فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 11 (پیاپی 106، بهمن 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/15
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محسن رضاییان صفحات 997-998
  اخیرا برای یکی از نویسندگان محترم مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان این سوال مطرح شده بود که آیا می تواند اصل مقاله خود را که قبلا در یک همایش ارائه نموده برای چاپ به مجله دانشگاه نیز ارسال نماید؟ پاسخ به این سوال مستلزم در نظر گرفتن چند نکته است که طرح آنها می تواند برای همه خوانندگان و نویسندگان فرهیخته مقالات مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان مفید باشد. بنابراین، در این سخن سردبیری به شرح این موضوع خواهیم پرداخت.
  همانطور که قبلا ذکر گردید، چاپ یک مقاله مشابه در بیش از یک مجله، عمل خلاف اخلاقی است که باید از آن اجتناب نمود [2-1]. این نکته، در برگیرنده چاپ کامل یک مقاله در مجموعه مقالات یک همایش نیز می باشد که در صورت رخداد، دیگر نمی توان همان مقاله را برای چاپ به مجله ای ارسال نمود [3].
  با این وجود، ارائه یک مقاله در یک همایش، به شرط آنکه شکل کامل مقاله در مجموعه مقالات آن همایش چاپ نشده باشد، ممانعتی از چاپ مقاله در یک مجله نخواهد داشت [4]. بنابراین، اگر شما مقاله خود را به صورت پوستر و یا سخنرانی در همایشی ارائه کرده اید، اما اصل مقاله در کتابچه همایش چاپ نشده و یا اینکه فقط خلاصه آن چاپ شده است، می توانید شکل کامل مقاله را برای نشریه مورد نظرتان، از جمله نشریه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ارسال نمائید.
 • داریوش شیخ الاسلامی وطنی، عایشه ابراهیمی صفحات 999-1012
  زمینه و هدف
  تمرینات ورزشی می تواند بر کاهش چربی های زیر پوستی و احشایی موثر باشد. هدف از این تحقیق، مشخص نمودن تاثیر تمرینات تناوبی با شدت بالا بر چربی احشایی زنان چاق بود.
  مواد و روش ها
  در یک طرح کارآزمایی بالینی، 34 زن چاق سالم به صورت تصادفی به سه گروه تمرین تداومی با شدت متوسط، تناوبی با شدت بالا و گروه کنترل تقسیم شدند. آزمودنی های گروه های تمرینی، به مدت 12 هفته، 3 جلسه در هفته تمرین کردند. پروتکل تمرینی گروه تداومی شامل 30 دقیقه دویدن با شدت 60-45 درصد ضربان قلب ذخیره و پروتکل تمرینی گروه تناوبی شامل 4 تناوب 4 دقیقه ای با شدت 95-85 درصد ضربان قلب بیشینه و وهله های 3 دقیقه ای استراحت فعال بود. گروه کنترل برنامه تمرینی نداشت. خون گیری 48 ساعت قبل از شروع برنامه تمرینی و مجددا 48 ساعت پس از خاتمه تمرینات در سالن ورزشی سرپوشیده شهرستان بانه انجام شد. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر، آزمون تعقیبی Bonferroni و هم چنین آزمون همبستگی Pearson استفاده شد.
  یافته ها
  در مقادیر RBP4 هر دو گروه تمرین تداومی (از 19/13±18/99 به 84/18±82/62) و تناوبی (از 13/7±23/88 به 48/9±99/56) به دنبال 12 هفته تمرین، کاهش معناداری دیده شد (در هر دو گروه، 001/0=p). همچنین، در پس آزمون اختلاف معناداری بین مقادیر پلاسمایی RBP4 گروه های مداخله در مقایسه با گروه کنترل ملاحظه گردید (05/0p<). این در حالی بود که تغییرات درون گروهی گلوکز تنها در گروه تمرین تناوبی (از 74/3±96/88 به 52/4±55/80 میلی گرم بر دسی لیتر) معنادار بود (030/0=p). همچنین، وزن بدن، درصد چربی بدن، شاخص توده بدن و نسبت دور کمر به دور لگن در هر دو گروه تمرینی، پس از 12 هفته انجام تمرینات منظم کاهش محسوس و معناداری یافتند (05/0p>). اما مقادیر انسولین و شاخص مقاومت به انسولین در هیچ یک از گروه ها با تغییر قابل ملاحظه ای روبرو نشد.
  نتیجه گیری
  این احتمال وجود دارد که هر دو پروتکل تمرینی تداومی با شدت متوسط و تناوبی با شدت بالا اثرات قابل توجه ای بر کاهش چربی احشایی و زیر جلدی زنان چاق داشته باشند، اما به نظر می رسد تفاوتی بین این دو نوع برنامه ی تمرینی وجود ندارد.
  کلیدواژگان: تمرین تناوبی با شدت بالا، تمرین تداومی، چربی زیر جلدی، چربی احشایی، چاقی، زنان
 • زهرا شفیعی، مریم فاتحی زاده صفحات 1013-1024
  زمینه و هدف
  کامیابی (Thriving) مجموعه ای از عملکردهای مثبت انسان در زمینه روانی، فیزیکی و اجتماعی تعریف شده است که با بهزیستی روان شناختی همراه است. به دلیل نقش بهزیستی روان شناختی در عملکرد تحصیلی، موفقیت تحصیلی، دستیابی به اهداف شخصی و کاهش غیبت در دانشجویان، سنجش این متغیر حائز اهمیت می باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین روایی و پایایی مقیاس کامیابی در دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال 1396 بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 97-1396 بود. از کل افراد حاضر 120 دانشجو به روش در دسترس انتخاب شدند. به منظور بررسی تحلیل مواد مقیاس، از همبستگی نمره های هر سوال با نمره کل استفاده شد. جهت بررسی روایی همگرایی، از ضریب همبستگی Pearson بین نمرات مقیاس کامیابی (Brief Inventory of Thriving; BIT) و مقیاس رضایت از زندگی (Satisfaction With Life Scale; SWLS) و برای بررسی روایی واگرایی، از ضریب همبستگی بین نمرات مقیاس کامیابی و مقیاس اضطراب، افسردگی، استرس(Depression، Anxiety، Stress Scale; DASS-21) استفاده شد.
  یافته ها
  همبستگی گویه ها با نمره کل در تمام موارد معنی دار و در دامنه 36/0 تا 70/0 قرار داشت. نتایج تحلیل عوامل مقیاس نیز حکایت از وجود یک عامل داشت (001/0p<). ضریب آلفای کرونباخ 84/0 و ضریب پایایی تنصیفی 74/0 به دست آمد. بین میانگین نمرات دانشجویان دختر و پسر در مقیاس مورد مطالعه، تفاوتی مشاهده نشد (846/0p=).
  نتیجه گیری
  یافته ها بیانگر روایی و پایایی قابل قبول مقیاس کامیابی در جامعه دانشجویان بود.
  کلیدواژگان: کامیابی، روایی، پایایی، دانشجویان، اصفهان
 • طاهره محرابیان، فاتح رحمانی صفحات 1025-1040
  زمینه و هدف
  بی خوابی شایع ترین اختلال خواب است و افراد مبتلا به آن مشکلات عملکردی بیشتری را گزارش می دهند. پژوهش های متعددی نشان داده اند مولفه های شناختی و هیجانی نقش مهمی در شروع و تداوم بی خوابی دارند. هدف پژوهش حاضر پیش بینی شدت بی خوابی بر اساس متغیرهای شناختی و هیجانی و صفات شخصیتی پیشنهادی DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) در دانشجویان دانشگاه کردستان در سال 1395 بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی، و جامعه آماری کلیه دانشجویانی بودند که در سال تحصیلی 96-1395 در دانشگاه کردستان تحصیل می کردند. تعداد 190 نفر از دانشجویان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و وارد مطالعه شدند. از 6 پرسش نامه شدت بی خوابی، باورها و بازخوردهای ناکارآمد درباره خواب، نشخوار فکری، نگرانی، برانگیختگی پیش از خواب و مقیاس شخصیت DSM-5 به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شد. داده های تحقیق با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی Pearson و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج پژوهش ارتباط مثبت و معنی داری میان همه متغیرهای شناختی، هیجانی و حیطه های ناسازگار شخصیتی با شدت بی خوابی نشان داد (01/0p<). بالاترین ضریب همبستگی مربوط به برانگیختگی پیش از خواب بود که مهم ترین متغیر پیش بین در این پژوهش بود (56/0r=). این عوامل در مجموع، 41 درصد از واریانس شدت بی خوابی را تبیین کردند. ضرایب تحلیل رگرسیون با روش گام به گام برای ترکیب خطی متغیرهای باورها و بازخوردهای ناکارآمد درباره خواب، نشخوار فکری، نگرانی، برانگیختگی پیش از خواب و حیطه های شخصیتی با شدت بی خوابی معنی دار بود (001/0p<).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش، متغیرهای شناختی، هیجانی و شخصیتی می توانند مولفه های مهم بی خوابی باشند و تمرکز روش های درمانی بر این مولفه ها ممکن است به پیامدهای درمانی بهتری منجر شود.
  کلیدواژگان: بی خوابی، متغیر های شناختی، متغیرهای هیجانی، صفات شخصیتی پیشنهادی DSM-5، دانشجویان، کردستان
 • رضا شکوهی، حلیمه الماسی، فهیمه زمانی صفحات 1041-1052
  زمینه و هدف
  پساب صنایع پتروشیمی حاوی انواع ترکیبات سمی است ولی در صورت تصفیه مناسب، امکان استفاده مجدد از پساب آن وجود خواهد داشت. هدف مطالعه حاضر بررسی کارآیی تصفیه خانه پساب مجتمع پتروشیمی شازند و امکان سنجی استفاده مجدد از پساب آن در آبیاری فضای سبز و برج های خنک کننده بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی، نتایج آزمایشات انجام شده توسط واحد آزمایشگاه مجتمع پتروشیمی شازند مربوط به سال 1394 مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت، سپس امکان استفاده مجدد از پساب آن در آبیاری فضای سبز و برج های خنک کننده بررسی شد. مقادیر COD (اکسیژن شیمیایی مورد نیاز)، TSS (کل جامدات معلق)، Fecal Coliform (کلیفرم مدفوعی)، Total Coliform (کلیفرم کل)، کدورت و کلر آزاد پساب خروجی حوض کلرزنی و میزان سیلیس، قلیائیت، سختی کلسیم، سولفات، COD، هدایت الکتریکی و آهن در پساب خروجی واحد الکترودیالیز معکوس (electro dialysis Reverse) اندازه گیری گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد حداکثر کارآیی تصفیه خانه در حذف COD 98 درصد می باشد. مقادیر پارامترهای پساب خروجی حوض کلرزنی با استانداردهای محیط زیست ایران جهت آبیاری فضای سبز منطبق بوده و پساب تصفیه شده در واحد الکترودیالیز با داشتن حداکثر 12/0 میلی گرم بر لیتر آهن، 126 میلی گرم بر لیتر سولفات و هدایت الکتریکی 695 میکروزیمنس بر سانتی متر برای مصارف برج های خنک کننده مناسب بود.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد می توان از پساب حوض کلرزنی جهت آبیاری فضای سبز و از پساب تصفیه شده در خروجی واحد الکترودیالیز معکوس در برج های خنک کننده استفاده کرد.
  کلیدواژگان: پساب پتروشیمی، شازند، استفاده مجدد، الکترودیالیز معکوس
 • لیدا دایی فرشباف، مهرانگیز ابراهیمی ممقانی، پروین سربخش، علی طریقت اسفنجانی صفحات 1053-1064
  زمینه و هدف
  نوجوانی یکی از بحرانی ترین دوره های رشد انسان است. با توجه به اهمیت دادن به شکل و وزن بدن به ویژه در دختران و تآثیرات سوءتغذیه در این دوران بر وضعیت سلامتی دوران بزرگسالی، این مطالعه با هدف تعیین وضعیت سوءتغذیه و ارتباط آن با برخی عوامل اجتماعی و اقتصادی در دختران نوجوان شهر تبریز انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 725 دانش آموز دختر با میانگین سنی 18-14 سال به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب و داده ها توسط پرسش نامه دموگرافیک و اندازه گیری شاخص های تن سنجی جمع آوری گردید. نمایه توده بدنی برای سن و شاخص های کم وزنی، اضافه وزن، چاقی و کوتاه قدی پس از تعریف، محاسبه و با استانداردهای مرکز کنترل و پیش گیری بیماری های آمریکا (Centers for Disease Control and Prevention; CDC) مقایسه گردید. داده ها توسط آزمون مجذور کای، آنالیز واریانس یک طرفه و t-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد شیوع کوتاه قدی، لاغری، اضافه وزن و چاقی در جمعیت مورد مطالعه به ترتیب 2/5 درصد، 5 درصد، 9/9 درصد و 5 درصد بود. ارتباط مثبت معنی داری بین تحصیل در مدرسه غیردولتی با قد (009/0=p) و وزن (015/0=p) و شغل مادر با قد (050/0=p) مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این مطالعه شیوع سوءتغذیه در دختران نوجوان شهر تبریز در میزان قابل قبول و مورد انتظار بود. با این حال با توجه به ارتباط مشاهده شده بین برخی از عوامل با سوءتغذیه اعم از کم وزنی، بیش وزنی و کوتاه قدی، پایش و کنترل این شاخص ها در دوره های زمانی مشخص می تواند مفید باشد.
  کلیدواژگان: دختران، نوجوان، تن سنجی، شاخص توده بدنی، تبریز
 • مرضیه باختر، محسن رضاییان صفحات 1065-1080
  زمینه و هدف
  خودکشی پدیده ای است که در جوانان شایع می باشد و به انواع مختلف تقسیم بندی می گردد. خودزنی بخشی از این تقسیم بندی است که در نیروهای نظامی و به خصوص سربازان معضل مهمی به شمار می آید. این مقاله مروری منظم با هدف تعیین رفتار خودکشی در نیروهای نظامی ایرانی طراحی شده است.
  مواد و روش ها
  مقاله مروری حاضر در بهار 1396 با کمک موتورهای جستجوگر SID، Magiran، Google Scholar، Pubmed تنظیم گردید. در جستجو از کلید واژه های «Soldier»، «Suicide»، «Army»، «Military» و «Self-mutilation» همچنین معادل فارسی آنها «سرباز»، «خودکشی»، «ارتش»، «نظامی» و «خودزنی» استفاده شد.
  یافته ها
  طی مراحل غربالگری از مجموع 321 مقاله بدست آمده، تعداد 305 مقاله به دلایل مختلف از مطالعه خارج شد و تنها 16 مقاله مورد تایید و بررسی قرار گرفت که از میان آنها 4 مقاله به طور مستقیم آمار افکار خودکشی سربازان را گزارش نموده بودند. در اکثریت مطالعات، چند جنبه از رفتار خودکشی بررسی شده بود. در این مطالعه مروری منظم، شیوع افکار خودکشی در سربازان کشور از 5/8 تا 28/4 درصد برآورد شد.
  نتیجه گیری
  افکار خودکشی در سربازان به نسبت بالا برآورد شد. بنابراین، باید در این رابطه اقدامات جدی و مناسب جهت به حداقل رساندن آن توسط مسئولین ذی ربط صورت گیرد.
  کلیدواژگان: خودکشی، افکار خودکشی، اقدام به خودکشی، پرسنل نظامی، سرباز، مطالعه مروری منظم
 • مجتبی افشارنیا، سمیه جعفریان، زهرا آقالری صفحات 1081-1088
  زمینه و هدف
  کارآفرینی عبارت است از فرآیند ایجاد چیز جدید با اختصاص زمان و تلاش لازم همراه با پذیرش خطرات مالی، فیزیکی و اجتماعی با دریافت نتایج پاداش های پولی، رضایت شخصی و استقلال. کشورهای در حال توسعه از جمله ایران برای دستیابی به مزیت های رقابتی و حل مسائل و مشکلات عمومی جامعه مانند بیکاری، ملزم به توسعه کارآفرینی هستند. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین قابلیت کارآفرینی دانش آموختگان بهداشت محیط در استان مازندران انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی است که در سال 1396، با پرسش نامه ای روا و پایا شامل 74 گویه با مقیاس لیکرت 4 درجه ای انجام شد. نمونه گیری به صورت در دسترس میان 85 نفر از فارغ التحصیلان رشته بهداشت محیط ساکن استان مازندران، انجام شد. داده های جمع آوری شده از طریق آزمون های آماری Pearson و t-test تحلیل گردیدند.
  یافته ها
  از افراد مورد بررسی 49 نفر (6/57%) زن، 72 نفر (7/84%) در مقطع کارشناسی، 32 نفر (6/37%) دارای شغل موقت بودند. 10 نفر (7/11%) راه اندازی یک کسب و کار مستقل را تجربه کرده بودند که تنها دو نفر موفق به ادامه کسب و کار خود شدند. در مولفه های کارآفرینی 70 نفر (3/82%)، استقلال طلبی 81 نفر (2/95%) و خلاقیت 79 نفر (9/92%) ضعیف بودند. از نظر قابلیت کارآفرینی میان دو جنس ارتباط معنی دار مشاهده شد به طوری که این قابلیت در مردان بیشتر بود (012/0 p=).
  نتیجه گیری
  ضعف قابلیت کارآفرینی دانش آموختگان نمایانگر ضرورت برنامه ریزی و توجه بیشتر به تقویت مولفه های موثر بر قابلیت کارآفرینی در برنامه های آموزشی و کمک آموزشی در دوره دانشجویی است.
  کلیدواژگان: بهداشت محیط، فارغ التحصیل، کارآفرین، مازندران
 • محمدرضا اصحاب یمین، مهسا کیمیایی ط صفحات 1089-1094
  زمینه و هدف
  تومور ملانوتیک نورواکتودرمال شیرخوارگی یک نئوپلاسم نادر خوش خیم با منشا ستیغ عصبی است که معمولا در سال اول زندگی اتفاق می افتد. این تومور در ناحیه سر و گردن و به خصوص در ماگزیلا دیده می شود. اگرچه در نواحی دیگر از جمله در مغز و استخوان ران و حتی در تخمدان ها نیز گزارش شده است. این تومور به صورت تورم در بافت نرم است که استخوان را متاثر می کند. تومور مهاجم بوده و دارای رشد سریع می باشد و باعث جابجایی دندان ها می شود. در رادیوگرافی ساده یک ناحیه رادیولوسنت با حاشیه نامشخص دیده می شود سی تی اسکن اطلاعات ارزشمندی در رابطه با گسترش ضایعه و طرح درمان جراحی فراهم می کند.
  شرح مورد: بیمار شیرخوار 7 ماهه است که طبق گفته خانواده وی حدود 4 ماه قبل متوجه وجود توده کوچکی در قدام ماگزیلا شده اند و در طی این مدت به سرعت رشد کرده است. بیمار هیچ گونه مشکل زمینه ای نداشته و در تغذیه دچار مشکل شده بود. شیرخوار تحت جراحی قرار گرفت و نمونه جهت بررسی پاتولوژی ارسال شد که نتیجه تومور ملانوتیک نورواکتودرمال گزارش گردید. وی2 سال تحت نظر قرار گرفت و هیچ گونه عودی مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  تومور نورواکتودرمال از تومورهای نادر می باشد که سریعا رشد کرده و موضعا مهاجم است تشخیص و درمان سریع از تهاجم وسیع آن جلوگیری می کند.
  کلیدواژگان: تومور مهاجم ماگزیلا، تومور ملانوتیک اکتودرمال، نئوپلاسم، شیرخوارگی
|
 • M. Rezaeian Pages 997-998
 • Dariush Sheikholeslami-Vatani, Ayshe Ebrahimi Pages 999-1012
  Background And Objectives
  Exercise training can be effective in reducing subcutaneous and visceral fat. The purpose of this study was to compare the effects of high-intensity interval training (HIIT) and moderate-intensity continuous training (MICT) on visceral fat in obese women.
  Materials And Methods
  In a clinical trial design, 34 obese healthy women were randomly divided into three groups of MICT, HIIT, and control. The subjects of the training groups practiced for 12 weeks, three times a week. MICT protocol consisted of 30 minutes of running with the 45-60 percent of heart rate reserve (HRR) and HIIT protocol included four intervals of 4 min (4×4) at 85-95 percent of maximum heart rate (HRmax). The control group had no exercise program. Blood samples were taken 48 hours before the start of training program, and again 48 hours after the end of training period in indoor sports hall in Baneh. Data analysis was performed using the repeated measures ANOVA, post-hoc Bonferroni test,and Pearson’s correlation test.
  Results
  In both MICT (from 99.18±13.19 to 62.82±18.84) and HIIT (from 88.23±7.13 to 56.99±9.48) groups after 12 weeks of training, a significant decrease in RBP4 was observed (in both groups, p0.05).
  Conclusion
  It is likely that both MICT and HIIT protocol had significant effects on reducing visceral and subcutaneous fat in obese women, although there does not seem to be much difference between these two training programs.
  Keywords: High-intensity interval training, Continuous training, Subcutaneous fat, Visceral fats, Obesity, Women
 • Z. Shafiee Pages 1013-1024
  Background And Objectives
  Thriving is defined as a set of positive human performances in the psychological, physical, and social context, and is associated with psychological well-being. Therefore, due to the role of psychological well-being in academic performance, academic success, achievement of personal goals, and the reduction of absenteeism in college students, measuring this variable is considered important. The aim of this study was to examine the validity and reliability of the thriving scale among the students of the University of Isfahan in 2017.
  Materials And Methods
  The present study was a descriptive research. The population of the study included all the students who attended University of Isfahan in the 2017-2018 academic year. Of these individuals, 120 students were selected by convenience sampling. In order to analyze the material of the scale, the correlation between the scores of each question and the total score was used. In order to examine the convergence validity, Pearson's correlation coefficient between the scores of Brief Inventory of Thriving (BIT) and Satisfaction with Life Scale (SWLS) was used, and in order to investigate the divergence validity, the correlation coefficient between the scores of BIT and Depression, Anxiety, Stress Scale (DASS-21) was utilized.
  Results
  The correlation coefficients between the items and the total score were significant in all cases and were at the range of 0.36 to 0.70. Moreover, factor analysis indicated the existence of one factor (P
  Conclusion
  The results express sufficient reliability and validity for the thriving scale in the community of college students.
  Keywords: Thriving, Validity, Reliability, College Students, Isfahan
 • T. Mehrabian, F. Rahmani Pages 1025-1040
  Background And Objectives
  Insomnia is the most common sleep disorder. Individuals with insomnia often report more functioning problems. Numerous studies have shown that cognitive and emotional factors have an important role in the onset and maintenance of insomnia. The purpose of this study was to predict the severity of insomnia based on the cognitive and emotional variables and personality traits presented by DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) in students of Kurdistan University in 2016.
  Materials And Methods
  This study was a descriptive study. The study population consisted of all students who were educating at the University of Kurdistan in the academic year 2016-17. 190 students were selected by means of available sampling and then subjected to the study. 6 questionnaires were used as means of data collection, including the Insomnia Severity Index (ISI), Dysfunctional Beliefs and Attitudes about Sleep Scale (DBAS-10), the Ruminative Response Scale (RRS), Penn State Worry Questionnaire (PSWQ) and Pre-Sleep Arousal Scale (PSAS), and the Personality Inventory DSM-5 (PID-5) The data were analyzed by descriptive statistics and Pearson’s correlation coefficient and multivariable regressions analysis.
  Results
  The results of the study revealed that there are significant positive relationships between all cognitive, emotional variables, and conflict personality areas and insomnia severity (P
  Conclusion
  Based on the research findings, these cognitive, emotional, and personality variables can be important components of insomnia, therefore, treatment with the focus on these variables may lead to better outcomes.
  Keywords: Insomnia, Cognitive variables, Emotional variables, Personality traits presented by DSM-5, Students, Kurdistan
 • R. Shokohi, H. Almasi, F. Zamani Pages 1041-1052
  Background And Objectives
  Petrochemical wastewater contains some kinds of toxic substances but if the effluent is treated properly, its reuse will be possible. This study aimed to evaluate the efficiency of wastewater treatment of Shazand Petrochemical Corporation and feasibility of its effluent reuse in green space irrigation and cooling towers.
  Materials And Methods
  In this descriptive study, the results of tests conducted by the laboratory of Shazand Petrochemical Corporation in 2016 were evaluated and analyzed, and then the feasibility of its effluent reuse in irrigation of green spaces and cooling towers was investigated. So the amount of chemical oxygen demand (COD), total suspended solid (TSS), Fecal Coliform, Total Coliform, turbidity and free chlorine in effluent of pond chlorination and also the amount of silica, alkalinity, calcium hardness, sulphate, COD, electrical conductivity and iron in the effluent of reverse electrodialysis unit were measured.
  Results
  The results showed the maximum efficiency of wastewater treatment in the removal of COD was 98 percent. The amount of parameters in the effluent of chlorination pond was in accordance with the environmental standards for irrigation of green spaces and treated wastewater in the electrodialysis unit that with having maximum 0.12 mg/L iron, 126 mg/L sulfate ,and electrical conductivity 695 ϻs/cm was suitable for use in cooling towers.
  Conclusion
  The results of this study demonstrate that the effluent of chlorination pond can be used for irrigation of green space and also the treated wastewater in reverse electrodialysis unit can be used in cooling towers.
  Keywords: Petrochemical wastewater, Shazand, Reuse, Reverse electrodialysis
 • L. Daeie-Farshbaf, M. Ebrahimi-Mameghani, P. Sarbakhsh, A. Tarighat-Esfanjani Pages 1053-1064
  Background And Objectives
  Adolescence is one of the most critical periods of human growth. Considering the importance of body shape and weight especially in girls and the effects of malnutrition in this period on future health, this study was conducted to investigate the malnutrition status, and its relationship with some socio-economic factors in adolescent girls in Tabriz.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 725 high school girl students with the mean age of 15.83 years were selected by random cluster sampling method and the demographic questionnaire was completed, then their height and weight were measured. Body mass index for age, underweight, overweight, obesity ,and stunting after-definition were calculated and compared with those of CDC 2000 (Centers for Disease Control and Prevention) standards. Data were analyzed by using chi-square, one-way ANOVA ,and t-test.
  Results
  . Stunting, wasting, overweight ,and obesity prevalence were 5.2%, 5%, 9.9% ,and 5%, respectively. There were significant positive correlations between education in private school and height (p = 0.009) and weight (p = 0.015), and mother’s occupation and height (p = 0.050).
  Conclusions
  Based on the results of the study, the prevalence of malnutrition in adolescent girls in Tabriz was acceptable and expected. However, due to the observed relationship between some of factors and malnutrition including underweight, overweight ,and stunting, monitoring and controling these indices in certain time periods can be useful and recommended.
  Keywords: Girls, Adolescent, Anthropometry, Body Mass Index, Tabriz
 • M. Bakhtar, M. Rezaeian Pages 1065-1080
  Background And Objectives
  Suicide is a phenomenon that is common among young people and is divided into different types. Self-mutilation is a part of suicide behavior and is a major problem among the military forces, especially the soldiers. This systematic review aimed to assess the prevalence of suicidal behavior in Iranian military forces.
  Materials And Methods
  The present review article has been conducted in spring 2017 with the help of search engines: SID, Magiran, Google Scholar, and PubMed. In the search strategy the “Soldier”, “Suicide”, “Army” “Military”, and “Self-mutilation” key words and their Persian equivalents were used.
  Results
  During the screening process, of a total of 321 papers, 305 articles were excluded from the study for various reasons and only 16 articles were included. Of these, 4 articles had directly reported the statistics of suicidal thoughts of the soldiers. In most studies, several aspects of suicidal behavior had been investigated. The prevalence of suicidal ideation in the country's soldiers was estimated to be from 5.8 up to 28.4 percent
  Conclusion
  Suicidal thoughts in soldiers were estimated to be relatively high. Therefore, serious and appropriate measures should be taken by the relevant authorities to minimize it.
  Keywords: Suicide, Suicidal ideation, Suicide attempt, Military personnel, Soldier, Systematic review
 • M. Afsharnia, S. Jafarian, Z. Aghalari Pages 1081-1088
  Background And Objectives
  Entrepreneurship is the process of creating a new thing by assigning time and effort along with accepting financial, physical and social risks with receiving the results of monetary rewards, personal satisfaction, and independence. In developing countries such as Iran, gaining competitive advantage and solving public problems like unemployment are bound to develop entrepreneurship. This study aimed to determine the entrepreneurship abilities in environmental health graduates of Mazandaran.
  Materials And Methods
  This descriptive study was carried out in 2017 using a valid and reliable questionnaire including 74 items on a 4-point Likert scale. Sampling was done among 85 graduates of environmental health in Mazandaran province in convenience method. Data were analyzed by Pearson and t-test.
  Results
  Among the subjects, there were 49 (57.6%) women and 72 (84.7%) BSc graduates, and 32 (37.6%) persons had temporary occupations. Ten persons (11.7%) had experienced the launch of an independent business, but only two people were able to continue business. In the components of entrepreneurship 70 persons (82.3%), independence 81 persons (95.2%), and creativity 79 persons (92.9%) were weak. There was a significant relationship between entrepreneurial ability in the two sexes, it was high in men (p= 0.012).
  Conclusion
  Graduates were weak in entrepreneurship. Therefore, it is necessary to plan and pay attention to enhancing the entrepreneurship capability in educational programs and educational assistance.
  Keywords: Environmental Health, Graduate, Entrepreneurship, Mazandaran
 • M.R. Ashab Yamin, M. Kimiae Talab Pages 1089-1094
  Background And Objectives
  Melanotic neuroectodermal tumor of infancy (MNTI) is a rare, usually benign neoplasm of neural crest origin. MNTI usually arises in infants within the first year of life. The tumor is usually observed in head and neck areas especially in maxilla; however it has been reported in other areas such as hip, bone marrow, and ovary as well. It usually appears as a soft tissue swelling, frequently affecting bone. The tumor is aggressive and grows rapidly, and results in tooth displacement. In plain radiographs, MNTI appears as intrabony expansive areas of radiolucency, usually with poorly demarcated margins.Computed tomography (CT) scans provide important information regarding the extent of the lesion, thereby assisting in the development of a surgical plan.
  Case Report: The patient was a 7-month -old infant. According to his family, they found out about the existence of a small tumor in anterior maxilla 4 months before referring to the medical center, which in this period of time had grown very quickly. The patient did not have any other problem except eating difficulty.He went under surgery and a sample was taken and sent for pathological examination. The result reported a melanotic neuroectodermal tumor. The infant was under observation for 2 years and no recurrence was observed.
  Conclusion
  Neuroectodermal tumor is a rare and locally aggressive tumor, thus early diagnosis and treatment is very important to prevent its vast invasion.
  Keywords: Aggressive maxillary tumor, Melanotic neuroectodermal tumor, Neoplasm, Infancy