فهرست مطالب

صنعت پمپ - پیاپی 32 (بهار و تابستان 1396)

دو فصلنامه صنعت پمپ
پیاپی 32 (بهار و تابستان 1396)

 • 68 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1397/01/15
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • مروری بر استانداردهای انجمن هیدرولیک در زمینه پمپ ها
  تقی رحیمیان صفحه 3
 • معرفی یک نوع پمپ / پمپ های دوجریانی
  صفحه 8
 • آزمون های میدانی پمپ ها و اهمیت دقت روش های اندازه گیری میدانی دبی
  صفحه 15
 • گزارش کمیته فنی متناظر پمپ ایران ISIRI/TC115
  سامان حاجی شاه محمدی صفحه 23
 • معرفی کتاب و نشریه
  صفحه 25
 • لیست نمایشگاه ها و همایش ها
  صفحه 27
 • استفاده از انرژی خورشیدی جهت انتقال آب شرب بهداشتی (پروژه روستای جغال شهرستان درگز)
  مجید جعفری صفحه 28
 • سیستم های انتقال هیدرولیکی با غلظت بالا
  صفحه 38
 • پاسخ به پرسش های کاربردی
  صفحه 50
 • واژه نامه: قابلیت اطمینان ماشین های دوار
  ترجمه: مهدی فرشاد صفحه 58
 • فهرست مقالات شماره های 1 الی 30 معرفی استاندارد
  صفحه 64