فهرست مطالب

مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی - سال سوم شماره 1 (تابستان 1395)
 • سال سوم شماره 1 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مقاله پژوهشی
 • مهناز زارعی، فریبا یزدخواستی *، حمیدرضا عریضی صفحات 1-18
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر روان نمایشگری بر پاسخ به استرس، احساس تنهایی و تعاملات اجتماعی همسران کارکنان اقماری انجام شد. طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه همسران کارکنان اقماری شرکت فلات قاره ساکن شهر اصفهان می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع نمونه گیری در دسترس و انتصاب تصادفی به گروه های آزمایش و گواه بود. بدین منظور 24 نفر از همسران کارکنان اقماری در دو گروه (12 نفر گروه آزمایش و 12 نفر گروه گواه) قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه پاسخ به استرس (SRI)، احساس تنهایی (SELSA) و مهارت های اجتماعی (SSI) استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که بین گروه آزمایش که تحت تاثیر روش روان نمایشگری بودند و گروه گواه که مداخله دریافت نکرده بودند، تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین، گروه تحت آموزش روان نمایشگری، کاهش استرس، کاهش احساس تنهایی و افزایش تعاملات اجتماعی را تجربه کردند. با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت که روان نمایشگری در کاهش پاسخ به استرس و احساس تنهایی و همچنین در بهبود تعاملات اجتماعی موثر می باشد.
  کلیدواژگان: روان نمایشگری، استرس، احساس تنهایی، تعاملات اجتماعی
 • جیران محمدی *، فرج الله رحیمی، اسلام فاخر، قاسم شعیبی صفحات 19-40
  در دهه اخیر مدیران منابع انسانی بر تناسب شغل با ویژگی های شخصیتی شاغل به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر بر موفقیت در پیشبرد اهداف سازمان و افزایش تعهد و عملکرد شغلی تاکید نموده اند. هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی وضعیت تناسب شخصیت–شغل در شرکت فولاد خوزستان و نیز بررسی رابطه آن با عملکرد شغلی با میانجی گری تعهد سازمانی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شرکت فولاد خوزستان می باشند. از این جامعه تعداد 384 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه های تیپ های شخصیتی، تعهد سازمانی و عملکرد شغلی بود. نتایج نشان داد کارکنان شرکت فولاد خوزستان از نظر تناسب شخصیت-شغل در موقعیت مناسبی (بالاتر از میانگین) قرار دارند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل نشان داد که بین تناسب شخصیت–شغل با عملکرد شغلی کارکنان مستقیم و غیرمستقیم با میانجی گری تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: تعهد سازمانی، تناسب شخصیت- شغل، عملکرد شغلی
 • مجید صفاری نیا*، زهرا امیرخانی رازلیقی صفحات 41-56
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اهمال کاری سازمانی با فرسودگی شغلی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان ادارات دولتی استان تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای 100 نفر از آنان به عنوان شرکت کددگان در پژوهش انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش دو مقیاس اهمال کاری سازمانی و فرسودگی شغلی بودند. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین اهمال کاری سازمانی (و ابعاد آن) با فرسودگی شغلی (و ابعاد آن) رابطه معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: اهمال کاری سازمانی، فرسودگی شغلی
 • ایمان شاکری * صفحات 57-70
  هدف پژوهش حاضر سنجش روایی ارزیابی عملکرد سنتی و ارزیابی چندوجهی شایستگی ها از طریق کانون ارزیابی بود. شرکت کنندگان در پژوهش 71 نفر از کاندیدهای سمت سرپرستی شرکت فولاد آلیاژی ایران بودند. جهت تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسه مراتبی استفاده شد. نتایج بررسی روایی ملاکی نشان داد ارزیابی عملکرد سنتی و ارزیابی چند وجهی شایستگی ها به طور مثبت و معنی داری در پیش بینی نمرات کانون ارزیابی موثر بودند. روایی افزایشی مبتنی بر شواهد نشان داد ارزیابی چند وجهی شایستگی ها در مقایسه با ارزیابی سنتی عملکرد، 3/26 درصد در پیش بینی نمرات کانون ارزیابی موفق تر بوده است. همچنین، بررسی شایستگی های یکسان در ارزیابی چند وجهی و مرکز ارزیابی، روایی همگرای 4 شایستگی را تایید و 2 شایستگی را رد کرد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که به منظور ارزیابی عملکرد کارکنان، ارزیابی چندوجهی شایستگی ها در مقایسه با ارزیابی سنتی از روایی بالاتری برخوردار است.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد سنتی، ارزیابی چند وجهی شایستگی ها، کانون ارزیابی، روایی سازه
 • هانیه هژبریان*، ولی الله فرزاد، مرجان جعفری روشن صفحات 71-92
  هدف پژوهش حاضر هنجاریابی و تعیین روایی و پایایی پرسشنامه نه نقشی خودادراکی نقش تیمی بلبین (BTRSPI-9R) بود. شرکت کنندگان در پژوهش 360 نفر از کارکنان دارای تحصیلات دانشگاهی شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران بودند که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه نه نقشی خودادراکی نقش تیمی بلبین (BTRSPI-9R)، چک لیست ارزیابی مشاهده گر بلبین (OAS) و پرسشنامه شخصیتی نئو (NEO-FFI) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی آزمون- بازآزمون، آلفای کرونباخ و رتبه درصدی انجام شد. ضرایب پایایی نقش های بلبین به روش های مختلف در دامنه ای از59/0 تا 88/0 و ضرایب روایی در دامنه ای از 28/0 تا 63/0 به دست آمد. نتایج نشان داد که پرسشنامه نه نقشی خودادراکی نقش تیمی بلبین (BTRSPI-9R) از روایی و پایایی مناسب و قابل قبولی برخوردار بوده و نقاط برش نقش ها با استفاده از رتبه های درصدی محاسبه شد. بنابراین می توان از پرسشنامه نه نقشی خودادراکی نقش تیمی بلبین (BTRSPI-9R) به عنوان ابزاری قابل اعتماد برای کمک به سازمان ها و صنایع در حوزه کار تیمی و بهبود اثربخشی تیم های کاری استفاده نمود.
  کلیدواژگان: پرسشنامه خودادراکی نقش تیمی بلبین، چک لیست ارزیابی مشاهده گر، هنجاریابی، اعتباریابی
 • سحر سوادکوهی*، سیمین زغیبی قناد، مریم حسین پور، سیروس عالیپور بیرگانی صفحات 93-104
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه عزت نفس سازمان محور و تطابق شخص–شغل با رضایت شغلی کتابداران انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی کتابداران دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور بودند که 61 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان در پژوهش پرسشنامه های عزت نفس سازمان محور، تطابق شخص-شغل و رضایت شغلی را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی ساده و تحلیل رگرسیون چندگانه با روش گام به گام) تحلیل شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که تطابق شخص-شغل با رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت دارد اما عزت نفس سازمان محور با وجود معنی دار بودن ضریب همبستگی ساده آن با رضایت شغلی، حائز وزن معنی دار در رگرسیون گام به گام نبود.
  کلیدواژگان: تطابق شخص-شغل، رضایت شغلی، عزت نفس سازمان محور
|
 • Mahnaz Zarei, Fariba Yaznkhasti *, Hamidreza Oreyzi Pages 1-18
  The aim of present study was to investigate the effect of psychodrama on respond to stress, loneliness and social interaction in satelite employmee's wives. The research design of this study was Quasi-experimental by pretest-post test with control group. Porticipants were selected by available sampling method and appointed in two control and experimental group randomly. Instruments included the stress respond (SRI), loneliness (SELSA) and social skills (SSI) questionnaires. Data were analysed using MANCOVA. Results showed significant difference between experimental and control groups. Psychodrama training reduced stress and loneliness and increased social interaction in experimental group. According to the results we can say that psychodrama is effective in reduction of responds to stress and loneliness, and improve social interaction.
  Keywords: psychodrama, responds to stress, loneliness, social interaction
 • Jeiran Mohammadi *, Farajollah Rahimi, Eslam Fakher, Ghasem Shoeibi Pages 19-40
  In the last decade, human resource managers have emphasized the personality-job fit as one of the most important factors in attaining organizational goals and increasing organizational commitment and job performance. The aim of this study was to investigate the current state of personality-job fit as well as its relationship with job performance through organizational commitment. The statistical population of the research is all employees of Khuzestan Steel Company. From this population 384 employees were selected by simple random sampling method. Instrument included personality types, organizational commitment and job performance questionnaires. Analysis of the collected data through valid and reliable questionnaires showed that employees of Khuzestan Steel Company are in a suitable state (above average) in terms of the personality-job fitness. Also, results of structural equation modeling using Liserel software showed the positive and significant relationship between personality-job fit and job performance directly and indirectly through the organizational commitment.
  Keywords: Organizational commitment, personality-job fit, job performance
 • Majid Saffarinia *, Zahra Amirkhani Pages 41-56
  The aim of this study was to investigate the relationship between organizational procrastination and job burnout. The statistical population was all employees of public organizations in Tehran province. From this population 100 employees were selected by multistage random sampling method. Instrument included organizational procrastination and job burnout scales. Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and regression analysis. The results showed the significant relationships between organizational procrastination (and its components) and job burnout (and its components).
  Keywords: organizational procrastination, job burnout
 • Iman Shakeri * Pages 57-70
  The aim of this study was to investigate the validity of two methods of performance appraisal. 71 supervisor the participants include candidates in Iran Alloy Steel Company. Data were analyzed using Pearson correlation and hierarchical regression analysis. Results of criterion validity showed traditional performance appraisal and multi-source appraisal of competencies positively and significantly predicted assessment center scores. Evidence-based incremental validation showed multi-source appraisal of competences in comparison with traditional performance evaluation has been, 26.3% more successful in predicting assessment center scores. Also, investigation of the same competencies in multi-source appraisal and assessment center confirmed convergent validity of 4 competences and rejected 2 of them. Findings indicate multi-source appraisal of competences in comparison with traditional appraisal have greater validity for employees¢ performance appraisal.
  Keywords: traditional performance appraisal, multi-source appraisal of competences, assessment center, construct validity
 • Hanieh Hojabrian *, Vali A. Farzad, Marjan Jafari Roshan Pages 71-92
  The aim of this study was to standardize and validate The Belbin Team Role Self-Perception Inventory (BTRSPI-9Roles). Participants include 360 employees of National Iranian Oil Refining and Distribution Company, who were selected by classified random sampling method. The instrument consisted of BTRSPI-9R, Neo-FFI Personality Inventory and The Belbin Observer Assessment Sheet (OAS). Data were analyzed through Pearson correlation coefficient, test-retest, cronbach alpha and percentage rank methods. The range of validity coefficients, through different methods, determined between 0.28 to 0.63 and reliability coefficients from 0.59 to 0.88. Finally, results showed that BTRSPI-9R has an acceptable validity & reliability, and norms (cut off points) of the roles were computed using percentage ranks. Therefore, the BTRSPI-9R can be used as a reliable tool to help organizations and industries in the area of team working and improvement of team effectiveness.
  Keywords: BTRSPI-9R, standardization, validity, reliability
 • Sahar Swadekouhi *, Simin Zoghibiqnad, Maryam Hosseinpour, Syrus Amirpour Birgani Pages 93-104
  The aim of this study was to investigate the relationship between organizational-based self-esteem and person-job fit with job satisfaction. The statistical population concluded all librarians of Shahid Chamran University of Ahvaz, and Jundishapur University of Medical Sciences. From this population 61 librarian were selected by available sampling method. The participants completed organization-based self-esteem, person-job fit and job satisfaction questionnaires. Data were analyzed using multiple regression analysis (with stepwise method). Findings indicated that person-job fit have a positive relationship with job satisfaction, but organization-based self-esteem despite significant simple correlation with job satisfaction, has not significant weight in stepwise regression.
  Keywords: Job Satisfaction, organizational-based self-esteem, person-job fit