فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 4 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/28
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مهدیه باقر *، مسعود کسایی، اکبر عالم تبریز، مصطفی زندیه صفحات 1-27
  انبار عبوری موقت یک استراتژی توزیع در زنجیره تامین است که در آن، کالاها و محصولات به طور مستقیم از قسمت دریافت به قسمت ارسال منتقل می شوند؛ بدون اینکه در مرکز توزیع یا انبار نگه داری شوند. هدف این تحقیق، طراحی مدل زمان بندی کامیون ها در سیستم انبار عبوری موقت چند دربه با رویکرد توقف عملیات است. در این سناریو از زمان بندی انبار عبوری موقت، کامیون ها مجاز هستند که در حین فعالیت تخلیه و بارگیری متوقف شوند و درزمانی دیگر، فعالیت را از سر بگیرند (رویکرد توقف عملیات ). بنابراین، هم کامیون های ورودی و هم کامیون های خروجی می توانند به صورت متناوب داخل و خارج انبار شوند. برای این سناریو، یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط خطی توسعه داده شده است. علاوه بر مدل ریاضی، با توجه به ماهیت پیچیده این مسائل، سه الگوریتم فرا ابتکاری برای حل آن و ساختار جدیدی برای نمایش جواب مسئله پیشنهاد شده است. همچنین به منظور افزایش کارایی الگوریتم ها، از روش تنظیم پارامتر تاگوچی استفاده شده است. نتایج تجربی نشان می دهند که الگوریتم ژنتیک از دو الگوریتم دیگر (شبیه سازی تبرید و جستجوی ممنوعه ) عملکرد بهتری داشته است.
  کلیدواژگان: انبار عبوری موقت، طراحی مدل زمانبندی کامیون، الگوریتم فرا ابتکاری
 • ناصر تارین، عادل آذر *، سید عباس ابراهیمی صفحات 29-56
  آماد معکوس از عمده ترین فعالیت های مدیریت زنجیره تامین است که تمام فعالیت های فیزیکی مرتبط با محصولات بازگشتی مانند (جمع آوری، احیا، بازیافت و انهدام) را در بر می گیرد. یک موضوع ضروری برای مدلسازی سیستم های آماد معکوس، در نظر گرفتن تعداد بیشتری از گزینه های بازیابی و توجه به کیفیت بازگشتی ها و همچنین وجود عدم قطعیت، هم در مقدار و هم در کیفیت محصولات بازگشتی است. در این تحقیق، یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط فازی دو مرحله ای جهت طراحی یک شبکه آماد معکوس یکپارچه چند دوره ای و چند محصولی تحت شرایط عدم قطعیت ارائه شده است. هدف نهایی، کمینه سازی هزینه کل شبکه است. مدل مورد بحث از نوع مسائل NP-Hard است که در آن، زمان حل مساله به صورت نمایی افزایش می یابد. بنابراین در این تحقیق، از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک برای حل مدل استفاده شده است.
  کلیدواژگان: لجستیک معکوس، کیفیت محصولات بازگشتی، عدم قطعیت، مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط، الگوریتم ژنتیک
 • محمدتقی تقوی فرد *، رضا حبیبی، حامد عبداللهی صفحات 57-79
  در این تحقیق با استفاده از روش های جنگل تصادفی و جنگل رگرسیون که تعمیم یافته مدل درخت تصمیم و رگرسیون هستند، عوامل موثر بر ماندگاری و سودآوری مشتریان ارزی یک بانک تجاری دولتی، موردبررسی قرار می گیرد. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریانی است که دارای یکی از انواع حساب های ارزی بانک بوده و به طور همزمان از خدمات حواله های ارزی، گشایش اعتبارات اسنادی و تسهیلات ارزی استفاده می نمایند. همچنین صحت نتایج با رگرسیون لجستیک و بگینگ مقایسه می شود. در روش جنگل رگرسیون، با استفاده از معیار درصد میانگین قدرمطلق خطا (MAPE) ، به مقایسه دقت نتایج مدل با روش رگرسیون خطی پرداخته می شود. سپس درجه اهمیت هر یک از متغیرهای مستقل بر روی متغیرهای وابسته خرید بعدی، کاهش سطح فعالیت، کاهش سودآوری و تداوم سودآوری تعیین می شود.
  نتایج نشان می دهد در صورت ارائه تسهیلات ارزی بیشتر به مشتریان تولیدی و درنتیجه، گشایش اعتبارات اسنادی یا انجام حواله های بیشتر برای این قبیل از مشتریان، احتمال افزایش دوره ماندگاری مشتریان افزایش می یابد. همچنین افزایش مبلغ تسهیلات ارزی ارائه شده، حواله های انجام شده و همچنین اعتبارات اسنادی گشایش شده به واسطه نرخ سود بازپرداخت تسهیلات، کارمزدها و سود حاصله از فروش ارز و ضمانت نامه ها در بالا بردن میزان سودآوری مشتریان نقش بسزایی دارند.
  کلیدواژگان: ماندگاری مشتریان، سودآوری، بانک، درخت تصمیم، جنگل رگرسیون
 • میثم جعفری اسکندری *، رضا ابراهیمی، احسان ملایی صفحات 81-104
  مدیریت موجودی سازمان و برنامه ریزی برای تولید محصولات ازجمله وظایف ضروری هر سازمان تولیدی است. در این مقاله، مدل تولید-موجودی کمبوددار برای تعیین مقدار بهینه موجودی در شرکت های تولیدی چند کالایی در هنگام غیرقطعی بودن تقاضا گسترش یافته است. هدف این مسئله بیشینه سازی کل سود شرکت با در نظر گرفتن هزینه های موجودی اعم از هزینه نگهداری مواد اولیه و نهایی، سفارش، کمبود به صورت سفارش عقب افتاده و فروش ازدست رفته و خرید است که یک مدل غیرخطی را به وجود می آورد. در این مسئله، دوباره کاری اقلام معیوب و محدودیت های نرخ تولید محدود، فضای انبار و سرمایه نیز در نظر گرفته شده است. برای حل مشکل نادقیق بودن داده های ورودی به سیستم از نظریه مجموعه های فازی استفاده شده است. مدل ارائه شده با استفاده از روش ترکیبی زنبورعسل، پارتو و ویکور حل شده است. نتایج نشان می دهد تولید محصولات به میزان تعیین شده در چنین شرایطی، به صورت همزمان بیشینه سود و کمینه هزینه را برای شرکت تولیدی به ارمغان خواهد آورد.
  کلیدواژگان: مدل تولید، موجودی چندکالایی، کمبود، نظریه مجموعه فازی، الگوریتم زنبورعسل، منطق پارتو، ویکور
 • حامد شکوری گنجوی، عالیه کاظمی * صفحات 105-128
  مراکزی که خدمات عمومی ارائه می کنند، مانند بیمارستان های دولتی، ازجمله مصرف کنندگان بزرگ انرژی الکتریکی هستند که لازم است مصرف انرژی آن ها مدیریت شود. در این پژوهش با در نظر گرفتن ترجیحات مصرف کننده و تعرفه قیمت انرژی الکتریکی، یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای بهینه سازی مصرف انرژی برق بیمارستان ها ارائه شده است. در یک مطالعه موردی، فهرستی از دستگاه های مورداستفاده توسط یک مصرف کننده نمونه دریافت شده و با تعیین مشخصات دستگاه ها و ترجیحات کاربران آن ها، مدل برنامه ریزی و زمان بندی برای آن ها اجرا شده است. سه سناریوی کمینه سازی اوج انرژی مصرفی (مدیریت اضافه بار)، کمینه سازی هزینه انرژی مصرفی و تلفیق سناریوهای اول و دوم، به عنوان اهداف پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی، موردمطالعه و بررسی قرار گرفته اند. نهایتا شاخص شدت انرژی، قبل و پس از بهینه سازی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان داد میزان کاهش شدت انرژی در سناریوی تلفیقی که هر دو هدف را به طور هم زمان در نظر می گیرد، بیشتر است.
  کلیدواژگان: مدیریت مصرف انرژی، بیمارستان، ساختمان های هوشمند، بهینه سازی، برنامه ریزی آرمانی فازی
 • صادق شهبازی، سیدمجتبی سجادی *، فریبرز جولای صفحات 129-152
  مدیریت صحیح و اثربخش انجام پروژه ها در مراکز تحقیق وتوسعه، یکی از اهداف کلیدی این مراکز است. تعیین بهینه توالی انجام پروژه ها در محیط تحقیقاتی در بهره وری نیروی انسانی، ماشین آلات و هزینه های مربوط به دیرکرد و زودکرد تحویل پروژه ها تاثیرگذار است. از سوی دیگر، قوانین مختلفی برای تعیین اولویت دهی پروژه ها در گروه های تحقیقاتی وجود دارد که این موضوع در مسئله چندپروژه ای با توالی های مختلف، حل مدل های ریاضی را به یک مسئله NP-Hard تبدیل می نماید. لذا رویکرد بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی برای یافتن جواب نزدیک به بهینه، می تواند اثر بخش باشد. در این مقاله، ابتدا یک مدل مفهومی برنامه ریزی ریاضی جهت تعیین توالی انجام پروژه ها ارائه شده است؛ سپس به کمک نرم افزارArena 14 مدل شبیه سازی، طراحی و در ادامه با حل یک مثال عددی، جواب نزدیک به بهینه مسئله ازلحاظ بهره وری، هزینه دیرکرد و سود زودکرد به منظور انتخاب بهترین روش اولویت بندی کارها در گروه های پژوهشی ارائه شد و نتیجه آن با طراحی آزمایش ها و آزمون توکی موردبررسی و آزمون قرار گرفت. درنهایت، روش LPT، جهت اولویت بندی کارها هنگام ایجاد صف در ورودی گروه های پژوهشی انتخاب شد. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد در شبیه سازی، برخلاف سایر روش های بهینه سازی، نیاز به ایجاد یک مدل ریاضی دقیق نیست بلکه با یک مدل مفهومی ریاضی می توان به نتایج مطلوبی دست یافت و این امر حل مسائل بهینه سازی پیچیده را درصورتی که بتوان به مدل شبیه سازی شده تبدیل نمود، تسهیل می نماید.
  کلیدواژگان: بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی، توسعه پروژه جدید، بهره وری، دیرکرد، زودکرد
 • عاطفه عبدالهی، محمدعلی ولی پور *، مصطفی ابراهیم پور صفحات 153-177
  در دنیای رقابتی امروز، شیوه های مدیریت تولید گذشته که یکپارچگی کمتری را در فرآیندهایشان داشتند، کارایی خود را از دست داده اند. زنجیره تامین پایدار را می توان ابزار عملی ای دانست که قادر است عملکرد قابل قبولی را با درگیری گسترده پایداری در کسب وکار ایجاد کند. در این راستا می توان برای داشتن عملکردی مناسب جهت پایداری بیشتر زنجیره تامین اولویت های رقابتی را تجویز کرد.
  پژوهش حاضر از نوع هدف پژوهشی- کاربردی ، از حیث روش، توصیفی-تحلیلی است و با هدف تعیین اولویت های رقابتی در زنجیره تامین پایدار انجام شده است. در این پژوهش، ابتدا ابعاد زنجیره تامین شناسایی شده و به یک ساختار سلسله مراتبی از آن دست یافتیم و سپس با بررسی ادبیات، زیرمعیارهای آن را تعیین کردیم و کلیه اولویت ها و زیرمعیارهای شناسایی شده را بر روی مجموعه شرکت های لوازم خانگی پارس توشه با ترکیبی از فنون تصمیم گیری چندمعیاره مورد آزمون قرار دادیم. نتایج پژوهش نشان داد اولویت های رقابتی که شرکت ها با به کارگیری آن در بازار رقابت می کنند به ترتیب، هزینه، تحویل و کیفیت است و سایر اولویت ها با توجه به مقدار ارزش متفاوتی که برای V (ارزش مقداری در نظر گرفته شده در رویکرد) قائل می شویم در رتبه های بعدی قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین پایدار، اولویت های رقابتی، ترجیحات بیانی، مجموعه تئوری فازی
 • حسین محمدی دولت آبادی، مهدی غضنفری *، ابراهیم تیموری، میرسامان پیشوایی صفحات 179-205
  در این مقاله، مسئله بورس گل و گیاه به عنوان یک مسئله بهینه سازی در نظر گرفته می شود. ذی نفعان این مسئله عرضه کننده، خریدار، شرکت آماد طرف سوم، کارگزاران و سازمان بورس معاملات هستند. گل ها و گیاهان جزو محصولات تازه و محصولات تازه نیز به عنوان زیرمجموعه ای از محصولات فسادپذیر شناخته می شوند. در این مقاله، دو مدل رقابتی استکلبرگ بین عرضه کننده محصولات و خریدار و همچنین بین خریدار و شرکت آماد طرف سوم ارائه می شود که در مدل اول، مقدار سفارش بهینه، قیمت عمده فروشی و قیمت خرده فروشی محصول به دست می آید و در مدل دوم نیز قیمت حمل بهینه توسط شرکت آماد طرف سوم محاسبه می شود. در پایان نیز یک مدل هماهنگ و یکپارچه ارائه می شود و نشان داده می شود که شرایط هماهنگی و یکپارچگی در مبادله گل و گیاه باعث می شود تا سود و مقدار سفارش بیشتر و همچنین قیمت خرده فروشی کمتری در کل زنجیره تامین نسبت به حالت های رقابتی برای اعضای زنجیره به دست آید.
  کلیدواژگان: بورس گل و گیاه، بازی استکلبرگ، شرکت لجستیکی طرف سوم، کارگزار، بورس معاملات
 • مهدی محمدی قاضی محله *، محمود گلابچی صفحات 207-228
  یکی از عوامل مهم موفقیت در مدیریت، کاهش زمان تولید است که موجب افزایش میزان تولید و کاهش انتظار مشتریان است. در پروژه های ساخت آپارتمان مسکونی، زمان تولید تفاوت زیادی با کشورهای پیشرفته ای همچون ژاپن و آمریکا دارد؛ لذا کاهش زمان تولید آپارتمان یکی از دغدغه های مدیران پروژه است. یکی از راه های کاهش زمان، کاهش یا حذف اتلاف های زمانی است که در فرآیند تولید اتفاق می افتد و هدف این مقاله، شناسایی و تعیین میزان اثر این اتلاف هاست. برای شناسایی علت ها بعد از مطالعه کتابخانه ای، از مصاحبه نیمه ساختاریافته و تحلیل مضمون استفاده شد و 8 عامل به دست آمد که همگی دارای سه ویژگی حضور در مرحله اجرا، قابل کنترل بودن و تاثیر مستقیم بر زمان بودند. این 8 عامل شامل جلوگیری ناظر، کمبود مصالح، کمبود تجهیزات، دوباره کاری، تاخیر پیمانکار، جابجایی و انبارش، تداخل کاری و درنهایت، انجام همه فعالیت ها درون کارگاه هستند. برای تعیین میزان اثر، پس از دریافت 214 پاسخنامه قابل استفاده، از روش شبکه عصبی رگرسیونی تعمیم یافته استفاده شد. نتیجه به دست آمده به این صورت بود که در صورت وجود هر 8 عامل، 4/41 درصد زمان پروژه، به اتلاف زمانی اختصاص دارد و تنها سه عامل تاخیر پیمانکار، انجام فعالیت ها درون کارگاه و دوباره کاری باعث 8/31 درصد اتلاف می شود. این نتایج، معیار مناسبی را برای تصمیم گیری مدیران پروژه نسبت به نوع رفتار با این عوامل، فراهم می سازد تا درنهایت بتوانند طول مدت پروژه را کاهش دهند.
  کلیدواژگان: آپارتمان مسکونی، اتلاف زمانی، پروژه ساخت، رویکرد ناب، شبکه عصبی رگرسیونی تعمیم یافته
 • سیدسعید میرواحدی * صفحات 229-254
  ارائه نظریه امکان گرایی در برابر هدف گرایی توسط سارازواتی آغاز تحولاتی بنیادین در زمینه درک منطق تصمیم گیری کارآفرینان است. این نظریه با ارائه پنج اصل نشان می دهد که کارآفرینان متفاوت از مدیران کلاسیک و به خصوص مدیران شرکت های بزرگ تصمیم گیری می کنند. این مقاله رویکردی کیفی دارد و داده ها از طریق مصاحبه با کارآفرینان ایرانی که شرکت های کارآفرینانه موفقی را در صنایع مختلف تاسیس کرده اند، جمع آوری شده اند. تحلیل داده ها با استفاده از روش نگاشت علی انجام شده و نشان می دهد که کارآفرینان ایرانی از این منطق و تفکر تصمیم گیری تبعیت می کنند. تحلیل نگاشت های علی و استخراج مفاهیم مرکزی نشان می دهد که کارآفرینان ایرانی اصول ضرر قابل تحمل، شراکت، پیش بینی به جای کنترل و نیز استفاده از پیشامدهای خوب و بد را در تصمیم گیری های خود به خوبی به کار می گیرند. نتایج این تحقیق نشان داد که عموم کارآفرینان ایرانی با تکیه بر امکانات موجود، شرکت های کارآفرینانه را بنا نهاده و به مرور به سمت هدف گرایی در تصمیمات، پیش می روند. این منطق، درنهایت منجر به شکل گیری پارادایم خلق تدریجی یا یک باره شرکت های کارآفرینانه با توجه به منابع در دسترس خواهد شد.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری، کارآفرینی، امکان گرایی، هدف گرایی، نگاشت علی
 • نیما همتا *، محمد احسانی فر، امین مقدسی صفحات 255-273
  یکی از مسائل مهم در کنترل پروژه، برآورد دقیق زمان اتمام، هزینه اجرایی و میزان منابع مصرفی در یک پروژه است. در مدیریت پروژه ها به علت عدم قطعیت در کنترل پروژه هایی که در محیط بسیار متغیر اجرا می شوند، اغلب ممکن است با صرف هزینه های اضافی طول زمان برخی از فعالیت ها را کاهش داده تا زمان تکمیل پروژه تسریع یابد. مسئله موازنه زمان-هزینه، یکی از روش های تعیین اقتصادی ترین زمان برای اجرای پروژه و بررسی میزان حساسیت تغییرات هزینه در مقابل تغییرات زمان است. در این مقاله، یک مدل ریاضی استوار برای مسئله موازنه زمان-هزینه گسسته ارائه می شود که در شرایط عدم قطعیت و غیرقابل پیش بینی همواره جواب های نزدیک به بهینه داشته باشد. برای استوار کردن و حفظ کارایی مدل مفروض از روش بهینه سازی استوار و برای حل مدل از نرم افزار گمز و الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. با بررسی و مقایسه نتایج آزمایش ها بر روی پروژه های مختلف، به استواری، دقت و کارایی روش حل مدل پیشنهادی پی برده شد.
  کلیدواژگان: مسئله موازنه زمان، هزینه گسسته، الگوریتم ژنتیک، نرم افزار GAMS، بهینه سازی استوار
|
 • Mahdieh Bagher *, Masoud Kassaee, Akbar Alem Tabriz, Mostafa Zandieh Pages 1-27
  Cross docking is a new strategy in supply chain management. In a cross docking system, items move directly from receiving dock to shipping dock, without being stored in the warehouse or distribution center. This paper studies the problem of truck scheduling in a distribution system including multiple cross docks with no intermediate storage. In this model of cross docking scenario preemption of trucks is allowed. Therefore, both inbound and outbound trucks can arrive and move out the distribution center intermittently. In this paper a mixed integer linear programming model has been developed. Moreover, to solve the problem we proposed three metaheuristics algorithm based on tabu search, simulated annealing and genetic algorithm. In this regard, we propose a novel solution encoding scheme for the problem. And the algorithms are tuned by Taguchi method. Using numerical experiments, the genetic algorithm outperforms the other two algorithms Besides.
  Keywords: multi docks cross, truck scheduling, metaheuristics
 • Nasser Tarin, Adel Azar *, Seyyed Abbas Ebrahimi Pages 29-56
  One of the main activities of supply chain management is reverse logistics. Reverse logistic encompass all physical activities associated with returned products such as collection, recovery, recycling and disposal. An essential issue of modeling the problem of designing reverse logistic systems is considering the greater number of options regarding the quality of returns and also uncertainty in both quantity and the quality of the returned product. In this study, a two phase fuzzy mixed integer programming is proposed. Because some of parameters are fuzzy, this model design under uncertainty condition. Moreover, the reverse logistics network was developed as a multi-period and multi-product model. The objective function of model is minimizing the total cost of the network. The model is a type of NP-Hard problems which time of solution increases exponentially. Therefore, in this study, we use the genetic metaheuristic algorithm to solve the model.
  Keywords: reverse logistic, returned products quality, Uncertainty, mixed integer programming model, Genetic algorithm
 • Mohammad Taghi Taghavifard *, Reza Habibi, Mojtaba Aghaei Pages 57-79
  In this paper, effective factors on retention and profitability of customers a state owned bank was studied using random forests and regression forests methods. The data was collected form Bank Sepah database. The statistical population consists of 169 corporations holding different types of deposit accounts and utilized one of the different types of services such as sending and receiving payment orders, letters of credit (LC) and foreign exchange facilities during the research period (1389-1391), simultaneously.
  In this paper, the accuracy of the results of random forests method is compared with the results of logistic regression and bagging methods using area under the Receiver Operating Characteristic (ROC) curve. Furthermore, the results of regression forests method was compared to those of linear regression by calculating Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Then, we tried to determine the importance of effective independent variables on dependent ones, i.e. next purchase, activity defection, profit drop and profit continuity using random forests and regression forests.
  The results show that in the case of offering currency facilities to the customers active in the production fields leading to opening LCs and receiving more payment orders will increase the probability of customer retention. In addition, an increase in the amount of foreign exchange facilities and payment orders offered by banks due to the rate of return of foreign exchange facilities, banking fees, income resulting from issued warranties and selling currencies plays an important role in the profitability of customers.
  Keywords: Customer Retention, Profitability, Bank, Decision Tree, Regression Forest
 • Meisam Jafari Eskandari *, Reza Ebrahimi, Ehsan Molaie Pages 81-104
  Inventory management and production planning are two of necessary tasks for each manufacturing organization. In this paper, a production-inventory model with backlogging is expanded to identify the optimal value of inventory in multi-product organizations when demand is uncertain. The purpose of this problem is maximizing the total company’s profit considering inventory costs such as storage of raw materials and finished goods, backlogging contains both back order and lost sale, and purchasing, which is resulted in a nonlinear model. Also in this paper reworking of defected items and constraints such as finite production rate, warehouse space and capital are considered. The fuzzy set theorem is used to cope with uncertain inputs. To solve the proposed model a combined Honey Bee, Pareto and VIKOR method is applied. Results show that in the similar situations, applying this methodology leads to a maximum profit and minimum cost for manufacturing organizations.
  Keywords: Multi, product Production, inventory model, Backlogging, Fuzzy sets theorem, Pareto logic, VIKOR
 • Hamed Shakouri Gangavi, Aliyeh Kazemi * Pages 105-128
  Public service providers such as state hospitals are one of the major consumers of electrical energy and it is necessary to manage their consumption. In this study, considering consumer preferences and electricity price tariffs, a mathematical programming model has been presented to optimize electrical energy consumption of hospitals. Data for a set of devices utilized by a sample consumer have been gathered. After determining device specifications and consumer preferences, a scheduling model has been implemented. As the objectives of energy management system, three scenarios consist of peak energy minimization (load management), minimization of energy costs and combining the first and the second scenarios have been studied and analyzed. Finally, the energy intensity index has been assessed before and after optimization. The results showed that in the combined scenario that both objectives are considered simultaneously, greater reduction of energy intensity is observed.
  Keywords: Energy consumption management, Hospitals, Smart buildings, Optimization, Fuzzy goal programming
 • Sadegh Shahbazi, Seyed Mojtaba Sajjadi *, Fariborz Jolai Pages 129-152
  Effective management of projects in research and development centers is one of the key objectives of these centers. Determining the optimal sequence of jobs affect the group productivity, earliness, and tardiness costs. One of the deterministic variants of the problem solving is well-known to be NP-Hard. If random elements are introduced into the problem, the level of complexity becomes higher. Hence, many priority rules have been developed to tackle stochastic job shop scheduling problem. However, to devise a better solution approach, simulation- optimization approach might be used. In this study, a mathematical model is developed for project scheduling with random process times and possible machine breakdowns. Then, a simulation-optimization model is designed to choose among a list of priority rules using Rockwell Arena 14. Finally, a numerical example was used to evaluate the quality of the model. Results show that the rule Longest Processing Time (LPT) yields the lowest total earliness and tardiness costs.
  Keywords: Simulation Optimization, New product development, productivity, earliness, tardiness
 • Atefeh Abdollahi, Mohammadali Valipour *, Mostafa Ebrahimpour Pages 153-177
  In today's competitive world, production management practices based on the past method have lost their effectiveness. Since those methods have less integrity in their processesand companies need more integration in all their manufacturing processes. Stable supply chain can be considered as a practical tool that can deliver acceptable performance with a massive sustainability of business engagement to have properperformance for more sustainability of supply chain prescribes competitive priorities can be considered.
  The present research aims to determine the competitive priorities in the sustainable supply chain.This research is quantitative based on objective and descriptive-analytic based on method.In this research, we first identify the dimensions of the supply chain which had a hierarchical structure, then by examining the literature, criteria and all the priorities and sub-criteria was identified on the set of companies that is active in the Pars Toosheh company. Then the datawas tested with a combination of multi-criteria decision-making techniques. The results of the research showed that the competitive priorities that the company is competing with in the market and willing to invest more in it are: cost, delivery and quality, andother priorities based on the value we value that we consider for V place in the next priorities.
  Keywords: Sustainable Supply Chain Management, Competitive Priorities, Lingustic perference, Fuzzy Set Theory
 • Hossein Mohammadi, Mehdi Ghazanfari *, Ebrahim Teimouri, Mir Saman Pishvaee Pages 179-205
  In this paper, we consider plant and flower organized exchange market configuration as an optimization problem. Stakeholders in plant and flower organized market problem are supplier, buyer, third-party logistics company, broker and exchange market agent. Plants and flowers are a subset of fresh products and also fresh products are a sub-category of perishable products. In this paper two leader-follower Stackelberg model between supplier and buyer and also between buyer and third-party logistics provider will be proposed. We drive the optimal order quantity, selling and retail price in the first model and optimal transportation price in the second model. At the end, a coordinated and integrated model will be proposed in which all members of the supply chain will try for overall chain profit. Then the expected profits, order quantity, and retail price of the competitive mode and the coordinated model are compared with respect to given numerical example. The results show higher profit and order quantity and lower the retail price in a coordinated mode compared to competitive model.
  Keywords: Plant, flower organized market, Stackelberg game, Third, party logistics provider, Broker, Bourse owner
 • Mahdi Mohammadi Ghazimahalleh *, Mahmood Golabchi Pages 207-228
  One of important factors in management success is reducing production time. In Iran Residential apartment's production process takes considerably more time compared to developed countries like U.S.A and Japan so decrease of process time is one of important problems for construction managers. One of decreasing ways is reducing or elimination of time wastes. The aim of this paper is to identify time waste causes and estimating the amount of these effects. For identifying, after literature review, semi-structured interview and thematic analysis were used and 8 causes were identified that have three factors including presence in executing, direct impact and controllability. These 8 causes are supervisor blockage, lack of materials, lack of equipment, rework, contractors delay, transfer and depot, subcontractor's conflict and doing more activities in site. For estimating the amount of effect, questionnaires were distributed between project managers that had 5 to 7 floor residential apartments and after receiving 214 usable responses, Generalized Regression Neural Network Method were used. The result obtained in this paper is in the presence of all 8 causes in projects, 41.4 percent of executing time is waste and 77percent of this significant amount is because of three causes contractor delay, do more activities in site and rework. These results are appropriate criteria for project manager to make decision about how to dealing with contractors so they can reduce the project duration.
  Keywords: Building construction, Generalized Regression Neural Network, Lean approach, Residential apartment, Time waste
 • Saeed Mirvahedi * Pages 229-254
  Effectuation theory by Sarasvathy has helped scholars and practitioners to better understand the logic and process of entrepreneurs’ decision making. Five main principles of this theory show that entrepreneurs are thinking in different way in comparison with traditional managers especially who manage large companies. This paper has a qualitative approach and data gathered through semi-structured interviews with some entrepreneurs from different industries in Iran. The cases are successful entrepreneurial companies. Analysis by causal mapping method demonstrates that Iranian entrepreneurs make decisions in accordance with effectuation principles. They use their available means, affordable loss instead of expected return, partnership, contingencies and prediction instead of control. More analysis show that entrepreneurs make decisions effectually in the beginning stage of the firm but after a while, they shift to causation manner. Finally effectuation logic may cause to gradual or sudden creation of the firm based on available resources.
  Keywords: Decision making, Entrepreneurship, Effectuation, Causation, Causal mapping
 • Nima Hamta *, Mohammad Ehsanifar, Amin Moghaddasi Pages 255-273
  Effectuation theory by Sarasvathy has helped scholars and practitioners to better understand the logic and process of entrepreneurs’ decision making. Five main principles of this theory show that entrepreneurs are thinking in different way in comparison with traditional managers especially who manage large companies. This paper has a qualitative approach and data gathered through semi-structured interviews with some entrepreneurs from different industries in Iran. The cases are successful entrepreneurial companies. Analysis by causal mapping method demonstrates that Iranian entrepreneurs make decisions in accordance with effectuation principles. They use their available means, affordable loss instead of expected return, partnership, contingencies and prediction instead of control. More analysis show that entrepreneurs make decisions effectually in the beginning stage of the firm but after a while, they shift to causation manner. Finally effectuation logic may cause to gradual or sudden creation of the firm based on available resources.
  Keywords: Discrete time, cost trade, off problem, Genetic algorithm, GAMS software, Robust Optimization