فهرست مطالب

مدیریت و توسعه ورزش - سال ششم شماره 2 (پاییز 1396)
 • سال ششم شماره 2 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/22
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقاله پژوهشی
 • سیده عذرا میرکاظمی، سمانه راستگو *، محمد خراشادیزاده صفحات 1-15
  هدف
  هدف از انجام این پژوهش طراحی ابزار سنجش عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در فدراسیون های ورزشی ایران با استفاده از تحلیل عاملی است.
  روش شناسی: این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی بود که اطلاعات به روش میدانی جمع آوری شد؛ که در آن 251 نفر از کارکنان فدراسیون های ورزشی تیمی و انفرادی در سال 1393 شرکت داشتند. روایی محتوایی ابزار سنجش عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی با استفاده از نظر خبرگان و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی بررسی و مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه بوسیله ی آزمون آلفای کرونباخ (98/0=α) مورد تایید قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری پرسشنامه ای شامل 6 بعد عوامل مدیریتی با 12 سوال، عوامل اقتصادی و محیطی با 11 سوال، عوامل سازمانی با 11 سوال، عوامل روانی با 8 سوال، عوامل فرهنگی و اجتماعی با 8 سوال و عوامل فردی با 3 سوال فراهم آورد. همچنین شاخص های برازندگی (854/2=CMIN/DF) و (086/0=RMSEA) نشان دهنده ی مناسب بودن ابزار تدوین شده بود.
  نتیجه گیری
  از ابزار طراحی شده با توجه به روایی و پایایی مناسب آن می توان به عنوان معیاری برای سنجش بهره وری نیروی انسانی در فدراسیون های ورزشی استفاده کرد. شناسایی عوامل موثر بر بهره وری و تعیین میزان آن ها بوسیله ی ابزار طراحی شده می تواند گامی موثر در راستای ارتقای سطح بهره وری نیروی انسانی در فدراسیون ها باشد. جهت معتبر شدن پرسشنامه ی تدوین شده به پژوهشگران پیشنهاد می شود این ابزار را در سایر سازمان های ورزشی مورد استفاده و تجزیه و تحلیل قرار دهند.
  کلیدواژگان: بهره وری نیروی انسانی، رضایت شغلی، فدراسیون ورزشی
 • جبار سیف پناهی شعبانی*، امین خطیبی صفحات 17-31
  هدف
  هدف از انجام این پژوهش تبیین و تحلیل عوامل موثر بر پیشرفت والیبال ایران در سطح قهرمانی بود.
  روش شناسی: روش انجام پژوهش، کیفی و به روش تحلیل محتوی بود. اطلاعات مورد نیاز از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با صاحب نظران والیبال بدست آمد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، مربیان و بازیکنان فدراسیون و باشگاه های والیبال و تیم های ملی والیبال ایران و همچنین اساتید دانشگاهی صاحب نظر در زمینه والیبال بود. جمع آوری داده ها با روش نمونه گیری هدفمند و با انجام 18 مصاحبه عمیق انفرادی نیمه ساختار یافته تا رسیدن به مرحله اشباع نظری انجام شد. اطلاعات جمع آوری شده از مصاحبه ها در سه سطح کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در تحلیل داده ها شش عامل مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، مربیان کارآمد، فرآیند استعدادیابی، سرمایه گذاری بر تیم های پایه، منابع مالی و مادی، اردوهای آمادگی و مسابقات تدارکاتی به عنوان عوامل تاثیر گذار بر پیشرفت والیبال ایران در سطح قهرمانی تبیین شد. همچنین خلاء مهمی که کارشناسان در این راه بر آن تاکید می کردند، حمایت های مالی و معنوی از مربیان و قهرمانان ملی بود.
  نتیجه گیری
  توجه به عوامل تبیین شده، خصوصا حمایت مالی و معنوی از مربیان و قهرمانان، ضمن تثبیت وضعیت موجود، می تواند به پیشرفت هر چه بیشتر والیبال ایران در سطح قهرمانی کمک نماید. همچنین عوامل تبیین شده می تواند به عنوان یک برنامه و نقشه راه توسط دیگر فدراسیون های ورزشی در جهت پیشرفت هر چه سریعتر مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پیشرفت، والیبال، استعدادیابی، برنامه ریزی راهبردی، ورزش قهرمانی
 • علیرضا زارع*، حکیمه زارع، مهدی عمادی صفحات 32-46
  هدف
  هدف از مقاله حاضر، بررسی عوامل موثر بر گرایش به خرافات در بین بازیکنان فوتبال ایران می باشد.
  روش شناسی: روش تحقیق پیمایشی از نوع کاربردی بوده که به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران به تعداد 420 نفر بود. که با استفاده از فرمول تعیین حجم کوکران تعداد 203 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. پرسشنامه تحقیق حاضر، پرسشنامه محقق ساخته بوده، که روایی و پایایی آن با استفاده از روش های رایج و معتبر مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه، تی مستقل و تحلیل رگرسیون چندگانه به وسیله نرم افزار SPSS استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد در مجموع میزان گرایش به خرافات در بین بازیکنان فوتبال ایران در سطح متوسط حدود41 درصد بوده و رابطه معنی داری بین شاخص های تحصیلات، وضعیت تاهل، احساس عدم اطمینان از بازی، اهمیت نتایج بازی، اضطراب قبل از بازی، قومیت، محل تولد و گرایش به خرافات وجود دارد.
  نتیجه گیری
  افزایش سطح تحصیلات و تقلیل اضطراب ناشی از بازی می تواند نقشی اساسی در کاهش گرایش به خرافات در بین بازیکنان فوتبال داشته باشد.
  کلیدواژگان: خرافات، بازیکنان، فوتبال
 • تحلیل گسترش عملکرد کیفیت در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی برمبنای مدل سروکوال
  محمود فاضل بخششی*، نجف آقایی، حسین ا کبری یزدی صفحات 47-69
  هدف
  هدف از انجام این تحقیق بررسی و تحلیل گسترش عملکرد کیفیت در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی برمبنای مدل سروکوال بود..
  روش شناسی: این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی-کاربردی بوده و به منظور گردآوری داده ها از روش آمیخته (کمی و کیفی) استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل (850=N نفر) در نیمسال اول و دوم 94-1393 بود. جهت انجام مصاحبه ها، نمونه آماری به صورت نمونه گیری غیرتصادفی و با نظر تیم راهبردی تحقیق تا رسیدن به اشباع نظری پاسخ ها تعداد (32 نفر) مشخص شد. همچنین نمونه آماری جهت تکمیل پرسشنامه های تحقیق با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران (265=n) نفر به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعیین گردید. پس از انجام مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند تعداد 114 نیاز به عنوان صداهای مشتریان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی شناسایی شد که پس از دسته بندی و تخلیص نیازها با استفاده مدل سروکوال به صورت یک پرسشنامه 50 سوالی دو بعد کیفیت مورد انتظار و کیفیت ادراک شده در 5 مولفه کیفیت منابع انسانی، خدمات آموزشی، خدمات پژوهشی، خدمات رفاهی و خدمات اداری و مدیریتی تهیه شد..
  یافته ها
  . نتایج آزمون توصیفی و استنباطی (کلموگروف اسمیرنوف، فریدمن و t همبسته) نشان از شکاف منفی و معنی داری در تمامی نیازها و مولفه های شناسائی شده داشت. علاوه بر این انتظارات و ادراکات مشتریان نیز رتبه بندی شدند.
  نتیجه گیری
  در مجموع به مسئولین دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی پیشنهاد می شود با عنایت به نتایج بدست آمده، شکاف موجود بین انتظارات و ادراکات دانشجویان را برطرف نموده و از این طریق به گسترش عملکرد کیفیت خدمات در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بپردازند.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، گسترش عملکرد کیفیت، فن کیفیت خدمات
 • موسی علیزاده*، مهرداد محرم زاده، علیرضا الهی صفحات 71-85
  هدف
  امروزه یکی از عمومی ترین راهبردهایی که توسط سازمان ها توسعه یافته است اجرای برنامه های وفاداری برای حفظ مشتریان می باشد. از این رو پژوهش حاضر به این سوال پاسخ داده است که کدام یک از انواع وفاداری نگرشی یا رفتاری قابلیت پیش بینی بالاتری برای رفتار خرید تماشاگران است؟
  روش شناسی: به دلیل عدم دسترسی به پایگاه های مربوط به کلیه تماشاگران باشگاه تراکتورسازی، تماشاگرانی که برای تماشای مسابقه ی این تیم در استادیوم یادگار امام تبریز حضور یافتند، به عنوان نمونه در دسترس در نظر گرفته شدند. روش تحقیق برای انجام این پژوهش، به لحاظ هدف کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده ها به روش همبستگی بود که در آن با استفاده از روش های تعیین همبستگی و نیز پیش بینی (رگرسیون) هدف مذکور محقق شد. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش دو پرسشنامه وفاداری(ماهونی،2000) و رفتار خرید(کیم،2008) بود. جهت تحلیل داده های آماری از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد، رابطه مثبت و معنی داری بین وفاداری نگرشی و رفتاری با رفتار خرید تماشاگران وجود دارد (01/0>p و 43/0=r و 16/0=r). همچنین مولفه ی وفاداری نگرشی دارای قابلیت پیش بینی بیشتری (18 درصد) نسبت به وفاداری رفتاری (2 درصد) برای رفتار خرید تماشاگران است.
  نتیجه گیری
  از آنجا که مقدار وفاداری نگرشی بیشتر از وفاداری رفتاری بدست آمد مدیران باشگاه باید شرایط حضور راحت تر تماشاگران در ورزشگاه و دسترسی آسان آن ها به اطلاعات و وقایع حول باشگاه را فراهم نمایند تا این وفاداری بالقوه یا همان وفاداری نگرشی تماشاگران منجر به وفاداری در عمل شود و در نتیجه ی آن باعث رفتار خرید با همه مولفه هایش شوند تا سودی نصیب سازمان شود و نیاز مشتریان تامین شود.
  کلیدواژگان: بازاریابی ورزشی، وفاداری رفتاری و نگرشی، رفتار خرید، تماشاگران، فوتبال
 • مهدی سوادی*، مهرعلی همتی نژاد، محمدحسن قلی زاده، حمیدرضا گوهررستمی صفحات 86-101
  هدف
  هدف این پژوهش مدلسازی عوامل و رویه های توسعه ورزش همگانی در استان هرمزگان بود.
  روش شناسی: روش تحقیق از نوع تحلیلی - پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد صاحب نظر در زمینه توسعه ورزش همگانی (مدرسان، مدیران، کارشناسان و مربیان) در استان هرمزگان می باشد. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت جهت مدلسازی (241 نفر) انتخاب و نظرخواهی شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته براساس مطالعه نظری (کتابخانه ای) و تجربی (مصاحبه) شامل ایعاد اصلی محیطی، مدیریتی، منابع و رفتاری (66 گویه) بود. روایی صوری و محتوایی توسط متخصصان (15 نفر)، پایایی توسط آلفای کرونباخ (94/0) و روایی سازه توسط تحلیل عامل تاییدی (برازش مطلوب) تایید شد. جهت تحلیل یافته ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری (Amos20) استفاده شد.
  یافته ها
  تحلیل عاملی الگوی پژوهش نشان داد که ساخت نظری تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار است. تحلیل مسیر ابعاد توسعه ورزش همگانی استان نشان داد عامل محیطی بر عوامل مدیریت، منابع و رفتاری به ترتیب با ضرایب 90/0، 56/0 و 45/0 تاثیر گذار است. همچنین عامل مدیریت بر عامل های رفتاری و منابع به ترتیب با ضرایب 97/0 و 91/0 و عامل منابع با ضریب 66/0 بر سطح رفتاری اثرگذارند.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های پژوهش می توان گفت که همگانی شدن ورزش در استان هرمزگان براساس چارچوب حمایت عوامل محیطی، مداخله مثبت عوامل مدیریتی، بسترسازی منابع و نهایتا از طریق عوامل رفتاری صورت می پذیرد. بنابراین ضرورت دارد خط مشی های توسعه ورزش همگانی در این استان مبتنی بر الگو شناسایی و تحلیل شده باشد.
  کلیدواژگان: توسعه ورزش، مدلسازی توسعه، عوامل توسعه، ورزش همگانی، استان هرمزگان
 • بهزاد احدی *، میرحسن سیدعامری، مالک احمدی صفحات 103-117
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی صلاحیت های حرفه ای معلمان تربیت بدنی شهر ارومیه بر اساس وضعیت موجود و مطلوب است.
  روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی و نمونه پژوهش شامل 175 نفر معلم زن و مرد تربیت بدنی مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه شهر ارومیه است که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته با اعتبار و روایی مناسب (96/0) استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری تی همبسته نشان داد که بین مولفه های مدیریت، رهبری، محیط یادگیری، نظارت و ارزشیابی، برنامه ریزی و توسعه حرفه ای در وضعیت موجود با وضعیت مطلوب تفاوت وجود دارد. در مولفه مسئولیت های قانونی تفاوت معنی داری بین وضعیت موجود و مطلوب مشاهده نشد. در مولفه تدریس معلمان از مهارت لازم برخوردار بودند (05/0P<)
  نتیجه گیری
  در کل نتایج بیانگر برخی تفاوت ها در وضعیت موجود و مطلوب صلاحیت های حرفه ای معلمان تربیت بدنی شهر ارومیه است. پیشنهاد می شود مسئولین امر با استفاده از روش های موثر آموزشی مانند برگزاری دوره های ضمن خدمت و کارگاه های آموزشی این اختلاف ها را کاهش دهند.
  کلیدواژگان: صلاحیت حرفه ای، معلم تربیت بدنی، وضعیت موجود، وضعیت مطلوب
 • شهرام شفیعی، هشام رستمی، حسین ممشلو، سمانه ده پناه صفحات 119-139
  هدف
  هدف از این پژوهش طراحی استراتژی فوتبال استان گلستان براساس تحلیل سوات و تدوین استراتژی مناسب بود.
  روش شناسی: تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی و با هدف کاربردی انجام گرفته است . جامعه آماری این پژوهش شامل تمام صاحب نظران فوتبال استان گلستان بود و نمونه موردنظر به صورت هدفمند از مدیران و کارشناسان ادارات و هیات ها، مدرسان ورزش مدارس و دانشگاه، مربیان و بازیکنان پیشکسوت و داوران انتخاب شدند (50n=). ابزار پژوهش شامل پرسشنامه رستمی و همکاران (1393) بود که روایی آن براساس نظر متخصصان (محتوایی) تایید و پایایی آن (95/0=α) گزارش گردید. همچنین از ماتریس ارزیابی عوامل درونی (IFE)، ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی (EFE) و ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی جهت تحلیل یافته ها و استراتژی های مناسب استفاده شد.
  یافته ها
  تعداد مناسب مدارس فوتبال در استان، کیفیت نامطلوب زمین های فوتبال استان گلستان، جمعیت جوان استان و وجود استعدادهای فراوان در فوتبال گلستان، و تغییر سبک زندگی مردم به سمت عدم فعالیت بدنی وزندگی ماشینی به ترتیب به عنوان مهم ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید شناسایی شدند. همچنین براساس ماتریس عوامل درونی (32/2) و عوامل بیرونی (92/1) وضعیت راهبردی فوتبال استان گلستان در منطقه WT قرار دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج ماتریس تحلیل سوات لازم است که از استراتژی تدافعی یا ثبات جهت مدیریت توسعه فوتبال استان گلستان استفاده شود.بنابراین استراتژی های تدوین نظام جامع خصوصی سازی، تدوین و اجرای نظام جامع جذب، تربیت و به سازی نیروی انسانی متخصص، افزایش منابع و اعتبارات مالی هیات فوتبال، وکمک به گسترش فوتبال پاک در استان جهت برون رفت از وضعیت موجود فوتبال استان گلستان شناسایی و پیشنهاد گردید.
  کلیدواژگان: تحلیل سوات، فوتبال گلستان، عوامل درونی، عوامل بیرونی، استراتژی توسعه
 • رضا رجب زاده*، مهدی طالب پور، علی اکبر میرزاپور صفحات 141-156
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر برحضور تماشاگران مازندرانی در لیگ برتر والیبال تدوین شده است.
  روش شناسی: این تحقیق به لحاظ شیوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی _پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه تماشاگران حاضر در مسابقات لیگ برتر والیبال مردان ایران در سال92-91 بین تیم کاله با تیم های سایپا، متین ورامین و پیکان تشکیل دادند. تعداد361 نفر با استفاده از جدول مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته شامل عوامل موثر بر حضور تماشاگران در4حوزه اقتصادی، جذابیت بازی، اولویت های تماشاگران و تسهیلات و امکانات با 26 گویه بود. روایی پرسشنامه توسط 9تن از متخصصین تربیت بدنی تایید و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 85/0 محاسبه شد. در این تحقیق از آمار توصیفی برای طبقه بندی و خلاصه کردن یافته ها و برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آمار استنباطی(آزمون تی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس ) و (مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل) استفاده شد.
  یافته ها
  براساس نتایج تحقیق، عوامل جذابیت، اولویت های تماشاگران و امکانات و تسهیلات ارتباط معناداری با تمایل به حضور و جذب تماشاگران داشتند اما عامل اقتصادی تاثیری بر حضور تماشاگران نداشت(p<0/05). نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که عامل امکانات و تسهیلات (95/11 =t، بارعاملی 89/0) بیشترین تاثیر را در بین عامل ها داراست و عامل جذابیت(61/7=t، بارعاملی 65/0) کمترین اثر را داشت.
  نتیجه گیری
  توجه به عوامل جذابیت، اولویت های تماشاگران و تسهیلات و برنامه ریزی جامع و دقیق، جهت بهبود این عوامل، می تواند نقش پررنگی در جذب تماشاگران والیبال به سالنها در ایران داشته باشد.
  کلیدواژگان: تماشاگران، لیگ برتر والیبال، حضور، جذابیت، امکانات و تسهیلات، اقتصادی
 • غلامرضا شعبانی بهار، محسن لقمانی* صفحات 157-174
  هدف
  هنرآفرینی شغل بر خلاف طراحی شغل، فرایندی کارمندمحور و مرتبط با ارزشمندشدن شغل است. با توجه به عدم وجود ابزار دقیق ارزیابی این پدیده در منابع انسانی، پژوهش حاضر با هدف بومی سازی پرسشنامه هنرآفرینی شغل (JCS) در کارمندان ورزشی طراحی شده است.
  روش شناسی: تعداد 191 کارمند ستادی وزارت ورزش و جوانان به طور تصادفی و بر اساس جدول کرجسی و همکاران (1970) انتخاب شدند و به پرسشنامه 21 گویه ای هنرآفرینی شغل تیمز و همکاران (2012) پاسخ دادند. همچنین روایی صوری و محتوایی اولیه پرسشنامه به وسیله 17 نفر از اساتید دانشگاه و بخشی از نمونه آماری مورد تایید قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که بر اساس 64 درصد واریانس کل و با حذف دو گویه 6 و 21، همان چهار عامل افزایش منابع ساختاری، کاهش به تاخیر انداختن تقاضاهای شغلی، افزایش منابع اجتماعی و افزایش چالش در تقاضاهای شغلی منعکس کننده هنرآفرینی شغل در نیروی انسانی ورزشی به شمار می روند. به طور ویژه، عامل افزایش منابع اجتماعی شغل بهترین منعکس کننده هنرآفرین کردن شغل برای منابع انسانی در ورزش بود (65/0 R2=).
  نتیجه گیری
  بر این اساس باید بیان کرد که محققان برای طراحی مطالعات خود در حوزه منابع انسانی در ورزش می توانند نسخه 19 گویه ای موجود در این پژوهش را با روایی و پایایی مناسبی استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: هنرآفرینی شغل، مدل تقاضا-منابع شغل، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی، وزارت ورزش و جوانان
 • مهربان پارسا، محمدرضا نیک نژاد نیک نژاد، سید پویا رسولی نژاد * صفحات 175-188
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فعالیت بدنی با سلامت اجتماعی در بین مردم شهر تالش انجام شده است.
  روش شناسی: در این پژوهش که به روش پیمایش انجام شد، 380 نفر از ساکنان شهر تالش به شیوه نمونه گیری خوشه ای متناسب (PPS) انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مقیاس فعالیت بدنی از سبک زندگی سلامت محور و سلامت اجتماعی کییز (1998) بود. اعتبار ابزار به شیوه محتوایی و صوری تایید شد و ضریب آلفای کرونباخ به مقدار 75/0، نشانگر مطلوبیت پایایی ابزار پژوهش بود.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد میانگین سلامت اجتماعی به طور معنی داری در بین مردان (08/38) بیشتر از زنان (58/36) و در بین افراد متاهل (53/37) بیشتر از افراد مجرد (35/37) بود (05/0 ≤ P). نمرات فعالیت بدنی در مردان (37/9 = Mو 101/2 =SD) به طور معنی داری بیشتر از زنان با (86/8 = Mو 855/1=SD) بود (05/0 ≤ P). بین فعالیت بدنی و سلامت اجتماعی و ابعاد آن رابطه مستقیم و معنی داری وجود داشت؛ به طوریکه با بیشتر شدن میزان فعالیت بدنی میزان سلامت اجتماعی و ابعاد آن نیز افزایش می یابد.
  نتیجه گیری
  مطابق با یافته های این تحقیق می توان ادعا نمود که ترویج، تقویت و توسعه فعالیت بدنی افراد جامعه به سلامت اجتماعی بیشتر آن ها و در نتیجه جامعه ای سالم و بهنجار منجر خواهد شد.
  کلیدواژگان: فعالیت بدنی، سلامت اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی
 • ملک محمد محمدی، محسن غفرانی * صفحات 189-204
  هدف
  هدف از انجام تحقیق حاضر طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش های بومی سنتی بلوچستان بود.
  روش شناسی: جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه ورزشکاران، خبرگان، داوران، مربیان، مدیران و کارشناسان ورزش های بومی سنتی بلوچستان بود. حجم نمونه آماری (370 نفر ) بود که با استفاده از جدول مورگان محاسبه شد و نحوه انتخاب نمونه ها به صورت طبقه ای تصادفی بود و با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف (7/3 = Z) مشخص شد که توزیع داده ها نرمال است (05/0P<). ابزار تحقیق پرسشنامه باز و بسته بود. روایی پرسشنامه توسط اساتید خبره مدیریت ورزشی(5 نفر) و پایایی پرسشنامه بسته با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و با ضریب 93/0 تایید شد.
  یافته ها
  داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی، آزمون خی 2، آزمون فریدمن و تجزیه و تحلیل SWOT مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  پس از تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدها و تشکیل ماتریس عوامل داخلی و خارجی، ورزش های بومی سنتی بلوچستان، محرز شد که اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان و هیات های ورزش روستایی عشایری بلوچستان می بایست از استراتژی WO (محافظه کارانه) در مورد توسعه ورزش های بومی سنتی بلوچستان استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: استراتژی، بومی سنتی، توسعه، فرصت، تهدید
|
 • Seyyedeh Ozra Mirkazemi, Samaneh Rastgoo *, Mohammad Khorashadizadeh Pages 1-15
  Objective
  The aim of this study was to design an instrument to assess human resource productivity of Iran sports federations using factor analysis.
  Methodology
  This was a descriptive-analytical study that data was collected by field method. The sample was 251 employees in the team and individual sports federations in 2014. The content validity of instrument was verified by expert panel method and the construct validity was measured using exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis. Also, the reliability was evaluated by Cronbach’s alpha method (α=0.98).
  Results
  The results presented a six-dimension questionnaire including 12-itms management factor, 11-items economics and environment, 11-items organizational factor, 8-items mental factor, 8-items social and cultural factor and finally 3-items individual factor. Also, the fit indexes (CMIN/DF=2.854, RMSEA=0.086) defined the model fit.
  Conclusion
  Regarding the high reliability and validity, the designed instrument can be used to measure human resource productivity in sports federations. Identifying the factors affecting productivity and their impact magnitude can improve human resource productivity in sports federations. To assess the instrument validity, we offer to use this instrument in the research about other sports organizations too.
  Keywords: Human resource productivity, Factor analysis, Validity, Reliability, Sports federation
 • Jabar Seifpanahi Shabani *, Amin Khatibi Pages 17-31
  Objective
  The aim of this research was to explain and analyze the effective factors on progress of the Iran volleyball at the championship level.
  Methodology
  The research was done using the qualitative approach and content analysis method. The required information was obtained from literature review and the interviews with experts of volleyball. The study population included managers of volleyball federation and clubs, the coaches and players of volleyball clubs and the national volleyball team players, as well as expert professors in the field of volleyball. Sampling was purposive and the 18 deep and semi-structured interviews were conducted to achieve theoretical saturation. The data was analyzed in three levels of open, axial and selective coding.
  Results
  In the analysis of data, six factors were detected as effective factors on the progress of the Iran volleyball; strategic planning and management, efficient coaches, talent identification process, investment into youth grassroots teams, financial and material resources, training camps and friendly fixtures. Also experts stressed on financial and moral support of coaches and national champions as an important gap.
  Conclusion
  Regarding the explained factors, financial and moral support of coaches and national champions in particular, can contribute to further progress of the Iran volleyball in addition to stabilization of the existing status. Also, the explained factors can be used as a plan and road map by other sports federations in order to faster progress.
  Keywords: Progress, Volleyball, Talent identification, Strategic planning, Championship sport
 • Alireza Zare *, Hakimeh Zare, Mehdi Emadi Pages 32-46
  Objective
  The purpose of this study was to analyze the factors affecting the propensity for superstition among football players in Iran.
  Methodology
  It is an applied and field study. Research population included the whole Iran pro league footballers (N=420). The sample size was 203 players selected by Cochran's Q formula. The tool was a structured questionnaire whose validity and reliability were verified. The statistical tests consisted of Pearson correlation, one-way ANOVA, independent t-test, and multiple regressions using SPSS software.
  Results
  Results showed that the propensity for superstition generally had average value (average size = 41%). There was significant relationship between indexes of education, marital status, match uncertainty, match result’s importance, pre-game anxiety, ethnicity, and birthplace with the propensity for superstition (p
  Conclusion
  Rise in educational level and match anxiety reduction can significantly influence the reduction of propensity for superstition.
  Keywords: Superstition, players, Football
 • Analyzing the Quality Function Deployment in Faculty of Physical Education and Sports Science of Kharazmi University Based on SERVQUAL model
  Mahmoud Fazel Bakhsheshi *, Najaf Aghaei, Hussein Akbari Yazdi Akbari Yazdi Pages 47-69
  Objective
  The aim of this study was to analyze the quality function deployment in faculty of physical education and sports science of Kharazmi university based on SERVQUAL model.
  Methodology
  The survey was descriptive-applied and the data collection was mixed method (quantitative and qualitative). The study population included all students (N=850) in the first and second semester of 2013-2014. For interviews, statistical sample was selected by non-probability sampling and continued to reach theoretical saturation (n=32). Stratified random sampling was used to select individuals who would respond survey questionnaire and sample size was determined by Cochran’s Q formula (n=265). After in-depth and semi-structured interviews, the 114 needs were detected as customer voices in faculty of physical education and sports science of Kharazmi university. After classification and summarizing of the needs using SERVQUAL, a 50-items questionnaire was prepared in two dimensions of the expected quality and perceived quality including five components which were human resources quality, training services, research services, welfare services and administrative and management services.
  Results
  The results of descriptive and inferential test (Kolmogorov-Smirnov, Friedman and paired-samples t-test) represented a significant negative gap in all detected needs and components. Moreover, customers’ expectations and percetions were ranked too.
  Conclusion
  In total, with regard to the results, the officials of physical education and sports science faculty are recommended to bridge the gap between expectations and perceptions of students. Through this way, they can develop the service quality in the faculty of physical education and sports science.
  Keywords: Service quality, Quality function deployment (QFD), SERVQUAL
 • Mousa Alizadehalizadeh *, Mehrdad Moharramzadeh, Ali Reza Elahi Pages 71-85
  Objective
  Nowadaysone of the most common strategies that have been developed by organizations is to execute loyalty programs to retain customers.Therefore, the research purpose is to examine what kind of attitudinal or behavioral loyalty has more predictability for the spectator's purchase behavior.
  Methodology
  Due to lack of access to databases related to all the Tractor Sazisspectator information, the spectators who came to the Yadegar-e-Emam Tabriz stadium to watch team’s match were considered as convenience sample. The research method was applied based on purpose and correlative based on data collection. The correlation test and regression test were used as statistical methods. Data was collected by two questionnaires including Mahony’s loyalty questionnaire (2000) and Kim’s Purchase Behavior questionnaire (2008). Data was analyzed by descriptive and inferential statistics.
  Results
  The results demonstrated the significant positive relationship between attitudinal and behavioral loyalty with purchase behavior of spectators. Also, the attitudinal loyalty component had more predictability than behavioral loyalty to predict purchase behavior of spectators.
  Conclusion
  Because the attitudinal loyalty size was more than behavioral loyalty size, club managers must make situation easier for spectators to attend the stadium and to access easily to club information and events. Consequently, the potential loyalty or attitudinal loyalty of spectators turns to a behavioral loyalty or loyalty in action. Finally it leads to purchase behavior resulting in organizational benefit and meeting customers’ needs.
  Keywords: Sport marketing, Attitudinal, Behavioral Loyalty, Purchase Behavior, Spectators, Football
 • Mehdi Savadi *, Mehrali Hemmatinejad, Mohammadhassan Gholizadeh, Hamidreza Goharrostami Pages 86-101
  Objective
  The aim of this research was to design a development model of the sport for all in Hormozgan province.
  Methodology
  It was an analytical survey. The research population included all the experts in sport for all (lecturers at universities, managers, experts and coaches) in Hormozgan province. The number of 241 participants was selected in order to be interviewed to make a final model. The instrument was a structured questionnaire designed according to the theoretical studies (library study method) and experimental way (interview). The main dimensions included the environmental dimension, management dimension, resource dimension and behavioral which the questionnaire had 66 items in general. Face and content validity was confirmed by experts (15 people), reliability was measured by Cronbach’s alpha (α=0.94) and construct validity was verified using confirmatory factor analysis. The data was analyzed by structural equation modeling using Amos 20 software.
  Results
  The factor analysis defined the theoretical construction fit. The path analysis of dimensions about sport for all development indicated that the environmental dimension influenced 0.90 of the management dimension, 0.56 of the resource dimension and 0.45 of the behavioral dimension. Moreover, the management dimension influenced 0.97 of the behavioral dimension, and 0.91 of the resource dimension. Finally, the resource dimension influenced 0.66 of the behavioral dimension.
  Conclusion
  According to the findings, the development of sport for all in Hormozgan province depends on the environmental factors, managerial factors, resource and finally behavioral factors. Therefore, the policies to develop sport for all should be in line with the defined and analyzed model.
  Keywords: Sport development, Development modeling, Development factors, Sport for all, Hormozgan province
 • Behzad Ahadi *, Mir Hassan Seyyed Ameri, Malek Ahmadi Ahmadi Pages 103-117
  Objective
  The aim of this study is to evaluate the professional competence of Urmia physical education teachers based on current and desired condition.
  Methodology
  The study is a descriptive-correlational study and sample which are randomly selected consists of 175 male and female physical education teachers in elementary, middle and secondary schools of Urmia city. The research tool was structured questionnaire with appropriate validity and reliability (0.96).
  Results
  The results of data analysis using paired t-test showed that there is difference among the management component, leadership component, learning environment component, monitoring and evaluation component, planning and professional development component in current condition and desired condition. In the legal responsibilities component, the significant difference was not observed between current and desired condition. In the teaching component, teachers had the necessary skill (P
  Conclusion
  The results suggest some differences in current and desired condition of professional competence of Urmia physical education teachers. It is recommended that the authorities reduce these differences using effective methods of training such as in-service courses and workshops.
  Keywords: Professional competence, Physical education teachers, Current condition, desired condition
 • Shahram Shafiee, Hesham Rostami, Hossein Mamashloo, Samaneh Deh Panah Pages 119-139
  Objective
  The purpose of this study was the strategic analysis of Golestan province’s football and formulation of suitable strategies.
  Methodology
  This descriptive-analytical research has been conducted with an applied purpose. The statistical population included all Golestan province’s football experts. Through purposive sampling, the sample was selected out of managers, experts of organizations and boards, school and university sport educators, and veteran players, coaches and referees (n=50). The research tool included Rostami et al.’s questionnaire (2014) whose (content) validity was confirmed by experts. The instrument was reported with high reliability (=α0.95). To analyze data and find the suitable strategies, the external and internal factors evaluation matrix were used.
  Results
  The good number of football schools in the province, undesirable quality of football fields, plenty of talented people, and the changed life style towards the lack of physical activity and machine life were identified as the most important strength, weakness, opportunity, and threat respectively. Additionally, according to the matrix of internal factors (2.32) and matrix of external factors (1.92), the strategic position of Golestan province’s football is the WT strategy.
  Conclusion
  According to the results of SWOT analysis matrix, it is necessary to employ stability strategy or defensive strategy in managing football development in Golestan province. Therefore, the strategies to make comprehensive privatization system, make and implement of comprehensive recruiting system, train and develop specialist, increase financial resources and credit of football board, help to develop football without corruption have been identified and proposed to remove current condition of football in Golestan province.
  Keywords: SWOT analysis, Golestan's football, Internal factors, External factors, Development strategy
 • Reza Rajabzadeh *, Mehdi Talebpoor, Aliakbar Mirzapour Pages 141-156
  Objective
  The purpose of study was to identify the effective factors on Mazandaran spectators’ attendance in volleyball league.
  Methodology
  According to data collection, it was a descriptive survey. The statistical population included all the spectators in 2012-13 season of the men's volleyball premier league in competitions between Kaleh volleyball team with Saipa volleyball team, Matin Varamin volleyball team and Peykan volleyball team. There were 361 (persons) selected as the sample size based on Morgan’s table. Data collection tool was a 26-items structured questionnaire including the effective factors on spectators’ attendance in terms of economics, attractiveness of the game, priorities of spectators, and facilities. Validity was confirmed by nine physical education experts and reliability was measured using Cronbach's alpha (α=0.85). In this study, descriptive statistics was used for classifying and summarizing the findings. Moreover, the inferential statistics (t-test using the SPSS software and structural equation modeling in LISREL software) was used to analyze data.
  Results
  According to the results of t-test, attractiveness of the game, priorities of spectators and facilities factors were significantly related to spectators’ attendance tendency. But, the economics factor does not have an impact on spectators’ attendance (p
  Conclusion
  Considering the attractiveness, priorities of spectators, and facilities, as well as an accurate and comprehensive planning to improve these factors can play a big role to attract the spectators to the volleyball clubs.
  Keywords: Spectators, Volleyball premier league, Attendance, Attractiveness, Facilities, Economics
 • Gholam Reza Shabani Bahar, Mohsen Loghmani Loghmani * Pages 157-174
  Objective
  In contrast to job design, job crafting is staff-based and it makes work meaningful. Regarding lack of exact questionnaire to evaluate this phenomenon, this research has been conducted with aim of localizing the job crafting scale (JCS) in sport.
  Methodology
  There were 191 staff in the ministry of youth affairs and sports randomly selected by Krejcie and Morgan table (1970) and they responded to 21 items questionnaire of job crafting scale by Tims et al (2012). Also, initial face validity and reliability of questionnaire were confirmed by 17 professors as well as some individuals of statistical sample.
  Results
  The exploratory factor analysis showed that the four components including rise of structural job resources, decline of hindering job demands, rise of social job resources, and rise of challenging job demands reflected job crafting of sport human resource (accounting for 64% of the total variance) excluding item 6 and item 21. In particular, rise of social job resources component was the strongest component of job crafting in the sport human resources (R2= 0.65).
  Conclusion
  The researchers can use the 19-items job crafting scale to do research in the scope of sport human resource.
  Keywords: Job crafting, Job demands-resources model, exploratory factor analysis, Confirmatory factor analysis, Ministry of sport, youth affairs
 • Mehraban Parsa, Mohammadreza Niknejad, Sayed Puya Rasulinejad * Pages 175-188
  Objective
  This study aimed to investigate the relationship between physical activity and social health of Talesh citizens.
  Methodology
  In this study, were selected 380 residents of the Talesh city using cluster sampling with PPS (Probability Proportional to Size). Data collection instrument included Physical Activity Scale for the healthy lifestyle and Keyes’s social health (1998). The content and face validity of the instrument was approved and Cronbach's alpha’s value is 0.75 which is desirable.
  Results
  Findings showed that the men’s social health mean score (M=38.08) diffiered significantly from women’s (M=36.58).The married people’s social health mean score (37.53) was also higher than the single’s (M=37.35). Furthermore, the men’s physical activity mean score (M=9.37, SD=2.101) diffiered significantly from women’s (M=8.86, SD=1.855). There was significant relationship between physical activity and social health as well as its dimensions so the more physical activity is the higher social health and the dimensions are.
  Conclusion
  According to the results, it is claimed that the promotion, enrichment and development of physical activity lead to the more social health and finally the population of the society is healthy and normal.
  Keywords: Physical activity, Social health, Social integration, Social acceptance
 • Malek Mohammad Mohammadi, Mohsen Ghofrani * Pages 189-204
  Objective
  The main goal of this research was to design and formulate the development strategies for indigenous traditional sports in Baluchestan.
  Methodology
  The statistical population of this study was all athletes, experts, referees, coaches, administrators and specialists of indigenous traditional sport in Baluchestan. The sample size (n= 370) is obtained using Morgan Table and it was based on stratified random sampling. The Kolmogorov Smirnov test (Z=3.7) also showed that the data distribution is normal (P
  Results
  The research data was analyzed by descriptive statistics, Chi-Square test, Friedman test, and SWOT.
  Conclusion
  After examining the strengths, weaknesses, opportunities and threats, the assessment matrix of internal and external factors about the indigenous traditional sports in Baluchestan indicated that general directorate of Youth and Sport rural/tribal sports delegations in Sistan and Baluchestan province should consider the WO (conservative) strategy for developing the indigenous traditional sports in this province.
  Keywords: Strategy, indigenous traditional, development, opportunities, threats