فهرست مطالب

علوم و فنون باغبانی ایران - سال هجدهم شماره 1 (بهار 1396)
 • سال هجدهم شماره 1 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/02/12
 • تعداد عناوین: 9
|
 • راحیل دادگر، اصغر رمضانیان *، فریبرز حبیبی صفحات 1-14
  با توجه به دشواری های تغذیه ای باغ های مرکبات کشور، بررسی اثر عنصرهای غذایی و تنظیم کننده های رشد که توانمندی بهبود کمی و کیفی میوه را دارند، لازم است. این پژوهش به منظور بررسی اثر محلول پاشی کلریدکلسیم، کلرید پتاسیم و سالیسیلیک اسید بر ویژگی های کمی و کیفی میوه پرتقال رقم واشنگتن ناول انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در دو سال در یک باغ تجاری در جنت شهر شهرستان داراب انجام شد. تیمارها شامل شاهد، کلرید کلسیم با دو غلظت (5/1 و 3%)، کلرید پتاسیم با دو غلظت (5/1 و 3%)، سالیسیلیک اسید با سه غلظت (015/0، 03/0 و 045/0%) و تیمارهای تلفیقی کلرید کلسیم، کلرید پتاسیم و سالیسیلیک اسید بود. محلول پاشی دو بار در هر سال، مرحله اول در پایان اولین دوره رشد میوه که قطر میوه حدود 20 میلی متر بود و مرحله دوم نزدیک به زمان برداشت که حدود نیمه سوم شهریور ماه بود، انجام شد. نتیجه ها نشان داد که محلول پاشی های کلرید کلسیم، کلرید پتاسیم، سالیسیلیک اسید و تلفیق این تیمارها با یکدیگر اثرهای متفاوتی بر ویژگی های کیفی میوه در زمان برداشت داشتند. محلول پاشی پتاسیم اثر معنی داری بر افزایش پتاسیم پوست میوه نداشت اما کلسیم پوست با محلول پاشی کلرید کلسیم افزایش یافت. محلول پاشی سالیسیلیک اسید تا غلظت 03/0% به طور معنی داری باعث افزایش مقدار کلسیم و پتاسیم پوست شد. تیمارهای کلرید کلسیم و سالیسیلیک اسید بیشترین اثر مثبت را بر ویژگی های کیفی میوه داشتند. اثر تیمارها بر زاویه فام، مقدار عصاره میوه، ماده های جامد محلول و فعالیت آنتی اکسیدانی معنی دار نبود. کلرید کلسیم و سالیسیلیک اسید توانستند بر ویژگی های کیفی آب میوه اثر مثبت بگذارند. تیمارهای کلرید کلسیم 5/1% و سالیسیلیک اسید 03/0% بیشترین اثر مثبت را بر ویژگی های کیفی (فعالیت آنتی اکسیدانی و فنول کل) داشتند. تیمارهای تلفیقی نیز اثرهای مثبتی داشتند اما در مجموع اثر تیمارهای کلسیم و سالیسیلیک اسید به تنهایی موثرتر بود.
  کلیدواژگان: سفتی میوه، رنگ، فعالیت آنتی اکسیدانی، فنول کل، کاروتنوئید
 • نادر آدمی پور *، حسن صالحی، مرتضی خوشخوی صفحات 15-32
  سبزفرش ها مهم ترین گیاهان پوششی در فضای سبز هستند. محدودیت دسترسی به آب، یکی از مهم ترین عامل های محدود کننده محیطی و تنش خشکی یکی از مهم ترین تنش هایی است که از رشد گیاهان جلوگیری می کند. این تنش با ایجاد نابسامانی در تعادل بین تولید گونه های فعال اکسیژن و فعالیت های دفاع آنتی اکسیدانی گیاه، تنش اکسایشی ایجاد می کند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی ویژگی های مورفولوژیک و فیزیولوژیک سبزفرش های چایر، چمانواش بلند و آمیخته بذری آن ها در شرایط کم آبی بود. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با تیمار آبیاری در چهار سطح 100%، 75%، 50% و 25% ظرفیت مزرعه روی سبزفرش های چایر، چمانواش بلند و آمیخته بذری آن ها (%20 چایر و 80% چمانواش بلند) در چهار تکرار انجام شد. نتیجه ها نشان داد که با کاهش سطح آبیاری، کیفیت ظاهری، وزن تر و خشک شاخساره و ریشه و مقدار کلروفیل در سبزفرش های چایر، چمانواش بلند و آمیخته آن ها کاهش یافت. مقدار پرولین و آنزیم پراکسیداز سبزفرش ها با کاهش سطح های آبیاری ظرفیت مزرعه روند افزایشی نشان داد. مقدار فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز در سبزفرش ها ابتدا با کاهش آب از 100% تا 50% ظرفیت مزرعه افزایش و سپس در تیمار 25% ظرفیت مزرعه کاهش یافت. سبزفرش چایر در بین سبزفرش ها بیشترین کارایی آنتی اکسیدانی را نشان داد. با توجه به کمبود منابع آبی کشور، استفاده از آمیخته بذری جنس های مختلف سبزفرش و نسبت های مختلف برای تحمل شرایط کم آبی و حفظ منابع محدود آب پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، چایر، چمانواش بلند، سبزفرش، ظرفیت مزرعه
 • مهسا عاشوری واجاری، سعید عشقی *، جواد فتاحی مقدم، مالک قاسمی صفحات 33-46
  ایجاد جهش به وسیله پرتو گاما یکی از روش های مفید برای بهبود برخی ویژگی های کیفی در میوه ها است. این پژوهش با هدف بررسی اثر پرتودهی پیوندک های کیوی با شدت های مختلف پرتو گاما (0، 30، 40، 50، 60، 70 و 80 گری)، بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی میوه کیوی رقم هایوارد در زمان برداشت و انبارداری انجام شد. به این منظور، در زمستان 1391، پیوندک های پرتودهی شده روی تاک های کیوی پیوند اسکنه زده شدند و پس از یک سال بدون باردهی (1392)، در سال 1393 ویژگی های میوه ها در زمان برداشت و سپس به مدت 3 ماه در سردخانه با دمای 5/0 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 85 تا 90% به فاصله هر یک ماه، ارزیابی شدند. نتیجه ها نشان داد که میوه های برداشت شده از تاک هایی با پیوندک های تیمار شده با شدت 40 گری پرتو گاما، سفت ترین بافت میوه، بیشترین وزن و کم ترین درصد کاهش وزن میوه در زمان برداشت و انبارداری را نشان دادند. در تاک هایی با پیوندک های تیمار شده با شدت های 70 و 80 گری پرتو گاما، هیچ میوه ای تشکیل نشد و در حالت رویشی باقی ماندند. هم چنین، تیمارهای 50 و 60 گری پرتو گاما باعث ناجورشکلی شدید و شکاف خوردگی های ژرفی در میوه ها شدند. در نهایت با توجه به این که سفتی بافت میوه کیوی در انبارداری مهم ترین عامل تعیین کننده در توانایی انبارداری و صادرات میوه کیوی است و به دلیل اثر مثبت پرتو40 گری بر این ویژگی در زمان برداشت و انبارداری و نیز بر افزایش وزن میوه و کاهش آب ازدست دهی میوه، به نظر می رسد این شدت در ایجاد تغییرهای مثبت در کیفیت میوه به طور معنی داری موثر بوده است.
  کلیدواژگان: آفتاب سوختگی، تعرق، دمای سایه سار، کائولین
 • حمید مالمیر، علی سلیمانی *، اعظم نیکزاد، وحید بیگدلو، فرهنگ رضوی، علی عمارلو صفحات 47-56
  در این پژوهش، تحمل به تنش شوری ریزنمونه های شاخساره دو رقم گلابی هروسوئیت و بارتلت، در شرایط کشت درون شیشه ای آزمایش شد. تیمار شوری در سه سطح صفر (شاهد)، 80 و 120 میلی مولار کلرید سدیم در محیط کشت پرآوری جامد (QL)، روی ریزنمونه های شاخساره گلابی اعمال شد. پس از شش هفته، نتیجه ها نشان داد که شوری، باعث کاهش معنی دار وزن تر و خشک، طول شاخساره و شمار برگ شاخساره ها در هر دو رقم گلابی شد، اما این روند کاهش در رقم بارتلت شدیدتر بود. بیش ترین شاخص آسیب شوری در تیمار 120 میلی مولار کلرید سدیم به ترتیب با 41/1 و 72/1 برای رقم های هرو سوئیت و بارتلت مشاهده شد. فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی با افزایش شوری افزایش یافت. بیش ترین فعالیت آنزیم پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز در رقم هرو سوئیت و در تیمار 120 میلی مولار نمک مشاهده شد. رقم هروسوئیت در مقایسه با رقم بارتلت، از نظر مقدار پرولین و حفظ نسبت بالای پتاسیم به سدیم در بافت شاخساره در موقعیت برتری قرار داشت. ریزنمونه های دو رقم گلابی در شرایط کشت درون شیشه ای در مورد بیشتر شاخص های ارزیابی شده، نمایش متفاوتی از مقدار تحمل به تنش شوری کلرید سدیم نشان دادند و رقم هروسوئیت تحمل بالاتری، داشت.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، پتاسیم، پراکسیداز، پرولین، تنش، محیط کشت
 • لیلا اصلانی *، صفورا سعادتی، مصطفی مبلی صفحات 57-66
  اثر اسپرمیدین (5/0 و 75/0 میلی مولار) و متیل جاسمونات (25/0 و 5/0 میلی مولار) بر رشد رویشی و زایشی خیار چنبر در آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار و هر تکرار شامل هشت بوته در دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان بررسی شد. به این منظور هر یک از بوته های مربوط به هر تیمار در مرحله 5 تا 7 برگی، با 100 میلی لیتر از محلول مربوط به آن تیمار محلول پاشی شدند و در تیمار شاهد از آب مقطر استفاده شد. اولین تاریخ گلدهی، تعداد گل های نر و ماده، رشد رویشی، مقدار محصول و ویژگی های میوه در طول و پایان آزمایش اندازه گیری شد. نتیجه های به دست آمده نشان داد که گیاهان تیمار شده با غلظت 5/0 میلی مولار اسپرمیدین، بیش ترین تعداد کل گل ماده و بیش ترین نسبت گل ماده به نر را داشتند و به دنبال آن بیش ترین عملکرد در بوته را تولید کردند. هم چنین گیاهان مربوط به این تیمار زودتر از سایر تیمارها گل ماده تولید کردند و استفاده از اسپرمیدین باعث افزایش رشد رویشی و سطح فتوسنتز کننده بوته های خیار چنبر شد. به طور کلی، استفاده از اسپرمیدین رشد رویشی و سطح فتوسنتز کننده بوته های خیار چنبر را افزایش داد.
  کلیدواژگان: اسپرمیدین، جنسیت، خیار چنبر، متیل جاسمونات
 • مریم مظفری فرد، مجید راحمی *، الهام اصل مشتاقی صفحات 67-80
  یکی از دشواری های تولید مرکبات در جنوب ایران، آفتاب سوختگی میوه ها در تابستان است. برای جلوگیری از سوختگی برگ و میوه، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به مدت دو سال ( 1392 و 1391) در یک باغ تجاری در در منطقه جونان، شهرستان داراب، استان فارس انجام شد. فاکتور اول سطح های 0، 3 و 6% کائولین، فاکتور دوم جهت شمال و جنوب درخت و فاکتور سوم زمان نمونه برداری بود. نتیجه های آزمایش نشان داد که تیمار کائولین 3% به طور معنی داری دمای سایه سار درخت را کاهش داد. تیمار سطح های مختلف کائولین اختلاف معنی داری با شاهد از نظر کلروفیل کل برگ، بیشینه عملکرد کوانتومی فتوسیستم II (Fv/Fm)، آهنگ فتوسنتز، هدایت روزنه ای و CO2 زیر روزنه نداشتند، اما تعرق را کاهش دادند. هم چنین هر دو غلظت کائولین سبب کاهش سطح، شدت و درصد آفتاب سوختگی شدند به گونه ای که توانستند تا 54% سطح آفتاب سوختگی را کاهش دهند. به طور کلی، کائولین 3% بدون اثر بر مقدار فتوسنتز جهت کاهش آفتاب سوختگی در مرکبات به ویژه در باغ های تجاری پرتقال رقم واشنگتن ناول در طول رشد و نمو پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: آفتاب سوختگی، تعرق، دمای سایه سار، کائولین
 • معصومه منصوریار *، حمید عبدالهی، جواد عرفانی مقدم، سید علیرضا سلامی صفحات 81-88
  باکتری Erwinia amylovora عامل بیماری آتشک و یکی از مهم ترین عامل های خسارت در باغ های درختان میوه ی دانه دار می باشد. تاکنون، استفاده از رقم ها و پایه های مقاوم به عنوان مهم ترین روش مبارزه با این باکتری معرفی شده است. این پژوهش، با هدف ارزیابی مقدار مقاومت و بررسی تغییرهای زیست شیمیایی انگیخته شده، در چهار پایه پابلند گلابی شامل پایه های کنجونی، Pyrus betulifolia، درگزی و پایه Gh1، در شرایط درون شیشه ای، اجرا شد. بدین منظور، ریزنمونه های هر چهار پایه با آمیخته ای از سویه های باکتری E. amylovora، مایه زنی شدند. تغییرهای ریخت شناسی و زیست شیمیایی ایجاد شده در پایه ها، در فاصله های زمانی هر 24 ساعت و در مدت 4 روز بررسی شدند. بر اساس نتیجه های به دست آمده، پایه های درگزی و P. betulifolia در شرایط درون شیشه ای، مقاوم تر از دو پایه دیگر بودند و کم ترین درصد بافت مردگی را نشان دادند، هم چنین فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی، مانند پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز، در این دو پایه بیش از پایه های کنجونی و Gh1 بود. پایه درگزی فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز بیش تری داشت، در حالی که در پایه ی P. betulifolia آنزیم پراکسیداز از فعالیت بیش تری برخوردار بود. در مجموع بر اساس نتیجه های این پژوهش می توان پایه های درگزی و P. betulifolia را به ترتیب به عنوان پایه های مقاوم و نیمه مقاوم و پایه ی کنجونی را به عنوان حساس ترین پایه، به بیماری آتشک معرفی نمود.
  کلیدواژگان: پراکسیداز، پلی فنول اکسیداز، درگزی، P، betulifolia
 • روح الله کریمی *، فرزاد میرزایی، موسی رسولی صفحات 89-102
  شناسایی رقم های انگور بر اساس شاخص های کیفی و تغذیه ای میوه، به منظور عرضه هدفمند در بازار های داخلی و خارجی اهمیت بالایی دارد. در این پژوهش، ویژگی های کمی و کیفی پنج رقم انگور تجاری شامل بیدانه سفید، بیدانه قرمز، فخری ، شاهانی و میرزایی در یک تاکستان تجاری واقع در روستای جوزان ملایر در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار (رقم) و سه تکرار (در هر تکرار دو تاک) بررسی شد. تاک ها با شرایط هرس و رشد یکسان انتخاب شدند و تا زمان برداشت در فاصله های زمانی مشخص، زیر نظر بودند. میوه ها بر اساس شاخص درجه بریکس در شهریور برداشت و ویژگی های کمی شامل وزن خوشه، وزن 20 حبه، تعداد دانه در حبه، درصد وزن پوست به حبه، وزن خشک، چگالی و ویژگی های کیفی میوه مانند pH، اسید قابل تیتر، ماده های جامد محلول، آنتوسیانین، ویتامین C، فلاونوئید، فنل کل، فنولیک اسیدها، ظرفیت آنتی اکسیدانی و عنصرهای پتاسیم، منیزیم، آهن و روی اندازه گیری شد. بر اساس نتیجه ها، اختلاف معنی داری بین رقم های مختلف از نظر وزن خوشه، چگالی، وزن خشک، وزن حبه، تعداد دانه در حبه، درصد وزن پوست به حبه در سطح احتمال 1% مشاهده شد. بیش ترین وزن خوشه و چگالی مربوط به رقم میرزایی و کمترین آن مربوط به رقم بیدانه قرمز بود. از نظر وزن خشک، بیش ترین مقدار مربوط به رقم فخری و کمترین آن مربوط به رقم بیدانه سفید بود. رقم ها از نظر ماده های جامد محلول، آنتوسیانین، فلاونوئید، فنول کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی تفاوت معنی داری در سطح احتمال %1 نشان دادند. بیش ترین ماده های جامد محلول مربوط به رقم فخری و کمترین مربوط به شاهانی بود. بیش ترین و کمترین مقدار آنتوسیانین به ترتیب مربوط به رقم های شاهانی و فخری بود، هم چنین بیش ترین غلظت فلاونوئید مربوط به رقم شاهانی و کمترین آن مربوط به رقم میرزایی بود. بیش ترین غلظت فنول کل نیز مربوط به رقم شاهانی بود. از نظر اسیدهای فنولی بیش ترین غلظت گالیک اسید، کاتچین، رسوراترول، کوئرستین، الاجیک اسید و کافئیک اسید با اختلاف معنی داری نسبت به دیگر رقم ها در رقم شاهانی یافت شد.
  کلیدواژگان: آنتوسیانین، ارزش غذایی، انگور، ظرفیت آنتی اکسیدانی
 • علی عبادی *، امید گودرزی، محمدرضا فتاحی مقدم صفحات 103-120
  انگور یکی از مهم ترین میوه ها در ایران و رقم های بی دانه، از محبوب ترین رقم های آن نزد مصرف کننده است. شمار رقم های بی دانه ایرانی بسیار محدود است و هر کدام از آن ها ویژگی های نامطلوبی دارند؛ بنابراین به نژادی آن ها به منظور دست یابی به رقم های بی دانه برتر ضروری است. این پژوهش به منظور ارزیابی 11 دورگه جدید حاصل از تلاقی 4 والدپدری بی دانه و 7 والدمادری دانه دار و مقایسه آن ها با رقم های بی دانه تجاری ایران ( بی دانه سفید، بی دانه قرمز، عسکری و یاقوتی) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 8 تکرار (هشت تاک به ازای هر دورگه ) در سال های 93 و 94 در ایستگاه پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد. دورگه ها در سن 4 تا 5 سالگی و تربیت آن ها به شکل پاچراغی بود. مقایسه میانگین داده ها تفاوت معنی داری را در بین دورگه ها در تمامی ویژگی ها نشان داد. بر اساس ارزیابی چشایی، دورگه ها در دو گروه به طور کامل بی دانه و به نسبت بی دانه قرار گرفتند. از نظر اندازه حبه و وزن حبه، دورگه های B98 و Q45 بیش ترین اندازه و رقم یاقوتی کم ترین اندازه را داشتند. دورگه هایL125 و B98 بیش ترین و رقم بی دانه قرمز کم ترین وزن تر تک بذر را به خود اختصاص دادند. در پایان، دورگه های S51، I21، B98، L127، Q45، I73، R80، S55 و L125 به عنوان دورگه برتر انتخاب شدند.
  کلیدواژگان: ارزیابی چشایی، به نژادی، والدمادری، وزن تر تک بذر
|
 • R. Dadgar, A. Ramezanian *, F. Habibi Pages 1-14
  According to nutritional disorders in Iran citrus orchards and need to investigate the effects of nutrient elements and growth regulators that have the ability to improve quality and quantity of crop, this study was conducted to investigate the effect of calcium chloride, potassium chloride and salicylic acid on quantitative and qualitative attributes of ‘Washington Navel’ orange fruit. The experiment was conducted using randomized complete block design (RCBD) with four replications in Janat Shahr, Darab, Fars province, during two successive years. Treatments of experiment included calcium chloride (1.5% and 3%), potassium chloride (1.5% and 3%), salicylic acid (0.015%, 0.03% and 0.045%), combined treatment of calcium chloride, potassium chloride and salicylic acid and control. The spray of aqueous solutions was applied at the end of the first stage of fruit growth, one month after full bloom (fruit diameter was 20 mm) and repeated in late September. Results showed that foliar application of calcium chloride, potassium chloride, salicylic acid, and combination of these treatments had different effects on fruit quality characteristics at the harvest time. Foliar application of potassium had no significant effect on fruit peel potassium. However, peel calcium increased with spraying of calcium chloride. Foliar application of salicylic acid up to 0.03%, significantly increased calcium and potassium contents of fruit peel. Calcium chloride and salicylic acid treatments had the greatest positive effect on fruit quality characteristics. Although, potassium did not have significant effect. The effect of treatments on hue angle, fruit juice content, TSS and antioxidant activity were not significant. Calcium chloride and salicylic acid had a positive effect on the qualitative properties of juice. Calcium chloride at 1.5% and salicylic acid treatments at 0.03% had the most positive effect on the quality characteristics (antioxidant activity and total phenol). Combined treatments had positive effects, but the effect of calcium and salicylic acid was more effective treatments.
  Keywords: Antioxidant activity, Color, Carotenoid, Firmness, Total phenol
 • N. Adamipour *, H. Salehi, M. Khosh-Khui Pages 15-32
  Water availability is one of the most limiting environmental factors on plant growth. Drought stress is one of the main stresses that inhibit the growth of plants due to mainly disturbance of the balance between production of reactive oxygen species and antioxidant defense morphological and physiological response of bermudagrass, tall fescue turfgrasses and their seed mixture under drought stress condition. This study was conducted in a completely randomized factorial design by different irrigation levels (100, 75, 50 and 25% of field capacity) on bermudagrass, tall fescue and their seed mixture (bermudagrass %20 and tall fescue %80). Each treatment had four replicates. Results showed that decreasing in field capacity reduced visual quality, fresh and dry weights of shoot and root, chlorophyll content in bermudagrass, tall fescue of turfgrasses and their seed mixture. Decreasing in field capacity increased proline content and peroxidase enzyme in turfgrasses. Ascorbate peroxidase, superoxide dismutase and catalase enzymes activities significantly increased with decreasing in field capacity from %100 to %50 then, declined in %25 FC treatment in turfgrasses. The highest activity of antioxidants was observed in bermudagrass. Due to the lack of sufficient available water resources in Iran, using turfgrass seed mixtures comprising different genotypes and rates can be recommended.
  Keywords: Antioxidant, Bermuda grass, Field capacity, Tall fescue, Turfgrass
 • M. Ashouri Vajari, S. Eshghi *, J. Fattahi Moghaddam, M. Ghasemi Pages 33-46
  Mutation by gamma radiation is used as a new technology to improve some quality traits in fruits. In this research, the effect of gamma radiation in scions of kiwifruit with different doses (0, 30, 40, 50, 60, 70 and 80 Gray) on the physicochemical properties of kiwifruit was studied. For this purpose, chisel grafting of gamma treated scions were done on kiwifruit vines in winter 1391 and after a year of no fruiting (1392), in 1393, the fruits were evaluated at harvest time and intervals of one month in the cold storage for 3 months. The results showed that fruits obtained from treated scions with dose of 40 gray of gamma radiation had the highest firmness, highest weight and lowest weight loss at harvest and during storage. Vines with treated scions by doses of 70 and 80 gray of gamma radiation did not have any fruits and remained in vegetative stage. The treatments of 50 and 60 gray of gamma radiation caused severe deformation and deep split in kiwifruits and these lost their marketability. Therefore, the firmness of kiwifruit during storage is the most important factor in the potential storage and exports, due to the positive effect of radiation of 40 gray on this factor at harvest time and during storage, as well as an increase in fruit weight, fruit yield and reduce water loss, it seems to be effective in positive changes of quality of the fruit.
  Keywords: Firmness, Kiwifruit, Storage, Gamma radiation, Scion
 • H. Malmir, A. Soleimani *, A. Nikzad, V. Bigdeloo, F. Razavi, A. Ammarelou Pages 47-56
  In the current work the salinity stress tolerance of shootlets of two pear cultivars Harrow Sweet and Bartlett was studied and compared under in vitro culture condition. Salinity stress was imposed into the QL medium using different concentration of NaCl (0 as control, 80 and 120 mM) for six weeks. Shoot length, fresh and dry weight as well as leaf numbers of the shootlets were negatively affected by salinity stress. However, these effects were more pronounced in shootlets of Bartlett than Harrow Sweet. The highest salinity injury index (SII) was observed at 120 mM NaCl in the value of 1.41 and 1.72 units in cultivars Harrow Sweet and Bartlett, respectively. The activities of both tested antioxidant enzymes, superoxide dismutase (SOD) and peroxidase (POD) enzymes were increased by salinity treatments. These activities at 120 mM NaCl were higher in Harrow Sweet than other ones. In terms of maintaining high proline and Kﳖ contents in the leaf tissue, Harrow Sweet showed more favorable situation in comparison with Bartlett cv. Differential tolerance to the salinity stress, with the high amount in 'Harrow Sweet', was displayed in two pear cultivars based on the majority of evaluated criteria.
  Keywords: Antioxidant, Potassium, Peroxidase, Proline, Stress, Culture medium
 • L. Aslani *, S. Saadati, M. Mobli Pages 57-66
  In order to study the effects of spermidine (0.5 and 0.75 mM) and methyl jasmonate (0.25 and 0.5 mM) on the vegetative and reproductive growth of snake melon, an experiment was conducted using a randomized complete block design with 3 replications in College of Agriculture, Isfahan University of Technology. Each replication consists of 8 plants. Each plant (5-7 leaf stage) was sprayed with 100 ml of related solution and distilled water was used as a control. Characteristics including the date of flowering, the number of male and female flowers, yield, fruit characteristics were measured during and at the end of the experiment. Results showed that the plants treated with 0.5 mM spermidine, had the highest number of female flowers and the highest ratio of female to male flowers and they had the highest number of fruits in the plant. Also, the plant related to this treatment produced male flowers sooner than other plants. Overall, srpermidine increased vegetative growth and the photosynthetic surface of plants.
  Keywords: Spermidin, Sex, Snake melon, Methyl jasmonate
 • M. Mozaffarifard, M. Rahemi *, E. Aslmoshtaghi Pages 67-80
  One of the most important problem of citrus fruit production in south of the Iran is sunburn of fruit during the summer. To prevent leaf and fruit burns an experiment was conducted as factorial in a randomized block design in a commercial orchard in Junan Darab region, Fars province, Iran, with four replications for two years (2012-13). Factor one was kaolin at 0, 3, and 6%, factor two was tree direction (north and south) and factor three was time of application. The results showed that kaolin at 3% significantly reduced tree transpiration, but had no significant effect on total leaf chlorophyll, Fv/Fm, photosynthetic rate and stomatal conductance. Kaolin at 3 and 6% significantly reduced the area, intensity and percentage of sunburn up to 54%. We recommended kaolin at 3% without influence on photosynthesis for sunburn protection of citrus fruit specially Navel orange in commercial orchards during growth and development.
  Keywords: Canopy temperature, Kaolin, Transpiration, Sunburn
 • M. Mansouryar *, H. Abdollahi, J. Erfani Moghadam, S.A. Salami Pages 81-88
  Erwinia amylovora bacterium is the cause of Fire blight disease and is one of the most important damage factors in pome fruit orchards. Currently utilizing resistant varieties and rootstocks are introduced as most important way to fight against these bacteria. Present study aimed to evaluate the resistance rate and study the induced biochemical changes in four pear vigorous rootstocks including Konjuni, P. betulifolia, Dargazi and Gh1 rootstocks in vitro conditions. For this purpose, each four rootstocks explants inoculated with a mixed of Erwinia amylovora strains. Induced morphological and biochemical changes in rootstocks were evaluated at 24 hours intervals for 4 days. According to results, Dargazi and P. betulifolia rootstocks were more resistant than other two rootstocks in vitro conditions and exhibited lowest necrosis percentage. Also, activity of antioxidant enzymes including peroxidase and polyphenol oxidase in these two rootstocks increased more than Konjuni and Gh1 rootstocks. In Dargazi rootstock, polyphenol oxidase had more activity whiles in P. betulifolia rootstock, peroxidase enzyme had more activity. Totally, based on results of present study, Dargazi and P. betulifolia rootstocks could be introduced as resistant and semi-resistant rootstocks and Konjuni as the most sensitive rootstock to fire blight disease.
  Keywords: Dargazi, Peroxidase, Polyphenol oxidase, P. betulifolia
 • R. Karimi *, F. Mirzaei, M. Rasouli Pages 89-102
  Identification of grape cultivars based on fruit qualitative and nutritive indices in order to targeted supply in domestic and foreign markets is very important. In this research, quantitative and qualitative traits of five commercial grape cultivars including Bidaneh Sefid, Bidaneh Qermez, Fakhri, Shahani and Mirzaei, was evaluated in a commercial vineyard located in Jozan village of Malayer city under a completely randomized blocks design with five treatments (cultivars) and three repeats (two vines at each repeat). Vines with same pruning and growing conditions were selected and checked at specified intervals until harvest time. Fruits harvested based on °Brix index in September and fruits quantitative traits including cluster weight, 20 berry weights, number of seed per berry, skin weight to berry percentage, dry weight, density and fruit qualitative traits such as pH, titratable acidity (TA), total soluble solid (TSS), anthocyanin, vitamin C, flavonoids, total phenol, phenolic acids and antioxidant capacity, and minerals including of potassium, magnesium, iron and zinc of fruit was measured. Based on results, a significant difference (p≤0.01) was found among all cultivars regarding to cluster weight, 20 berry weights, number of seed per berry, skin weight to berry percentage, dry weight and density. The highest cluster weight and density was related to Mirzaei cultivar and the lowest was found in Bidaneh Qermez cultivar. In terms of dry weight, the highest value was observed in Fakhri cultivar and the lowest of it was found in Bidaneh Sefid cultivar. Cultivars showed a significant difference (p≤0.01) in TSS, anthocyanin, flavonoids, total phenol and antioxidant capacity. The maximum TSS was related to Fakhri cultivar and the lowest was related to Shahani cultivar. The highest and lowest antioxidant contract was found in Shahani and Fakhri cultivars, respectively. Moreover, the highest and lowest flavonoids contract observed in Shahani and Mirzaei cultivars in respectively. Among of all cultivar Shahani showed the highest total phenol content. In terms of phenolic acids, the highest gallic acid, catechin, resveratrol, quercetin, ellagic acid and caffeic acid was found to be higher in Shahani cultivar in compared to other cultivars.
  Keywords: Antioxidant capacity, Anthocyanin, Grapevine, Nutritional value
 • A. Ebadi *, O. Goodarzi, M. Fattahimoghadam Pages 103-120
  Grape is one of the most important fruit crops in which seedless cultivars have been more interested among consumers. Iranian seedless grape cultivars are limitted and have faced some undesirable traits. Therefore, breeding them to achieve superior seedless cultivars is necessary. In order to evaluate 13 hybrids obtained from crosses among four seedless male parents and seven seeded female parents and comparing them with Iranian native seedless cultivars (Bidaneh Sefid, Bidaneh Ghermez, Askari, Yaghouti), this work was conducted in randomized complete block design with eight replications during years 2014 and 2015 in College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran. Hybrids were 4 to 5 years old and trained to figure of self-supported. Comparisons of data showed significant differences among hybrids for all measured traits. According to panel test hybrids were derived in to groups of seedless and semi seedless. Hybrids B98 and Q45, had the highest berry size while Yaghouti had the lowest. Hybrids B98 and Q45, had the gratest berry weight. Bidane Ghermez had the highest ratio of sugar to acid. Hybrids L125, B98 had the highest and Bidane Ghermez had the lowest single seed fresh weight. Considering all qualitative and quantitative traits, hybrids I21, S51, B98¡ L127¡ Q45¡ I73¡ R80¡ S55 and L125 were selected as superior hybrids.
  Keywords: Breeding, Female parents, Panel test, Single seed fresh weight