation in the Relationship between Brain-Behavioral Systems and eating behaviors among individuals with overweight and obesity by structural equation modeling. The statistical population consisted of women and men suffering from overweight and obesity who went to health centers, and sports clubs of Tehran in autumn and winter of 2017. Using convenient sampling method, 500 of them were selected. Duct behavior questionnaire (Van Strien, Frijters, Bergers & Defares, 1986), Cognitive Emotion Regulation (Garnefski & Kraaij, 2006), Measurement of Inhibition / Behavioral Activation Systems (Carver & White, 1994) were used for gathering data. Findings showed that maladaptive cognitive emotion regulation relatively mediated the relationship between brain-behavioral systems, and eating behaviors. Finally ,it was determined that the model (After the modification of model based on statistical results) had a better fit to the observed data. And predictive variables significantly explained 53 percent of eating behaviors. Brain-behavioral systems and emotional cognitive regulation play an important role in predicting eating behaviors in overweight and obese patients, so their role should be considered in prevention and treatment programs.
  Keywords: brain- behavioral systems, cognitive emotion regulation, eating behavior, overweight, obesity
 • Sogand Ghasemzadeh*, Minoo Matbou Riahi, Zahra Alavi, Mitra Hasanzadeh Pages 74-88
  Separation anxiety is a kind of disorder that has a direct relationship with parenting style. Family based intervention and play therapy is a comprehensive program including training sessions for parents which focus on improving interpersonal relationships, establishing a healthy and positive interaction in the family, controlling family anger, investigating communication barriers in marital relationships, educating children and providing play therapy for children. Objective of the present study was to investigate the effectiveness of family based intervention and play therapy in parenting style and stress of mothers and clinical symptoms of children with separation anxiety disorder. Present research is a semi-experimental study in which there were two groups of 14 subjects along with pre-test and post-test. Statistical population of the present study included all clients of a counseling centers in Tehran city who has been diagnosed with separation anxiety disorder. Therefore, to select some samples, availability sampling method was used. Analysis of the research data with multivariate covariance analysis method showed that there was a significant difference between the parenting style and stress of mothers and clinical symptoms of children with separation anxiety disorder in both experimental and control group. This intervention had a significant effect on the parenting style of mothers and the reduction of parenting stress and it also reduced clinical symptoms in children with separation anxiety disorder.
  Keywords: Family based intervention, parenting style, parenting stress, separation anxiety disorder
 • Samira Soleimani, Ali Tehranchi, Hossain Karashki * Pages 89-105
  Aim of the present study was to examine the validity and reliability of positive psychotherapy questionnaire (PPTQ) and the relationship of its components with flourishing and dysfunctional attitudes. To do so, a group of 1416 students were selected. Population of the study included all students of the universities of Mashhad city, Khorasan Province, in the academic year 2017. These subjects were selected through multistage cluster sampling method. Participants filled the questionnaires of PPTQ, FQ and DAS-24. Alpha Cronbach and confirmatory factor analysis were used for determining the reliability and validity of the questionnaire respectively. Findings demonstrated that PPTQ and flourishing questionnaire subscales were positively correlated. Internal consistency of PPTQ was 0.85. Therefore, based on the results of the study, it can be concluded that 21-item PPTQ can be reliable and valid enough in Iranian students.
  Keywords: positive psychotherapy, flourishing, dysfunctional attitudes, validity, reliability