فهرست مطالب

مدیریت اراضی - سال پنجم شماره 2 (پیاپی 9، پاییز و زمستان 1396)
 • سال پنجم شماره 2 (پیاپی 9، پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علمی ترویجی
 • حمیدرضا دورودیان*، عاطفه دورودیان صفحات 81-97
  تغییر کاربری اراضی کشاورزی پس از کم آبی، دومین مشکل اساسی کشاورزی ایران محسوب می شود و نمونه ای از ناکامی سازوکار بازار در حفظ محیط زیست به شمار می رود. این امر سبب نابودی بخش اعظمی از زمین های کشاورزی شده و از دیدگاه امنیت غذایی، خودکفایی و اشتغال پایدار جامعه روستایی، پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. فشار صنعت، گردشگری، بحران کم آبی و کاهش حاصلخیزی و بهره وری بخش کشاورزی، تغییر سبک زندگی روستاییان، خلا قوانین بازدارنده و فساد اداری، حفاظت از اراضی کشاورزی را دشوارتر می کند. بررسی در میان تحقیقات انجام شده نشان می دهد که مشکلات اقتصادی مردم، درآمد کم، افزایش هزینه های زندگی و کشاورزی، به صرفه نبودن فعالیت های کشاورزی و مشکلات مربوط به بازاریابی و فروش محصولات، نداشتن پشتوانه مالی، افزایش کاذب قیمت زمین و مسکن، از مهم ترین عوامل اقتصادی تغییر کاربری هستند. با جمع بندی مقالات و نظرات متخصصین رشته های مرتبط مشخص گردید که تغییر کاربری زمین منجر به خسارت های جبران ناپذیر به عرصه های طبیعی شامل گسترش بیابان زایی و فرسایش خاک، و وقوع بلایای طبیعی مانند رانش زمین، سیل و تغییر اقلیم، از بین رفتن پوشش گیاهی، کاهش تنوع زیستی و حاصلخیزی اراضی و پیامدهای منفی زیست محیطی همچون آلوده شدن منابع آبی و خاکی توسط صنایع آلاینده ی غیرمجاز به خصوص در حاشیه رودخانه ها، ساحل دریا و مناطق مجاور منابع آب شرب و کشاورزی و نهایتا مرگ تدریجی کشاورزی و تهدید جدی امنیت غذایی می گردد. از نظر کارشناسان علوم اجتماعی، علاوه بر این پیامدهای محیط زیستی، تغییرکاربری باعث پدید آمدن تغییرات ساختاری در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی روستاها شده است که منجر به نابرابری درآمد روستاییان و گسترش تبعیض و بی عدالتی، سرخوردگی روستاییان، ایجاد تنش های خانوادگی و تعارضات فرهنگی، از دست دادن هویت خانوادگی و اجتماعی، افزایش تمایل به مهاجرت، کاهش انگیزه برای برنامه ریزی درازمدت فعالیت های کشاورزی، کاهش اشتغال مولد و پایدار و نهایتا تبعات اجتماعی و فرهنگی جبران ناپذیر در روستاییان می گردد که برخی از جنبه های آن بطور مشروح در این مقاله بحث گردیده است.
  کلیدواژگان: امنیت غذایی، اشتغال، جامعه، حفاظت از اراضی
 • سیدعلی غفاری نژاد * صفحات 99-112
  با توجه به اهمیت حاصلخیزی خاک در تامین غذا،استفاده از روش های مناسب پایش تغییرات دراز مدت ویژگی های خاک ضروری است.آزمایش های دراز مدت خاک آزمایش های مزرعه ای با کرت های دایم هستند که به طور منظم از آنها نمونه برداری می شود تا تغییرات خاک را در دوره زمانی دهه ثبت و مورد استفاده قرار دهند.این مقاله به منظور آشنایی با آزمایش های دراز مدت حاصلخیزی خاک در قالب کرت های دایم و گردآوردی اطلاعاتی در مورد تاثیر دراز مدت روش های مدیریت حاصلخیزی خاک بر ویژگی های خاک به رشته تحریر درآمده است. بسیاری از آزمایش های مربوط به کرت های دایم به بررسی وضعیت کربن خاک در دوره های دراز مدت پرداخته اند.نتایج این آزمایش ها نشان می دهد استفاده مداوم از مواد آلی در زمین های زراعی منجر به بهبود ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و فعالیت های بیولوژیک خاک می شود. از سوی دیگر اصلاح کننده های آلی می توانند منبع آلودگی محیط نیز باشند بویژه زمانی که به طور صحیح استفاده نشوند. آزمایش های درازمدت محدودی در ایران انجام شده است. اغلب این آزمایش ها اثر باقیمانده کودهای حاوی فسفر، روی و تعادل پتاسیم را مورد بررسی قرار داده اند.با توجه به انجام نشدن آزمایش های منسجم و محدودیت اطلاعات در این زمینه ها در ایران برنامه ریزی برای اجرای این آزمایش ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.از سوی دیگر ارزیابی آزمایش های دراز مدت نشان داد استفاده از روش های مختلف به منظور افزایش ترسیب کربن در خاک مانند استفاده از کودهای دامی، اجرای تناوب زراعی مناسب و جلوگیری از خاک ورزی شدید باید اجرا شود. بررسی ها نشان داد تلفیق کودهای شیمیایی به همراه منابع آلی و زیستی نتایج مطلوبی در افزایش تولید فرآورده های کشاورزی و پایداری حاصلخیزی خاک داشته است.
  کلیدواژگان: کربن آلی، کرت ثابت، ویژگی های خاک
 • هادی کریمی پور فرد * صفحات 113-124
  فراوانی و حضور همه جایی نماتدها در اکوسیستم های مختلف آنها را به یکی از بهترین نشانگرها جهت پایش آلودگی های زیست محیطی تبدیل کرده است. از بین ارگانیسم های موجود در خاک، نماتدها بعنوان یکی از بهترین شاخص های زیستی جهت شناسایی اختلالات موجود در خاک از جمله آلودگی خاک به فلزات سنگین مطرح می باشند. تحقیقات انجام شده پیرامون تاثیر فلزات سنگین از جمله سرب،کادمیوم،کروم،مس،نیکل،روی و سلنیوم روی جنس های مختلف نماتدها از گروه های مختلف تغذیه ای و از طریق تحلیل شاخص های مرتبط با تنوع و اجتماع نماتدها نشان دهنده تاثیر قابل توجه افزایش غلظت فلزات مذکور روی جمعیت برخی از جنس های نماتدها است؛ اما با وجود خصوصیات منحصر بفرد نماتدها در پایش آلودگی های خاک، تعمیم دادن اثرات مشاهده شده آلودگی های ناشی از فلزات سنگین بر روی اجتماع نماتدها، دشوار به نظر می رسد؛ چرا که نوع اکوسیستم، مقیاس مکانی و همچنین خصوصیات منطقه ای از جمله pH خاک، پوشش گیاهی و وجود فون نماتدهایی که از قبل در خاک حضور دارند می تواند تجزیه و تحلیل نتایج این گونه اطلاعات را تحت تاثیر قرار دهد؛ بنابراین لازم است، در تحلیل شاخص های جمعیتی نماتدها، جنس هایی از نماتدها را که باعث ابهام در پیشگویی می شوند را حذف و بر روی جنس های شناخته شده ای که قابلیت بروز واکنش به یک محرک مداخله گر در محیط خاک را دارند، متمرکز گردد. در این صورت تحلیل شاخص های جمعیتی هم قابلیت پیشگویی خوبی دارند و هم از لحاظ اقتصادی با صرفه تر هستند. مثال هایی از جنبه های کاربردی و تجاری نماتدها در پایش آلودگی زیستگاه های آبی به آلودگی هایی مانند آلودگی های ناشی از مواد شیمیایی در سایر کشورها و جود دارد. در این راستا بهره گیری از نتایج تحقیقات سایر کشورها، توسعه تحقیقات کاربردی در این زمینه و رفع محدودیت های موجود می تواند زمینه ساز استفاده از نماتدها در پایش آلودگی خاک به فلزات سنگین باشد.
  کلیدواژگان: اجتماع نماتد، محیط زیست، پایش زیستی، فلزات سنگین
 • حمید مسلمی*، راحله درویشی صفحات 125-135
  کمبود آب و عدم مدیریت صحیح منابع آب قابل دسترس، بحران آبی را ایجاد می کند که وقوع خشکسالی ها باعث تشدید آن می گردد و دارای ابعاد مختلف زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی است. هدف این تحقیق، بررسی کمیت آب های زیرزمینی دشت لاور بخش فین از توابعشهرستان بندرعباس، شناسایی و ارزیابی پی آمدهای ناشی از برداشت بی رویه از سفره آب زیرزمینی و ارائه راه کارهای مفید برای مشکلات پیش رو است. به منظور انجام این پژوهش، آمار شش چاه مشاهده ای در یک دوره 20 ساله (1394-1374) مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور کلیه اطلاعات هواشناسی، هیدرولوژیکی، هیدروژئولوژیکی، زمین شناسی و جغرافیایی منطقه جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است. پس از آن افت سطح ایستابی، کسری مخزن منطقه آب زیرزمینی دشت محاسبه گردید. طبق محاسبات انجام شده سطح آب زیرزمینی دشت در طی دوره 20 ساله 28/4 متر افت داشته که به طور متوسط سالانه 21 سانتی متر افت سفره بوده است. با توجه به این که از منابع سطحی حدود 10درصد و از منابع زیرزمینی حدود 90درصد برداشت انجام می شود و بیش ترین میزان آب برداشتی از منابع آب زیرزمینی صرف آبیاری زمین های کشاورزی می شود، با حفاظت آب در کشاورزی و بهبود روش های آبیاری بعلاوه انجام اقداماتی همچون بیان مشکلات و افزایش سطح دانش بهره برداران و کنترل دقیق در برداشت از منابع آب زیرزمینی با نصب کنتورهای حجمی از می توان میزان افت سطح آب زیرزمینی و پیامدهای ناشی از آن را به حداقل رساند.
  کلیدواژگان: سطح آب زیرزمینی، افت سطح آب، دشت لاور، راهکارهای مدیریتی
 • طاهره رئیسی*، علی اسدی کنگرشاهی، مرتضی گل محمدی صفحات 137-150
  به دلیل اینکه پایه ها سیستم ریشه یک درخت را تشکیل می‏دهند، بنابراین بر جذب آب و عناصر غذایی و انتقال آنها به قسمت‏های مختلف گیاه اثرگذار می‏باشند. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی اثر سه پایه متداول در شمال کشور (شامل: نارنج، سیتروملو و سیترنج) بر مقدار جذب و توزیع عناصر غذائی بین بخش های مختلف گیاه و نیز بر شاخص تجمع و انتقال عناصر غذائی اجرا شد. بدین‏منظور، پایه های یک‏ساله از سیتروملو، نارنج و سیترنج در گلدان‏های پلاستیکی تحت شرایط گلخانه در خاکی لومی کشت شدند. پس از شش ماه، پایه ها برداشت و مقدار وزن خشک و نیز غلظت فسفر، پتاسیم، کلسیم، آهن، منگنز، روی و مس در ریشه، ساقه و برگ اندازه گیری شد. در ادامه، شاخص تجمع و انتقال عناصر غذائی با استفاده از روش تجزیه عامل به منظور تمایز پایه های مختلف از لحاظ جذب عناصر غذائی محاسبه شد. نتایج نشان داد که سیترنج در جذب فسفر و آهن، سیتروملو در جذب پتاسیم و مس، نارنج در جذب کلسیم، منگنز، نسبت به دیگر پایه های بررسی شده برتری داشتند. علاوه بر این، رتبه پایه ها از نظر شاخص تجمع عناصر غذائی به صورت نارنج>سیتروملو~سیترنج و نیز رتبه پایه ها از نظر شاخص انتقال نسبی عناصر غذائی به‏صورت سیتروملو>سیترنج>نارنج بود. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پایه های مرکبات رفتار تغذیه ای متفاوتی داشته و توانائی این پایه ها برای جذب و انتقال عناصر غذائی متفاوت است.
  کلیدواژگان: سیترنج، سیتروملو، نارنج، عناصر غذائی پرنیاز و کم نیاز
 • حمیدرضا رحمانی * صفحات 151-164
  استفاده از پسابهای صنعتی به جبران کمبود آب کشور کمک کرده اما از اثرات سوء تخلیه بی رویه فاضلابها و خسارت آنها به منابع آب و محیط زیست نمی توان چشم پوشی کرد. برای بهره گیری مجدد از پسابها نیاز است که به کیفیت آن آگاهی داشته و برای کاربرد آن در بخشهای گوناگون مسائل زیست محیطی حاصله از جمله آلودگی آبهای زیرزمینی در نظر گرفته شود. در این راستا هدف از انجام این تحقیق بررسی کیفیت پساب صنعتی ذوب آهن طی سال 1386 و در فصول مختلف و اثرات آن بر آب زیرزمینی تحت تاثیر پساب صنعتی است. برای انجام پژوهش چاه های آبواقع شده در پایین دست استخرهای تبخیری پساب ذوب آهن انتخاب شدند. نمونه گیری از پساب صنعتی و آب چاه های انتخابی به صورت فصلی صورت گرفت و در نمونه ها پارامترهای pH ،EC، کاتیونها، آنیونها، نیترات، سختی کل، کل مواد معلق، کل املاح محلول و غلظت عناصر سنگین سرب، کادمیم، مس، آهن کرم، منگنز، کبالت و روی اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد پساب صنعتی مورد مطالعه جهت تخلیه به آب سطحی یا چاه جاذب ار نظر ویژگی هایEC،N-NO3،BOD،COD،Cl،SO42-و برای استفاده در آبیاری از نظر ویژگی های EC، SO4 2، Cl،،N-NO3، TDSو غلظت عنصر کبالت (مقادیر اندازه گیری شده تا 14/0 میلی گرم در لیتر در مقایسه با حد مجاز 05/0 میلی گرم در لیتر) در مقایسه با استاندارد خروجی فاضلابها (سازمان محیط زیست،1373) فراتر از حد مجاز بوده و محدود کننده بودند. در بررسی اثر پساب صنعتی بر آب زیرزمینی مشخص شد، آب زیر زمینی در اطراف واحدصنعتی ذوب آهن دارای محدودیتهای EC،TDS،N- NO3،HCO3-،SAR،Cl-،SO42-و غلظت عنصر سنگین Co بود. مقادیر اندازه گیری شده برای عنصر کبالت برابر 14/0 تا 20/0 میلی گرم در لیتر در مقایسه با حد مجاز 05/0 میلی گرم در لیتر بوده است.
  کلیدواژگان: پساب صنعتی ذوب آهن، حد مجازعناصر سنگین، حدود توصیه ای
 • معصومه مهدی زاده*، نصرت الله نجفی صفحات 165-183
  از آنجایی که نانوذرات فلزی به طورگسترده در صنعت فناوری نانو استفاده می شود، این احتمال وجود دارد که نانوذرات از مسیرهای مختلف به ویژه از طریق لجن فاضلاب وارد محیط خاکی شوند. پژوهش حاضر یک نمای کلی از بررسی سرنوشت و انتقال نانوذرات فلزی در خاک ارائه می کند. ویژگی های نانوذرات (به عنوان مثال، اندازه، شکل، بار سطحی) و خاک (برای مثال pH، قدرت یونی و مقدار رس) فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی آنها را تحت تاثیر قرار داده و منجر به حل پذیری نانوذرات و تجمع آنها شده است. علاوه بر این، برخی از این برهمکنش های خاص به ویژه نقش مواد آلی محلول در جذب مستقیم نانوذرات توسط ریزجانداران خاکزی و فراهمی اشکال مختلف نانوذرات مهندسی شده به ندرت بررسی شده اند. رفتار نانوذرات در خاک، تحرک و زیست فراهمی آنها برای ریزجانداران خاکزی و ریشه گیاهان را کنترل می کند. اطلاعات اندکی در مورد تاثیر فرآیندهای حل پذیری و تجمع نانوذرات بر شدت سمیت آنها وجود دارد و در بسیاری از موارد بررسی های موجود نتایج متفاوتی داشته و تفسیر فرآیندهای موثر را غیرممکن ساخته است.
  کلیدواژگان: اندازه ذرات، بار سطحی، زیست فراهمی، نانوذرات
|
 • Hamid Reza Doroudian *, Atefeh Doroudian Pages 81-97
  Agricultural land use change is one example of the cases in which the free market economy has failed to protect the environment. It stands only second to the current water shortage as the major problem of agriculture in present-day Iran. The problem of land use change has led to the degradation or even devastation of large portions of the cultivable area to pose serious threats to food security, self-sufficiency, and sustainable employment in rural communities with obvious grave social, cultural, and economic consequences. Protecting agricultural lands has become even more difficult due to the development pressures of both tourism and industry; the imminent water crisis; the declining agricultural productivity due to soil degradation; changes in rural lifestyle; and the absence of deterrent laws and the bureaucratic corruption. Study has revealed that low income levels, rising production costs that make agricultural production uneconomical, inefficient agricultural practices, difficulties in product marketing and sales, lack of funding, unrealistic increases in property prices, and increasing cost of living are important factors underlying the changes in land use. It has also been established that land use change causes such irreversible environmental damages as soil erosion and desertification; natural disasters including landslides, flooding and climate change, reduced vegetative cover, reduced biodiversity, and loss of soil fertility with such adverse environmental consequences as soil and water pollution by unauthorized industrial pollutants, especially along the rivers, coastal areas, and areas next to drinking and irrigation water resources. All of these ultimately lead to the gradual annihilation of agriculture that poses a serious threat to food security. In addition to its environmental impacts, land use change causes structural changes in the social, economic, and physical structures of rural areas. The dire consequences include income inequality and engraved social injustice and discrimination in rural areas, frustration and conflicts at the household level, cultural confrontations, loss of social and individual identity, increased tendency for immigration, reduced motivation for long-term agricultural planning, reducing numbers of sustainable and productive jobs, and ultimately irreversible social and cultural consequences. The present article addresses some of these aspects in detail.
  Keywords: Food security, Employment, Community, Land conservation
 • Seyed Ali Ghaffari Nejad * Pages 99-112
  The importantroleof soil fertility in food production warrants long-term monitoring to track changes in soil properties. Long-term soil tests are field trials conducted onpermanent plots that are regularly sampled to quantify soil changes over time scales of decades. This article intends to introducelong-term soil fertility testsusing permanent plots aimed atcollecting information on the effects of long-term soil fertility management practices on soil properties. Efforts are also made to develop a general methodologyfor future research. Mosttests on permanent plots in the past mainly focused on soil carbon concentrations over long-term periods to find that continuous applicationof organic matter toarable land led not only to improved soil physical and chemical properties but also toits enhanced biological activity.This is while organic modifiers, especially when improperly applied,may reportedly contributeto environmental pollution. So far few long-term soil tests have been conducted in Iran,most of which havemainly determinedthe residual effects of fertilizers containing single nutrient elements such asphosphorus, zinc, orpotassium. This lack of consistent tests and the scant information thus far obtained necessitate planningfor drastic and targetedtestson Iranian soils.Evaluation of long-term experiments revealed that it will be necessary to employsuch variedland management practicesof livestock manuring, proper crop rotation, and avoidance of severe tillage to enhancecarbon sequestration in soils. Finally, it was observed that the use of chemical fertilizers combined with organic and biological agentsis favorable to increased agricultural production and enhanced sustainable soil fertility.
  Keywords: Fixed plot, Organic carbon, Soil properties
 • Hadi Karimipour Fard * Pages 113-124
  The abundance ofnematodes in different ecosystems makes thema most desirable agentfor monitoringenvironmental pollution. They are,indeed, considered as the most promising candidates for bioindication of soil disturbances such as heavy metals pollution in the soil. Studies ofthe effects of such heavy metals as lead, cadmium, chromium, copper, nickel, zinc, and selenium on different nematode generain different trophic groups usingdiversityanalysis and nematode assemblage indices have shownconsiderable changes in the populations of certain genera of nematodeswith increasing concentration of each specificmetal. Despite theunique characteristics of nematodesinmonitoring soil pollution, it is difficult to generalize the effects of toxic metal pollutants on nematode assemblages in soil asthe outcome of such analyseslargely vary with ecosystem, spatial scale,andsuchlocal characteristics as pH, vegetative cover, and the composition of indigenous nematode fauna present in the soil. In the evaluation of nematode community indices, it is, therefore, preferable toremove the genera that lead to ambiguity in predictions and to restrictthe indices only to those belonging to known genera with already establishedsensitivity or response to specific types of disturbance. Thus, population index analyses will not only yield better predictions but will also be more cost-effective. Examples of practical and commercial applications ofnematode assemblage analysis in other countries formonitoring chemical pollution in aquatic habitats are available that can be usefully exploited toward applied researchto overcome the present limitations in using nematodes formonitoring soil heavy metal pollution in Iran.
  Keywords: Nematode assemblage, Environment, Biomonitoring, Heavy metals
 • Hamid Moslemi *, Raheleh Darvishi Pages 125-135
  Water scarcity and mismanagement of available water resources leads to water crisis that might be furtherheightened underdrought conditionswith dire environmental, social, and economic outcomes.The present study was implemented to determine the quantity of groundwater resources in the Lavar-Fin Plain,Bandar Abbas City, to identify and assess the consequences of indiscriminate groundwater withdrawals, and to developuseful solutions forthe problems ahead. For the purposes of this study,the meteorological, hydrologic, geological, and geographical data obtained on six observation wells in the study plain collected over a 20-year period (1995-2015) were analyzed to determine the overdraft, groundwater levels drop, and water deficit of the aquifer.It was foundthat the groundwater level underwent a drop of 4.28 meters (or, an annual average of 21 cm)over the 20-year study period. Given the fact that surface water resources account for 10% and groundwater resources account for about 90% of the abstractionin the regionand, further,that most of the withdrawal from groundwater resources is consumed for irrigation, it follows that the water table decline and its dire consequences can be abated by water conservation in theagriculture sector throughimproved irrigation systems along withsuch measures as raising public awareness of the imminent problems, raising users’ knowledge of water conservation methods, exercising accurate control measures to restrict water withdrawals through installing metering devices, issuing no new drillinglicenses, and changing cropping patternsin the region.
  Keywords: Groundwater, Water Table Drop, Lavar plain, Management remedies
 • Tahereh Raiesi *, Ali Asadi Kangarshahi, Morteza Gholmohammadi Pages 137-150
  Root systems in citrus trees develop from rootstocks. They have, thus, direct effects on water and nutrient uptake and translocation. The present study was conducted to evaluate the effects of three rootstocks common in northern Iran (i.e., sour orange, Swingle citrumelo, and Troyer citrange) on the nutrient uptake, translocation, and accumulation (NAI) as well as their translocation indices (NTI). For this purpose, one-year old seedlings of sour orange, Swingle citrumelo, and Troyer citrange were cultivated in a loamy soil under glasshouse conditions. After six months, the seedlings were harvested to measure their dry weights as well as their leaf, stem, and root concentrations of phosphorus, potassium, calcium, iron, manganese, zinc, and copper. Also, the rootstocks investigated were discriminated based on their nutrient accumulation and translocation indices as determined by factor analysis. Results showed the superiority of Troyer citrange in terms of phosphorus and iron uptake; citrumelo in terms of potassium and copper uptake; and common sour orange in terms of calcium and manganese uptake. The order recorded for the rootstocks in terms of their nutrient accumulation indices was sour orange>Troyer citrange~Swingle citrumelo. It was also found that the nutrient translocation indices of the three citrus rootstocks decreased in the following order: Swingle citrumelo > Troyer citrange > sour orange. Clearly, the citrus rootstocks investigated exhibited differential nutritional behaviors and different capacities with respect to utilizing plant nutrient elements.
  Keywords: Citrange, Citrumelo, Macro-, micro-nutrients, Sour orange
 • Hamidreza Rahmani * Pages 151-164
  Despite the role played by the reuse of industrial effluentsin alleviating the shortage of irrigation water in dry regions such asIran, the irreversible damages to the environment as a result of uncontrolled discharge of effluents into the environment and agricultural landscannot be overlooked. Industrial effluent reusepresupposesthe knowledge of their quality and a careful investigation of their environmental impactssuch as soil, groundwater, and food contamination. The present study was conducted to investigateseasonal variations in the quality of thetreated industrial effluent from Isfahan Steel Complex during the period from April to March, 2007 and to determine its effects on groundwater resourcesas determined by the chemical composition of both the applied irrigation water and the seepage from the plant’s evaporation ponds intothe neighboringwater wells. For this purpose, samples were taken from both the industrial effluent and selected wells and analyzed for pH; EC; Nitrate; hardness; TSS; TDS; Cations including Na, Ca2, Mg2;anions including SO42-, CO32-, HCO3-, Cl-; and heavy metals including Pb, Cd, Cu, Fe, Cr, Mn, Co, and Zn. The results were compared with standard reference levels recommended for groundwater resources, irrigation water, and direct human consumption.The effluent studied was found appropriate neither for discharge into groundwater and absorption wells due to its quality characteristics of EC,N-NO3,BOD,COD,Cl, and SO42-concentrations that exceeded standard limits, nor for irrigation use due toits higher than standard concentrations of EC, SO42-, Cl,N-NO3, and TDSwhileits Cowas also higher (0.14 mg/l)than the standard limit of 0.05 mg/l (Environmental Protection Organization, 1984).Investigation of the effluent’s effects on groundwater resources revealed thatthe groundwater abstracted from the vicinity of Isfahan Steel Complex suffered from EC,TDS,N-NO3,HCO3-,SAR,Cl-,SO42- as well as Co(0.14 mg/l compared with the standard 0.05 mg/l) limitations.
  Keywords: Isfahan Steel Complexindustrial waste water, Heavy metals standard limits, Recommended limits
 • Masomeh Mahdizadeh*, Nosratolah Najafi Pages 165-183
  Since metallic nanoparticles are widely used nowadays in industrial applications of nanotechnology, there is every possibility that they find their way into soils, especially through sewage sludge. Nanoparticle properties (e.g., size, shape, and surface charge) and those of the soil environment (e.g., pH, ionic strength, and clay content) affect the physical and chemical processes that lead to the dissolution, aggregation, and agglomeration of nanoparticles. This is while some of these specific interactions, particularly the roles played by different DOMs in the direct uptake of nanoparticles by soil organisms and the availability of different forms of engineered nanoparticles, have been scarcely ever investigated. Nanoparticulate mobility and bioavailability to microorganisms control their behavior in soil. However, little is known about the effects of dissolution, aggregation, and agglomeration processes on the toxicity of nanoparticles. Moreover, conflicting results have been reported by most studies, making it difficult to derive a clear picture of the processes involved. The present study provides an overview of the fate and transport of metal nanoparticles in soil.
  Keywords: Bioavailability, Nanoparticles, Particle size, Surface charge