فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 3 (پیاپی 22، پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نقش شبکه های اجتماعی بر میزان سواد رسانه ای دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور قائن)
  اصغر آقایی، محمدعلی اکبری، محمدحسن بنی اسدی صفحات 9-27
  استقبال گسترده دانشجویان از شبکه های اجتماعی، موقعیت مناسبی را برای پیگیری تاثیرات این رسانه بر قابلیت های تحصیلی آنان فراهم آورده است. از این رو تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش شبکه های اجتماعی بر سواد رسانه در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر قاین انجام شده است.این پژوهش به روش پیمایشی- توصیفی انجام شده و جامعه آماری آن را دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور شهر قاین در نیمسال دوم تحصیلی 95-96 به تعداد1496نفر تشکیل می دهند.که از این تعداد نمونه ای به حجم 200 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است و اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss19 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد استفاده از شبکه های اجتماعی با میزان سواد رسانه ای دانشجویان در بین آنها رابطه مثبت دارد. همچنین متغیر سرمایه فرهنگی نیز نقش شبکه های اجتماعی بر میزان سواد رسانه ای دربین دانشجویان را تقویت کرده است.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، سواد رسانه ای، ابعاد مثبت شبکه های اجتماعی، ابعاد منفی شبکه های اجتماعی، سرمایه فرهنگی
 • عبدالمجید احمدی صفحات 28-34
  ژئومورفولوژی شاخه ای از رشته جغرافیای طبیعی است که به بررسی چگونگی به وجود آمدن اشکال مختلف طبیعی در سطح زمین می پردازد و تغییرات حاصل از عوامل درونی و بیرونی زمین را بر روی این اشکال دنبال می کند تا بتواند رفتار آن ها را تبیین نموده و به پیش بینی آینده آن نائل شود. واژه «پد» به معنای دفاع، جلوگیری یا محافظت و واژه «آفند» به معنای حمله، یورش و تهاجم هست. پدافند کلمه متضاد آفند و به معنی دفاع در برابر هجوم یا تک هوائی است و شامل مجموعه اقداماتی می شود که به منظور جلوگیری از بمباران های هوائی و شکسته شدن حریم هوائی یک کشور انجام می شود. پدافند در مفهوم کلی، دفع، خنثی کردن و یا کاهش تاثیرات اقدامات آفندی دشمن و ممانعت از دستیابی به اهداف خودی است که از دو طریق عامل یا به وسیله جنگ و غیرعامل به صورت غیرجنگی اجرا می شود.
  کلیدواژگان: ژئومورفولوژی، پدافند عامل و غیرعامل، دفاع، امنیت
 • تحلیلی بر جایگاه شاخص های حکمروایی شایسته شهری موردمطالعه: شهر قاین
  محمد اسکندری ثانی، سوسن صفر زاده، لیلا شیبانی صفحات 36-46
  حکمروایی مطلوب شهری فصل مشترک تمام کنشگران اجتماعی و ریشه در چشم انداز مدیریت عمومی دارد. این مبحث جدید رویه ای ساختار شکنانه در برنامه ریزی توسعه شهری دارد. حکمروایی خوب شهری درکنش متقابل بازیگران اصلی مدیریت شهری یعنی دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. این رویکرد پایدارترین شیوه اعمال مدیریت شهری است. با توجه به این وضعیت هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت شهر قاین ازلحاظ حکمروایی مطلوب شهری است. نیز از این طریق به دنبال این موضوع است که آیا مدیران شهری در برنامه ریزی های خود به دنبال تحقق و ارتقای شاخص های حکمروایی می باشند؟ به همین منظور برای ارزیابی این موضوع از روش توصیفی-تحلیلی و شیوه کتابخانه ای و پیمایشی استفاده شده است. در بخش پیمایشی با طراحی پرسشنامه و تکمیل آن توسط کارشناسان و شهروندان داده های موردنیاز جمع آوری شد. نتایج نشان می دهد قاین به لحاظ حکمروایی خوب شهری در وضعیت مطلوبی قرار دارد. مسئولیت پذیری در بالاترین وضعیت است اما در رابطه با شاخص های مشارکت، پاسخگویی و شفافیت اطلاعات نیازمند برنامه ریزی و ارتقا شاخص ها برای نزدیک شدن به حکمروایی شایسته شهری دارد.
  کلیدواژگان: حکمروایی خوب شهری، مدیریت شهری، الزامات حکمروایی خوب شهری
 • تحلیل کارایی نسبی تقاطع های شهری بر اساس داده های تصادفات و مشخصات هندسی تقاطع با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (موردمطالعه: شهرستان بیرجند)
  پدرام پیشواییان صفحات 47-63
  هدف از انجام این مطالعه موردی، ارائه روشی جدید باقابلیت اطمینان بالا و امکان کاربری آسان برای در نظر گرفتن تصادف های رخ داده در تقاطع های شهری با لحاظ مشخصات هندسی و ترافیکی تقاطع های مختلف است که این گونه تصادف ها را با در نظر گرفتن عوامل غیرانسانی منجر به آن در نظر می گیرد. این رویکرد، تقاطع های منتخب شهری را به عنوان واحدهای مستقل از هم اما با مشخصات فیزیکی مشابه تقسیم بندی نموده و مقایسه می نماید. مهم ترین مزیت استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در آن است که برخلاف روش های رگرسیونی نیازمند یافتن تابع توزیع و در نظر گرفتن فرضیات خاص نیست. در این مطالعه، برای هر تقاطع امتیاز مشخصی به دست می آید که به عنوان امتیاز ناکارایی هر تقاطع لحاظ می گردد و به تصمیم گیرندگان اجازه می دهد تقاطع ها را به طور مناسبی ازلحاظ حادثه خیز بودن، شناسایی و رتبه بندی نمایند. در پژوهش حاضر، یک مطالعه موردی بر روی 25 تقاطع مهم شهرستان بیرجند در استان خراسان جنوبی انجام گردید که درنهایت این تقاطع ها بر اساس امتیاز ناکارایی رتبه بندی شده اند و با انجام بهینه کاوی، مقادیر هدف متغیرهای ورودی و خروجی هر تقاطع ناکارا، مشخص شده اند. این مطالعه ازنظر تعریف شاخص های ورودی و خروجی، روش حل استفاده شده و همچنین انجام بهینه کاوی بر روی متغیرهای ورودی و خروجی تجربه جدیدی در حمل ونقل شهری به شمار می آید.
  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، تقاطع های شهری، بهینه کاوی، کارایی، حمل ونقل شهری
 • بررسی ماهیت و احکام جرم و مجازات در مذاهب خمسه و جزای ایران
  مهدیه حسینی مهر، علی آل بویه صفحات 64-90
  در این رساله موضوع ماهیت و احکام جرم و مجازات در مذاهب خمسه و جزای ایران موردبررسی قرارگرفته شده است.روش تحقیق که برای انجام رساله مورداستفاده قرارگرفته است روش تحقیق توصیفی تحلیلی به صورت کتابخانه ای است . هدف از انجام این رساله ،بررسی و تبیین ماهیت و احکام جرم و مجازات در مذاهب خمسه و جزای ایران بوده است. که طبق آن ماهیت جرم و مجازات در فقه که غالبا تحت عنوان جنایت مطرح می شود مستلزم قصاص یا دیه است و جرائمی که مجازات آن ها در شرع مشخص شده است تحت عنوان حدود مطرح می شود و در غیر این موارد تعزیر خواهد بود و ثانیا اصل تناسب جرم و مجازات به عنوان یکی از اصول حاکم بر تبیین مجازات ها در سال اخیر موردتوجه قرارگرفته است ثالثا می توان از جرم یک تعریف واحد ارائه کرد اما این تعریف را نمی توان همزمان در همه مکان ها و زمان ها ثابت دانست چراکه جرم مفهومی اثرپذیر از واقعیت های اجتماعی است و این واقعیت ها در زمان ها و مکان ها مختلف متفاوت است . تاکنون جامعه ای بدون جرم پیدا نشده و وجود نداشته است همه جوامع دارای یک حقوق جزا می باشد
  کلیدواژگان: تروریسم، محارب، فساد فی الارض، حقوق، فقه
 • مدیریت بحران در مخاطرات طبیعی در شبکه آب شرب شهر نهبندان
  علی دزگی، ابراهیم ابریشمی، محمد وظیفه شناس درمیان صفحات 91-116
  سامانه های تامین آب بخش های سازه ای تاسیساتی هستند که همگان از آن ها استفاده می کنند و ازآنجاکه بهزیستی، تندرستی، مصرف آب آشامیدنی سالم، کارهای اقتصادی و حفظ زیست بوم عموم مردم به آن ها بستگی دارد، دارای اهمیت حیاتی هستند. در شرایط کنونی کشور بحث مدیریت بحران ازجمله مباحث پراهمیتی است که به صورت جدی از سوی سازمان های گوناگون به آن پرداخته می شود. در این میان بحران های حوزه خطوط لوله و تاسیسات شایسته توجه و نگاهی ویژه است اما باید این واقعیت را پذیرفت که تا پیش ازاین آن طور که بایسته است به صورت تخصصی به آن توجه نشده است. هدف این مقاله، بررسی و شناخت عوامل موثر در آسیب پذیری مدیریت بحران و برنامه ریزی در ارتباط با شبکه آب شرب شهر نهبندان در حوادث ناشی از فشار شبکه و مخاطرات طبیعی در شبکه آب است تا بتواند در جهت کاهش خسارات جانی و مالی سوانح جلوگیری به عمل آورد. در این میان شهر نهبندان نیز با جمعیت قریب 20 هزارنفری و قرار گرفتن به عنوان یک مرکز سیاسی در نزدیکی مرز افغانستان و مجاورت استان سیستان و بلوچستان و همسایگی با کویر لوت اهمیت بسزایی پیرامون مقابله با تهدیدات انسانی و طبیعی دارد و با توجه به اقلیم خشک و کم آب این منطقه یکی از مهم ترین شریان های حیاتی شبکه آب شرب است. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی است. برای تصویرسازی، رسم نقشه ها، تجزیه وتحلیل اطلاعات از GIS ، اتوکد ، WaterGEMS، اکسل و SPSS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص های در نظر گفته شده وزن دهی نهایی بین 10/0 تا 59/0 است که بر این اساس نواحی به شش ناحیه بر اساس وزنشان تقسیم شده است. بیشترین وزن متعلق به منطقه 30 با رنگ قرمز است. سپس منطقه 48 با رنگ صورتی در اولویت است. پس از آن بیشترین تمرکز باید بر مناطق آبی باشد که بافت قدیمی شهر نهبندان در جنوب و بخش هایی از شمال را شامل می شوند.
  کلیدواژگان: مدیریت بحران، شهر نهبندان، سیل، مخاطرات طبیعی، تراکم جمعیت