فهرست مطالب

پژوهش های عمران و محیط زیست - سال سوم شماره 2 (پیاپی 5، پاییز و زمستان 1396)
 • سال سوم شماره 2 (پیاپی 5، پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مقاله پژوهشی
 • سمیرا سلمان زاده*، جواد احدیان صفحات 1-14
  توانایی پیش بینی غلظت و پیشروی جبهه آلودگی در منابع آبی پذیرنده، به خصوص در حوالی و حواشی وارد شدن به منابع آبی از نظر زیست محیطی حائز اهمیت می باشد. از این رو در این پژوهش به بررسی جبهه پیشرونده آلودگی و میزان غلظت آن تحت اثر نازل تخلیه کننده با زوایای همگرایی متفاوت پرداخته می شود. برنامه ریزی انجام آزمایش های این تحقیق تحت اثر متغیرهای هندسی و هیدرولیکی پایه ریزی گردید که بررسی اثر زاویه ی همگرایی نازل تخلیه-کننده جریان هدف اصلی این پژوهش می باشد. بررسی های حاصل از نتایج نشان می دهند که افزایش زاویه ی همگرایی نازل تخلیه کننده جریان از 15 به 90 درجه، تاثیر معناداری در افزایش پیشروی جبهه آلودگی خواهد داشت. تحلیل داده ها نشان می دهد که با افزایش غلظت سیال چگال میزان غلظت در طول خط مرکزی منحنی پایین افتادگی نسبت به غلظت اولیه 52 درصد افزایش می یابد. در نهایت میزان غلظت خط مرکزی فلاکس جت با افزایش زاویه ی همگرایی از 15 به 90 درجه، 46 درصد افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: جبهه پیشرونده آلودگی، جت سطحی، زاویه ی همگرایی نازل، محیط پیرامون عمیق، غلظت نهایی خط مرکزی
 • سعید فرزین*، حجت کرمی، پرهام ثابتی، شهاب نیر صفحات 15-24
  آبگیر تحتانی دارای شبکه آشغالگیر سازهای هیدرولیکی است که برای آبگیری در مسیر رودخانه نصب میشود. در این پژوهش هیدرولیک جریان در این سازه بهصورت سهبعدی شبیهسازی و عملکرد این سازه با تغییر میزان بازشدگی شبکهی آشغالگیر مطالعه شده است. مدلسازی و تحلیل در نرم افزار Ansys CFX 16.0 انجام شد. درستی مدل عددی و نتایج بهدستآمده از تحلیل آن، با مقایسه پارامترهایی نظیر دبی خروجی آبگیر و طول خیس شده شبکه آشغالگیر با مدلها و نتایج آزمایشگاهی محققین پیشین تطابق داده شد. در ادامه با تغییر میزان بازشدگی شبکه آشغالگیر و ثابت نگهداشتن خصوصیات دیگر سهم آبگیری از بالادست رودخانه تعیین شد. بهمنظور تعمیم نتایج، آبگیر تحتانی با سه دبی ورودی متفاوت و نیز سه شیب متفاوت شبکه آشغالگیر نسبت به افق (0، 10 و 20%)، مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج بهدستآمده نشان میدهد با افزایش دبی در یک شیب خاص سطح آبگیر، بخش کمتری از آبگیری بهصورت لغزش آب روی شبکه و فروریختن آن در آبگیر است.
  کلیدواژگان: آبگیر تحتانی، دینامیک سیالات محاسباتی، روش احجام محدود، مدل سازی سه بعدی، Tyrolean weir
 • میرهادی میرنقی زاده*، محمد حاجی عزیزی صفحات 25-32
  امروزه حفاری برای ساخت فونداسیون ساختمان های بلند، زیرزمین ها، پارکینگ ها و غیره مورد نیاز است. از آنجا که فضای موجود در مناطق شهری محدود است. برخی از حفاری ها در مجاورت تونل مترو انجام می گیرد و ممکن است باعث جابجایی اضافی پیش بینی نشده در تونل که برای آنها طراحی نشده اند و در نتیجه عملکرد تونل را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از این پژوهش پاسخ به این سوال می باشد که تغییرشکل هایی که حفاری ها در خط 2 قطار شهری (مطالعه موردی) ایجاد می کند قابل توجه است یا قابل صرفنظر کردن. در این مقاله بررسی نشست های کف و تاج تونل موجود خط 2 قطار شهری تبریز ناشی از حفاری های جدید احتمالی با فواصل افقی مختلف از مترو و ابعاد مختلف حفاری با نرم افزار المان محدود انجام شده است. نتایج نشان داد نشست تاج تونل که رو به پایین است کاهش یافته ولی نشست کف تونل که رو به بالا است افزایش پیدا می کند. تغییر شکل کف تونل از 62 میلی متر تا 113 میلی متر و تغییرشکل تاج تونل از 16میلی متر تا 58 میلی متر با توجه به ابعاد حفاری و فاصله افقی از مترو متغییر می باشد.
  کلیدواژگان: حفاری، خط 2 متروی تبریز، نرم افزار المان محدود، نشست تاج تونل، کف تونل
 • مهدی پنجی*، فرشید یاسمی صفحات 33-50
  در این مقاله الگوی بزرگنمایی و پاسخ لرزه ای سطح زمین در حضور ناهمگنی دایره ای زیرسطحی در برابر امواج مهاجم مایل SH ارایه شده است. برای مدلسازی این عارضه از روش اجزای مرزی نیم صفحه در حوزه ی زمان استفاده شده است. مبتنی بر روش مزبور تنها لازم است وجه میانی ناهمگنی با فضای پیرامون گسسته سازی شود. عدم گسسته سازی سطح صاف زمین و دوری از مرزهای حصاری دوردست در مدل، وجه تمایز مطالعه ی حاضر با تحقیقات پیشین اجزای مرزی در حوزه ی زمان محسوب می شود. پس از عددی سازی روش مزبور در یک الگوریتم جامع رایانه ای، نتایج حاصل با برخی پاسخ های موجود در ادبیات فنی صحت سنجی شده است. در نهایت با در نظر گرفتن پارامترهای کلیدی از قبیل زاویه موج مهاجم، عمق استقرار ناهمگنی، موقعیت افقی و نسبت امپدانس دو محیط، به تحلیل حساسیت و حصول حداکثر بزرگنمایی سطح زمین به صورت نگاشت های دوبعدی و سه بعدی اقدام شده است. نتایج نشان می دهد پاسخ لرزه ای سطح زمین متاثر از کلیه پارامترهای مزبور می باشد. از نتایج این تحقیق می توان پیرامون موضوع ساخت محیط های امن، پدافند غیرعامل و همچنین در تکمیل و تدقیق آیین نامه های لرزه ای موجود بهره جست.
  کلیدواژگان: روش اجزای مرزی نیم صفحه، حوزه زمان، ناهمگنی دایره ای، موجSH، پاسخ سطح زمین
 • امید حبیب زاده آذری، حسین غفارزاده * صفحات 51-60
  امروزه روش شناسایی خرابی بر پایه سیگنال، روشی مهم و پرکاربرد است که بسته موجک یکی از جدید ترین شاخه های این روش هاست. از طرف دیگر، در علم مهندسی ابزار زیادی جهت ارزیابی مدل های تحلیل شده وجود دارد؛ که این ابزار به طبقه بندی و یا رگرسیون داده ها می پردازند. در سال های اخیر روش جدیدی به نام جنگل تصادفی توجه محققین را جلب کرده است. در این مقاله به مدلسازی یک سازه پرداخته شده که جابجایی سازه تحت بوسیله بسته موجک به مولفه های انرژی تجزیه شدند و در کلاس های سه گانه طبقه بندی شدند. در نهایت جنگل تصادفی با استفاده از پایگاه داده ها و خرابی های نزدیک، به حدس دیگر حالات خرابی و طبقه بندی آن ها در کلاس مربوطه پرداخت. دقت جنگل تصادفی در این مقاله 83% بدست آمد که مقداری قابل قبول است ومی تواند در کارهای بعدی مورد استفاده بیشتر قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: جنگل تصادفی، بسته موجک، تشخیص خرابی، سیگنال
 • ایرج رسولان*، سید احمد موسوی صفحات 61-77
  سازه های بتن مسلح ممکن است در زمان ساخت براثر ضعف‏های اجرایی دچار نقص هایی شده باشند. علاوه بر این، شرایط نامناسب محیطی باعث آسیب به این سازه ها می شود. باگذشت زمان و پیشرفت علم و فناوری و درک بهتر رفتار سازه ها در برابر بارهای وارده، اصلاحات و تغییراتی در آیین نامه ها ایجاد می شود، پس لازم است آسیب‏پذیری سازه هایی که با آیین نامه های قدیمی طراحی شده اند با نگارش های جدیدتر آیین نامه کنترل شوند. با توجه به موارد اشاره شده سازه های بتن مسلح که آسیب پذیری آن ها به اثبات رسیده است، نیاز به بهسازی دارند. در این پژوهش جهت مطالعه موردی، سازه بتنی ورزشگاه 5 مهرآبادان بررسی می شود و اثرات شرایط اجرایی و محیطی اشاره شده مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته و سازه مذکور با شرایط موجود به صورت غیرخطی مدل‏سازی و اعضای آسیب پذیر مشخص می‏شوند. در ادامه برای بهسازی سازه ورزشگاه، روش های مختلفی ارائه و با توجه به عوامل محیطی و نیروی اجرایی و هزینه ی اجرا بهترین روش انتخاب شده است.
  کلیدواژگان: سازه بتنی، بهسازی، شرایط محیطی، استادیوم
|
 • Samira Salmanzadeh *, Javad Ahadiyan Pages 1-14
  Abstract:The ability how to predict concentration and pollution front progressing in receiving water resources is environmentally essential, especially adjacency to the water resources entrance. Hence, this study analyses the pollution progressive front and its rate of concentration affected by discharging nozzle with various convergence angles. In this research, the conduct of experiments schedule is based on geometrical and hydraulic variable effect. The main purpose of this study is to analyze the convergence angle of flow discharging nozzle. The results obtained, showed that the convergence angle of flow discharging nozzle increase from 15̊ to 90̊ degree has a remarkable impact on pollution front progressing increase. Data analysis showed that increase in dense fluid leads to 52 percent increase in concentration rate through the trajectory center line in comparison with initial concentration. Eventually, the jet flux center line concentration rate rises by 46 percent as convergence angle increases. Keywords: Progressive front of pollution, Superficial jet, convergence angle nozzle, Deep water, Final concentration of center line
  Keywords: Progressive front of pollution, Superficial jet, convergence angle nozzle, Deep water, Final concentration of center line
 • Saeed Farzin *, Hojjat Karami, Parham Sabetii, Shahab Nayyer Pages 15-24
  Tyrolean weir has a hydraulic trash rack that is installed through the river stream for water-intake. In this paper, hydraulic flow of this structure is simulated three-dimensionally, and its perfor-mance is studied through a change of the amount of the opening between trash racks. The modeling and analysis is done with AN-SYS CFX 16.0. The accuracy of numerical model and the results are confirmed by comparing the parameters such as discharge of the weir output and wetted trash rack length with models and re-sults of the prior researchers. To generalize the results, Tyrolean weir is investigated in cases of three different input discharge and three different inclinations of the trash rack from the horizon (0%, 10% and 20%). The results show that increasing the inflow in a given inclination of the weir surface, less part of the water-intake is as a slip of water over the network and pouring of that in the weir. For instance, 35% opening is required to water-intake of 50% of maximum input discharge of 12 lit/ (s.m).
  Keywords: Bottom intake, computational fluid dynamics, finite volume method, Tyrolean weir, 3D modeling
 • Mir Hadi Mirnaghizadeh *, Mohammad Hajiazizi Pages 25-32
  Today, the foundation excavation for the construction of high-rise buildings, basements, parking lots, etc. is required. Because space is limited in urban areas. The aim of this study is to answer this question is that transformation that drilling in the Line 2 subway (Case Study) creates significant or negligible. Tunnel floor deformation and deformation from 62 mm to 113 mm from 16 mm to 58 mm Bore tunnel with the size of the underground drilling of the horizontal distance is variable.Today, the foundation excavation for the construction of high-rise buildings, basements, parking lots, etc. is required. Because space is limited in urban areas. The aim of this study is to answer this question is that transformation that drilling in the Line 2 subway (Case Study) creates significant or negligible. Tunnel floor deformation and deformation from 62 mm to 113 mm from 16 mm to 58 mm Bore tunnel with the size of the underground drilling of the horizontal distance is variable.
  Keywords: Excavation, line 2 subway Tabriz, application finite element, settlement the crown of the tunnel, the tunnel floor
 • Mehdi Panji *, Farshid Yasemi Pages 33-50
  In this paper, amplification pattern of the ground surface was presented in the presence of an underground circular inclusion by a half-plane time-domain boundary element method (BEM). Based on the mentioned method, it was required that only the interface was discretized to create the inclusion model. Avoiding from discretizing the smooth ground surface as well as enclosing boundaries were the distinguished advantages of the present study compared with traditional BEM studies. After implementing the method in a general computer algorithm, the results were verified compared to existing literature responses. Finally, with considering some intended parameters including incident wave angle, inclusion depth, horizontal location and impedance ratio, a sensitivity analysis was carried out to obtain the maximum amplification of the surface. The results showed that seismic ground response was affected from all these parameters. The results can be used about creating safe domains, passive defense topic and also validating seismic codes.
  Keywords: half-plane BEM, time-domain, circular inclusion, SH-wave, surface response
 • Omid Habibzadeh Azari, Hosein Ghaffarzadeh * Pages 51-60
  Damage Detection methods based on signal are principal and widely used methods that contain wavelet packet decomposition, which is one of new methods in this field. On the other hand there are lots of methods and implements for evaluate models which classify data and regression.Random Forests ,which is newly used method has attracted researchers attention. In this paper a experimental structure was designed and analyzed. drifts from time history response were decomposed to energy rate indexes by wavelet packet decomposition. energy rate indexes in each damage conditions were classified in 3 class of damage conditions and they made data base. finally by training the algorithm, R-F tested other conditions with comparing data base and other near damage conditions, and classified in one of 3 classes. Random Forests precision in this research was 83% which is admissible for classifying. this algorithm can be used on other researches in the future time.
  Keywords: random forests, wavelet packet decomposition, damage detection, signal
 • Iraj Rasoolan *, Seyed Ahmad Mousavi Pages 61-77
  The catastrophic consequences of recent earthquakes and the studies concerning the resultant damage to structures has indicate that some reinforced concrete structures may have poor performance once shaken by earthquakes despite their substantial resistance to gravity loads. Environmental factors may also prove detrimental through the lifespan of the structures. Therefore, the necessity for the strengthening and rehabilitation of the structures with reliable, convenient, and quick methods arises, especially with regard to resistance to lateral loads. Since most vulnerable structures have already been built, enhancing their seismic resistance would result in some constructional problems and architectural changes. The present study investigates various types of environmental and constructional damage suffered by RC structures and the respective rehabilitation methods.
  In this study, the effects of environmental and construction conditions on Abadan Panje Mehr Stadium are examined. No doubt poor construction quality, bad choice of material, and the water and soil in the vicinity of the structure have contributed to the development of many cracks, resulting in the failure of the structural elements. In this study, the damage to the building has been examined, the effects of each of the above-mentioned factors are analyzed, and eventually, some practical solutions for its rehabilitation are proposed.
  Keywords: concrete structure, rehabilitation, environmental conditions, stadium