فهرست مطالب

پژوهش نامه زنان - سال هشتم شماره 4 (پیاپی 22، زمستان 1396)
 • سال هشتم شماره 4 (پیاپی 22، زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/07
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علمی - پژوهشی
 • سید علیرضا افشانی*، حمیده شیری محمدآباد صفحات 1-20
  یکی از عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت اجتماعی، سرمایه اجتماعی است که کنش جمعی و روابط میان افراد جامعه را ترویج و تشویق می کند. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی می پردازد. این تحقیق یک مطالعه مقطعی به شیوه پیمایشی است و جامعه آماری آن شامل کلیهزنان 60-18 ساله شهر یزد است. با استفاده از فرمول کوکران 288 نفر به روش نمونه گیری خوشه ایمتناسب (PPS) انتخاب شدند و توسط پرسشنامه استاندارد سلامت اجتماعی کییز (1998) و پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل توصیفی (میانگین، انحراف معیار، حداقل نمره، حداکثر نمره) و تحلیل استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام) استفاده شد و نتایج تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام نشان داد که ارتباط معنادار و مستقیمی بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با سلامت اجتماعی وجود دارد.
  کلیدواژگان: سلامت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، شبکه اجتماعی زنان
 • زهرا زارع * صفحات 21-35
  نقش جنسیتی رفتار و نگرش های فرهنگی مناسب برای زنان و مردان است که در این تحقیق بازنمایی ویژگی های آن در تبلیغات شورای شهر تهران در سال 1396 مورد بررسی قرار گرفته است. چهارچوب نظری این تحقیق بر پایه سه نظریه برجسته سازی، اقناع و طرحواره جنسیتی بم است.
  این تحقیق با استفاده از روش تحلی محتوای کمی انجام شده است و بازنمایی 60 ویژگی یا صفت پرسشنامه نقش جنسیتی بم در طیفی از 0 تا 3 ارزشگذاری شده است.
  جامعه آماری شامل پوسترهای تبلیغاتی کاندیدهای شهر تهران در سال 1396 و نمونه آماری شامل 50 پوستر تبلیغاتی است که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند.
  بر اساس نتایج این تحقیق، زنان و مردان کاندیدا تلاش کرده اند که از صفات با ارزش منفی صرفنظر از زنانهو مردانه بودن آن پرهیز کنند و صفاتی را بیشتر بازنمایی کنند که داشتن صلاحیت آنها در تصدی عضویت شورای شهر ار بیشتر مورد تایید قرار می دهد...
  کلیدواژگان: نقش جنسيتي، زنانگي، مردانگي، تبليغات انتخاباتي، شوراي شهر
 • راحله کاردوانی *، علی اکبر تاج مزینانی، عزت سادات میرخانی، سیدمهدی سجادی صفحات 37-64
  حوزه «مادری/ اشتغال» به همزمانی نقش های مادری و شغلی برای زنان اشاره دارد که از جهات مختلفی قابل تامل و نیازمند تدبیر و مدیریت است. تدابیر حاکمیت در راستای تسهیل این امر، تحت مقوله «سیاست اجتماعی» که از ابزار مدیریت مخاطرات اجتماعی و پاسخ به نیازهای گروه های خاص می باشد قابل تحقق است. این پژوهش با هدف فهم تحولات و الگوهای حاکم بر سیاست های اجتماعی در حوزه «مادری/ اشتغال»، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. مهمترین نتایج این پژوهش عبارت است از:1- سیاست گذاری ایران در چهار دهه اخیر به دلیل تغییر تسهیلات ارائه شده بر اساس تعداد فرزندان، از مهمترین ابزارهای تنظیم جمعیت به شمار رفته است. 2- سیاست گذاری در این حوزه، تاخیری و پسینی بوده است. 3- در سیاست های تسهیلی ایران خدماتی در راستای حمایت از شیردهی طبیعی مادران شاغل اختصاص داده شده است. اما افزایش گرایش به مصرف شیرخشک و ارتباط آن با سیاست گذاری تسهیل مادری، می تواند نشان دهنده عدم اجرای مطلوب سیاست های مربوطه باشد. 4- برخی از تحولات نوشتاری خدمت پاره وقت، از کفایت آن کاسته است. 5- الگوهای سیاست گذاری ایران در شاخص های «جمعیت» و «مراقبت»، چندوجهی، عمدتا مستقیم و به سمت ترویج و تحکیم الگوی «مرد نان آور/ زن مراقب» بوده است.
  کلیدواژگان: مادری، اشتغال، سیاست اجتماعی، تحولات سیاستی، الگوهای سیاستی ایران
 • سعید کریمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی، زهرا نباتی صفحات 65-81
  آثار مخرب فساد مالی موجب شده است تا شناسایی راه کارهای مقابله و کنترل آن همواره مورد توجه محققین باشد. در این راستا در مقاله حاضر تلاش می شود تا تاثیر اشتغال زنان در بخش عمومی بر فساد مالی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور با استفاده از داده های آماری 45 کشور منتخب شامل ایران طی دوره زمانی 2002 تا 2013 تاثیر سهم نسبی اشتغال زنان در کل اشتغال بخش عمومی همزمان با دیگر متغیرهای تاثیرگذار از جمله حاکمیت قانون، درجه باز بودن و تولید ناخالص داخلی سرانه بر متغیر وابسته فساد مالی مورد مطالعه قرار می گیرد.
  نتایج حاصل از برآورد الگو به روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی منعکس می کند که در پی افزایش سهم نسبی اشتغال زنان در کل اشتغال بخش عمومی، فساد مالی کاهش می یابد. این به مفهوم تایید فرضیه تحقیق حاضر است. بنابراین به عنوان یک راهکار برای مقابله و کنترل فساد افزایش سهم نسبی اشتغال زنان در بخش عمومی می تواند مورد توجه قرار گیرد. همچنین نتایج نشان می دهد که تاثیر درجه باز بودن اقتصاد بر شاخص فساد مالی منفی و تاثیر تولید ناخالص داخلیسرانه و حاکمیت قانون بر آن مثبت و معنی دار است و کاهش فساد را در پی دارد.
  کلیدواژگان: اشتغال زنان، فساد مالی، داده های تابلویی
 • محسن نیازی، هادی افرا *، اعظم نژادی، ایوب سخایی صفحات 83-104
  از انتظارهای رو به تحول در مناسبات شخصی در عصر مدرن، خشونت علیه زنان در محیط خانواده و بدل شدن آن به مساله ای اساسی و فرافرهنگی است که از دهه1970 مطالعات بسیاری را برانگیخته است. از اینرو، انجام تحقیقات ترکیبی بسیار مهم است تا عصاره تحقیقات موجود را به روشی منظم فراهم آورد. هدف از پژوهش حاضر، بکارگیری فراتحلیل به منظور تحلیل و ترکیب نتایج مطالعات پیرامون جامعه پذیری جنسیتی و تجربه خشونت در دوران کودکی با خشونت علیه زنان است. با توجه به معیارهای فراتحلیل، 11 مقاله برای جامعه پذیری جنسیتی و 8 مقاله برای تجربه خشونت در دوران کودکی از میان 45 مقاله منتشر شده در پایگاه های اطلاعاتی در سال های 1395-1385 انتخاب و توسط نرم افزار فراتحلیل بررسی شدند. بررسی های اولیه حکایت از ناهمگنی اندازه اثر و عدم سو گیری انتشار مطالعات دارد. همچنین، اندازه اثر جامعه پذیری جنسیتی و تجربه خشونت در دوران کودکی با خشونت علیه زنان به ترتیب 439/0 و 517/0 است که برحسب نظام تفسیری کوهن در حد متوسط و بالا ارزیابی می شود. با در نظر گرفتن جنسیت به عنوان متغیر تعدیل کننده، ضریب در متغیر اول برای مردان (513/0) بالاتر از زنان (422/0) و در متغیر دوم برای زنان (521/0) بالاتر از مردان (490/0) ارزیابی شدند.
  کلیدواژگان: خشونت علیه زنان، جامعه پذیری جنسیتی، تجربه خشونت، فراتحلیل
 • بهاره همت پور *، رضا علی محسنی، امیرمسعود مظاهری صفحات 105-131
  پژوهش حاضر با هدف تبیین جامعه شناختی خشونت علیه زنان در فضای سایبر در میان زنان 20 تا 45 ساله شهر تهران، با استفاده از روش پیمایش انجام شده است. در بخش چارچوب نظری از نظریه های صاحب نظرانی هم چون هیرشی، مرتن، باندورا ، پیترسون و دنسلی استفاده شده است. بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه 386 نفر محاسبه که با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و مطالعه شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ی ترکیبی محقق ساخته و گویه ها استاندارد بوده که پس از تایید اعتبار سازه ای و صوری آنها توسط صاحب نظران، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (0.79) محاسبه و استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده ی آن است که مشارکت اجتماعی زنان و دلبستگی خانوادگی خشونت علیه زنان در فضای سایبر را کاهش می دهد و با افزایش اعتیاد آنلاین، خشونت افزایش می یابد و همنوایی در گروه های سایبری در صورت اعتیاد آنلاین در خشونت علیه زنان تاثیرگذار است. نتایج تحلیل رگرسیون نیز بیانگر آن است متغیر مشارکت اجتماعی بیش از دیگر متغیرها بر خشونت علیه زنان تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: خشونت علیه زنان، فضای سایبر، مشارکت، اعتیاد آنلاین، دلبستگی
|
 • Alireza Afshani *, Hamideh Shiri Mohamdabadi Pages 1-20
  The current study examines the relationship between social capital and social health. The present study is a cross-sectional survey and the statistical population included all women aged between 18 and 60 from the City of Yazd. Using Cochran’s formula, 228 individuals were selected through probability-proportional-to-size cluster sampling method (PPS). Keyes’s social health questionnaire (1998) and the author-designed questionnaire of social capital were employed to study the sample. The descriptive analysis (mean, standard deviation, minimum score, maximum score) and inferential analysis (Pearson correlation coefficient and stepwise regression) were used to analyze data. The results of Pearson correlation and stepwise regression indicated that social capital and its dimensions had a significant and direct relationship with social health.
  Keywords: Social Health, Social Capital, Social trust, women
 • Zahra Zaree * Pages 21-35
  The role of gender in behavior and cultural attitudes is appropriate for women and men. In this research, the features of its representation in the council of Tehran in the year 1396 have been investigated. The theoretical framework of this research is based on three theories: Agenda-setting, persuasion, and Bam's Gender Scheme.
  This research has been done using quantitative content analysis method and the representation of 60 features or attributes of the Bam Sexual Role Questionnaire has been evaluated in a range of 0 to 3. The statistical population includes posters of constituents of the Tehran City Council in 2017, and a samples wereof 50 posters selected through purposeful sampling. The role of Bam's sexual role questionnaire is construct validity and its reliability in this research has been investigated by the use of content analysis method by two other referees.
  According to the results of this study, candidate women and men have made every effort to avoid negative traits regardless of femininity or masculinity, and to further characterize the qualifications that more strongly justify their eligibility for membership of the city council. . Men's posters, however, have a higher masculinity score and women posters have received higher femininity scores.
  Keywords: Gender role, femininity, masculinity, electoral propaganda, city council
 • Rahela Kardavani *, Aliakbar Taj Ahmazyani, Ezat Alsadat Mirkhani, Sayed Mehdi Sajadi Pages 37-64
  The Field Of "Maternal / employment" refers to the simultaneous roles of motherhood and Employment for women that needs to devise and macro management. Government policies in order to facilitate this are under the category of "social policy" that is one of the tools in social risk management and respond to the needs of specific groups. This research is done in qualitative content analysis and is used thematic analysis technique.The population studied is all of the rules and regulations adopted by the competent authorities from Islamic Revolution to present. The results of this study are: 1. Iran's policy in the field of "Maternal / employment" was the most important adjustment tools population and culture of the rule of Iran's population in the past four decades, 2. The policy in this field was delays and late, 3. Flexibility and balance the politics with the leading groups in childbearing, lifestyle changes and technical advances, isõnt the adequacy and sufficiency, 4. The patterns of policies to suit of demographic trends, the process of privatization or outsourcing of the government and a change of government or the executive management of the country have different forms, in different periods.
  Keywords: Maternal, employment, social policy, policy Changes, the pattern of Iranian politics
 • Saeed Karimi, Mohammad Taghi Gilak Hakim Abadi, Zahra Nabati Pages 65-81
  The damaging effect of financial corruption has led to the identification and control strategies that are of interest to researchers. The paper attempts to make an impact on womens employment in public sector corruption to be investigated. For this purpose, using data from 45 selected countries including Iran in the period 2002 to 2013 the relative share of female employment in total employment impact of the public sector along with other influential variables including the rul of low, openness and GDP per capita on the dependent variable studied is corruotion.
  The results of the estimated model using panel data econometrics reflects an increase in the relative share of female employment in total employment reduced public sector corruption. That means approved the research hypothesis. Therefor, it is suggested to tackle and control corruption in the public sector to increase womens contribution. The results show that the impact on GDP per capita and the rul of low and reduce corruption index is positive and significant corruption is involved. Also similar to other empirical studies of corruption increasing degree of openness.
  Keywords: Women Employment, corruption, Panel data
 • Mohsen Niyazi, Hadi Afra *, Azam Nejadi, Ayoob Sokhaii Pages 83-104
  The evolutionary expectations of personal relationships in the modern age, violence against women in the family environment and becoming a fundamental and transversal issue that has inspired many studies since the 1970s. Hence, it is very important to do combined research to provide the existing research excellence in a systematic manner. The purpose of this study is to apply meta-analysis to analyze and combine the results of studies on gender socialization and the experiences of violence in childhood with violence against women. According to meta-analysis criteria, 11 articles for gender socialization and 8 articles for childhood violence were selected from among 45 articles published in databases during the years 1395-1385. They were evaluated using meta-analysis software. Early studies indicate the heterogeneity of the size of the effect and the non-bias of the publication of studies. Also, the size of the impact of gender socialization and the experience of violence in childhood with violence against women is 0.449 and 0.057 respectively, which is moderately high in terms of the Cohen interpretative system. Considering gender as a moderating variable, the coefficient in the first variable for males was (513/0) higher than women (422/0) and in the second variable for women (521/0) higher than men (0.490)
  Keywords: Violence against women, gender socialization, violence, meta-analysis
 • Bahare Hematpoor *, Reza Ali Mohseni, Amir Masood Mazaheri Pages 105-131
  The present study was conducted with the purpose of sociological explanation of violence against women in cyberspace among women aged 20 to 45 in Tehran, using a survey method. In the theoretical framework, theories of scholars such as Hirschi , Merton, Bandura , Peterson and Danseley have been used. Based on Cochran's formula, the sample size is 386 people who have been selected and studied by multistage cluster sampling. The data gathering was a researcher-made and standardized questionnaire. After verifying their constructive and formal validity by the experts, the reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach's alpha coefficient (0.79) and used Is. The findings of the hypothesis test about the relationship between variables indicate that, along with the increase in women's social participation and the family attachment, violence against women decreased And with the increase of online addiction, violence increases and there is a direct relationship between reconciling peer groups and achieving legitimate goals.The results of regression analysis also indicate that the social participation variable is more than other variables affecting violence against women.
  Keywords: violence, cyberspace, women, sociological explanation