فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - پیاپی 67 (بهار 1397)
 • پیاپی 67 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/26
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مروری
 • نیلوفر صادقی، مرضیه تولایی *، محمدحسین نصر اصفهانی صفحات 7-20
  ناباروری، به ویژه در دهه گذشته به عنوان یک مشکل جهانی در حال افزایش است. که تقریبا 10-15 درصد از جمعیت سراسر جهان را تحت تاثیر قرار داده است. منشاء انواع مختلف ناباروری متفاوت است. مطالعات حاکی از آن است که گونه های فعال اکسیژن (ROS) در علل ناباروری، به ویژه ناباروری مردان دخیل هستند. اگرچه ROS برای عملکردهای فیزیولوژیکی از جمله ظرفیت یابی، واکنش آکروزومی و اتصال اسپرم به تخمک ضروری می‫باشد ولی سطح بیش از حد آن می‫تواند یکی از علل اصلی عملکرد ناقص اسپرم باشد، که نه تنها باعث نقص در سلامت DNA اسپرم می شود بلکه به دلیل اکسیدشدن پروتئین‫ها و مخصوصا اسیدهای چرب غشاء، لقاح را تحت تاثیر قرار می‫دهد. همچنین افزایش سطح استرس اکسیداتیو در اسپرم علاوه بر آنکه سرعت آسیب DNA اسپرم را تسهیل می ‫نماید، می‫تواند منجر به فعال شدن مسیرهای آپوپتوز و مرگ سلول گردد. لذا کیفیت مایع منی از لحاظ عملکردی کاهش می‫یابد. از آنجا که آسیب اکسیداتیو به DNA اسپرم با سقط جنین و اختلالات رشدی در فرزندان همراه است. یافتن راهکارهای جدید شناخت بیولوژی اسپرم از دیدگاه سلولی ملکولی ضروری می‫باشد. بنابراین بررسی و توجه بیشتر به مکانیسم های مختلف تاثیر استرس اکسیداتیو بر اسپرم می تواند باعث پیشرفت چشمگیری در زمینه اتیولوژی ناباروری مردان گردد.
  کلیدواژگان: ROS، RNS، آسیب DNA، ناباروری، آنتی اکسیدان
 • حمیدرضا دهقان، مسعود میرزایی، ابراهیم میرزایی *، اسلام مرادی اصل، امین عطایی، محبوبه میرزایی صفحات 21-33
  زمینه و هدف
  دیابت نوع 2 یک اختلال متابولیکی است که در سراسر جهان شایع است. متاآنالیز یک روش آماری است که در آن نتایج دو یا چند مطالعه مستقل با اهداف مشابه به صورت ریاضی ترکیب شده اند تا قابلیت اطمینان نتایج را افزایش دهند. هدف از این مطالعه، مقایسه اثربخشی داروی لیناگلیپتین و متفورمین در بیماران با دیابت نوع 2 بود.
  روش کار
  برای شناسایی مطالعات مرتبط پایگاه های اطلاعاتیPubMed، ISI Web of Science، Embase، Cochran library، Scopus and Ovid از ژانویه 2000 تا آگوست 2016 مورد جستجو قرار گرفتند. تفاوت میانگین ها با فاصله اطمینان 95% (CIs) برای بررسی اثربخشی محاسبه گردید و تجزیه و تحلیل تلفیقی با نرم افزار Stata (نسخه 12) و RevMan (نسخه 5/3) انجام شد.
  یافته ها
  چهار مطالعه شامل 1260 بیمار مبتلا به دیابت (682 بیمار در گروه دارویی لیناگلیپتین و 578 بیمار در گروه دارویی متفورمین) در این مطالعه قرار گرفتند. در بررسی تفاوت استاندارد شده میانگین‫ها (0/75-0/69=CI%، 0/7295= (MD آزمون هموگلوبین گلیکوزیله داروی لیناگلیپتین در دوز 0/5 میلی‫گرم اثربخش‫تر بود. در آزمون قند خون ناشتا تفاوت استاندارد شده میانگین ها نشان داد داروی لیناگلیپتین در دوز 0/5میلی گرم (38/38-35/20=CI%95، 79/36MD=) و 5 میلی گرم (22/63-2/68=CI%95، 12/65= (MD موثرتر بود.
  نتیجه گیری
  اگرچه نتایج نشان داد که برخی از دوزهای داروی لیناگلیپتین در مقایسه با متفورمین ممکن است درمان مناسبی برای بیماران باشد، با این حال تعداد مطالعات انجام شده محدود بوده و نیاز به انجام تحقیقات بیشتری می‫باشد.
  کلیدواژگان: لیناگلیپتین، متفورمین، دیابت نوع 2، ایمنی، درمان
 • اصیل
 • پیروز پورمحمد، رضا علی پناه مقدم *، فیروز امانی، علی نعمتی، ودود ملک زاده صفحات 34-42
  زمینه و هدف
  با توجه به استفاده گسترده از نانوذرات اکسید روی و اثرات ناخواسته احتمالی آنها در محیط های بیولوژیک در این پژوهش تاثیر نانوذرات اکسید روی بر سطح پروفایل لیپیدی خون بررسی گردید.
  روش کار
  در این پژوهش از 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار استفاده شد. موش ها بطور تصادفی به سه گروه کنترل، گروه دریافت کننده نانو ذرات اکسید روی با دوز mg/kg 25 و گروه دریافت کننده نانو ذرات اکسید روی با دوز mg/kg 50 تقسیم شدند. مدت آزمایش دو هفته بود. سپس خونگیری شده و سرم جدا گردید. سطوح سرمی تری گلیسیرید، کلسترول، VLDL، LDL و HDL با استفاده از کیت ها و روش های استاندارد تعیین گردید.
  یافته ها
  براساس یافته های این پژوهش سطوح سرمی تری گلیسیرید و VLDL در هر دوگروه دریافت کننده نانو ذرات اکسید روی در مقایسه با گروه کنترل بطور معنی داری افزایش یافت (0/05
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های مطالعه حاضر دوزهای mg/kg 25 و mg/kg 50 نانوذرات اکسید روی هم اثرات مضر (افزایش تری گلیسیرید و VLDL و کاهش HDL) و هم اثرات مفید (کاهش LDL و کاهش نسبت LDL/HDL) در پروفایل لیپیدی خون ایجاد می کنند.
  کلیدواژگان: نانو ذرات اکسید روی، پروفایل لیپیدی، موش صحرایی
 • شهریار ? هاشم زاده، داود ایمانی *، رضا جواد رشید، محمد کاظم طرزمنی، سجاد پوراصغری صفحات 43-51
  زمینه و هدف
  میزان بقای 10 ساله کلی سرطان‫های غده تیروئید بالای 90 درصد می‫باشد، ولی کارسینوم پاپیلاری تیروئید اغلب عود و متاستاز به غدد لنفاوی منطقه ای دارد که منجر به بقای زیر 90 درصد می‫گردد. در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید، خطر متاستاز غدد لنفاوی گردن در حدود 20 تا 50 درصد است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی نتایج سونوگرافی در ارتباط با درگیری گره های لنفاوی قبل از جراحی تیروئیدکتومی و مقایسه آن با جواب پاتولوژی بعد از انجام تیروئیدکتومی در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید غیرمدولاری می‫باشد.
  روش کار
  تعداد 60 نفر از بیماران مبتلا به سرطان تیروئید به صورت تصادفی انتخاب و وارد مطالعه شد. تمامی بیمارانی که تشخیص سرطان تیروئید در آنها تائید شده بود، توسط دو رادیولوژیست و توسط یک دستگاه سونوگرافی تحت سونوگرافی گردن قرار گرفتند. بیماران توسط یک جراح تحت توتال تیروئیدکتومی و لنف نود دایسکشن گردن قرار گرفتند.
  یافته ها
  بین نتایج سونوگرافی و نتایج پاتولوژی در تعیین وجود درگیری گره های لنفاوی گردنی قبل از عمل تیروئیدکتومی، فقط در تومورهای نوع پاپیلری تیروئید، رابطه معنی‫داری مشاهده شد و بین نتایج سونوگرافی و نتایج پاتولوژی در تعیین محل لنف نود های درگیر نیز رابطه معنی‫داری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  سونوگرافی می‫تواند یک ابزار مفید با هزینه و زمان کمتری نسبت به ارزیابی هیستولوژیکی در تعیین محل درگیری لنف نودهای گردنی در سرطان‫های تیروئید قبل از عمل جراحی باشد.
  کلیدواژگان: سونوگرافی، تیروئیدکتومی، متاستاز، سرطان تیروئید
 • مریم تاج الدینی، بابک خیرخواه *، کیومرث امینی صفحات 52-61
  زمینه و هدف
  گونه های شیگلا یکی از عوامل شایع اسهال خونی و گاهی مرگ و میر به خصوص در کودکان و افراد دارای نقص ایمنی می‫باشد. تنوع عوامل ایجاد کننده بیماری (گونه های شیگلا) و بروز مقاومت دارویی، انتخاب آنتی بیوتیک مناسب برای درمان شیگلوزیس را با مشکل مواجه می‫سازد. یکی از عوامل مهم بروز مقاومت در ایزوله های شیگلا حضور ژن‫های بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBL) می‫باشد. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی ژن‫های blaPER، blaGES و blaVEB در ایزوله های شیگلا سونئی جداسازی شده از بیماران مبتلا به اسهال با روش Multiplex-PCR و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی این جدایه ها بود.
  روش کار
  تعداد 60 نمونه ایزوله شیگلا سونئی از بیمارستان‫ها و آزمایشگاه های تشخیص طبی کرمان در گروه های سنی مختلف جمع آوری و در محیط های اختصاصی کشت داده و با آزمون‫های بیوشیمیایی تایید شد. حضور ژن های blaPER، blaGES و blaVEB با استفاده از پرایمرهای اختصاصی و با روش Multiplex-PCR مورد بررسی قرار گرفت. آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی جدایه ها با روش دیسک دیفیوژن و بر اساس موسسه استاندارد آزمایشگاهی و بالینی انجام شد.
  یافته ها
  نتایج Multiplex-PCR نشان داد 3 نمونه دارای ژن blaPER بودند، اما هیچکدام دارای ژن‫های blaVEB یا blaGES نبودند. همچنین در نتایج آنتی بیوگرام مشخص شد که بیشترین مقاومت به آنتی بیوتیک آموکسی سیلین کلاوونیک اسید (53/3%) و بیشترین حساسیت به آنتی بیوتیک تتراسایکلین (85%) بود.
  نتیجه گیری
  نتایج آزمایشات نشان دهنده حضور ژن blaPER در ایزوله های شیگلا سونئی و مقاومت بالای ایزوله ها به آنتی‫بیوتیک‫های آموکسی سیلین کلاوونیک اسید و سفتریاکسون بود. به همین جهت مراقبت های دقیق پزشکی و استفاده صحیح و به موقع از آنتی بیوتیک های مناسب جهت جلوگیری از شیوع ایزوله های مقاوم ضروری می‫باشد.
  کلیدواژگان: یگلا سونئی، بتالاکتاماز وسیع الطیف، دیسک دیفیوژن، PCR چندگانه
 • گلثوم صورآذر *، حبیب توسلی، شهلا فرضی پور، بهبود جعفری، مسعود نعمتی عطار صفحات 62-69
  زمینه و هدف
  عفونت های میکروبی واژن شایع بوده و باکتری ها به اندازه عوامل قارچی و تک یاخته ای در آن دخالت دارند. گاردنرلا واژینالیس ارگانیسمی است که اغلب تصور می‫شود مهمترین نقش را در ایجاد واژینوز باکتریال ایفا می‫کند. این مطالعه با هدف بررسی مقایسه ارزش روش تشخیصی کشت با معیار آمسل در تشخیص عفونت گاردنرلا واژینالیس در بیماران دارای عفونت دستگاه تناسلی انجام گردید.
  روش کار
  مطالعه بصورت مقطعی بر روی 150 نمونه از زنان 55-15 ساله که با شکایت ترشحات واژینال (ازبهمن 1395 تا تیر 1396) به بیمارستان علوی اردبیل مراجعه کرده بودند انجام گرفت. برای هر یک از مراجعین سه معیار از معیارهای تشخیصی چهار گانه آمسل که شامل ترشحات هموژن، اندازه گیری pH و تست ویف می باشد، انجام و چنانچه دو معیار از آنها مثبت بودند پرسشنامه حاوی اطلاعات عمومی و بالینی تکمیل و با استفاده از سه سوآپ استریل، از ناحیه دستگاه تناسلی زنان نمونه‫برداری به عمل آمده، سوآپ اول برای روش کشت، سوآپ دوم برای تست ویف و سوآپ سوم برای رنگ‫آمیزی پاپانیکولائو و بررسی وجود سلول‫های کلیدی در نمونه اسمیر واژن به عنوان معیار چهارم آمسل به منظور تشخیص واژینوز باکتریال استفاده شد. در کل بر اساس معیارهای آمسل و همکاران، چنانچه سه معیار از معیارهای چهارگانه آمسل در یک فرد مثبت شود آن فرد به عنوان مثبت در نظر گرفته می‫شود.
  یافته ها
  از مجموع 150 نفرمراجعه کننده، 21 نفر به عنوان عفونت گاردنرلا واژینالیس تشخیص داده شدند که از این تعداد 14 نفر (66/6 %) از آنها دارای کشت مثبت گاردنرلا بودند. تمامی 21 بیمار (100 %) مبتلا به عفونت گاردنرلا واژینالیس دارای سلول‫های کلیدی در پاپ اسمیر بودند. 20 نفر(23/95 %) دارای PH بالاتر از 5/4، 18 نفر (85/71 %) دارای تست ویف مثبت و 16 نفر (76/19 %) دارای ترشحات هموژن بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد که روش کشت در مقایسه با معیار تشخیصی آمسل از دقت کافی برای شناساسی عفونت گاردنرلا واژینالیس برخوردار نمی‫باشد. علاوه بر این روش تشخیصی کشت پرهزینه و وقت گیر می‫باشد.
  کلیدواژگان: اردنرلا واژینالیس، محیط کشت اختصاصی، آمسل
 • اکرم علیجانی، رحمت الله پرندین، نامدار یوسف وند *، شهربانو عریان صفحات 70-79
  زمینه و هدف
  تاکنون گزارش‫های مختلفی در مورد رابطه هورمون های جنسی و تفاوت های وابسته به جنس با درد و ضد درد در انسان ها و حیوانات آزمایشگاهی ارائه شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات هورمون تستوسترون و داروی آنتی آندروژن اسپیرونولاکتون بر بی دردی ناشی از مورفین در موش‫های نر با استفاده از آزمون فرمالین بود.
  روش کار
  در این مطالعه، 80 سر موش نر به 10 گروه 8 تایی بصورت زیر تقسیم شدند: نرمال سالین (کنترل)، روغن کنجد (بعنوان حلال تستوسترون)، تستوسترون با دوزهای 5 و 15 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، اسپیرونولاکتون، مورفین، روغن کنجد+ مورفین، تستوسترون 5 + مورفین، تستوسترون 15+ مورفین و اسپیرونولاکتون+ مورفین. سپس آزمون فرمالین در موش‫ها انجام شد و یافته ها با روش آنالیز واریانس یکطرفه مقایسه شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که گروه های روغن کنجد + مورفین (0/001p<)، مورفین (0/001p< )، تستوسترون 5 + مورفین ( 0/001p<) و تستوسترون10 + مورفین ( 0/001p<) بطور معنی‫داری موجب کاهش درد حاد و گروه های تستوسترون5 (0/05
  نتیجه گیری
  می‫توان نتیجه گیری کرد که تستوسترون دارای اثرات ضد دردی در مرحله درد مزمن می باشد. از طرفی اسپیرونولاکتون بواسطه خواص آنتی آندروژنی ممکن است دارای اثرات هایپرآلژزیا باشد.
  کلیدواژگان: تستوسترون، بی دردی، مورفین، اسپیرونولاکتون
 • بیان ژن FNDC5 و مقادیر پروتئینی آیریزین بافت چربی احشایی به دنبال هشت هفته تمرین مقاومتی در موش‫های صحرایی دیابتی نوع 2
  احمد عبدی *، نسرین رمضانی، مهدی امینی صفحات 80-90
  زمینه و هدف
  آیریزین مایوکاین جدیدی است که از FNDC5 آزاد شده و از طریق قهوه ای کردن بافت چربی سفید و گرمازایی بر چاقی، متابولیسم و هموستاز گلوکز تاثیر می‫گذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن FNDC5 و مقادیر پروتئینی آیریزین چربی احشایی در رت های دیابتی نوع 2 می‫باشد.
  روش کار
  18 سر موش صحرایی نر (هشت هفته ای) برای این پژوهش انتخاب شدند. موش ها با استفاده از داروی نیکوتین آمید و استرپتوزتوسین دیابتی شدند. پنج روز پس از تزریق، موش هایی که گلوکز ناشتای خون آنها بین 400-126 میلی گرم در دسی لیتر بود به عنوان نمونه دیابتی انتخاب شدند. موش ها بر اساس وزن همگن سازی شده و در گروه کنترل- دیابتی (9n=) و تمرین مقاومتی- دیابتی (9n=) قرار گرفتند. گروه تمرینی هشت هفته (5 روز در هفته) تمرین مقاومتی را اجرا کردند. تمرین مقاومتی شامل بالا رفتن از نردبان یک متری به همراه وزنه های بسته شده به دم موش بود. برای اندازه‫گیری بیان ژن FNDC5 به روش Quantitative Real time RT-PCR و برای اندازه گیری پروتئین آیریزین از روش الایزا استفاده شد. داده ها با استفاده از ازمون t مستقل در سطح معنی داری 0/05 ≤ pآزمون شد.
  یافته ها
  تمرینات مقاومتی باعث افزایش معنی‫داری در بیان ژن FNDC5 و سطوح پروتئینی آیریزین در بافت چربی احشایی رت‫های دیابتی نوع 2 شد.
  نتیجه گیری
  به نظر می‫رسدFNDC5 و آیریزین تاثیر مهمی در بیماری های متابولیکی دارند و می‫توانند تحت تاثیر تمرینات مقاومتی قرار گیرند. شاید تغییر در سطوح این شاخص ها، یک هدف بالقوه جدید برای درمان اختلالات متابولیکی از جمله دیابت باشد.
  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، بیان ژن FNDC5، آیریزین، دیابت نوع 2
 • زیبا جهانی، سید سعید حسینی اصل، هما اخوان * صفحات 91-107
  زمینه و هدف
  سقط خود بخودی جنین، به از دست دادن آن تا هفته بیستم بارداری اطلاق می شود که یکی از شایع ترین مشکلات پزشکی در دوران باروری است. حدود 15 تا 20 درصد تمام بارداری های قابل تشخیص بالینی منجر به سقط می‫شوند. عدم موفقیت در بارداری، هزینه های اقتصادی و مشکلات روحی و جسمی برای خانواده و جامعه به همراه دارد. سقط مکرر خود بخودی یک عارضه چند عاملی است و مطالعه حاضر به بررسی ناهنجاری های کروموزومی در ازدواج های خویشاوندی در زوج های واجد سقط های مکرر خودبخودی در استان اردبیل پرداخته است.
  روش کار
  350 بیمار واجد حداقل دو سقط خود بخودی جنین، با استفاده از تکنیک سیتوژنتیکی GTG-banding مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  ناهنجاری های کروموزومی والدین در 18 مورد یافت شد (10/28% زوج ها). بیشتر ناهنجاری ها از نوع ساختاری بودند (72/2%) . ناهنجار های کروموزومی در 10 مورد از زنان (55/6%) و 8 مورد (44/4%) از مردان مشاهده شد. جابجایی ها فراوان ترین ناهنجاری های کروموزومی (6/55 %) تشخیص داده شده در این مطالعه بودند. همچنین بین سقط مکرر خود بخودی ناشی از ازدواج خویشاوندی و ناهنجاری های کروموزومی ارتباط معناداری یافت شد (0/05>p).
  نتیجه گیری
  با توجه به وجود ارتباط معنی دار بین سقط مکرر خود بخودی و ناهنجاری های کروموزومی در این مطالعه و مطالعه های قبلی، همچنین میزان بالای ازدواج های خویشاوندی در جمعیت استان اردبیل، بررسی ناهنجاری های کروموزمی والدین واجد سقط مکرر، به دنبال مشاوره ژنتیک، امری ضروری است.
  کلیدواژگان: سقط مکرر خود بخودی، ناهنجاری های کروموزومی، ازدواج خویشاوندی، اردبیل، GTG، banding
 • مریم رحیم زاده، لیلا پیردل * صفحات 108-119
  زمینه و هدف
  سلول های بنیادی مزانشیمی به عنوان سلول های با ایمونوژنیسیته پایین و تعدیل کننده ایمنی شناخته شده اند. مواجهه سلول های بنیادی مزانشیمی با اینترفرون گاما (IFN-g) ممکن است ویژگی های تعدیل کنندگی این سلول ها را تحت تاثیر قرار دهد. در مطالعه حاضر، میزان بیان اکتونوکلئوتیدازهای CD39 و CD73 تولیدکننده آدنوزین به عنوان مهارکننده ایمنی در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از ژله وارتون کشت شده در حضور و غیاب INF-γ بررسی شد.
  روش کار
  در این مطالعه تجربی، سلول های بنیادی مزانشیمی از ژله وارتون بندناف انسان استخراج، کشت و تکثیر داده شدند. شناسایی فنوتیپ این سلول ها از طریق آنالیز فلوسایتومتری مارکرهای سطحی آنها صورت گرفت. سپس سلول های بنیادی مزانشیمی کشت داده شده با اینترفرون گاما تیمار شدند. پس از گذشت 24 ساعت بیان CD39 و CD73 با استفاده از روش qPCR در سلول های کنترل و سلول های تیمار شده با IFN-g بررسی شدند.
  یافته ها
  آنالیز فلوسایتومتری سلول های بنیادی با مورفولوژی شبیه سلول های فیبروبلاستی نشان‫دهنده بیان مارکرهای سطحی CD105 و CD73 در این سلول ها بود. داده های qPCR نشان داد که بیان CD39 در مواجهه با IFN-g نسبت به حالت بدون مواجهه به صورت معنی داری افزایش یافته است، در حالی‫که بعد از تیمار با IFN-g در سطح بیان CD73 بین سلول های کنترل و سلول های تیمار شده تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج نقش احتمالی اینترفرون گاما در ایجاد ظرفیت تعدیل ایمنی سلول های بنیادی مزانشیمی را نشان می دهد که ممکن است از طریق بیان ژن های هدف نمایان شود و این می بایست مورد مطالعه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سلول های بنیادی مزانشیمی، اینترفرون گاما، آدنوزین، CD39، CD73
 • تکتم سادات وفا، مژده عمادی، سید دامون صدوقی * صفحات 120-130
  زمینه و هدف
  کورکومین دارای خواص آنتی اکسیدانی است و هدف از مطالعه حاضر تعیین اثر کورکومین بر میزان Bax،Bcl-2 ، آنزیم های آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی اسپرم پس از فرایند انجماد می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه تجربی از چهار راس گاو بالغ نژاد هلشتاین، دو بار در هفته در هشت نوبت نمونه های اسپرم جمع آوری شد. نمونه های منی به چهار گروه تقسیم شدند. مقادیر صفر (شاهد)، 10 (گروه تجربی یک)، 20 (گروه تجربی دو) و 30 (گروه تجربی سه) میلی گرم بر میلی لیتر کورکومین به همراه رقیق کننده به نمونه های منی اضافه شد. پس از فرایند ذوب، میزان Bax، Bcl-2، مالون دی آلدئید همچنین میزان آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز در نمونه های اسپرم توسط روش الایزا سنجش شد.
  یافته ها
  با توجه به نتایج به دست آمده، میزان Bcl-2، سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز در نمونه های اسپرم تحت تیمار با غلظت های 20 و 30 میلی گرم بر میلی لیتر کورکومین در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی داری افزایش و سطوح Bax و مالون دی آلدئید به طور معنی داری کاهش یافت (0/05>p). این مقایسه برای نمونه اسپرم تحت تیمار با غلظت 10 میلی گرم بر میلی لیتر کورکومین معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  مصرف وابسته به دوز کورکومین موجب کاهش استرس اکسیداتیو، پراکسیداسیون لیپیدی و افزایش پروتئین های ضدآپوپتوزیس در اسپرم منجمد- یخ گشایی می شود.
  کلیدواژگان: آپوپتوزیس، آنزیم های آنتی اکسیدانی، اسپرم، پراکسیداسیون لیپیدی، کورکومین
|
 • Niloofar Sadeghi, Marzieh Tavalaee *, Mohammad Hosein Nasr- Esfahani Pages 7-20
  Infertility, especially in the last decade, has been rising as a global problem, affecting approximately 10-15% of the world's population. The abundance and origin of various types of infertility are different. Studies have shown that reactive oxygen species (ROS) are involved in infertility, in particular in male infertility. Although ROS is essential for normal physiological functions of sperm such as capacitation, hyper activation, acrosome reactions, and binding to the oocyte, excessive levels can be one of the main causes of defective sperm function, which not only impairs the health of sperm DNA, but also affects fertilization via oxidation of proteins, in particular the fatty acids of the sperm cell membrane. Also, the elevated ROS levels facilitate sperm DNA damage, which leads to activation of apoptotic pathway and cell death. Therefore, the quality of semen is functionally reduced. Since the oxidative damage to sperm DNA is associated with both miscarriage and development abnormalities in the offspring, it is essential to find new strategies to recognize the cellular and molecular biology of sperm. Therefore, considering different mechanisms of oxidative stress affecting sperm can contribute significantly to the etiology of male infertility.
  Keywords: ROS, RNS, DNA Damage, Infertility, Antioxidant
 • Hamidreza Dehghan, Masoud Mirzaei, Ebrahim Mirzaei *, Eslam Moradei Asl, Amin Ataiy, Mahbobeh Mirzaei Pages 21-33
  Background and Objectives
  Type 2 diabetes mellitus (DM) is a metabolic disorder that is common throughout the world. Meta-analysis is a statistical technique in which the results of two or more independent studies, with similar objectives, are mathematically combined in order to improve the reliability of the results. The aim of this study was to compare the efficacy of metformin and linagliptin in patients with type 2 diabetes.
  Methods
  To identify relevant studies, PubMed, ISI Web of Science, Embase, Cochran library, Scopus and Ovid databases were searched from January 2000 to August 2016. Mean difference (MD) with 95% confidence interval (CI) for efficacy were calculated and pooled analysis was performed using Stata V.12 and RevMan V.5.3 software.
  Results
  Four studies recruiting1260 patients with DM (682 patients in group linagliptin and 578 patients in metformin group) were included in this study. The MD of HbA1C outcome of 0.5 mg linagliptin was effective (0. 7295, % CI = 0. 69 - 0. 75). The MD of fasting blood sugar (FBS) test revealed that linagliptin was effective at 0.5mg (MD = 36.79, 95% CI = 35.20 - 38.38) and 5 mg (MD = 12.65, 95% CI = 2.68 to 22.63) doses.
  Conclusion
  Our results suggest that some doses of linagliptin versus metformin may be an effective treatment for DM2. However, the number of studies was limited, and further research is needed.
  Keywords: Linagliptin, Metformin, Type 2 Diabetes, Safety, Treatment
 • Pirooz Pour Mohammad, Reza Alipanah-Moghadam *, Firooz Amani, Ali Nemati, Vadood Malekzadeh Pages 34-42
  Background and Objectives
  Due to the widespread use of zinc oxide nanoparticles (ZnO-NPs) and their possible unwanted effects in biological environments, we made an attempt to investigate the effect of ZnO-NPs on the blood lipid profile.
  Methods
  In this study, 24 male Wistar rats were used. The rats were randomly divided into three groups: control group, the group receiving ZnO-NPs at 25 mg/kg (ZnO-NPs 25 mg/kg) and the group receiving ZnO-NPs at 50 mg/kg (ZnO-NPs 50 mg/kg). The duration of the test was two weeks. The blood samples were taken and the serums were separated. Serum levels of triglyceride, cholesterol, VLDL, LDL and HDL were determined using standard kits and methods.
  Results
  Based on the findings of this study, serum levels of triglyceride and VLDL in both ZnO-NPs receiving groups were significantly increased in comparison with the control group (p
  Conclusion
  Our results showed that 25 and 50 mg/kg doses of ZnO-NPs had both harmful (increase triglyceride and VLDL and reduction of HDL) and beneficial (reduction of LDL and LDL/HDL ratio) effects on the blood lipid profile.
  Keywords: ZnO, NPs, Lipid Profile, Rat
 • Shahriar Hashemzadeh, Davood Imani *, Reza Javad Rashid, Mohammad Kazem Tarzamani, Sajjad Pourasghary Pages 43-51
  Background and Objectives
  10 year survival rates for thyroid cancer is about 90%, but papillary thyroid cancer often spread to regional lymph nodes resulting in survival rate falls below 90%. In patients with thyroid cancer, cervical lymph node metastasis risk is about 20 to 50 percent. The aim of this study was to evaluate the association between ultrasound results and the involvement of lymph nodes before thyroidectomy and compare it with the pathologic response after thyroidectomy in patients with non-medullary thyroid cancer.
  Methods
  60 patients with thyroid cancer were randomly selected and entered into the study. Ultrasonographic examination of cervical lymph nodes was performed by two radiologists using an ultrasound machine in all patients diagnosed with thyroid cancer. Patients underwent total thyroidectomy and neck lymph node dissection by surgeon.
  Results
  In papillary thyroid cancer, there was a significant relationship between ultrasonographic results and pathologic outcomes in determining the presence of cervical lymph node metastasis before thyroidectomy. And also, there was a significant relationship between the results of ultrasonography and pathologic findings in determining the location of affected lymph nodes.
  Conclusion
  Compared to histological examination, ultrasonography can be a useful tool in determining the location of affected cervical lymph node in thyroid cancers before surgery.
  Keywords: Ultrasonography, Thyroidectomy, Metastasis, Thyroid Cancer
 • Maryam Tajoadini, Babak Kheyrkhah *, Kuomars Amini Pages 52-61
  Background and Objectives
  Shigella species are one of the most common causes of dysentery and sometimes death, especially in children and those with immunodeficiency. The variety of causative agents (Shigella species) and the development of drug-resistant strains make it difficult to select an appropriate antibiotic for the treatment of shigellosis. One of the most important factors involved in the resistance of Shigella isolates is the presence of extended spectrum beta lactamases (ESBLs) genes. The aim of this study was to determine the frequency of blaPER, blaGES and blaVEB genes in Shigella sonnei isolated from patients with dysentery using multiplex-PCR method and to determine the antibiotic susceptibility patterns of these isolates.
  Methods
  A total of 60 isolates of Shigella sonnei were collected from different hospitals and medical ýdiagnostic laboratories in Kerman province. Specimens from different age groups were cultivated in special media ýand confirmed by biochemical tests. The presence of blaPER, blaGES and blaVEB genes were ýinvestigated using specific primers and multiplex-PCR method. Antibiotic susceptibility test was ýperformed by disc diffusion method based on CLSI standards. ý
  Results
  Multiplex-PCR results showed three samples had blaPER gene, but none of them had blaVEB or blaGES ýgenes. Also, the results of antibiotic susceptibility test showed the highest resistance for amoxicillin- clavulanic ýacid (53.3%) antibiotic and the highest sensitivity for tetracycline (85%) antibiotic.ý
  Conclusions
  The results of the experiments indicated the presence of blaPER gene in Shigella sonnei isolates. In ýaddition, the results showed high resistance of isolates to amoxicillin clavulanic acid and ceftriaxone ýantibiotics. Therefore, careful medical care and proper and timely use of appropriate antibiotics are essential to ýprevent the spread of resistant isolates.
  Keywords: Shigella sonnei, Extended, Spectrum Betalactamase, Disk Diffusion, Multiplex, PCR
 • Golsom Sorazar *, Habib Tavassoli, Shshla Farzi Poor, Behbod Jafari, Masoud Nemati Attar Pages 62-69
  Background and Objectives
  Vaginal microbial infections are common, and involvement of bacterial agents in genital infection is equal to that of fungal and protozoal agents. Gardnerella vaginalis is an organism that is often thought to play the most important role in bacterial vaginosis. The aim of this study was to compare the value of the diagnostic method of cultivation with Amsel standard in the diagnosis of Gardnerella Vaginalis infection in patients with genital tract infection.
  Methods
  A cross-sectional study was performed on 150 women aged 15-55 years who complained of vaginal discharge during the period of the study, Jan 2017 to July 2017, in Alawi Hospital in Ardabil and were examined by a clinical examination. For each of the patients, three of the four diagnostic criteria of Amsel, including homogeneous discharge, PH measurements and whiff test were performed, and if two of them were positive, a questionnaire containing general and clinical information was completed. Using three sterile swabs, samples were taken from vaginal discharge. The first swab was used for culture, the second swab for the whiff testing and the third swab for Papanicolaou staining and verifying the presence of clue cell in the vaginal smear sample as a fourth grade of Amsel to diagnose bacterial vaginosis. In general, if three of the four Amsel criteria were positive in one person, it was considered to be positive in terms of Amsel's standard.
  Results
  Of 150 participants, 21 were diagnosed with Gardnerella vaginalis infection, of which 14 cases (%66.6) had positive Gardnerella culture. All of 21 patients (%100) with Gardnerella vaginalis had clue cells in Pap smear. The pH of vaginal discharge of 20 samples was 4.5 (%95.23), 18 samples had positive Amine tests (%85.71) and 16 samples had homogeneous secretion (%76.19).
  Conclusion
  The results of this study showed that culture method in comparison with Amsel diagnostic criteria did not have sufficient accuracy to detect Gardnerella vaginalis infection. In addition, the culture method is costly and time consuming.
  Keywords: Gardnerella vaginalis, Proprietary Cultivate Medium, Amsel
 • Akram Alijani, Rahmatoolah Parandin, Namdar Yousofvand *, Shahrbanoo Oryan Pages 70-79
  Background and Objectives
  So far, various reports have been presented on the relationship between sex hormones and gender-related differences in pain and analgesia in humans and laboratory animals. The purpose of this study was to investigate the effect of testosterone hormone and spironolactone anti-androgen drug on morphine-induced analgesia in male mice using formalin test.
  Methods
  In this study, 80 male mice were divided into 10 groups (N=8); normal saline (control), sesame seed oil (as testosterone solvent), testosterone (5 and 10 mg/kg body weight), spironolactone, morphine, sesame seed oil morphine, testosterone (5 and 10 mg/ kg body weight) morphine and spironolactone morphine. Formalin test was performed in all the mice, and data were analyzed by one-way ANOVA.
  Results
  The results showed that sesame seed oil morphine (p
  Conclusions
  It can be concluded that testosterone has analgesic effects on the chronic phase of the pain. On the other hand, spironolactone may have hyperalgesic effects due to its anti-androgenic properties.
  Keywords: Testosterone, Analgesia, Morphine, Spironolactone
 • FNDC5 Gene Expression and Irisin Protein Level of Visceral Fat Tissue after Eight Weeks of Resistance Training in Type 2 Diabetic Rats
  Ali Abdi *, Nasrin Ramezani, Mehdi Amini Pages 80-90
  Background and Objectives
  Irisin is a novel myokine that encoded by FNDC5 gene and effects on obesity, metabolism and glucose homeostasis through browning of white adipose tissue and thermogenesis. The main purpose of this study was to investigate the changes of FNDC5 gene expression and Irisin protein level of visceral fat tissue after eight weeks of resistance training in type 2 diabetic rats.
  Methods
  Eighteen male Wistar rats (8 week old) were used for this study. Diabetes was induced using nicotinamide and streptozotocin . Five days after inducing diabetes, rats with fasting blood glucose levels between 127-600 mg / dl were selected as diabetic subjects. Rats were homogenized according to the body weight and assigned into two groups including control-diabetes (n=9) and resistance training-diabetes (n=9). Training group exercised resistance training for eight weeks (5 days a week). The resistance training protocol consisted of climbing a one-meter- high ladder, with a weight attached to a tail sleeve. Quantitative Real time RT-PCR and ELISA Kit were used for assessment of expression level of FNDC5 gene and Irisin protein, respectively. Data were analyzed using independent t- test at p≤0.05.
  Results
  Resistance training significantly increased the expression level of FNDC5 gene and Irisin protein in visceral adipose tissue in type 2 diabetic rats.
  Conclusion
  It seems that FNDC5 gene and Irisin protein have an important role in metabolic diseases and can be affected by resistance training. Perhaps the changes in the levels of these metabolic indicators is a potential new target for the treatment of metabolic disorders, such as T2DM (type 2 diabetes).
  Keywords: Resistance Training, Gene Expression FNDC5, Irisin, Type 2 Diabetes
 • Ziba Jahani, Seyyed Saeid Hosseini Asl, Homa Akhavan * Pages 91-107
  Background and Objectives
  The spontaneous abortion, loss of the fetus until the twentieth week of pregnancy, is one of the most common medical problems in reproductive age. Approximately 15 to 20 percent of all clinically recognized pregnancies lead to abortion. Failure in pregnancy involves economic costs, physical and mental problems for the family and the society. Recurrent spontaneous abortion is a multifactorial phenomenon and this study analyzed chromosomal abnormalities and the prevalence of consanguineous marriages in parents with recurrent spontaneous abortions in Ardabil province.
  Methods
  A total of 350 patients with at least two spontaneous abortions were analyzed using GTG-banding cytogenetic technique.
  Results
  Parental chromosomal abnormalities were found in 18 cases (10.28% of couples). Most of abnormalities were structural (72.2%). chromosomal aberrations were found in 10 (55.6%) females and 8 (44.4%) males. Translocations were the most common chromosomal abnormalities (55.6 %) diagnosed in this study. Also, there was a significant correlation between recurrent spontaneous abortion due to consanguineous marriage and chromosomal abnormalities (p
  Conclusion
  According to the significant correlation between recurrent spontaneous abortion and chromosomal abnormalities in this study and previous studies, and also the high rate of consanguineous marriages in Ardabil province population, analysis of chromosomal abnormalities is necessary after genetic counseling for both parents with recurrent spontaneous abortions.
  Keywords: Recurrent Spontaneous Abortion, Chromosomal Abnormalities, Consanguineous Marriage, Ardabil, GTG, Banding Method
 • Maryam Rahimzadeh, Leila Pirdel * Pages 108-119
  Background and Objectives
  Mesenchymal stem cells have been known as hypo-immunogenic and immunosuppressive cells. Exposure of mesenchymal stem cells to interferon γ (IFN-γ) may influence their immunomodulatory properties. In the present study, the expression level of adenosine producing CD39 and CD73 ectonucleotides as an immunosuppressant were evaluated in Wharton’s Jelly- derived Mesenchymal Stem Cells (WJ-MSCs) in the presence and absence of IFN-g.
  Methods
  In this experimental study, MSCs were isolated, cultured, and propagated from Wharton's jelly obtained from human umbilical cord. The phenotypic characterization of these cells was performed via analysis of their surface markers using flow cytometry. Then, the cultured mesenchymal stem cells were treated with IFN-g. After 24 hours, the expression levels of CD39 and CD73 genes were analyzed using qPCR in control and IFN-g-treated cells.
  Results
  Flow cytometric analysis of stem cells revealed morphological similarity to fibroblastic cells and expression of CD105 and CD73 markers in these cells. The results of qPCR showed that the expression level of CD39 was significantly increased in IFN-g-treated cells compared to non-treated cells, while there was no significant difference in CD73 expression level between control and IFN-g - treated cells.
  Conclusion
  The results indicated the possible role of IFN-g in development of the immunoregulatory capacity of mesenchymal stem cells through expression of target genes. However this should be studied precisely.
  Keywords: Mesenchymal Stem Cells, Interferon Gamma, Adenosine, CD39, CD73
 • Taktam Sadat Vafa, Mojdeh Emadi, Seyed Damoon Sadoughi * Pages 120-130
  Background and Objectives
  Curcumin has antioxidant properties. The aim of this study was to determine the effect of curcumin on bax, bcl-2, antioxidant enzymes and lipid peroxidation of sperm after freezing procedure.
  Methods
  In this experimental study, semen samples were collected from four mature Holstein bulls, twice a week in eight innings. Semen samples were divided into four groups. Zero (control), 10 (Experimental group one), 20 (Experimental group two) and 30 (Experimental group three) mg/ml of curcumin with diluents were added to the semen samples. After thawing, Bax, Bcl-2 and malondialdehyde levels as well as superoxide dismutase, glutathione peroxidase and catalase enzymes were measured in sperm samples using ELISA.
  Results
  According to the results, Bcl-2, superoxide dismutase, glutathione peroxidase and catalase levels in sperm samples treated with 20 and 30 mg/ml curcumin significantly increased and Bax and malondialdehyde levels significantly decreased compared to control groups (p
  Conclusion
  Dose-dependent administration of curcumin decreased oxidative stress and lipid peroxidation and increased anti-apoptosis proteins in freeze-thawing sperms.
  Keywords: Apoptosis, Antioxidant Enzymes, Sperm, Lipid Peroxidation, Curcumin