فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 465 (هفته اول فروردین 1397)
 • پیاپی 465 (هفته اول فروردین 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/07
 • تعداد عناوین: 5
|
 • مقاله پژوهشی
 • سارا ملیح، مسعود سعیدی جم، سارا سلیمانی اصل، رضوان نجفی صفحات 1-7
  مقدمه
  امروزه استفاده از سلول های بنیادی یک گزینه ی مناسب جهت درمان بسیاری از بیماری ها می باشد، اما بقای پایین و تعداد کم سلول های بنیادی پیوند شده، مهم ترین مانع در سلول درمانی می باشند. در سال های اخیر، پیش تیمار سلول های بنیادی با ترکیبات شیمیایی و دارویی، کارایی این سلول ها در درمان را افزایش داده است. در این مطالعه، اثر آدیپوران (AdipoRon)، آگونیست گیرنده ی آدیپونکتین، بر فعالیت کاسپاز 3، آنزیم های ماتریکس متالوپروتئیناز-2 (Matrix metalloproteinases-2 یا MMP-2)، MMP-9 و آنژیوژنز در Mesenchymal stem cells (MSCs) مشتق از مغز استخوان موش صحرایی بررسی گردید.
  روش ها
  MSCs با غلظت های مختلف آدیپوران به مدت 24 ساعت تیمار گردیدند. بیان ژن های عامل رشد اندوتلیال عروقی (Vascular endothelial growth factor یا VEGF)، آنژیوپویتین-2 (Angiopoietin-2 یا Ang-2) و Ang-4 با استفاده از Real-time polymerase chain reaction (Real-time PCR) اندازه گیری گردید. فعالیت آنزیم های MMP-2 و MMP-9 با روش زایموگرافی بررسی شد. اندازه گیری فعالیت کاسپاز 3 از طریق آزمون آنزیمی ارزیابی شد.
  یافته ها
  نتایج Real-time PCR نشان داد که آدیپوران بیان VEGF را به طور قابل ملاحظه ای نسبت به گروه شاهد افزایش داد، اما تاثیری بر بیان ژن های Ang-2 و Ang-4 نداشت. فعالیت MMP-2 و MMP-9 در نمونه های تیمار شده با آدیپوران نسبت به نمونه ی شاهد افزایش داشت. فعالیت کاسپاز 3 در سلول های تیمار شده با آدیپوران در مقایسه با گروه شاهد کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این مطالعه، احتمال می رود پیش تیمار MSCs با آدیپوران قبل از پیوند، بتواند بقا و مهاجرت این سلول ها را از طریق افزایش بیان VEGF، افزایش فعالیت MMP-2 و MMP-9 و مهار فعالیت آنزیمی کاسپاز 3 بهبود دهد.
  کلیدواژگان: آدیپوران، ل ی بنیادی مزانشیمی، کاسپاز 3، ماتریکس متالوپروتئینازهای 2 و 9، عامل رشد اندوتلیوم عروقی
 • علیرضا مریخی، زهرا پارساپور صفحات 8-13
  مقدمه
  عفونت ادراری، بیماری شایعی به ویژه در کودکان است و تشخیص آن از طریق کشت ادرار صورت می گیرد. این مطالعه، با هدف بررسی ارزش تشخیصی لاکتوفرین در تشخیص عفونت های ادراری به انجام رسید.
  روش ها
  در این مطالعه ی توصیفی- تحلیلی، 45 کودک با عفونت ادراری (کشت مثبت) و 45 کودک بدون عفونت ادراری (کشت منفی) از نظر سطح ادراری لاکتوفرین ادراری مورد بررسی قرار گرفتند و نقطه ی برش و معیارهای ارزش تشخیصی لاکتوفرین بر مبنای نتیجه ی کشت ادرار تعیین گردید.
  یافته ها
  نقطه ی برش سطح لاکتوفرین، 400 نانوگرم/دسی لیتر به دست آمد و بر اساس آن، این روش دارای حساسیت 20 درصد، ویژگی 93 درصد، ارزش اخباری مثبت 75 درصد و ارزش اخباری منفی 53 درصد بود.
  نتیجه گیری
  لاکتوفرین به دلیل ویژگی بالا، می تواند از انجام روش های تشخیصی بیشتر برای افراد با نتیجه ی آزمایش منفی پیش گیری کند. به دلیل ارزش اخباری مثبت به نسبت بالا، در موارد بالینی، تصمیم گیری در مورد شروع درمان افراد با آزمایش مثبت را تسهیل می کند. در نهایت، به منظور پیش گیری از تاخیر در شروع درمان که منجر به عارضه ی غیر قابل برگشت به کلیه و سیستم ادراری می شود، لاکتوفرین می تواند آزمایش مناسبی باشد.
  کلیدواژگان: عفونت ادراری، لاکتوفرین، حساسیت و ویژگی
 • مینو دادبان شهامت، ولی الله دبیدی روشن، تورج فرازمندفر صفحات 14-21
  مقدمه
  روش های تمرینی مختلفی جهت کاهش عوارض داروی دوکسوروبیسین ارایه شده اند که به نظر می رسد با توجه به شرایط بیماران، زمان شروع تمرینات، طول دوره و استرس تمرینی باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرند. از این رو، هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر حفاظتی تمرین اختیاری بر آپوپتوز کبدی ناشی از دوکسوروبیسین در Ratهای مدل سالمندی بود.
  روش ها
  42 سر Rat بالغ نژاد Wistar، در 6 گروه (7 = n) شامل جوان، سالمند، سالمند + سالین، سالمند + دوکسوروبیسین، سالمند + دوکسوروبیسین + تمرین اختیاری و سالمند + سالین + تمرین اختیاری قرار گرفتند. تمرین اختیاری، در قفس های مجهز به چرخ دوار و شمارشگر مسافت، به مدت 6 هفته به صورت انفرادی و آزادانه انجام شد. هم زمان با 15 روز پایانی تمرین، دوکسوروبیسین یا محلول سالین با دز روزانه ی 1 میلی گرم/کیلوگرم (دز تجمعی 15 میلی گرم/کیلوگرم) تزریق شد. 48 ساعت پس از اتمام تمرین، بافت برداری از کبد برای ارزیابی بیان پروتئین های Bax و B-cell leukemia 2 (Bcl-2) جهت بررسی آپوپتوز به روش Western blot انجام شد.
  یافته ها
  آزمون One-way ANOVA نشان داد در گروه های تمرینی نسبت به سایر گروه ها، میزان بیان پروتئین Bax و نسبت Bcl-2/Bax کاهش معنی دار و بیان پروتئین Bcl-2، افزایش معنی داری یافته بود.
  نتیجه گیری
  تمرین اختیاری قبل و حین شیمی درمانی، ممکن است بتواند از طریق کاهش پروتئین Bax و نسبت Bcl-2/Bax، باعث کاهش آپوپتوز و افزایش بقا در هپاتوسیت های سالم سالمندان و در نتیجه، کاهش عوارض دوکسوروبیسین شود.
  کلیدواژگان: تمرین، آپوپتوز، دوکسوروبیسین، سالمندی، پروتئین Bax، پروتئین B-cell leukemia 2
 • زهرا نصر، مسعود اعتمادی فر، مجتبی اکبری صفحات 22-27
  مقدمه
  Multiple sclerosis (MS)، یک بیماری شایع سیستم عصبی مرکزی است. نقش کمبود ویتامین D3 در ابتلا و پیشرفت این بیماری به خوبی شناخته شده است. این مطالعه، با هدف بررسی مقایسه ای سطح سرمی ویتامین D3 در بیماران با اولین حمله ی دمیلینیتو عصبی در سه گروه با تظاهرات بالینی درگیری عصب بینایی، نخاع و ساقه ی مغز انجام شد.
  روش ها
  104 بیمار (35 بیمار با تظاهر بالینی درگیری عصب بینایی، 35 بیمار با تظاهر بالینی درگیری نخاع و 34 بیمار با تظاهر بالینی درگیری ساقه ی مغز) وارد مطالعه شدند. سطح سرمی 25- هیدروکسی ویتامین D3 در این سه گروه اندازه گیری شد.
  یافته ها
  سطح سرمی ویتامین D3 در بیماران با تظاهرات بالینی درگیری نخاع، عصب بینایی و ساقه ی مغز به ترتیب 82/6 ± 3/11، 27/10 ± 00/14 و 15/13 ± 65/18 نانوگرم/میلی لیتر بود. سطح سرمی ویتامین D3 به طور معنی داری در بیماران با تظاهرات بالینی نخاعی کمتر از بیماران با تظاهرات بالینی ساقه ی مغز و درگیری عصب بینایی بود (010/0 = P).
  نتیجه گیری
  بر اساس مطالعات قبلی، کمبود ویتامین D3 با افزایش تعداد حملات و پلاک های بیماری در Magnetic resonance imaging (MRI) همراه است. به علاوه، سطح سرمی پایین ویتامین D3 با خطر بالاتر ابتلا به بیماری در آینده همراه است. در مطالعه ی حاضر، سطوح مختلف ویتامین D3 در بیماران، با درگیری مکان های مختلف از سیستم عصبی مرکزی همراه بود. نتایج این مطالعه، در تایید نقش مهم ویتامین D3 در مراحل ابتدایی ابتلا به بیماری می باشد.
  کلیدواژگان: Multiple sclerosis، سندرم ایزوله ی کلینیکی دمیلینیتو سیستم عصبی مرکزی، ویتامین D3
 • رضا خدیوی، رضا فدایی، محمد کنعانی، فضل الله فاتحی صفحات 28-34
  مقدمه
  مننژیت مننگوکوکی یک معضل مهم بهداشتی در مناطق گرمسیری از جمله ایران می باشد که شناسایی نوع سروگروپ درگیر کننده جهت انجام برنامه های غربالگری امری ضروری است. بنابراین، هدف از انجام این مطالعه، بررسی ویژگی های میکروبیولوژیک و سرولوژیک طغیان مننژیت در یک اردوگاه در استان اصفهان 96-1395 بود.
  روش ها
  این مطالعه، از نوع مقطعی بود که بر روی 51 بیمار مبتلا به مننژیت مننگوکوکی انجام گرفت. پس از ثبت اطلاعات دموگرافیک، متغیرهای مختلف نظیر سابقه ی واکسیناسیون و پروفیلاکسی، نتیجه ی Lumbar puncture (LP)، نتیجه ی کشت خون و مقاوت آنتی بیوتیکی ثبت شد. آمارهای به دست آمده، به صورت فراوانی و میانگین گزارش شد.
  یافته ها
  4/31 درصد افراد واکسیناسیون شده بودند و 5/76 درصد کموپروفیلاکسی دریافت کرده بودند. در کشت Cerebrospinal fluid (CSF) 48/80 درصد موارد منفی بوده و تنها 87/4 درصد موارد Viridans streptococci و 53/14 درصد Neisseria meningitidis رشد نمود و همچنین، در بررسی خون و کشت خون 5/74 درصد موارد منفی، 5/23 درصد موارد Neisseria meningitidis و 0/2 درصد موارد Staphylococcus epidermidis به دست آمد. همچنین، تمام سروگروپ های به دست آمده از نوع سروگروپ B بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این مطالعه، بروز مننژیت حتی در بیمارانی که پروفیلاکسی استاندارد و واکسن ضد مننگوکوک دریافت کرده بودند نیز بالا می باشد و از طرفی، تمام افراد دارای سروگروپ B بودند. از این رو، پیشنهاد می شود اقدامات پیش گیرانه نظیر استفاده از واکسیناسیون ها و پروفیلاکسی های موثر بر سروگروپ B با جدیت بیشتری انجام شود.
  کلیدواژگان: مننژیت مننگوکوکی، طغیان، سروگروپ B
|
 • Sara Malih, Massoud Saidijam, Sara Soleimaniasl, Rezvan Najafi Pages 1-7
  Background
  Today, the use of mesenchymal stem cells (MSCs) is an appropriate option for the treatment of many diseases. But, poor viability, and low number of transplanted stem cells are the main obstacles in cell therapy. Recently, stem cell preconditioning with chemical and pharmacological agents has been shown to increase therapeutic efficacy. Herein, we investigated the effect of AdipoRon, adiponectin receptor agonist, on activity of caspase 3, matrix metalloproteinases 2 and 9 (MMP-2 and MMP-9), and angiogenesis in rat bone marrow-derived mesenchymal stem cells.
  Methods
  Mesenchymal stem cells were treated with different concentrations of AdipoRon for 24 hours. The expression level of vascular endothelial growth factor (VEGF), and angiopoietin 2 and 4 (Ang-2 and Ang-4) were assessed using real-time polymerase chain reaction (real-time PCR). Gelatin zymography assay was applied to investigate the protease activity of matrix metalloproteinase 2 and 9. Measurement of caspase-3 activity was carried out via an enzymatic assay.
  Findings: The real-time polymerase chain reaction results indicated that the expression of vascular endothelial growth factor was higher in AdipoRon-treated mesenchymal stem cells compared to control groups when angiopoietin 2 and 4 did not show any significant change. The enzymatic activity of metalloproteinase 2 and 9 was increased in treated samples with AdipoRon compared to control group. The caspase-3 activity was attenuated in AdipoRon-pretreated cells compared to the control group.
  Conclusion
  Based on these results, it is likely that preconditioning of mesenchymal stem cells with AdipoRon prior to transplantation can enhance the viability and migration via overexpression of vascular endothelial growth factor, activation of metalloproteinase 2 and 9 enzymes, and inhibit the activation of caspase-3.
  Keywords: AdipoRon, Mesenchymal stem cell, Caspase 3, Matrix metalloproteinases 2, 9, Vascular endothelial growth factor
 • Alireza Merrikhi, Zahra Parsapour Pages 8-13
  Background
  Urinary tract infections is a common disease, especially in children, and is diagnosed through urine culture. The aim of this study was to evaluate the diagnostic value of lactoferrin in the diagnosis of urinary tract infections.
  Methods
  In this descriptive-analytical study, 45 children with urinary tract infection (positive culture) and 45 children without urinary tract infection (negative culture) were investigated for urinary lactoferrin level and its cut-off point and diagnostic value were evaluated based on the result of urine culture.
  Findings: The cut-off point for lactoferrin level was 400 ng/dl, and based on this test, the sensitivity and specificity rate was 20% and 93%, respectively. The positive and negative predictive values were 75% and 53%, respectively.
  Conclusion
  Lactoferrin, due to its high specificity, can prevent more diagnostic tests for negative cases. Due to the relatively high positive predictive value in clinical cases, it facilitates the decision to initiate treatment with positive tests. Lactoferrin can be a good test for ultimate prevention of delay in the onset of treatment, which results in irreversible complications in kidney and urinary system.
  Keywords: Urinary tract infection, Lactoferrin, Sensitivity, specificity
 • Minoo Dadban-Shahamat, Valiollah Dabidi-Roshan, Touraj Farazmandfar Pages 14-21
  Background
  Different training methods have been presented to reduce the side effects of doxorubicin and it seems that according to patient's condition, the time to start exercises, and the duration and stress of exercise should be considered. This study aimed to investigate the preventive effect of voluntary exercise on liver apoptosis induced by doxorubicin in aging model rats.
  Methods
  42 adult male Wistar rats were divided into 6 equal groups of young, aging, aging saline, aging doxorubicin, aging doxorubicin voluntary training, and aging saline voluntary training. Voluntary training was performed in cages equipped with a running wheel for six weeks individually and freely. At the same time, as the end of the training, doxorubicin or saline solution was injected with a cumulative dose (1 mg/kg). 48 hours after completion of the training, liver tissue sampling was performed to assess the apoptosis via examining the expression of Bax and B-cell leukemia 2 (Bcl-2) proteins using western blot method.
  Findings: One-way analysis of variance showed that in the training groups, the expression level of Bax protein and Bax/Bcl-2 ratio decreased significantly, and the expression of Bcl-2 protein was significantly increased in comparison to the control groups.
  Conclusion
  Voluntary exercises prior to treatment with doxorubicin can reduce apoptosis and increase survival in healthy elderly hepatocytes via reducing the Bax protein and the Bax/Bcl-2 ratio, thereby reducing the side effects of doxorubicin.
  Keywords: Exercise, Apoptosis, Doxorubicin, Aging, Bax protein, B-cell leukemia 2 family proteins
 • Zahra Nasr, Masoud Etemadifar, Mojtaba Akbari Pages 22-27
  Background
  Multiple sclerosis (MS) is a common demyelinating disease of the central nervous system. The role of vitamin D against onset and progression of multiple sclerosis is well-recognized. In this study, we evaluated the serum levels of 25(OH) vitamin D3 in patients with clinically isolated syndrome with the manifestation of optic neuritis, brain stem, and spinal cord syndrome.
  Methods
  In this cross sectional study, a total of 104 cases were enrolled (35 patients with optic neuritis, 35 patients with spinal cord syndrome, and 34 patients with brain stem syndrome). The serum levels of 25(OH) vitamin D3 were measured in all patients.
  Findings: Mean serum level of 25(OH) vitamin D3 was 11.30 ± 6.82, 14.00 ± 10.27, and 18.65 ± 13.15 ng/ml in patients with spinal cord syndrome, optic neuritis, and brain stem syndrome, respectively. Serum level of 25(OH) vitamin D3 was significantly lower in patients with spinal cord syndrome in comparison to patients with optic neuritis or brain stem syndrome (P = 0.010).
  Conclusion
  According to previous studies, the association between poor serum levels of 25-OH vitamin D3 and increased relapse rate and magnetic resonance imaging (MRI) lesions in patients with multiple sclerosis has been reported. Furthermore, lower 25-OH vitamin D3 levels are associated with increased risk of the disease later in life. In our study, different serum levels of 25-OH vitamin D3 was associated with variable clinical manifestations of the disease. The status of 25-OH vitamin D3 appears to play an important role since the very early stages of disease.
  Keywords: Multiple Sclerosis, Clinically isolated CNS demyelinating syndrome, Vitamin D
 • Reza Khadivi, Reza Fadaei, Mohammad Kanani, Fazlollah Fatehi Pages 28-34
  Background
  Meningococcal meningitis is a major health problem in tropical regions, including Iran. Identification of the type of serogroup involved in screening programs is essential. Therefore, the aim of this study was to investigate the microbiological and serological characteristics of meningitis outbreaks in a camp in Isfahan Province, during the years 2016-2017.
  Methods
  This cross-sectional study performed on 51 patients with meningococcal meningitis. After recording the demographic data, various variables including history of vaccination and prophylaxis, lumbar puncture (LP) result, blood culture, and antibiotic resistance were recorded. The obtained statistics were reported as abundance and average.
  Findings: 31.4% of the subjects were vaccinated, and 76.5% had received a prophylaxis. In cerebrospinal fluid (CSF) culture, 80.48% of cases were negative, only 4.87% were streptococcus viridans, and 14.53% were Neisseria meningitides. In evaluating blood culture, 74.50% of cases were negative, 23.50% of cases were Neisseria meningitides, and 2.00% of cases were Staphylococcus epidermidis. All the serogroups were serogroup B.
  Conclusion
  In our study, it was found that the incidence of meningitis was high even in patients who received standard prophylaxis and meningococcal vaccine. On the other hand, all of them had serogroup B; therefore preventive measures including the use of vaccines and prophylaxis affecting serogroup B should be performed more serious.
  Keywords: Meningococcal meningitis, Outbreaks, Serogroup B meningococcal meningitis