فهرست مطالب

Caspian Journal of Dental Research - Volume:7 Issue: 1, Mar 2018
 • Volume:7 Issue: 1, Mar 2018
 • تاریخ انتشار: 1397/01/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اندودنتیکس
 • آکام سعیدی، محمودرضا حمیدی، آزاده هرندی، مینا حبیب الله پور*، همت قلی نیا صفحات 8-13
  مقدمه
  هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع ترک های عاجی در ریشه مزیال مولر ماگزیلا هنگام آماده سازی کانال با استفاده از سیستم Neoniti در تنظیمات مختلفTorque می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه in vitroتعداد 60 دندان مولر اول ماگزیلا که به دلایل مختلف کشیده شده بودند، انتخاب شدند. دندان ها در 4 گروه تقسیم بندی شدند، که یکی از گروه ها بدون آماده سازی به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. تقسیم بندی گروه ها به این صورت انجام گرفت: گروه با Torque استاندارد (1.5N/CM2)، گروه با Torqueبالا ( 2N/CM2) و گروه با Torque پایین ( 1N/CM2) .بعد از پروسه ی آماده سازی کانال،دندان ها در مقاطع عرضی3 ،6 و 9 میلیمتری نسبت به اپکس برش داده شدند. تمامی مقاطع برای تعیین وقوع ترک ها بوسیله استریو میکروسکوپ بررسی شده و تست Chi-Square برای آنالیز داده ها به کار رفت.
  یافته ها
  در گروه کنترل هیچ ترکی وجود نداشت. در گروه با تورک بالا تعداد ترک ها (80%) به طور معنی داری (p<0.001) بیشتر از گروه های تورک استاندارد(20%) و گروه با تورک پایین(26/7%) بود. ولی تفاوت معنی داری بین گروه تورک استاندارد با گروه تورک پایین یافت نشد (p<0.001).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه هنگام آماده سازی کانال ریشه دندان با سیستم Neoniti برای اجنتاب از ترک در تورکهای بالا توصیه می شود از موتورهایی با قابلیت کنترل تورک استفاده شود.
  کلیدواژگان: عاج دندان، آماده سازی کانال ریشه، تورک
 • پریودنتیکس
 • مریم بوجارپور، نیلوفر جنابیان*، سینا حقانی فر، ثریا خفری صفحات 14-20
  مقدمه
  هدف ایده آل درمان پریودنتال بازسازی کامل بافت می باشد که روش های رژنراتیو مثل پلاسمای غنی از فاکتور رشد (PRGF) این هدف را دنبال می کند.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی تصادفی، 20 ضایعه ی استخوانی با سه دیواره پریودنتالی از 5 بیمار با پریودنتیت متوسط به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. در گروه کنترل دبریدمان به تنهایی، در گروه دوم دبریدمان و cenomembrane و در گروه سوم بعد از دبریدمانPRGF ، cenomembrane بکار برده شد. عمق پروبینگ پاکت، حد چسبندگی کلینیکی، اندکس لثه ای و رادیوگرافیک (با دیجیتال سابترکشن) در ابتدا و 6 ماه بعد، اندازه گیری شد. برای بررسی متغیرهای کمی و کیفی به ترتیب تست ویلکاکسون و مربع کای استفاده گردید.
  یافته ها
  در همه ی گروه ها بهبود در پارامترهای ذکر شده به جز اندکس لثه ای دیده شد. در مقایسه درون گروهی، ارتباط معنی داری بین حد چسبندگی کلینیکی قبل و بعد از جراحی در همه گروه ها دیده شد (0.05P<). اما بین سه گروه از لحاظ حد چسبندگی کلینیکی قبل از جراحی ارتباطی یافت نشد. ارتباط معنی داری بین سه گروه در عمق پروبینگ پاکت قبل و بعد از جراحی دیده نشد. اما در مقایسه درون گروهی ارتباط معنی داری قبل و بعد از جراحی در مورد عمق پاکت در سه گروه نشان داده شد (0.001P<). اختلاف آماری معنی داری در شاخص های رادیوگرافی بین گروه ها، بعد از عمل جراحی یافت شد (0.009=P).
  نتیجه گیری
  PRGF سبب بهبودی در تمامی پارامترهای اندازه گیری شده به جز اندکس لثه ای میشود.
  کلیدواژگان: پریودنتیت، پریودنشیوم، پلاسما
 • نیلوفر جنابیان، مرتضی رحیمی راد*، علی بیژنی، پاشا قهاری صفحات 21-26
  مقدمه
  توانایی بازسازی پاپیلا در قدام ماگزیلا در عمل جراحی پریو پلاستیک اهمیت بسزایی دارد. در اکثر مقالات از بافت همبند با طرح برش مختلف استفاده شده است. هدف این مطالعه، استفاده از CT با دو نوع برش حفظ پاپیلا و نیمه هلالی است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بالینی تصادفی روی 10 ناحیه در دو بیمار انجام شد. بیماران براساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند. تکنیک حفاظت پاپیلا روی 4 و نیمه هلالی روی 6 ناحیه انجام شد که همگی در قدام ماگزیلا بودند.در هر دو تکنیک بافت همبند از کام برداشته شدند. تغییرات اپیکوکرونالی و مزیودیستالی مثلث های سیاه بعد از سه و شش ماه اندازه گیری شدند.ایندکس landry ) ترمیم)بعد از 14 روز و یک ماه اندازه گیری شد.ایندکس VAS(زیبایی)3و 6 ماه بعد از جراحی مورد بررسی قرار گرفت و ایندکس landry (درد)نیز بررسی گردید. داده ها با استفاده از SPSS و آزمون های Paired T- test، Wilcoxon، Mann- Whitney مورد سنجش قرار گرفتند.
  یافته ها
  Mean±SD فاصله مزیودیستال در زمان جراحی در برش نیمه هلالی 0/000±2/00و درحفظ پاپیلا برابر با 0/629±2/1 بود در حالیکه سه ماه بعدبه ترتیب برای برش نیمه هلالی و برش حفظ پاپیلا 0/016± 1/33 و0/478 ± 1/37و شش ماه بعد0/000±1/00برای برش نیمه هلالی و0/500± 1/25 برای برش حفظ پاپیلا بود.Mean±SD تغییرات اپیکوکرونالی با برش نیمه هلالی در زمان عمل جراحی،3و6ماه بعد به ترتیب0/516±2/67، 0/612±2/25 و 0/204±1/91و با برش حفظ پاپیلا به ترتیب577/0±50/2 ٬ 0/500± 2/25 و 0/000 ±2 بود.
  نتیجه گیری
  هر دو تکنیک تاثیرات مثبت روی بازسازی پاپیلا داشتند و بین دو گروه تفاوت بارزی وجود نداشت.
  کلیدواژگان: بافت همبند، پاپیلای دندانی، زیبایی
 • اندودنتیکس
 • آزاده هرندی، احسان موعودی، همت قلی نیا، مهدی اکبرنژاد* صفحات 27-36
  مقدمه
  آگاهی از آناتومی داخلی دندان و سوراخ اپیکال و سوراخ چانه ای به عنوان پیش نیازی اساسی قبل از انجام درمان های جراحی و غیرجراحی کانال ریشه محسوب می شود. هدف این مطالعه بررسی فاصله و موقعیت سوراخ اپیکال و چانه ای نسبت به اپکس آناتومیک در دندان های پره مولر فک پایین می باشد .
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی،دندان های پره مولر مندیبل در CBCT 240 بیمار با حداقل سنی 20 سال ارزیابی شدند. موقعیت و فاصله سوراخ اپیکال و چانه ای نسبت به اپکس پره مولرهای مندیبل مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات بدست آمده هم در دو گروه و هم در دو طرف مندیبل با هم مقایسه و توسط تست های ANOVA، Chi-Square و T-Test تحلیل شدند.
  یافته ها
  در کوادرانت راست، میانگین فاصله سوراخ اپیکال تا اپکس آناتومیک در پره مولرهای اول به طور معنی داری بیشتر از پره مولر دوم بود (0.02=p). اختلاف معنی داری بین میانگین فواصل سوراخ اپیکال تا اپکس آناتومیک در موقعیت های مختلف سوراخ اپیکال در دو کوادرانت دیده شد. هر دو سمت، سوراخ چانه ای به پره مولر دوم نزدیک تر بود. در بررسی محل سوراخ چانه ای نسبت به اپکس پره مولرها، هیچ اختلاف معناداری در دو جنس و دو سمت فک دیده نشد.
  نتیجه گیری
  احتمال خروج لترالی کانال ها در دندان های پره مولر فک پایین استفاده از وسایل کمکی مثل اپکس لوکیتور مفید می باشد.با توجه به محل های متفاوت قرارگرفتن سوراخ چانه ای، در جراحی های پری اپیکال در ناحیه پره مولر های مندیبل به خصوص پره مولر دوم ، توجه به محل سوراخ چانه ای ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: سوراخ اپیکال، توموگرافی کامپیوتری با پرتو مخروطی، پره مولر، درمان کانال ریشه
 • آکام سعیدی، محمودرضا حمیدی، ابوالفضل داوودآبادی، الهام محمودی، ثریا خفری، زهرا نیکویی راد* صفحات 37-42
  مقدمه
  بدون یک شوینده مناسب کانال با عوارض کمتر و اثر ضدمیکروبی، درمان ریشه موفق نخواهد بود. هدف این مطالعه مقایسه اثر ضد میکروبی عصاره سدر و هیپوکلریت سدیم 2/5 % روی انتروکوکوس فکالیس است.
  مواد و روش ها
  در روش انتشار دیسک، یک سوسپانسیون استاندارد از باکتری انتروکوکوس فکالیس (ATCC 29212) روی محیط کشت داده شد و غلظت های مختلف عصاره های متانولی و هیدروالکلی سدر (0/05، 0/15، 0/25، 0/35، 0/45g/ml) ، هیپوکلریت سدیم 2/5 % و سرم فیزیولوژی، روی دیسک های کاغذی ریخته شدند. بعد از 48 ساعت هاله عدم رشد باکتری اندازه گیری شد. در روش میکرودایلوشن، رقیق سازی سریال عصاره های متانولی و هیدروالکلی، هیپوکلریت سدیم 2/5 % و سرم فیزیولوژی در نسبت 1:2 در محیط BHI انجام شد و سپس سوسپانسیون استاندارد باکتری به خانه های میکروپلیت اضافه گردید. آنالیزهای آماری با استفاده از آزمون ANOVA انجام شد.
  یافته ها
  عصاره های متانولی و هیدروالکلی اثر ضدمیکروبی روی باکتری انتروکوکوس فکالیس داشتند. قطر هاله عدم رشد هیپوکلریت سدیم 2/5 % در مقایسه با عصاره ها به طور معناداری بزرگتر بود(p<0.001). در تست میکرودایلوشن، انتروکوکوس فکالیس به هر دو عصاره متانولی و هیدروالکلی حساس بود اما نسبت به هیپوکلریت سدیم 2/5 % بیشتر حساس بود.
  نتیجه گیری
  به این ترتیب هیپوکلریت سدیم 2/5 % ، عصاره های هیدروالکلی و متانولی بیشترین اثر ضد میکروبی را نشان دادند. هیپوکلریت سدیم یک شستشودهنده موثر در درمان ریشه است تا زمانی که مطالعاتی اینچنینی بتوانند جایگزین مناسبی برای آن پیدا کنند.
  کلیدواژگان: انتروکوکوس فکالیس، متانول، هیپوکلریت سدیم، Ziziphus
 • ارتودنسی
 • صدیقه شیخ زاده*، اللهیار گرامی، منوچهر رحمتی کامل، تانیا قاسمی، همت قلی نیا صفحات 43-48
  مقدمه
  در بسیاری از بیماران ارتودنسی، مولرهای سوم مندیبل در مراحل اولیه کلسیفیکاسیون می باشند و معمولا پیش بینی وضعیت رویشی آنها در طی درمان ارتودنسی مشکل می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر کشیدن پره مولر های اول با انکوریج متوسط بر تغییرات زاویه ای مولر سوم مندیبل پس از درمان ارتودنسی می باشد.
  مواد و روش ها
  پانورامیک 50 بیمار 16 تا 20 ساله اسکلتال کلاس I با ارتفاع صورتی نرمال انتخاب شد. بیماران در دو گروه درمان Ext و Non-ext تقسیم شدند. زاویه مولرهای دوم و سوم با پلن مندیبولر و زاویه این دندانها با یکدیگر ارزیابی شدند. فضای رویش مولر سوم و موقعیت مولر سوم نسبت به راموس توسط طبقه بندی Pell و Gregory بررسی گردید. Paired-T test برای بررسی تغییرات پس از درمان استفاده شد.
  یافته ها
  زاویه مولرهای دوم و سوم در هر دو گروه نسبت به پلن مندیبولر افزایش یافته بود اما این تغییرات پس از درمان معنادار نبود (P>0.05). زاویه مولر دوم و سوم در طی درمان تغییر کرد اما این تغییرات معنادار نبود (P>0.05). فضای رویش مولرهای سوم در گروه کشیدن بصورت معناداری افزایش یافته بود(P<0.001). در طبقه بندی Pell و Gregory ، در گروه Non-ext، stage I افزایش معناداری داشت(P<0.001). در گروه Ext تعداد افراد بدون فضا برای رویش مولر سوم کاهش یافته بود و این تفاوت معنادار بود (P<0.001).
  نتیجه گیری
  کشیدن پره مولرها اثر مثبت معناداری بر زاویه مولرهای سوم مندیبل ندارد اما این کار می تواند فضای رویش مولر سوم را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: زاویه، کشیدن، مولر سوم، رادیوگرافی پانورامیک
 • میثم میرزایی، محمد مهدی نقیبی سیستانی، ولی الله آرش، آذین میار*، منوچهر رحمتی کامل صفحات 49-57
  مقدمه
  هدف از این مطالعه شناخت و بررسی انتظارات بیماران و والدین از درمان ارتودنسی به منظور افزایش رضایتمندی بیماران و والدینشان از نتایج درمان و همکاری بیشتر بیماران در شهر بابل در سال 1396- 1395می باشد.
  مواد و روش ها
  مجموعا 200 نفر ( 100 بیمار 18-12 ساله و یکی از والدینشان) که برای اولین بار جهت درمان ارتودنسی مراجعه نموده اند در این مطالعه ی مقطعی شرکت کردند. نمونه ها یک پرسشنامه ی خود ایفا که به روشForward-Backward به زبان فارسی ترجمه شده بود را تکمیل نمودند. بررسی داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی و آزمون های تی تست باSPSS 22 انجام گرفت.
  یافته ها
  مهمترین انتظارات از جلسه ی اول درمان ارتودنسی معاینه و تشخیص، گفت و گو راجع به طرح درمان و بررسی بهداشت دهان بیمار بوده است. انتظارات بیماران از جلسه ی اول درمان نسبت به نصب براکت از والدین بیشتر ((P=0.001، گفت و گو پیرامون طرح درمان (p=0.006)، انجام رادیوگرافی (p=0.003) و بررسی بهداشت (p=0.03) کمتر بوده است. بیشترین انتظارات بیماران و والدین از انواع درمان های ارتودنسی، نصب براکت های ثابت بوده است. از انگیزه های اصلی مراجعه و تقاضای درمان مرتب شدن دندان ها و بهبود جنبه های زیبایی بوده است.
  نتیجه گیری
  والدین نسبت به بیماران انتظارات منطقی تری از جلسه ی اول درمان ارتودنسی داشتند. والدین انتظارات بیشتری از مزایای درمان های ارتودنسی داشتند. سن و جنسیت تاثیر چندانی بر نوع و میزان انتظارات والدین و بیماران نداشته است.
  کلیدواژگان: بیماران، والدین، ارتودنسی، درمان
 • اندودنتیکس
 • بررسی آناتومی کانال ریشه ی پره مولرهای پایین با استفاده از CBCT
  مریم زارع جهرمی، مژده مهدی زاده، زهرا شیرازی زاده، المیرا پورسعید* صفحات 58-64
  مقدمه
  برای موفقیت درمان اندودنتیک ، کلینیسین باید از آناتومی و شکل های مختلف کانال ریشه آگاهی داشته باشد. پره مولرهای مندیبل تنوع گسترده ای از انواع شکل کانال ریشه را دارند و جزو سخت ترین دندانها برای درمان ریشه محسوب میشوند CBCT .روش تصویربرداری سه بعدی غیر تهاجمی است که جهت تشخیص مورفولوژی کانال به کار میرود ومکمل رادیوگرافی معمولی است. هدف از این مطالعه ارزیابی مورفولوژی کانال ریشه پره مولرهای فک پایین با استفاده ازCBCT است.
  مواد و روش ها
  : در این مطالعه 114 کلیشه ی رادیوگرافی، شامل 228 دندان پره مولر اول و 228 دندان پره مولر دوم فک پایین با ریشه های کاملا تکامل یافته بررسی شدند. این تصاویر از مراکز خصوصی رادیولوژی دهان و فک و صورت اصفهان بدست آمد و در مقطع آگزیال توسط سه بازدید کننده بررسی و اطلاعات هر دندان ثبت گردید. سپس داده های بدست آمده با استفاده از آنالیزهای کامپیوتری همچون تی تست، مک نامارا و مجذور کای تحلیل گردید.
  یافته ها
  89/56% از پره مولرهای اول تک کاناله ، 10/09% از آنها دو کاناله و 0/44% کانال Cشکل داشتند. 97/37% از پره مولرهای دوم تک کاناله ، 2/19%دو کاناله بودند و 0/44 % از آنها کانال C شکل داشتند.هیچ یک از پره مولرها سه کاناله نبود. ارتباط معناداری میان جنس و شیوع تنوع کانالی یافت نشد.
  نتیجه گیری
  در مطالعه حاضر اکثر پره مولرهای فک پایین تک کاناله بودند.درصد دو کاناله بودن دندان پره مولر اول فک پایین حدود 5 برابر بیشتر از پره مولر دوم میباشد.
  کلیدواژگان: آناتومی، توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی، پره مولر، کانال ریشه
|
 • Akam Saeidi, Mahmoodreza Hamidi, Azadeh Harandi, Mina Habibolahpour *, Hemmat Gholinia Pages 8-13
  Introduction
  The aim of this study was to determine the incidence of dentinal cracks in the mesial root of maxillary molar during canal preparation using Neoniti system in different torque settings.
  Materials and Methods
  In this in-vitro study, 60 maxillary molars extracted for various reasons were selected. The teeth were divided into 4 groups: one group(n=15) without preparation was considered as a control group (unprepared control group), the other 3 groups prepared with rotary neoniti system: group with standard torque (1.5 N/CM2)(n=15), group with high torque (2N/CM2)(n=15), and group with low torque (1N /CM2)(n=15). After a canal preparation procedure, the teeth were horizontally sectioned at 3, 6 and 9 mm from the apex. All sections were examined for determining the presence of cracks using a stereomicroscope. Data were analyzed using chi-square test.
  Results
  There was no crack in the control group. The number of cracks was significantly higher in the high-torque group (80%) than standard- and low-torque groups (20%, 26.7%, respectively) (p
  Conclusion
  According to this study result, to avoid crack formation in higher torques using motors with torque control option is suggested.
  Keywords: Dentin, Root canal preparation, Torque
 • Maryam Bojarpour, Niloofar Jenabian *, Sina Haghanifar, Soraya Khafri Pages 14-20
  Introduction
  The aim of periodontal treatment is to regenerate periodontium. Regenerative treatments include the use of plasma that is rich in growth factors (PRGF).
  Materials and Methods
  In a randomized clinical trial, 20 three-walled intrabony defects from five patients with moderate periodontitis were randomly assigned to three groups. Patients in the control group underwent debridement of lesions. In the first treatment group, the defects were debrided and cenomembrane was applied. The third group was treated with debridement, PRGF and cenomembrane. Measures of vertical probing depth (VPD), vertical clinical attachment level (VCAL), gingival index (GI; Sinless and Loe) and radiographic index (by digital subtraction) were made preoperatively and 6 months post-surgery. Wilcoxon signed-ranks and Chi-square tests were used for analyzing quantitative and qualitative variables, respectively.
  Results
  All three groups showed improvements in all measures except GI. Intra-group comparison for clinical attachment level (CAL) indicated significant difference in all groups before and after surgery (P
  Conclusion
  The use of PRGF was associated with improvements in all parameters but not for GI.
  Keywords: Periodontitis, Periodontium, Plasma
 • Niloofar Jenabian, Morteza Rahimi Rad *, Ali Bijani, Pasha Ghahari Pages 21-26
  Introduction
  Ability to reconstruct the papilla in anterior maxilla is important aspect of perio-plastic surgery. In most articles, connective tissue is used with different designs of incisions. The aim of this study was to use sub-epithelial connective tissue graft (SCTG) with two types of incisions called papilla preservation and semilunar.
  Materials and Methods
  This basic randomized clinical study was performed on 10 sites in two patients. The patients were selected through inclusion and exclusion criteria. Papilla preservation and semilunar techniques were performed on four and six sites, respectively in the anterior maxilla. In both techniques SCTG was gained from palate .The apico-coronal and mesiodistal changes of the dark triangles were measured after 3 and 6 months. Landry(Healing) index was measured after 14 days and one month,Visual Analogue Scale (Esthetic) index was estimated in 3 and 6 month after surgery and Visual Analogue Scale (VAS ) index was analysed as well . Data were analysed using SPSS. Mann- Whitney, Wilcoxon and Paired t- Test were measured.
  Results
  Mean±SD of mesiodistal distance in the time of surgery was 2.00±0.000 in semilunar and 2.1±0.629 in papilla preservation technique whereas after 3 months, it was 1.33±0.016 and 1.37±0.478 for semilunar and papilla preservation, respectively and after 6 month was 1.00±0.000 for semilunar and 1.25±0.500 for papilla preservation. Mean±SD of apicocornal changes by semilunar incision in the time of surgery ,3 month after and 6 months later was 2.67±0.516 ,2.25±0.612and1.91±0.204 whereas by papilla preservation was 2.50±0.577,2.25±0.500 and 2±0.000, respectively.
  Conclusion
  Both techniques had positive effect on papilla reconstruction and the outcome was the same in both groups.
  Keywords: Connective tissue, Dental Papilla, Esthetics
 • Azadeh Harandi, Ehsan Moudi, Hemmat Gholinia, Mehdi Akbarnezhad * Pages 27-36
  Introduction
  Knowledge of the internal anatomy of the tooth, apical foramen (AF) and mental foramen (MF) is considered a basic prerequisite before root canal surgical and non-surgical treatments. The aim this study is evaluation the distance and situation of AF & MF to anatomic apex of mandibular premolar.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study, CBCT images of mandibular premolars from 240 patients with a minimum age of 20 years were evaluated. The location and distance of the MF and AF from the anatomical apex in mandibular premolars were investigated. The information was compared in both genders and both sides of mandible, and analyzed using ANOVA, Chi-Square and T-Test.
  Results
  In the right quadrant, the mean distance from AF to the anatomic apex in the first premolars was higher than the second ones (p=0.02). There was a significant difference among the mean distances from AF to the anatomic apex in various positions of the AF in both quadrants. The MF was closer to the second premolars in both sides (p
  Conclusion
  possibility of lateral extrusion of canals in the mandibular premolars , the use of the auxiliary devices such as apex locator is useful. According to different place of MF,it’s necessary to pay attention to this position during the periapical surgeries in the mandibular premolars, specially in second premolar.
  Keywords: Apical foramen, Cone-beam computed tomography, Premolar, Root canal therapy
 • Akam Saeidi, Mahmoud Reza Hamidi, Abolfazl Davoodabadi, Elham Mahmoudi, Soraya Khafri, Zahra Nikouee Rad * Pages 37-42
  Introduction
  Root treatment will not be successful, without a proper root canal irrigation with less disadvantages and antibacterial effect. The aim of this study was to compare antimicrobial effect of cedar extract and 2.5%NaOCl on E. faecalis.
  Materials and Methods
  In disk diffusion test, a standard suspension of E. faecalis (ATCC 29212) was cultured on plate and different concentrations (0.05, 0.15, 0.25, 0.35, 0.45 g/ml) of methanolic or hydro-alcoholic extracts, 2.5% NaOCl and physiologic serum (as negative control) were infused on paper disks. The inhibition zone measured after 48 h. In microdilution test, serial dilution of methanolic and hydro-alcoholic extracts, 2.5% NaOCl and physiologic serum in 1:2 proportion was performed in Brain Heart Infusion (BHI) culture medium. Then, standard suspension of E. faecalis was added to each well of micro plate. Data were analyzed using ANOVA.
  Results
  Hydro-alcoholic and methanolic extracts had antibacterial effect on E. faecalis. Inhibition zone of 2.5% NaOCl was significantly higher than that of other extracts (p
  Conclusion
  Totally, 2.5% NaOCl had the highest antibacterial effect on E.faecalis followed by hydro-alcoholic and methanolic extracts. NaOCl is an effective irrigant in root treatment until the studies like this can find a good alternative for it.
  Keywords: Enterococcus faecalis, Methanol, Sodium hypochlorite, Ziziphus
 • Sedigheh Sheikhzadeh *, Allahyar Geramy, Manouchehr Rahmati Kamel, Tania Ghasemi, Hemmat Gholinia Pages 43-48
  Introduction
  In most orthodontic patients, mandibular 3rd molars are in early stages of calcification, and prediction of eruption status would be difficult during the course of orthodontic treatment. The aim of this study was to evaluate the effect of first premolar extraction with moderate anchorage on angular changes of third mandibular molar after orthodontic treatment.
  Materials and Methods
  Panoramic radiographs of 50 skeletal class I patients with normal facial height were selected. The patients were divided into two groups of extraction and non-extraction treatments. The angle between 2nd and 3rd molars and 3rd molar angle to mandibular plane were evaluated. Space for eruption of 3rd molar and 3rd molar position relative to ramus were evaluated with regard to Pell and Gregory classification. Paired T-test was used to compare the changes after treatments.
  Results
  In both groups, 3rd molar angle relative to mandibular plane was increased after the treatment but the difference was not significant. M2-M3 angle changed during the treatments but it was not significant (P>0.05). The retromolar space had significantly higher amounts in extraction groups after the treatment (P
  Conclusion
  Extraction of premolars did not have any significant positive effect on mandibular 3rd molar angulation but it can increase the posterior space for eruption of wisdom teeth.
  Keywords: Angulation, Extraction, Third molar, Panoramic radiography
 • Maysam Mirzaie, Mohammad Mehdi Naghibi Sistani, Vali Ollah Arash, Azin Miar *, Manouchehr Rahmari Kamel Pages 49-57
  Introduction
  The aim of this study was to recognize and investigate the expectations of patients and their parents from orthodontic treatment in order to increase the satisfaction from treatment outcome and enhance the patients’ cooperation in Babol in 2017.
  Materials and Methods
  Totally, 200 people (100 patients aged 12-18 with one of their parents) who were attending for their first orthodontic treatment session participated in this cross-sectional study. Participants completed a self-administered questionnaire which was translated by Forward-Backward method from English to Persian language. Data were analyzed using SPSS 22 through descriptive statistics and t-tests.
  Results
  The most important expectations of patients and their parents from the first appointment of orthodontic treatment were check -up, diagnosis, discussion about treatment, and oral hygiene checking. Patients’ expectations from first appointment were higher than their parents in “brace being fitted” (p=0.001), lower in “have a discussion about treatment plan” (p=0.006), “have x-rays” (p=0.003), and “have oral hygiene checked” (p=0.03). The highest expectation of patients as well as their parents from the type of orthodontic treatment was fixed braces. The main expectation of patients and parents from orthodontic treatment was the demand for straightening teeth and improving aesthetics.
  Conclusion
  Parents than patients had more reasonable expectations from the first appointment of orthodontic treatment. Parents had higher expectations from orthodontic treatment benefits. Age and gender did not have significant effect on the type and level of expectations of parents and patients.
  Keywords: Patients, Parents, Orthodontics, Treatment
 • Evaluation of mandibular premolars root canal morphology by cone beam computed tomography
  Maryam Zare Jahromi, Mozhde Mehdizade, Zahra Shirazizade, Elmira Poursaeid * Pages 58-64
  Introduction
  To achieve a successful endodontic treatment, the clinician has to identify the different canal configurations.mandibular premolars have the wide variety of root canal morphology and they are known as the most difficult teeth to treat in endodontics.CBCT provides a non-invasive 3D confirmatory diagnosis as a complement to conventional radiography.The aim of this study was to evaluate the root canal morphology inmandibular premolars using CBCT technology.
  Materials and Methods
  A total of 114 cone-beam computed tomographic images including 228 mandibular first premolars and 228 mandibular second premolars with fully developed roots, were investigated.The CBCT images were collected from private oral and maxillofacial radiology centers in Isfahan, were examined in axial section and the information of each tooth was recorded by three examiners. Then, the data were analyzed by computer analysis such as; t-test, McNamara, chi-square test.
  Results
  Of the first premolars 89.56% had a single canal and 10.09% had two canals and 0.44% was C shaped. Of the second premolars 97.37% had one canal and 2.19% had two canals. None of mandibular premolars had three canals and just one C-shaped canal was observed (0.44 %). There was no significant correlation between the prevalence of the diversity of canals and gender.
  Conclusion
  In this study, most of the mandibular premolars had single canal and first mandibular premolars were five times more likely to have two canals than second premolars.
  Keywords: Anatomy, Cone beam computed tomography, Premolar, Root canal