فهرست مطالب

طب نظامی - سال بیستم شماره 1 (پیاپی 77، فروردین و اردیبهشت 1397)
 • سال بیستم شماره 1 (پیاپی 77، فروردین و اردیبهشت 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/28
 • تعداد عناوین: 12
|
 • علیرضا جلالی فراهانی، حسین صمدی نیا، نورالدین دوپیکر *، مهدی آذرآبادی صفحات 1-2
 • روح الله دهقانی، مهدی خوبدل *، حسین ثباتی صفحات 3-13
  عقرب گزیدگی از دیرباز جزء مشکلات بهداشتی درمانی مردم و بویژه نیروهای نظامی می باشد. در زمان جنگ تحمیلی نیز یکی از مشکلات اصلی بهداشتی رزمندگان ایرانی بویژه در منطقه عملیاتی جنوب و قرارگاه های مستقر در شرق استان خوزستان بوده است. در ایران سالانه بیش از 40 هزار مورد عقرب گزیدگی گزارش می شود و علی رغم تهیه و تولید سرم و پادزهرهای پلی والان و مونووالان ضدعقرب، موارد منجر به بستری و نیازمند به درمان همچنان بالا است.
  نیروهای نظامی به لحاظ نوع ماموریت خود بیشتر در زیستگاه های طبیعی این بندپایان سمی وارد شده و مورد عقرب زدگی قرار می گیرند. وقفه ای که در دسترسی مصدومین به امکانات درمانی مناسب از جمله پادزهر ضدعقرب رخ می دهد، ممکن است زندگی فرد را تهدید نماید و یا طول مدت بستری و هزینه های درمان را افزایش دهد و باعث افت توان رزمی سرباز و یگان او شود. لذا اقدامات کنترل عقرب ها و پیشگیری از عقرب گزیدگی می تواند عملی ترین روش برای مقابله با این مشکل بهداشتی باشد. در این مطالعه مروری سعی بر آن است تا کلیه روش های کنترل عقربها در شرایط مختلف و بسته به رفتار گونه ها مورد بررسی قرار گیرد و روش های کاربردی و اصولی و متناسب با شرایط نظامی پیشنهاد گردد.
  لزوم مطالعات حشره شناسی پزشکی و شناسایی عقرب ها در منطقه قبل از انجام رزمایش و برپایی و احداث اردوگاه ها و تاسیسات نظامی، مورد تاکید است. اقدامات کنترل محیطی و فیزیکی با استفاده از انواع روش ها از جمله تله ها، کنترل شیمیایی و بیولوژیک عقربها در محیط های نظامی و همچنین لزوم آموزش های تخصصی به کارکنان بهداشت نظامی در بخش کنترل ناقلین در این زمینه از جمله مواردی است که در این مطالعه مروری به تفضیل مورد بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: عقرب، کنترل عقربها، عقرب گزیدگی، محیط های نظامی
 • پوریا محمدی * صفحات 14-26
  از مدت ها پیش واکسن ها برای انواع مختلف عوامل بیماریزا مورد استفاده قرار گرفته اند. پیشرفت هایی که در ایمونولوژی پایه و تکنولوژی DNA نوترکیب بوجود آمده اند، اساسا فرآیند تولید واکسن، بهینه سازی آنتی ژن ها و انتخاب روش موثر برای تحویل واکسن ها را اصلاح کرده است. یکی از کاربردهای نوین واکسن استفاده از واکسن های DNA برای مقابله با بیوتروریسم و دفاع زیستی است. توسعه واکسن های مورد استفاده در زمینه ی دفاع زیستی پیشرفت قابل توجهی در حیطه تولید، مکانیسم های ایمنولوژیک و رویکردهای جدید واکسیناسیون داشته است. در دهه گذشته واکسن های DNA به عنوان یک استراتژی کاملا جدید برای واکسیناسیون ظهور کرده اند. در ابتدا، توانایی آنها برای ایجاد پاسخ های اختصاصی سلول T درمقابل آنتی ژن به عنوان قدرت اصلی مورد توجه قرار گرفت. با این حال، با گذشت زمان مشخص شد که واکسن های DNA نیز در ایجاد پاسخ های آنتی بادی موثر هستند. واکسن های DNA شامل یک ژن طبیعی یا اصلاح شده از پاتوژن هستند، که آنتی ژن محافظ را کد می کند. واکسن های DNA را می توان مستقیم به صورت پلاسمید تحویل داد. میزبان های واکسینه شده تنها پاسخ های ایمنی را نسبت به آنتی ژن بیان شده توسط واکسن های DNA دفاع زیستی تولید خواهند کرد. واکسن های دفاع بیولوژیک برای محافظت از جمعیت در مقابل پاتوژن های در حال ظهور بسیار مهم هستند. با افزایش شیوع بیماری های ویروسی، تکنولوژی های متعددی از جمله واکسن های DNA برای توسعه اقدامات پیشگیرانه مورد استفاده قرار می گیرند. در این مطالعه مروری، کاربردها، مکانیسم های عمکرد، روش های تحویل واکسن و استفاده از واکسن های DNA در زمینه دفاع زیستی را مورد بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: واکسن DNA، واکسن های نسل سوم، دفاع زیستی، مطالعه مروری
 • سید محمدمسعود موسوی نسب، امیر واحدیان عظیمی، محمود ثالثی، انسیه واحدی، علی اکبر کریمی زارچی، معصوم خوش فطرت، فرشید رحیمی بشر * صفحات 27-55
  زمینه و هدف
  با توجه به شیوع گسترده انواع بیماری های حاد و مزمن، پیشگیری یک امر ضروری و حیاتی می باشد. پرستاران به منظور ایفاء نقش و مسئولیت حرفه ای خود نیازمند شناخت انتخاب ها، نیازها و توانایی های بیماران در واقعیت، درک ارتباطات و زمینه اجتماعی آنها هستند. مطالعه مروری حاضر با دو هدف 1. تعیین تاثیر مدل مراقبت پیگیر بر پیامدهای بیماری های حاد و مزمن و 2. توصیف و ارزیابی کیفیت روش شناسی مقالات چاپ شده در این زمینه انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه مروری سیستماتیک سال 2017 انجام شد. جستجوی سیستماتیک با استفاده از دستورالعمل PRISMA برای بازیابی تمام مطالعات ملی و بین المللی در زمینه مدل مراقبت پیگیر انجام شد.
  یافته ها
  در جستجوی اولیه متون، 3074 مقاله بازیابی شد که با توجه به راهنمای غربال PRISMA، این تعداد مقاله بازیابی شده به 51 مورد کاهش یافت. مطالعات نهایی شده از حیث نویسندگان، سال انجام، نوع پژوهش به همراه تعداد گروه های مورد مطالعه، هدف از اجرای پژوهش، روش نمونه گیری، ویژگی های نمونه های پژوهش از حیث تعداد افراد و نوع بیماری، روش جمع آوری اطلاعات و نتیجه گیری نهایی اجرای مدل طبقه بندی و مرور شدند.
  نتیجه گیری
  با توجه به مرور مطالعات انجام شده با مدل مراقبت پیگیر و موثر بودن تمامی آنها بر پیامدهای مختلف مورد مطالعه، می توان با قاطعیت بیان نمود که این مدل بومی همخوان با فرهنگ و بافت کشور ایران مدلی موثر، ساده، کارا و قابل اعتماد بوده و توانایی کاربرد در ارتقاء و بهبود ابعاد مختلف بیماری های حاد و مزمن را دارد. کیفیت اجرای مطالعات مداخله ای اجرای مدل مراقبت پیگیر از کیفیت نسبتا خوبی برخوردار است اما سبک و کیفیت گزارش دهی آنها نامناسب است.
  کلیدواژگان: مدل مراقبت پیگیر، بیماری حاد، بیماری مزمن، روش شناسی مقالات، مطالعه مروری
 • احتشام قهرمانی، اکرم پرنده *، زهره وفادار، عباس عبادی صفحات 56-64
  زمینه و هدف
  کارکنان مراقبت بهداشتی و به طور خاص پرستاران در معرض مخاطرات شغلی متعددی قرار دارند. این مخاطرات نه تنها بر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان تاثیرگذار بوده، بلکه هزینه های سنگین مالی را نیز بر سازمان تحمیل می کند. هدف از این مطالعه تعیین سطح مخاطرات شغلی و عوامل مرتبط با آن در کارکنان مراقبت بهداشتی شاغل در بیمارستانهای نظامی است.
  روش ها
  این پژوهش مقطعی تحلیلی در سال 96-1395 بر روی 375 نفر از کارکنان درمانی شاغل در 3 بیمارستان نظامی واقع در شهرهای جنوبی کشور انجام گرفت. نمونه گیری به روش غیرتصادفی سهمیه ای و جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه خود ساخته دوقسمتی (متغیرهای جمعیت شناختی و مخاطرات شغلی) پس از تایید اعتبار و پایایی انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 18مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  سطح مخاطرات شغلی با میانگین و انحراف معیار (66/0) 53/2 در حد متوسط ارزیابی شد. از میان ابعاد مخاطرات شغلی، مخاطرات ارگونومیکی با میانگین (09/1) 36/3 مهم ترین و مخاطرات شیمیایی با میانگین (84/0) 73/1 کم اهمیت ترین نوع مخاطره شغلی گزارش شدند. بر اساس آزمون های آماری تی مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه بین برخی عوامل مرتبط از قبیل جنسیت، وضعیت تاهل، پست سازمانی با مخاطرات های شغلی ارتباط آماری معناداری وجود داشت (p<0.05).
  نتیجه گیری
  با توجه به سطح و نوع مخاطرات شغلی کارکنان درمانی در محیط های نظامی مدیران می توانند با درنظر گرفتن ملاحظات ارگونومیک، با طراحی برنامه های پیشگیرانه مناسب و نیز برگزاری دوره های آموزش های مداوم به کاهش مخاطرات و فرسودگی شغلی و نیز ارتقای کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و زندگی کاری کارکنان کمک نمایند.
  کلیدواژگان: مخاطرات شغلی، بیمارستان نظامی، کارکنان مراقبت بهداشتی
 • سید مجتبی حسینی، محمدکریم بهادری *، امیر عباسپور صفحات 65-72
  زمینه و هدف
  نیروی انسانی ماهر و متخصص برای واکنش سریع و مناسب به حوادث و انجام عملیات سریع و صحیح امداد و نجات ضروری است. این مطالعه با هدف بررسی میزان دانش تیم های واکنش سریع جمعیت هلال احمر در خصوص تجهیزات نجات در سوانح طبیعی و انسان ساخت انجام گرفت.
  روش ها
  یک مطالعه توصیفی که به روش مقطعی در نیمه اول سال 1396 انجام شده است. نمونه آماری شامل 120 نفر از تیم های واکنش سریع جمعیت هلال احمر استان تهران بود که بر اساس فرمول کوکران انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها از یک پرسشنامه محقق ساخته و برای تحلیل آنها از نرم افزار SPSS18.0 استفاده شد.
  یافته ها
  84 نفر (74%) از مشارکت کنندگان در مطالعه در محدوده سنی 30-20 سال قرار داشتند. همچنیین 61 نفر(84/50%) دارای تحصیلات لیسانس بودند. نتایج حاکی از آن است که میانگین رتبه وضعیت دانش با 45/21 امتیاز بالاتر از حد متوسط است. همچنین نتایج حاکی از آن است که افراد با حضور در 16 عملیات به بالاتر، میزان دانش بیشتری در خصوص تجهیزات امداد و نجات دارند و افراد با سابقه یک تا 10 مانور، نمره کمتری نسبت به گروه های با سابقه بیشتر از ده مانور دارند. همچنین افرادی که در دوره های آموزشی شرکت کرده اند، نمرات بالاتری کسب نموده اند.
  نتیجه گیری
  به طور کلی، دانش تیم های واکنش سریع جمعیت هلال احمر نسبت به تجهیزات نجات در سوانح طبیعی و انسان ساخت شایع در شهر تهران در وضعیت قابل قبولی قرار دارد اما از وضعیت مطلوب فاصله دارد. دستیابی به این مهم از طریق نیروی انسانی توانمند، سازماندهی مناسب، آموزش مداوم، تجهیز و تمرین مستمر تیم های جستجو و نجات و بهره گیری از تجارب سازمان ملل متحد و کشورهای صاحب تجربه میسر است.
  کلیدواژگان: دانش، تیم واکنش سریع، حوادث، جمعیت هلال احمر، ایران
 • مریم یعقوبی *، محمد سلیمی صفحات 73-82
  زمینه و هدف
  ارزشیابی یکی از مهم ترین پایه های ارتقای کیفیت آموزش می باشد و هدف اصلی آن بهبود برنامه های آموزش و فعالیت های اعضای هیات علمی است. ارزشیابی می تواند به عنوان بازخوردی برای بهبود نقاط ضعف و شناخت نقاط قوت اساتید مورد استفاده قرار گیرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر ارزشیابی آموزشی اساتید از دیدگاه اساتید و دانشجویان به انجام رسید.
  روش ها
  مطالعه حاضر تحقیق کمی و بصورت تحلیل عاملی و مقطعی در یک دانشگاه علوم پزشکی نظامی در شهر تهران در سال 1394 انجام شد. نمونه مورد مطالعه در فاز تحلیل عاملی 116 استاد یک دانشگاه علوم پزشکی نظامی در شهر تهران، 84 نفر از دانشجویان و 62 نفر از صاحبنظران آموزش پزشکی و در فاز مقطعی 344 نفر از دانشجویان یک دانشگاه علوم پزشکی نظامی در شهر تهران بودند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه ارزشیابی آموزشی اساتید به دست آمده از تحلیل عاملی تاییدی مشتمل بر 4 بعد کیفیت تدریس (20 سوال)، ویژگی های فردی (8 سوال)، قوانین آموزشی (5 سوال) و ویژگی های حرفه ای (16 سوال) بود. تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل عاملی تاییدی، آزمون های تی تست و آنالیز واریانس و فریدمن با استفاده از نرم افزارهای SPSS.19، Amos18 انجام گرفت.
  یافته ها
  بر اساس تحلیل عاملی کلیه ابعاد ارزشیابی آموزشی اساتید در سطح اطمینان 99 درصد تاثیر معناداری داشتند. میزان ضریب رگرسیونی استاندارد در کیفیت تدریس 48/0، در ویژگی های فردی 43/0، در قوانین آموزشی 29/0 و در ویژگی های حرفه ای 37/0 بود. در بین ابعاد ارزشیابی آموزشی اساتید از دیدگاه دانشجویان بعد ویژگی های فردی (82/0±66/3) دارای بالاترین میانگین بود. میانگین و انحراف معیار کل ارزشیابی آموزشی اساتید مقدار 61/0±37/3 به دست آمد. آزمون فریدمن نشان داد بعد ویژگی های فردی بالاترین رتبه را در بین سایر ابعاد دارد و اختلاف میانگین بین ابعاد از نظر اماری معنی دار می باشد.
  نتیجه گیری
  توجه به رفتار و عملکرد استاد در کلاس درس می تواند به عنوان راهکاری برای ارتقا عملکرد اساتید یک دانشگاه علوم پزشکی نظامی در شهر تهران موثر باشد. آشناسازی اساتید با گویه های متنوع موجود در فرم های ارزشیابی آموزشی اساتید توسط مراکز توسعه آموزش دانشکده ها و سپس برنامه ریزی برای ارتقا عملکرد اساتید توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، استاد، دانشجو
 • حمیدرضا رسولی، محسن عباسی فرج زاده، امیر حسین تدین * صفحات 83-92
  زمینه و هدف
  توسعه سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تمامی زمینه ها از جمله مراقبت های بهداشتی تاثیر گذاشته است. با توجه به ازدیاد منابع الکترونیک که محتوای سلامت تولید می کنند، داشتن سواد سلامت کافی بیماران یک الزام به نظر می رسد. این مطالعه با هدف ارزیابی سطح سواد سلامت الکترونیک بیماران مراجعه کننده به یک بیمارستان نظامی و شناسایی عوامل مرتبط با آن انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی در یک بیمارستان نظامی در شهر تهران و در سال 1396 اجرا شد. ابزار جمع آوری داده ها، نسخه فارسی سنجه سواد سلامت الکترونیک بود که توسط بیماران تکمیل گردید. انتخاب بیماران به صورت تصادفی ساده بود. همچنین تعدادی متغیرهای شخصی و جمعیت شناسی به منظور شناسایی ارتباط آن ها با سواد سلامت الکترونیک، جمع آوری گردید. از آزمون های تی مستقل و آنالیز واریانس به منظور مقایسه گروه های مختلف و از آزمون های همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه به منظور ارزیابی ارتباط متغیرهای تحقیق و امتیاز سواد سلامت الکترونیک استفاده شد.
  یافته ها
  در این مطالعه تعداد 223 بیمار شرکت داشتند که 118 نفر مرد و 105 نفر زن بودند. میانگین امتیاز سواد سلامت الکترونیک در بیماران مورد مطالعه 256/8 ± 35/25 بود که مقدار پایینی است. بیماران شرکت کننده از منابع برخط سلامت آگاه بودند و چگونگی جست و جو، مکان و استفاده از این منابع را می دانستند اما فاقد مهارت های ارزیابی و تمیز کیفیت منابع بی کیفیت از با کیفیت بودند و از استفاده اطلاعات این منابع به منظور اتخاذ تصمیمات مربوط به سلامت اطمینان نداشتند.
  نتیجه گیری
  سطح سواد سلامت الکترونیک در میان بیماران مراجعه کننده به بیمارستان نظامی کم بود. یافته ها نشان می دهد آنها نیاز به توسعه دانش خود در زمینه سلامت الکترونیک دارند.
  کلیدواژگان: سواد سلامت، سواد سلامت الکترونیک، بیماران، بیمارستان نظامی
 • سید محمدمسعود موسوی نسب، سید مصطفی حسینی ذیجود، انسیه واحدی، معصوم خوش فطرت، صادق شباب، سید جلال مدنی، کیوان گوهری مقدم، فرشید رحیمی بشر * صفحات 93-104
  زمینه و هدف
  فرآیند جداسازی بیماران مزمن انسدادی ریوی یکی از فرآیندهای زمان گیر در روند درمانی این بیماران است. مطالعه حاضر با دو هدف 1. تعیین نقاط برش شاخص ترکیبی و شاخص های رایج RSBI، P0.1، NIF، CROP و IWI در جمعیت بیماران مزمن انسدادی ریوی و 2. مقایسه مولفه های مختلف جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی شاخص ترکیبی و شاخص های RSBI، P0.1، NIF، CROP و IWI در جمعیت بیماران مزمن انسدادی ریوی انجام شده است.
  روش ها
  مطالعه سه سو کورچند مرکزه آینده نگر مشاهده ای حاضر از بهمن 1392 تا اسفند 1393 در جامعه بیماران مزمن انسدادی ریوی بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های منتخب نظامی شهر تهران در دو گروه تعیین نقطه برش (n = 90) و گروه تعیین مولفه های پیش بینی کننده جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی (n = 90) انجام شده است. فرآیند جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی در هر دو گروه یکسان و بر اساس پروتکل تعریف شده انجام شد. از تحلیل راک برای تعیین نقاط برش در گروه اول و تعیین مولفه های پیش بینی کننده در گروه دوم استفاده شد.
  یافته ها
  شش شاخص ترکیبی، RSBI، IWI، P0.1، NIF و CROP از نظر مولفه های مختلف پیش بینی کننده جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی با هم مقایسه شدند. به طور کلی، شاخص RSBI، ترکیبی، IWI، P0.1، NIF، CROP به ترتیب مطلوب ترین مولفه ها را به خود اختصاص دادند. بیشترین ناحیه زیر منحنی به شاخص RSBI (927/0) و ترکیبی (891/0) اختصاص یافت.
  نتیجه گیری
  اگرچه شاخص پیشنهادی نسبت به سایر شاخص های مرسوم اجزاء بیشتری در فرآیند جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی را دارد، شاخص RSBI علاوه بر سادگی، مطلوب ترین مولفه های پیش بینی کننده جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی را به خود اختصاص داد؛ بنابراین، پیشنهاد می شود که شاخص تصحیح شده RSBI (کاربرد RSBI در کنار پایش دقیق علایم و نشانه های ذهنی و عینی دیسترس تنفسی) در جمعیت بیماران مزمن انسدادی ریوی استفاده شود.
  کلیدواژگان: اعتباریابی، تهویه مکانیکی، بیماری مزمن انسدادی ریوی، آینده نگر مشاهده ای
 • بهزاد شوکتی *، حسین شریفی، مهدی سرداری، احمدرضا شریفی علون آبادی صفحات 105-115
  زمینه و هدف
  اجرای پدافند غیر عامل و زیستی می تواند نقش اساسی در کاهش آسیب پذیری سلامت افراد جامعه ایفا نماید. این مطالعه با هدف نهادینه سازی نظام پایش تولید و تامین مواد اولیه داروهای گیاهی جهت ارتقاء سلامت، پیشگیری و درمان بیماری ها انجام گرفت.
  روش ها
  این مطالعه در دو بخش تئوری و عملی در 6 مرحله: 1) تعیین اقلیم منطقه 2) تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک منطقه 3) بررسی جامع نیاز های اگرواکولوژیکی گیاه 4) انتخاب و کشت گیاهان منتخب در فضاهای سبز 5) معرفی خواص دارویی گیاهان دارویی 6) تولید گیاه دارویی ارگانیک و ایمن انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق نشان داد که اقلیم شهر تهران از خشک تا مرطوب متغیر است و بر این اساس دامنه وسیعی از گیاهان دارویی بسته به شرایط هر منطقه قابلیت کشت دارند. به عنوان مثال در منطقه اقلیمی مورد مطالعه گیاهانی مانند به لیمو، گل راعی، زوفا، سنبل الطیب، سیاه دانه، بادرنجبویه، گل گاوزبان، اسطوخودس، خرفه و مریم گلی قابل کشت است.
  نتیجه گیری
  اگر چه این مطالعه در مقیاس کوچک صورت گرفت اما می تواند الگویی برای مراکز دارای زمین های وسیع تر مانند دانشگاه هاو سازمان ها باشد. این مطالعه همچنین می تواند موجب رونق کشت و کار گیاهان دارویی، تغییر الگوی طراحی فضای سبز رایج و استفاده بهتر از اراضی حاشیه ای و بایر و در دراز مدت جبران بخشی از کمبود داروهای شیمیایی کشور با استفاده از گیاهان دارویی شود.
  کلیدواژگان: امنیت دارویی، پدافند زیستی، طراحی فضای سبز، طب سنتی، گیاهان دارویی
 • اکبر قربانی الوانق، محمود تولایی، حوری عدالت * صفحات 116-126
  زمینه و هدف
  بیماران مبتلا به انسداد ریوی مزمن ](COPD)[Chronic Obstructive Pulmonary Disease و جانبازان شیمیایی مبتلا به ریه خردلی (Mustard Lung)، هردو جزء بیماری های ریوی با زمینه قدرتمند ژنتیکی می باشند که هنوز درمان قطعی برای هیچیک وجود ندارد. با توجه به اشتراکات فراوان بین دو بیماری می توان هردو را به طور همزمان تحت یک گروه بررسی نمود. بدین جهت، ما بیان دو miRNA با عنوانmiR-20a و miR-92a را به عنوان نمایندگان کلاستر miR-17/92 به دلیل دخالت موثر این دو miRNA در مسیرهای سیگنالینگ التهاب و هیپوکسی در سرم بیماران ریوی ]متشکل از Mustard Lung و COPD (به طور همزمان)[ بررسی کردیم.
  روش ها
  Reaction برای بررسی بیان miRNAهای miR-20a و miR-92a به طور همزمان در بیماران مبتلا به COPD و Mustard Lung (56 تعداد بیمار) استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند بیان هر دوی miR-20a و miR-92a بصورت قابل توجهی در سرم بیماران COPD و مصدومین شیمیایی نسبت به افراد نرمال کاهش می یابد. همچنین، بیان هریک از دو miRNA مورد بررسی در مراحل متوسط و شدید بیماری نسبت مرحله خفیف کاهش بیشتری داشته و miR-92a نیز کاهش بیشتری را نسبت به miR-20a نشان می داد.
  نتیجه گیری
  این تغییرات می تواند در نتیجه تغییرات 1- ژنومیک و/یا 2- محیط و/یا 3- اکوژنومیک (متاثر از اپی ژنومیک) باشد که تعیین دقیق آن نیازمند تحقیقات گسترده تری در این حوزه است. با استفاده از نتایج این تحقیق می توان روش های جدیدی را در استراتژی های درمانی بیماران تنفسی با هدف قرار دادن کلاستر مورد بررسی از طریق هریک از سه جنبه فوق الذکر به کار گرفت. اعضای کلاستر انکوژن miR17/92 (با افزایش بیان در سرطان ریه) قابلیت کاربرد بیومارکری در غربالگری غیرتهاجمی بیماری های تنفسی را دارا هستند. به علاوه، این miRNAها می توانند به خوبی به عنوان فاکتور افتراقی یا تمایز دهنده با سرطان ریه و بیماری های قلبی-عروقی که اغلب به عنوان بیماری های همزمان با هردوی این بیماری ها (Mustar Lung و COPD) مطرح می باشند نیز به کار روند.
  کلیدواژگان: ریه خردلی، بیماری انسداد مزمن ریوی، miR17، 92 cluster، miR، 20a، miR، 92a
 • مسعود بهشاد، علیرضا شمس الدینی * صفحات 127-133
  زمینه و هدف
  توانایی حرکتی افراد قطع عضو شده در مقایسه با افراد سالم پایین تر می باشد. از جمله عوامل دخیل در توانایی حرکتی این افراد، کارآمدی و راحتی در استفاده از پروتز می باشد. هدف از انجام این مطالعه، طراحی، ساخت و ارزیابی قطعه چرخاننده مچ پا پروتزی در افراد قطع عضو زیر زانو یک طرفه می باشد.
  روش ها
  در یک مطالعه کاربردی- توسعه ای، ابتدا به منظور ایجاد امکان چرخش قسمت مچ پروتز در شرایط مورد نیاز و توانایی بازگشت به حالت اولیه و قفل شدن در حالت اولیه، قطعه ای با کمترین وزن و بسیار سبک طراحی گردید. پس از طراحی، قطعه توسط ماشین های تراش و برش و با استفاده از مواد سبک و مقاوم ساخته شد. قطعه مورد نظر به گونه ای طراحی و ساخته شد که با قطعات بالایی و پایینی که در پروتز به آن ها متصل می شود تطابق داشته باشد و نیاز به تغییر در دیگر قطعات پروتز و یا استفاده از واسطه برای اتصال قطعه مورد نظر نباشد. در مرحله آخر، اثر گذاری این قطعه بر روی عملکرد الگوهای حرکتی دو زانو و چهار زانو نشستن 20 بیمار مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  قطعه ساخته شده به خوبی سبب ایجاد چرخش عرضی در مفصل مچ پا پروتزی گردید. به منظور ایجاد دامنه حرکتی موثر در مچ پای افراد با قطع عضو، این قطعه بر روی 20 فرد مبتلا به قطع عضو یک طرفه زیر زانو تست شد. در تمامی بیماران چرخش عرضی دامنه حرکتی مچ پا به طور معنی داری سبب ایجاد الگوهای حرکتی دو زانو (006/0p=) و چهار زانو نشستن (04/0p=) شد.
  نتیجه گیری
  به طور کلی، استفاده از این قطعه سبب افزایش موثر در دامنه حرکتی عملکرد در اندام قطع عضو می شود که می تواند سبب تسهیل در انجام توانایی های حرکتی افراد قطع عضو شود.
  کلیدواژگان: چرخاننده مچ پا پروتزی، کیفیت زندگی، قطع عضو، پروتز زیر زانو
|
 • Alireza Jalali Farahani, Hossein Samadinia, Nooredin Dopeykar *, Mahdi Azarabadi Pages 1-2
 • Rouhullah Dehghani, Mehdi Khoobdel *, Hossein Sobati Pages 3-13
  The scorpion sting has long been a medical problem for people, especially those in the military forces. At the time of the Iran-Iraq war, it was one of the main health problems of Iranian soldiers, especially in the southern fronts and headquarters in the east of Khuzestan province. In Iran, more than 40,000 cases of scorpion stings are reported annually, and despite the provision and production of antidote, the cases leading to hospitalization and the need for treatment are still high.
  Military forces, due to their missions, are entering the natural habitats of these venomous arthropods and are being stung. An interruption in the access of injured people to appropriate treatment facilities, including antidotes, may threaten the person's life, increase the length of hospitalization and treatment costs, and reduces the combat capability of the military unit. Therefore, control and preventative measures of scorpion stings can be a practical way to deal with this health problem. In this review, all methods of controlling scorpions in different conditions depending on the behavior of the species are considered, and practical and methodological approaches are recommended.
  It is essential to carry out studies on medical entomology and the identification of scorpions in any area, prior to conducting maneuvers and building military camps and installations. Environmental and physical control measures are used in a variety of ways, including traps, chemical and biological control of scorpions in military environments, as well as specialized training in this field.
  Keywords: Scorpion, Scorpion sting, Scorpion control, Military
 • Pouria Mohammadi * Pages 14-26
  Vaccines have long been used for a variety of pathogens. Advances in basic immunology and recombinant DNA technology have fundamentally transformed the process of formulating a concept, optimizing antigens, and selecting the most effective delivery approach for vaccines The development of vaccines used in the field of biodefense has increased progress in the production, immunological mechanisms and new vaccination approaches. DNA vaccines have emerged in the last decade as a completely novel strategy for vaccination to combat bioterrorism and biodefense. At first, their ability to induce antigen-specific T cell responses was considered as the main strength. Over time, however, it became clear that DNA vaccines are also effective in eliciting antibody responses. DNA vaccines incorporate a natural or modified gene from a pathogen, which encodes the protective antigen. DNA vaccines can be delivered directly in the form of plasmids. The vaccinated hosts will only generate immune responses against the biodefense antigen expressed by the DNA vaccines. Biodefense vaccines are critically important to protect populations against the emerging pathogens. With the increase of the outbreaks of viral diseases, multiple technologies are being used for the development of preventive countermeasures including DNA vaccines In this review article, we investigated the applications and mechanisms of the delivery of vaccines and the use of DNA vaccines in the field of biodefense.
  Keywords: DNA vaccine, Third Generation Vaccine, Biodefense
 • Seyed Mohammad Masoud Moosavinasab, Amir Vahedian-Azimi, Mahmood Salesi, Ensieh Vahedi, Ali Akbar Karimi Zarchi, Masoum Khoshfetrat, Farshid Rahimi Bashar * Pages 27-55
  Background And Aim
  Prevention is a necessary and urgent task due to the widespread prevalence of various acute and chronic diseases. Nurses, in order to play their professional role and responsibility, need to know the choices, needs and abilities of patients in reality, their communication and their social context. The present review was conducted with two
  Objectives
  1. determining the effect of a continuous care model on the outcomes of acute and chronic diseases, and, 2. describing and assessing the quality of methodology of published papers in this field.
  Methods
  This is a systematic review conducted on 2017. A systematic search was conducted using PRISMA guidelines to retrieve all national and international studies using a Continuous Care Model.
  Results
  In the initial search, 3074 papers were retrieved, and following PRISMA screening guide, 51 relevant articles were identified. The final studies were classified and reviewed based on the authors, year, type of research with the number of studied groups, the aim of the research, the sampling method, the characteristics of the research samples in terms of the number of people and the type of disease, the method of data collection and final conclusion.
  Conclusion
  According to the review of the studies carried out with the continuous care model and the effectiveness of all of them on the different outcomes of the study, it can be stated with certainty that this indigenous model corresponds with the culture of Iran is an effective, simple, efficient and reliable model and can be used in promoting and improving the various aspects of acute and chronic diseases. The quality of conducting intervention studies using this Continuous Care Model was relatively good, but the reporting style and quality of the studies are inadequate.
  Keywords: Continuous Care Model, Acute, Chronic Diseases, Systematic Review
 • Ehtesham Ghahremani, Akram Parandeh *, Zohreh Vafadar, Abbas Ebadi Pages 56-64
  Background And Aim
  Healthcare workers, in particular nurses, are at risk from many occupational hazards. These hazards not only affect the physical, psychological and social health care workers, but also impose heavy financial burdens on an organization. The aim of the current study is to determine the level of occupational hazards and related factors in health care workers in military hospitals.
  Methods
  This cross-sectional study was carried out in 2016-2017 on 375 medical staff working in three military hospitals located in the southern cities of Iran. A valid and reliable researcher-made questionnaire (demographic and occupational hazards) was used to gather data by non-randomized quota sampling method. Data were analyzed by SPSS software version 18.
  Results
  The mean (SD) of occupational hazards was 2.53 (0.66) and assessed as moderate. Among occupational hazards, ergonomic hazards 3.36 (1.09) were the most prevalent occupational hazard, and chemical hazards 1.73 (0.84) was the least important source of occupational hazards. According to the independent t-test and one-way analysis of variance, there was a statistically significant association of occupational hazards and variables such as gender, marriage status and organizational position (P
  Conclusion
  Considering the level and type of occupational hazards of medical staff in military environments, managers can take into account ergonomic considerations, designing appropriate preventive programs, and continuing training courses to reduce occupational hazards and burnout. This will help improve quality of life associated with health and the working life of staff.
  Keywords: Health Care Workers, Military Hospital, Occupational Hazards
 • Seyed Mojtaba Hosseini, Mohammadkarim Bahadori *, Amir Abaspour Pages 65-72
  Background And Aim
  Skilled and expert manpower is essential for quick and proper response to accidents and fast and accurate relief and rescue operations. The aim of this study was to assess the knowledge of the Red Crescent Society's rapid reaction teams on rescue equipment in the prevalent natural and man-made disasters.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted in the first half of 2017. A sample of 120 respondents from the Red Crescent Society of Tehran, Iran was selected based on the Cochran’s formula. A researcher-made questionnaire was used to collect data and SPSS18.0 software was used to analyze data.
  Results
  A total of 84 (74%) of the participants in the study were in the range of 20-30 years old. A total of 61 (50.44%) had a bachelor's degree. The results indicated that the mean rank of knowledge status is 21.45 points higher than average. People who have been involved in more than 16 operations were more knowledgeable about rescue equipment. People with experience of one to ten maneuvers had a lower score than those with experience of more than ten maneuvers. Also, people who have taken part in training courses scored higher grades.
  Conclusion
  In general, the knowledge of the Red Crescent Societie's rapid response teams to rescue equipment in the natural and man-made disasters in the city of Tehran, Iran is in an acceptable status but far from ideal. Achieving this goal is possible through powerful manpower, proper organization, continuing education and training, adequately equipping search and rescue teams and providing the opportunity to benefit from the experiences of the United Nations and experienced countries.
  Keywords: Knowledge, Rapid Reaction Team, Accidents, Red Crescent Society, Iran
 • Maryam Yaghoubi *, Mohammad Salimi Pages 73-82
  Background And Aim
  Evaluation is one of the most important ways to improve the quality of education. The main goal of evaluation is improving the programs and activities of faculty members. Evaluation can be used as feedback to improve weaknesses and understand the strengths of teachers. This study aimed to investigate the factors affecting facultie's evaluation from the viewpoint of faculties and students.
  Methods
  This study was done as quantitative, factor analysis and cross-sectional study in a Military University of Medical Sciences in Tehran, Iran in 2016. In the factor analysis phase sample study included 116 University professors, 84 students and 62 experts in medical education, and in the cross phase included 344 students. The data collection tool was the Faculty' Educational evaluation questionnaire obtained from confirmatory factor analysis, consisted of 4 dimensions, teaching quality (20 questions), personal characteristics (8 questions), education law (5 questions) and professional features (16 items). Data analysis was conducted through confirmatory factor analysis, t-test, ANOVA and Friedman tests by SPSS19 and Amos 18 softwares.
  Results
  Based on confirmatory analysis, all dimension of educational evaluation had a significant impact on the confidence level of 99 percent. The standardized regression coefficient was 0.48, in teaching quality, 0.43 in personal characteristics, 0.29 in education law and 0.37 in professional features. Among the Faculty' Educational evaluation dimension, from the perspective of student, individual characteristics (82.0 ± 66.3) had the highest mean. Mean and standard deviation of Faculty' Educational evaluation 61.0±37.3, respectively. Friedman test showed personal characteristics had the highest rank among other dimensions and the mean difference between dimensions is statistically significant.
  Conclusion
  The behavior and performance of teachers in the classroom can be an effective way to improve academic performance. Familiarizing faculties with a variety of items available in the form of faculty evaluation by school development centers and planning to upgrade faculty performance is recommended.
  Keywords: Evaluation, Faculty, Student
 • Hamid Reza Rasouli, Mohsen Abbasi Farajzadeh, Amir Hossein Tadayon * Pages 83-92
  Background And Aim
  The rapid development of information and communication technology has impacted all areas including healthcare. Due to the proliferation of electronic sources that provide health information, adequate eHealth literacy of patients seems to be a necessity. The aim of this study was to assess the level of e-Health literacy of patients referred to a military hospital and identify factors related to e-Health literacy.
  Methods
  This descriptive study was conducted in a military hospital in Tehran, Iran in August 2017. The tool for gathering data was the Persian version of the e-Health literacy scale (P-eHEALS) which completed by patients. Simple random sampling was used to select patients. Furthermore some additional personal and demographical variables were collected to explore their relation to e-Health literacy. The independent-sample T test and analysis of variance (ANOVA) were used for comparison between groups. Spearman correlation and multiple linear regression were used to assess the correlation between study parameters and eHEALS score.
  Results
  A total of 223 patients participated in the study, including 118 men and 105 women. The mean score for eHEALS was 25.35 ± 8.256, which was considered low. Patients were aware of online health resources and knew how to search, locate and use these resources. However, patients lacked skills to evaluate and differentiate between high and low quality resources and did not feel confident in using the information they found to make health decisions.
  Conclusion
  e-Health literacy was low among patients referred to a military hospital. Findings suggest they need to develop their knowledge of e-Health.
  Keywords: Health literacy, e, Health literacy, Patients, Military Hospital
 • Seyed Mohammad Masoud Moosavinasab, Seyed Mostafa Hosseini Zijoud, Ensieh Vahedi, Masoum Khoshfetrat, Sadegh Shabab, Seyedjalal Madani, Kivan Goharimoghaddam, Farshid Rahimi Bashar * Pages 93-104
  Background And Aim
  The weaning process from mechanical ventilation in chronic obstructive pulmonary diseases (COPD) is a time-consuming process required for the care of these patients. This study aimed to: 1. decide cut-off points of combined and common indices RSBI, P0.1, NIF, CROP, and IWI in the population of COPD patients; and 2. compare different weaning factors from the mechanical ventilator of combined, RSBI, P0.1, NIF, CROP, and IWI indices in the population of COPD patients.
  Methods
  This observational, prospective multi-center triple-blinded study was conducted from January 2013 to March 2014 in the population of hospitalized COPD patients in the critical care units of selected Military hospitals in Tehran, Iran. Patients were divided into two groups with cut-off points determining the first group (n = 90) and different predictive weaning factors from the mechanical ventilator determining the second group (n = 90). The process of weaning from the mechanical ventilator was performed in the same way in both groups and was based on the defined protocol. ROC analysis was used to determine cut off points in the first group and predictive factors in the second group.
  Results
  Six indices combined, RSBI, IWI, P0.1, NIF, and CROP were compared from different predicting weaning factor's view. Generally, RSBI, combined, IWI, P0.1, NIF, and CROP indices were devoted the most favorably factors to itself, respectively. The highest area under the curves were devoted to RSBI (0.927) and combined (0.891) indices.
  Conclusion
  Although the proposed index has more components than other common indices in weaning process from mechanical ventilator, the RSBI index in addition to simplicity, provided the most desirable characteristics of predictive weaning from mechanical ventilator. It is also suggested that corrected RSBI index (RSBI application alongside tight subjective and objective signs and symptoms of respiratory distress) be used in the population of chronic obstructive pulmonary patients.
  Keywords: Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Mechanical ventilator, Prospective Observational study, Validity, Weaning
 • Behzad Shokati *, Hossein Sharifi, Mehdi Sardari, Ahmad Reza Sharifi Olounabadi Pages 105-115
  Background And Aim
  The implementation of inactive and biological defense can play a major role in reducing the vulnerability of public health. Therefore, this study aimed to institutionalize the system for monitoring the production and supply of raw materials for herbal medicines for the promotion of health, prevention and treatment of diseases.
  Methods
  This study has 6 stages: 1) determination of the region's climate; 2) determination of physico-chemical characteristics of the soil; 3) comprehensive review of the plant's requirements; 4) selection and cultivation of selected plants in the green spaces; 5) introducing medicinal properties of medicinal plants; and 6) production of organic and safe medicinal plants.
  Results
  The findings of this research showed that the climate of Tehran city varies from dry to wet conditions, and a wide range of medicinal plants can be cultivated depending on the conditions of each region. In the climatic region of the studied area, plants such as Aloysia citrodora, Hypericum perforatum, Hyssopus officinalis, Valeriana officinalis, Nigella sativa, Melissa officinalis, Borago officinalis, Lavandula stoechas, Portulaca oleracea and Salvia officinalis can be cultivated.
  Conclusion
  Although this study was performed on a small scale, it could be a model for larger-scale centers such as universities and organizations. This study can also simulate the cultivation of medicinal plants, change the pattern of common green space design and make better use of marginal and inert areas and in long-term, offer substitutes for some of the chemical drugs by medicinal herbs.
  Keywords: Biological Defense, Pharmaceutical Safety, Medicinal Plants, Traditional Medicine
 • Akbar Ghorbani Alvanegh, Mahmood Tavallaei, Houri Edalat * Pages 116-126
  Background And Aim
  Both Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and mustard lung victims of chemical injury (unlike asthma and allergy) are known respiratory diseases with a substantial genetic background and there are no highly effective medications for either disease. Considering the many similarities between the two diseases, both can be considered simultaneously under one category. Therefore, we assessed the expression of miR-20a and miR-92a as representatives of the miR-17/92 cluster due to the effective interference of these two miRNAs in the signaling pathways of inflammation and hypoxia in the pulmonary serum (consisting of Mustard Lung and COPD, simultaneously).
  Methods
  Stem-Loop Real-Time Quantitative Polymerase Chain Reaction was used to examine the expression of miR-20a and miR-92a simultaneously in patients with COPD (n=25) and mustard lung (n=50).
  Results
  The results showed that the expression of both miR-20a and miR-92a was significantly downregulated in patients with COPD and chemical injuries when compared to the control group. The expression of each of two miRNAs in the moderate and severe phases of the disease was more downregulated in the mild stage, and miR-92a showed a further downregulation compared to miR-20a (p
  Conclusion
  The downregulation of miR-20a and miR-92a might be due to alterations in 1- genomic and/or 2- environmental and/or 3- ecogenomic (affected by epigenomic) factors which requires intensive research in this field. Our results may shed light on new effective strategies for the treatment of respiratory diseases by regulating the mir17/92 cluster by regulating related factors. The members of the oncogenic miR17/92 cluster are significantly upregulated in lung cancer and have the potential to be used as biomarkers in the non-invasive screening of respiratory diseases. Furthermore, these miRNAs can be used for distinguishing respiratory diseases from lung cancer and cardiovascular diseases (also known as COPD comorbities).
  Keywords: Mustard Lung, Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), miR17, 92 cluster, miR, 20a, miR, 92a
 • Masued Behshad, Alireza Shamsoddini * Pages 127-133
  Background And Aim
  The motor ability of persons with amputation is generally lower compared with those without amputation. One of the most important factors affecting motor ability in amputees is the function and comfort in using a prosthetic limb. The aim of this study was design, production and assessment of an ankle turner unit of prosthesis in subjects with unilateral below knee amputation
  Methods
  In this applied research, to provide the possibility of rotation of the ankle section of the prosthetic limb in required conditions and the ability to return and disengage to the initial position, a very light weight unit was designed. After the design phase, the unit was produced using light and durable materials by milling and cutting machinery. The unit was designed and made to be compatible with mating sections of the host prosthetic limb without the need for change in the host prosthetic limb or use of any interface. The effect of this unit on the ability to sit cross-legged and to kneel was evaluated in 20 patients.
  Results
  The produced unit improved transversal rotation in the ankle joint of the prosthetic limb. To provide effective ankle range of motion in amputee patients, this unit was tested on 20 persons with unilateral transtibial amputation. In all patients, transversal rotation range of motion of the foot ankle resulted in a significant improvement in patterns for cross-legged sitting (p=0.04) and kneeling positions (p=0.006).
  Conclusion
  In general, using this unit increases the effective range of motion in amputated limbs which can be beneficial to motor ability of the amputee patients.
  Keywords: Foot Ankle Rotator Prosthesis, Quality of Life, Limb Loss, Below, Knee Prosthesis