فهرست مطالب

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت - پیاپی 25 (بهار 1397)
 • پیاپی 25 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/30
 • تعداد عناوین: 17
|
 • مجتبی حیدر، فریدون رهنمای رودپشتی *، هاشم نیکو مرام، بهمن بنی مهد صفحات 1-10
  سبک تفکر فرایند پردازش اطلاعات و قضاوت و تصمیم گیری را تحت تاثیر قرار می دهد. سبک های تفکر کارکردی شامل سبک قانون گذار، سبک اجرایی و سبک تفکر قضاوتگر است. هدف این مقاله سنجش سطح تفکر کارکردی میان حسابرسان زن و مرد است. نمونه آماری شامل 456 نفر از حسابرسان شاغل در بخش های دولتی و خصوصی می باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی– پیمایشی بوده و ابزار آن پرسش نامه می باشد. نتایج کلی پژوهش با استفاده تجزیه و تحلیل آمار ناپارامتریک من ویتنی نشان می دهد که در سطوح قضاوت قانون گذار و قضاوتگر تفاوت معنی داری میان زنان و مردان وجود دارد. اما این تفاوت به طور معنی داری در سبک اجرایی وجود ندارد. هم چنین تجزیه و تحلیل بیشتر نتایج به تفکیک بخش دولتی و خصوصی حسابرسی بیانگر آن است که در بخش خصوصی حسابرسی تنها در سطح تفکر قضایی تفاوت معنی دار میان زنان و مردان وجود دارد. اما در بخش دولتی ، جنسیت تنها باعث ایجاد تفاوت معنی دار در سطوح قانون گذار و قضایی می شود و در سطح تفکر اجرایی تفاوت معنی داری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: جنسیت، حسابرس، سبک تفکر، بخش خصوصی، حسابرسی
 • حسن ولیان *، مهدی صفری گرایلی صفحات 11-28
  شناخت علل و عوامل موثر بر تردید حرفه ای حسابرسان موضوعی ای است که امروزه به عنوان یکی از حوزه های روانشناختی رفتاری و ارزشی در حسابرسی و بررسی صورت های مالی مطرح است و می تواند نقش مهمی در ارتقای سطح شفافیت صورت های مالی داشته باشد. هدف این تحقیق ارائه ی الگویی برای درک تردید حرفه ای حسابرسان است. بر این مبنا روش تحقیق حاضر ترکیبی (کیفی و کمی) است، چرا که ابتدا از طریق چک لیست تهیه شده مبتنی بر مبانی نظری و توزیع بین اعضای پانل که شامل 16 نفر خبرگان مالی، حسابداری، اقتصاد و مدیریت مولفه های مدل تردید حرفه ای حسابرسان شناسایی گردید و از طریق روش دلفی مورد تایید قرار گرفت. سپس مولفه های مورد نظر در قالب پرسشنامه ی محقق ساخته، بین 63 حسابرس، که از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، توزیع گردید و نتایج آن از طریق نرم افزار PLS مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج تحقیق در بعد کیفی، 4 مولفه ی اصلی و 13 مولفه ی فرعی به عنوان مولفه های مدل مورد نظر تعیین گردید. در بخش کمی نیز نتایج آزمون مدل رگرسیونی نشان داد، ویژگی های روانشناختی، ویژگی های شخصیتی، مهارت های حرفه ای و عوامل محیطی تاثیر مثبت و معناداری در تردید حرفه ای حسابرسان ایفا می نمایند.
  کلیدواژگان: ویژگی های روانشناختی، ویژگی های شخصیتی، مهارت های حرفه ای، عوامل محیطی، تردید حرفه ای حسابرسان
 • اعظم ولی زاده لاریجانی *، علی رحمانی، شقایق ساده صفحات 29-40
  پیاده سازی سازوکارهای کنترل های داخلی و افشای گزارش های مربوط به آن یکی از ابزارهای کنترلی موثر در راستای نظارت مناسب تر سهامداران بر رفتار و عملکرد مدیران می باشد. با توجه به اهمیت موضوع و نیز به دلیل برقراری الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پیاده سازی کنترل های داخلی در شرکت های تحت نظارت آن سازمان طی سال های اخیر، هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین افشای گزارش کنترل های داخلی حاکم برگزارشگری مالی، هزینه های نمایندگی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای دستیابی به این هدف، سه فرضیه طراحی و با استفاده از داده های نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1394 آزمون شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری مدل های همبستگی چندگانه بیانگر آن است که بین افشای گزارش کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و مدیریت سود، رابطه منفی معنی دار وجود دارد. لیکن، بین افشای گزارش کنترل های داخلی و هزینه های نمایندگی و نیز بین مدیریت سود و هزینه های نمایندگی رابطه معنی داری مشاهده نگردید.
  کلیدواژگان: گزارش کنترل های داخلی حاکم برگزارشگری مالی، هزینه های نمایندگی، مدیریت سود
 • سیدعلی حسینی، ندا عبدالوند، الهام حسنی آذر * صفحات 41-56
  هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر پذیرش XBRL در شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه آن است. بدین منظور، 141 نفر از کارکنان امورمالی شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه آن در پژوهش حاضر شرکت کردند. آنان به پرسشنامه های ارتباط شغلی، پیچیدگی ادراک شده، سازگاری ادراک شده، کیفیت نرم افزار، تجربه نرم افزار، حمایت سازمانی، سودمندی و سهولت ادراک شده و استفاده از XBRL پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل مسیر با نرم افزار LISREL استفاده شد. نتایج نشان داد که تاثیر متغیرهای سهولت استفاده ادراک شده و سودمندی ادراک شده بر استفاده از XBRL مثبت و معنادار است. تاثیر مستقیم سهولت استفاده ادراک شده بر سودمندی ادراک شده مثبت و معنادار است. تاثیر مستقیم متغیرهای حمایت سازمانی، کیفیت نرم افزار، تجربه نرم افزار و سازگاری ادراک شده بر سهولت ادراک شده مثبت و معنادار است. تاثیر مستقیم متغیرهای ارتباط شغلی و سازگاری ادراک شده بر سودمندی ادراک شده مثبت و معنادار است. اما تاثیر متغیر پیچیدگی شغلی بر سودمندی ادراک شده منفی و معنادار است. علاوه بر این تاثیر غیر مستقیم متغیرهای سهولت ادراک شده، ارتباط شغلی، سازگاری ادراک شده، کیفیت نرم افزار، حمایت سازمانی و تجربه نرم افزار بر استفاده از XBRL مثبت و معنادار است. اما تاثیر غیرمستقیم پیچیدگی ادراک شده بر استفاده از XBRL منفی و معنادار است. در مجموع یافته ها نقش ارتباط شغلی، پیچیدگی ادراک شده، سازگاری ادراک شده، کیفیت نرم افزار، تجربه نرم افزار، حمایت سازمانی، سودمندی و سهولت ادراک شده در استفاده از XBRL را مورد تاکید قرار می دهند.
  کلیدواژگان: ارتباط شغلی، پیچیدگی، سازگاری، کیفیت نرم افزار، تجربه نرم افزار، حمایت سازمانی، سودمندی، سهولت ادراک شده، استفاده از XBRL
 • عبدالرضا محسنی، عبدالرسول رحمانیان کوشککی * صفحات 57-66
  هزینه یابی هدف یک مقوله استراتژیک در مدیریت هزینه است که به طور عمده تمرکز خود را بر مدیریت هزینه محصولات آتی واحد تولیدی معطوف می کند. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رقابت و عدم اطمینان در پذیرش هزینه یابی هدف در شرکت های غذایی سطح شهر تهران می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران و مسئولین اجرایی در شرکت غذایی مورد نظر بوده، که 130نفر برای حجم نمونه مورد نظر انتخاب شده اند. روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه کریستین و همکاران (2008) شامل سه بعد هزینه یابی هدف، شدت رقابت و عدم اطمینان بازار استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین پذیرش هزینه یابی هدف و شدت رقابت و ابعاد آن در شرکت های غذایی تهران رابطه معنی دار وجود دارد. بدین صورت هرچقدر در بین شرکت های غذایی شدت رقابت بالا رود تمایل به استفاده از روش هزینه یابی هدف بیشتر می شود. همچنین بین پذیرش هزینه یابی هدف و عدم اطمینان و ابعاد آن در شرکت های غذایی تهران رابطه معنی دار وجود دارد. بدین صورت که با افزایش عدم اطمینان در بین شرکت های غذایی تمایل این شرکت ها برای پذیرش روش هزینه یابی هدف در شرکت خود بیشتر می شود.
  کلیدواژگان: هزینه یابی هدف، عدم اطمینان، رقابت
 • مجتبی صفی پور افشار *، امید پورحیدری، مهذی بهارمقدم صفحات 67-80
  گرچه انتظار می رود حسابرسان در انجام حسابرسی از کارایی لازم برخوردار باشند ولی شواهد نشان می دهد که توسط مدیریت مورد مدیریت حسابرسی قرار می گیرند. با این حال، تردید حرفه ای حسابرس به عنوان یک عامل مداخله گر می تواند باعث جلوگیری از مدیریت حسابرسی شود. تحقیق حاضر به دنبال بررسی این موضوع است که آیا مدیران موفق به مدیریت حسابرسی می شوند یا خیر و اینکه تردید حرفه ای حسابرس چه تاثیری در کارایی حسابرسان و مدیریت حسابرسی دارد. بدین منظور یک افته صورت مالی که حاوی تحریف و اشتباه بوده و یک پرسشنامه طراحی گردیده و در اختیار حسابرسان قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیران در انجام مدیریت حسابرسی موفق اند و منحرف کردن حسابرسان به نواحی از صورت های مالی که حاوی تحریف است بر کارایی آن ها و کشف تحریفات توسط آن ها تاثیر معناداری ندارد. همچنین تردید حرفه ای حسابرس نیز بر کشف تحریفات تاثیر معناداری ندارد و منحرف کردن حسابرسان منجر به حساس تر شدن آن ها و افزایش تردید حرفه ای آن ها، نشده است تا بررسی های خود را افزایش داده و اشتباهات و تحریفات موجود در سایر قسمت ها را شناسایی و کشف کنند.
  کلیدواژگان: مدیریت حسابرسی، کشف تحریفات، حسابرسی، تردید حرفه ای حسابرس
 • محسن لطفی *، حمید حقیقت، محمدحسین قائمی صفحات 81-98
  همزمانی بازده سهام، ویژگی مهمی از بازارهای مالی است، که با توسعه اقتصادی و ثبات بازار سرمایه رابطه نزدیکی دارد. این مقاله به اعتبارسنجی مدل های مختلف همزمانی بازده سهام و ایجاد معیاری نوین برمبنای مدل کلاسیک پرداخته است. همچنین تاثیر وضعیت اقتصادی کشور بر همزمانی بازده سهام مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 الی 1394 به روش حذف سیستماتیک انتخاب و بررسی گردید. نتایج آزمون همبستگی به منظور بررسی کارایی معیارهای مختلف همزمانی نشان داد که معیارهای مبتنی بر ضریب تعیین و معیار توسعه یافته بر مبنای معیار کلاسیک هم جهت و هم راستا بوده، اما معیار بازده صفر برخلاف انتظار درجهت عکس سایر معیارها قرار دارد. همچنین همبستگی بالای بین معیار توسعه یافته برمبنای مدل کلاسیک و سایر معیارهای هم جهت، موید قابلیت اتکاء این معیار است. نتایج آزمون مقایسه میانگین ها نشان داد در شرایط اقتصادی متفاوت، بورس اوراق بهادار تهران سطوح مختلفی از همزمانی را تجربه نموده است. به عبارت دیگر در شرایط اقتصادی که تورم بالا(پایین) و رشد اقتصادی پایین(بالا) بوده، بورس اوراق بهادار بیشترین(کمترین) همزمانی را تجربه نموده است. نتایج تحلیل رگرسیون معمولی و چندکی نشان داد تغییرات رشد اقتصادی بیشترین تاثیر را بر تغییرات همزمانی داشته و تاثیر نرخ تورم و نرخ بیکاری معنادار نبوده است. از سوی دیگر مقایسه نتایج پژوهش حاضر با پژوهش های انجام شده در سطح بین المللی نشان داد بازار سرمایه ایران در زمره بازارهای با همزمانی اندک قرار دارد.
  کلیدواژگان: همزمانی بازده سهام، معیار کلاسیک، معیار ضریب تعیین، معیار بازده صفر و عوامل کلان اقتصادی
 • تبین الگوی مناسب حسابرسی مسئولیت اجتماعی (اخلاق اجتماعی) شرکت ها از دیدگاه حقوق بشر و ارزش های اجتماعی با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی و مدل سازی معادلات ساختاری
  مجید داوودی نصر *، قدرت الله طالب نیا، رمضانعلی رویایی، سیدرضا صالحی امیری صفحات 99-122
  امروزه مسئولیت اجتماعی شرکت با اضافه شدن مباحثی چون محیط زیست، مباحث حقوق بشر، استانداردهای کار و مبارزه با فساد دامنه بسیار وسیع تری نسبت به گذشته پیدا کرده است. تئوری های مطرح در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت ها را تئوری مشروعیت، تئوری گروه ذینفعان و تئوری اقتصاد سیاسی می توان بیان کرد.هدف اصلی این پژوهش پاسخ به سوال اصلی آن یعنی تبین الگوی مناسب حسابرسی مسئولیت اجتماعی (اخلاق اجتماعی) شرکت ها از دیدگاه حقوق بشر و ارزش های اجتماعی می باشد. این تحقیق از لحاظ ماهیت و روش در دسته تحقیقات توصیفی- پیمایشی و بر مبنای هدف از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه خبرگان حسابرسان رسمی موسسات حسابرسی شهر تهران و همچنین مدیران سازمان حسابرسی می باشد، تعداد 76 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس جمع آوری شده است که مربوط به دوره زمانی 1395 تا 1396 است. از جداول فراوانی و شکلها و نرم افزار SPSS برای بررسی مولفه های جمعیت شناختی و تکنیک های تحلیل عاملی اکتشافی، معادلات ساختاری و آزمون فریدمن برای بررسی سوالات پژوهش استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که ابعاد حسابرسی مسئولیت اجتماعی ازدیدگاه حقوق بشروارزش های اجتماعی عبارتند از پایگاه اجتماعی، استفاده از رسانه های جمعی، حضور در عرصه عمومی، نگرش به حقوق شهروندی، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی، کمک به مشارکت مدنی، اطلاع رسانی و شفافیت، کمیت و کیفیت خدمات و تعهد ماموریت اجتماعی معنادار و مثبت است.
  کلیدواژگان: حسابرسی مسئولیت اجتماعی شرکت ها، حقوق بشر، ارزش های اجتماعی، نگرش به حقوق شهروندی، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی، اطلاع رسانی و شفافیت
 • احسان محمدی مقدم، محمود معین الدین *، فروغ حیرانی صفحات 123-138
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر احتمال بروز تقلب یا اعمال مجرمانه توسط حسابداران با استفاده از نظریه مثلث تقلب می باشد. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا توصیفی- همبستگی می باشد همچنین از نظر شیوه جمع آوری داده ها پیمایشی و از نظر زمان اجرای پژوهش مقطعی می باشد. جهت جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه در دوره زمانی سال 1395-1394، استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه حسابداران در سطح شهرستان یزد بوده و نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان با حجم جامعه نامحدود 388 نفر تعیین گردید. به منظور انجام تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از روش های آماری تحلیل عاملی تاییدی، تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده گردید. همچنین برای رتبه بندی عوامل تقلب از آزمون فریدمن استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اجزای سه گانه مثلث تقلب بر اقدام به تقلب یا اعمال مجرمانه توسط حسابداران تاثیرگذار است و در رتبه بندی عوامل نیز نتایج نشان داد مهمترین عامل بروز تقلب وجود موقعیت (فرصت) می باشد.
  کلیدواژگان: مثلث تقلب، حسابداران، تقلب یا اعمال مجرمانه، فساد
 • حمید طبائی زاده فشارکی، ابراهیم محمدپور زرندی *، مهرزاد مینوئی صفحات 139-152
  بحرانهای مالی سالهای اخیر در ایالات متحده و رسوایی های مالی افشا مانند انرون و موارد مشابه در آمریکا به عنوان حسابداری و حسابرسی و بسیاری از کشورهای در حال توسعه بیانگر این مطلب است که با وجود کارآمدترین استانداردهای حسابرسی و حسابداری که توسط مراجع نظارتی و حرفه ای مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار و هیات استانداردهای حسابداری مالی تدوین و رعایت آن الزام آور می شود ، بازهم چنین رسوایی های مالی به وقوع می پیوندد. تحقیق حاضر از نوع کابردی بوده و طرح آن از نوع شبه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است . متغیرهای تحقیق از طریق صورتهای مالی و اطلاعات بانکهای تجاری استخراج شده است . نتایج بررسی های بیشتر در مورد فرضیه اخیر در سطح بانکهای دولتی و غیر دولتی حکایت از آن داشت که در سطح بانکهای دولتی نفوذ مدیر عامل دارای رابطه ای منفی و دوگانگی وظیفه مدیر عامل و رییس هیات مدیره و نسبت مالکیت نهادی رابطه مثبت با شاخص نسبت مطالبات مشکوک الوصول به سود تسهلات اعطایی بوده اند. این روابط در سطح بانکهای غیر دولتی گزارش نشده اند. به نظر می رسد این شواهد نیز در سطح بانکهای دولتی محل مناقشه و چالش است ، چرا که وجود رابطه منفی میان شاخص حاکمیت شرکتی و شاخص کیفیت دارایی مورد انتظار نیست ، اما نتایج این آزمون نشان داد که وجود مالکان نهادی موجب افزایش این نسبت شده است.
  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، بانک های تجاری، سلامت مالی
 • میرجعفر موسوی، زهره حاجیها * صفحات 153-162
  در مطالعه حاضر به بررسی ادراک حسابرسان داخلی از نقش آنان در مشاوره و اطمینان بخشی درباره محیط زیست، امور اجتماعی و راهبری پرداخته شد. جامعه آماری این مطالعه، شامل حسابرسان داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مقطع زمانی پاییز 1395 بوده است که 223 شرکت دارای واحد حسابرسی داخلی شناسایی گردیدند و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 141 حسابرس به عنوان نمونه برگزیده شدند. در نهایت، پس از انجام پیگیری های مستمر، تعداد 112 پرسشنامه از حسابرسان داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد. نتایج بررسی ها نشان داد که مشارکت مشورتی و اطمینان بخشی حسابرسان داخلی در فعالیت های راهبری، اجتماعی و زیست محیطی، کمتر از حد متوسط است؛ از نظر حسابرسان داخلی، مسائل راهبری، اجتماعی و زیست محیطی، دارای اهمیت بوده و این اهمیت در حال افزایش است؛ سطح جاری صلاحیت های آنان در رابطه با مسائل راهبری، اجتماعی و زیست محیطی، مناسب است؛ میزان شایستگی های آنان به منظور مشارکت در فعالیت های مشاوره و اطمینان دهی درباره مسائل راهبری، اجتماعی و زیست محیطی، کافی است؛ وحسابرسان داخلی بر این باورند که دستورالعملی درباره مسائل راهبری، اجتماعی و زیست محیطی، وجود ندارد.
  کلیدواژگان: حسابرسی داخلی، محیط زیست، امور اجتماعی، امور راهبری
 • محسن حمیدیان *، حسین جنت مکان، فرهان بن گریز صفحات 163-180
  یکی از مهم ترین وظیفه پیش روی مدیران واحد تجاری تصمیم گیری است. مدیران مانند سایر افراد جامعه تفاوت های فردی، استعدادها، انگیزه ها، رغبت ها و تمایلات بخصوصی دارند و از نگرش، دانش و نظام ارزشی متفاوتی برخوردارند که می تواند بر سیاست های مالی اثرگذار باشد.پژوهش حاضر به بررسی تاثیر دو گونه از رفتار مدیران (خوش بینی بیش از حد و مدیران توانا) بر سیاست های تامین مالی و پیامدهای آن بر عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای اندازه گیری خوش بینی بیش از حد مدیران اجرایی از الگوی ایشیکاوا و تاکاشی (2010) و توانایی مدیران اجرایی را با استفاده از مدل دمرجیان و همکاران (2012) برای 160 شرکت در بازه زمانی 1394-1389محاسبه شده است. به منظور بررسی تاثیر نوع نگرش مدیران اجرایی بر اهرم مالی،عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت از رگرسیون داده های ترکیبی و نرم افزارهای stata و EViews9 استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که شرکت های دارای مدیران توانا اهرم مالی بیشتری نسبت به مدیران بیش از حد خوش بین دارند. همچنین در شرکت های دارای مدیران توانا عدم تقارن اطلاعاتی کمتری نسبت به شرکت های دارای مدیران بیش از حد خوش بین وجود دارد. علاوه بر این ارزش شرکت های دارای مدیران توانا بیش از ارزش شرکت های دارای مدیران بیش از حد خوش بین می باشد. همچنین تمامی متغیرهای کنترلی بجز متغیر رشد شرکت تاثیر معناداری بر اهرم مالی ، عدم تقارن اطلاعاتی، و ارزش شرکت دارد.
  کلیدواژگان: خوش بینی بیش از حد، توانایی مدیریت، اهرم مالی، عدم تقارن اطلاعاتی، ارزش شرکت
 • زهرا نایب زاده، بهمن بنی مهد * صفحات 181-192
  این مقاله قصد دارد تا بر اساس نظریه رقابت موضوع قیمت گذاری خدمات حسابرسی را در موسسات خصوصی حسابرسی بررسی نماید. دوره زمانی تحقیق یک دوره دوازده ساله شامل سال های 1383 الی 1394می باشد. مبانی نظری و داده های تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای جمع آوری و آزمون فرضیه تحقیق نیز بر اساس رگرسیون چند متغیره انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد میان حق الزحمه حسابرسی، رقابت پذیری صاحبکار، اندازه شرکت، نسبت بدهی و رشد فروش رابطه ای معنی دار وجود دارد. بر اساس یافته های پژوهش، حق الزحمه حسابرس رابطه ای معکوس و معنی دار با سطح رقابت پذیری صاحبکار دارد. یعنی هر چه سطح رقابت پذیری صاحبکار افزایش یابد، حق الزحمه حسابرسی کاهش می یابد. هم چنین اندازه شرکت و رشد فروش رابطه ای مستقیم و معنی دار با حق الزحمه حسابرسی و نسبت بدهی رابطه معکوس و معنی دار با حق الزحمه حسابرسی دارد. همچنین درصد سهام متعلق به سهام دار عمده با حق الزحمه حسابرسی رابطه ای معنی دار ندارد.
  کلیدواژگان: رقابت، قیمت گذاری خدمات حسابرسی، بازار حسابرسی و اندازه صاحبکار
 • ابراهیم عباسی *، حمید رضا وکیلی فرد، مرتضی معروف صفحات 193-206
  هدف اصلی این تحقیق « بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریتی1 بر کیفیت گزارشگری مالی و محافظه کاری شرطی در بورس تهران طی سال های 1390 تا 1394» می باشد. جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران، شامل تعداد 512 شرکت می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی، همبستگی با رویکرد کاربردی بوده و روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای مالی می باشد. به طور کلی روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. براساس نتایج فرضیه اول تحقیق، اعتماد بیش از اندازه مدیریتی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر معکوس و معناداری دارد. براساس نتایج فرضیه دوم، اعتماد بیش از اندازه مدیریتی بر محافظه کاری شرطی تاثیر معکوس و معناداری دارد. براساس نتایج فرضیه سوم تحقیق، محافظه کاری موجب قوی تر شدن تاثیر معکوس بیش اطمینانی مدیریتی بر کیفیت گزارشگری مالی می شود. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد که اندازه شرکت تاثیر مستقیم و معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی و محافظه کاری شرطی دارد. همچنین، نسبت اقلام تعهدی و اهرم مالی تاثیر معکوس و معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی و تاثیر مستقیم و معناداری بر محافظه کاری شرطی دارند.
  کلیدواژگان: بیش اطمینانی مدیریتی، محافظه کاری شرطی، کیفیت گزارشگری مالی
 • هاشم ولی پور *، محمد حسن رستگار صفحه 207
  طراحی و استقرار نظام حسابرسی داخلی و کنترل های داخلی از ضروری ترین مباحث در بحث های مالی و حسابداری است. چهارچوب های مطرحی در زمینه کنترل داخلی وجود دارد که در میان آن ها شناخته شده ترین و متداول ترین مدل جهت ارزیابی سیستم کنترل های داخلی مدل کوزو می باشد. کوزو، کنترل های داخلی را به عنوان فرآیندهایی که تحت تاثیر هیئت مدیره، مدیریت و کارکنان سازمان به منظور فراهم کردن اطمینان منطقی برای رسیدن به اهداف درزمینه اثربخشی و کارایی عملیات و همچنین قابلیت اتکای گزارشگری مالی با قوانین و مقررات است، معرفی می کند. این پژوهش به صورت مطالعه موردی بر روی شرکت پالایش گاز پارسیان (سهامی خاص) انجام شده است. اطلاعات لازم برای انجام پژوهش با استفاده از پرسشنامه اولیه بر اساس چارچوب کوزو طراحی و سپس با توجه به شرایط اقتصادی و حاکمیتی مسلط بر شرکت مورد مطالعه تعدیل شده بود، جمع آوری گردید. فرضیه های اصلی این پژوهش بر اساس مدل کوزو شامل پنج فرضیه در رابطه با اثربخشی محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و نظارت است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تکنیک های آماری نرمال بودن، پایایی پرسش نامه و مقایسه میانگین ها استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که سیستم کنترل داخلی شرکت پالایش گاز پارسیان بر اساس چارچوب ارائه شده کوزو 2013 به طور موثر عمل می نماید. همچنین، نتایج آزمون فریدمن نشان داد که مولفه های نمایش تعهد سازمان به صلاحیت و شایستگی، شناسایی و ارزیابی ریسک، انتخاب و توسعه فعالیت های کنترلی، ارتباطات داخلی و بهبود و انجام ارزیابی های مستمر یا جداگانه مهمترین مولفه های موثر در اثربخشی کنترل های داخلی می باشند.
  کلیدواژگان: کنترل های داخلی، مدل کوزو، اثربخشی و کارایی عملیات
 • بهاره بنی طالبی دهکردی *، رضا خسروی صفحات 219-238
  از 25 سال پیش که تئوری ساختاری گیدنز (ST) در مقالات حسابداری معرفی شده ، موقعیت خود را به عنوان یکی از مکاتب مهم فکری برای کشف حسابداری به صورت پدیده ای سازمانی، اجتماعی و سیاسی در سازمانها، تقویت نموده و از سوی بیشتر محققان حسابداری ،بعنوان یک نظریه پذیرفته شده است. این تئوری ، نه تنها برای به چالش کشیدن مفروضات ویژگی های ذاتی و کاربردی سیستم های اطلاعات حسابداری و حسابداری مدیریت ، مفید است ؛ بلکه دیگر منابع تئوری های جایگزین را نیز توسعه می دهد. گیدنز ، نظریه ساختاری خود را به مدیران و پژوهشگران حسابداری در بخش های مفید اثبات نموده و در پژوهش های مختلف خود از تئوری بنیانگذاران جامعه شناسی نظیر مارکس، وبر و دورکیم در فرایندهای تفسیری و کاربردی نظریه ساختاری استفاده نموده است. نظریه ساختاری ، در مورد نقش حسابداری در ساختار هر دو روابط فردی و دپارتمانی سازمان، نقش اساسی ایفا می کند. تمرکز نظریه گیدنز، از نوع سازمانی و «استراتژیک» است تا بر این اساس ، نقش محوری را که حسابداری به نظر می رسد در ساخت و بازسازی سازمان ها ایفا می کند، انتقال دهد . نظریه ساختاری حسابداری را ، از زیر ذره بین می توان به عنوان یک ساختار «مهم آماده و ساخته شده جهت خدمت به سازمان دید. همچنین بعنوان مجموعه ای بسیار خاص از معانی است که از طریق آن به درک بهتری از رویدادی سازمانی می توان رسید. معرفی تئوری ساختاری گیدنز (ST)،کمک قابل ملاحظه ای برای به چالش کشیدن فرض های کارکردگرایی است که زیربنای تحقیقات تفکر غالب است.
  در مقاله حاضر،برای اولین بار در کشور، به معرفی و تبیین تئوری ساختاری گیدنز ،سیر تحولات پژوهشهای حسابداری مرتبط با این تئوری و نحوه تعامل و ارتباط این تئوری و اجزای آن در سیستم حسابداری از منظر دانش پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: نظریه ساختاردهی گیدنز، سیر تحولات حسابداری، عاملیت، ساختارگرایی
 • محمدرضا شمس، محمدحامد خان محمدی *، حمید رضا کردلویی صفحات 239-250
  شرایط رکود پیچیده حاکم بر کشور باعث شده است بسیاری از بنگاه های اقتصادی با بحران مواجه شوند و هر چه مدت تداوم رکود در کشور طولانی تر می شود، تجمع مشکلات و مسائل بنگاه ها، خروج آن ها را از بحران سخت تر و پرهزینه تر خواهد کرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان کارآیی مدل های SWOT و QFD درزمینه ارزیابی و تدوین استراتژی های کسب و کار در شرایط بحران اقتصادی در شرکت صنایع بسته بندی ایران بوده است. پژوهش حاضربرحسب هدف کاربردی واز بعد نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- تحلیلی از نوع مطالعه موردی است. در این تحقیق از مدل برنامه ریزی استراتژیک پیگلز و روجر استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران است. منبع گردآوری اطلاعات به صورت مصاحبه و پرسشنامه بوده است. نتایج نشان داد سوالات S دارای ضریب پایایی 952/0، سوالات W دارای ضریب پایایی 877/0، سوالات O دارای ضریب پایایی 988/0 و سوالات T دارای ضریب پایایی 886/0 می باشد. در همه ابعاد میزان پایایی بالاتر از 7/0 می باشد در بخش تحلیل داده ها روش SWOT و روش QFD مورد بررسی قرار گرفت.همچنین از بین شاخص های مربوط به استراتژی های کسب و کار بهره گیری از پرسنل مجرب،امکان پدید آمدن تغییرات مدیریتی و عدم ثبات مدیریت، وجود بازار بزرگ برای محصولات شرکت و عدم ثبات قوانین کشوری به ترتیب به عنوان مهم ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید محسوب می شوند.
  کلیدواژگان: استراتژی های کسب و کار، بحران اقتصادی، روش SWOT، روش QFD
|
 • Mojtaba Heidar, Fereydon Rahnamay Roodposhty *, Hashem Nikoumaram, Bahman Banimahd Pages 1-10
  Thinking styles have an influence on information processing, judgement, and decision-making. Functional thinking styles are included legislator style, executive style and judgmental thinking style. The purpose of this paper is to measure the level of functional thinking among female and male auditors.
  Statistical sample include 456 Auditors who work in public and private sectors. The method of this research is descriptive-Surveying and the questionnaire used for evaluating the effect of variables. The overall research results were analyzed using nonparametric statistics Mann-Whitney, evidence shows that, at the level of judge of the legislator, and judgmental thinking style, There is a significant difference between women and men. In addition, this difference is not significant in the executive style. Further analysis of the results by the public-private sector indicate that auditors in the private sector only in the level of judgmental thinking has a significant difference between men and women but in the public sector, gender only makes a meaningful difference At the legislator and judgmental levels, and there is no significant difference in the level of executive thinking style.
 • Hasan Valiyan *, Mehdi Safari Gerayli Pages 11-28
  Understanding the causes and factors affecting the professional skepticism of auditors is a topic that is nowadays considered as one of the psychological and behavioral areas of auditing and reviewing financial statements and can play an important role in improving the transparency of financial statements. The purpose of this research is Provides a template for understanding auditor's skepticism with a content analysis approach. Based on this, the research method is a combination (qualitative and quantitative) because firstly, through a checklist based on theoretical foundations and distribution among panel members, which included 16 financial, accounting, economics and management experts, the components of the model of doubt Identify professional auditors and be approved by Delphi. Then, by preparing a researcher-made questionnaire, 63 auditors were selected through available sampling method and their results were analyzed using PLS software. According to the results of the research in qualitative dimension, 4 main components and 13 sub-components were determined as components of the model. In the quantitative part, the results of the regression model test showed that psychological characteristics, personality traits, professional skills and environmental factors have a positive and significant effect on professional skepticism of the auditors.
  Keywords: Psychological characteristics, personality characteristics, professional skills, environmental factors, professional skeptics of auditors
 • Azam Valizadeh Larijani *, Ali Rahmani, Shaghayegh Sadeh Pages 29-40
  Implementing the internal control mechanisms and disclosing their reports is one of the effective control tools in more suitable monitoring of stakeholders over the behavior and performance of managers. The purpose of this study is to investigate the relation between disclosure of internal control report over financial reporting, agency expenses and earnings management in listed companies in Tehran Stock Exchange. So, three hypotheses have been designed and tested using the data of a sample from listed companies in Tehran Stock Exchange during the period 2007 to 2016. The results of statistical analysis of multiple correlation models indicate that there is a significant negative relation between disclosure of internal control reports and earnings management. However, there is not a relation between earnings management and agency expenses, as well as the disclosure of internal control report and agency expenses.
  Keywords: internal control report over financial reporting, agency expenses, earnings management
 • Ali Hosseini, Neda Abdolvand, Elham Hasani Azar * Pages 41-56
  The present study aims to investigate the factors affecting the adoption of XBRL in the National Iranian Oil Company and its subsidiary companies. For this purpose, 141 employees of the finances of National Iranian Oil Company and its subsidiary companies participated in this study. The respondents filled out their relationship at work, perceived complexity, compatibility, perceived software quality, software experience, organizational support, perceived usefulness and ease of use of XBRL responded.
  To analyze the data, the model was used path analysis with LISREL software. The results showed that variables perceived ease of use and perceived usefulness of the use of XBRL is positive and significant. The results showed that variables perceived ease of use and perceived usefulness of the use of XBRL is positive and significant. Direct effect on perceived usefulness, perceived ease of use is significant and positive. The direct impact of variables, organizational support, software quality, software experience and compatibility on perceived ease of perceived positive and significant. Direct effect on perceived usefulness, perceived compatibility of career and relationship variables is positive and significant. But a significant negative impact on perceived usefulness is variable and job complexity. In general, findings regarding the role of job , perceived complexity , compatibility , perceived software quality , software experience , organizational support , perceived usefulness and ease of use XBRL to emphasize this location.
  Keywords: business communication, complexity, compatibility, software quality, software experience, organizational support, usefulness, perceived ease of use of XBRL
 • Abdolreza Mohseni, Abdolrasoul Rahmanian Koushkaki * Pages 57-66
  Target Costing is a strategic issue in cost management, which focuses mainly on managing the cost of future product production units. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of competition and uncertainty in accepting target costing in food companies in Tehran. Society The statistics of this research were all executives and executives in the food business, of which 130 were selected for the sample size. Sampling method is also simple random. To collect data, Christian et al. (2008) questionnaire including three dimensions of target costing, intensity of competition and market uncertainty have been used. The results showed that there is a significant relationship between the acceptance of objective costing and the intensity of competition and its dimensions in food companies in Tehran. As a matter of fact, the more competition among food companies grows, the greater the desire to use the costing method is. There is also a significant relationship between the acceptance of goal costing and uncertainty and its dimensions in food companies in Tehran. By increasing the uncertainty among food companies, the willingness of these companies to accept the goal of costing the target in their company increases.
  Keywords: Target costing, Uncertainty, competition
 • Mojtaba Safipour Afshar *, Omid Pourheidari, Mehdi Bahar Moghadam Pages 67-80
  Although as it is expected that auditors possess sufficient efficiency, but evidences show that they are managed by auditors. However, auditor professional skepticism can act as an interferer factor that reduces the audit management. This research investigates whether manager are successful in audit management or not, and what is the effect of professional skepticism of auditors in their efficiency and audit management. For this purpose a case of financial statements containing misstatements and a questionnaire measuring audit professional skepticism, has been designed and was given to auditors. The results show that managers are successful in audit management and diverting auditors to accounts that contain misstatements cannot affect their efficiency and ability to detect misstatements. Also, auditors professional skepticism does not affect detecting misstatements and diverting auditors has not made them more sensitive and skeptical, in order to increase their investigations and detect the misstatement and errors in other parts of financial statements.
  Keywords: Audit Management, Detection of Misstatements, Auditing, Professional Skepticism of Auditor
 • Mohsen Lotfi *, Hamid Haghighat, M. Hossein Ghaemi Pages 81-98
  This research was aimed at validating different models of stock return synchronicity and creating a new measure based on the classical synchronicity measure. The effect of the country's economic situation on stock return synchronization was also examined. For this purpose, 103 companies listed in the Tehran Stock Exchange during the years 2006 to 2015 were selected by systematic elimination method. This test showed that R-square based measures and the developed measure based on classical synchronicity measure were in a coherent way. Unexpectedly zero-return measure was in contrast to other criteria. Furthermore high correlation between the developed measure based on classical synchronicity measure and other coherent measures shows the reliability the proposed measure. The results of ANOVA test showed that Tehran Stock Exchange has experienced different levels of synchronicity in different economic conditions. In other words, high inflation (low) and low economic growth (high), the stock exchange has experienced the highest (minimum) synchronization. Also, ordinary least square and quantile regression analysis showed that economic growth changes (variations) had the greatest effect on stock return synchronicity changes, furthermore the effect of inflation rate and unemployment rate were not significant. On the other hand, comparison between this study and other international ones shows that Iran’s capital market is among the small synchronization markets.
  Keywords: Stock return synchronicity, Classical synchronicity measure, R, square measure, Zero, return measure, Macroeconomic factors
 • Determining the Appropriate Model of Corporate Social Responsibility Auditing (Corporate Ethics) from the Perspective of Human Rights and Their Social Values Using Exploratory Factor Analysis and Structural Equation Modeling
  Majid Davoudi Nasr *, Ghodratollah Talebnia, Ramadan Ali Royayi, S. Reza Salehi Amiri Pages 99-122
  Today, corporate social responsibility has become much wider than the past, with the addition of topics such as the environment, human rights, labor standards and the fight against corruption. Theories of corporate social responsibility can be expressed in the theory of legitimacy, stakeholder theory, and political economy theory. The main goal of this research is to answer the main question means what appropriate model of corporate social responsibility audit (social ethics) from the point of view of human rights and social values is. This research in terms of its nature and method is descriptive-survey research and is an applied study based on the purpose. The statistical population consisted of all the experts of the auditors of Tehran Audit Institutions as well as the managers of the audit organization. The 76 questionnaires were collected using available sampling method, which is related to the period of 2015 to 2016. Frequency and shape tables and SPSS software were used to examine the demographic components and also exploratory factor analysis techniques, structural equations and Friedman test were used for investigating research questions. The results indicated that the dimensions of social responsibility audit from the point of view of social rights and social value include the social base, the use of public media, participation in the public domain, the attitude to citizenship rights, responsibility and accountability, assistance to civil participation, information and transparency, quantity and quality of service and commitment of the social mission are meaningful and positive.
  Keywords: Corporate Social Responsibility Audit, Human Rights, Social Values, Attitude to Citizenship Rights, Responsibility, Accountability, Information, Transparency
 • Ehsan Mohammadi Moghadam, Mohamoud Moeinadin *, Forough Heyrani Pages 123-138
  The present study seeks to identify and rank the factors affecting fraud or fraudulent activities of accountants by using fraud triangle theory. This is an applied study using descriptive-correlation method to analyze the data. This is also a survey using cross-section method to collect the data. This study includes a two-year period covering 2015 and 2016. The population is composed of the accountants of Yazd city. To select the sample, an unlimited population is identified and finally the sample which is based on Morgan table includes 388 individuals. To achieve the intended sample, 430 questionnaires are distributed and 402 ones are returned back. The reliability of the questionnaire is determined by Chronbach’s alpha which is 0.869 and it confirms the reliability. To analyze the data, confirmatory factor analysis, second order confirmatory factor analysis and structured equation modelling are used. Friedman test is selected to determine the ranking of fraud factors. The findings reveal that the triple components of fraud triangle impact fraud and fraudulent activities of accountants. The results about factors’ ranking represent that the most significant factor of fraud is the presence of fraud opportunity.
  Keywords: Fraud Triangle, Accountants, Fraud or Fraudulent Activities, Corruption
 • Hamid Tabaiezade Fesharaki, Ebrahim Mohammadpour Zarandi *, Mehrzad Minouei Pages 139-152
  Financial crises in recent years in the United States and financial scandals of disclosure such as Enron and something like them in the U.S as accounting and auditing and many of the developing countries indicate that although the most efficient accounting and auditing standards have been prepared and enforced by regulatory and professional authorities such as the Securities and Exchange Commission and the Financial Accounting Standards Boards, such financial scandals are happening again. The present research is an applied one designed quasi-experimentally using post-event approach. Research variables have been extracted from financial statements and information of commercial banks. The results of further studies on the recent hypothesis in state and non-state banks indicated that the manager's influence in state banks has negative relationship with the ratio of bad debts to the interest of granted facilities while the divergence in the duties of CEO and Head of Board as well as the ratio of institutional property had positive relationship with that index. These relationships have not been reported in non-governmental banks. It seems that these evidences are challenging in state banks, because the negative relationship between corporate governance and asset quality is not expected. However, the results of this test showed that the presence of institutional owners has increased this ratio.
  Keywords: corporate governance, commercial banks, financial health
 • Mir Jafar Moosavi, Zohreh Hajiha * Pages 153-162
  Internal auditors now have powerful international associations and standards of work performance and serve with a strategic look towards adding value and improving firms’ operations. On the other hand, there is a growing number of incentives that encourages organizations to report environmental, social, and governance performance, and consequently, the information needed to be confirmed within and outside the organization. In this regard, this study examines the internal auditors’ perception of their role in counseling and assuring about the environmental, social and governance issues. The population includes internal auditors of listed firms in Tehran Stock Exchange during Fall 2016. 233 firms with internal auditors were identified, and 141 firms were selected as the sample by using Cochran formula. Finally, after continuous follow-ups, 112 questionnaires were collected from internal auditors of firms listed in the Tehran Stock Exchange. The results indicated that consultative participation and assuring internal auditors in governance, social, and environmental activities is less than average; from the internal auditors’ point of view, governance, social, and environmental issues are important and this importance is increasing; their current competence level in terms of governance, social, and environmental issues is appropriate; their competence to participate in consulting activities and assuring about governance, social, and environmental issues is enough; and internal auditors believe that there are not any guidelines about governance, social, and environmental issues.
  Keywords: internal audit, Environment, social affairs, governance affairs
 • Mohsen Hamidian *, Hossien Jannat Makan, Farhan Ben Goriz Pages 163-180
  This study is conducted to investigate the impacts of two attitudes of executive managers (CEO Overconfidence and Managerial Ability) on some of the financial policies (financial leverage) as well as its consequences on the information asymmetry and the Firm's Valuein the corporations listed in Tehran Stock Exchange (TSE). In this investigation, CEO Overconfidence was calculated using Ishikawa-Takashi model (2010) and Managerial Ability was measured by Demerjian et al. (2009) in 160 companies for the period 2010-2015. To evaluate the effect of the kind of the executive manager's attitude on the information asymmetry, financial leverage and the Firm's Value, the panel data regression model and the software including STATA and Eviews7 were applied. The results achieved by testing the research hypotheses showed that the companies with Managerial Ability have higher Firm's Value and lower financial leverage and information asymmetry. Furthermore, the companies with CEO Overconfidence have lower value and higher financial leverage and information asymmetry. Moreover, all control variables except the company's growth have significant effect on the information asymmetry, financial leverage and the Firm's Value.
  Keywords: CEO Overconfidence, Managerial Ability, Firm's Value, financial leverage, information asymmetry
 • Zahra Nayebzadeh, Bahman Banimahd * Pages 181-192
  The purpose of this paper is to investigate the relationship between audit services pricing and competition theory in audit private firms. The time period of this study is from 2004 to 2015. We provide the theoretical foundations and collect data by Archival research method. To analysis the research data, we apply a multivariable regression model. The results show that there is a significant relation between audit fees with client competitive power, client size, debt ratio and sale growth. On the basis of findings of this study, audit fees have a negative and significant relation with client competitive power. That is, when client competitive power increases then audit fees decreases. Also, client size and sale growth have a direct and significant relation with audit fees. That is, when client size and sale growth increase then audit fees increases too. Meanwhile, there is no significant relation between main shareholder percentag with audit fees.
  Keywords: Competitive, Audit Pricing, Audit Market, Client size
 • Ebrahim Abbasi *, Hamidreza Vakilifard, Morteza Marouf Pages 193-206
  The main purpose of this study was "The Effect of Managerial Overconfidence on the quality of financial reporting and conditional conservatism, in Tehran Stock Exchange during the years 1390 to 1394". The population is 512 companies. The research method was descriptive correlational approach has been applied. The data collection methods are library and financial statements. In general, the statistical method used in this research is correlation and regression.Overconfidence management as the independent variable and the quality of financial reporting and conditional conservatism are the dependent variables. Firm size, financial leverage, the ratio of accruals and operating cash flow are the variables are controlled.
  The results of the first research hypothesis show that there is significant adverse impact Managerial Overconfidence on the quality of financial reporting. The results of the second research hypothesis show that there is significant adverse impact Managerial Overconfidence on the conditional conservatism. The results of the third hypothesis show that conditional conservatism would become strong effect of Managerial Overconfidence on the quality of financial reporting. The results of the control variables showed that the size of the company has significant direct impact on the quality of financial reporting and conditional conservatism. Accruals and financial leverage have significant adverse impact on the quality of financial reporting and have a significant directly impact on conditional conservatism.
  Keywords: Managerial Overconfidence, Conditional Conservatism, Quality of financial reporting
 • Hashem Valipour *, Mohammad Hasan Rastegar Page 207
  Designinhg and implementation of internal control systems is among the most necessary requirement of financial abd accounting scope. Different models have been proposed to assess internal controls among them the COSO model is the best-known and most common. COSO model defines internal controls as the processes that affected by the board of directors, management and staff in order to provide reasonable assurance regarding the effectiveness and efficiency of operations, and also reliability of financial reporting with the laws and regulations. This research is a case study on the Parsian Gas Refinery Company. Data gathered through designing and distribution of a 5 point Likert-type questionnaires. Questionnaire was designed according to the Coso framework and adjusted by the opinion of experts. Research hypotheses designed according to the COSO model in 5 main hypotheses about effectiveness of control environment, risk evaluation, control activities, information and communication, and monitoring. Statistical techniques which are used for testing the hypotheses were test of normality, reliability and comparison of means. The results of testing the hypotheses showed that the internal control of Parsian Gas Refinery Company system work effectively. Also, the friedman test shows that commitment to competent, recognition and evaluation of risk, selection and development of control activities, internal activities, development and continuous assessment were the most important component in applying internal controls.
  Keywords: Internal Control, Control Environment, Risk Evaluation, Control Activities, Information, Communication, Monitoring
 • Bahareh Banitalebi Dehkordi *, Reza Khosravi Pages 219-238
  Since 25 years ago, when Giddens Structural Theory (ST) was introduced in accounting papers, It has strengthened its position as one of the most important schools of thought for accounting discovery as an organizational, social and political phenomenon in organizations and accepted by most accounting researchers as a theory. This theory is not only useful in challenging the assumptions of the intrinsic and functional characteristics of accounting and management accounting information systems; it also expands the sources of alternative theories. Giddens has proved his structural theory to directors and accounting researchers in useful areas and has used the theory of founding sociologists such as Marx, Weber, and Durkheim in his various studies in the interpretive and applied processes of structural theory. Structural theory plays a fundamental role in the role of accounting in the structure of both the individual and departmental relationships of the organization. The focus of the Giddens theory is of an organizational and "strategic" type, so that it transfers the central role that accounting appears to be in building and rebuilding organizations. The structural theory of accounting, from the magnitude of the magnitude, can be seen as an important "ready-made" structure to serve the organization, as well as a very specific set of meanings through which a better understanding of an organizational event can be achieved. The introduction of the Giddens Structural Theory (ST) is a significant contribution to challenging the functionalism assumptions that underlie the dominant thinking research.
  In the present article, for the first time in the country, the introduction and explanation of Giddens structural theory, the evolution of accounting research related to this theory and the manner of interaction and the relationship between this theory and its components in the accounting system from the perspective of knowledge are discussed.
  Keywords: Giddens Structure Theory, The Course of Accounting Developments, Agencies, Structuralism
 • Mohammad Reza Shams, Mohammad Hamed Khan Mohammadi *, Hamid Reza Kordlooyi Pages 239-250
  The complicated situation in the country has caused many economic firms to face a crisis, and as long as the continuation of the recession in the country goes on longer, the accumulation of problems and problems of firms will make them more difficult and costly to escape from the crisis. The purpose of this study was to evaluate the SWOT model's performance in evaluating and compiling Business strategies in the context of the economic crisis in Iranian Packaging Industries Company. According to the purpose of application, then, the method of collecting descriptive-analytic data is a case study type. In this research, the strategic planning model of pogles and roger was used. The statistical population consists of all managers. The source of information was interviewed and questionnaire. The results showed that S questions had a reliability coefficient of 0/952, W questions with a reliability coefficient of 0/877, O questions with a coefficient of reliability of 0/988 and T questions had a reliability coefficient of 0/886. In all dimensions, the reliability level is higher than 0.7. In the data analysis section, SWOT method and QFD method were investigated. Among the indicators related to investment strategies, the use of experienced personnel, the place of the emergence of managerial changes and management instability, the existence of a large market for company products and the instability of laws in a country, respectively, were the most important strengths, weaknesses Are opportunities and threats.
  Keywords: Business Strategies, Economic Crisis, SWOT Method